Projektplan för Kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna - Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet (SUL-projektet)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna - Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet (SUL-projektet)"

Transkript

1 1 (12) Uppdaterad Anna-Karin Björling, utredare, planeringsavdelningen, SU Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolans kansli, UmU Projektplan för Kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna - Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet (SUL-projektet) Version 2 beslutad Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Stockholm Bloms hus, Universitetsvägen 16 Telefax: E-post:

2 2 (12) Innehållsförteckning Projektet övergripande... 3 Syfte och vision... 3 Delprojekt och övergripande tidsplan för Mål... 4 Metod... 4 Ansvar och roller... 5 Utvärdering och uppföljning... 6 Budget... 6 Kommunikationsplan... 6 Risk- och konsekvensanalys... 7 Delprojektet Självständiga arbeten (examensarbeten)... 7 Syfte och mål... 7 Ansvar och roller... 7 Tidsplan för 2012 och Delprojekt Verksamhetsförlagd utbildning... 9 Syfte och mål... 9 Ansvar och roller... 9 Tidsplan för 2013 och Delprojekt Utbildningsvetenskapliga kärnan Syfte och mål Ansvar och roller Tidsplan för 2012, 2013 och

3 3 (12) Projektnamn: Kvalitetsutveckling i lärarutbildningarna Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet (SU) och Umeå universitet (UmU) (SUL-projektet) Styrgrupp: Anders Gustavsson, vicerektor lärarutbildningar/från 1 juli 2013 Bengt-Ove Molander, rektorsråd och/eller Hans Adolfsson, vicerektor, SU; Ylva Engström, prodekanus för naturvetenskapliga fakulteten, SU; Maria Löfgren rektor lärarutbildningar, UmU; Carl Bergström, student, Örebro universitet. Adjungerad representant från KSL är Elisabeth Nordström. Projektledare: Anna-Karin Björling, utredare, planeringsavdelningen, SU Bitr. projektledare: Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarutbildningens kansli, UmU Projektets startmånad: februari 2012 Projektets slutmånad: december 2014, därefter fattas beslut om projektet som helhet ska förlängas Projektplan, fastställt datum: Projektplanen revideras cirka en gång per termin eller vid behov i samband med styrgruppsmöte. Version 2 av projektplanen beslutad Projektet övergripande Under denna rubrik redovisas det som är gemensamt för projektet som helhet. Syfte och vision Syftet med projektet är att genom peer review av olika samarbetsområden/delprojekt utveckla kvaliteten på lärarutbildningar vid Stockholms universitet och Umeå universitet. En förhoppning är även att projektet kan bidra till att samtliga lärarutbildningar/lärarexamina vid Stockholms universitet (SU) respektive Umeå Universitet (UmU) bedöms ha minst hög kvalitet samt att minst en lärarutbildning/examina vid respektive lärosäte bedöms ha mycket hög kvalitet i samband med Universitetskanslerämbetets kommande utvärderingar. En vision är vidare att projektet faller så pass väl ut att det kan inspirera andra utbildningar vid SU och UmU, och även vid andra lärosäten, till att genomföra liknande projekt. Delprojekt och övergripande tidsplan för Delprojektet Självständiga arbeten (examensarbeten) för lärarexamen från föreskoleklass till årskurs sex (F-6), företrädesvis språkdidaktik, påbörjades under 2012 och avslutas höstterminen 2013 med seminarier. Se detaljerad tidsplan nedan. Delprojektet kan därefter förlängas med andra lärarexamina och avslutas då vårterminen 2014.

4 4 (12) Mål - Delprojektet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), företrädesvis rättssäker examination, påbörjades under vårterminen 2013 och planeras att avslutas höstterminen Delprojektet Utbildningsvetenskapliga kärnan påbörjades 2012 och planeras att avslutas vårterminen För respektive projekt är att det Metod - skrivs en eller flera lärosätesgemensamma kortfattade rapporter, - formuleras förslag på åtgärdsplaner för SU respektive UmU. Dessa förslag utgör sedan grund för beslut om utveckling/förändring av (delar av) berörda lärarutbildningar, - genomförs seminarier och andra kommunikationsaktiviteter, såsom kick-offer, broschyrer, hemsidor, pressmeddelanden och nyhetsbrev. Som metod används peer review ( kamratbedömning ). Denna metod utgörs lämpligen av följande steg, vilka kan användas som en vägledning i respektive delprojekt: 1. De personer som ska delta i projektet tillfrågas och träffas under ett informationsoch uppstartsmöte, förslagsvis via ett webbaserat system. Personerna kan kallas för de bedömda respektive bedömarna. 2. De bedömda formulerar specifika frågor och problem som de vill ha hjälp med. De bedömda och bedömarna kommer även överens om ett antal gemensamma kvalitetsaspekter/kriterier mot vilka bedömningen ska ske. 3. De bedömda levererar, beroende på delprojekt, skriftligt underlag till bedömarna, t.ex. slumpmässigt utvalda självständiga arbeten, självvärdering, utbildningsplaner, kursplaner, examinationsinstruktioner. 4. Bedömarna bedömer underlagen utifrån överenskomna kvalitetsaspekter/kriterier, genomför en intervju/ett möte med de bedömda för att får svar på frågor som inte besvarats genom de skriftliga underlagen. 5. Bedömarna ger förslag på vad som fungerar bra, vad som bör åtgärdas och hur. 6. De bedömda och bedömarna träffas under ett slutmöte för att diskutera resultatet och hur det kan omsättas i praktiken. 7. Ansvarig delprojektledare skriver en rapport tillsammans med de inblandade, föreslår åtgärder och utvärderar delprojektet. Ansvarig delprojektledare ser även till att det ordnas seminarier där delprojektet och resultatet presenteras.

5 5 (12) Ansvar och roller Styrgrupp: Styrgruppen ansvarar för att - initiera övergripande förändringar av projektet, - fatta strategiska beslut, t.ex. om publicering av rapporter - besluta om övergripande projektplaner, - delta i styrgruppsmöte cirka en gång per termin, - hålla sig informerade om projektet genom bland annat rapporter, åtgärdsplaner och utvärderingar, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier. Projektledare: Anna-Karin Björling, utredare, planeringsavdelningen, SU; Projektledaren ansvarar för att - samordna, driva och utvärdera projektet som helhet, - revidera den övergripande projektplanen cirka en gång per termin i samråd med biträdande projektledare och andra berörda, - kommunicera den övergripande projektplanen till berörda vid SU, - se till att det rekryteras stödpersoner från SU till projektet som helhet, - sammankalla till möten med styrgrupp och andra möten som övergripande berör projektet, - se till att det skrivs minnesanteckningar från övergripande projektmöten och styrgruppsmöten - följa och stödja delprojektens arbete, - leverera rapporter, förslag på åtgärdsplaner och resultat av utvärderingar till styrgruppen enligt tidsplan, - se till att det arrangeras projektövergripande aktiviteter, såsom en kick-off ht-2012 och ett avslutningsseminarium vid SU, - se till att det tas fram projekt- och lärosätesövergripande broschyrer, informationsblad etc. Bitr. projektledare: Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolans kansli, UmU; Biträdande projektledaren ansvarar för att - ersätta projektledaren när så behövs, - kommunicera den övergripande projektplanen till berörda personer vid UmU, - se till att det rekryteras stödpersoner från UmU till projektet, - se till att det genomförs projektövergripande kommunikationsaktiviteter vid UmU, såsom en kick-off ht-2012 och ett avslutningsseminarium,

6 6 (12) - delta i möten med styrgrupp samt andra möten och aktiviteter som övergripande berör projektet, - följa och stödja delprojektens arbete, - genomföra andra överenskomna arbetsuppgifter. Projektmedarbetare: Per Båvner, lärarutbildningssamordnare, planeringsavdelningen, SU, ersätter projektledaren när det gäller SU-specifika uppgifter och ansvarar för andra överenskomna arbetsuppgifter. Projektmedarbetare: Conny Saxin, utbildningsledare, UmU, ersätter biträdande projektledaren när det gäller UmU-specifika uppgifter och ansvarar för andra överenskomna arbetsuppgifter. Kommunikatörer: Gunilla Nordin, pressekreterare för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Vakant för Umeå univeritetet. Kommunikatörerna ansvarar för att - ta fram en kommunikationsplan för det övergripande projektet i samråd med den övergripande projektgruppen, - stödja det övergripande projektet och delprojekten avseende kommunikationsaktiviteter, såsom kick-offer, broschyrer, hemsidor, pressmeddelanden, nyhetsbrev och seminarier. Utvärdering och uppföljning Den övergripande projektplanen utvärderas och revideras i slutet av varje termin eller vid behov och beslutas därefter i styrgruppen. Respektive delprojekt utvärderas och följs även upp löpande, företrädesvis i mitten och i slutet av respektive delprojekt. Projektet som helhet utvärderas i slutet av Budget Respektive lärosäte ansvarar för lärosätesspecifika utgifter för projektet, såsom personal, resor och logi. Kostnad för gemensamma aktiviteter, såsom lunch vid gemensamma seminarier, delas i möjligaste mån mellan lärosätena. Kommunikationsplan Kommunikationsplan beslutas under ett styrgruppsmöte höstterminen 2013.

7 7 (12) Risk- och konsekvensanalys Övergripande risk- och konsekvensanalys, inklusive analys av möjligheter, beslutas under styrgruppsmötet höstterminen Risk- och konsekvensanalys, t.ex. i samband med publicering av delrapporter, diskuteras även vid behov. Delprojektet Självständiga arbeten (examensarbeten) Syfte och mål Syftet är att utveckla kvaliteten på studenternas självständiga arbeten (företrädesvis språkdidaktiska arbeten) för lärarutbildning F-6 (2001 års lärarutbildning) utifrån ett antal givna kvalitetsaspekter (steg 1). För att ytterligare utveckla kvaliteten identifieras även styrkor och svagheter i förutsättningar och processer (2001 års lärarutbildning), såsom metodkurser/- moment/-examination, fram till arbetenas slutförande (steg 2). Mot bakgrund av resultatet från steg 1 och 2 tas det fram förslag på förändringar av lärarutbildningen F-6 (2001 års lärarutbildning) respektive grundlärare F-3 och 4-6 (2011 års lärarutbildning) (steg 3). Dessa förslag utgör sedan grund för beslut om utveckling/förändring av (delar av) berörda lärarutbildningar. Målen är att skriva en eller flera rapporter, ta fram förslag till åtgärdsplan/-er och genomföra seminarier där resultatet presenteras. Ansvar och roller Delprojektledare: Birgitta Wilhelmsson, utbildningsledare, UmU, ansvarar för att - samordna, driva och utvärdera delprojektet, - upprätta en mer detaljerad delprojektplan, inklusive bland annat ansvar, roller och tidsplan. Den första delprojektplanen upprättas i början av höstterminen 2012 i samråd med biträdande delprojektledare och andra berörda. Delprojektplanen revideras därefter cirka en gång per termin, - kommunicera delprojektplanen till berörda vid UmU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från UmU till delprojektet, - sammankalla till möten med delprojektgruppen, - sammankalla till möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - se till att minnesanteckningar från möten levereras till berörda personer - leverera rapporter, förslag på åtgärdsplaner och resultat av utvärderingar till den övergripande projektledaren enligt tidsplan, - se till att det genomförs kommunikationsaktiviteter för delprojektet, såsom seminarier om resultatet,

8 8 (12) - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier vid respektive lärosäte. Bitr. delprojektledare: Henric Hertzman, utbildningsledare, SU, ansvarar för att - ersätta delprojektledaren när så behövs, - kommunicera delprojektplanen till berörda personer vid SU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från SU till projektet, - delta i delprojektmöten, - delta i möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier vid respektive lärosäte, - genomföra andra överenskomna arbetsuppgifter. Övriga: För bedömning av självständiga arbeten (steg 1) har det rekryterats tre erfarna examinatorer/handledare av självständiga arbeten från Institutionen för språkdidaktik vid SU respektive Institutionen för språkstudier vid UmU. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid SU är även intresserade av att delta så snart motsvarande institution vid UmU har tid och möjlighet. För bedömning av förutsättningar och processer fram till de självständiga arbetena och förslag på åtgärder (steg 2 och 3) kan även kursansvarig för examensarbetet, studierektor, representant från studenterna och andra berörda vid respektive lärosäte inkluderas. Metod - Företrädesvis används etablerade metoder/modeller/aspekter. En användbar metod och flera användbara aspekter återfinns t.ex. i rapporten Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen, Högskoleverkets rapport 2006:47R. Se specifikt kvalitetsaspekterna i bilaga 2. Aspekterna bör även kopplas till relevanta examensmål. Tidsplan för 2012 och Maj/juni 2012: Rekrytering av bedömare, dvs. Carin Jonsson, Berit Lundgren och Monica Reichenberg från Institutionen för språkstudier vid UmU samt Theres Bellander, Kamilla György Ullholm och Alejandra Donoso från Institutionen för språkdidaktik vid SU - September 2012: Uppstartsmöte för bedömare via videolänk. - September/oktober 2012: Listor med de senast examinerade självständiga arbetena om 15 hp skrivna av studenter inom området språkstudier/språkdidaktik inom lärarprogrammet med inriktning mot tidigare åldrar (F-6, 2001-års lärarutbildning)

9 9 (12) togs fram via aktuella institutioner. Av totalt 22 arbeten slumpades 12 arbeten ut och anonymiserades. Bedömarna delades in i tre par med en bedömare från respektive lärosäte. Varje par läste 4 arbeten. - Oktober 2012-januari 2013: Bedömning gjordes av utvalda arbeten utifrån bilaga 2 i Det nya examensarbetet inom lärarutbildningen, rapport 2006:47 R från Högskoleverket. Modellen har finjusterats något. - Oktober juni 2014: Steg 2 (vägen fram till arbetena) och även steg 3 (åtgärder) planerades och genomfördes delvis parallellt med steg 1. - Mars 2013: Resultatet av bedömningarna sammanställdes och bedömarna vid respektive lärosäte träffades för att diskutera resultatet av bedömningarna. - April-juni 2013: En kort rapport skrevs i form av arbetsmaterial, förslag på åtgärder togs fram och delprojektet utvärderas av delprojektledningen. Utvärderingen visade att delprojektet fungerat mycket bra augusti 2013: Överlämning av erfarenheter till delprojekt kärnan. - Höstterminen 2013: Seminarier vid SU respektive UmU genomförs där resultatet presenteras. Delprojekt Verksamhetsförlagd utbildning Syfte och mål Syftet är att utveckla kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen, företrädesvis rättssäker examination. Detta görs mot bakgrund av ett antal kvalitetsaspekter, såsom nationella examensmål, andra förväntade studieresultatet (lärandemål), lärarkompetens och kapacitet samt progression. Målen är att skriva en eller flera rapporter, ta fram förslag till åtgärdsplan/-er och genomföra seminarier där resultatet presenteras. Ansvar och roller Delprojektledare: Anna-Karin Lidström Persson, UmU, ansvarar för att - samordna, driva och utvärdera delprojektet, - upprätta en mer detaljerad delprojektplan, inklusive bland annat ansvar, roller och tidsplan. Den första delprojektplanen upprättas våren 2013 och i samråd med biträdande delprojektledare och andra berörda. Delprojektplanen revideras därefter cirka en gång per termin av delprojektledaren, - kommunicera delprojektplanen till berörda vid UmU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från UmU till delprojektet, - sammankalla till möten med delprojektgruppen,

10 10 (12) - se till att minnesanteckningar från möten levereras till berörda personer - sammankalla till möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - leverera rapporter, förslag på åtgärdsplaner och resultat av utvärderingar till den övergripande projektledaren enligt tidsplan, - se till att det genomförs kommunikationsaktiviteter för delprojektet, såsom seminarier om resultatet, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom avslutningsseminarier vid respektive lärosäte. Bitr. delprojektledare: Pernilla Rosell Steuer, VFU-ansvarig, SU, ansvarar för att - ersätta delprojektledaren när så behövs, - kommunicera delprojektplanen till berörda personer vid SU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från SU till projektet, - delta i delprojektmöten, - delta i möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier vid respektive lärosäte, - genomföra andra överenskomna arbetsuppgifter. Övriga: Personal vid berörda institutioner eller motsvarande, t.ex. studierektorer, programansvariga, kursansvariga, examinatorer av VFU, VFU-samordnare och VFUkurslärare. Övriga är även studenter, VFU-skolor och kommuner. Från SU deltar Heléne Fröborg från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) deltar och ev. Kerstin Grenö från Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam). Från UmU deltar Brittmari Bohm, Institutionen för naturvetenskapsämnenas och matematikens didaktik (NMD), Ewa Gruffman, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) samt Olof Johansson, Institutionen för matematik och tillämpad statistik (MaMs). Tidsplan för 2013 och Mars 2013: Projektstart med att diskutera utkast till delprojektplan, inkl. frågor, problem och aspekter/kriterier. - Juni 2013: Erfarenhetsutbyte med kärnan och diskussion av handledarrapporter etc. - Höstterminen 2013: Delrapport skrivs och presenteras om handledares bedömning av studenter i handledarrapporter. Granskning av utformning och genomförande av studenters skriftliga och muntliga uppgifter i samband med VFU på SU och UmU. - Vårterminen 2014: Delrapport skrivs om bedömning av studentens skriftliga och muntliga uppgifter under VFU. Granskning av VFU-kurslärares formativa och summativa bedömning av studenterna, bl.a. under trepartssamtal.

11 11 (12) - Höstterminen 2014: Delrapport skrivs om VFU-kurslärarnas formativa och summativa bedömning av studenterna. Avslutning av delprojektet genom slutrapport och seminarier. Delprojekt Utbildningsvetenskapliga kärnan Syfte och mål Syftet är att utveckla kvaliteten på den utbildningsvetenskapliga kärnan utifrån ett antal kvalitetsaspekter, såsom examensmål, andra förväntade studieresultatet (lärandemål), examination och progression. Målen är att skriva en eller flera rapporter, ta fram förslag till åtgärdsplan/-er och genomföra seminarier där resultatet presenteras. Ansvar och roller Delprojektledare: Karin Orving, utbildningsledare, SU, ansvarar för att - samordna, driva och utvärdera delprojektet, - upprätta en mer detaljerad delprojektplan, inklusive bland annat ansvar, roller och tidsplan. Den första delprojektplanen upprättas i början av 2013 och i samråd med biträdande delprojektledare och andra berörda. Delprojektplanen revideras därefter cirka en gång per termin av delprojektledaren, - kommunicera delprojektplanen till berörda vid SU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från SU till delprojektet, - sammankalla till möten med delprojektgruppen, - sammankalla till möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - se till att minnesanteckningar från möten levereras till berörda personer - leverera rapporter, förslag på åtgärdsplaner och resultat av utvärderingar till den övergripande projektledaren enligt tidsplan, - se till att det genomförs kommunikationsaktiviteter för delprojektet, såsom seminarier om resultatet, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier vid respektive lärosäte. Bitr. delprojektledare: Jan Mannberg, biträdande rektor lärarhögskolan, UmU, ansvarar för att - ersätta delprojektledaren när så behövs, - kommunicera delprojektplanen till berörda personer vid UmU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från UmU till projektet, - delta i delprojektmöten,

12 12 (12) - delta i möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier vid respektive lärosäte, - genomföra andra överenskomna arbetsuppgifter. Övriga: Personal vid berörda institutioner eller motsvarande, t.ex. studierektorer och programansvariga. Vid SU deltar bl.a. Margareta Aspán, Ylva Ståhle och Anders B Jansson vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Vid Umeå deltar bland annat Catarina Rudälv, Martin Hårdstedt och Gunnar Lindström. Tidsplan för 2012, 2013 och December 2012: Diskussion av utkast till delprojektplan, frågor, problem och aspekter/kriterier. - Vårterminen 2013: Övergripande planering av delprojektet och påbörja förståelse av hur kärnan-kurserna vid respektive lärosäte planeras och organiseras. - Juni 2013: Synkning med VFU, uppläggning av delprojektet i mer detalj samt intervjuer med studenter om kärnan vid UmU. Framför allt kommer innehåll/ lärandemål, uppläggning och genomförande av kärnan-kurserna att bedömas och relateras till bl a undervisning, vetenskap och profession. - Augusti 2013: Erfarenhetsutbyte mellan delprojektet självständiga arbeten och kärnan. - Höstterminen 2013: Fortsatt fokus på planering och organisering av kärnan-kurserna vid SU genom bland annat intervjuer med Anders Gustavsson och Gudrun Dahl vid SU. Respektive lärosäte skriver en delrapport. - Vårterminen 2014: Delprojektet avslutas genom slutrapport och seminarier. Om projektet utökas mot att inkludera andra delar av utbildningarna avslutas projektet höstterminen 2014.

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer