Projektplan för Kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna - Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet (SUL-projektet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna - Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet (SUL-projektet)"

Transkript

1 1 (12) Uppdaterad Anna-Karin Björling, utredare, planeringsavdelningen, SU Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolans kansli, UmU Projektplan för Kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna - Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet (SUL-projektet) Version 2 beslutad Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Stockholm Bloms hus, Universitetsvägen 16 Telefax: E-post:

2 2 (12) Innehållsförteckning Projektet övergripande... 3 Syfte och vision... 3 Delprojekt och övergripande tidsplan för Mål... 4 Metod... 4 Ansvar och roller... 5 Utvärdering och uppföljning... 6 Budget... 6 Kommunikationsplan... 6 Risk- och konsekvensanalys... 7 Delprojektet Självständiga arbeten (examensarbeten)... 7 Syfte och mål... 7 Ansvar och roller... 7 Tidsplan för 2012 och Delprojekt Verksamhetsförlagd utbildning... 9 Syfte och mål... 9 Ansvar och roller... 9 Tidsplan för 2013 och Delprojekt Utbildningsvetenskapliga kärnan Syfte och mål Ansvar och roller Tidsplan för 2012, 2013 och

3 3 (12) Projektnamn: Kvalitetsutveckling i lärarutbildningarna Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet (SU) och Umeå universitet (UmU) (SUL-projektet) Styrgrupp: Anders Gustavsson, vicerektor lärarutbildningar/från 1 juli 2013 Bengt-Ove Molander, rektorsråd och/eller Hans Adolfsson, vicerektor, SU; Ylva Engström, prodekanus för naturvetenskapliga fakulteten, SU; Maria Löfgren rektor lärarutbildningar, UmU; Carl Bergström, student, Örebro universitet. Adjungerad representant från KSL är Elisabeth Nordström. Projektledare: Anna-Karin Björling, utredare, planeringsavdelningen, SU Bitr. projektledare: Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarutbildningens kansli, UmU Projektets startmånad: februari 2012 Projektets slutmånad: december 2014, därefter fattas beslut om projektet som helhet ska förlängas Projektplan, fastställt datum: Projektplanen revideras cirka en gång per termin eller vid behov i samband med styrgruppsmöte. Version 2 av projektplanen beslutad Projektet övergripande Under denna rubrik redovisas det som är gemensamt för projektet som helhet. Syfte och vision Syftet med projektet är att genom peer review av olika samarbetsområden/delprojekt utveckla kvaliteten på lärarutbildningar vid Stockholms universitet och Umeå universitet. En förhoppning är även att projektet kan bidra till att samtliga lärarutbildningar/lärarexamina vid Stockholms universitet (SU) respektive Umeå Universitet (UmU) bedöms ha minst hög kvalitet samt att minst en lärarutbildning/examina vid respektive lärosäte bedöms ha mycket hög kvalitet i samband med Universitetskanslerämbetets kommande utvärderingar. En vision är vidare att projektet faller så pass väl ut att det kan inspirera andra utbildningar vid SU och UmU, och även vid andra lärosäten, till att genomföra liknande projekt. Delprojekt och övergripande tidsplan för Delprojektet Självständiga arbeten (examensarbeten) för lärarexamen från föreskoleklass till årskurs sex (F-6), företrädesvis språkdidaktik, påbörjades under 2012 och avslutas höstterminen 2013 med seminarier. Se detaljerad tidsplan nedan. Delprojektet kan därefter förlängas med andra lärarexamina och avslutas då vårterminen 2014.

4 4 (12) Mål - Delprojektet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), företrädesvis rättssäker examination, påbörjades under vårterminen 2013 och planeras att avslutas höstterminen Delprojektet Utbildningsvetenskapliga kärnan påbörjades 2012 och planeras att avslutas vårterminen För respektive projekt är att det Metod - skrivs en eller flera lärosätesgemensamma kortfattade rapporter, - formuleras förslag på åtgärdsplaner för SU respektive UmU. Dessa förslag utgör sedan grund för beslut om utveckling/förändring av (delar av) berörda lärarutbildningar, - genomförs seminarier och andra kommunikationsaktiviteter, såsom kick-offer, broschyrer, hemsidor, pressmeddelanden och nyhetsbrev. Som metod används peer review ( kamratbedömning ). Denna metod utgörs lämpligen av följande steg, vilka kan användas som en vägledning i respektive delprojekt: 1. De personer som ska delta i projektet tillfrågas och träffas under ett informationsoch uppstartsmöte, förslagsvis via ett webbaserat system. Personerna kan kallas för de bedömda respektive bedömarna. 2. De bedömda formulerar specifika frågor och problem som de vill ha hjälp med. De bedömda och bedömarna kommer även överens om ett antal gemensamma kvalitetsaspekter/kriterier mot vilka bedömningen ska ske. 3. De bedömda levererar, beroende på delprojekt, skriftligt underlag till bedömarna, t.ex. slumpmässigt utvalda självständiga arbeten, självvärdering, utbildningsplaner, kursplaner, examinationsinstruktioner. 4. Bedömarna bedömer underlagen utifrån överenskomna kvalitetsaspekter/kriterier, genomför en intervju/ett möte med de bedömda för att får svar på frågor som inte besvarats genom de skriftliga underlagen. 5. Bedömarna ger förslag på vad som fungerar bra, vad som bör åtgärdas och hur. 6. De bedömda och bedömarna träffas under ett slutmöte för att diskutera resultatet och hur det kan omsättas i praktiken. 7. Ansvarig delprojektledare skriver en rapport tillsammans med de inblandade, föreslår åtgärder och utvärderar delprojektet. Ansvarig delprojektledare ser även till att det ordnas seminarier där delprojektet och resultatet presenteras.

5 5 (12) Ansvar och roller Styrgrupp: Styrgruppen ansvarar för att - initiera övergripande förändringar av projektet, - fatta strategiska beslut, t.ex. om publicering av rapporter - besluta om övergripande projektplaner, - delta i styrgruppsmöte cirka en gång per termin, - hålla sig informerade om projektet genom bland annat rapporter, åtgärdsplaner och utvärderingar, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier. Projektledare: Anna-Karin Björling, utredare, planeringsavdelningen, SU; Projektledaren ansvarar för att - samordna, driva och utvärdera projektet som helhet, - revidera den övergripande projektplanen cirka en gång per termin i samråd med biträdande projektledare och andra berörda, - kommunicera den övergripande projektplanen till berörda vid SU, - se till att det rekryteras stödpersoner från SU till projektet som helhet, - sammankalla till möten med styrgrupp och andra möten som övergripande berör projektet, - se till att det skrivs minnesanteckningar från övergripande projektmöten och styrgruppsmöten - följa och stödja delprojektens arbete, - leverera rapporter, förslag på åtgärdsplaner och resultat av utvärderingar till styrgruppen enligt tidsplan, - se till att det arrangeras projektövergripande aktiviteter, såsom en kick-off ht-2012 och ett avslutningsseminarium vid SU, - se till att det tas fram projekt- och lärosätesövergripande broschyrer, informationsblad etc. Bitr. projektledare: Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolans kansli, UmU; Biträdande projektledaren ansvarar för att - ersätta projektledaren när så behövs, - kommunicera den övergripande projektplanen till berörda personer vid UmU, - se till att det rekryteras stödpersoner från UmU till projektet, - se till att det genomförs projektövergripande kommunikationsaktiviteter vid UmU, såsom en kick-off ht-2012 och ett avslutningsseminarium,

6 6 (12) - delta i möten med styrgrupp samt andra möten och aktiviteter som övergripande berör projektet, - följa och stödja delprojektens arbete, - genomföra andra överenskomna arbetsuppgifter. Projektmedarbetare: Per Båvner, lärarutbildningssamordnare, planeringsavdelningen, SU, ersätter projektledaren när det gäller SU-specifika uppgifter och ansvarar för andra överenskomna arbetsuppgifter. Projektmedarbetare: Conny Saxin, utbildningsledare, UmU, ersätter biträdande projektledaren när det gäller UmU-specifika uppgifter och ansvarar för andra överenskomna arbetsuppgifter. Kommunikatörer: Gunilla Nordin, pressekreterare för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Vakant för Umeå univeritetet. Kommunikatörerna ansvarar för att - ta fram en kommunikationsplan för det övergripande projektet i samråd med den övergripande projektgruppen, - stödja det övergripande projektet och delprojekten avseende kommunikationsaktiviteter, såsom kick-offer, broschyrer, hemsidor, pressmeddelanden, nyhetsbrev och seminarier. Utvärdering och uppföljning Den övergripande projektplanen utvärderas och revideras i slutet av varje termin eller vid behov och beslutas därefter i styrgruppen. Respektive delprojekt utvärderas och följs även upp löpande, företrädesvis i mitten och i slutet av respektive delprojekt. Projektet som helhet utvärderas i slutet av Budget Respektive lärosäte ansvarar för lärosätesspecifika utgifter för projektet, såsom personal, resor och logi. Kostnad för gemensamma aktiviteter, såsom lunch vid gemensamma seminarier, delas i möjligaste mån mellan lärosätena. Kommunikationsplan Kommunikationsplan beslutas under ett styrgruppsmöte höstterminen 2013.

7 7 (12) Risk- och konsekvensanalys Övergripande risk- och konsekvensanalys, inklusive analys av möjligheter, beslutas under styrgruppsmötet höstterminen Risk- och konsekvensanalys, t.ex. i samband med publicering av delrapporter, diskuteras även vid behov. Delprojektet Självständiga arbeten (examensarbeten) Syfte och mål Syftet är att utveckla kvaliteten på studenternas självständiga arbeten (företrädesvis språkdidaktiska arbeten) för lärarutbildning F-6 (2001 års lärarutbildning) utifrån ett antal givna kvalitetsaspekter (steg 1). För att ytterligare utveckla kvaliteten identifieras även styrkor och svagheter i förutsättningar och processer (2001 års lärarutbildning), såsom metodkurser/- moment/-examination, fram till arbetenas slutförande (steg 2). Mot bakgrund av resultatet från steg 1 och 2 tas det fram förslag på förändringar av lärarutbildningen F-6 (2001 års lärarutbildning) respektive grundlärare F-3 och 4-6 (2011 års lärarutbildning) (steg 3). Dessa förslag utgör sedan grund för beslut om utveckling/förändring av (delar av) berörda lärarutbildningar. Målen är att skriva en eller flera rapporter, ta fram förslag till åtgärdsplan/-er och genomföra seminarier där resultatet presenteras. Ansvar och roller Delprojektledare: Birgitta Wilhelmsson, utbildningsledare, UmU, ansvarar för att - samordna, driva och utvärdera delprojektet, - upprätta en mer detaljerad delprojektplan, inklusive bland annat ansvar, roller och tidsplan. Den första delprojektplanen upprättas i början av höstterminen 2012 i samråd med biträdande delprojektledare och andra berörda. Delprojektplanen revideras därefter cirka en gång per termin, - kommunicera delprojektplanen till berörda vid UmU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från UmU till delprojektet, - sammankalla till möten med delprojektgruppen, - sammankalla till möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - se till att minnesanteckningar från möten levereras till berörda personer - leverera rapporter, förslag på åtgärdsplaner och resultat av utvärderingar till den övergripande projektledaren enligt tidsplan, - se till att det genomförs kommunikationsaktiviteter för delprojektet, såsom seminarier om resultatet,

8 8 (12) - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier vid respektive lärosäte. Bitr. delprojektledare: Henric Hertzman, utbildningsledare, SU, ansvarar för att - ersätta delprojektledaren när så behövs, - kommunicera delprojektplanen till berörda personer vid SU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från SU till projektet, - delta i delprojektmöten, - delta i möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier vid respektive lärosäte, - genomföra andra överenskomna arbetsuppgifter. Övriga: För bedömning av självständiga arbeten (steg 1) har det rekryterats tre erfarna examinatorer/handledare av självständiga arbeten från Institutionen för språkdidaktik vid SU respektive Institutionen för språkstudier vid UmU. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid SU är även intresserade av att delta så snart motsvarande institution vid UmU har tid och möjlighet. För bedömning av förutsättningar och processer fram till de självständiga arbetena och förslag på åtgärder (steg 2 och 3) kan även kursansvarig för examensarbetet, studierektor, representant från studenterna och andra berörda vid respektive lärosäte inkluderas. Metod - Företrädesvis används etablerade metoder/modeller/aspekter. En användbar metod och flera användbara aspekter återfinns t.ex. i rapporten Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen, Högskoleverkets rapport 2006:47R. Se specifikt kvalitetsaspekterna i bilaga 2. Aspekterna bör även kopplas till relevanta examensmål. Tidsplan för 2012 och Maj/juni 2012: Rekrytering av bedömare, dvs. Carin Jonsson, Berit Lundgren och Monica Reichenberg från Institutionen för språkstudier vid UmU samt Theres Bellander, Kamilla György Ullholm och Alejandra Donoso från Institutionen för språkdidaktik vid SU - September 2012: Uppstartsmöte för bedömare via videolänk. - September/oktober 2012: Listor med de senast examinerade självständiga arbetena om 15 hp skrivna av studenter inom området språkstudier/språkdidaktik inom lärarprogrammet med inriktning mot tidigare åldrar (F-6, 2001-års lärarutbildning)

9 9 (12) togs fram via aktuella institutioner. Av totalt 22 arbeten slumpades 12 arbeten ut och anonymiserades. Bedömarna delades in i tre par med en bedömare från respektive lärosäte. Varje par läste 4 arbeten. - Oktober 2012-januari 2013: Bedömning gjordes av utvalda arbeten utifrån bilaga 2 i Det nya examensarbetet inom lärarutbildningen, rapport 2006:47 R från Högskoleverket. Modellen har finjusterats något. - Oktober juni 2014: Steg 2 (vägen fram till arbetena) och även steg 3 (åtgärder) planerades och genomfördes delvis parallellt med steg 1. - Mars 2013: Resultatet av bedömningarna sammanställdes och bedömarna vid respektive lärosäte träffades för att diskutera resultatet av bedömningarna. - April-juni 2013: En kort rapport skrevs i form av arbetsmaterial, förslag på åtgärder togs fram och delprojektet utvärderas av delprojektledningen. Utvärderingen visade att delprojektet fungerat mycket bra augusti 2013: Överlämning av erfarenheter till delprojekt kärnan. - Höstterminen 2013: Seminarier vid SU respektive UmU genomförs där resultatet presenteras. Delprojekt Verksamhetsförlagd utbildning Syfte och mål Syftet är att utveckla kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen, företrädesvis rättssäker examination. Detta görs mot bakgrund av ett antal kvalitetsaspekter, såsom nationella examensmål, andra förväntade studieresultatet (lärandemål), lärarkompetens och kapacitet samt progression. Målen är att skriva en eller flera rapporter, ta fram förslag till åtgärdsplan/-er och genomföra seminarier där resultatet presenteras. Ansvar och roller Delprojektledare: Anna-Karin Lidström Persson, UmU, ansvarar för att - samordna, driva och utvärdera delprojektet, - upprätta en mer detaljerad delprojektplan, inklusive bland annat ansvar, roller och tidsplan. Den första delprojektplanen upprättas våren 2013 och i samråd med biträdande delprojektledare och andra berörda. Delprojektplanen revideras därefter cirka en gång per termin av delprojektledaren, - kommunicera delprojektplanen till berörda vid UmU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från UmU till delprojektet, - sammankalla till möten med delprojektgruppen,

10 10 (12) - se till att minnesanteckningar från möten levereras till berörda personer - sammankalla till möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - leverera rapporter, förslag på åtgärdsplaner och resultat av utvärderingar till den övergripande projektledaren enligt tidsplan, - se till att det genomförs kommunikationsaktiviteter för delprojektet, såsom seminarier om resultatet, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom avslutningsseminarier vid respektive lärosäte. Bitr. delprojektledare: Pernilla Rosell Steuer, VFU-ansvarig, SU, ansvarar för att - ersätta delprojektledaren när så behövs, - kommunicera delprojektplanen till berörda personer vid SU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från SU till projektet, - delta i delprojektmöten, - delta i möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier vid respektive lärosäte, - genomföra andra överenskomna arbetsuppgifter. Övriga: Personal vid berörda institutioner eller motsvarande, t.ex. studierektorer, programansvariga, kursansvariga, examinatorer av VFU, VFU-samordnare och VFUkurslärare. Övriga är även studenter, VFU-skolor och kommuner. Från SU deltar Heléne Fröborg från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) deltar och ev. Kerstin Grenö från Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam). Från UmU deltar Brittmari Bohm, Institutionen för naturvetenskapsämnenas och matematikens didaktik (NMD), Ewa Gruffman, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) samt Olof Johansson, Institutionen för matematik och tillämpad statistik (MaMs). Tidsplan för 2013 och Mars 2013: Projektstart med att diskutera utkast till delprojektplan, inkl. frågor, problem och aspekter/kriterier. - Juni 2013: Erfarenhetsutbyte med kärnan och diskussion av handledarrapporter etc. - Höstterminen 2013: Delrapport skrivs och presenteras om handledares bedömning av studenter i handledarrapporter. Granskning av utformning och genomförande av studenters skriftliga och muntliga uppgifter i samband med VFU på SU och UmU. - Vårterminen 2014: Delrapport skrivs om bedömning av studentens skriftliga och muntliga uppgifter under VFU. Granskning av VFU-kurslärares formativa och summativa bedömning av studenterna, bl.a. under trepartssamtal.

11 11 (12) - Höstterminen 2014: Delrapport skrivs om VFU-kurslärarnas formativa och summativa bedömning av studenterna. Avslutning av delprojektet genom slutrapport och seminarier. Delprojekt Utbildningsvetenskapliga kärnan Syfte och mål Syftet är att utveckla kvaliteten på den utbildningsvetenskapliga kärnan utifrån ett antal kvalitetsaspekter, såsom examensmål, andra förväntade studieresultatet (lärandemål), examination och progression. Målen är att skriva en eller flera rapporter, ta fram förslag till åtgärdsplan/-er och genomföra seminarier där resultatet presenteras. Ansvar och roller Delprojektledare: Karin Orving, utbildningsledare, SU, ansvarar för att - samordna, driva och utvärdera delprojektet, - upprätta en mer detaljerad delprojektplan, inklusive bland annat ansvar, roller och tidsplan. Den första delprojektplanen upprättas i början av 2013 och i samråd med biträdande delprojektledare och andra berörda. Delprojektplanen revideras därefter cirka en gång per termin av delprojektledaren, - kommunicera delprojektplanen till berörda vid SU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från SU till delprojektet, - sammankalla till möten med delprojektgruppen, - sammankalla till möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - se till att minnesanteckningar från möten levereras till berörda personer - leverera rapporter, förslag på åtgärdsplaner och resultat av utvärderingar till den övergripande projektledaren enligt tidsplan, - se till att det genomförs kommunikationsaktiviteter för delprojektet, såsom seminarier om resultatet, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier vid respektive lärosäte. Bitr. delprojektledare: Jan Mannberg, biträdande rektor lärarhögskolan, UmU, ansvarar för att - ersätta delprojektledaren när så behövs, - kommunicera delprojektplanen till berörda personer vid UmU, - se till att det rekryteras övriga personer, såsom bedömare, från UmU till projektet, - delta i delprojektmöten,

12 12 (12) - delta i möten med andra som berörs av delprojektet, t.ex. bedömare, - delta i aktiviteter som övergripande berör projektet, såsom kick-off ht-2012 och avslutningsseminarier vid respektive lärosäte, - genomföra andra överenskomna arbetsuppgifter. Övriga: Personal vid berörda institutioner eller motsvarande, t.ex. studierektorer och programansvariga. Vid SU deltar bl.a. Margareta Aspán, Ylva Ståhle och Anders B Jansson vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Vid Umeå deltar bland annat Catarina Rudälv, Martin Hårdstedt och Gunnar Lindström. Tidsplan för 2012, 2013 och December 2012: Diskussion av utkast till delprojektplan, frågor, problem och aspekter/kriterier. - Vårterminen 2013: Övergripande planering av delprojektet och påbörja förståelse av hur kärnan-kurserna vid respektive lärosäte planeras och organiseras. - Juni 2013: Synkning med VFU, uppläggning av delprojektet i mer detalj samt intervjuer med studenter om kärnan vid UmU. Framför allt kommer innehåll/ lärandemål, uppläggning och genomförande av kärnan-kurserna att bedömas och relateras till bl a undervisning, vetenskap och profession. - Augusti 2013: Erfarenhetsutbyte mellan delprojektet självständiga arbeten och kärnan. - Höstterminen 2013: Fortsatt fokus på planering och organisering av kärnan-kurserna vid SU genom bland annat intervjuer med Anders Gustavsson och Gudrun Dahl vid SU. Respektive lärosäte skriver en delrapport. - Vårterminen 2014: Delprojektet avslutas genom slutrapport och seminarier. Om projektet utökas mot att inkludera andra delar av utbildningarna avslutas projektet höstterminen 2014.

Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolans kansli (från 1 juli), UmU. Projektplan för

Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolans kansli (från 1 juli), UmU. Projektplan för 1 2012-06-05 Anna-Karin Björling, utredare, planeringsenheten, SU Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolans kansli (från 1 juli), UmU Projektplan för Kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna

Läs mer

Minnesanteckningar Möte samverkan

Minnesanteckningar Möte samverkan Sid 1 (6) Tid: 10.00 15.00 Lokal: Umeå universitet, UB 337 Innehåll Beslut/anteckning 1. Inledning Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolan, redogjorde för Lärarhögskolans organisation för

Läs mer

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet 2013-09-12 Programrådet för ämneslärarexamen inom nämnden för lärarutbildning Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet Syftet med detta dokument är att på ett kortfattat sätt beskriva

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, nr 10 juni 2013

VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, nr 10 juni 2013 VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, nr 10 juni 2013 Mottagare: Kontaktpersoner/VFU-samordnare i kommunerna Först och främst vill vi tacka för det goda samarbetet under vårterminen och önska er

Läs mer

VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, Nr 4 juni 2012

VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, Nr 4 juni 2012 VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, Nr 4 juni 2012 I vårens sista VFU-nyhetsbrev vill vi från Stockholms universitets VFU-organisation börja med att tacka för samarbetet under det gångna läsåret!

Läs mer

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Vt-14 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, nr 11 september 2013

VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, nr 11 september 2013 VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, nr 11 september 2013 Mottagare: Kontaktpersoner/VFU-samordnare i kommunerna I det första av tre VFU-nyhetsbrev som utkommer under HT13 bjuder vi bland annat

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Kvalitet i lärarutbildning

Kvalitet i lärarutbildning Välkommen till Lärarutbildningskonventets konferens i Malmö 13-14 juni 2016 Kvalitet i lärarutbildning Malmö högskola arrangerar i samarbete med Lärarutbildningskonventet en konferens för att dela tankar

Läs mer

VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, nr 13 december 2013

VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, nr 13 december 2013 VFU-nyhetsbrev från Stockholms universitet, nr 13 december 2013 Mottagare: Kontaktpersoner/VFU-samordnare i kommuner och stadsdelar I vårt sista nyhetsbrev för i år vill vi först och främst tacka för vårt

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Bildningsförvaltningen 2008-06-24 Handlingsplan för: Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Detta dokument är en handlingsplan för genomförandet

Läs mer

Handläggningsordning för Universitetskanslerämbetets utvärderingar

Handläggningsordning för Universitetskanslerämbetets utvärderingar Lärarhögskolan Handläggningsordning enligt beslut i RBM 2012-12-03 Handläggningsordning för Universitetskanslerämbetets utvärderingar Detta är en handläggningsordning för Universitetskanslerämbetets (tidigare

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Välkommen till dialogmöte juni #ukakvalitet

Välkommen till dialogmöte juni #ukakvalitet Välkommen till dialogmöte juni 2016 #ukakvalitet Utbildningar med hög kvalitet Utbildningsutvärderingar System för kvalitetssäkring inbegripet utvärdering och utveckling av utbildningar Utvärderar ett

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

TANDLÄKARPROGRAMMETS ÅTGÄRDSPLAN Förslag presenterat för Styrelsen för utbildning 7/3 2014

TANDLÄKARPROGRAMMETS ÅTGÄRDSPLAN Förslag presenterat för Styrelsen för utbildning 7/3 2014 TANDLÄKARPROGRAMMETS ÅTGÄRDSPLAN Förslag presenterat för Styrelsen för utbildning 7/3 2014 Programdirektor Tandläkarprogrammet PN 10 1 UKÄs utlåtande 26 februari, forts Bedömargruppen anser att de självständiga

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

Dialogmöten om kursplaner till examensrättsprövning av lärarutbildningar

Dialogmöten om kursplaner till examensrättsprövning av lärarutbildningar Sid 1 (5) Dialogmöten om kursplaner till examensrättsprövning av lärarutbildningar vid UmU Högskoleverket har, genom ett vägledande dokument, aviserat hur processen för examensrättsprövningen av lärarutbildningarna

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-16 Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I,

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Lycksele kommun.

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Lycksele kommun. Sid 1 (9) Bilaga 1 volym Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Lycksele kommun. Förklaringar förkortningar: Särskilt boende äldre (SÄBO), Hemsjukvård (HS),

Läs mer

KVALEX Handlingsplan 2010/2011/2012 Reviderad

KVALEX Handlingsplan 2010/2011/2012 Reviderad KVALEX Handlingsplan 2010//2012 Reviderad 2013-02-27 Kvalex har ett övergripande ansvar för kvalitetssäkring av självständiga arbeten. Kvalex kommunicerar med institutionernas examensarbetsansvariga vilka

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

1 Dagordningen Godkändes. Med tillägg av två punkter under Övriga frågor. 2 Val av justeringsperson Marianne Molander Beyer

1 Dagordningen Godkändes. Med tillägg av två punkter under Övriga frågor. 2 Val av justeringsperson Marianne Molander Beyer Lärarutbildningsråd 1 Mötestid 2010-01-28 kl 14.00-17 i Lillan, Föreningsgatan 20 PROTOKOLL 1/5 2010-01-29 Närvarande: Jan Carle, SFN, ordförande Johan Boman, NFN Sten Båth, UFN Silwa Claesson, UFN Karin

Läs mer

Verksamhetsplan för MND 2010

Verksamhetsplan för MND 2010 Dnr SU 408 11-0067-10 1(9) Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND Verksamhetsplan för MND 2010 Denna verksamhetsplan är beslutad av institutionsstyrelsen 10-02-11. Inledning

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Programbeskrivning Programmet vänder sig till studerande som vill arbeta inom förskolans verksamhet. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017 VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017 Information Detta informationsbrev vänder sig till dig som är vänlig och tar emot studenter från speciallärar- specialpedagogprogrammet

Läs mer

Förhinder att delta vid sammanträdet anmäls till Per Båvner, telefonnummer eller e-post

Förhinder att delta vid sammanträdet anmäls till Per Båvner, telefonnummer eller e-post STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖREDRAGNINGSLISTA Planeringsenheten 2013-09-10 Per Båvner Föredragningslista vid sammanträde med Samordningsgruppens VFU-utskott för lärarutbildningarna tisdagen den 10 september

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/30 Publicerad: 2014-01-15 Beslutsfattare: Anders Söderholm Handläggare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet,

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 15-1-9 Sid 1 () Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 18hp. Programbeskrivning Statistikerprogrammet är ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot statistik. Förutom

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd Datum 2009-05-11 Dnr 32-1949-2009 1(5) Fastställd 2009-06-10 Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd 1. Bakgrund Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön,

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursbeskrivning UM89UU Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursansvarig och administrativ personal Kursansvarig: Veronica Jatko Kraft veronica.jatko@mnd.su.se 08 1207 6623 Kursadministratör:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Ulla Hammarstrand LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. DAG: Tisdag 20 oktober 2009 TID: Kl 09.00-12.00 PLATS: Kungsstenen, Aula Magna FÖRSLAG TILL BESLUT

Ulla Hammarstrand LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. DAG: Tisdag 20 oktober 2009 TID: Kl 09.00-12.00 PLATS: Kungsstenen, Aula Magna FÖRSLAG TILL BESLUT 2009-10-13 Lärarutbildningskansliet Ulla Hammarstrand Kanslichef FÖREDRAGNINGSLISTA LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN DAG: Tisdag 20 oktober 2009 TID: Kl 09.00-12.00 PLATS: Kungsstenen, Aula Magna ÄRENDE FÖRSLAG

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och 2010-11-23 Bilaga till 2 i avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottensläns landsting rörande verksamhetsförlag utbildning Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom

Läs mer

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Vindelns kommun.

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Vindelns kommun. Sid 1 (8) Bilaga 1 Volym Reviderad 160202 Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Vindelns kommun. Arbetsterapeuter (per termin) Termin 4 Termin 6 1 studenter/termin

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 154 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (BUN 2015.272) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-16 Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER Kurs: Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3,

Läs mer

Särskilt utvalda övningsskolor. Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Särskilt utvalda övningsskolor. Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Särskilt utvalda övningsskolor Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Försöksverksamhet med särskilt utvalda övningsskolor Kort sammanfattning Stockholms universitet inledde hösten 2010 ett pilotprojekt

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH Projektplan Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH 2014-2015 Bakgrund I handlingsplanen till KTH:s kvalitetspolicy slås fast att kvalitetsuppföljning ska göras regelbundet.

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

På dagordningen. Inledning och presentation. Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Pilotutvärderingens syfte och tidplan

På dagordningen. Inledning och presentation. Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Pilotutvärderingens syfte och tidplan Välkomna! På dagordningen Inledning och presentation Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Pilotutvärderingens syfte och tidplan Utbildningsutvärdering - metoden Processen från ax

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering Fastställd av UN 2008-08-26 Reviderad 2011-03-10, 2012-11-07 Dnr: 59-2011-668 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 Föreliggande dokument beskriver hur

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN

TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN Dnr V 2016/775 TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN Publicerad 2017-01-31 Beslutsfattare Handläggare Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) Karin Fogelberg Beslutsdatum

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1053/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N erprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Physics, 180

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 3 När är VFU placerad i utbildningen? 3 Hur är VFU organiserad? 3 Ansvarsområden 5 Studenten 5 Skolhuvudman

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2014-08-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, 15hp, ht 2014

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers Gäller för studenter antagna

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2013-VT 2014

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2013-VT 2014 VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2013-VT 2014 Information Detta informationsbrev vänder sig till dig som är vänlig och tar emot studenter från speciallärar- specialpedagogprogrammet

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A.

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Lärarhögskolans sammanträdesrum, Naturvetarhuset Ärende Anmärkning Föredragande 67 Beslut

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen (beslut i PRAST )

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen (beslut i PRAST ) Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen (beslut i PRAST 2013-12-13) Huvudhandledare med följande kompetens tillhandhålls: Magisterexamen

Läs mer

Prislapp fo r examensarbeten inom la rarutbildningen

Prislapp fo r examensarbeten inom la rarutbildningen Prislapp fo r examensarbeten inom la rarutbildningen BESLUT 2013-09-10 Dnr LiU-2013-01442 Bakgrund Centrala aspekter i en forskningsbaserad högskoleutbildning är nyfikenhet, självständigt tänkande och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2015

Tjänsteskrivelse Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-06-25 DNR UN 2015.054 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2015-03-17 411-321-14 Till rektor Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Läs mer

Plan kvalitetsutvärdering av ämnen och examina vid Fakulteten för humanvetenskap

Plan kvalitetsutvärdering av ämnen och examina vid Fakulteten för humanvetenskap Plan kvalitetsutvärdering av ämnen och examina vid Fakulteten för humanvetenskap Fastställd av Fakultetsnämnden för humanvetenskap 2011-05-31 Dnr. MIUN 2011/613 Kvalitetsutvärdering av ämnen och examina

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014

Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014 Rektor ANVISNINGAR 2012-09-13 Dnr HS 2012/378-111 Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014 (2 bilagor) 1 Inledning Högskoleverket utvärderar all svensk utbildning som kan leda

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Anvisning för självvärdering

Anvisning för självvärdering 2016-06-13 Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet Innehållsförteckning Inledning... 2 Upplägg och omfattning... 2 Utvärderingsmatris... 3 Utvärderingsfrågor... 4 1 Inledning Karlstad universitet,

Läs mer