Information om avtalskonflikten i september 2009 med Hammarö Energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om avtalskonflikten i september 2009 med Hammarö Energi"

Transkript

1 Sida 1 av 6 Villaägarna i Hammarö Dokumentet i sin helhet är uppdaterat och modifierat den 26 september 2009 Information om avtalskonflikten i september 2009 med Hammarö Energi Konflikten med Hammarö Energi om deras olagliga nya avtal och om den från 1 juli i år införda avtalsstridiga administrationsavgiften i gamla avtalet är inte löst. Fallet kommer senare i höst att tas upp av bl.a. Energimarknadsinspektionen och Fjärrvärmenämnden. Med medveten misstolkning av gällande avtal och avtalslagstiftning samt efterkonstruktioner försöker bolaget rättfärdiga sitt handlande att man i strid med de gamla 10-årsavtalen och dolt för kunderna lade på 25 % på energiavgiften för administration. När detta avslöjades av en av våra medlemmar i mars i år tvingades bolaget att betala tillbaka dessa dolda avgifter. Hammarö Energis styrelse fick panik och i stället för att be om ursäkt och erkänna att man gjort fel visade styrelsen att man öppet står bakom VD:s försök att kringgå gällande 10-årsavtal. I en kungörelse bl.a. i NWT och VF den 28 april 2009, offentliggjorde bolagets styrelse sitt beslut från den 24 april att alla kunder, som vill behålla sitt gamla 10-års avtal, kommer att fr.o.m. den 1 juli 2009 debiteras 15 öre/kwh extra för administration. Detta är ett kraftigt avtalsbrott. Enligt jurister och avtalsexperter som medlemmar konsulterat, har Hammarö Energi inga möjligheter att domstolsvägen få igenom administrationsavgiften. Detta kan vara orsaken till de rykten som gått i sommar att bolaget i höst kommer att säga upp de gamla avtalen för kunder som vägrar byta till nya avtal. Hammarö Energis styrelse har i ett brev till en av våra medlemmar som känt sig lurad och krävt att få sitt gamla avtal tillbaka skrivit: Avtal som tecknats före , kommer att sägas upp och utgå ur Hammarö Energis AB:s avtalsutbud under hösten Om så skulle ske är detta ett kraftigt avtalsbrott och kommer bl.a. att medföra skadeståndsansvar för bolaget. I en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige den 8 september 2009 fick Hammarö Energis styrelseordförande frågor om sin styrelses brev och om avtalen, som det stod i brevet, skulle sägas upp. Styrelseordföranden kände inte till brevets existens men kunde ändå försäkra att några sådana beslut inte är tagna inom Hammarö Energi. Villaägarna i Hammarö känner dock till att frågan om att säga upp avtalen har diskuterats inom styrelsen. I september hade fortfarande cirka 240 villakunder vägrat skriva på det nya avtalet.

2 Sida 2 av 6 Kungörelse införd i NWT och VF den 23 maj 2009 Villaägarna i Hammarö VIKTIG INFORMATION TILL HAMMARÖ ENERGI AB:s VILLAKUNDER Hammarö Energi AB har sedan november 2008 på ett otillbörligt och vilseledande sätt försökt att få så många som möjligt av sina cirka 900 villakunder med gamla 10-årsavtal att i förtid byta till ett nytt avtal. Det nya avtalet strider mot Fjärrvärmelagen bl.a. beträffande prisinformationen och har en radikalt annorlunda taxekonstruktion vilken strider mot Hammarö kommuns nu gällande ägardirektiv till bolaget. Det nya avtalet innebär att alla villakunder med en årsförbrukning på mer än KWh/år får en högre kostnad jämfört med det gamla avtalet. Bolaget har nyligen tvingats inse att gamla avtalet inte medger att ta ut en extra kostnad för rökgas/pannförluster som inte existerar. Att sedan dolt utan att informera kunderna, lägga på ytterligare 25 % för administration är ett kraftigt brott mot avtalet. Villaägarna i Hammarö rekommenderar därför villakunder med gamla 10-årsavtal att noggrant överväga konsekvenserna av att byta till nya avtalet. För kunder som vill återgå till gamla avtalet och för utförlig information hänvisas till vår hemsida. Kommentar 26/9 2009: Det har senare visat sig att den nya taxekonstruktionen, som beslutades av bolagets styrelse den 26/ även stred mot bolagets då gällande bolagsordning, vilken ändrats nio månader i efterskott den 16/ för att så inte längre skulle vara fallet. I beslutet i kommunfullmäktige Kf 62 gavs ingen motivering till ändringen. Det enda som står är: Revideringarna är av redaktionell art. 4 ändrades i bolagsordningen genom att stryka att verksamheten skall bedrivas med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen, något som den nya taxan kraftigt strider mot. Att ta bort principen som innebär att alla villakunder ska behandlas likvärdigt och beteckna detta som en revidering av redaktionell art är synnerligen anmärkningsvärt. Hammarö Energis agerande för att förmå villakunderna att överge sina förmånliga 10-årsavtal Villaägarna i Hammarö har sedan november 2008 genom förhandlingar och korrespondens försökt få Hammarö Energi AB (HEAB) att inse att ingångna avtal är till för att följas. Bolaget utnyttjar sin monopolställning och svårigheten för en fjärrvärmekund att välja någon annan uppvärmningsform eller leverantör av fjärrvärme. De flesta villakunder har i samband med anslutningen till fjärrvärmenätet gjort sig av med sin gamla utrustning. Detta medför att kunden befinner sig i en mycket utsatt position.

3 Sida 3 av 6 Det nya avtalet innebär att alla villakunder med en årsförbrukning på mer än KWh/år får en högre kostnad jämfört med det gamla avtalet. Redan vid en årsförbrukning på KWh/år är det gamla avtalet 910 kr/år billigare, (se tabellen nedan). Den dolda administrativa avgiften och pålägg för pannförluster som inte existerar Bolaget har nyligen tvingats inse att gamla avtalet inte medger att man till energiavgiften, som kunden enligt avtalstexten skall betala och som idag preliminärt är 29 öre/kwh, lägger en kostnad för rökgas/pannförluster som inte existerar. På denna summa har bolaget åtminstone sedan den 1/1 2009, även det i strid med avtalet och dolt utan att informera kunderna, lagt till ytterligare 25 % för administration. Denna dolda avgift har idag bolaget fått betala tillbaka med efterhandskonstruktionen att den felaktigt lades på enligt 10 Myndighetsregler i gamla avtalet som lyder: Om oförutsedd kostnad uppkommer för leverantören med anledning av införande eller höjning av för leverantören gällande skatt, avgift eller pålaga beslutad av riksdagen, regeringen, kommunen eller annan myndighet, skall kunden erlägga ersättning till leverantören för på kunden belöpande andel av kostnadsökningen. Det är verkligen inte trovärdigt att bolagets VD (som tidigare fram till 1 februari 2008 var chef för Hammarö kommuns Miljö- och byggförvaltning) och dess styrelseordförande (som samtidigt är kommunalråd i Hammarö kommun och ordförande i kommunstyrelsen) inte skulle ha känt till skillnaden mellan kommunens roll som myndighet och dess roll som ägare i ett helägt kommunalt bolag. Det är för övrigt heller inte möjligt, även om 10 varit tillämplig, att ta ut kostnader för administration som är proportionella mot årsförbrukningen eftersom det står i 10 att kunden ska erlägga ersättning till leverantören för på kunden belöpande andel av kostnadsökningen som naturligtvis är lika för alla villakunder. Hammarö Energis avtalsbrott, avtalslagen 36 och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden För att minska risken för att tidigare lurade kunder med nya avtal skall kräva att få gå tillbaka till gamla avtalet och för att få fler av de då kvarvarande 371 kunderna att gå över till nya avtalet beslöt styrelsen den 16 april 2009 att införa en administrationsavgift fr.o.m. 1 juli 2009 på 15 öre/kwh inkl. moms med en hänvisning till ändrade förhållanden i 36 avtalslagen. Det är för det första en domstol som skall göra en sådan prövning och inte Hammarö Energi ensidigt. Vår bedömning är med stöd av juridisk expertis att bolaget vid en rättslig prövning av denna åtgärd inte har några utsikter till framgång. För det andra är de ändrade förhållanden som bolaget refererar till förorsakade till 100 % av bolaget självt. I den avtalslagstiftning som finns har fjärrvärmekonsumenten en mycket stark ställning i de fall kunden inte har kunnat påverka vad som står i avtalet. I lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden står i 10 :

4 Sida 4 av 6 Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är oklar, skall vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument villkoret tolkas till konsumentens förmån. Även i 36 avtalslagen (1915:218) har konsumenten ett starkt skydd. Där står: Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Villaägarna i Hammarö rekommenderar villakunder med gamla 10-årsavtal att noggrant överväga konsekvenserna av att byta till nya avtalet. Hammarö Energi har tyvärr i sin iver att få så många som möjligt att gå över till nya avtalet gått för långt i detta avseende. I ett informationsbrev daterat 4 nov 2008 varnade HEAB för stora prishöjningar av energiavgiften för dem som väljer att behålla de gamla avtalen. HEAB tog fram dokument till kunderna för att ge intrycket av att alla kunder skulle tjäna på (eller i alla fall inte förlora på) att gå över till det nya avtalet. Denna effekt uppnådde HEAB genom att vid jämförelsen ta bort årsförbrukningar som är större än KWh och överdriva den framtida prisutvecklingen för energin beräknad enligt HEABs dåvarande tolkning av gamla avtalet, 52 öre/kwh + moms. Dessa 52 öre/kwh inkluderade kostnader i strid mot gamla avtalet för pann- och rökgasförluster som numera inte existerar och, som det senare skulle visa sig, den dolda administrationsavgiften på 25 %. I ovan nämnda informationsbrev skrev HEAB: Dock bör abonnenterna vara medvetna om att prisutvecklingen på briketter under perioden varit 46 %, det beror på att det är ett förädlat träbränsle till skillnad från skogsavfall samt förbränning av hushållsavfall. Förädlat träbränsle är en konkurrensvara då utbyggnad av fjärrvärmeverk går med rasande fart och tillgången kommer att påverka prisbilden. Enligt en skriftlig uppgift till Villaägarna i Hammarö från Energimyndigheten och SCB har höjningen under tidsperioden ovan varit 13 % och inte 46 % som HEAB påstår i citatet ovan. Enligt material som Villaägarna i Hammarö senare fått tillgång till visar det sig att HEAB under hela år 2007 fram till det att panncentralen avställdes i början av år 2009 inte haft någon prishöjning alls dvs. 0 %. Med ovanstående felaktiga och vilseledande information fick Hammarö Energi cirka hälften av villakunderna att skriva på nya avtal i början av året.

5 Vad man vinner eller förlorar på att byta till nya avtalet Jämförelse mellan gamla och nya avtalet vid 2009 års taxor Årsförbrukning av fjärrvärme i KWh/år Vad kunden förlorar i kr/år på nya avtalet jamfört med gamla avtalet vid olika årsförbrukningar. Totala kostnader i kr/år för abonnemang, administration och kapital i nya avtalet dvs. alla kostnader förutom den för energin i sig. I gamla avtalet är dessa kostnader lika för alla och är 9528 kr/år. Ökade kostnader i % i nya avtalet för abonnemang, administration och kapital jämfört med gamla avtalet ,5 % ,8 % ,6 % ,3 % ,2 % ,0 % Sida 5 av 6 Tabellen ovan visar vad man förlorar eller vinner på nya avtalet jämfört med att behålla det gamla vid olika årsförbrukningar. Den andra spalten visar vad man förlorar totalt på nya avtalet vid olika årsförbrukningar jämfört med att ha behållit det gamla vid det energipris på 29 öre/kwh som man skall betala enligt avtalstexten i gamla avtalet. Den tredje spalten visar de totala kostnaderna i kr/år för abonnemang, administration och kapital i nya avtalet dvs. alla kostnader förutom den för energin i sig. I gamla avtalet är dessa kostnader lika för alla och är 9528 kr/år. Den fjärde spalten visar hur mycket kostnaden ökar i procent i nya avtalet jämfört med det gamla vid olika årsförbrukningar för abonnemang, administration och kapital. Hammarö Energi publicerade i november 2008 en bedräglig prognos för den rörliga energiavgiften gällande kunder med de gamla 10-årsavtalen. Bolaget spådde att den för år 2009 skulle bli 52 öre/kwh + moms. Det låg i bolagets intresse att prognostisera en hög avgift för att locka så många som möjligt över till nya avtalet. Det är lätt att räkna ut att vid denna höga energiavgift tjänar alla kunder med en årsförbrukning under KWh på att gå över till nya avtalet dvs. majoriteten av villakunderna (cirka 85 %). Bolaget dolde som sagt vad utfallet

6 Sida 6 av 6 skulle bli för kunder med större förbrukning än KWh/år. Det låg inte i bolagets intresse att visa detta. Det fick dessa kunder själva räkna ut. Från och med januari 2010 kommer energiavgiften i nya avtalet att öka från 85 öre/kwh till 89,5 öre/kwh dvs. en höjning med 5,3 %. Denna energiavgift är redan innan höjningen enligt den årligen utkommande Nils Holgersson-rapporten bland de tre högsta avgifterna för fjärrvärme i Sverige år Länk till Nils Holgersson-rapporten (se sid 25): Att kräva tillbaka gamla avtalet och bestrida fakturor Den som redan skrivit på nytt avtal och nu anser sig blivit vilseledd bör skriva till Hammarö Energi och dess styrelse och kräva att få gå tillbaka till gamla avtalet och orsaken till varför. Skicka en kopia av skrivelsen till Rådrummet i Karlstad. Man kan i detta sammanhang också hänvisa till 30 Avtalslagen ( ) som bl.a. säger: att det inte är tillåtet att framkalla ett avtal (dvs. att få någon att skriva på ett avtal) genom att svikligen förleda (dvs. lura) sin motpart. Sveket kan bestå i att en part medvetet lämnar falska uppgifter till sin motpart angående någon viktig omständighet som rör avtalet eller att en part förtiger viktiga upplysningar. Sådana avtal är enligt avtalslagens 30 ogiltiga. Ett annat sätt att försöka få ut sin rätt är att bestrida (att motsätta sig) fakturan och skicka den tillbaka med en noggrann motivering enligt ovan varför man bestrider och be om en ny faktura med fakturering efter gamla avtalet men naturligtvis utan kostnader för pann- och rökgasförluster och administrationsavgift. Skicka för säkerhets skull även en kopia till Hammarö Energis styrelse och Rådrummet. Kontakta gärna Rådrummet på för råd och upplysningar om hur man gör när man bestrider en faktura som man anser är felaktig. Informera andra villaägare med fjärrvärme Villaägarna i Hammarö rekommenderar den som är villakund hos Hammarö Energi att då och då besöka vår hemsida på för att hålla sig uppdaterad på vad som händer i denna fråga. Sprid gärna informationen till berörda grannar och vänner som kanske inte har dator eller anslutning till Internet. Villaägarna i Hammarö Styrelsen

FÅR ETT KOMMUNALT FJÄRRVÄRMEBOLAG MED

FÅR ETT KOMMUNALT FJÄRRVÄRMEBOLAG MED Sida 1 av 7 FÅR ETT KOMMUNALT FJÄRRVÄRMEBOLAG MED MONOPOL BETE SIG SOM DE VILL MOT SINA KUNDER? Orsaken till att Villaägarna i Hammarö engagerat sig i fjärrvärmefrågan är att ett flertal medlemmar kontaktat

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Denna informationstext är uppdelad i två huvuddelar:

Denna informationstext är uppdelad i två huvuddelar: OM BLUFFAKTUROR [7933] Som småföretagare kommer du förr eller senare bli utsatt för bluffakturor och bedräglig försäljning. Bara företagen på Svensk Handels varningslista beräknas omsätta 1,2 miljarder

Läs mer

Om oetiska försäljnings- metoder och. Telephon Sv. AB

Om oetiska försäljnings- metoder och. Telephon Sv. AB Om oetiska försäljnings- metoder och Telephon Sv. AB Per Florén Vers. 6, september 2012 Sammanfattning Nedan sammanställs processen kring Telephon Sverige AB:s oetiska och möjligen olagliga försäljning

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:26 2011-11-02 Dnr B 1/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 24/13 Mål nr B 90/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 24/13 Mål nr B 90/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 24/13 Mål nr B 90/11 Sammanfattning En arbetstagare vid ett factoringbolag har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent. Fråga bl.a. om arbetstagaren är bunden av en

Läs mer

Snabba Pengar. En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån. Handelsrätt C. Uppsats HT 2008. Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm

Snabba Pengar. En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån. Handelsrätt C. Uppsats HT 2008. Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Snabba Pengar En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm Sammanfattning

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Vad är kommersiella villkor? 4 1.2. Att utforma det optimala avtalet/avtalsvillkoret 5 1.3. Avtalsfriheten begränsas av

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-02 KS-2013/653.109 1 (17) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt Dina räddare här får du gratis Räddaren i nöden? Finansbranschen har faktiskt flera. Hit kan du vända dig om du känner dig lurad av din bank eller är missnöjd med din teleoperatör. AV KARIN ARNELL Konsumenter

Läs mer

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER Kärande Nummerupplysningen OÜ, 11550212 Tatari 30 EE-10116 Tallin Ombud: Biträdande jurist Stefan Köhler c/o Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron 2 111

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 28:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 28:1 28:1 Avtal från 1954 varigenom vissa fastighetsägare för all framtid befriades från avloppsavgifter, ansågs kunna jämkas enligt 36 avtalslagen. Förutvarande Toarps kommun uppgick 1963 i Dalsjöfors kommun,

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henrik Jönsson Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis Examensarbete 20 poäng Handledare Bertil Bengtsson Försäkringsrätt VT-2000 INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Internationella köp av fritidsfartyg

Internationella köp av fritidsfartyg EXAMENSARBETE UPPSALA UNIVERSITET VT 2005 Internationella köp av fritidsfartyg Examensarbete med praktik Civilrätt, Sjörätt: 20 poäng Författare: Ida Dahlborg Handledare: Hugo Tiberg 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer