Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa"

Transkript

1 PM Datum /1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört en stickprovsgranskning av avtalsvillkor vid erbjudande om fiberanslutning till villaägare, det vill säga konsumenter som erbjuds fiber till sin villa. Stickprovet omfattar 7 stycken leverantörer av fiber. Rättslig reglering Avtalsvillkorslagen gäller avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter. Lagen syftar till att skydda konsumenter mot villkor som ensidigt gynnar näringsidkaren på konsumentens bekostnad. Lagen är enbart tillämplig på avtalsvillkor som inte varit föremål för individuell förhandling. Sådana villkor förekommer främst i så kallade standardavtal. Enligt 3 avtalsvillkorslagen får en näringsidkare förbjudas att i framtiden använda ett avtalsvillkor som är oskäligt mot konsumenten med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Ett villkor ska bedömas utifrån dess lydelse och inte utifrån vad som egentligen kan ha åsyftats. Vid en civilrättslig prövning spelar omständigheterna i det enskilda fallet normalt en avgörande roll. Sådana enskilda omständigheter har ingen betydelse vid en marknadsrättslig prövning av ett villkors oskälighet enligt avtalsvillkorslagen. Då görs istället en allmän bedömning av hur villkoret påverkar konsumenterna som kollektiv. 1 Det finns tre större grupper av avtalsvillkor som kan anses oskäliga enligt avtalsvillkorslagen. 2 Den första gruppen omfattar villkor som strider mot tvingande konsumenträttsliga regler eller allmänna rättsprinciper. Ett villkor som avviker från lagstiftning som inte är tvingande kan också anses 1 Prop.1994/95:17, s. 23 och Ibid., s. 64 f. Postadress Fakturaadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/webbadress Bankgiro Org.nr Box 48 FE 64 Tage Erlandergatan 8A Karlstad Frösön

2 Skriv 2 (6) oskäligt. Då krävs emellertid att avvikelsen ger näringsidkaren en förmån eller berövar konsumenten en rättighet och att detta åstadkommer en sådan snedfördelning mellan näringsidkarens och konsumentens rättigheter att det inte blir en rimlig balans i avtalet. Vid bedömningen av den snedfördelning som uppstår ska hänsyn tas inte bara till det aktuella avtalsvillkoret, utan även till balansen i avtalet mellan parterna totalt sett. Slutligen kan ett avtalsvillkor också anses oskäligt om det utformats på ett vilseledande eller oklart sätt. Marknadsdomstolen kan förbjuda en näringsidkare att fortsättningsvis använda samma eller väsentligen samma oskäliga avtalsvillkor. För att ett villkor ska förbjudas krävs att förbudet är påkallat från allmän synpunkt eller att det annars ligger i konsumenternas eller konkurrenternas intresse. Ett förbud ska vanligtvis förenas med vite. Om det handlar om ett fall av mindre vikt får Konsumentombudsmannen enligt 7 avtalsvillkorslagen istället förbjuda ett villkor genom att utfärda ett förbudsföreläggande. Om näringsidkaren godkänner föreläggandet gäller det som ett förbud meddelat av marknadsdomstolen. Resultat av granskningen Konsumentverket har genom granskningen identifierat följande områden där avtalsvillkoren skulle kunna anses som oskäliga. Under varje område finns det angivet relevanta exempel från de avtalsvillkor som har granskats. Ändring av avtal Om du har ett skrivet avtal och xx vill höja priset ska du få meddelande om det minst 3 månader innan höjningen genomförs xx äger rätt att ensidigt besluta om ändring av dessa Allmänna villkor En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. En näringsidkare får därför endast ändra villkoren om det finns giltiga skäl. Sådana skäl ska finnas angivna i avtalet. När det gäller prisändringsklausuler har Marknadsdomstolen 3 uttalat att den grundläggande principen är att avtalade priser ska hållas och att prishöjningar normalt endast kan accepteras när de beror på sådana omständigheter som är av force majeure-karaktär. Höjda priser från underleverantörer är exempel på sådana kostnader som inte anses falla inom ramen för force majeure. 3 MD 2009:35

3 Skriv 3 (6) Villkor som ger näringsidkaren en ensidig rätt att ändra villkoren inklusive priset är därför enligt Konsumentverkets bedömning att anse som oskäliga. Formkrav vid uppsägning Om Kunde inte accepterar ändring enligt ovan har denne rätt att skriftligen säga upp avtalet Uppsägningstiden är tre månader efter att en skriftlig uppsägning kommit Leverantören tillhanda Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen för att vara gällande Uppsägning skall ske skriftligen Enligt avgöranden i Marknadsdomstolen är avtalsvillkor som föreskriver en viss form för uppsägning att anse som oskäliga. Det ska i stället alltid stå konsumenten fritt att välja hur han eller hon vill meddela näringsidkaren att ett avtal sägs upp. Det avgörande är att det tydligt framgår för näringsidkaren att konsumenten vill avsluta avtalsförhållandet. Det är därför Konsumentverkets bedömning att avtalsvillkor som kräver att konsumenten skriftligt säger upp avtalet är att anse som oskäliga. Stängning av tjänst/anslutning Om kund försummar sina skyldigheter enligt avtalet får xx frånkoppla Kundens anslutning till Nätet Om du inte följer avtalet kan xx koppla ur din anslutning Rätten att häva ett avtal föreligger normalt endast om en avtalspart gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. I 5 kap. 19 i lagen om elektronisk kommunikation 4 finns det krav på särskilda åtgärder från näringsidkarens sida innan en tjänst avbryts på grund av utebliven betalning. Bland annat ska konsumenten ha uppmanats att betala. Det är Konsumentverkets bedömning att ett avtalsvillkor som ger näringsidkaren en ovillkorad rätt att koppla ur anslutningen vid samtliga 4 SFS 2003:389

4 Skriv 4 (6) avtalsbrott skapar en snedbelastning i fråga om parternas rättigheter och skyldigheter och därför kan anses som oskäligt. Tillträde till fastighet Du tillhandahåller mark för ledningen till ditt hus och ger xx och dess entreprenörer tillträde till din fastighet Kunden ska upplåta erforderlig mark för ledningen samt lämna xx och dess entreprenörer tillträde till berörd fastighet Vid en prövning av om ett avtalsvillkor är oskäligt genom att det skapar en obalans mellan näringsidkaren och konsumenten görs en samlad bedömning av parternas rättigheter och skyldigheter. Så som avtalsvillkoret ovan är formulerat skulle det ge näringsidkaren rätt att när som helst kunna kräva tillträde till hela fastigheten, utan att det skulle vara motiverat utifrån avtalets fullgörelse och utan konsumentens inverkan. Det är Konsumentverkets bedömning att ett avtalsvillkor som ger näringsidkaren ovillkorat tillträde till konsumentens fastighet är alltför vidsträckt och därmed skapar en snedbelastning i fråga om parternas rättigheter och skyldigheter och därför kan anses som oskäligt. Lantmäteriet har i en rapport 5 uppmärksammat en rad juridiska problem när det gäller avtal om markupplåtelse i samband med bredbandsutbyggnad. Avtalsvillkor som strider mot regler i annan lagstiftning, till exempel jordabalken, kan även de anses som oskäliga. Omfattningen av den här granskningen har dock inte möjliggjort någon bedömning av villkoren utifrån fastighetsrättens område. Avbeställningsavgift I de fall Beställaren, eller omständighet för vilken Beställaren ansvarar, omöjliggör för leverantören att fullgöra sina åtaganden enligt denna beställning kommer Beställaren att debiteras en avgift för avbrott om kr för påbörjat arbete Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är oskäligt genom att det skapar en obalans mellan näringsidkaren och konsumenten i fråga om dispositiv rätt kan ledning tas i den konsumentskyddande lagstiftningen. 5 Lantmäterirapport 2014/3. Regeringsuppdrag Bredband. Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad. Lantmäteriet

5 Skriv 5 (6) Enligt Konsumenttjänstlagen 6 har konsumenten rätt att avbeställa en tjänst innan den har slutförts. Om detta sker har näringsidkaren rätt till ersättning för utfört arbete och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Normalt kan näringsidkaren även kräva viss ersättning för förluster bland annat på grund av att denne tackat nej till andra uppdrag. Näringsidkaren har rätt att i sina avtalsvillkor ange en förutbestämd ersättning vid avbeställning om den är skälig utifrån utfört arbete och eventuella förluster. Om en konsument inte betalar eller medverkar till tjänstens utförande på det sätt som har avtalats har näringsidkaren rätt att ställa in arbetet. Näringsidkaren har då rätt till ersättning för kostnader och andra förluster som uppkommer till följd av att arbetet ställs in. Näringsidkaren ska kunna visa att det rör sig om faktiska kostnader och förluster. Om konsumentens dröjsmål är av väsentlig betydelse för näringsidkaren har denne rätt att utifrån vissa förutsättningar häva avtalet beträffande återstående del av avtalet. Konsumenten är då skyldig att betala samma belopp som om tjänsten hade avbeställts den tidpunkt som hävningen gjordes. Det är Konsumentverkets bedömning att ett avtalsvillkor som vid alla avbeställningar, oavsett hur mycket av tjänsten som är utförd, ger näringsidkaren rätt till ett fast ersättningsbelopp som motsvarar nästan 50 % av priset på tjänsten är allt för vidsträckt och därför kan anses som oskäligt. Sammanfattande kommentarer Flera av de granskade bolagen erbjuder avtalsvillkor som innebär ett formkrav vid uppsägning. Då det ska stå konsumenten fritt att välja hur han eller hon önskar säga upp ett avtal är den typen av avtalsvillkor oskäliga. Det finns inget som hindrar att ett bolag rekommenderar ett särskilt sätt att säga upp avtalet men det får inte uppställas som ett krav för att en uppsägning ska vara giltig. När det gäller stängning av tjänst/anslutning har endast näringsidkaren rätt att häva avtalet vid väsentliga avtalsbrott från konsumentens sida. Det förekommer dock avtalsvillkor som ger näringsidkaren en ovillkorad rätt att häva avtalet vid samtliga avtalsbrott och utan att konsumenten meddelas om det. Ändringar av avtal är endast tillåtna i undantagsfall och under omständigheter av så kallad force majeure-karaktär. Avtalsvillkor som ger näringsidkaren en ensidig rätt att ändra avtalet utan att tydligt ange vilka skäl som är giltiga för en sådan ändring är därför oskäliga. Slutligen förekommer det avtalsvillkor som är formulerade på ett sådant sätt att de ger näringsidkaren ett vidsträckt tillträde till konsumentens fastighet. 6 SFS 1985:716

6 Skriv 6 (6) Det är givetvis rimligt att näringsidkaren under vissa omständigheter ges tillträde till konsumentens fastighet men det bör då tydliggöras under vilka omständigheter detta kan bli aktuellt. Konsumenten har rätt att avbeställa en tjänst innan den har slutförts. Om konsumenten utnyttjar den rättigheten har näringsidkaren rätt till ersättning för bland annat redan utfört arbete. Eftersom det ligger i både konsumenten och näringsidkarens intresse att redan från början veta vad konsumenten ska betala vid en avbeställning får det i standardvillkoren anges en förutbestämd avbeställningsavgift. För att avtalsvillkoret ska vara giltigt måste dock den angivna ersättningen vara skälig. Eftersom vad som anses skäligt i ersättning kan variera utifrån hur stor del av tjänsten som är utförd kan det vara lämpligt med olika ersättningsnivåer.

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:26 2011-11-02 Dnr B 1/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Telia Internet Services AB, Box 10066, 121 27 STOCKHOLM-GLOBEN Ombud: advokaten Peter Nordbeck

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

avtalsvillkor för depå-/kontoavtal

avtalsvillkor för depå-/kontoavtal MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:4 2006-02-16 Dnr B 6/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Nordnet Securities Bank AB, Box 14077, 167 14 BROMMA Ombud: jur kand Fredrik Lundblom och

Läs mer

Rapport 2013:2. Utbildningstjänster. En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp

Rapport 2013:2. Utbildningstjänster. En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp Rapport 2013:2 Utbildningstjänster En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp 2 (27) 2013:2 Utbildningstjänster En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp Konsumentverket

Läs mer

gf MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:21 2011-07-27 Dnr B 4/10 Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

gf MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:21 2011-07-27 Dnr B 4/10 Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad gf MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:21 2011-07-27 Dnr B 4/10 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, Box 7830, 103

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:19 2004-07-22 Dnr B 8/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:19 2004-07-22 Dnr B 8/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:19 2004-07-22 Dnr B 8/03 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART CMT Telecom Sweden AB, Box 239, 201 22 MALMÖ Ombud: advokaten U. Y. SAKEN oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Vad är kommersiella villkor? 4 1.2. Att utforma det optimala avtalet/avtalsvillkoret 5 1.3. Avtalsfriheten begränsas av

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 SÖKANDE Svenska Fotografers Förbund, Årstaängsvägen 5 B, 7 tr, 117 43 Stockholm Ombud: advokaten J. B., Advokatfirma L. DLA Nordic KB,

Läs mer

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt.

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt. Stämningsansökan Konsument verket KO 2015-02-11 D n r KO-sekretariatet Pär Magnusson Marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande PhoneCash, Saken Marknadsföring av uppköp

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:34 2008: Datum 2009-11-16 Dnr B 7/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Ferratum Sweden AB, Karlavägen 18, 114 31 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT?

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? Institutionen för ekonomi SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-tvmarknaden FAIR OR UNFAIR -

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Standardvillkor för finanstjänster

Standardvillkor för finanstjänster RAPPORT DEN 31 AUGUSTI 2007 Standardvillkor för finanstjänster Rapport enligt regleringsbreven 2007 till Finansinspektionen och Konsumentverket DNR 06-11771-000 2007:15 KONSUMENTVERKET DNR 2006/5084 INNEHÅLL

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter

Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter Rapport 2013:20 Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter 2 (36) 2013:20 Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter Konsumentverket 2013 Utredare: Anna Hult (projektledare), Maria Grunditz, Ulrika

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

LITEN LAGHUND. Viktiga lagar på konsumentområdet

LITEN LAGHUND. Viktiga lagar på konsumentområdet LITEN LAGHUND Viktiga lagar på konsumentområdet 2015 LITEN LAGHUND Viktiga lagar på konsumentområdet 2015 Liten laghund Konsumentverket 2015 ISBN 978-91-87533-28-0 Åttonde omarbetade och utökade upplagan

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar

Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar Rapport 2012:2 Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar 2012:2 Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04 SÖKANDE Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik, Box 23727, 102 54 STOCKHOLM Ombud: advokaten Owe Hjelmqvist, Setterwalls Advokatbyrå, Arsenalsgatan

Läs mer

Gas. Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument

Gas. Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument Gas Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument Gäller från och med 2013-07-31 och tills vidare. Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer