Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lennart Karlsson Förhandling enligt MBL 11/AML sker i lokal Fagerhult, kommunhuset, torsdagen den 11 februari kl Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. Föredragningslista Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde 2. Ekonomisk månadsrapport Besök av ekonom Mona Ljunggren. Handlingar delas ut under sammanträdet. 3. Bokslut 2015 Besök av ekonom Mona Ljunggren 4. Budgetförutsättningar Besök av ekonom Mona Ljunggren Dnr BU15/99 BU14/84 BU16/32 5. Uppföljning av 2015 års interna kontrollplan BU15/15 6. Anmälningsärenden 7. Informationsärenden Nicklas Gustavsson Ordförande Marie Skarp Sekreterare

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU14/84 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Budget 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 2015 års bokslut och fördelning av resultatfonder. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat bokslut för I bokslutet föreslås även fördelning av resultatfonder. Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat bokslut och fördelning av resultatfonder. Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU16/32 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Budgetförutsättningar Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag på budgetförutsättningar Ärendebeskrivning Inför arbetet med att ta fram ett förslag på budgetramar för barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska nämnden fatta beslut om budgetförutsättningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag där gällande förutsättningar för de olika verksamheterna presenteras samt lämnat förslag på förändringar. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

4 1 ( ) Dnr Till barn- och utbildningsnämnden Budgetförutsättningar för barn- och utbildningsnämnden verksamhetsåren Sammanfattning Under våren kommer Habo kommun att besluta om budgetramar för Barn- och utbildningsnämnden ska i april lägga förslag på budgetramar för nämndens verksamhet för dessa år. Inför detta arbete måste nämnden besluta om budgetförutsättningar för de kommande åren. I detta läge gäller det främst förändringar i schablontal, personaltäthet, ev. kvalitetshöjningar och olika avgifter. Som ett underlag för nämndens beslut presenteras här gällande förutsättningar för de olika verksamheterna samt förvaltningens förslag på förändringar som nämnden skall ta ställning till. De budgetförutsättningar för som nämnden beslutar om kommer sedan att utgöra grunden för verksamhetsförändringar där barn och elevantal sedan avgör hur höga kostnaderna skall bli. Nämnd Budget för arvode till nämndens ledamöter samt förbrukning. I budget 2016 gjordes inga större förändringar. Förvaltningskansli I budget finns 6,0 tjänster: förvaltningschef, intendent, ekonom, handläggare, utvecklingsledare och utvecklingsstrateg/vetenskaplig ledare. Här budgeteras även kommunlicenser vad gäller skolans dataprogram. Kulturskolan Budget för kulturskolechef, samt ca 7,0 tjänster, musik- och danslärare. Kulturskolan är barn- och utbildningsnämndens enda verksamhet, som inte är en tvingande verksamhet Kön till kulturskolan i våren 2016 var 31 elever.

5 Avgifter: Kulturskolans avgifter höjdes Instrumental/sångundervisning 900 kr/år Gruppundervisning 770 kr/år Instrumenthyra 300 kr/år Syskonrabatt tredje syskonet Gratis Avgifterna ger en årlig intäkt om ca 500 tkr. Generellt sett har Habo kommun relativt låga avgifter för deltagande i Kulturskolans aktiviteter. : Kulturskolan avser att utveckla undervisningen i dans med nya inriktningar. Kulturskolan vill också utöka och bredda samverkan med skolan genom dansen. Förvaltningen föreslår att ytterligare en tjänst som danspedagog tillsätts. Förskola/Pedagogisk omsorg/fritidshem Från den 1 januari 2010 gäller bidrag på lika villkor inom bl.a. förskola och skola. Detta har inneburit att kommunens egna verksamheter inte längre får medel på årsbasis utan per månad eller halvår. I budget 2013 infördes ett nytt fördelningssystem på förskola och pedagogisk omsorg, som innebär att medel delas ut per barn, tid och ålder och att det sker månadsvis. Barn- och utbildningsnämnden beslutade under hösten 2013 att fördelningssystemet skulle fortsätta på samma sätt. Pedagogisk omsorg (Familjedaghem) Sommaren 2014 avslutades de två sista kommunala familjedaghemmen, då de anställda gick i pension. Inga nyanställningar har kunnat ske. Idag finns det endast enskild pedagogisk omsorg i kommunen. Familjecentral Familjecentralen i Habo kommun startade sin verksamhet i september Barn- och utbildningsnämndens budgeterar för en tjänst 75 % som förskollärare och lite driftsmedel. Ca 15 % av samordningen för familjecentralen delas av Habo kommun och Regionen. Interkommunal ersättning förskola/ped. omsorg Cirka 40 barn beviljas förskola/ped.omsorg i annan kommun. Detta innebär en kostnadsökning i de fall vi inte fyller våra egna förskolor i form av ökad lokalkostnad samt administrativa kostnader och moms. Avgifter (Regelverk för Förskola/Fritidshem i Habo kommun) Nuvarande regelverk för barnomsorg reviderades 2016

6 5. Inkomst och taxa 5.1 Avgifter inom förskola och fritidshem Habo kommun har maxtaxa. Taxan för förskola och fritidshem i Habo beräknas på två tidsintervaller, heltid och deltid. Med heltid avses tid över 15 timmar/vecka och deltid upp till 15 timmar/vecka. För fritidshem, lov- och morgonomsorg gäller taxan oberoende av tid. Maxtaxan är procentuellt beräknad på hushållets gemensamma inkomst. Maxtaxan i verksamheten är högst tre procent av inkomsten för första barnet, två procent för det andra och en procent för det tredje barnet. För ytterligare barn betalas ingen avgift. I fritidshemmet är maxtaxan högst två procent i månaden för det första barnet och en procent för det andra och tredje barnet. För ytterligare barn betalas ingen avgift. Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgift betalas i efterskott under årets samtliga månader, från och med placeringsdatum (en veckas avgiftsfri inskolning gäller vid nyplacering). Förskola Barn 1 Barn 2 Barn 3 Förskola 1-2 år > 15 tim/v 3% 2% 1% Förskola 1-2 år 15 tim/v 2% 1% 0,8% Allmän förskola 3-5 år > 15 tim/v 2% 1% 0,8% Allmän förskola 3-5 år 15 tim/v 0% 0% 0% Fritidshem Fritidshem 6-13 år 2% 1% 1% Morgonomsorg inkl. lovomsorg 1% 0,5% 0,5% Lovomsorg 0,75% 0,5% 0,5% Barn med särskilda behov Barn 1 Barn 2 Barn 3 Förskola 1-2 år > 15 tim/v 2 % 1 % 0,8 % Förskola 1-2 år 15 tim/v 0 % 0 % 0 % Allmän förskola 3-5 år > 15 tim/v 2 % 1 % 0,8 % Allmän förskola 3-5 år 15 tim/v 0 % 0 % 0 % Fritidshem 6-13 år >15 tim/v 1 % 0,5 % 0,5 % Fritidshem 6-13 år 15 tim/v 0 % 0 % 0 % Detta avgiftssystem har i princip rått sedan maxtaxan infördes Rent juridiskt kan varje enskild kommun bestämma hur man skall hantera maxtaxan, bara den inte överstiger de riktlinjer som finns för olika barn. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare haft uppe frågan om att höja maxtaxan till högsta möjliga nivå, men inte tagit några sådana beslut. Intäkterna på årsbasis för förskola/ped.omsorg och fritidshem är ca tkr. En höjning till maxtaxa utan begränsningar skulle ge en ytterligare intäkt om ca.300 tkr

7 Förskolan Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att volymberäkningen skall utgå från 6,17 barn per årsarbetare och 0,5 kökstjänst för en-avdelning, 0,75 kökstjänst för 2-3 avdelningar och 1,0 kökstjänst för 4-avdelningar. Ett riktat statsbidrag, Kvalitet i förskolan, ca 700 tkr, används för att täcka bl.a. kökstjänsterna. Det finns sedan tidigare som ett inriktningsbeslut från barn- och utbildningsnämnden att barnantalet per anställd ska minska till 5,5 barn per årsarbetare. Kostnader för detta beräknas till ca tkr. I SCB: s statistik för hösten 2014 är barnantalet i Habo kommun 5,5 barn per årsarbetare. För samtliga kommuner gäller 5,3 barn per årsarbetare. Habo kommuns redovisning för hösten 2015 kommer förmodligen visa sig ligga på ca 5,6. Att personaltätheten inte motsvarar utlagda 6,17 barn per årsarbetare beror bl.a. på att extra medel sätts in till barn med särskilda behov och att förskolorna får extra resurser för husansvar och specialpedagoger. Personal i kommunala förskolor, tillsammans med de fackliga organisationerna i Habo kommun, har under fler år påtalat vikten av att sänka antal barn per årsarbetare. Lärarförbundets förslag Utökad planeringstid för alla förskollärare ca tkr. Arbetskläder i förskolan 110 tkr Fritidshem I budget 2016 är schablonen för fritidshem 19,7 barn/årsarbetare. I SCB: s statistik för hösten 2014 har kommunen 25,5 barn/årsarbetare. För samtliga kommuner gällde 21,8 barn/årsarbetare. I budget 2014 höjdes schablonen till 18,1 barn per årsarbetare Skillnaden mellan utfördelad schablon och SCB-statistiken beror på att man ändrat hur man beräknar fritidspedagogernas arbetstid. Man beräknar idag att fritidspedagogerna spenderar ca 60 % av sin arbetstid i skolan. Inför budget 2017 kommer förvaltningen att se över hur schablonen för fritidshem skall läggas ut. Avgifter: Se Förskolan Interkommunal ersättning grundskola I grundskolan har antalet elever, som renderar kostnader interkommunalt, ökat markant. Hösten 2011 fanns 78 elever i annan kommun, våren 2015,115 och våren elever.

8 Föräldrar och elever kan enligt skollagen fritt välja skola och hemkommunen måste betala interkommunala kostnader. Elevens ev. skolresor bekostar inte hemkommunen. Skolskjuts ersätts för de elever i Habo kommun, som genom avtal tillåts få sin skolgång i Mullsjö kommun. Detta gäller vissa fastigheter vid Västerkärrs-området. Förskoleklass Schablonen för förskoleklass är ,9 elever per lärare. Snittet var 2014 i Habo 16,9. För samtliga kommuner 2014 var snittet 16,6 elever per lärare Administration I budget 2016 finns följande resurser utlagda: Slättens skolområde: Bränninge skolområde: Hagens skolområde F-6: Hagaboda skolområde7-9: Kråkeryd skolområde: (Inkl. Fagerhult skola) Bränninge förskoleområde: Kråkeryd förskoleområde: Slättens förskoleområde: Hagens förskoleområde 1,75 tjänst (rektor + admin) 1,5 tjänst 1,7 tjänst 2,5 tjänst 1,8 tjänst 1,7 tjänst (Förskolechef + admin +a-lagsled. på förskolor) 1,7 tjänst (samt 0,75 bitr. förskolechef*) 1,71 tjänst 1,68 tjänst *Under uppbyggnaden av nya avdelningar på Nygatan och Slättens förskola förstärks ledningsorganisationen med 0,75 bitr. förskolechef. Lokalkostnader Ökade kostnader på grund av upprättad gränsdragningslista mellan hyresvärd och hyresgäst samt kostnader i samband med skyddsronder 350 tkr. Grundskolan Flera utredningar pågår på nationell nivå som kommer att få konsekvenser för skolan i Habo, tex ökad undervisningstid i matematik i åk 4-9. Om de framtagna förslagen kommer att realiseras kommer dessa att leda till ökade kostnader.

9 Ett mottagningscenter för nyanlända elever inrättas. En samordnartjänst inrättas med ansvar för kartläggning, kompetensutveckling, studiehandledning och modersmålslärare. Tjänsten finansieras genom statsbidrag. Lärarlöner I Skolverkets statistik för 2014 var personaltätheten i Habo kommun 11,4 elever per lärare, för samtliga kommuner gällde då 12,8 elever per lärare. Budget till lärarlöner fördelas enligt en framtagen schablon, som i 2016 års budget innebär en personaltäthet om ca 11,65 elever per lärare. Med anledning av att det har varit svårt att få tag på vikarier så har man beslutat om att utöka bemanningspoolen samt att öka lönen för de som är anställda där. Utökade vikariekostnader med 250 tkr Läromedel Läromedelsbudgeten fördelas utifrån en schablon per elev. Personalfortbildning I budget 2016 finns 925 tkr. avsatta till kompetensutveckling. Olika kompetensutvecklingsinsatser fortsätter även under kommande år för att höja den generella pedagogkompetensen. Förskolan och skolan står inför flera nya utmaningar som kräver ny och fördjupad kompetens. Förvaltningen föreslår att ytterligare medel med 200 tkr tas upp i fortbildningsbudgeten för Grundsärskolan/Gymnasiesärskolan De elever som är inskrivna i grundsärskoleklass får sin undervisning främst i Jönköping. De individintegrerade eleverna, dvs. de elever som är inskrivna i särskolan men finns kvar i sina klasser, får en extraresurs om 0,2 tjänst per elev. Våren 2016 är 10 elever från f-klass till årskurs 9 inskrivna i grundsärskolan, därav 2 elever integrerade i sin skola i Habo kommun. Nio elever är inskrivna i gymnasiesärskolan. Skolmåltider Budgeten för skolmåltider fördelas per elev. Elevvård Denna verksamhet täcker under 2016 följande tjänster: Skolsköterskor 4,0 tjänst Skolpsykolog 1,0 tjänst

10 Skolkurator Tal- och språk Barn- och ungdomssamordnare 3,0 tjänst 1,0 tjänst 1,0 tjänst Dessutom ligger ca tkr utlagda på barn och elever i behov av stöd. Dessa medel söks som tilläggsbelopp per termin och ska ge de barn/elever med mycket stora behov av särskilt stöd, det stöd de behöver. Regeringen utreder utökade möjligheter att erhålla tilläggsbelopp. Om detta förslag realiseras kommer ytterligare att behövas för detta med minst 8 miljoner. Skolskjutsar Kostnadsökningar för skolskjutsverksamhet är beroende av bl.a. index för busstrafik, BTPI. Komvux Samtliga studerande hänvisas till Jönköpings kommun efter godkännande av Habo kommun. Godkännande av studier följer ett regelverk, som barn- och utbildningsnämnden tidigare beslutat om. Skulle behovet vara högre än tilldelade medel avslås anmälningarna om inte laglig rätt till studier finns, t.ex. grundläggande Vux och Sfi. Staten tillskjuter medel för yrkesutbildningar för vuxna, där Habo kommun får ansöka om platser. Tilldelning beror bl.a. på arbetslöshetstalen i kommunerna. Eftersom det nu görs stora satsningar på vuxenutbildning och SFI samt arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar behövs en ökad resurs för att administrera vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Det finns idag ingen tydlig organisation och ansvarsfördelning för arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Förvaltningen föreslår en utökning med 50 % tjänst. Gymnasieskola Då all gymnasieutbildning köps, bl.a. genom ett samverkansavtal med Jönköpings kommun, kan dessa kostnader inte påverkas annat än genom att fler elever når bättre resultat i grundskolan och att fler elever klarar sin gymnasieutbildning inom tre år. Kommunens aktivitetsansvar innebär ett ökat ansvarstagande för att administrera och genomföra insatser för de ungdomar som inte går i gymnasieskolan. En utökning av anslaget med 25 %.

11 Investeringsbudget IS/IT: Under 2017 behöver en upphandling genomföras på våra skoladministrativa system. Kostnader för upphandling och implementering beräknas till 800 tkr Förskolan: Om förskolebehovet ökar mer än barnprognosen kan lokalbehov uppstå. Kulturskolan: Om beslut fattas om nya lokaler för kulturskolan krävs kommer investeringar gällande inventarier och it behövas Grundskolan: Vid ombyggnad av Hagen/Hagabodaskolan har utemiljön ej åtgärdats. Matsalen på Hagabodaskolan är ej dimensionerad för framtida behov och kommer redan 2017 att vara för liten. Förvaltningen föreslår att budget för detta tillförs 2017 Katarina Ståhlkrantz Förvaltningschef Mona Ljunggren Ekonom

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU15/15 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av 2015 års interna kontrollplan Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning av internkontrollplan Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen ska de olika nämnderna inom sina områden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap 7 ). Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2015 innehåller det som nämnden har beslutat att kontrollera under året. Uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2015 visar att: - Delegationsordningen är aktuell. - Delegationsordningen följs. - Barn- och utbildningsnämndens beslut har verkställts. - Kvalitetshandboken är aktuell. - Avgifter till Kulturskolan är rätt debiterade. - Vårdnadsbidrag har utbetalats korrekt. - Förskola erbjuds inom fyra månader. - Förskolechefer/rektorer anmäler eventuella kränkningar till huvudmannen. - Skolplikten fullgörs. - Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

13 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Anmälningsärenden Ärendebeskrivning a) Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 1-9, Intendent Marie Skarp nr 1-9, Studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte nr 1-11, b) Dnr BU16/30 Skolverket Beslut om deltagande i försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. --- Justeras Expedierats

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar KALLELSE Datum Sida 2016-03-14 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Besök från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel

Ärende/Föredragande 1. Besök från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel KALLELSE Datum Sida 2016-06-03 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Marie Lindholm Förhandling enligt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte KALLELSE Datum Sida 2015-02-02 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lis Svensson Förhandling

Läs mer

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län Dnr: 12RV425-1 Överenskommelse på skolchefskonferensen den 22 november 2012 om reviderade riktlinjer att gälla fr.o.m 2013-01-01 Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen.

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. 1 Innehåll: 1 Syfte med förskola och fritidshem sid3 2 Placering av barn/elever på förskola och fritids 3 Alla barns

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Antagna 151117 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-08, Ks 133 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17 2 3Innehållsförteckning

Läs mer

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-12-01 Diarienummer: 0070/15 Repronummer: 364/15 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon: 031 368 0212 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

1 Aktuell betygsstatistik... 2. 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3. 3 Ekonomisk månadsrapport... 4

1 Aktuell betygsstatistik... 2. 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3. 3 Ekonomisk månadsrapport... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Aktuell betygsstatistik... 2 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3 3 Ekonomisk månadsrapport... 4 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2012... 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Antagna 160209 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-08, Ks 133 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 2 3Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-16 113 Innehållsförteckning Ärende 87 Besök av Svante Modén, teknisk chef... 115 88 Ekonomisk månadsrapport... 116 89 Samverkan barn/ungdom - förslag på ny organisation... 117 90 Socioekonomisk

Läs mer

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m.

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. 1 (7) Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. Riksdagen beslutade i juni 2009 om förtydliganden av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

RIKTLINJER FÖR. tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidsverksamheten i Eksjö kommun. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-17, xxx

RIKTLINJER FÖR. tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidsverksamheten i Eksjö kommun. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-17, xxx RIKTLINJER FÖR tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidsverksamheten i Eksjö kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-17, xxx 2 / 9 Innehållsförteckning Ansökan... 4 Dygnet-runt-öppen

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun

Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun Avgifter, regler och rutiner samt information om Familjedaghem Förskolor och Fritidshem Reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Resursfördelning 2016

Resursfördelning 2016 1 (7) ÄRENDE 6 BILAGA 2 DNR 2015/918 BARN OCH UTBILDNING JuneAnn Wincent Förvaltningschef SKRIVELSE Resursfördelning 2016 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna

Läs mer

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2013-11-11 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 3 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildingsnämnden

Läs mer

Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15. Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun

Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15. Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15 Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun Principer för att få och nyttja plats inom förskoleverksamheten Staffanstorps kommun ska,

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2011

Beslut om bidragsbelopp 2011 29 november 2010 GSN-2010/.182 1 (7) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg 08-53536014 susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2011 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2011. Grundskolenämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-17 18 Innehållsförteckning Ärende 18 Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv... 20 19 Information från Bränninge förskole- och skolområde... 21 20 Ekonomisk månadsrapport... 22 21 Bokslut 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22 1 Innehållsförteckning Ärende 88 Besök av förskolan Äventyret... 3 89 Ekonomisk månadsrapport... 4 90 s sammanträdestider 2017... 5 91 Reviderad dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Revidering av Huddinge kommuns författningssamling HKF 6210, taxebestämmelser för förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Revidering av Huddinge kommuns författningssamling HKF 6210, taxebestämmelser för förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-05 GSN-2015/436.184 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av Huddinge

Läs mer

Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i ålder 1-5 år och ska följa Förskolans läroplan.

Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i ålder 1-5 år och ska följa Förskolans läroplan. Förskola och fritidshem/pedagogisk omsorg i Knivsta kommun Verksamheten bedrivs i kommunal och enskild regi och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta och stadigvarande vistas i kommunen.

Läs mer

Regler för placering, peng och avgift 2015

Regler för placering, peng och avgift 2015 1(20) Regler för placering, peng och avgift 2015 1. Gemensamma regler för vårdnadshavare och huvudman... 2 1.1 Förskola och pedagogisk omsorg... 2 Föräldraledig för vård av annat barn... 3 Omsorg vid föräldraledighet

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg

www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg 2006-08-21 reviderad 2014-12-09 Innehållsförteckning Allmänt...3 Vilka barn kan få barnomsorg eller skolbarnsomsorg?...3 Placering i två kommuner...3

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Styrdokument, regler 2015-02-17 Dnr UBN/2016:42 Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Nivå: Utbildningsnämnden

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

PLATS FÖR ALLA. Regler och taxor. för barnomsorg i Svalövs kommun

PLATS FÖR ALLA. Regler och taxor. för barnomsorg i Svalövs kommun PLATS FÖR ALLA Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun Innehåll Mål och styrning... 3 Sekretess... 3 Förskola 1-5 år... 3 Allmän förskola... 4 Pedagogisk omsorg... 4 Fritidshem... 4 Lovverksamhet...

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN

INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN Gäller från och med 2011-07-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22, 91 www.monsteras.se 1 VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun. Reviderad 2013-11-21

Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun. Reviderad 2013-11-21 Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun Reviderad 2013-11-21 Barnomsorg i Stenungsunds kommun Vad är barnomsorg? Med barnomsorg avses förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och skolbarnsomsorg

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Tillämpningsregler för förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Sida 2 av Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Dessa tillämpningsregler används för vägledning i att

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Rutin/Regel/Instruktion Handläggare: Johanna Helsing, Lisbeth Brink Fastställare: Förvaltningschef utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00475]

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRILIGGANDE FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR FRILIGGANDE FRITIDSHEM 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till en fristående skola) Typ av dokument Riktlinjer Dokumentägare Avdelningschef för förskola Beslut

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående fritidsverksamhet Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

Riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun 2013-2014 Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun 2013-2014 Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun 2013-2014 Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-28 105 Reviderad 2013-11-20 Revideras september 2014

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Villkor för att bedriva fristående förskola i Enköpings kommun

Villkor för att bedriva fristående förskola i Enköpings kommun Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 19 NOVEMBER 2013 3 DECEMBER 2013 14 JANUARI 2014 1 (5) Villkor för att bedriva fristående förskola

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser

Läs mer

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsnämndens handling 20-2009 Kommunal barnomsorg Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 Med denna broschyr vänder vi oss till föräldrar. Den medföljer också

Läs mer

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter 2016-04-29 Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter Vem kan fa fö rsköla, fritidshem öch pedagögisk ömsörg? 1. Förskola, fritidshem och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Definitioner Kommunens regler för förskola

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun

Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-12 år. Version januari 2016 Ur Skollagen

Läs mer

Höjning av schabloner/peng 2014

Höjning av schabloner/peng 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-12-03 Handläggare Anne Hind Telefon: 08 50833676 Till Utbildningsnämnden 2014-12-18 Höjning av schabloner/peng

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER. För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER. För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka Lagar och regler Förskolan och fritidshemmet styrs av både nationella och kommunala styrdokument. Riksdag

Läs mer

Inskrivnings- och avgiftsregler

Inskrivnings- och avgiftsregler Inskrivnings- och avgiftsregler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på Gotland Inskrivnings- och avgiftsreglerna är beslutade av barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland 2009-12-09.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 35 Innehållsförteckning Ärende 28 Besök från Kråkeryds förskole- och skolområde... 37 29 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete... 38 30 Ekonomisk månadsrapport... 39 31 Barn- och elevprognos

Läs mer

Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER

Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER Innehållsförteckning Riktlinjer Vem kan få plats i förskoleverksamhet och fritidshem? 2 Olika former av verksamhet 2 Öppettider 2-3 Köregler Ansökan

Läs mer

Regler för att erhålla och nyttja plats inom. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Regler för att erhålla och nyttja plats inom. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i KINDA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-10-26, 87 Gäller fr o m 2015-11-01 Reviderad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) Plats och tid Kunskapens hus 10 december 2015 kl. 13.30 17.20 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl S Christina Norman tjänstgör för Elise Benjaminsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15 Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Strömsvik måndag den 14 januari kl 10,30-14,30 Närvarande ersättare Beslutande Jonas Andersson (V) Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) vice ordförande Marie Lindh Eriksson

Läs mer

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslutade av nämnden för Förskola & Grundskola 2015-04-23 Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Definition Förskolan

Läs mer

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-09-28 152 Reviderad - beslut av kommunstyrelsen 2016-03-07 30 Dnr 2015/1075 Direktivet gäller från 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-05-21 Hylte kommun Odengatan 1 Tfn 0345-180 00 vx kommunen@hylte.se Postgiro 10 53 60-2 Barn- och ungdomsk. 314 80 Hyltebruk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER Beslut BoU 7/15 Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun

RIKTLINJER Beslut BoU 7/15 Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun Avgifter, regler och rutiner samt information om pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem 1 ALLMÄNT OM PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Vår målsättning

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-22 86 Innehållsförteckning Ärende 66 Barnsamordnare i Habo kommun... 88 67 Ekonomisk månadsrapport... 89 68 Konsekvensbeskrivning av minskade kökstjänster på Bränninge förskola och Solhöjdens förskola

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till Förskole- & fritidshemsverksamheten i Götene kommun

VÄLKOMMEN. Till Förskole- & fritidshemsverksamheten i Götene kommun VÄLKOMMEN Till Förskole- & fritidshemsverksamheten i Götene kommun 1 Antagna av fullmäktige 24 november 2008. 2 Välkommen till Förskole- och Fritidshemsverksamheten i Götene kommun! I detta dokument informerar

Läs mer

Svedala Kommuns 7:3 Författningssamling 2(12)

Svedala Kommuns 7:3 Författningssamling 2(12) Författningssamling 1(12) Regler för förskola, familjedaghem och fritidshem antagna av kommunfullmäktige 2004-06-09, 72 Gäller från med ändring 2005-01-12, 4, 2005-09-14, 97 2004-09-01 Barnet i centrum

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden www.jokkmokk.se/barn och utbildning Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem Gäller fr.o.m. 2014-09-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Fritidshemssatsningen

Fritidshemssatsningen 1 (9) Fritidshemssatsningen Ansökan om statsbidrag bidragsåret 2016/17 Skolverket Information 1 (9) Innehållsförteckning Fritidshemssatsningen... 2 Vad får bidraget användas till?... 2 Insatser bidraget

Läs mer

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 !" Sammanträdesdatum #$%! Sida Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet /:7,,,, = & @,?%,:,: =,:,:& Beslutsunderlag $AB,, = CCCCC!

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (7) Plats och tid Strömsvik tisdag den 22 april kl 08,00 Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20 1 Innehållsförteckning Ärende 74 Information om systematiskt kvalitetsarbete... 3 75 Besök från Bäckgatans förskola... 4 76 Tertial 2 med delårsbokslut... 5 77 Måltidsservice Sodexo... 6 78

Läs mer

Information om ansökan 2015

Information om ansökan 2015 Dnr 2014:1190 1 (8) Information om ansökan 2015 Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan I det här dokumentet finns information om statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan

Läs mer

1) Ordinarie verksamhet har öppet mellan klockan 06.30 och 18.30. Man kan ha två varianter av barnomsorg på obekväma arbetstider:

1) Ordinarie verksamhet har öppet mellan klockan 06.30 och 18.30. Man kan ha två varianter av barnomsorg på obekväma arbetstider: 1/4 Utbilningsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-13 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Louise Melkersson Telefon: 0523-61 32 56 E-post: louise.melkersson@lysekil.se MOTION OM KOMMUNAL

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Beslutsunderlag Upprättat budgetförslag 2015, plan 2016 och 2017. BoF.2014.1157 1$' INVESTORS 2014-09-08 94.

ESLÖVS KOMMUN. Beslutsunderlag Upprättat budgetförslag 2015, plan 2016 och 2017. BoF.2014.1157 1$' INVESTORS 2014-09-08 94. ESLÖVS KOMMUN BoF.2014.1157 1$' INVESTORS 2014-09-08 94.1jY IN PEOPLE Barn och Utbildning Lisbeth Erlandsson 0413-62189 Barn- och familjenämnden Budget 2015, plan 2016 och 2017 Ärendebeskrivning Budgetberedningen

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Välkommen till vår förskole- och fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskole- och fritidsverksamhet Välkommen till vår förskole- och fritidsverksamhet Beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-19 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Rutin/Regel/Instruktion Handläggare: Johanna Helsing, Lisbeth Brink Fastställare: Förvaltningschef utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00475]

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-09-16 78 (97) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 september 2015 kl. 15.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf. Raul Sevefjord (M) Mensud

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-10-08 75 (85) Plats och tid Hälsoäventyret, Tierps köping, Kl. 08.30 16.00 Beslutande Övriga närvarande Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth Gunnarsson

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott Plats och tid Stadshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:e vice ordförande Karin Green

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun Välkommen till Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun Regler och avgifter från och med den 1 februari 2014 Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-18 104 Innehållsförteckning Ärende 80 Barn som anhöriga - handlingsplan för Habo kommun... 106 81 Förskolan Framtiden... 107 82 Ekonomisk månadsrapport... 108 83 No-salar i hus fem, Hagabodaskolan

Läs mer

Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpningsregler Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Innehåll Verksamhetsformer... 3 Förskoleverksamhet... 3 Allmän förskola... 3 Fritidshem... 3 Omsorg på obekväm tid... 3 Förskola... 4 Allmän

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer