1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER Nationalekonomin Kommunalekonomin Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi..."

Transkript

1 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER Nationalekonomin Kommunalekonomin Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN Befolkningsutvecklingen Näringslivspolitik, markplanering och boende Personalen Budgeten 2009 och ekonomiplanen KOMMUNENS STRATEGI Kommunens ekonomiska strategi TYNGDPUNKTSOMRÅDEN Koncerntjänster Bildningsavdelningen Omsorgsavdelningen Avdelningen för miljö och teknik Investeringar BUDGETENS UPPBYGGNAD OCH BINDANDE KARAKTÄR Verksamhet och målformulering Netto- / bruttobudgetering Budgetens och motiveringarnas bindande karaktär KOMMUNKONCERNEN Koncernens målsättningar och direktiv DRIFTSEKONOMI Koncerntjänster Bildningsavdelningen Omsorgsavdelningen Avdelningen för miljö och teknik RESULTATRÄKNING INVESTERINGAR Koncerntjänster Bildningsavdelningen Omsorgsavdelningen Avdelningen för miljö och teknik FINANSIERING Bilaga KIMITOÖNS VATTENAFFÄRSVERK... 88

2 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER 1.1 Nationalekonomin Den finländska samhällsekonomin har femton års tillväxt bakom sig. Efter depressionen har ekonomin vuxit med i genomsnitt 3,6 % per år. I år produceras 1,7 gånger mer produkter och tjänster än år Efter depressionen har pris- och kostnadsnivån i vår samhällsekonomi stigit måttligt. T.ex. mätt med prisindex för nationalprodukten har stegringen varit i snitt 2 % per år. Konsumentpriserna har stigit ännu långsammare, i genomsnitt 1,6 % per år. Den ekonomiska tillväxten var snabb ännu i fjol, då den enligt preliminära uppgifter var 4,5 %. Högkonjunkturen har nu vänt och den ekonomiska tillväxten håller snabbt på att avta. I augustiseptember uppskattade prognosinstituten att produktionstillväxten för i år blir 2 3 %. För år 2009 förutspås allmänt en produktionstillväxt på mindre än 2 %. Problemen inom den internationella ekonomin kan leda till att exporten blir långsammare och att störningar på finansmarknaden medför en ännu svagare tillväxt för vår samhällsekonomi än vad som förutspåtts. År 2008 beräknas konsumentpriserna stiga med mer än 4 %. Också det inhemska kostnadstrycket har realiserats, delvis till följd av att löneförhöjningarna varit större än tidigare år. Nästa år uppskattas inflationen bli långsammare, bland annat på grund av avtagande stegring i importpriserna och lägre moms på livsmedel. De avtalsenliga löneförhöjningarna är nästa år mer måttliga än i år och också löneglidningarna väntas bli mindre till följd av konjunkturläget. Sysselsättningen har utvecklats gynnsamt. I år beräknas den sysselsatta befolkningen öka med omkring personer jämfört med genomsnittsnivån i fjol. Sysselsättningsgraden är i år 70,5 %. År 2009 väntas ökningen i efterfrågan på arbetskraft avstanna och sysselsättningsgraden kvarstå på innevarande års nivå. Arbetslöshetsgraden sjunker i år jämfört med fjolårets genomsnittliga nivå och blir 6,2 %. Finansministeriet har uppskattat att den genomsnittliga arbetslöshetsgraden nästa år minskar en aning jämfört med i år. (Källa: Kommunalekonomi 3/2008) 1.2 Kommunalekonomin Enligt kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi ökade kommunernas verksamhetsutgifter under årets första hälft med omkring 8 % jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol. Resultaten av de kommunala kollektivavtalsförhandlingar som slutfördes i fjol har i hög grad försnabbat den kommunala lönesummans tillväxt från och med det sista kvartalet år År 2007 växte kommunernas och samkommunernas lönesumma enligt preliminära uppgifter med 4,2 %. Utöver de avtalsenliga förhöjningarna påverkar också löneglidningar och förändringar i arbetsinsatsen den kommunala lönesummans tillväxt i år och nästa år. Kommunernas och samkommunernas lönesumma har i början av året haft en tillväxttakt på nästan 7 % på årsnivå. Under hela året väntas lönesumman öka med över 6 %. Kommunsektorns förtjänstnivåindex stiger i år med i genomsnitt 5,3 %. Nästa år växer lönesumman långsammare då de avtalsenliga höjningarna för nästa år är mindre. Förtjänstnivåindex stiger ändå med 3,7 % nästa år. Lönesumman inom kommunsektorn väntas växa också på grund av personalökningar och strukturförändringar. Enligt de uppgifter som finns att tillgå kommer det inte att ske några stora förändringar i de kommunala arbetsgivarnas socialskyddsavgifter år 2009 jämfört med årets grunder. Kommunsektorns kostnadsnivå stiger i år rätt snabbt jämfört med tidigare år. T.ex. mätt med prisindex för basservicen har den genomsnittliga årliga ökningen under legat på drygt 3 %. I år uppskattas kostnadsnivån stiga med 4,7 %. Nästa år beräknas prisindex för basservicen stiga med 3,2 %. (Källa: Kommunalekonomi 3/2008) 2

3 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi Regeringen har offentliggjort sin budgetproposition 2009 och överlämnat den till riksdagen. Utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin är inte längre lika positiv som den som presenterades i basserviceprogrammet i våras. Kommunernas årsbidrag förutspås ändå växa ännu under 2009, varefter den kommunala ekonomin igen väntas bli svagare. Skillnaderna mellan kommunerna uppskattas vara stora också under nästa år. Enligt budgetpropositionen höjs statsandelarna till kommunerna betydligt, uppskattningsvis med 684 miljoner euro. Kommunernas finansiella ställning förbättras ändå inte i praktiken, eftersom det är fråga om kompensation för högre kostnadsnivå och förlorade skatteinkomster (374 miljoner euro) som beror på lättnader i inkomstbeskattningen. Särskilt statsandelarna för social- och hälsovård höjs genom kompensationen för förlorade skatteinkomster. De ekonomiska prognoserna har under de senaste veckorna sänkts ytterligare och en recession är sannolikt att vänta. Det finns också risk för att ekonomin svänger tvärt när den globala kreditdepressionen och finanskrisen når Finland. Än så länge finns det bara osäkra uppskattningar om hur djup och långvarig konjunktursvängningen kommer att bli. De strukturella problemen inom vår exportindustri i kombination med turbulensen på finansmarknaden kommer att innebära ett anpassningsskede som det för tillfället är omöjligt att uppskatta längden på. I det här skedet finns det skäl att vara ytterst försiktig. Med tanke på det dyra löneavtalet och befolkningens stigande ålder har kommunerna nu skäl att till varje pris undvika alla åtgärder som innebär mer utgifter. Enligt finansministeriets prognos håller det på att uppstå en allt större konflikt mellan kommunernas inkomster och utgifter, och om den ekonomiska utvecklingen blir ännu långsammare än vad som förutspåtts finns det risk för att situationen förvärras. Eftersom servicebehovet växer bland annat till följd av befolkningens stigande ålder har Kommunförbundet föreslagit en extra, betydande nivåhöjning av statens finansieringsandel i nästa och de närmast följande årens budgetar, så att kommunernas finansiella ställning ska kunna tryggas. Kalkylmässigt ökar statsandelarna alltså betydligt samtidigt som skatteinkomsternas tillväxt hotar avta. Detta beror på att den ekonomiska tillväxten blir långsammare, att kommunernas skatteunderlag reduceras och att förlusten kompenseras genom höjda statsandelar. Enligt propositionen kommer statens finansieringsandel för de kommunala tjänster som ingår i basservicebudgeten ändå att minska med nästan en procentenhet under regeringsperioden. Av de enskilda utgiftstrycken har utvidgningen av lagstiftningen om handikappservice den största betydelsen. Också åldersgränsen för serviceplaner för äldre ska sänkas och servicens kvalitet förbättras. Höjningen av avgifterna inom social- och hälsovården kanaliseras till staten. Den kostnadsbesparing som de mindre åldersgrupperna inom utbildningen medför dras inte av utan används för utveckling av utbildningen. Redovisningarna av kommunalskatt har i år ökat med nästan sju procent under perioden januariaugusti. Den snabba ökningen förklaras bland annat av att den allmänna ekonomiska aktiviteten varit fortsatt livlig, vilket gett en bra resultatutveckling för företagen och förbättrat sysselsättningen. Lönesumman för hela samhällsekonomin har i januari-juli i år enligt preliminära uppgifter vuxit med 8 % jämfört med motsvarande period i fjol. Kommunalskatteredovisningarna uppgår i år till nästan 15 miljarder euro och den relativa tillväxten jämfört med fjolåret är 7 %. Som helhet betraktad är statsbudgetens inverkan på kommunernas ekonomi så gott som neutral. Nästa år väntas kommunalskatteredovisningarna öka med omkring tre procent. Förvärvsinkomsternas nominella tillväxt kommer fortsättningsvis att vara rätt snabb, 5,5 %, men skattelättnaderna i kommunalbeskattningen minskar inkomsterna av kommunalskatten med omkring 374 miljoner euro. Beskattningen av pensionsinkomster lindras genom höjning av pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen. Detta beräknas minska kommunernas skatteinkomster med 131 miljoner euro nästa år. Förvärvsinkomstavdraget i statsbeskattningen slopas och i stället föreslås ett nytt arbetsinkomstavdrag. Avdraget görs i första hand från statsskatten. Om den statliga skatten inte 3

4 räcker till för avdraget, avdras resten från övriga skattetagare. För kommunerna uppskattas avdraget medföra förlorade skatteinkomster på 236 miljoner euro nästa år. Kommunernas skatteinkomster påverkas också bland annat av högre hushållsavdrag(skatteminskning på uppskattningsvis 24 miljoner euro) samt större självrisk i resekostnadsavdraget (skatteökning på uppskattningsvis 17 miljoner euro). Kommunerna får kompensation för de totala skatteförlusterna på 374 miljoner euro genom höjning av statsandelen för social- och hälsovård år Redovisningarna av samfundsskatt till kommunerna uppgår i år till uppskattningsvis drygt 1,6 miljarder euro. Redovisningarna beräknas minska något nästa år när konjunkturerna försvagas. Redovisningarna av fastighetsskatt år 2008 beräknas uppgå till 890 miljoner euro. Nästa år väntas inkomsterna av fastighetsskatten öka med cirka 5 % och redovisningarna uppgå till 930 miljoner. Kommunernas skatteredovisningar uppgår i år till sammanlagt nästan 17,5 miljarder euro. Nästa år uppgår de till omkring 18 miljarder. (Källa: Kommunalekonomi 3/2008) 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN 2.1 Befolkningsutvecklingen Under de senaste åren har befolkningen på Kimitoön minskat och prognosen för åren (statistikcentralen) visar en fortsatt nedåtgående trend. Under de tre första kvartalen år 2008 har den höga mortaliteten (79 personer) i jämförelse med låg nativitet (43 personer) lett till att befolkningen minskat. Dessutom har nettoflyttningen varit något negativ (4 personer). Per 30.9 har befolkningen under år 2008 minskat med 40 personer. Statistikcentralen prognostiserar en ökning under år 2008 med 4 personer, vilket skulle betyda 7385 invånare vid utgången av år Befolkningsutvecklingen på Kimitoön under de sex senaste åren samt prognos fram till år 2011 framgår ur nedanstående diagram. Befolkning antal invånare år 4

5 Befolkningsprognosen fram till år 2040 visar att befolkningsantalet på Kimitoön skulle vara ungefär oförändrat, dock så att antalet personer över 65 år ökar kraftigt. Områdesvis anger prognosen att befolkningen skulle öka i de norra och östra kommundelarna, medan den skulle minska i de södra kommundelarna. Åldersstrukturen i kommunen är sådan att det krävs ett årligt överskott i in- och utflyttningen för att ens bevara nuvarande befolkningsantal. Förändringarna i befolkningsantalet och -strukturen bör beaktas när serviceproduktionen i kommunen utvecklas och förändras. 2.2 Näringslivspolitik, markplanering och boende Näringsliv Kimitoöns kommun kommer under år 2009 att uppgöra en strategi för utvecklandet av näringslivet. Näringslivsstrategin skall utmynna i målsättningar och åtgärdsförslag. Tyngdpunkten bör vara på utvecklandet av verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag. Näringsstrukturen i kommunen är relativt sund och självförsörjandegraden beträffande arbetsplatser är kring 90 %. Under slutet av år 2008 har det startat ett utvecklingsprojekt omfattande två helheter, ett för utveckling av tätorten Kimito centrum och ett för Dalsbruk. Projektplanerna har uppgjorts i samarbete med företagarna i dessa tätorter. Projektplanen utgår från att dessa tätorter profileras olika, utgående från sina naturliga styrkor och utvecklingsmöjligheter. Inom ramen för utvecklingsenheten kommer en näringslivsdelegation att grundas. Delegationen är ett informellt samarbetsorgan mellan kommunen och näringslivets representanter. Närmare riktlinjer för näringslivsverksamheten och -satsningarna kommer att fastställas i samband med godkännandet av näringslivsstrategin. Markplanering Genom markplanering skall kommunen erbjuda en god levnadsmiljö och en avvägd samhällsstruktur. Även de ekonomiska aspekterna i samhällsbyggandet bör framhävas och därför skall planernas inverkan på kommunens ekonomi utredas. Nya detaljplaner skall i första hand uppgöras på områden, som gränsar till nuvarande planeområden. En röd tråd i all planering skall vara miljövården och möjligheterna att förhindra miljöolägenheter. Parallellt med detta skall näringslivets verksamhetsbetingelser tryggas. Kommunstyrelsen godkänner årligen en planläggningsöversikt, som anger de anhängiga planeprojekten samt de planeprojekt som under den närmaste tiden kommer att bli anhängiga i kommunen. I kommuner med över 6000 invånare skall enligt lagen finnas minst en anställd planläggare. Boende Förutsättningarna för att göra Kimitoön till en attraktiv kommun att bo i är goda. Boende som begrepp omfattar samtliga funktioner som behövs för en fungerande vardag. Arbetet med en strategihelhet som omfattar boendets alla komponenter skall påbörjas under år Strategin arbetas fram också för att kunna se vad vi är bra på och vad vi är mindre bra på. Arbetet är ett led i att stärka kommunens konkurrenskraft och förutsättningar för ekonomisk tillväxt, men också att stärka kommunens identitet samt att öka kommuninvånarnas trivsel. Vi skall fråga oss själva vilken typ av boende skall utvecklas för att locka fler till Kimitoön och så att fler bor kvar i Kimitoön eller hittar tillbaka. 5

6 Samtliga avdelningar engageras i denna process, som koordineras av utvecklingsenheten. Även de kommunalt ägda bostadsbolagen kommer att delta i processen och ett samarbetsprojekt med ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) har påbörjats. 2.3 Personalen Personalstrategi Kimitoöns kommun har deltagit i Kommunförbundets projekt Mobilisering 2010 och en personalstrategi har under året 2008 utarbetats i samarbete mellan arbetsgivar- och personalrepresentanter. Personalstrategin är i kraft en fullmäktigeperiod och enligt verkställighetsplanen görs insatserna jämnt under åren. Insatser görs för att utveckla möjligheterna till lyckad rekrytering, utveckla ett gott ledar- och medarbetarskap, utveckla arbetshälsan, utveckla ett rättvist och sporrande avlönings- och belöningssystem samt för utveckling av yrkesskickligheten hos personalen. Företagshälsovård Företagshälsovården köps fr o m 2009 av Dalmed Ab och utvecklas i enlighet med kommunernas tidigare företagshälsovård. Tjänsterna omfattar förutom den lagstadgade företagshälsovården även sjukvård på hälsovårdar- och allmänläkarnivå, laboratorie och röntgen, fysioterapi och specialläkarkonsultationer. Företagshälsovården är en viktig samarbetspart bl a i arbetarskyddet och vid utvecklingen av arbetsgemenskapen. Utvecklingen av personalens antal I fem år efter kommunsammanslagningen har personalen anställningstrygghet, dvs kommunen kan inte säga upp personal p g a ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Personalens antal kan minskas i viss mån via pensioneringar och genom undvikande av nyanställningar, men för att effektiveringen ska vara märkbar behövs på sikt strukturella förändringar i verksamheten. Utvecklingen av årsverken totalt är BS 2007: 501, BG 2008: 510, BG 2009: 490, EP 2010: 483, EP 2011: 476. I nedanstående tabell syns årsverkenas utveckling per avdelning BS 2007 BG 2008 BG 2009 EP 2010 EP Omsorg Bildning Miljö o teknik Koncern Årsverken enligt avdelning

7 2.4. Budgeten 2009 och ekonomiplanen Som utgångspunkt för uppgörande av budgeten för år 2009 och ekonomiplanen har nuvarande kommuners och samkommunens bokslut för år 2007 och budgeter för år 2008 sammanställts. Sammanställningen används även för att erhålla jämförelsetal för budgeten. Analysen innehåller även Kimitoöns vattenaffärsverk. Det allmänna ekonomiska läget i samhället inverkar även på Kimitoöns kommuns skatteinkomster. För nästa år förutspås en nolltillväxt gällande kommunalskatten och en tydlig nedgång i samfundsskatten. Skatteutvecklingen har de senaste åren varit positiv. År 2006 ökade kommunalskatten med 7,7 %, år 2007 med 4,3 % och år 2008 förväntas ökningen vara ca 4 %. År 2009 uppskattas kommunalskatten stanna på 2008 års nivå, medan en ca 2 %:s ökning uppskattas för planeåren. Kommunalskatten förväntas inbringa 17,19 milj. år Samfundskatten ökade hela 56,3 % år 2006 och 35,5 % år Innevarande år minskar samfundsskatten med ca 10 % och år 2009 väntas en fortsatt minskning med ca 15 %. Samfundsskatten förväntas inbringa 1,8 milj år Under planeperioden uppskattas en nolltillväxt. Kommunfullmäktige har fastslagit inkomstskatteprocenten för år 2009 till 19 % och fastighetsskatteprocenterna till 1 % för allmän och 0,22 % för stadigvarande boende. Under planeåren har ingen förändring i skatteprocenterna beaktats. Fastighetsskatten förväntas därmed inbringa 1,75 milj. år En mindre ökning till 1,8 milj. år 2010 och 1,85 milj. år 2011 har uppskattats. Skatteinkomster Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Ekonomiplan 2010 Kommunalskatt Fastighetsskatt Samfundsskatt Ekonomiplan 2011 Skatteinkomster åren

8 Statsrådet har beslutat att Kimitoöns kommun har skärgårdsstatus åren Detta ger ett tillägg i statsandelarna på ca , fördelat på den allmänna statsandelen och statsandelen för undervisning och kultur. Statsandelarna år 2009 beräknas uppgå till 15,89 milj., fördelat på allmän statsandel , statsandel för social- och hälsovård 11,2 milj., undervisning och kultur 2,4 milj. och skatteutjämning 1,5 milj.. Totalt ökar statsandelarna jämfört med år 2008 med eller 6,5 %. För planeåren uppskattas en ökning på 2 %. Statsandelar bokslut ekonomiplan Statsandelarna åren Bokslut Bokslut Budget Budget Ekonomiplan Ekonomiplan Förändringen där fastighetsenheten övertar ansvaret för köks- och städfunktionen gör att jämförelser med tidigare år inte till alla delar kan göras eftersom fastighetsenhetens kostnader fördelas som interna händelser. Personalkostnaderna är dock jämförbara och där ses också den största kostnadsökningen. Personalkostnaderna ökar med 9 % eller 1,85 milj.. Lönehöjningarna står för endast 4 % eller av beloppet. Verksamhetsbidraget (verksamhetens nettokostnader) är också jämförbart. Frånräknat sammanslagningsunderstödet ökar verksamhetens nettokostnader med 6 %. Enligt avdelningarnas uppskattningar ökar verksamhetens nettokostnader med ca 1 % både år 2010 och Driftsinkomsternas fördelning Koncerntjänste r 26 % Miljö och teknik 53 % Bildning 5 % Omsorg 16 % 8

9 Driftsutgifternas fördelning Miljö och teknik 18 % Koncerntjänster 7 % Bildning 27 % Omsorg 47 % Fördelning av inkomster och utgifter per avdelning år 2009 På grund av den höga skuldbördan mer än fördubblas räntekostnaderna år 2009 och uppgår till År 2010 ökar fortfarande skuldbördan en aning och räntekostnaderna likaså, till År 2011 ser trenden ut att svänga och räntekostnaderna sjunker därmed till Årsbidraget täcker avskrivningarna under hela planeperioden och uppgår till 2,1 milj. år 2009, 2,4 milj. år 2010 och 3 milj. år Märkas bör att i dessa belopp ingår sammanslagningsunderstödet. Kimitoöns kommun beräknas ha ett ackumulerat överskott i balansen på ca 2,5 milj.. Budgeten för år 2009 ökar överskottet med , till 2,95 milj.. Frånräknat sammanslagningsunderstödet görs ett underskott 2009 på 1,55 milj., vilket skulle minska överskottet i balansen till 0,95 milj.. År 2010 ökar överskottet med och år 2011 med 1,2 milj.. Amorteringar och räntor Amorteringar Räntor Amorteringar och räntor under åren

10 Årsbidraget och möjlighet att minska kassamedlen räcker för att finansiera amorteringarna på 1,4 milj. men inte till de totala nettoinvesteringarna på 5,9 milj.. Under budgetåret bör därför lån lyftas på 4 milj.. År 2010 uppgår investeringarna till 2,4 milj. och amorteringarna till 1,7 milj.. Årsbidraget räcker till att finansiera en del av dessa men lån bör lyftas på 1,7 milj.. År 2011 uppgår låneupptagningen till , investeringarna till 1,7 milj. och amorteringarna till 1,8 milj.. Skuldbördan beräknas vid utgången av år 2008 uppgå till 17,32 milj eller /invånare. Vid utgången av budgetåret stiger skuldbördan till 19,9 milj. eller /invånare. Enligt samgångsavtalet skall kommunens skuldbörda inte överstiga landets medeltal, vilken år 2007 var /invånare. År 2010 ökar fortfarande skuldbördan något /invånare. År 2011 ser trenden ut att svänga och skuldbördan uppskattas uppgå till 18,5 milj. eller /invånare. Upplåning Upplåning Lånestock BS 2007 BG 2008 BG 2009 EP 2010 EP 2011 Lån / invånare Lån / invånare Kommunens upplåning åren och lån per invånare åren

11 Sammanslagningsunderstöd Kimitoöns kommun erhåller sammanslagningsunderstöd åren Sammanslagningsunderstödet består av en grunddel som baserar sig på invånarantalet och en tilläggsdel som baserar sig på antalet kommuner. Understödet fördelas så att 40 %, , erhålls år %, , år 2010 och resterande 30 % år Sammanslagningsunderstödet bokförs enligt kontantprincipen som inkomst i posten understöd och bidrag i resultaträkningen. Understödet har allmän täckning och kan inte hänföras som finansieringsandel till anskaffningsutgiften för en viss investering. Samgångsavtalet gjordes för ca 2 år sedan och godkändes sommaren Efter detta uppgjordes kommunernas budgeter för år Investeringsnivån har de senaste åren varit för hög, även år 2009 investeras mycket. Kimitoöns kommuner har åren totalt ca 20,7 milj. i nettoinvesteringar. Det här innebär en betydande ökning av lånebördan. Lånebördan överskrider klart det i samgångsavtalet överenskomna beloppet. Fullmäktige konstaterar att av understödet har reserverats för samgångskostnader och för marknadsföring och information. Den resterande delen inverkar på årets över- /underskott och används för att minska skuldbördan. 3 KOMMUNENS STRATEGI Kommunerna styr sin verksamhet med hjälp av olika slags planer. Kommunallagen förpliktar alla kommuner att göra upp en ekonomiplan, där man godkänner målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Dessutom utarbetar många kommuner strategier av olika slag. Kommunens strategi är den röda tråden i verksamheten, en väg in i framtiden. Besluten bör ta sikte på flera år in i framtiden. Oberoende av strategins omfattning är det alltid fråga om en verksamhetsplan där kommunen strävar efter att anpassa sin verksamhet efter förändringar i omvärlden och bereder sig på att möta en allt mer svårförutsägbar framtid på bästa möjliga sätt. Det räcker inte att man skriver ner kommunens strategi. Det största arbetet görs redan tidigare. Under den strategiska processens gång börjar människorna lära sig, komma till insikt och få nya tankar. En välarrangerad och samarbetsinriktad strategiprocess utgör en garanti för att strategierna också förverkligas i praktiken. De snabba förändringarna i omvärlden förutsätter att kommunerna går in för strategisk ledning. Program och projekt spelar en betydande roll för förändringsledningen och förändringarna. Vid genomförandet av strategier och förändringsledning bör man ändå mer än tidigare satsa på bredare projektpaket och program i stället för på enskilda projekt. På Kimitoön, lika som på alla andra håll i vårt lands kommuner, står vi in för stora förändringar. Befolkningsstrukturens förändring förändrar sätten att producera service och verksamheten blir överlag mera specialiserad. En kommun med ca 7400 invånare behöver en klar och tunn organisation, för att producera servicen på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Strategiarbetet i Kimitoöns kommun inleds under år 2009 med fyra strategihelheter: Trivsel och boende vardagen Hållbar utveckling miljö Näringsliv företagarklimat Turism och deltidsboende Strategihelheterna skall alla innehålla klara målsättningar och åtgärdsförslag. Utgående från slutresultatet i dessa strategihelheter utformas kommunens vision. Samtidigt med strategiarbetet fortsätter arbetet med att utveckla kommunens profil. 11

12 3.1 Kommunens ekonomiska strategi Kimitoöns kommun bör under den nya fullmäktigeperioden kunna anpassa sin verksamhet och ekonomi till den nya kommunens behov och förändringar i befolkningsunderlaget. I kommunen står vi inför att öka såväl produktiviteten som effektiviteten. Bara genom att höja produktiviteten överlag, kommer vi inte att få en tillräcklig effektivering. Genom samgången på Kimitoön måste vi skapa livskraft i kommunen på ett effektivare sätt än hittills. Vi måste hitta nya och mer resultatgivande arbetssätt, även om effekten av dem inte märks genast. Vi kan inte längre resonera utgående från vilken funktion som finns var och att samma funktioner skall finnas på flera ställen. Den ekonomiska verkligheten talar ett tydligt språk, för att klara oss i framtiden, står vi inför helt nya lösningar i serviceproduktionen. Siffrorna i budgeten och ekonomiplanen visar att utan sammanslagningsunderstödet skulle kommunen hela perioden göra underskott. Det här visar klart att kommunens kostandsnivå är för hög. Kommunen bör under fullmäktigeperioden fatta beslut om att bestående minska kostnadsnivån med minst ungefär 2 milj., för att kommunens ekonomi skall vara i balans i slutet av fullmäktigeperioden. Verksamheten inom alla avdelningar och enheter skall granskas. Målsättningen att minska kostnadsnivån med 2 milj. förutsätter ändringar i servicestrukturen samt att vissa verksamhetspunkter upphör. Samtliga åtgärder som medför inbesparingar skall genomföras. Även mindre inbesparingar blir betydande, då perspektivet är flera år. Nyanställningar skall göras endast med motiverad orsak. Dessa orsaker skall dokumenteras som en del av beslutet att nyanställa. Harmoniseringen av servicenivån betyder inte att den högsta nivån väljs, utan att servicenivån anpassas till de ekonomiska realiteterna. Vid bedömning av hur verksamheten skall skötas framöver, kan diskussionen inte föras utgående från enskilda verksamhetsställen, utan kommunen bör diskutera verksamheten och funktionerna i den nya kommunen som en helhet. Likaså bör de ekonomiska resurserna och arbetsbördan fördelas så rättvist som möjligt mellan de anställda. Vid jämförelse skall klart mätbara faktorer användas som grund. Styrelsen bör senast i september 2009 presentera för fullmäktige förslag till strukturella förändringar för inbesparingar. Vidare skall kommunen framöver i detalj granska prognoser och utvecklingstrender i kommunen och kommundelen innan beslut om investeringar görs. Fullmäktige fastslår följande ekonomiska målsättningar för kommunen under ekonomiplaneperioden: - Samtliga av kommunen ägda fastigheter skall kartläggas under år 2009, vidare kan de fastigheter som inte används i kommunens egen verksamhet eller som inte ger en hyresavkastning i första hand säljas. - Vid utgången av budgetåret uppgår skuldbördan till /invånare. Under fullmäktigeperioden bör skuldbördan sjunka till högst landets medeltal (1548 /invånare år 2007) eller högst Kommunallagen 65 mom. 3 stipulerar: Ekonomiplanen skall vara i balans eller visa överskott under en planeperiod på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp. Om underskott i balansräkningen inte kan täckas under planperioden, skall i anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specifika åtgärder (åtgärdsprogram) genom vilka det underskott som saknar täckning skall täckas under en period som fullmäktige särskilt fastställer (skyldighet att täcka underskott). Under ekonomiplaneåren bör i balansen för Kimitoöns kommun uppvisas ett ackumulerat överskott. - Kommunens investeringar under en 5 års period får i allmänhet inte överstiga beloppet för totala avskrivningar under samma period. - Kassans tillräcklighet i dagar bör uppgå till minst 15 dagar. 12

13 Ekonomiska målsättningar för Kimitoöns vatten: - Kimitoöns vatten ger en avkastning till kommunen på år 2009 i enlighet med organisationskommissionens beslut. Under ekonomiplaneåren bör avkastningen uppgå till minst 6 % beräknat på grundkapitalet. - Investeringsnivån för Kimitoöns vatten nettoinvesteringar får uppgå till högst år 2009, år 2010 och år 2011, enligt affärsverkets ekonomiplan. 4 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN Koncerntjänster Avdelningen kommer under budgetåret främst att satsa på utveckling och harmonisering av arbetsprocesserna. Det handlar om att bygga upp en ny organisation med nya arbetssätt och framförallt nya arbetsredskap. Processerna utvecklas för att i mån av möjlighet fungera elektroniskt. Elektronisk ärendehantering införs under budgetåret och utvecklas vidare under planeperioden. Utformningen av en ny hemsida färdigställs under planeperioden. Ett gemensamt intranät för kommunens personal har tagits i bruk under hösten Under perioden vidareutvecklas intranätet. Personalförvaltningen fokuserar främst på verkställigheten av personalstrategin samt införande av enhetliga arbetssätt gällande personalärenden inkluderande löneharmonisering. Inom ekonomitjänster satsas på budgetuppföljningen, uppgörande av bokslutsprognoser och up to date bokföring. Målsättningen är att uppföljningen skall vara i realtid och så många aspekter som möjligt beaktade. Elektronisk fakturahantering, elektroniska lönebesked och elektroniska fakturor införs under budgetåret. Processerna vidareutvecklas för en så effektiv ekonomiförvaltning som möjligt. IT-funktionen utvecklar effektiva och ändamålsenliga arbetssätt för upprätthållande av datanätverket samt koordineringen av IT inom kommunen. Utvecklingsenhetens verksamhet struktureras under budgetåret och Region Åbolands verksamhet överförs till kommunen. 4.2 Bildningsavdelningen Harmoniseringen, systematiseringen, ny praktik för samarbete och nya samarbetspartners samt anpassningen det är det som inom bildningssektorn såsom i hela kommunen kommer att vara budgetårets viktigaste tema. Samtidigt som kommunerna går samman sker ju också organisatoriska ändringar, av vilka barnomsorgens överflyttning till bildningssektorn är den största. När barnomsorgen nu blir en del av bildningssektorn kommer det livslånga lärandets filosofi att vara heltäckande för all vår verksamhet allt från det ett barn föds till seniorkurserna i vuxeninstitutet. Att få detta infört i avdelningens alla enheters vardagsverksamhet är den stora utmaningen. För den grundläggande utbildningen sker två centrala processer. Under våren handläggs i skolsektionerna de nya läroplanerna, den svenskspråkiga och den finskspråkiga, för Kimitoöns kommun, varmed alla skolor kommer att få en gemensam grund för sin undervisningsverksamhet. Förslagen till de gemensamma läroplanerna har utarbetats i god tid redan under år Den andra processen är handläggningen av den skolnätsutredning som påbörjas under hösten 2008 och fortsätter med inventering och insamling av data på våren 2009 med tidtabell att den politiska beslutsprocessen kan göras hösten Barnomsorgen börjar fungera under en gemensam förvaltning med barnomsorgschefen som ansvarig för allt från dagvården till förskolan. Småbarnsfostran inom dagvården och förskolan kan i fortsättningen smidigt och naturligt länkas till den grundläggande utbildningens verksamhet med en gemensam värdegrund och bl.a. kan elevvårdens resurser användas ännu mera ändamålsenligt än hittills. 13

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

Pedersöre inför år 2014

Pedersöre inför år 2014 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

Kommunalekonomi 3/12

Kommunalekonomi 3/12 Kommunalekonomi 3/12 Svår ekonomisk situation nya anpassningsåtgärder kan behövas Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelar Ändringar i statistiken över ekonomi och verksamhet Kommunernas

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 15 Driftsbudget... 16 Koncerntjänster... 17 Bildning... 45 Social- och hälsovård... 58 Miljö...

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten...

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten... BOKSLUT 2013 BOKSLUTET 2013 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 8 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2012 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2011-2012 Förslag till budget för år 2012 Datum 2011-10-27 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer