Många vinster med väl fungerande LPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många vinster med väl fungerande LPA"

Transkript

1 SLUTKONFERENS Många vinster med väl fungerande LPA Den tredje december arrangerade Skolverket slutkonferensen i projektet Lärande på arbets plats i Norden, som drivits på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Efter att Christina Månberg, enhetschef på svenska Skolverket hälsat alla välkomna, introducerade hon Fritjof Karlsson, ämnesråd på svenska Utbildningsdepartementet. Han inledde dagen med att tala om syftet med projektet Lärande på arbetsplats i Norden. Väl fungerande LPA en viktig samhällsfråga Själva projektet Lärande på arbetsplats ingår som en del i en stor nordisk satsning som heter Hållbar nordisk välfärd. Fritjof Karlsson inledde med att ställa frågan hur lärande på arbetsplats hänger ihop med välfärd. Han menade att för att välfärden ska fungera måste det allmännas intäkter garanteras, huvudsakligen genom skatter, som är beroende av produktionen av varor och tjänster. Detta kräver tillgång på arbetskraft som är tillräckligt kompetent för att företagen ska kunna konkurrera globalt. Även arbetslösheten kostar enorma pengar, konstaterade Fritjof Karlsson. En undersökning från 2011 pekade på att enbart ungdomsarbetslösheten 1

2 Du kan inte slösa bort månader på att bara låta dem titta. Du måste träna dem så att de får kompetens att faktiskt arbeta. handledare för hela EU då kostade över 50 miljarder euro. Att det allmänna måste betala för detta urholkar också välfärden. Ungdomsarbetslösheten ställer också till sociala problem. Utan arbete är det svårt för en ung vuxen att ta steget in i vuxenlivet. Det är svårt att flytta hemifrån till en egen bostad, vilket i sin tur gör det svårt att bilda familj. Ungdomsarbetslöshet verkar dessutom ge problem som hänger med hela livet. Den som är arbetslös som ung blir oftare arbetslös senare i livet. Forskarna pratar om en ärrbildning. Och utbildning är en avgörande faktor för att etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildning är också en av de bästa möjligheterna att komma tillbaka från utanförskap. Isländska perspektiv på lärande i skola och på arbetsplats Elsa Eiriksdottir från fakulteten för lärarutbildning vid Islands universitet pratade om elevers, lärares och handledares perspektiv på lärande på arbetsplats i det isländska yrkesutbildningssystemet. Hon har i första hand undersökt yrken som kräver en lärlingsexamen för att få jobba inom yrket licensyrken och reglerade yrken, på Island exempelvis snickare, rörmokare, bilmekaniker, hårfrisör och bokbindare. Yrkesutbildningen på Island är delvis skolförlagd och delvis arbetsplatsförlagd. Det varierar hur lång den arbetsplatsförlagda delen är, mellan 24 veckor och 126 veckor. De flesta men inte alla börjar med en tid på skolan, men det är ungefär lika vanligt att den avslutas på skolan som på arbetsplatsen. Utbildningen kan bestå av en eller flera perioder på en arbetsplats. Skolan måste ta ett större och delvis annorlunda ansvar Elsa Eiriksdottir berättade att det inte är ovanligt att det tar några år innan en elev får ett lärlingskontrakt med en arbetsplats. Ansvaret för att få ett kontrakt ligger på eleven. Det leder till avhopp och förseningar och till att skolan inte kan garantera en examen. Det gör att förväntningarna är oklara och att eleverna kan få otydlig och motsägande information, sa Elsa Eiriksdottir. Det tycker både eleverna och lärarna är frustrerande. En lärare Elsa intervjuade sa: Vi måste kunna hjälpa dem att avsluta sina studier. Varför erbjuda utbildningar som de inte kan avsluta? Även arbetsplatserna har invändningar mot systemet. En handledare som Elsa intervjuade på en arbetsplats sa: Jag tycker personligen inte eleverna på något sätt är redo att arbeta på golvet. Det är ett stort problem, eftersom de är på arbetsplatsen för att lära och får en lön för det. Som det ser ut idag kan arbetsplatserna inte hantera det [ekonomiskt]. Det betyder att skolorna måste betona att göra eleverna redo för arbetslivet, konstaterade hon. De måste få generella förmågor för att fungera på en arbetsplats: lära sig kommunicera, ta ansvar, hantera stress, arbetsplatskultur, deadlines, att komma i tid, att hantera kunder och att ha ett professionellt förhållningssätt. Samtidigt kan de bara lära sig detaljerna i arbetet och villkoren på en arbetsplats. Arbetsplatsen måste också ta sitt ansvar Arbetsplatsen och handledaren har ett stort ansvar för att det arbetsplatsförlagda lärandet ska fungera bra. En av de handledare Elsa intervjuade sa: Du kan inte slösa bort månader på att bara låta dem titta. Du måste träna dem så att de får kompetens att faktiskt arbeta. Men de har ofta svårt att hitta tiden att vara effektiva handledare. Eleverna rapporterar att kvaliteten på handledningen varierar väldigt mycket. I vissa fall är den obefintlig. Många elever rapporterade också att de måste vara aktiva, självständiga och fråga mycket för att lära sig något. Elsa Eiriksdottir konstaterade att det inte är ovanligt att eleverna bara används som billig och okvalificerad arbetskraft. Hon berättade bland annat om en elev hon intervjuat som fått sopa golvet i sex månader. 2

3 De lärare Elsa Eiriksdottir intervjuat tycker att det finns mer eller mindre stora problem med innehållet i det arbetsplatsförlagda lärandet. De tycker givetvis att innehållet är väldigt viktigt, men tycker samtidigt att det är helt odefinierat. Vad ska eleverna lära sig, och hur? Det står ingenting i läroplanen. Tänk om skolan skulle fungera så? Inget schema och inget krav på vad eleverna ska lära sig. LPA viktigt men koordinationen svår Elsa Eiriksdottir diskuterade slutligen olika utmaningar som har att göra med i vilken ordning skolgång och arbetsplatsförlagt lärande är förlagt för eleven. Om eleven kommer ut på en arbetsplats tidigt under utbildningen är risken större att den inte är redo. Vid övergången från skolbaserat till arbetsplatsförlagt lärande finns också en risk att elever hoppar av utbildningen. Det beror bland annat på att skolan inte har något ansvar för det arbetsplatsförlagda lärandet, utan det ligger i elevens egna händer. Å andra sidan innebär en sen arbetsplatsintroduktion att det också dröjer innan eleven får någon kontakt med arbetslivet. Eftersom eleven inte har någon ytterligare kontakt med skolan finns också risken att den inte bryr sig om lärandet som ska ingå i utbildningen eller att faktiskt ta sin yrkesexamen. Sammanfattningsvis konstaterade hon att alla intervjuade var överens om hur viktigt det arbetsplatsförlagda lärandet är. Men de tycker också att koordinationen lämnar en hel del övrigt att önska. Olika sätt att fördela det skolbaserade och det arbetsplatsförlagda lärandet löser olika problem, men skapar samtidigt andra. Vill vi garantera möjligheten att ta en examen? Hur organiserar man ett program så att det har ett klart mål? Hur garanterar vi att eleven får en grundläggande uppsättning färdigheter och när ska eleven introduceras till arbetslivet? Även om det idag finns en del villkor som syftar till att integrera utbildningen, så är det i slutändan upp till eleven att göra det till ett sammanhållet program. Bättre växling mellan lärande i teori och praktik Bjørn-Inge Thomasjord från Troms fylkeskommun och Ingeborg Lundsvoll från Akershus fylkeskommun höll i ett av eftermiddagens seminarier. Det handlade om arbetet med att få till en Olika sätt att fördela det skolbaserade och det arbetsplatsförlagda lärandet löser olika problem, men skapar samtidigt andra. Vill vi garantera möjligheten att ta en examen? Hur organiserar man ett program så att det har ett klart mål? Hur garanterar vi att eleven får en grundläggande uppsättning färdigheter och när ska eleven introduceras till arbetslivet? elsa eiriksdottir bättre växling mellan elevens yrkeslärande i teori och praktik, ett arbete som startats som en följd av det norska samfundskontraktet för fler lärplatser i yrkeslivet. Bland syftena med försöket fanns att motivera eleverna och skapa en bättre samstämmighet mellan de gemensamma kärnämnena och programämnena och mellan utbildning i skolor och på arbetsplatser. Andra syften var att underlätta övergången från skola till arbete och att göra utbildningen mer relevant för arbetsgivare. Ett mål var att öka antalet lärplatser med 20 procent mellan Vi nådde inte det målet, konstaterade Ingeborg Lundsvoll. Vi lyckades öka antalet platser med fem procent överlag. Men på vissa områden lyckades vi bättre och ökade dem med upp till 17 procent. Växlingsmodellen är inte något fullständigt nytt, utan den är förankrad i existerande bestämmelser, men utnyttjar möjligheter som tidigare sällan utnyttjats. Totalt har 13 kommuner och 26 skolor deltagit i försöket. 3

4 Flexibel modell Modellen innebär att den skolförlagda utbildningen och det arbetsplatsförlagda lärandet är helt integrerat under de fyra åren utbildningen pågår, och inte som i vanliga fall uppdelade på två år i skolan följt av två år på arbetsplats. Det kan bland annat innebära att eleven är i skolan halva veckan och på en arbetsplats halva veckan. Det betyder också att det inte finns någon i förväg bestämd läroplan för varje elev, utan att en sådan tas fram i ett samarbete mellan skolan och arbetsplatsen. Kompetensmålen har bakats samman från de tidigare helt skolförlagda åren och de tidigare helt arbetsplatsförlagda åren. Tidigare var den lön eleverna fick baserad på hur mycket tid de spenderade på arbetsplatsen. Nu tar man också hänsyn till vad eleven producerar. Det betyder att den lön eleverna får ökar under utbildningens gång, allt eftersom de lär sig mer och börjar kunna delta i produktionen. Samtidigt visade enkäter bland eleverna att många inte tyckte det var särskilt viktigt att få lön. Det finns möjlighet för de norska eleverna i yrkesutbildningar att avsluta med att läsa ett högskoleförberedande sista år, vilket många gör, i synnerhet inom vissa program. Men Ingeborg Lundsvoll trodde att växlingsmodellen kan göra att fler stannar och tar ett fagbrev. De elever som gått växlingsmodellen verkar också vara bra förebilder för de andra eleverna, så att de i större utsträckning stannar kvar i utbildningen. Växlingsmodellen gör att eleverna kan vara betydligt yngre än tidigare när de kommer ut på en arbetsplats. Det är inte ovanligt att de ansvariga på arbetsplatserna har tyckt att de inte kan ta emot så unga som 16-åringar, medan de som arbetar på arbetsplatsen tycker det är bra att få eleverna så unga, för då kan de socialisera in dem i arbetet tidigare. Det har också varit vanligt att arbetsplatserna har tyckt att eleverna inte kan tillräckligt när de kommer till dem. Med växlingsmodellen har arbetsplatserna ett större ansvar för vad eleverna lär sig redan från början, så det problemet har en tendens att försvinna, sa Ingeborg Lundsvoll. 4

5 Delvis andra utmaningar i en glesbygdskommun Glesbygdsfylkeskommunen Troms har helt andra utmaningar än det tätbefolkade Akershus. Under växlingsmodellen erbjuder Troms eleverna två vägar, en som ger behörighet att studera på högskola och en som inte gör det. På grund av avstånden inom fylket är det praktiskt ogörligt att låta eleverna vara delar av en vecka i skolan och resten av veckan på en arbetsplats. För att underlätta för eleverna får de istället vara några veckor i skolan och några veckor på en arbetsplats. Det är relativt vanligt att eleverna är på en arbetsplats som ligger nära hemmet. Därför kan de bo hemma under delar av utbildningen. Uppföljningen sker bland annat med hjälp av ljud- och videoteknik. Projektet samarbetar med regionrådet i Nord-Troms, där fyra kommuner deltar. Erfarenheterna hittills är att eleverna är nöjda, de får bra återkoppling från lärare och utbildningsenheter och det är färre elever som hoppar av. Eleverna är mer motiverade och engagerade, de är aktivare och har en större känsla av att de själva är med och påverkar och att de är en del av arbetslivet. En annan fördel med att förlägga utbildningsmoment på arbetsplatser är att skolorna inte har råd att köpa in all utrustning som eleverna behöver öva på. Växlingsmodellen har också inneburit ett antal utmaningar. Det är fortfarande svårt att hitta ett tillräckligt antal arbetsplatser och det kan delvis vara på bekostnad av lärlingsplatser för studenter som har följt den vanliga modellen. Modellen kan också skapa vissa ekonomiska problem. De klasser skolorna skapar för att göra det möjligt för eleverna att läsa det tredje påbyggnadsåret för att få behörighet att söka till högskolan är ofta små, och alltså dyra per elev. Elevernas dubbla status som elever och arbetande ställer till vissa problem när det gäller reglerna i studiestödssystemet. Det är mer påfrestande för de arbetsplatser som tar emot lärlingar, eftersom eleverna är på arbetsplatsen under en längre tid. Det gör att slitaget på arbetsplatserna ökar. Eleverna är yngre när de kommer ut på en arbetsplats, vilket även det får konsekvenser för arbetsplatsen. Elevernas åsikter De har frågat ett antal elever om vad de tyckt om den nya modellen. Bland de åsikter som kommit in finns: De elever som gått växlingsmodellen verkar också vara bra förebilder för de andra eleverna, så att de i större utsträckning stannar kvar i utbildningen. ingeborg lundsvoll Man lär sig bättre på en arbetsplats. Det blir också lättare att koncentrera sig i skolan när det är mycket praktik. Jag ville snabbt komma ut och arbeta. Då var det bra med all praktik. Det är härligt att få komma ut och göra något annat efter 10 år av teori. Jag tror att det kommer att bli lättare att få ett jobb efteråt. Det var mer spännande och motiverande med mer praktik. Det har gjort valet lättare, eftersom jag var osäker. Vi hade en bra klassmiljö och mycket praktik. Jag lär mer av att göra än av att höra. Att vara ute i praktik är bäst! Jag lär mig bättre genom praktik än teori. Det är bra med både praktik och klassrumsmiljö. Stor reform i Finland Helena Öhman, undervisningsråd och Maria Slotte, rektor vid Yrkesakademin i Österbotten pratade om den nya modellen för kompetensbaserad yrkesutbildning som håller på att genomföras i Finland. Den innebär på många sätt en väldigt stor förändring av hur yrkesutbildningen är organiserad. Bland annat kommer lärande på arbetsplats att få större betydelse. Tidigare har utbildningen inom yrkesprogrammen varit baserad på tid antal veckor som utbildningen pågått. Det nya systemet bygger istället på kompetenspoäng. Det innebär något förenklat att skolan vill mäta vad eleven kan, istället för hur lång tid eleven gått i skola. Delvis motsvarar kompetenspoängen tidigare veckor, så att en vecka i skolan ger ungefär motsvarande en kompetenspoäng. Men genom att målet för eleven är att uppnå 180 kompetenspoäng så innebär det inte nödvändigtvis att eleven 5

6 Det kommer också att finnas möjligheter att genomföra provmoment i skolan på moment eleverna inte har tillåtelse att göra på arbetsplatsen. Lagstiftningen kan exempelvis föreskriva hur gammal man måste vara för att få göra ett visst moment. maria slotte måste spendera 180 veckor i skolan. Det finns andra sätt som en elev kan demonstrera kompetens inom ett moment. Någon med lång erfarenhet kan verifiera större delen av sin kompetens och behöver bara komplettera med ett mindre antal kompetenspoäng i skolan, medan en elev som kommer direkt från grundskolan kan behöva gå 180 veckor i skolan. Principen bakom kompetenspoängen är inte ny i Finland. Tillvägagångssättet att verifiera existerande kompetenser har funnits länge, men bara använts i större utsträckning inom vuxenutbildningen. Eftersom yrkesutbildningen kommer att ta hänsyn till vad den enskilde eleven kan och det som går att verifiera, så blir det mer fokus på inlärning och på vad eleven i fråga lärt sig än på utlärning. Ny roll för lärarna och arbetsplatserna Reformen kommer att ställa nya krav på lärarna. De kommer bland annat att i mycket större utsträckning ge muntlig respons på elevens prestation istället för att rätta prov. Det betyder att läraren blir lika mycket handledare som lärare och får en stor roll i att se till att varje elev får det stöd just den eleven behöver, sa Helena Öhman. Maria Slotte höll med. Hur ska man som lärare förhålla sig till att systematiskt handleda enskilda studenter? Det kommer att förändra lärarrollen. Det är många andra moment i den nya utbildningsformen som också kommer att innebära en utmaning för lärarna, trodde Helena Slotte. De ska exempelvis validera vad eleverna redan kan och de ska bedöma lärandet på arbetsplatsen. För att möta det behovet planerar skolmyndigheten i Finland att erbjuda ett stort antal utbildningstillfällen för lärarna. Det kommer också att erbjudas handledarutbildningar. Reformen kommer också att ställa stora krav på dokumentation, eftersom eleverna ska kunna byta skola under en pågående utbildning. Maria Slotte berättade att vissa branscher är lite oroliga för hur de ska kunna bedöma eleverna, exempelvis de som utbildar sig till fordonsmekaniker. Andra branscher ser inga problem. Det kommer också att finnas möjligheter att genomföra provmoment i skolan på moment eleverna inte har tillåtelse att göra på arbetsplatsen. Lagstiftningen kan exempelvis föreskriva hur gammal man måste vara för att få göra ett visst moment. Nytt alternativ för elever som inte får LPA Ett av eftermiddagens seminarier handlade om ett norskt projekt om alternativa åtgärder för elever som inte får plats på en arbetsplats. Bakgrunden är att tre av tio som söker lärlingsplats i Norge inte får det. Tidigare har de fått gå ett extra år i skolan, istället för de två åren på en arbetsplats. Men det har varit en lösning som haft låg status, sa Marianne Westbye. Många väntar istället och hoppas få en lärlingsplats senare, eller byter yrke. De klarar också yrkesproven sämre och har lite svårare att få jobb. Förstärkt utbildning Därför har Norge gjort ett försök med förstärkt alternativ för dessa elever. Detta alternativ innebär att en del av utbildningen varit förlagd till arbetslivet och att yrkesproven gjorts i samarbete mellan skolan och arbetslivet. Eleverna har alltså fått en praktik, men de har inte fått lärlingsplatser. De arbetsplatser som tog emot dessa elever hade av olika skäl inte möjlighet att ta emot lärlingar, men kunde ändå ta emot elever som fick praktisera på arbetsplatsen. De flesta av eleverna var ute och praktiserade på sin arbetsplats över halva utbildningstiden. Försöket har berört 243 elever i 5 av 19 fylkeskommuner. Marianne Westbye påpekade att det 6

7 inte är en nationell modell, utan att det finns olika modeller, som fylkena själva föreslagit. En del av fylkena ser ganska olika ut, vilket också påverkar genomförandet. Förstärkningen innebär att de får gå 18 månader istället för 12 månader i skolan. Vad är bra praktik? Försöket har visat att det finns några faktorer som är särskilt viktiga för att praktiken ska fungera bra. En av dessa är att eleven ska vara i en riktig lärsituation. Eleven ska inte bara göra ett jobb. Det är en särskild risk i säljyrket och för elever som klarar av att jobba självständigt, sa Marianne Westbye. Om de faktiskt utför ett jobb så måste man fråga sig om det är utbildning. Det är också väldigt dåligt för motivationen hos vissa elever att känna att de arbetar utan lön, medan lärlingar får lön. Skolan måste också övervaka själva utbildningen, för att kompensera för den inte lika konsekventa yrkesuppföljningen på arbetsplatsen. Det kräver att läraren har kompetensen och tiden att göra det. Det kräver också att läraren har ett socialt engagemang. Det måste finnas en bra dialog mellan skolan och arbetsplatsen om vad det förstärkta alternativet innebär. Bland annat måste alla parter komma överens om vilken status eleven har, vilket exempelvis påverkar arbetstiden, försäkringar och vad eleven ska göra när det är skollov. Sist men inte minst måste praktiken vara relevant, sa Marianne Westbye. Arbetsplatsen måste syssla med det område eleven utbildar sig inom. Blandade resultat Resultaten visar att ungefär hälften av eleverna i den studerade årskullen endera klarat sitt yrkesprov eller fått en lärlingsplats. Lägger man till de som klarat sitt utbildningskontrakt, så blir andelen som på ett eller annat sätt tagit sig igenom, mellan hälften och tre fjärdedelar i samtliga fylken. Resultaten visar att det finns relativt stora skillnader mellan fylkena. I ett fylke har det förstärkta alternativet enbart fungerat som ett eget spår mot ett avklarat yrkesprov. I ett annat fylke har det enbart varit en alternativ väg till ett lärlingskontrakt. I de andra tre fylkena har det funnits element av båda. Man kan se att det till en del blir en prövo 7

8 period för att få ett lärlingskontrakt. Det gäller särskilt mycket för dem som inte kan uttrycka sig så väl i en intervju. Marianne Westbye lyfte särskilt fyra framgångsfaktorer som försöket pekar på: Att eleverna får komma ut och göra praktik på en arbetsplats. Om det inte går att hitta en praktikplats så måste det finnas en bra plan B på skolan. Uppföljningen från skolan och från arbetsplatsen, både den yrkesmässiga och den sociala. Lärare med ett socialt engagemang och bra kontakter i arbetslivet lyckas bättre med att hitta praktikplatser åt eleverna. Många nya samarbeten ett resultat av LPA-projektet Margaretha Allen, undervisningsråd på Skolverket, som varit projektledare, avslutade dagen med att sammanfatta några viktiga resultat av projektet. Hon hoppades att projektet bidragit till att göra det lättare och mera självklart för de deltagande länderna och självstyrande områdena att använda sin samlade kompetens tillsammans, så att inte alla ska behöva uppfinna hjulet var för sig. Hon konstaterade att projektet redan resulterat i ett stort antal samarbetsprojekt och studiebesök, i nya nätverk och genom nya dialoger. Samtidigt var hon noga med att säga att det inte bara går att föra över en bra idé från ett land till ett annat. Alla länder har olika förutsättningar, med olika arbetsmarknadspolitik och olika politiska nivåer för hur skolan styrs. Hon nämnde några områden som mötesplatserna pekat ut som särskilt viktiga att arbeta vidare med: Det är svårt att få fram lärlingsplatser åt eleverna. Kvalitetssäkring av lärande på arbetsplats är viktigt. Intresset från ungdomar för yrkesutbildningar är lågt, men inte överallt och inte för alla yrken. Många elever avbryter sin utbildning. Många unga hamnar utanför och får en dålig start på vuxenlivet. I det nordiska projektet har kunskap om ett stort antal insatser för att stärka lärandet på arbetsplats delats mellan länderna och de självstyrande områdena Färöarna och Åland och arbetet lär gå vidare genom egna initiativ framöver. text och bild: Kim Bergström Läs mer på skolverket.se/yrkesutbildning/lpa eller på 8

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Modell Integration i landsbygdsföretagande Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Innehåll Användare av Modellen... 3 Modellen... 3 Modellens målgrupp... 4 Modul Svenska språket... 5 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Välja yrke (SOU 2015:97)

Välja yrke (SOU 2015:97) 1 D nr 2016 YTTRANDE Stockholm 2016-02-26 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Välja yrke (SOU 2015:97) Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Reformerad Yrkeslärarutbildning. En nyckelfråga för svenskt näringsliv

Reformerad Yrkeslärarutbildning. En nyckelfråga för svenskt näringsliv Reformerad Yrkeslärarutbildning En nyckelfråga för svenskt näringsliv PM Augusti 2007 Vi behöver en reformerad yrkeslärarutbildning som löser bristen på kvalificerade yrkeslärare Näringslivet är beroende

Läs mer

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också.

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. 26 AKADEMIKERN xxx 04 Jonas Nshimiyimana hade lagt ner

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1. Lärlingsutbildningen för vuxna

Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1. Lärlingsutbildningen för vuxna Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1 Arbetsplatsförlagt lärande Lärlingsutbildningen för vuxna Skolinspektionens rapport K-2013:01 Diarienummer 400-2011:6490 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Stockholm 28 augusti 2010 Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/8 Förslag för studenterna ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper Min väg till framtiden Att arbeta med process i grupper Projektet Gävleborg har en arbetsmarknad som är starkt könsuppdelad med en kombination av låg- och högutbildade ungdomar. Oavsett utbildningsnivå

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Om Skolverkets exempel på gymnasiearbeten i yrkesexamen

Om Skolverkets exempel på gymnasiearbeten i yrkesexamen september 2012 Om Skolverkets exempel på gymnasiearbeten i yrkesexamen Gymnasiearbetet är nytt i gymnasial yrkesutbildning och har ett annat syfte än projektarbetet som fanns i Gy 2000. För gymnasiearbetet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Att vara handledare Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen 1 LiU EXPANDING REALITY Att vara handledare......är ett mycket viktigt uppdrag och som handledare kommer

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten Sammanfattning Utgångspunkterna för rapporten Sverige är ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi 2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi Så bygger vi en utbildningskedja i världsklass Nationell kunskapsstrategi Så

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Nätverket för yrkesutbildning och ungas etablering på arbetsmarknaden

Nätverket för yrkesutbildning och ungas etablering på arbetsmarknaden Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet Socialhögskolan, Lunds universitet Nätverket för yrkesutbildning och ungas etablering på arbetsmarknaden Nyhetsbrev maj 2013 ALEXANDRU PANICAN nätverkskoordinator

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: KomLär Diarienummer: 2008-3040040 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING.

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. Bakgrund styrdokumenten säger: Det demokratiska uppdraget är formulerat i skollagen, läroplaner och kursplaner. Det består

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden Praktikrapport 1) Allmänna data om praktikperioden Arbetsgivare: Svenska Röda Korset/Huvudkontoret Avdelningen för flykting och folkrätt KFÅ (Kontoret för frivillig återvandring) Röda Korset Hornsgatan

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg Handbok / Steg för steg... Steg för steg Handbok för praktik inom Steg för steg 1 Inledning Handboken är en del av ESF-projektet Steg för steg S10932. Projektet är treårigt och har delfinansierats av Utbildningsstyrelsen.

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Lära på jobbet Om konsten att utveckla språk och kompetens inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgscollege Kronoberg Kerstin Sjösvärd

Lära på jobbet Om konsten att utveckla språk och kompetens inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgscollege Kronoberg Kerstin Sjösvärd Lära på jobbet Om konsten att utveckla språk och kompetens inom äldreomsorgen 130422 Vård- och omsorgscollege Kronoberg Kerstin Sjösvärd Dagens presentation Bakgrund Om språk och kunskap Från SpråkSam

Läs mer

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND (KMR) Ombudsmötet 2013

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND (KMR) Ombudsmötet 2013 KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND (KMR) Ombudsmötet 2013 MOTIONER TILL OMBUDSMÖTET 2013 Översikt över inkomna motioner (inlämningsdeadline 1/2 2013) Denna översikt aktualiserad 3/2 2013 Föreningarnas yttranden

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år 1(7) German Bender Tel: 08 782 91 85 German.bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET Till TCOs kansliberedning 2015-11-06 Betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) TCO Dnr 15-0079 TCO har

Läs mer

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Förslag till innehåll för Svenska kyrkans utbildningar Inför överläggningarna med er i stiften har Nämnden för utbildning, forskning och kultur, vid sitt sammanträde

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i centrala Västerås Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Gymnasial lärlingsanställning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 31 oktober 2013 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov 2009-12-10 2010-08-31

SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov 2009-12-10 2010-08-31 Bilaga 1 SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov 2009-12-10 2010-08-31 Slutrapport upprättad av Agneta Ingvarsson och Marie Johansson 2010-08-31 FÖRORD Träutbildningar

Läs mer

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev september 2013 Strunta i gamla invanda arbetssätt och var kreativa i era lösningar! Ungefär så uppmanade justitieminister Beatrice Ask konferensdeltagarna på Clarion Sign den 5 september att

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

FUTURE CITY JOBS 1 STÖD TILL UNGDOMSARBETSPLATSER MED HJÄLP AV KULTUR- OCH UNDERHÅLLNINGSINDUSTRIN FALLSTUDIE 3

FUTURE CITY JOBS 1 STÖD TILL UNGDOMSARBETSPLATSER MED HJÄLP AV KULTUR- OCH UNDERHÅLLNINGSINDUSTRIN FALLSTUDIE 3 FUTURE CITY JOBS 1 STÖD TILL UNGDOMSARBETSPLATSER MED HJÄLP AV KULTUR- OCH UNDERHÅLLNINGSINDUSTRIN FALLSTUDIE 3 Det är den tredje delen av fallstudierna i projektet Future City Jobs inriktat på framgångsrika

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer