FÅR ETT KOMMUNALT FJÄRRVÄRMEBOLAG MED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÅR ETT KOMMUNALT FJÄRRVÄRMEBOLAG MED"

Transkript

1 Sida 1 av 7 FÅR ETT KOMMUNALT FJÄRRVÄRMEBOLAG MED MONOPOL BETE SIG SOM DE VILL MOT SINA KUNDER? Orsaken till att Villaägarna i Hammarö engagerat sig i fjärrvärmefrågan är att ett flertal medlemmar kontaktat oss och bl.a. framfört att de vid ett antal tillfällen försökt öppna en dialog med Hammarö Energi men inte fått någon respons på sina försök och att de försökt kontakta Hammarö Energi men inte fått något svar eller fått svar med många motstridiga uppgifter. Då det är vår förenings uppgift att stödja och ta tillvara våra medlemmars intressen har vi engagerat oss och försökt få klarhet i vad som gäller enligt avtal och lagtext. Vad handlar då denna konflikt om? Den handlar om FÖRTROENDE, TILLIT, ÄRLIGHET och KOMPETENS. Förtroende Det är viktigt att Hammarö Energis kunder har förtroende för bolagsledningen och dess styrelse. Hammarö Energi AB:s uppgift är att förse sina kunder med säker, konkurrenskraftig och miljövänlig fjärrvärme. Säker och miljövänlig är den fortfarande men knappast längre konkurrenskraftig. År 2009 var Hammarö Energi AB (i fortsättningen förkortat HEAB) bland de tre dyraste fjärrvärmeföretagen i Sverige. Här kan man verkligen fråga sig hur det kunnat gå så illa. Det flesta av villakunderna har gjort sig av med sina tidigare uppvärmningsalternativ och sitter i klorna på ett företag som har monopol. HEAB:s styrelse består uteslutande av politiker. HEAB:s kunder måste kunna känna förtroende för dessa politiker. Alla kan göra fel men när företagets styrelse försöker dölja tidigare fel och misstag genom att föra villakunderna bakom ljuset blir förlusten av förtroende stor. I det här fallet kan man tala om missbruk av allmänt förtroende. Ett av flera mycket graverande exempel på detta är när bolagets ledning införde en dold administrationsavgift på 25 % på energiavgiften. Detta var ett kraftigt villkorsbrott i de gamla 10-årsavtalen. HEAB hade här möjlighet att visa ödmjukhet när man på grund av protester från bl.a. Villaägarna tvingades till reträtt och fick betala tillbaka den felaktigt införda administrationsavgiften.

2 Sida 2 av 7 I stället för att inleda en dialog med villaägarna slog HEAB till med en ännu högre administrationsavgift på 12 öre/kwh eller 31 % på energiavgiften. Det finns inte någon rättslig grund att införa en sådan avgift under avtalstiden. Förtroendet för bolaget och dess styrelse har raserats fullständigt. Ett annat exempel: I ett protokoll från en förhandling i december 2009 som ett par villakunder haft med bolaget angående avtalsbrottet i gamla avtalet påstår bolaget att införandet av administrationsavgiften är ett bättre alternativ för kunderna än att bolaget tar sitt ansvar och tillskjuter mer pengar. Det är dock uppenbart att detta absolut inte är bättre för kunderna. Om bolagets styrelse som i detta fall har fattat beslut om olönsamma utbyggnader av fjärrvärmenätet, inte har förstått konsekvenserna av avtalet med Karlstad Energi, har hyrt dyra överdimensionerade lokaler, har anställt en VD på heltid med kontorshjälp och har höjt styrelsearvoden med mera, som leder till att bolaget behöver ägartillskott, är det bara att öppet medge sina misstag och be ägarna om nya pengar. Det är säkert något som de ansvariga drar sig för i det längsta för det får kanske politiska konsekvenser men ansvaret bär styrelsen för bolaget. På vår hemsida finns en utförlig genomgång av vad som hänt från och med den 15/ när Villaägarna för första gången informerades av bolaget om dess planer på en ny fjärrvärmetaxa. Tillit Hammarö Energis kunder måste kunna lita på att de avtal som kunderna ingår med företaget hålls. HEAB har skrivit ett fast 10-års avtal med sina villakunder. HEAB har ensidigt genomfört förändringar i sitt sätt att producera fjärrvärme. HEAB har själva ökat sina kostnader. HEAB har investerat i nya fjärrvärmenät utan att dessförinnan förvissat sig om att bolaget har tillräckliga inkomster för sitt handlande. Vi kunder har inte haft någon möjlighet att påverka situationen. Som kommuninvånare och fjärrvärmekund måste man kunna lita på sina förtroendevalda och sitt fjärrvärmebolag. Tyvärr kan kunderna inte längre lita på de avtal som skrivs under av våra folkvalda politiker för HEAB:s räkning. HEAB saknar rätt att i gällande 10-årsavtal ensidigt ta ut en avgift genom att referera till avtalslagens 36:e paragraf. HEAB har inget tolkningsföreträde av ingångna avtal. Om någon avtalspart efter misslyckade förhandlingar vill ompröva ett villkor måste vederbörande gå till domstol och få avtalsvillkoret

3 Sida 3 av 7 omprövat enligt de kriterier som finns angivna i 36 i avtalslagen och i lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Det är naturligtvis en domstol och inte HEAB som skall göra bedömningen om kriterierna för att ändra i avtalet uppfylls. HEAB:s fjärrvärmeavtal till villakunder är ett standardavtal för konsumenter dvs. sådana som inte har varit föremål för individuell förhandling som det står i lagen. Sådana avtal kan inte ändras till kundens nackdel och speciellt inte när det är bolaget självt som till 100 % är orsaken till de ändrade förhållanden som bolaget menar ger dem rätt att bryta avtalet. Att ett kommunalt bolag, som t.o.m. i sitt ägardirektiv har inskrivet att det skall drivas på ett affärsmässigt sätt, skötts på ett inkompetent sätt kan naturligtvis inte göras gällande som skäl att ändra i kundernas befintliga avtal. Om problem finns så är de självförvållade av bolaget och dess ägare. Ärlighet Ärlighet är ett absolut krav som kunderna kräver av det kommunala bolaget Hammarö Energi AB. För både styrelse och ledning i ett kommunalt bolag är det ett absolut krav att de uppträder ärligt. Det duger då inte att försöka vilseleda sina kunder med medvetet felaktiga jämförelser för att få dem att skriva på det nya avtalet. Inte heller att försöka dölja extra kostnader som den dolda administrationsavgiften. Det duger inte heller att påstå att Hammarö kommun betalat i stort sett alla bolagets administrativa kostnader sedan år 2002 när fjärrvärmen i villaområdena började byggas ut. Bolaget har vid ett flertal tillfällen under hela år 2009 ihärdigt påstått detta till kunder, till medlemmar i Villaägarna i Hammarö, till Fjärrvärmenämnden och till Energimarknadsinspektionen. I ett yttrande till t.ex. Energimarknadsinspektionen från april 2009 skriver bolaget: Övriga kostnader såsom förvaltningskostnader, försäkringsavgifter, administrationsstöd, faktureringsprogram, revisionskostnader, underhåll av byggnader för produktionsanläggningar, tillståndsavgifter, avgifter till kontrollorgan m.m. redovisas inte i avtalsvillkor eller i bilaga två (2). Som ovan beskrivits har dessa kostnader belastat kommunen och inte bolaget. Med anledning av kommunens kritik har bolaget fr.o.m debiterat denna kostnad på fjärrvärmekunderna med hänvisning till avtalets 10. Medlemmar har bett kommunen och bolaget flera gånger att komma med bevis på vad kommunen betalat men hittills har de ignorerat detta. Det kan inte gärna tolkas på annat sätt än att sådana bevis inte finns. Tvärtom har en medlem, som intervjuat personal inom kommunen med kunskap om detta och

4 Sida 4 av 7 som granskat styrelsens protokoll fr.o.m. år 2002, visat att bolagets påståenden inte är sanna. Ett annat exempel: För att få så många som möjligt att gå över till nya avtalet i samband med erbjudandet avtalsbyte i nov 2008 varnade HEAB villakunderna för att den rörliga energiavgiften i de gamla avtalen förväntades stiga kraftigt till 52 öre/kwh under år Bolaget tog också fram information till kunderna för att ge intrycket av att alla kunder skulle tjäna på (eller i alla fall inte förlora på) att gå över till det nya avtalet. Detta uppnådde HEAB genom att vid jämförelsen utesluta årsförbrukningar som är större än KWh och genom att räkna med en mycket hög rörlig energiavgift Enligt gamla avtalets bilaga 2 betalar kunden en rörig energiavgift till samma energipris i kr/mwh som för briketter. Eftersom HEAB inte längre köper briketter bestäms energipriset enligt sammanställd statistik från Energimyndigheten som ges ut i ett prisblad 4 gånger per år. Under hela år 2009 har energipriset för briketter legat mellan 27,9 och 30,4 öre/kwh och därmed också den rörliga energiavgiften i gamla avtalet. Detta ska jämföras med HEAB:s bluffprognos på 52 öre/kwh. För att göra kalkylen mer trovärdig skrev HEAB: Dock bör abonnenterna vara medvetna om att prisutvecklingen på briketter under perioden varit 46 %, det beror på att det är ett förädlat träbränsle till skillnad från skogsavfall samt förbränning av hushållsavfall. Förädlat träbränsle är en konkurrensvara då utbyggnad av fjärrvärmeverk går med rasande fart och tillgången kommer att påverka prisbilden. Material som Villaägarna i Hammarö fått tillgång till från Energimarknadsinspektionen visar att HEAB från den 1/ och fram till att panncentralen ställdes av i början av år 2009 inte haft någon prishöjning alls på briketter dvs. 0 %. Jämfört med HEAB:s brikettpris under denna period har priset under 2009 på öppna marknaden bara ökat med 1,5 % vilket är långt ifrån 46 %. I strid mot gamla avtalet inkluderade den rörliga energiavgiften på 52 öre/kwh kostnader för pannförluster som inte existerar eftersom panncentralen är avställd och dessutom som det senare skulle visa sig i mars 2009 en omsorgsfullt dold administrationsavgift på 25 % vilket innebar ett mycket allvarligt avtalsbrott. Om prognosen för energiavgiften hade legat på en mer rimlig nivå som öre/kwh hade bara en minoritet bytt ut sitt gamla avtal eftersom det är lönsamt först vid en årsförbrukning

5 Sida 5 av 7 mindre än cirka MWh. Vid avgiften 52 öre/kwh låg motsvarande lönsamhetsgräns vid cirka MWh dvs. lönsamt för en majoritet av villakunderna och det var det som HEAB ville att kunderna skulle tro för att få dem att byta avtal. Alla dessa oärliga handlingar och fler som inte nämnts här har bara haft ett syfte: att försöka dölja orsaken till Hammarö Energis på senare tid dåliga ekonomi och att med alla medel försöka öka sina intäkter genom: falsk information vid erbjudandet om avtalsbyte som gjorde att 2/3 av HEAB:s cirka 900 villakunderna skrev under nya avtalet. Hade informationen varit korrekt hade troligen mindre än hälften av dessa lämnat de gamla avtalen. att för de kunder som valde att behålla de gamla avtalen debitera för energiförluster som inte existerar samt dolt och avtalsstridigt lägga på ytterligare 25 % för administration. Kompetens Har man inte kompetens måste man köpa den I ett litet bolag som Hammarö Energi kan man inte förvänta sig att man har all den kompetens som behövs för att driva bolaget. Man kan dock kräva att man köper in den kompetens som saknas. I detta bolag saknas tydligen de mest elementära kunskaper i avtal, juridik och ekonomi samt i energiteknik. Det mest graverande är att bolaget inte ens känner till den speciella lag som styr dess verksamhet nämligen Fjärrvärmelagen och att man inte ens kan tolka sina egna avtal. Om man gjort det hade mycket av det som gått snett kunnat undvikas. Det är också anmärkningsvärt att man inte har ett fungerande faktureringssystem och att bolaget inte har den mest elementära kunskap om läran om energins oförstörbarhet och värmeväxlare. Detta har gjort att bolaget på allvar menar att om en plattvärmeväxlares temperaturverkningsgrad är 80 % så innebär det en energiförlust på 20 % som sedan bolaget bakar in i energiavgiften. Energiförlusterna i en fjärrvärmeväxlare är helt försumbar i förhållande till de energimängder som förs över till fjärrvärmenätet. Vad händer nu? Hammarö Energis nya avtal (avtalstyp 12) påskrivna efter 1 januari 2009 I mars 2009 begärde en medlem tillsyn av Hammarö Energi hos Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet över att bl.a. fjärrvärmelagen följs för konsumentavtal skriva fr.o.m. 1 juli Anmälaren hade bl.a. synpunkter på att det inte finns någon beskrivning av

6 Sida 6 av 7 fjärrvärmetaxans ingående komponenter i nya avtalet och därför heller inte vilken betydelse varje sådan komponent har för priset på fjärrvärme. När detta skrivs den 11 januari 2010 är inte tillsynsärendet i Energimarknadsinspektionen avgjort. Det är dock Villaägarnas bedömning att de nya avtalen från januari 2009 måste bytas ut mot andra som uppfyller fjärrvärmelagens krav. Det är redan klart att Hammarö Energi avser att skicka ut nya allmänna avtalsvillkor som förhandlats fram mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket. I samband med detta måste även ett enskilt kundavtal skickas ut för påskrift där specifika uppgifter t.ex. leveransgräns och villkor mellan parterna regleras för varje enskild konsument. Där skall också bl.a. fjärrvärmetaxans ingående komponenter med prisinformation beskrivas vilket är ett krav i de nya allmänna villkoren och fjärrvärmelagen. Villaägarna rekommenderar de villakunder som anser att de blivit vilseledda muntligt eller av det felaktiga material bolaget gav ut i samband med erbjudandet om avtalsbyte i nov 2008, i mars 2009 och även senare, att inte skriva på de nya avtalen om eller när de skickas ut i år. Avvakta med underskrift tills alla pågående och kommande rättsprocesser är avslutade. De kunder som skriver på nu blir helt fast i det nya avtalet. Villaägarna kommer att informera kontinuerligt på vår hemsida om något viktigt händer. Villakunder med en årsförbrukning mindre än cirka KWh/år tjänar dock på att skriva under de nya avtalen. Alla andra kunder med nya avtal förlorar på det nya avtalet jämfört med det gamla. Ju större årsförbrukning desto större förlust. Det beror på att bolaget inte kan bryta det gamla avtalet genom att ta ut en extra avgift för administration på 15 öre/kwh inkl moms och ta ut ersättning för 20 % energiförluster som inte existerar i avställda pannor eller i fjärrvärmeväxlare. Hur mycket det rör sig om i pengar se den tabell i informationen om nya och gamla taxan som finns på vår hemsida. Hammarö Energis gamla avtal (avtalstyp 2) påskrivna före år 2009 Vissa villakunder har under år 2009 bestridit alla fakturor och dragit bort de avgifter som är avtalsstridiga dvs. debitering för 20 % energiförluster och debitering för den extra administrativa avgiften på 12 öre/kwh + moms. Bolaget har försökt en gång att driva in pengarna med hjälp av ett inkassobolag men fått backa eftersom det strider mot god inkassosed när bolagets krav inte är ostridigt som det heter på juristspråk. Av samma skäl kan bolaget inte ansöka hos kronofogen att gripa in. Enligt fjärrvärmelagen kan inte heller HEAB stänga av fjärrvärmen om deras krav inte är ostridigt. Flera av våra medlemmar planerar i dagarna att anmäla Hammarö Energi till Allämna Reklamations-

7 Sida 7 av 7 nämnden (ARN) för avtalsbrott. Hur man bestrider en faktura se vår information på Villaägarna i Hammarös hemsida och kontakta Rådrummet i Karlstad så hjälper de till. Till sist Vad väntar vi på? Villaägarna har hela tiden önskat en dialog med Hammarö Energi och gör så fortfarande. Vid de två tillfällen i dec 2008 och feb 2009 som Villaägarna på nåder fått förhandla med bolaget har de hårdnackat inte gett efter en millimeter. Villaägarna hoppas dock att i framtiden föra en dialog med ett Hammarö Energi som visar lite mer av ödmjukhet och självkritik över den uppkomna situationen. Många av de problem som finns idag med Hammarö Energi skulle försvinna om Hammarö Energi gick upp i Karlstad Energi. Det ter sig självklart att det skulle innebära mycket stora besparingar och att avgifterna för fjärrvärmen skulle kunna sänkas rejält. Idag är de som nämnts bland de högsta i Sverige. Inom Karlstad Energi finns all kunskap och alla resurser som behövs här på Hammarö och dessutom levererar de ju redan all fjärrvärme till Hammarö Energi. Vad väntar vi på? Följ utvecklingen av vad som händer på vår hemsida: Hammarö den 14 februari 2010 Villaägarna i Hammarö Styrelsen

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Snabba Pengar. En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån. Handelsrätt C. Uppsats HT 2008. Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm

Snabba Pengar. En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån. Handelsrätt C. Uppsats HT 2008. Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Snabba Pengar En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm Sammanfattning

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 TORBJÖRN INGVARSSON Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 384 DEBATT Lån i telefon dags att reglera? Marknaden för finansiella tjänster förändras oupphörligen och lagstiftaren måste ständigt förhålla

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN Underlagsrapport UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN - en genomgång inför analysen av hur fjärrvärmens affärsmodeller kan komma att påverkas April 2011, uppdaterad december 2011 Innehåll

Läs mer

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT?

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? Institutionen för ekonomi SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-tvmarknaden FAIR OR UNFAIR -

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7977-11 Enhet 1 1 KLAGANDE SEVAB Nät AB, 556192-2856 Box 32 645 21 Strängnäs Ombud Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer Ribbing Advokat Josefin Mallmin

Läs mer