PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund"

Transkript

1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline Sommar PARTER (ej närvarande) KÄRANDE Konsumentombudsmannen, KO, Box 48, Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, Sveavägen 151, Stockholm Ombud: Advokaten E. W. och advokaten E. J. Advokatfirman Cederquist KB, Box 1670, Stockholm SAKEN Otillbörlig marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst m.m.; nu fråga om interimistiskt förbud m.m. Föredraganden anmäler följande: KO har framställt följande yrkanden. A. att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Baraspara Sverige AB (Baraspara) att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst kontakta konsumenter på Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 9 Telefon Telefax E-postadress Webbadress Expeditionstid måndag fredag 09:00 15:00 Lunchstängt 12:00 13:00

2 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 2 mobiltelefon, om inte konsumenten aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för samtal i försäljnings- och marknadsföringssyfte eller det finns ett etablerat kundförhållande mellan bolaget och konsumenten, B. att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Baraspara att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst kontakta konsumenter på mobil-och/eller fast telefon, när konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt, C. att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst, innan avtalet med konsumenten ingås, lämna information om dels tjänstens huvudsakliga egenskaper, såsom att bolaget avser att, med stöd av endast en muntlig fullmakt från konsumenten, såväl avsluta som ingå avtal för konsumentens räkning, utan konsumentens samtyckte i enskilda fall och dels konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara. Informationen ska lämnas till konsumenten på ett klart och begripligt sätt, D. att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst, efter att avtalet med konsumenten ingåtts, ge konsumenten en skriftlig bekräftelse med information om dels tjänstens huvudsakliga egenskaper, såsom att bolaget inhämtat en muntlig fullmakt från konsumenten och avser att såväl avsluta som ingå avtal för dennes räkning med stöd av endast fullmakten och utan konsumentens samtycke i enskilda fall och dels konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara. Informationen ska lämnas till konsumenten på ett klart och begripligt sätt, E. att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Baraspara att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst till konsument, på sätt som skett eller på liknande sätt, ge konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten, genom att skicka välkomstbrev, bytesbrev/erbjudande av visst elavtal och/eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man, när konsumenten inte beställt tjänsten, F. att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara att, utan dröjsmål efter att bolaget ingått avtal med tredje man för konsuments räkning, lämna väsentlig information om avtalet genom att tillställa konsumenten avtalet i original, en kopia därav eller annan skriftlig handling som redovisar avtalets innehåll. Information ska ges till konsumenten på ett klart och begripligt sätt, G. att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara att, utan dröjsmål efter att bolaget ingått avtal med tredje man för konsuments räkning, lämna väsentlig information om konsumentens ångerrätt gentemot tredje man, såsom uppgift om hur lång ångerfristen är och när den börjar löpa, till vem och vilken adress konsumenten ska vända sig för att utöva ångerrätten samt verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt. Information ska ges till konsumenten på ett klart och begripligt sätt.

3 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 3 KO har vidare yrkat att förbud ska meddelas intermistiskt beträffande ovan framställda yrkanden B, C, D, E, F och G. KO har till grund för talan anfört bl.a. följande avseende nedan angivna yrkanden. Yrkande B Baraspara har vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst av elavtal till konsument, i strid med 21 marknadsföringslagen (2008:486), MFL, kontaktat konsumenter på mobil-och/eller fast telefon trots att konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt. Yrkande C och D Baraspara har vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst till konsument, i strid med 2 kap. 6-7 distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), DHL, och 10 tredje stycket MFL, såväl innan som efter avtalet med konsumenten ingicks, underlåtit att tydligt lämna väsentlig information om tjänstens huvudsakliga egenskaper och konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara. Den information som bolaget har lämnat till konsumenten har inte varit klar och begriplig. Utelämnandet av informationen har varit vilseledande. Yrkande E Baraspara har i strid med 10 första stycket och tredje stycket 10 MFL och punkten 21 i svarta listan genom att tillställa konsumenten ett välkomstbrev, ett bytesbrev/erbjudande av visst elavtal och/eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man, på ett vilseledande sätt gett konsumenten intrycket av att han/hon har beställt bolagets tjänst, när så inte är fallet. Av inkomna anmälningar till Konsumentverket framgår bl.a. att konsumenter fått välkomstbrev och avtalsvillkor från Baraspara med information om att konsumenten har blivit medlem i Baraspara, trots att de inte har ingått något avtal med bolaget. I vissa fall har konsumenter fått en handling med förslag till byte av elleverantör trots att avtal inte har ingåtts. I anmälningarna till Konsumentverket har många konsumenter beskrivit att de inte har lämnat någon fullmakt till Baraspara. Att skicka ut bytesbrev och/eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man utan att konsumenten har ingått avtal med Baraspara är jämförbart med att tillställa konsumenten en faktura eller annan liknande betalningshandling som ger intryck av att konsumenten har beställt Barasparas tjänst när så inte är fallet. Punkt 21 i svarta listan bör kunna tillämpas analogt på sådant förfarande.

4 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 4 Yrkande F Baraspara har i strid med 10 tredje stycket MFL underlåtit att utan dröjsmål efter att bolaget har slutit ett elavtal med tredje man för konsumentens räkning, lämna väsentlig information om nyss nämnda avtal till konsumenten. Baraspara har uppgett att bolaget inför ett byte av konsumentens elavtal skickar ut bytesbrev till konsumenten där denne får 14 dagar på sig att tacka nej till bytet. KO är av uppfattningen att bytesbrevet inte är ett förslag till avtalsbyte, utan information om ett avtal som Baraspara redan har ingått med tredje man för konsumentens räkning. Av anmälningar där konsumenter har bifogat en kopia på ett bytesbrev framgår att det i brevet har utelämnats information om vilket datum avtalet med elbolaget slöts samt vad som gäller för konsumentens ångerrätt gentemot elbolaget. Av anmälares samstämmiga beskrivningar framgår att konsumenter som varit medlemmar i Baraspara och som har lämnat fullmakt till bolaget, i vissa fall plötsligt har fått en faktura från ett nytt elbolag utan att dessförinnan ha fått information om att Baraspara har ingått ett nytt elavtal för konsumentens räkning. Yrkande G Baraspara har i strid med 10 tredje stycket MFL underlåtit att utan dröjsmål efter att bolaget slutit ett elavtal med tredje man för konsumentens räkning, till konsumenten lämna information om ångerrätten gentemot tredje man. Informationen om ångerrätt utgör sådan väsentlig information som avses i 10 tredje stycket MFL. KO har till stöd för att förbud bör meddelas interimistiskt anfört i huvudsak följande. Genom uppgifterna i stämningsansökan har KO visat i vart fall sannolika skäl för sin talan avseende yrkandena B, C, D, E, F och G. Eftersom det skäligen kan befaras att Baraspara, genom att vidta viss handling eller låta bli att vidta viss handling, minskar betydelsen av Marknadsdomstolens förestående avgörande, bör det meddelas ett intermistiskt beslut i dessa delar. Baraspara har i första hand begärt att yrkande B, C, D och G ska avvisas och i andra hand bestritt bifall till dessa yrkanden, jämväl interimistiskt. Bolaget har också bestritt bifall till övriga yrkanden, med avseende på E och F, även intermistiskt. Till stöd för sin talan avseende yrkandena som avser intermistiska förbud respektive ålägganden har Baraspara anfört bl.a. följande. Yrkande B Yrkandet är alltför oklart, för oprecist och för omfattande. KO har inte visat sannolika skäl för sin talan enligt 27 MFL och det föreligger ingen s.k. sabotagerisk enligt samma lagrum.

5 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 5 Yrkande C och D Yrkandena är alltför oklara och oprecisa. Vidare synes de inte vara uttömmande. KO har inte visat sannolika skäl för sin talan enligt 27 MFL och det föreligger ingen s.k. sabotagerisk enligt samma lagrum. Yrkande E Baraspara skickar inte välkomstbrev m.m. till konsumenter som inte har beställt tjänsten. Barasparas utskick av det bytesbrev som KO hänvisar till är inte något annat än en del av den skyldighet bolaget har enligt befintligt uppdrag från medlem, att informera medlem om avtal som upphandlats för medlemmens räkning. Barspara kan inte vitsorda att det föreligger någon lagstadgad skyldighet att lämna dylik information. Det framstår som oproportionerligt att få ett vitesföreläggande med anledning av att enstaka fullmakter av misstag felaktigt har registrerats, och som sedermera har avregistrerats. Vidare är det en mycket begränsad omfattning av fall där konsumenter av misstag eller missförstånd har fått välkomstbrev m.m. utan att ha beställt tjänsten. Vidare bestrids KO:s uppfattning att tillsändandet av ett bytesbrev eller kopia av ett för konsumenten tecknat elavtal (oavsett om medlemmar eller ej) skulle utgöra en sådan faktura eller liknande betalningshandling som avses i punkt 21 i svarta listan. Det bestrids vidare att punkt 21 i svarta listan skulle kunna tillämpas analogt på sådant bytesbrev eller sådan kopia av för medlemmens räkning tecknat avtal med tredje man i synnerhet om den påstådda överträdelsen ska ligga till grund för ett vitesförbud. KO har inte visat sannolika skäl för sin talan enligt 27 MFL och det föreligger ingen s.k. sabotagerisk enligt samma lagrum. Yrkande F Baraspara vitsordar inte att det föreligger en skyldighet enligt 10 tredje stycket MFL att efter att de ingått avtal med tredje man för en medlems räkning tillställa medlemmen avtalet i original, kopia eller annan skriftlig handling som redovisar avtalets innehåll. För det fall en skyldighet föreligger enligt nämnda lagrum ska följande noteras. I enlighet med den information som lämnas i samband med medlemskapets tecknande och som inkluderas i välkomstbrevet föregås ett byte av avtal inom den valda tjänstekategorin av ett s.k. bytesbrev som skickas till medlemmen. Beträffande elavtal skickas det normalt tre till tolv veckor innan det datum då el är planerad att börja levereras enligt det nya elavtalet. Brevet innehåller dels uppgift om att nytt avtal har upphandlats åt kunden, dels information om vissa av villkoren i det nya avtalet. Härutöver biläggs till brevet en kopia av det nya avtalet. Mot den bakgrunden anser Baraspara att de redan uppfyller det åläggande som KO i denna del yrkar, varför grund för vitesföreläggande saknas. KO har inte visat sannolika skäl för sin talan enligt 27 MFL och det föreligger ingen s.k. sabotagerisk enligt samma lagrum.

6 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 6 Yrkande G Yrkandet är alltför oklart och oprecist. Vidare synes det inte vara uttömmande. KO har inte visat sannolika skäl för sin talan enligt 27 MFL och det föreligger ingen s.k. sabotagerisk enligt samma lagrum. Målet föredras varefter Marknadsdomstolen fattar följande BESLUT (att meddelas ) Skäl Marknadsdomstolen konstaterar att KO:s yrkanden C, D och G inte kan anses vara bestämda eftersom de endast innehåller en icke uttömmande uppräkning av den information om tjänstens huvudsakliga egenskaper respektive den väsentliga information om konsumentens ångerrätt gentemot tredje man, som Baraspara enligt yrkandena ska åläggas att lämna. KO ska därför föreläggas att precisera yrkandena innan dessa tas upp till prövning. Marknadsdomstolen anser inte att tillräckliga skäl föreligger för ett interimistiskt förbud enligt något av yrkandena B, E eller F. Dessa yrkanden om interimistiskt förbud ska därför lämnas utan bifall. Slut 1. Marknadsdomstolen lämnar KO:s yrkanden B, E och F om intermistiskt förbud utan bifall. 2. KO föreläggs att senast den 4 augusti 2014 precisera yrkande C, genom att tydligt ange vilka huvudsakliga egenskaper som Baraspara Sverige AB, innan ett avtal med en konsument ingås, ska åläggas lämna information om (förutom att bolaget avser att, med stöd av endast en muntlig fullmakt från konsumenten, såväl avsluta som ingå avtal för konsumentens räkning, utan konsumentens samtycke i enskilda fall). yrkande D, genom att tydligt ange vilka huvudsakliga egenskaper som bolaget, efter att ett avtal med en konsument ingåtts, ska åläggas att ge konsumenten i en skriftlig bekräftelse (förutom att bolaget inhämtat en muntlig fullmakt från konsumenten och avser att såväl avsluta som ingå avtal för dennes räkning med stöd av endast fullmakten och utan konsumentens samtycke i enskilda fall ). yrkande G, genom att tydligt ange vilken väsentlig information som bolaget, utan dröjsmål efter att bolaget ingått ett avtal med tredje man för konsumentens

7

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall.

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:27 2008: Datum 2010-11-02 Dnr C Dnr 35/09 och C 2/10 KÄRANDE Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolag, Box 22064, 250 22 Helsingborg Ombud: advokaten M. P., Advokatfirman J.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Telia Internet Services AB, Box 10066, 121 27 STOCKHOLM-GLOBEN Ombud: advokaten Peter Nordbeck

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Elgiganten AB, 556471-4474 Box 1264, 164 29 Kista Ombud: advokaten S. N. och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 KÄRANDE Fortum Power & Heat AB, Hangövägen 19, 115 77 STOCKHOLM ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:18 2008: Datum 2010-06-29 Dnr C 23/09 KÄRANDE Manpower Aktiebolag, Box 1125, 111 81 Stockholm Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:34 2008: Datum 2009-11-16 Dnr B 7/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Ferratum Sweden AB, Karlavägen 18, 114 31 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Stockholm den 28 november 2006

Stockholm den 28 november 2006 R-2006/1055 Stockholm den 28 november 2006 Till Jordbruksdepartementet Jo2006/2044/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 augusti 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Otillbörliga

Läs mer

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm. Marknadsföring av krediter

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm. Marknadsföring av krediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:30 2008: Datum 2010-12-21 Dnr B 1/10 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm SAKEN Marknadsföring av krediter

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 KÄRANDE Synsam Service Aktiebolag, Box 30153, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W. och jur. kand. K. L., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Meddelad i Uppsala Mål nr E Enhet 1 1 SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Ombud: Jur. kand. Sara-Li Olovsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell Advokatfirman

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 KÄRANDE OLKA Golf & Konferens Resor Aktiebolag, Stora Nygatan 13, 411 08 GÖTEBORG Ombud: advokaten Christina Berggren och jur kand Marie Widmark, Magnusson

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:14 2014-12-16 Mål nr B 6/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:14 2014-12-16 Mål nr B 6/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:14 2014-12-16 Mål nr B 6/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Match North Europe AB, 556571-6924, Box 7179, 103

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer