KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, rum GRÅ, , kl. 14:00 OBSERVERA RUMSÄNDRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2012-11-22. Plats och tid: Stadshuset, rum GRÅ, 2012-11-22, kl. 14:00 OBSERVERA RUMSÄNDRING"

Transkript

1 2 KALLELSE (2) Plats och tid: Stadshuset, rum GRÅ, , kl. 14:00 OBSERVERA RUMSÄNDRING Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden Sid 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Förskoleinformation /301 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen / Intern kontroll - Vårdnadsbidrag / Intern kontroll - Inventarieförteckning / Utökat programråd för Vuxenutbildningen / Mottagande av testamentsgåva / Policy för mottagande av sponsring / Anmälningar 11 Redovisning av delegeringsbeslut 12 Övriga frågor 2

2 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s arbetsutskott BUNAU 95 Dnr /52 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning avseende mål, drift och investering, inklusive ekonomisk analys per den 31 oktober. Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos per den 31 december. Nämndens verksamhet förväntas ekonomiskt visa ett nollresultat vid året slut då ett överskott på 1,3 mnkr avseende en dator per elev, kommer att överföras till år Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 26 oktober Budgetuppföljning avseende drift och investering, samt måluppfyllelse per Ekonomerna Birgitta Adolfsson och Weronice Rodin redogör för ärendet. Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna aktuell budgetuppföljning per den 31 oktober gällande mål, drift- och investeringsbudget, samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: KS, BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande 3

3 Uppföljning okt 4 Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Nämndmål Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. All verksamhet skall utgå från en aktiv medborgardialog som bygger på en väl utvecklad samverkan mellan verksamheterna och medborgarna. Nyckeltal Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamheterna eller dess huvudman. (höge än) Utfall 2011 Mål April Juli Okt 100% 100% 100% 100% 100% Personlig och direkt dialog samt dialog via Fronter eller sociala medier finns i alla våra verksamheter. En dialog som bygger på kontinuitet utifrån ro:s organisation. Därav 100%. Kvaliteten och fokus kan dock utvecklas ytterligare, vilket redovisningen i avsnittet Mål och Kvalitet i Årsredovisning 2011 belyste genom sitt delvis uppfyllt. Nolltolerans beträffande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot. Nyckeltal Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 3 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 6 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 9 Jag känner att jag duger som jag är Utfall 2011 Mål April Juli Okt 79% > % 80% 80% 75% > % 77% 77% 68% > % 79% 79% Verksamheternas hälsofrämjande arbete skall bygga på: Kontinuerligt värdegrundsarbete, Fysisk aktivitet, samt Inflytande och ansvarstagande för det egna lärandet. Nyckeltal Utfall 2011 Mål April Juli Okt 1 4

4 Uppföljning okt 5 Nyckeltal Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan) Åk 3 Utfall 2011 Mål April Juli Okt 87% > % 85% 85% Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan)åk 6 74% > % 58% 58% Läraren berättar vad jag skall kunna för att nå målen/kunskapskraven Uppgift för åk9 baseras på varje ämne för sig. Hänvisas därför till elevenkäten för åk 9 i sin helhet. All verksamhet skall ha en tydlig utgångspunkt i barn- och miljöperspektivet. Nyckeltal Andelen verksamheter som arbetar enligt skrivningarna i nationella respektive kommunala styrdokument. T.ex. Barnkonventionen, likabehandlingsplan och Ängelholms kommuns miljöplan. Utfall 2011 Mål April Juli Okt 100% 100% 100% 100% 100% Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat och en positiv lärmiljö. Nyckeltal Utfall 2011 Mål April Juli Okt Förskolan Andelen förskolor som visar ett välförankrat arbete med barnens språk och kommunikation 77% 77% 77% Förskolan - Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med matematik, naturvetenskap och teknik 74% 74% 74% Andelen förskolor som skapar förutsättningar för barnens utveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) (Redovisas senare i höst i Årshjulet) Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 3 81% > % 87% 87% Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 6 74% > % 69% 69% 2 5

5 Uppföljning okt 6 Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 9 47% > % 47% 47% Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. (Redovisas senare i höst i Årshjulet). Fritidshemmet Andelen fritidshem som arbetar med lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och lärande. (Redovisas senare i höst i Årshjulet). Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom väl förnkrade former för det entreprenöriella lärandet. (Redovisas senare i höst i Årshjulet). Grundskolan (inklusive grundsärskolan) - andelen elever som når de nationella kunskapskraven i åk 9 (högre än året innan) *) Gymnasieskolan inkl gymnasiesärskolan andelen elever som når det nationella kunskapskraven. 83,7% >2011 >2011 >2011 >2011 Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan)(redovisas senare i höst i Årshjulet). Vuxenutbildningen - andelen studerande som fullföljer sin studieplan (högre än) 82% >2011 > % 84% Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de studerandes lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) (redovisas senare i höst i Årshjulet) *) Grundsärskolan eleverna i åk 8-10 lyder just nu under två betygssystem. Alla elever har bedömts nå minst lägsta kunskapskravet och når därför minst E respektive G. Verksamheten gör bedömningen att de nya kriterierna är högre ställda. Detta föranleder ett arbete där fokus ligger på hur undervisningen kan utvecklas för att skapa förutsättningar för eleverna att även nå betygen för de högre kunskapskraven. 3 6

6 Uppföljning okt 7 Kvalitetssäkringsarbetet skall bygga på en för varje enhet uppgjord uppföljnings- och utvärderingsplan. Nyckeltal Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i förvaltningens Årshjul Utfall 2011 Mål April Juli Okt 100% 100% 100% 100% 100% Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunala samarbetet. Alla verksamheter skall vara väl förtrogna med begreppet lärande organisation. Nyckeltal Andelen medarbetare som anser sig arbeta i en lärande organisation (högre än) Utfall 2011 Mål Redovisas via kommunövergripande medarbetarenkät som skall genomföras hösten-12. April Juli Okt Medarbetarna skall ges förutsättningar för ansvarstagande och för att kunna utöva ett reellt inflytande över verksamhetens utveckling och resultat. Nyckeltal Andelen medarbetare som anser att de tar ansvar för och utövar ett reellt inflytande i en lärande organisation (högre än) Utfall 2011 Mål April Redovisas via kommunövergripande medarbetarenkät som skall genomföras under hösten-12. Juli Okt Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden All verksamhet skall stå för en tydlig profil och vision i syfte att bidra till en eller flera av Ängelholms kommuns profileringar. Nyckeltal Utfall Mål April Juli Okt 2011 Andelen verksamheter med en tydlig profil och 86%/ > %/78% 80%/78% 80%/78% 4 7

7 Uppföljning okt 8 vision (högre än) uppgiften. Frsk/grsk Mål och kvalitet I samband med starten av läsåret 11/12 stod vi inför tre huvudutmaningar när det gällde utvecklingen av betygsresultaten. Ökat genomsnittligt meritvärde - Ökad andel elever som når målen i alla ämnen - En mer likvärdig skola. Resultaten visar att vi uppfyller alla tre målsättningarna och att utmaningen inför lå 12/13. Nu ligger utmaningen i att befästa och ytterligare förstärka den positiva utveckling vi redovisat under de senaste läsåren. Alla berörda rektorsområden visade på en ökad andel elever som når målen i all ämnen i åk 9. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat på 5 av 6 rektorsområden. Vi kan dessutom konstatera att skillnaderna i resultaten skolorna emellan är mindre än tidigare år. De minskande skillnaderna i resultaten är en viktig indikator på att vi i större utsträckning skapar förutsättning för alla elevers kunskapsutveckling. Detta är också innebörden i en mer likvärdig skola. Det betyder inte att de olika skolorna liknar varandra mer till sitt innehåll. I stället är det så att varje skola utvecklat sitt arbetssätt så att det skapar förutsättningar för de egna eleverna att nå kunskapskraven. På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet går som en röd tråd genom all de insatser vi nu är engagerade i. Modellskolan, en dator per elev, internationalisering, NTA, Nya språket lyfter, ENTRIS för det entreprenöriella lärandet är några exempel. En Central utvecklingsgrupp med såväl språkutveckling som ma-utveckling som omfattar förskolan- åk 9, förstärker arbetet ute i verksamheterna. Skolan och förskolan skall enligt innebörden av Lpfö98/10 och Lgr11- skapa förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Förskolans förtydligade lärandeuppdrag inom matematik, naturvetenskap och teknik, utgör tillsammans med uppdraget inom språk och kommunikation, en avgörande förutsättning för barnens fortsatta kunskapsutveckling i grundskolan. Parallellt med det inre praktiska arbetet för en ökad måluppfyllelse så har vi dessutom fört arbetet med profilen Kunskapsstaden Ängelholm vidare. Skolledarna har inventerat allt det utvecklingsarbete som pågår, alla de styrkor och alla de identifierade utvecklingsområden som de har att förhålla sig till. Detta material bildar en grund för hur vi kommer att beskriva Kunskapsstaden Ängelholm och sedan även kunna ta fram en vision/motto för de kommunala skolverksamheterna. Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Återrapportering Att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de Beslut om modell för att öka lönespridning och bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda premiera de bästa pedagogerna har tagits i BUN 5 8

8 Uppföljning okt 9 kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast ( 11/). Ekonomi Driftbudget (tkr) Budget Utfall okt Prognos Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Budget Utfall okt Prognos Avvikelse Inkomster Utgifter Nettoutgift Ekonomisk analys Driftbudget Intäkterna överstiger budgeten främst p g a obudgeterade statsbidrag, driftbidrag från Arbetsförmedlingen, ersättningar för praktikanter samt viss försäljning inom gymnasieskolan. Överskottet här kommer att balanseras av underskott på kostnaderna. Exempel på statsbidrag är Matematikprojektet och Läsa-skriva-räkna-projektet som båda är satsningar för att öka elevernas måluppfyllelse. Budgetprognosen för interkommunala ersättningar inom både förskola, fritidshem och grundskola visar överskott. Ekonomiska ersättningar till fristående verksamhet visar överskott för grundskolan beroende på att antalet elever till Vittra/Fram minskar, däremot ökar antalet placeringar i fristående förskola vilket genererar ett budgetunderskott. Sommarens uppdaterade elevantal för gymnasieskolan visar att antalet elever till fristående skolor minskar medan Ängelholms gymnasieskola fortsatt har en hög andel sökande trots att ålderskullarna minskar. Kostnader för undervisning i modersmål har ökat. Likaså ökar kostnader som studiehandledning, tolk och svenska som andraspråk. Nyanlända får sin undervisning den första tiden i introduktionsklasser som kräver extra resurser. Några rektorsområden kommer att visa underskott vid årets slut. Inom skolskjutsen, vårdnadsbidraget och vuxenutbildningen prognostiseras överskott. Den del av satsningen En-dator-per-elev, som avser leasing av dator, påbörjas under höstterminen. Ett 3-årsavtal har tecknats och kostnaden beräknas sammanlagt under perioden motsvara budgeterat 19,4 mnkr. Budgeten behöver omfördelas mellan åren för att bättre anpassas till förväntad kostnad. är kostnaden beräknad att ge ett överskott på 1,3 mnkr att överföra till

9 Uppföljning okt 10 Med undantag för En-dator-per-elev -budgeten, förväntas s verksamhet ha ett nollresultat vid året slut. Investeringsbudget För första gången på flera år behövs inga inventarieinköp i samband med ny-/ombyggnad av våra skolor/förskolor. De 4 mnkr som tidigare fanns för inventarier i samband med Nyhemsskolans ombyggnad, har lyfts ur budgeten tills vidare. Årets investeringsbudget för inventarier kommer därför istället att användas av flera rektorsområden till inköp av möbler, lekredskap etc. Elevskåp till Kungsgårdsskolan och kopieringsmaskiner till flera rektorsområden har redan köpts in under året. Den del av satsningen En-dator-per-elev, som avser inköp av datorer, kommer igång nu under höstterminen och har blivit något dyrare än budgeterat. Delar av budgeten är avsatt för utbildningsmaterial till gymnasieskolans industri-, el- och byggprogram. 7 10

10 11 Budgetuppföljning per Styrelse/nämnd/förvaltning Verksamhetsområde/ Årsbudget Utfall Prognos verksamhet Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not (tkr) 60 Gemensam administration Skolformsövergripande vht Särskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning Kulturskola Förskola Skolbarnsomsorg Avtalsflyktingar Föräldrautbildning Summa Kommentar: s verksamhet förväntas, med undantag för "En-dator-per-elev" ( tkr), att ha ett nollresultat vid året slut. Prognosen ligger därmed kvar på samma nivå som föregående månad. 1. Gemensam administration: Överskott p g a vakanta tjänster i avvaktan på införandet av Kundtjänst. 2. Skolformsövergripande verksamhet: Skolskjutsen ger ett överskott p g a färre turer saamt lägre kostnader för busskort. Flera rektorsområden prognostiserar underskott inom elevstödet. 3. Särskola: Minskade intäkter för interkommunal ersättning, men överskott inom den egna verksamheten p g a färre elever i grundsärskolan. 4. Grundskola: Antalet elever i behov av modersmålsundervisning samt studiehandledning ökar, vilket ger ett underskott. Överskott både på interkommunal ersättning och på ekonomska bidrag till fristående skolor. Några rektorsområden prognostiserar underskott. "En-dator-per-elev" väntas ge ett överskott på tkr. BUN begär överföring i samband med budget Gymnasieskola: Högre kostnader för busskort och reseersättning jämfört med budget. 6. Vuxenutbildningen: Överskott p g a högre intäkter än budgeterat. 7. Förskola: Vårdnadsbidraget kommer även i år att ge ett överskott. Överskott även på föräldraavgiften p g a fler barn i förskolan. Fler barn från andra kommuner ger ett intäktsöverskott avseende interkommunal ersättning. Andelen placerade barn i fristående förskola har ökat. Kostnaderna överskrider därmed budget. Några rektorsområden prognostiserar här överskott. 8. Fritidshem: Budgeten för fritidshem på obekväm arbetstid kommer att ge ett mindre överskott. Även här ger föräldraavgiften överskott p g a fler barn på fritidshemmen. Andelen placerade barn på fristående fritidshem har ökat. Kostnaderna överskrider därmed budget tkr Prognostiserad budgetavvikelse BUN feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11

11 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s arbetsutskott BUNAU 96 Dnr /198 Rapport intern kontroll - Vårdnadsbidrag Ärendebeskrivning I internkontrollplan för ingår Vårdnadsbidrag, som ett moment att kontrollera. Syftet är att se om föräldrarnas inlämnade uppgifter stämmer mot utbetalning. Beslutsunderlag Skrivelse daterad den 26 oktober. Arbetsutskottet önskar att attsats två ändras till Att införa kontroll av samtliga föräldrar varje kvartal Ekonom Birgitta Adolfsson redogör för ärendet. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att beslutar: att godkänna rapporten angående intern kontroll av Vårdnadsbidrag, att införa kontroll av samtliga föräldrar varje kvartal, samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande 12

12 13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /198 Birgitta Adolfsson Intern kontroll - Vårdnadsbidrag Ärendebeskrivning I internkontrollplan för ingår Vårdnadsbidrag, som ett moment att kontrollera. Syftet är att se om föräldrarnas inlämnade uppgifter stämmer mot utbetalning. Beslutsunderlag Skrivelse daterad den 26 oktober. Utredning Bakgrund Möjligheten för föräldrar att söka Vårdnadsbidrag, infördes Vårdnadsbidraget, som inte är skattepliktigt, uppgår till kr per barn och månad. Vårdnadsbidrag kan beviljas: Vårdnadshavare till barn som fyllt 1 år men inte 3 år. Vårdnadshavare som bor och är folkbokförd i kommunen på samma adress som barnet. Vårdnadshavare som har tagit ut föräldrapenning i samband med barnets födelse för sammanlagt minst 250 hela dagar. Vårdnadsbidrag går inte att kombinera med andra ersättningar, enligt nedan, vare sig till barnets vårdnadshavare eller dennes maka, make eller sambo: föräldrapenning för barnet eller dess syskon arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning sjukpenning eller rehabiliteringspenning efter en tid av 365 dagar sjukpenning under eller omedelbart efter arbetslöshetsersättning sjukersättning eller aktivitetsersättning ålderspension äldreförsörjningsstöd introduktionsersättning för flyktingar Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 13

13 14 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /198 Övrigt: Vårdnadsbidraget är ej pensionsgrundande. Vårdnadsbidraget räknas som inkomst vid prövning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt vid prövning av rätt till bostadsbidrag. Syfte och Metod Samtliga utbetalningar av vårdnadsbidrag under augusti månad har kontrollerats, vilket innebär kontroll av 30 utbetalningar. Kontrollen har inneburit genomgång av uppgifter i Försäkringskassan webbtjänst, LEFI Online, (person- och förmånsinformation), för att kontrollera att inga av de ovan nämnda ersättningarna utbetalats till barnets vårdnadshavare eller dennes maka, make eller sambo. Kontroll har även gjorts för att se om barnet eller dess syskon har varit placerade inom barn/skolbarnsomsorgen. Syskon får vistas upp till 15 timmar inom barnomsorgen. Resultat Genomgången visar att två av föräldraparen haft föräldrapenning och samtidigt erhållit vårdnadsbidrag under augusti månad. En närmare granskning visar att detta har pågått i två månader. Föräldrarna har nu blivit återbetalningsskyldiga. Inga av de kontrollerade föräldrarna har haft sina barn placerade inom barn-/skolbarnsomsorgen under augusti månad. Inte heller har något syskon vistats mer än 15 timmar inom barnomsorgen. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att beslutar: att godkänna rapporten angående intern kontroll av Vårdnadsbidrag, att införa kontroll av samtliga föräldrar varje månad, samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Birgitta Adolfsson Ekonom Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 14

14 15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s arbetsutskott BUNAU 97 Dnr /198 Rapport intern kontroll - Inventarieförteckning Ärendebeskrivning I internkontrollplan för ingår Inventariehantering, som ett moment att kontrollera. Syftet är att se om inventarieförteckningarna är aktuella. Minst 10 stickprov ska göras för att se om nyinköpta stöldbegärliga inventarier har registrerats i inventarieförteckningen. Beslutsunderlag Skrivelse daterad den 26 oktober. Ekonom Birgitta Adolfsson redogör för ärendet. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att beslutar: att godkänna rapporten angående intern kontroll av Inventarieförteckning, samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande 15

15 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /198 Birgitta Adolfsson Intern kontroll - Inventarieförteckning Ärendebeskrivning I internkontrollplan för ingår Inventariehantering, som ett moment att kontrollera. Syftet är att se om inventarieförteckningarna är aktuella. Minst 10 stickprov ska göras för att se om nyinköpta stöldbegärliga inventarier har registrerats i inventarieförteckningen. Beslutsunderlag Skrivelse daterad den 26 oktober. Utredning Bakgrund Nämndernas inventarieredovisning syftar till att upptäcka stölder, underlätta skadeanmälan och identifikation vid stöld samt utgöra underlag för planering av nyanskaffning, omflyttningar m m. Stöldbegärlig egendom med ett inköpsvärde över 8 procent av ett prisbasbelopp (: kr) skall stöldskyddsmärkas och förtecknas i ett inventarieregister. Stöldmärkning och förteckning skall även göras av utrustning som anses särskilt stöldbegärlig oavsett värde. är ansvarig för sin verksamhet och har utsett varje områdesansvarig rektor som ansvarig för sin inventariehantering, vilket innebär förteckning av nyanskaffningar, märkning av stöldbegärlig egendom, att utrangering och försäljning av maskiner och inventarier sker enligt riktlinjer samt att inventarieförteckningen förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer den till del. Syfte och Metod I internkontrollplan för ingår Inventariehantering, som ett moment att kontrollera. Syftet är att se om inventarieförteckningarna är aktuella. Minst 10 stickprov ska göras för att se om nyinköpta stöldbegärliga inventarier har registrerats i inventarieförteckningen. Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 16

16 17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /198 Kontrollen har i år koncentrerat sig på inköp av smartboard och ipad. Åtta verksamhetsområdens inventarieförteckningar har granskats. T o m september i år hade på dessa verksamhetsområden köpts in 13 smartboards och 15 ipads. Kontroll har gjorts av samtliga dessa inköp. Resultat Genomgången visar att samtliga smartboard och ipad finns förtecknade i respektive verksamhetsområdes inventarieförteckning. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att beslutar: att godkänna rapporten angående intern kontroll av Inventarieförteckning, samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Birgitta Adolfsson Ekonom Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 17

17 18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s arbetsutskott BUNAU 94 Dnr /293 Utökat programråd för Vuxenutbildningen Ärendebeskrivning Traditionellt har inom vuxenutbildningen funnits ett programråd för omvårdnadsprogrammet skapades Vård- och omsorgscollege (VOC) för de fyra kommunerna Båstad, Klippan, Ängelholm och Örkelljunga. Den lokala styrgruppen med företrädare för utbildning och arbetsmarknad från de fyra kommunerna har i hög grad samma uppgifter som programrådet för omvårdnadsprogrammet Ängelholm tidigare hade. En väsentlig skillnad består dock i att styrgruppen VOC inte har någon företrädare för berörd nämnd, medan programrådet har ordförande utsedd av. Övriga delar av vuxenutbildningen saknar å andra sidan den tydliga koppling till nämnden som omvårdnadsprogrammet har haft. Huvuduppgiften för ett utökat programråd blir att stödja och verka för vuxenutbildningens utveckling, stimulera kontakter och informationsutbyte mellan nämnd och vuxenutbildningen samt underlätta samarbetet med arbetsförmedlingen och berörda kommunala myndigheter. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 25 oktober Rektor Anders Lindberg redogör för ärendet. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att nuvarande programråd utökas till att omfatta den kommunala vuxenutbildningens samtliga skolformer, -gymnasial och grundläggande vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna, att representation i programrådet ska bestå av; - ordförande utsedd av barn- och utbildningsnämnden, rektor för vuxenutbildningen, personalföreträdare för de olika skolformerna, företrädare för vägledning Ängelholm, elevrepresentanter, företrädare för arbetsförmedlingen samt företrädare för socialförvaltningen, samt att programrådet för vuxenutbildningen inrättas med start den 1 januari Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande 18

18 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /293 Rektor Vuxenutbildningen Anders Lindberg Utökat programråd för Vuxenutbildningen Ärendebeskrivning Traditionellt har inom vuxenutbildningen funnits ett programråd för omvårdnadsprogrammet skapades Vård- och omsorgscollege (VOC) för de fyra kommunerna Båstad, Klippan, Ängelholm och Örkelljunga. Den lokala styrgruppen med företrädare för utbildning och arbetsmarknad från de fyra kommunerna har i hög grad samma uppgifter som programrådet för omvårdnadsprogrammet Ängelholm tidigare hade. En väsentlig skillnad består dock i att styrgruppen VOC inte har någon företrädare för berörd nämnd, medan programrådet har ordförande utsedd av. Övriga delar av vuxenutbildningen saknar å andra sidan den tydliga koppling till nämnden som omvårdnadsprogrammet har haft. Huvuduppgiften för ett utökat programråd blir att stödja och verka för vuxenutbildningens utveckling, stimulera kontakter och informationsutbyte mellan nämnd och vuxenutbildningen samt underlätta samarbetet med arbetsförmedlingen och berörda kommunala myndigheter. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 25 oktober Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att nuvarande programråd utökas till att omfatta den kommunala vuxenutbildningens samtliga skolformer, -gymnasial och grundläggande vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna, Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 19

19 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /293 att representation i programrådet ska bestå av; - ordförande utsedd av barn- och utbildningsnämnden, rektor för vuxenutbildningen, personalföreträdare för de olika skolformerna, företrädare för vägledning Ängelholm, elevrepresentanter, företrädare för arbetsförmedlingen samt företrädare för socialförvaltningen, samt att programrådet för vuxenutbildningen inrättas med start den 1 januari Tony Mufic Förvaltningschef Ander Lindberg Rektor vuxenutbildningen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 20

20 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s arbetsutskott BUNAU 98 Dnr /298 Mottagande av testamentsgåva Ärendebeskrivning Stiftelsen, Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse, har tillkommit genom ett testamente från Per Marcusson. Stiftelsen ska förvaltas av huvudmannen för Ängelholms gymnasieskola (eller motsvarande skolenhet i framtiden). Kapitalet ska förvaltas så att god avkastning och betryggande säkerhet uppnås. Stipendiemedlen ska oavkortat användas enligt följande: Av den årliga avkastningen ska 10 % läggas till kapitalet. Resterande avkastning ska av huvudmannen eller därför delegerad nämnd (för närvarande Ängelholms Gymnasieskolas stipendienämnd) delas ut enligt följande: 40 % till stipendier till de tre till fem bästa eleverna i sista årskursen på Ängelholms gymnasieskolas tekniska program eller motsvarande. Vid urvalet ska såväl betyg som andra meriter och övriga omständigheter beaktas. 30 % till elever vid ovan nämnda program och årskurs för studiebesök/besök eller övriga kontakter utanför skolan. 30 % till fortbildning av lärare på teknikprogrammet eller till programspecifikt material till nämnda program. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 29 oktober Bouppteckning från Sparbankens Öresund inklusive testamente och stadgar Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacksamt ta emot testamentsgåvan Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse att hemställa hos kommunstyrelsen att ekonomienheten för BUN:s räkning administrerar och förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelsens stadgar och kommunens policy. Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande 21

21 22 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /298 Kerstin Björkäng Wirehed Mottagande av testamentsgåva Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse Ärendebeskrivning Stiftelsen, Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse, har tillkommit genom ett testamente från Per Marcusson. Stiftelsen ska förvaltas av huvudmannen för Ängelholms gymnasieskola (eller motsvarande skolenhet i framtiden). Kapitalet ska förvaltas så att god avkastning och betryggande säkerhet uppnås. Stipendiemedlen ska oavkortat användas enligt följande: Av den årliga avkastningen ska 10 % läggas till kapitalet. Resterande avkastning ska av huvudmannen eller därför delegerad nämnd (för närvarande Ängelholms Gymnasieskolas stipendienämnd) delas ut enligt följande: 40 % till stipendier till de tre till fem bästa eleverna i sista årskursen på Ängelholms gymnasieskolas tekniska program eller motsvarande. Vid urvalet ska såväl betyg som andra meriter och övriga omständigheter beaktas. 30 % till elever vid ovan nämnda program och årskurs för studiebesök/besök eller övriga kontakter utanför skolan. 30 % till fortbildning av lärare på teknikprogrammet eller till programspecifikt material till nämnda program. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 29 oktober Bouppteckning från Sparbankens Öresund inklusive testamente och stadgar Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 22

22 23 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /298 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacksamt ta emot testamentsgåvan Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse att hemställa hos kommunstyrelsen att ekonomienheten för BUN:s räkning administrerar och förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelsens stadgar och kommunens policy. Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 23

23 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s arbetsutskott BUNAU 99 Dnr /299 Policy för mottagande av sponsring Ärendebeskrivning Idag saknar barn- och utbildningsförvaltningen en policy för mottagande av sponsring i sin verksamhet. Förvaltningen har fått hjälp av kanslienheten inom kommunledningskontoret att utforma en sådan policy. Det finns inget förbud mot sponsring av kommunal verksamhet. Det är däremot viktigt att beakta att sponsringen inte kommer i konflikt med lagstiftningen, t.ex. regeringsformen, kommunallagen, skollagen, lagen om offentlig upphandling (LOU), marknadsföringslagen. Policyn ska tillämpas inom föreskole-, fritidshems- och skolverksamheten inom Ängelholms kommun. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 29 oktober Policy för mottagande av sponsring Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till policy för mottagande av sponsring, samt att översända beslutet till kommunstyrelsen för att därefter fastställa policyn i kommunfullmäktige. Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande 30

24 31 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /299 Kerstin Björkäng Wirehed Policy för mottagande av sponsring inom barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning Idag saknar barn- och utbildningsförvaltningen en policy för mottagande av sponsring i sin verksamhet. Förvaltningen har fått hjälp av kanslienheten inom kommunledningskontoret att utforma en sådan policy. Det finns inget förbud mot sponsring av kommunal verksamhet. Det är däremot viktigt att beakta att sponsringen inte kommer i konflikt med lagstiftningen, t.ex. regeringsformen, kommunallagen, skollagen, lagen om offentlig upphandling (LOU), marknadsföringslagen. Policyn ska tillämpas inom föreskole-, fritidshems- och skolverksamheten inom Ängelholms kommun. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 29 oktober Policy för mottagande av sponsring Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till policy för mottagande av sponsring, samt att översända beslutet till kommunstyrelsen för att därefter fastställa policyn i kommunfullmäktige. Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 31

25 /2.. ' 9 VNGI.1 H( \1 KA i \INIt Policy för mottagande av sponsring Fastställd av kommunfullmäktige - 1. Definition av sponsring "Sponsring, ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och den andra parten (den sponsrade) som motprestation tillhandahåller t ex exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster, till nytta för sponsorn i dennes verksamhet". Sponsring är således ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Sponsorn ger kontanta medel, varor eller tjänster mot att den sponsrade tillhandahåller någon form av motprestation. Har inga krav på motprestation avtalats är det inte fråga om sponsring utan om bidrag, gåva eller donation. Sådana transaktioner omfattas inte av denna policy. Det finns en viktig skillnad mellan sponsring och kommersiell marknadsföring, d v s reklam. För att anses som sponsring får meddelandet endast innehålla uppgift om vem som står bakom sponsringen, t ex företagets namn. Om det dessutom finns någon information om näringsidkares produkter och verksamhet kan meddelandet vara kommersiell marknadsföring. Då gäller marknadsföringslagens regler. 2. Regelverk Det finns i lagstiftningen inget förbud mot sponsring av kommunal verksamhet. Det är emellertid viktigt att beakta att sponsringen inte kommer i konflikt med lagstiftningen, t ex: regeringsformen, kommunallagen, skollagen, lagen om offentlig upphandling (LOU), marknadsföringslagen. 3. Tillämpningsområde Denna policy skall tillämpas inom förskole-, fritidshems- och skolverksamheten inom Angelholms kommun. 4. Inledande frågeställningar Innan ett sponsorsamarbete inleds bör följande frågor ställas: - Är sponsringen förenlig med skollagens krav på att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. - Hur stort är det pedagogiska värdet? - Ar företaget en lämplig samarbetspartner? - Hur skall varumärket/företagsnamnet få exponeras? - Var går gränsen mot reklam? - Vad bör ett avtal med aktören innehålla? 32

26 33 5. Allmänna krav beträffande sponsring - Sponsringsavtal får inte tecknas som innebär att endast en sponsor får exklusiv rätt att lämna kontanter eller leverera varor och tjänster till kommunen. - Sponsringen får inte innebära inskränkning i skolornas oberoende eller integritet. - All sponsorverksamhet skall präglas av öppenhet och tåla granskning från medias och allmänhetens sida. - Krav på inflytande eller medbestämmande från externa intressenter över verksamhetens innehåll eller beslutsprocess vid skolorna får inte förekomma. - Sponsringen får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga personliga förmåner. 6. Information om sponsringspolicy och avtal - Skolans personal samt elever och föräldrar skall informeras om denna sponsringspolicy och vilka avtal skolan ingått. - skall informeras om ingångna sponsringsavtal 7. Allmänna krav på sponsorer Sponsringen av kommun får inte stå i konflikt med övergripande politiska mål. Kommunen skall inte ta emot sponsorstöd från företag eller organisationer där samarbetet av etiska eller andra skäl kan ifrågasättas. Kommunen tar inte emot sponsorstöd från - politiska partier eller religiösa organisationer - företag/organisationer som säljer/representerar tobak, alkohol och droger. Kommun förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan. Den som undertecknar avtalet för skolans räkning är ansvarig att kontrollera att sponsorn fullgör sina skyldigheter mot samhället. 8. Särskilda bestämmelser för mottagande av sponsorstöd Finansiering med sponsormedel får endast utgöra ett mindre komplement till samhällets finansiering. Sponsring skall inte omfatta baskostnader utan bör i första hand vara ett sätt att finansiera särskilda projekt. Sponsormedel skall därför inte ingå i ordinarie budget. 9. Avtal Skriftliga avtal skall alltid upprättas. Avtal om sponsringssamarbete får endast tecknas av rektor. I avtalet skall finnas uppgifter om ansvar, syfte och mål med sponsorsamarbetet, definition av sponsorsumma, avtalstid och uppsägningsklausul. I avtalet regleras även vilka krav på motprestation som sponsorn ställer. Ett sponsorsamarbete skall alltid utvärderas innan ett eventuellt beslut om förlängning fattas. 10. Redovisning Mottagande av sponsormedel skall redovisas i enlighet med gällande redovisningsregler. Kontanta medel redovisas som intäkter. Redovisning av varor och tjänster mottagna av sponsor måste bedömas mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. 33

KALLELSE BUNAU 2012-11-08

KALLELSE BUNAU 2012-11-08 KALLELSE 2012-11-08 s arbetsutskott 1 (2) KALLELSE BUNAU 2012-11-08 KALLELSE 2012-11-08 s arbetsutskott 2 (2) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-11-08, kl. 09:00 Ärenden:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid KALLELSE 2012-06-07 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Sekreterare

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Riktlinjer för sponsring

Riktlinjer för sponsring Riktlinjer för sponsring Fastställda av Kommunfullmäktige, 108 OXL200 v 1.0 2006-11-13 och samarbete 1 (4) Fastställd av kommunfullmäktige KS 2012:64 Policy för sponsring och samarbete Den här policyn

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 2 i källaren kl 09:00-10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Bildningsstaden Borås

Bildningsstaden Borås » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering Kvalitetsredovisning Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Åsa Morén 2011-06-22 KNS-2011-0139. att besvara barn- och ungdomsnämndens skrivelse med föredragningen i ärendet.

Handläggare Datum Diarienummer Åsa Morén 2011-06-22 KNS-2011-0139. att besvara barn- och ungdomsnämndens skrivelse med föredragningen i ärendet. KS 12 10 AUG 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Åsa Morén 2011-06-22 KNS-2011-0139 Kommunstyrelsen Förslag från barn- och ungdomsnämnden om barnomsorgsadministrationen. Förslag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2013-12-05 Tid 2013-12-05, Kl 19:00 Plats Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomiskt

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-09-16 klockan 09:00 11:40

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-09-16 klockan 09:00 11:40 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-09-16 klockan 09:00 11:40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2012-12-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kallelse KSAU 2012-12-12

1 (3) KALLELSE 2012-12-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kallelse KSAU 2012-12-12 KALLELSE 2012-12-12 1 (3) Kommunstyrelsens arbetsutskott Kallelse KSAU 2012-12-12 KALLELSE 2012-12-12 2 (3) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Wärdshuset, Hembygdsparken, 2012-12-12, kl 08:30

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar KALLELSE Datum Sida 2016-03-14 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde KALLELSE Datum Sida 2016-02-11 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lennart Karlsson Förhandling

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-12-16 klockan 14:00 15:25

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-12-16 klockan 14:00 15:25 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-12-16 klockan 14:00 15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Jasna

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-01-16. Kommunstyrelsen. Kallelse 2013-01-16

1 (3) KALLELSE 2013-01-16. Kommunstyrelsen. Kallelse 2013-01-16 KALLELSE 2013-01-16 1 (3) Kommunstyrelsen Kallelse KS 2013-01-16 KALLELSE 2013-01-16 2 (3) Kommunstyrelsen Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-01-16, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2009-09-30 Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Regler för placering, peng och avgift 2015

Regler för placering, peng och avgift 2015 1(20) Regler för placering, peng och avgift 2015 1. Gemensamma regler för vårdnadshavare och huvudman... 2 1.1 Förskola och pedagogisk omsorg... 2 Föräldraledig för vård av annat barn... 3 Omsorg vid föräldraledighet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

KALLELSE 2014-02-27. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-02-27. Kallelse

KALLELSE 2014-02-27. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-02-27. Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-02-27 Kallelse 1 KALLELSE 2014-02-27 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-02-27, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal- och kompetensförsörjning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-11-17 Handläggare Susannah Sjöberg Telefon: 08-50833648 Till Utbildningsnämnden 2015-11-26 Statsbidrag

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm rum Grå, 2012-11-22 Kl. 14:00 15.50

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm rum Grå, 2012-11-22 Kl. 14:00 15.50 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm rum Grå, 2012-11-22 Kl. 14:00 15.50 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Daniel Jönsson (M) Linda Persson

Läs mer

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010 1(6) Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010 Gymnasienämnd 2010-01-21. 1 1:1 Att uppdra åt gymnasiechefen att utreda om 1 andra stycket

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer