upeleloi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upeleloi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 upeleloi VALNÄMNDEN 1(12) Plats och tid: Skansberget, Stationsgatan 12, klockan: 16: Ledamöter: Johan Pelling (S), Ordförande Jan-Erik Ågren (KD), 1:e vice ordförande Jan Öhman (M) Tone Tingsgård (S) Kajsa Lindner (C) Abbas Al-Janabi (S) Andreas Haidemenos (V) Chiar Issa (MP) Kerstin Ramden (S) Ersättare: Johan Rendel (M) Hossein Aminaey (S) Övriga: Åsa Nilsson Bjervner kanslichef, Sofie Blomgren projektledare, Åsa Tingström valhandläggare, Samuel Lundström nämndsekreterare. Utses att justera: Jan-Erik Ågren (KID) Paragrafer: Justeringens plats och tid: Stationsgatan 12, Underskrifter: Pelling, ordförande j Jan- rik Ågren, justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Datum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Valnämnden ()5 Sista dag för överklagande: e?6 Stationsgatan 12 och uppsala.se Underskrift: Såkitrf Lundström

2 faupeäaio, VALNÄMNDEN 2(12) 19 Val av justeringsperson och justeringsdag att utse Jan-Erik Ågren (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 1 april. - /

3 2 Uppsala. VALNÄMNDEN 3(12) Sammanträdesdatum: Fastställande av föredragningslista att fastställa utsänd föredragningslista med tillägget: Ärende Valnämndens sammanträdestider 2019

4 2uPekate VALNÄMNDEN 4(12) 21 Informationsärenden Arne Åhman och Gunilla Stener, Länsstyrelsen i Uppsala län, utbildar om valnämndens uppdrag. Åsa Tingström informerar om upplägg för utbildning av röstmottagare. Sofie Blomgren informerar om valnämndens deltagande under valet. Sofie Blomgren återkopplar om revideringar av vallokaler. `\

5 2upeleloi VALNÄMNDEN 5(12) 22 Ordning i valsedelställ, Europaparlamentsvalet 2019 )-0033 att valsedlar för Europaparlamentsvalet 2019 läggs i alfabetisk ordning efter partinamn enligt bilaga 1. Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut om placering av valsedlar i vallokaler och förtidsröstningslokaler. Samtliga partiers valsedlar ska exponeras på ett likvärdigt sätt. Enligt vallagen, 8 kap 2 ska valsedlar ordnas på lämplig avskärmad plats i anslutning till ett röstmottagningsställe. Där det inte är möjligt får sådan plats ordnas inne i lokalen. Det föreslås att partiernas valsedlar placeras i alfabetisk ordning i valsedelställen, uppifrån och ned, enligt bilaga 1. Detta är den ordning som Uppsala kommun haft vid tidigare val. sunderlag I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut

6 elel.9. VALNÄMNDEN 6(12) 23 Ledsagning vid val till Europaparlamentet 2019 VLN att valnämnden ska stå för kostnaden när personer som har beviljats ledsagning i biståndsbeslut använder ledsagning för att rösta i valet till Europaparlamentet I Uppsala kommuns Mål och budget för har valnämnden i uppdrag att öka tillgängligheten vid allmänna val. Valnämnden har också ett delat uppdrag att öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. I Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett prioriterat delmål inom demokrati och inflytande att alla medborgare ska garanteras delaktighet och tillgänglighet vid allmänna val. Nämnden ska därför planera för att valen kan organiseras och genomföras på ett sådant sätt att alla röstberättigade ges goda förutsättningar att rösta. Vissa av Uppsala kommuns röstberättigade medborgare har behov av ledsagning för att kunna ta sig till en röstmottagningsställe. För att ge dessa personer ökad möjlighet att rösta föreslås valnämnden besluta att kostnaden för ledsagning vid röstning i de allmänna valen ska täckas av valnämnden. sunderlag I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut

7 2 upelelki VALNÄMNDEN 7(12) 24 Reseersättning för röstmottagare vid Europaparlamentsvalet 2019 VLN att godkänna reseersättning för röstmottagare vid Europaparlamentsvalet 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad För att möta de kostnader som röstmottagare, rösträknare och övriga uppdragstagare har för fullgörandet av sitt uppdrag föreslås att valnämnden beslutar om reseersättning enligt upprättat förslag. Kilometeravstånden är i enlighet med de ersättningsregler som kommunfullmäktige beslutat om för kommunens förtroendevalda. sunderlag I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut

8 8(12) 2 upekelue VALNÄMNDEN 25 Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till ett röstmottagningsställe vid Europaparlamentsvalet att fastställa förhållningsregler för propaganda och valsedlar i och i anslutning till ett röstmottagningsställe under valet till Europaparlamentet 2019 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad med revideringarna att under rubriken valsedelutdelning i första punkten efter andra meningen göra tillägget (15-metersriktmärket gäller inte) samt att under rubriken valsedelutdelning i första punkten i första meningen byta ut orden vallokaler på valdagen mot röstmottagningsställen. Yrkanden Johan Pelling (S) yrkar att i förhållningsregler under rubriken valsedelutdelning i första punkten efter andra meningen göra tillägget (15-metersriktmärket gäller inte). Johan Rendel (M) yrkar att i förhållningsregler under rubriken valsedelutdelning i första punkten i första meningen byta ut orden vallokaler på valdagen mot röstmottagningsställen. Inför valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 beslutade valnämnden om förhållningsregler för propaganda och valsedlar för både det stundande valet och för valet till Europaparlamentet Efter att ha utvärderat valet 2018 föreslår kommunledningskontoret att beslutet revideras enligt förslag. Enligt vallagen, 8 kap 3, framgår det att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. I samma kapitel 4, framgår det att det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen i och i anslutning till ett röstmottagningsställe. Vidare framgår att den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Förhållningsregler har tagits fram för att tydliggöra hantering av propaganda och valsedlar i och i anslutning till ett röstmottagningsställe. Partierna och dess företrädare ska följa de framtagna förhållningsreglema. sgång Ordföranden ställer sitt eget ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. Ordföranden ställer sedan Johan Rendels (M) ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. sunderlag I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut ,

9 9(12) 2 upelealue VALNÄMNDEN 26 Antal röstmottagare under valdag och förtidsröstning, Europaparlamentsvalet 2019 VLN att antalet röstmottagare inklusive ordförande och vice ordförande ska vara sex personer per valdistrikt under valdagen med möjlighet att ta in extra röstmottagare vid behov och rösträknare efter vallokalens stängning, samt att antalet röstmottagare under förtidsröstningen ska vara minst två personer på plats samtidigt per röstningslokal. Valnämnden ansvarar för att utse röstmottagare till valdistrikten. Vid tidigare val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige har Uppsala kommun använt sex röstmottagare, varav en ordförande och en vice ordförande under valdagen. Under förtidsröstningen har minst två röstmottagare funnits på plats samtidigt per förtidsröstningslokal. Kommunledningskontorets förslag är att även detta val grundbemanna vallokalerna med sex röstmottagare med möjlighet att utöka med extra rösträknare på kvällen eller extra röstmottagare under dagen då valdistriktet eller vallokalens utformning motiverar detta. Samt att minst två röstmottagare ska finnas på plats samtidigt i varje lokal för förtidsröstning. sunderlag I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut \PO-

10 2 upeleloi VALNÄMNDEN 10(12) 27 Delegationsbeslut att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. Röstningslokal för förtidsröstning och förordnande av röstmottagare, omval Falu kommun 2019, ordförandebeslut enligt delegationsordning 7.1.1, VLN

11 2uPelele VALNÄMNDEN 28 Återrapporteringar Sofie Blomberg rapporterar från Träff inför Europaparlamentsvalet, Länsstyrelsen, 18 mars.

12 2 upemlue VALNÄMNDEN 12(12) 29 Valnämndens sammanträdestider 2019 att sammanträda den 29 maj klockan Valnämnden ska sammanträda under valnämndens preliminära rösträkning, den s.k onsdagsräkningen, den 29 maj. \-

VALNÄMNDEN. Nåsten, Stationsgatan 12, klockan , ajournering Ersättare: Jan Öman, justerare

VALNÄMNDEN. Nåsten, Stationsgatan 12, klockan , ajournering Ersättare: Jan Öman, justerare Uppsala ui 1(8) Plats och tid: Nåsten, Stationsgatan 12, klockan18.30-19.30, ajournering 19.15-19.20. ande: Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Anders A Aronsson (L) Johan Pelling

Läs mer

upe,n113, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Storskogen, Stationsgatan 12, plan 4, k1.18:30

upe,n113, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Storskogen, Stationsgatan 12, plan 4, k1.18:30 upe,n113, 1(10) Plats och tid: Storskogen, Stationsgatan 12, plan 4, k1.18:30 Ledamöter: Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Johan Pelling (S) Anders Eriksson (S) Karolina Larfors

Läs mer

uppleifi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Anders A Aronsson (L) Johan Pelling (S) Anders Eriksson (S)

uppleifi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Anders A Aronsson (L) Johan Pelling (S) Anders Eriksson (S) uppleifi Plats och tid: Storskogen, Stationsgatan 12, klockan 18:30-19.50 Ledamöter: Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Anders A Aronsson (L) Johan Pelling (S) Anders Eriksson

Läs mer

upe,53.10, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Adjungerad till sammanträdet: Anders A Aronsson (L)

upe,53.10, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Adjungerad till sammanträdet: Anders A Aronsson (L) upe,53.10, Plats och tid: Storskogen, Stationsgatan 12, id. 18:30-20.40, ajournering kl. 19.45-19.55 Ledamöter: Caisa Lycken (MP), ordförande Jan Öman (M), vice ordförande Johan Rendel (M) Kaja Lindner

Läs mer

VALNÄMNDEN. Kajsa Lindner (C) Anders A Aronsson (L) Tone Tingsgård (S) Paragrafer: 19-27

VALNÄMNDEN. Kajsa Lindner (C) Anders A Aronsson (L) Tone Tingsgård (S) Paragrafer: 19-27 Plelue 1(10) Plats och tid: Nåsten, Stationsgatan 12, 18.30-20.00, ajournering 19.25-19.30. ande: Caisa Lycken (MP), Ordförande Ersättar Pia-Maria Ivarsson (MP) Jan Öhman (M), Vice ordförande e: Ali Akis

Läs mer

VALNÄMNDEN. Nåsten Stationsgatan 12 klockan 18:30-20:10. Ersättare: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

VALNÄMNDEN. Nåsten Stationsgatan 12 klockan 18:30-20:10. Ersättare: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(7) Plats och tid: Nåsten Stationsgatan 12 klockan 18:30-20:10 ande: Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Johan Pelling (S) Karolina Larfors (L) Tone Tingsgård (S) Ersättare:

Läs mer

Utses att justera Brita Nyman Justeringsdatum 21 december 2017 Paragrafer Anneli Drakenberg Ordförande Bo Bergkvist Justerande Brita Nyman

Utses att justera Brita Nyman Justeringsdatum 21 december 2017 Paragrafer Anneli Drakenberg Ordförande Bo Bergkvist Justerande Brita Nyman 1 (14) Plats och tid Nacka stadshus kl 17:30-18:30 BESLUTANDE Bo Bergkvist (M) Brita Nyman (S) Annika Jung (M) Sten Grack (L) Pernilla Fexdal (MP) Birgitta Rasmussen (V) Kjell Åkerlund (L) Ulf G Johansson

Läs mer

Thomas Carlsson (S) Göran Kornestedt (S) Margareta Gustavsson (C) Lennart Thunborg (SD)

Thomas Carlsson (S) Göran Kornestedt (S) Margareta Gustavsson (C) Lennart Thunborg (SD) Sida 1 (15) Plats och tid Svarvaren, torsdagen den 31 januari 2019 kl 16:00-17:00 ande Karina Gren (S), ordförande Hans Dahm (S) Mattias Johansson (C) Claes-Gunnar Almestål (L) Ove Emanuelsson (M), vice

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-16:40. Christer Påhlsson (S), vice ordförande Martin Snygg (L) Sandra Berwing, nämndsekreterare

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-16:40. Christer Påhlsson (S), vice ordförande Martin Snygg (L) Sandra Berwing, nämndsekreterare Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-02-18 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-16:40 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Valnämnden Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Valnämnden Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl Valnämnden 2014-05-09 1-7 Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 10.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Ulf Prahl, (C) Lennart Andrén, (M) Karl-Johan Wiktorp, (FP) Bengt

Läs mer

Annika Höök, nämndsekreterare Louise Pettersson, utredare/utvecklare

Annika Höök, nämndsekreterare Louise Pettersson, utredare/utvecklare Tid och plats 25 april 2019, kl. 18:00-19:00 i Kommunhuset, A-salen, Kommunhuset, Tierp Paragrafer 13-26 Utses att justera Monica Norén ande Ledamöter Catarina deremar (C), Ordförande Jessica Tindre Falk

Läs mer

Catarina Deremar (C) ordförande Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice ordförande Inger Wennberg (S) 2:e vice ordförande

Catarina Deremar (C) ordförande Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice ordförande Inger Wennberg (S) 2:e vice ordförande Tid och plats 2 april 2019, kl. 17:30-19:00 i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp Paragrafer 9-19 Utses att justera Inger Wennberg ande Ledamöter Catarina Deremar (C) ordförande Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice

Läs mer

Margareta Gustafsson (C) Christoffer Johansson (S) Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare.

Margareta Gustafsson (C) Christoffer Johansson (S) Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Plats och tid Svarvaren, torsdagen den 1 februari 2018 kl 18:00-19:10 ande Karina Gren (S), ordförande Liselott Nydén (S) Thomas Carlsson (S) Mattias Johansson (C) Ingemar Ryefalk (L) Ove Emanuelsson (M)

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2018-02-12 1(16) Plats och tid Valkansliet, Stationsgatan 64-12 februari 2018 kl 16:00-18:08 ande Ledamöter Christofer Lundholm (M), Ordförande Ante Hultin (S), 1:e vice ordförande Anders Eriksson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANKs sammanträdesrum kl. 08:30-09:30 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Sonja Andersson (C) (vice ordförande),

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-17:10. Maria Arman (MP), vice ordförande Martin Snygg (L) Tommy Setzman (S) Helena Edenborg, kanslichef

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-17:10. Maria Arman (MP), vice ordförande Martin Snygg (L) Tommy Setzman (S) Helena Edenborg, kanslichef Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-10-24 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-17:10 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00 Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-11 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00 Beslutande ledamöter: Dan Larson (M), ordförande 19-24, 26-27 Maria Arman (MP), vice ordförande,

Läs mer

Datum Mia Skytt, nämndsekreterare Therése Jernberg, nämndsekreterare Berith Lidberg, kommunassistent

Datum Mia Skytt, nämndsekreterare Therése Jernberg, nämndsekreterare Berith Lidberg, kommunassistent 1(14) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari, klockan 17.00-17.50 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Roland Parneving (M) Margaretha Almqvist-Malmsjö

Läs mer

Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00

Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00 1/14 Plats och tid Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00 Paragrafer 48-56 Beslutande Se deltagarlista på sida 3 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 3 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Gunilla Frithiof (S)

Gunilla Frithiof (S) 1/14 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:00-18:30 Paragrafer 23-31 Beslutande Se deltagarlista på sida 3 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 3 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden 1 Valnämnden 2 Valnämnden Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Paragrafer 8-13 kl. 17:00-17:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Torbjörn Gustafsson (C) (ordförande)

Läs mer

Catarina Deremar (C) ordförande Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice ordförande Inger Wennberg (S) 2:e vice ordförande

Catarina Deremar (C) ordförande Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice ordförande Inger Wennberg (S) 2:e vice ordförande Tid och plats Paragrafer Bevis om anslag Protokollets förvaringsplats Utses att justera ande Ledamöter 13 juni 2019, kl. 17:30-19:00, Rådrummet, Tierp 20-24 Anslaget sätts upp: 2019-06-28 Anslaget tas

Läs mer

21 augusti 2018, kl. 18: i Kommunhuset, A-salen - lilla delen, Tierp. Frida Nyberg

21 augusti 2018, kl. 18: i Kommunhuset, A-salen - lilla delen, Tierp. Frida Nyberg Tid och plats Paragrafer 19-27 21 augusti 2018, kl. 18:00-19.00 i Kommunhuset, A-salen - lilla delen, Tierp Utses att justera ande Ledamöter Frida Nyberg Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S),

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Per-Anders Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Plats och tid Rådhuset, Festsalen, kl. 10:00-11:55 Paragraf 1-10 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid 2018-04-27... Sekreterare Lena Arnberg... Ordförande Eiran Cooper

Läs mer

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 PROTOKOLL 1(16) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11) Plats och tid Vintergatan plan 6, Tingsrätten, klockan

Valnämnden Protokoll 1 (11) Plats och tid Vintergatan plan 6, Tingsrätten, klockan Valnämnden Protokoll 1 (11) Diarienummer VN 2018/0035 Valnämnden Plats och tid Vintergatan plan 6, Tingsrätten, klockan 17.30 19.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Gunnar Håkansson (MP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sirvan Mostafey (S), Ordförande Anna Thuresson (C), 1:e vice ordförande Anders Byström (L) Carl Sääv (SD) David Sandborg (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sirvan Mostafey (S), Ordförande Anna Thuresson (C), 1:e vice ordförande Anders Byström (L) Carl Sääv (SD) David Sandborg (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(9) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, kl 08:30 Beslutande Ledamöter Sirvan Mostafey (S), Ordförande Anna Thuresson (C), 1:e vice ordförande Anders Byström (L) Carl Sääv (SD)

Läs mer

Järnarummet, Medborgarhuset, måndagen den 18 februari 2019, kl. 10: Ej tj. ersättare Anna Franzén Weigel (C) Wahan Harutun (KP)

Järnarummet, Medborgarhuset, måndagen den 18 februari 2019, kl. 10: Ej tj. ersättare Anna Franzén Weigel (C) Wahan Harutun (KP) Protokoll Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, måndagen den 18 februari 2019, kl. 10:00 11.10 ande Sven-Erik Andersson (C), ordf. Ewa Säther-Elofsson (C) John Stenback (KD) Inger Magnusson (S) Margot

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 45-51, 53-54 Sonja Sareyko (C) 52 Ej tjänstgörande Lars Haraldsson

Läs mer

Valnämnden (7)

Valnämnden (7) Valnämnden 2014-08-18 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 17:30 18:30 Beslutande Sonja Andersson (C) ordförande Bert Johansson (S) vice ordförande Odd Torsson (KD) Gunilla Magnusson (KV) Rose-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 14:00-15:10 Beslutande Lilian Palm (S), ordförande Laila Borger (S) Monica Andersson (S) Maarit Hessling (M) Kristina Ohls (C)

Läs mer

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 16:30-17:15. Maria Arman (MP), vice ordförande Martin Snygg (L) Kenneth Tinglöf (KD) Tommy Setzman (S)

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 16:30-17:15. Maria Arman (MP), vice ordförande Martin Snygg (L) Kenneth Tinglöf (KD) Tommy Setzman (S) Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-08-21 Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 16:30-17:15 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Protokoll Valnämnden

Protokoll Valnämnden Tid Plats 10:00-11:15 Lillängen ande ledamöter Arild Wanche (KD) (ordförande) Reidun Hannerz-Zita (M) Eva Hermansson (S) (vice ordförande) Göran Parmling (S) ersätter Solveig Widstrand (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Ingrid Andersson (S), tjänstgör för Sixten Nylin (S) Christer Persson (S) Torsdagen den 14 juni 2018, Kommunhuset, Bålsta

Ingrid Andersson (S), tjänstgör för Sixten Nylin (S) Christer Persson (S) Torsdagen den 14 juni 2018, Kommunhuset, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00 torsdagen den 14 juni 2018, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta Bertil Brifors (M), Ordförande Robert Kohlström

Läs mer

Susanne Ohlsson. Maria Johansson Arnström (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Valnämnden (14)

Susanne Ohlsson. Maria Johansson Arnström (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Valnämnden (14) MOTESPROTOKOLL Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:45 ande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Rune Gunnarsson (S), Matilda Johansson (S), Gunilla Magnusson (KV), Per-Anders

Läs mer

Protokoll 1 (9) Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef. Hans Inge Persson (C) Roland Hansson (S) Anslag/bevis. Valnämnden. Kommunhuset Skurup

Protokoll 1 (9) Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef. Hans Inge Persson (C) Roland Hansson (S) Anslag/bevis. Valnämnden. Kommunhuset Skurup Protokoll 1 (9) Plats och tid Holger, kommunhuset, 2018-06-27, kl. 15.00 15.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef Justerade paragrafer 13-17 Justeringens plats

Läs mer

Kommunsekreterarens kontor

Kommunsekreterarens kontor 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 13:00-13:45 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S), Ordförande Ulla Mortimer (M), 1:e vice ordförande Jonas Frost (S) Bertil Höglund (L) Lena Arnells (C) Nils Erik

Läs mer

Klas Bergman (V), ordförande Sven Holmqvist (S) Torbjörn Lindgren (S) Per-Jonas Parffa (Mp) Lars-Ivan Tuolja (Sv)

Klas Bergman (V), ordförande Sven Holmqvist (S) Torbjörn Lindgren (S) Per-Jonas Parffa (Mp) Lars-Ivan Tuolja (Sv) Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk klockan 16.45 17.05 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Klas Bergman (V), ordförande Sven Holmqvist (S) Torbjörn Lindgren (S) Per-Jonas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 15.00-17.00 Beslutande Lena Berndin (M), ordförande Eva Gustavsson (C) Egon Hansson (SPI), 1:e vice ordförande Ulla-Christina Lindberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Valnämnden

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Valnämnden SAMMANTRÄDES Valnämnden 2019-04-09 1 Plats och tid Klätten, Kommunhuset Öckerö, klockan 09.00-11.05 Beslutande Ledamöter Johan Hamnebo (KD), ordförande Stig Ottosson (M) Anders Post (L) Sylke Sandberg

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-06-14 1 Plats och tid Kyrksalen klockan 17:00-17:35 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Liselott Nydén (S) Jan Holm (S), tjänstgörande

Läs mer

Mikael Rydberg (S), ordförande Alf Gustafsson (S) Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande Ewa Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Ulf Månsson (M)

Mikael Rydberg (S), ordförande Alf Gustafsson (S) Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande Ewa Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Ulf Månsson (M) Valnämnden 2019-04-23 1 Plats och tid Galleriet, Rådhuset kl. 13:30 15:40 Beslutande Mikael Rydberg (S), ordförande Alf Gustafsson (S) Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande Ewa Nilsson (KD), 2:e vice

Läs mer

Valnämnden (5)

Valnämnden (5) Valnämnden 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 maj 2013 kl. 14.00 16.30 Beslutande Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Hans Cedergren (KD) Ingrid Årdh-Strid

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(14) Plats och tid Svedala kommunhus, mötesrum Torup, tisdag 2019-02-12 kl 17:30-19:15 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Datum 2017-08-24 Diarienummer KSN-2016-1303 Valnämnden Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 17:30-18:50 ande Ordförande Olle Rahm (S) Anita Bergman (V) Agneta Wennerström (C) Linnéa Landerstedt (S) Bertil Foss (PNF) Bertil

Läs mer

Helena Granlund, kommunsekreterare Eva Pettersson, förvaltningssekreterare Malin Månsson Qvicker, förvaltningssekreterare

Helena Granlund, kommunsekreterare Eva Pettersson, förvaltningssekreterare Malin Månsson Qvicker, förvaltningssekreterare Sammanträdesdatum Sida 1/20 Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl. 14:00 15:30 ande Övriga Thor Millvik (OR) Ann-Sofie Ronacher (S) Mårten Jönsson (OR) Annika Hagberg (OR) Kenneth Henriksson

Läs mer

Josefin Frank Sekreterare. Samhällsbyggnadsnämnden

Josefin Frank Sekreterare. Samhällsbyggnadsnämnden 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid: Tisdag den 19 mars 2019 kl 17,00 Plats: Olle Olsson Ordförande Kommunhuset, Hjälmaren Josefin Frank Sekreterare Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Rademacherrummet, stadshuset, klockan 16:00-17:25 Beslutande Hans Gardelin (M), ordförande Eva Johansson (S) Björn Larsson (S) Bernt-Åke Edlund (M), 20-23 Marianne Karlberg (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL Valnämnden Sammanträdesdatum:

PROTOKOLL Valnämnden Sammanträdesdatum: 1(16) Plats och tid Hövdingasalen, Kommunhus Nödinge, kl. 14:00-15:40 ande Närvarande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Eva Eriksson (S), ordförande Catharina Elisasson (S), tjänstgör för Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Corinne Johnson

ANSLAG/BEVIS Corinne Johnson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Mälaren, kl. 18:00 18:38 Beslutande Se bilaga Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se bilaga Jakob Etaat, kanslidirektör,

Läs mer

Valnämnden protokoll

Valnämnden protokoll Datum: måndag 20 augusti 2018 Tid: 10:00-10:45 Plats: Västra Roten, kommunhuset Justeringsdag: Måndagen den 20 augusti 2018, kl 18.00 Paragrafer: 22-25 Utses att justera: Lars-Erik Anderström (M) Underskrifter:

Läs mer

Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S), 1:e vice ordförande. Louise Pettersson, sekreterare

Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S), 1:e vice ordförande. Louise Pettersson, sekreterare Tid och plats Paragrafer 22-26 30 oktober 2018, kl. 08:00-09:00 i Kommunhuset, Medborgarrummet, Tierp Utses att justera Beslutande Ledamöter Monica Norén Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S),

Läs mer

Skövde kommun. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Valnämnden kl. 14:00 1(6) Innehållsförteckning. Ärenden VLN

Skövde kommun. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Valnämnden kl. 14:00 1(6) Innehållsförteckning. Ärenden VLN Valnämnden 2018 2018-08-21 kl. 14:00 1(6) Innehållsförteckning Sida Ärenden VLN 16/18 VLN2018.0024 Förhållningsregler i och i anslutning till ett röstmottagningsställe vid allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet

Läs mer

Lars-Göran Liljedahl (S), ordförande Tobias Ginman (S) tjg.ers. Peter Sergius Himmelving (SD)

Lars-Göran Liljedahl (S), ordförande Tobias Ginman (S) tjg.ers. Peter Sergius Himmelving (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Uttran, kl. 18:00 19:30 ande Lars-Göran Liljedahl (S), ordförande Tobias Ginman (S) tjg.ers. Ulf Hjalmarsson (M) Peter Sergius Himmelving

Läs mer

Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl

Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl 1(13) Plats och tid ande ledamöter Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl13.50 14.25. Susanne Viklund (S) ordf. Ingmari Georgsson (V) närvarar via telefon Lennart Johansson (V) tjänstgörande ersättare Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal, klockan 16.00 16.55 ande Övriga närvarande Olle Rahm (S), ordförande Torbjörn Mood (L) Bertil Foss (PNF) Per-Arne Andersson (M) Agneta

Läs mer

K A LLELSE VALNÄMNDEN 2014-05-22. Tid och plats Kl 17.00 Vargmötet, Kommunhuset, Vallentuna

K A LLELSE VALNÄMNDEN 2014-05-22. Tid och plats Kl 17.00 Vargmötet, Kommunhuset, Vallentuna K A LLELSE VALNÄMNDEN 2014-05-22 Tid och plats Kl 17.00 Vargmötet, Kommunhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Emelie Hallin, utredare, Henrik Enskär, nämndsekreterare, Staffan Gröndahl, säkerhetsansvarig

Läs mer

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista.... /Victoria Karlsson. Ordförande... Mikael Sjölund (S)

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista.... /Victoria Karlsson. Ordförande... Mikael Sjölund (S) 1 (12) Datum Tid Kl. 14.00 16.00 Plats Beslutande Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Victoria Karlsson, sekreterare och valhandläggare 40-47 närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Herrljunga kommun, Sämsjön, kl

Sammanträdesdatum Herrljunga kommun, Sämsjön, kl 'I V Sammanträdesdatum Sid 1 Plats och tid Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 18.25-19.25 Beslutande Ronnie Rexwall (KV), ordförande Axel Roselius (S), vice ordförande Susanne Marstorp (C) Göran Lindgren

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2018-03-19 Valnämnden 2018-03-19 Vn 1 Vallokaler och öppethållande inför RKL-valet den 9 september... 2 Vn 2 Röstningslokaler och öppethållandetider... 3 Vn 3 Röstmottagare, ordförande och vice ordförande...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Valnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 25 Godkännande av ärendelista 2018/1119 4 26 Information om valet 2018 2018/1119 5 27 Ambulerande röstmottagare 2018/1119 6-7 1 Plats och tid

Läs mer

Tingshuset, klockan Roland Parneving (M) Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M)

Tingshuset, klockan Roland Parneving (M) Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset, klockan 16.00-17.40 Ordförande Barbro Orrestrand (S) Beslutande Roland Parneving (M) Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand (S) Jonas Ahlgren

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid Strået, Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Valnämnden. Plats och tid Strået, Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(13) Plats och tid Strået, 13.30 14.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Göran Winér (S) ordf. Kate Haeggström (C) Ingrid Ekström (SD), vice ordf. Per-Olof Andersson (M) Anette Hallberg (S) Björn

Läs mer

Plats och tid Våraskruv, Åseda, måndagen den 25 februari 2019 kl 13:30-14:51 Sammanträdet ajourneras 14:17-14:28

Plats och tid Våraskruv, Åseda, måndagen den 25 februari 2019 kl 13:30-14:51 Sammanträdet ajourneras 14:17-14:28 1(13) Plats och tid Våraskruv, Åseda, måndagen den 25 februari 2019 kl 13:30-14:51 Sammanträdet ajourneras 14:17-14:28 Beslutande Bjarne Svensson (S), Ordförande Ernst Wiksten (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan 17.10-18.20 ande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Kjell-Åke Andersson (M), vice ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

ANSLAG Valnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på kommunstyrelsens kansli.

ANSLAG Valnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på kommunstyrelsens kansli. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 2010-08-24 Nämnd e. dyl. Plats och tid Beslutande Valnämnden Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 18.00-19.05 Kallhällsrummet Lars Friberg (M), Åsa Härdin Övelius (S), Lars-Göran

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 9.00-9.45 Beslutande Pär Carlsson (S) ordförande Björn Olsson (C) v ordf Björn-Åke Bergman (FP) Christer Danielsson (M) ersättare

Läs mer

Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl

Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl 1(12) Plats och tid ande ledamöter Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl13.30 14.15. Susanne Viklund (S) ordf. Ingmari Georgsson (V) Jenny Westerlund (S) Magnus Svensson (C) Johanna Sjöblom (M) Ej beslutande

Läs mer

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 9 juni 2014

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 9 juni 2014 Handlingar till Valnämndens sammanträde den 9 juni 2014 Sidan 3 av 24 Ärende 1 Sidan 4 av 24 Sidan 5 av 24 Ärende 2 Sidan 6 av 24 Kommunledningskontoret Sidan 7 av 24 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

12 april 2018, kl. 08:00-09:00 i Kommunhuset, Medborgarrummet, Tierp. Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S), 1:e vice ordförande

12 april 2018, kl. 08:00-09:00 i Kommunhuset, Medborgarrummet, Tierp. Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S), 1:e vice ordförande Tid och plats Paragrafer 1-9 12 april 2018, kl. 08:00-09:00 i Kommunhuset, Medborgarrummet, Tierp Utses att justera ande Ledamöter Monica Norén Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S), 1:e vice

Läs mer

Bert Johansson (S) ordförande Gunilla Magnusson (KV) Odd Torsson (KD) Rose-Marie Fahlén (S) tjänstgörande ersättare. Eva Nordgaard, sekreterare

Bert Johansson (S) ordförande Gunilla Magnusson (KV) Odd Torsson (KD) Rose-Marie Fahlén (S) tjänstgörande ersättare. Eva Nordgaard, sekreterare Valnämnden 2014-10-27 1 (3) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 17:30 18:30 Beslutande Bert Johansson (S) ordförande Odd Torsson (KD) Rose-Marie Fahlén (S) tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) VALNÄMNDEN Sammanträdestid: 2018-06-14 kl. 17.00-18.35 Lokal: Beslutande ledamöter Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Ersättare Eivor Svensson (opol), ordförande Tommy Fransson

Läs mer

Valnämnden. Valnämnden Protokoll 1 (9) VN 2018/0017. Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, klockan

Valnämnden. Valnämnden Protokoll 1 (9) VN 2018/0017. Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, klockan Valnämnden Protokoll 1 (9) Diarienummer VN 2018/0017 Valnämnden Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, klockan 17.30 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Gunnar Håkansson (MP), ordförande

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:20

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:20 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:20 Beslutande Sven Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Lars Ström (S) Nils-Arne Bidsell (L) Evert Valfridsson (C) Franc Krizanec (M) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Eva Johansson (S) Bernt-Åke Edlund (M) Anna-Maria Lindkvist-Arrué (C) ersätter Börje Lindqvist (M) Peter Laufer (SD)

Sammanträdesdatum Eva Johansson (S) Bernt-Åke Edlund (M) Anna-Maria Lindkvist-Arrué (C) ersätter Börje Lindqvist (M) Peter Laufer (SD) 1(11) Plats och tid Rademacherrummet, stadshuset, klockan 13:00-14:00 ande Lillemor Nordh (C), ordförande Daniel Alexandersson (S) Elisabeth Rytterström (L) Eva Johansson (S) Bernt-Åke Edlund (M) Anna-Maria

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2014-08-15 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Kjell Norén (S) Gun Sundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-15 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 18:00 20:10 Beslutande Håkan Högström (S), ordförande Gunilla Delwall (M), vice ordförande Désirée Mattsson (S) Thomas Eriksson (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Bengt-Göran Sandell (S), ordförande Ulla Svensson (M) Tobias Adersjö (MP) Yvonne Ekaremål (C) Emelie Öberg (S) Övriga närvarande Ersättare Patricia

Läs mer

Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie Honkamaa Rolf Mäkitalo

Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie Honkamaa Rolf Mäkitalo 1 (6) Valnämnden 2010-06-11 Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå fredagen den 11 juni 2010 kl 14.00-14.10 Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2018-06-18 Valnämnden 2018-06-18 Valn 29 Förordnande av röstmottagare... 2 Valn 30 Bemanning på Rådhuset 8 september... 3 Valn 31 Bemanning vid distribution av förtidsröster på valdagen... 4 Valn 32 Bemanning

Läs mer

Ida Frödén, kanslichef/valsamordnare Maria Lagerman (S) ersättare som inte tjänstgör. Carina Östrand (S) Kanslienheten, 26 februari, kl. 17.

Ida Frödén, kanslichef/valsamordnare Maria Lagerman (S) ersättare som inte tjänstgör. Carina Östrand (S) Kanslienheten, 26 februari, kl. 17. LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid: Näset, kl. 10:00-11:30 ande: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Gunilla Remnert (V), ordförande Bernt Larsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden : Plats och tid Svea Hund i Kommunhuset, den, kl. 15.0016.30 Beslutande Se sidan två. Övriga närvarande Kanslichef Johan Linander Nämndsekreterare Olof Hammar Registrator Patrik Månehall Utses att justera

Läs mer

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen

Läs mer

2014-03-19. Underskrifter Sekreterare 16-20 Lars Nilsson. Gun Isaxon

2014-03-19. Underskrifter Sekreterare 16-20 Lars Nilsson. Gun Isaxon SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 (40) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, 10:00 11:30 Beslutande Laila Furskog, (s) ordförande Ingrid Josefsson (m) Gun Isaxon (skp) Tommy Krigsman (ns) Jan-Erik Apelqvist

Läs mer

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 17:00-17:30. Christer Påhlson (S) Martin Snygg (L) Kenneth Tinglöf (KD) Ellinor Scheffer (MP)

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 17:00-17:30. Christer Påhlson (S) Martin Snygg (L) Kenneth Tinglöf (KD) Ellinor Scheffer (MP) Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-03-13 Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 17:00-17:30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (14) Måndagen den 12 februari 2018, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (14) Måndagen den 12 februari 2018, klockan , i Skållerudsrummet Nr 1 Valnämnden 2018-02-12 1(14) Tid och plats Måndagen den 12 februari 2018, klockan 17.30 18.40, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Reine Dahlman (S) Johnny Stücken (S) Lennart Karlsson, ordf. (C)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna kl 15.30 16.40 ande Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C), vice ordförande, Per-Olof

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.30 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ingemar Andersson (C)

1\atrineholms kommun. Ingemar Andersson (C) 1\atrineholms kommun 2014-08-12 1 Plats och tid KTS-salen Vita Huset, klockan 15.00-16.00 Beslutande Beslutande ersättare Roger Ljunggren (S), ordförande, Martin Buren (S), l :e vice ordförande, Roy E

Läs mer

15 maj 2018, kl. 18: i Kommunhuset, A-salen - lilla delen, Tierp

15 maj 2018, kl. 18: i Kommunhuset, A-salen - lilla delen, Tierp van12345 Tid och plats Paragrafer 12-19 15 maj 2018, kl. 18:00-19.00 i Kommunhuset, A-salen - lilla delen, Tierp Utses att justera Helena Broman Beslutande Ledamöter Inger Wennberg (S), ordförande Monica

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, 24 januari 2019, klockan 15:00. Ulla Segerlund. Roland Nirlén. Margareta Henricsson

Förvaltningsbyggnaden, 24 januari 2019, klockan 15:00. Ulla Segerlund. Roland Nirlén. Margareta Henricsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 5, Onsdag 23 januari 2019 kl. 10:00 11:15 Utses att justera Margareta Henricsson Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden,

Läs mer

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Tjänsteskrivelse 2017-11-07 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Valnämnden Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Förslag till beslut 1. Valnämnden

Läs mer

Näringslivscenter kl

Näringslivscenter kl OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Näringslivscenter kl. 17.00-18.00 Beslutande Sonja Svenle Pettersson (oberoende fd. GPKS) Margot Malmqvist (S) Eric Juhlin (C) Sven-Inge Bergh (S) Kerstin

Läs mer

Protokoll 1 (25) Se nästa sida. Annika Jansson, kommunsekreterare. Annika Jansson. Sten Hamberg (M) Ingvar Wennersten (SD) Anslag/bevis

Protokoll 1 (25) Se nästa sida. Annika Jansson, kommunsekreterare. Annika Jansson. Sten Hamberg (M) Ingvar Wennersten (SD) Anslag/bevis Protokoll 1 (25) Plats och tid Mårten, kommunhuset i Skurup, 2019-03-07, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Jansson, kommunsekreterare Paragrafer 1 13 Justerade paragrafer

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2018-04-18 Valnämnden 2018-04-18 Valn 12 Uppdatering Röstningslokaler och öppethållandetider... 2 Valn 13 Röstmottagare, ordförande och vice ordförande... 3 Valn 14 Ambulerande röstmottagare... 4 Valn

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Organ: Valnämnden 21-29

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Organ: Valnämnden 21-29 Plats och tid: hus, Trosa kl. 15.30-16.00 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Danielsson (S) Sonja Sareyko (C)

Läs mer