Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt MBL 11/AML sker i lokal Fagerhult, kommunhuset, torsdagen den 17 mars kl Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. Föredragningslista Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar Dnr 2. Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte 3. Ekonomisk månadsrapport Besök av ekonom Mona Ljunggren 4. Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket BU15/99 BU16/37 5. Yttrande över motion Vi måste tala om trollen BU16/28 6. Yttrande över motion om att införa premie för goda studieresultat BU15/ Detaljplan för Bränninge 3:20 (Västra Solhöjden) Handlingar finns på BU16/42 8. Utökning av parkeringsplatser BU16/48 9. Ansökan om godkännande av fristående gymnasieskolor i Jönköpings kommun 10. Kulturskolans lokaler BU14/ Anmälningsärenden 12. Informationsärenden Nicklas Gustavsson Ordförande Marie Skarp Sekreterare

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2016 Riktpunkt februari 16,7% Riktpunkt barnomsorgsavgifter februari 8,3% Budget 2016 Utfal 2016 Förbrukat procent Avvikelse tkr TOTALT BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING AVGIFTSINTÄKTER ,0-313 ÖVRIGA INTÄKTER ,5 358 TOTAL INTÄKT ,5 45 PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Barn/Utbildningsnämnd PERSONALKOSTNADER ,8-13 ÖVRIGA KOSTNADER ,5 14 TOTAL KOSTNAD ,2 1 NETTOKOSTNAD , Förvaltningskansli ÖVRIGA INTÄKTER ,8 12 TOTAL INTÄKT ,8 12 PERSONALKOSTNADER ,8-548 ÖVRIGA KOSTNADER ,6-987 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Förskoleverksamhet AVGIFTSINTÄKTER ,3-1 ÖVRIGA INTÄKTER ,0 703 TOTAL INTÄKT ,2 702 PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Familjedaghem AVGIFTSINTÄKTER ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT ÖVRIGA KOSTNADER ,9-91 Sida 1

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2016 Riktpunkt februari 16,7% Riktpunkt barnomsorgsavgifter februari 8,3% Budget 2016 Utfal 2016 Förbrukat procent Avvikelse tkr TOTAL KOSTNAD ,9-91 NETTOKOSTNAD , Förskoleklass ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ,0-412 ÖVRIGA KOSTNADER ,1-178 TOTAL KOSTNAD ,7-590 NETTOKOSTNAD , Interkommunal barnomsorg ÖVRIGA INTÄKTER ,8-75 TOTAL INTÄKT ,8-75 ÖVRIGA KOSTNADER ,1 177 TOTAL KOSTNAD ,1 177 NETTOKOSTNAD , Fritidshem AVGIFTSINTÄKTER ,1-253 ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT ,3-380 PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,8-225 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Administration ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,0-36 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Lärarlöner PERSONALKOSTNADER , Sida 2

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2016 Riktpunkt februari 16,7% Riktpunkt barnomsorgsavgifter februari 8,3% Budget 2016 Utfal 2016 Förbrukat procent Avvikelse tkr ÖVRIGA KOSTNADER ,1 4 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Personalfortbildning ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,1-70 TOTAL KOSTNAD ,5-119 NETTOKOSTNAD , Läromedel ÖVRIGA INTÄKTER ,2-252 TOTAL INTÄKT ,2-252 PERSONALKOSTNADER 4-4 ÖVRIGA KOSTNADER ,7-100 TOTAL KOSTNAD ,1-104 NETTOKOSTNAD , Övrig verksamhet PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Inventarier, underhåll ÖVRIGA KOSTNADER TOTAL KOSTNAD NETTOKOSTNAD Särskola PERSONALKOSTNADER ,1 64 ÖVRIGA KOSTNADER ,5 382 TOTAL KOSTNAD ,2 445 Sida 3

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2016 Riktpunkt februari 16,7% Riktpunkt barnomsorgsavgifter februari 8,3% Budget 2016 Utfal 2016 Förbrukat procent Avvikelse tkr NETTOKOSTNAD , Skolmåltider ÖVRIGA KOSTNADER ,8-151 TOTAL KOSTNAD ,8-151 NETTOKOSTNAD , Elevvård ÖVRIGA INTÄKTER ,3-18 TOTAL INTÄKT ,3-18 PERSONALKOSTNADER ,2-452 ÖVRIGA KOSTNADER ,5 5 TOTAL KOSTNAD ,8-446 NETTOKOSTNAD , Skolskjutsar ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT ÖVRIGA KOSTNADER TOTAL KOSTNAD NETTOKOSTNAD Skolbibliotek ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,4 2 TOTAL KOSTNAD ,8-10 NETTOKOSTNAD , Interkommunal grundskola ÖVRIGA INTÄKTER ,1-106 TOTAL INTÄKT ,1-106 ÖVRIGA KOSTNADER ,8 138 TOTAL KOSTNAD ,8 138 NETTOKOSTNAD ,9 32 Sida 4

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2016 Riktpunkt februari 16,7% Riktpunkt barnomsorgsavgifter februari 8,3% Budget 2016 Utfal 2016 Förbrukat procent Avvikelse tkr 4410 Gymnasieskola ÖVRIGA INTÄKTER ,3 87 TOTAL INTÄKT ,3 87 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Vuxenutbildning ÖVRIGA INTÄKTER ,8 42 TOTAL INTÄKT ,8 42 PERSONALKOSTNADER ,7 20 ÖVRIGA KOSTNADER ,5 192 TOTAL KOSTNAD ,1 212 NETTOKOSTNAD , Kommunal kulturskola AVGIFTSINTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ,7-353 ÖVRIGA KOSTNADER ,4-19 TOTAL KOSTNAD ,1-372 NETTOKOSTNAD ,3-421 Sida 5

7 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU16/37 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag på synpunkter på rekommendationerna i granskningsrapporten Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket. Ärendebeskrivning Deloitte AB har genomfört en granskning av Habo kommuns ansökningar av ersättning från Migrationsverket. I den rapport som upprättats föreslås ett antal rekommendationer och kommunens revisorer önskar få ta del av barn- och utbildningsnämndens syn på dessa. Barn- och utbildningsförvaltningen förslår nämnden att lyfta fram följande synpunkter: - Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat skriftliga rutiner för ansökan för sitt verksamhetsområde. - Barn- och utbildningsförvaltningen genomför från och med 2016 ansökningar minst varje kvartal. - Ytterligare en person som är insatt i ansökningsförfarandet inom barn- och utbildningsförvaltningen kommer att utses om behov uppstår. - Barn- och utbildningsförvaltningen har en förvaltningsövergripande samordningsansvarig. - Kontrollmoment finns som en del i den löpande verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Kommunens revisorer Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU16/28 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Motion - Vi måste tala om trollen Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att avsätta minst kr i 2017 års budget till en fortbildning för alla lärare i kritisk granskning och källkritik, och överlämnar ärendet till budgetberedningen. Ärendebeskrivning Liberalerna i Habo har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. I denna förs fram att skolorna i Habo måste sätta in åtgärder för att öka elevers motståndskraft mot propaganda och konspirationsteorier. Liberalerna i Habo föreslår att Habo kommuns skolor ska lyfta fram kritisk granskning och källkritik i de skolämnen där detta är lämpligt och att en fortbildning av lärarkåren genomförs rörande den hotbild som trollen på näten utgör. Barn- och utbildningsförvaltningen menar att skolan redan idag lyfter fram kritisk granskning och källkritik. I den nu gällande läroplanen, LGR11, finns källkritik med både i det centrala innehållet och i kunskapskraven i ett flertal ämnen, i till exempel språk-, naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen. För att ytterligare förbättra lärarnas kompetens inom området ställer sig barn- och utbildningsförvaltningen positiv till att genomföra en sådan fortbildning av samtliga lärare som Liberalerna föreslår och föreslår därför kommunfullmäktige att avsätta minst kr i 2017 års budget för detta ändamål. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

25

26 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU15/116 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Motion om att införa premie för goda studieresultat (SD) Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa premie för goda studieresultat enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag från och med läsåret 2016/2017. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 25 februari 2016 bifallit Sverigedemokraternas motion om att införa premie för goda studieresultat. Kommunfullmäktige har också gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att premiera studieresultat för samtliga elever i grundskolan. I sin motion föreslår Sverigedemokraterna att en premie och ett diplom ska ges till den elev som presterat bäst under ett läsår, inom samtliga ämnen i skolan. Dessutom föreslås att en premie och ett diplom ska tilldelas den elev som lyft sig mest under läsåret. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att införa en premie omfattande kr och ett diplom som vid varje läsårsslut delas ut till den elev i årskurs 9 som presterat det bästa studieresultatet. Om fler än en elev gjort samma prestation ska motsvarande premie delas ut till samtliga. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår också barn- och utbildningsnämnden att införa en premie omfattande kr och ett diplom som vid varje läsårsslut delas ut till den elev som lyft sig mest under läsåret. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att rektorerna föreslår lämpliga kandidater och att barn- och utbildningsnämnden beslutar om stipendiat. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

27

28 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU16/42 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Detaljplan för Bränninge 3:20 (Västra Solhöjden) Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget på ändrad detaljplan för Bränninge 3:20 (Västra Solhöjden). Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ändrad detaljplan för Bränninge 3:20 (Västra Solhöjden). En ändring består i att en planbestämmelse som styr färgen på takmaterial föreslås tas bort. En annan ändring gäller att en bostadstomt föreslås tas bort för att i stället använda den till naturmark. Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att invända mot det förslag på ändrad detaljplan som tagits fram, utan föreslår att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till detaljplanen. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

29

30

31 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU16/48 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse - parkeringsplatser Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget att införa tretimmars-parkering i anslutning till familjecentralen/vårdcentralen och lämnar över ärendet till trafiknämnden. Ärendebeskrivning Samordnaren på familjecentralen i Habo har inkommit med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden. I denna skrivelse redogörs för hur det ofta saknas parkeringsplatser för dem som besöker familjecentralen. En anledning till bristen på parkeringsplatser uppges vara att de som finns används av pendlare. Familjecentralens samordnare föreslår därför att parkeringsplatserna utanför familjecentralen/vårdcentralen görs om till tretimmars-parkeringar. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Trafiknämnden Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

32 Till nämnden ang. parkeringsplatser vid Vårdcentrum Då vi är en ny Familjecentral med många besökare, har vi märkt och hört att det ofta saknas parkeringsplatser utanför våra lokaler samt Vårdcentralen. Föräldrar ställer sig på sidogator, men även vid infarten ner mot tandvården/ äldreboendet. Problemet har givetvis ökat då vi är fler nya verksamheter här i området, men samtidigt har vi sett att det finns de som pendlar som utnyttjar parkeringen vilken i första hand är tänkt till våra och Vårdcentralens besökare, vilka kan vara både små, äldre och sjuka. Vårt förslag är att först och främst se till att vi personal (inkl.chefer!) som jobbar här på Vårdcentrum, oavsett verksamhet, parkerar på Malmgatan, men att även göra platserna utanför Familjecentral/Vårdcentral till tretimmars parkeringar. Med vänlig hälsning Anna Gustafson Samordnare Familjecentralen Habo

33 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU16/40 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Ansökan från Plusgymnasiet om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. Ärendebeskrivning Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet Jönköping. Barn- och utbildningsnämnden i Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att avstå från att yttra sig. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Skolinspektionen Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

34 Från: Info Habo kommun Skickat: den 22 februari :01 Till: BUN Ämne: VB: Remiss från Skolinspektionen dnr :1113 asnökan från Plusgymnasiet AB Bifogade filer: [Bilaga 1.2] Regbevis Plusgymnasiet AB pdf; Fullmakt_Fredrik Ericsson (PG) [tom ].pdf; [Bilaga 3.2] èrsredovisning Plusgymnasiet AB pdf; [Bilaga 3.6] Budgetar Utîkning Plusgymnasiet Jînkîping pdf; Ansökan htm; PLUS-gymnasiet ansökningar med dnr Stockholm samt Jönköping.txt; PLUSgymnasiet Jönköping.txt Anette Nyström Informatör/Administratör Kommunledningsförvaltning - Habo kommun Postadress: BOX 212, HABO ( Telefon: : Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande Från: Agnetha Hedenbergh Skickat: den 22 februari :22 Till: Info Habo kommun; Kopia: Ämne: Remiss från Skolinspektionen dnr :1113 asnökan från Plusgymnasiet AB Remiss Berörda kommuner (1) Dnr :1113 Remiss från Skolinspektionen Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av file:///c /Users/MAR029/Desktop/Kallelse/Ansökan%20från%20Plusgymnasiet%20AB.htm[ :40:45]

35 sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år ). 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna. 3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2016/2017. Om program och inriktningar är fastställda för läsåret 2017/2018, bifoga även dessa. 5. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet. 6. Uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober Under juli 2016 kommer därför Skolinspektionen begära in 2016 års slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans Dnr :1113 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. Bilaga Ansökan från Plusgymnasiet AB Kopia till Plusgymnasiet AB Med vänlig hälsning Agnetha Hedenbergh Utredare, Enheten för tillståndsprövning Skolinspektionen file:///c /Users/MAR029/Desktop/Kallelse/Ansökan%20från%20Plusgymnasiet%20AB.htm[ :40:45]

36 Postadress: Box 23069, Stockholm Besök: Sveavägen 159 Telefon: Fax: E-post: file:///c /Users/MAR029/Desktop/Kallelse/Ansökan%20från%20Plusgymnasiet%20AB.htm[ :40:45]

37 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU16/41 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. Ärendebeskrivning Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska gymnasiet Jönköping. Barn- och utbildningsnämnden i Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att avstå från att yttra sig. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Skolinspektionen Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

38 Från: Info Habo kommun Skickat: den 22 februari :28 Till: BUN Ämne: VB: Remiss: Dnr :612 Ansökan från Praktiska Sverige AB Bifogade filer: Dnr Ansökan Praktiska gymnasiet.pdf Anette Nyström Informatör/Administratör Kommunledningsförvaltning - Habo kommun Postadress: BOX 212, HABO ( Telefon: : Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande Från: Jacob Holm Skickat: den 22 februari :18 Till: Info Habo kommun; Kopia: Ämne: Remiss: Dnr :612 Ansökan från Praktiska Sverige AB Remiss Berörda kommuner (1) Dnr :612 Remiss från Skolinspektionen Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska gymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år ). 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag file:///c /Users/MAR029/Desktop/Kallelse/Ansökan%20från%20Praktiska%20Sverige%20AB.htm[ :40:46]

39 erbjuder de sökta programmen och inriktningarna. 3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2016/2017. Om program och inriktningar är fastställda för läsåret 2017/2018, bifoga även dessa. 5. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet. 6. Uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober Under juli 2016 kommer därför Skolinspektionen begära in 2016 års slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans Dnr :612 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På Skolinspektionens vägnar Jacob Holm Utredare Bilaga Ansökan från Praktiska Sverige AB Kopia till Praktiska Sverige AB file:///c /Users/MAR029/Desktop/Kallelse/Ansökan%20från%20Praktiska%20Sverige%20AB.htm[ :40:46]

40 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU16/38 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. Ärendebeskrivning Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2017/2018. Barn- och utbildningsnämnden i Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att avstå från att yttra sig över ansökan. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Skolinspektionen Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

41 Från: Info Habo kommun Skickat: den 19 februari :09 Till: BUN Ämne: VB: :805 Remiss från Skolinspektionen Bifogade filer: Registreringsbevis ThorenGruppen.pdf; TG fullmakt.pdf; ThorenGruppen Etableringsundersökning TBS - Jönköping.pdf; ÅR Thorengruppen AB PDF; Systematisk kvalitetsarbete på ThorenGruppen.docx; TG Etableringsundersökning TBS - Enkät.pdf; Ansökan htm Anette Nyström Informatör/Administratör Kommunledningsförvaltning - Habo kommun Postadress: BOX 212, HABO ( Telefon: : Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande Från: Malin Jern Skickat: den 19 februari :57 Till: Info Habo kommun; Kopia: Ämne: :805 Remiss från Skolinspektionen Remiss Berörda kommuner (1) Dnr :805 Remiss från Skolinspektionen Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: file:///c /Users/MAR029/Desktop/Kallelse/Ansökan%20från%20Thorengruppen%20AB.htm[ :40:46]

42 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år ). 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna. 3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2016/2017. Om program och inriktningar är fastställda för läsåret 2017/2018, bifoga även dessa. 5. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet. 6. Uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober Under juli 2016 kommer därför Skolinspektionen begära in 2016 års slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans Dnr :805 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. Bilaga Ansökan från Thorengruppen AB Kopia till Thorengruppen AB Med vänliga hälsningar Malin Jern Tf enhetschef, Enheten för tillståndsprövning Skolinspektionen Postadress: Box 23069, Stockholm Besök: Sveavägen 159 Telefon: Fax: E-post: file:///c /Users/MAR029/Desktop/Kallelse/Ansökan%20från%20Thorengruppen%20AB.htm[ :40:46]

43 file:///c /Users/MAR029/Desktop/Kallelse/Ansökan%20från%20Thorengruppen%20AB.htm[ :40:46]

44 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU14/162 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Kulturskolans lokaler Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till utökade danslokaler för Kulturskolans dansverksamhet. Ärendebeskrivning Kulturskolan har under våren 2016 utökat sin dansverksamhet med mer än 25 % och står inför ett akut behov av utökade danslokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska förvaltningen att utreda möjligheterna till ytterligare danslokaler för Kulturskolan. Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kulturskolechef Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

45 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Anmälningsärenden Ärendebeskrivning a) Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 10-15, Intendent Marie Skarp nr 10-23, Studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte nr 12-27, b) Dnr BU15/125 Skolverket Beslut om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Dnr BU15/170 Skolverket Beslut om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå Dnr BU16/139 Skolverket Beslut om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb Dnr BU15/114 Skolinspektionen Beslut efter tillsyn av utbildningen i Habo kommun. --- Justeras Expedierats

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde KALLELSE Datum Sida 2016-02-11 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lennart Karlsson Förhandling

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte KALLELSE Datum Sida 2015-02-02 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lis Svensson Förhandling

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50 Protokoll 2015-04-22 Nämnd för livslångt lärande Nämnd för livslångt lärande Plats och tid Rum Kumla, 2015-04-22 klockan 14:00-15:25, 15:40-16:05 Beslutande Andreas Brorsson S Ordförande Oskar Svärd M

Läs mer

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson 2015-04-08 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl.10.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-16 113 Innehållsförteckning Ärende 87 Besök av Svante Modén, teknisk chef... 115 88 Ekonomisk månadsrapport... 116 89 Samverkan barn/ungdom - förslag på ny organisation... 117 90 Socioekonomisk

Läs mer

1 Aktuell betygsstatistik... 2. 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3. 3 Ekonomisk månadsrapport... 4

1 Aktuell betygsstatistik... 2. 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3. 3 Ekonomisk månadsrapport... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Aktuell betygsstatistik... 2 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3 3 Ekonomisk månadsrapport... 4 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2012... 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m. läsåret 2017/18

AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m. läsåret 2017/18 YTTRANDE 2016-04-13 Dnr 46/2016 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 Stockholm AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m.

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Lessebo kommunhus kl 17.00-19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Gerd Johansson (c) vice.ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina Cesar (s) Dragomir Zekic (s) Kristina Ericsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Strömsvik måndag den 14 januari kl 10,30-14,30 Närvarande ersättare Beslutande Jonas Andersson (V) Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) vice ordförande Marie Lindh Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-10-08 75 (85) Plats och tid Hälsoäventyret, Tierps köping, Kl. 08.30 16.00 Beslutande Övriga närvarande Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth Gunnarsson

Läs mer

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 14:00 15:10, 15:30 16:30 (Ajournering 15:45 15:55) Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kenny Fransson (S) Kerstin Jönsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

1 Godkännande av dagordning BUN 16/66. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Godkännande av dagordning BUN 16/66. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-05-18 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 maj 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 E6 BESLUTSFÖRSLAG Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid avgörande Kommunhuset Lessebo, Rottnen Onsdagen den 27 juni 2012 kl. 17.00 20.00 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.50 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-02 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Fredrik Johansson (S) Josefine Dinäss (S), kl. 13.00-14.40,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (28) Tid Onsdagen den 25 Mars 2015 klockan 15:00 Plats Liljeborgsskolan, Engelbrektsgatan 5, Trelleborg Ärenden 29 Upprop 30 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-10-15, kl. 15.00 17.15

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-10-15, kl. 15.00 17.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.15 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson (S) Dan Bondesson (S) Marie-Louise Eddegård

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 17 oktober 2011 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Information 17 september 2015 Gruppen för rektorer på fristående gymnasieskolor

Information 17 september 2015 Gruppen för rektorer på fristående gymnasieskolor Information 17 september 2015 Gruppen för rektorer på fristående gymnasieskolor SKOLINSPEKTIONEN INSPEKTIONSAVDELNINGAR Umeå Stockholm Linköping Göteborg Lund 2 Regelbunden tillsyn - Tillsynsuppdraget

Läs mer

ia's~ib~~:;~~k(~::::,.

ia's~ib~~:;~~k(~::::,. 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-17.00 Besliutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen C), ordförande Anna Johansson M) Rune Larsson M) 63-del av 65, 66 74) Benkt-Eric Lindh FP) Roger Krona

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 35 Innehållsförteckning Ärende 28 Besök från Kråkeryds förskole- och skolområde... 37 29 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete... 38 30 Ekonomisk månadsrapport... 39 31 Barn- och elevprognos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-18 23 Innehållsförteckning Ärende 18 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner... 25 19 Information från Hagabodaskolan F-5... 26 20 Ekonomisk månadsrapport... 27 21

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50 Beslutande Kent

Läs mer

Remiss - Dnr 31-2014:802 - Ansökan från Svartådalens Skola AB

Remiss - Dnr 31-2014:802 - Ansökan från Svartådalens Skola AB SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\ Staben\BLN\2014\2014-03-11\Ärende 9 Remiss skola Svartådalen.docx SKOLFÖRVALTNINGEN 1 (5) DNR 2014/261 BILAGA BLN 2014/13/2 ÄRENDE 9 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74 80

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Lene Hollner (S) Britt-Marie Necke

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Stadshuset, sektor Utbildning

Stadshuset, sektor Utbildning Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön kl 13.00-16.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor.

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2015-03-24 Robert Handläggare Lundh Telefon:08 Robert Lundh 508 33 638 Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Måndagen den 16 november 2015 kl. 14.00 Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Ersättare

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50 1(18) Plats och tid ande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50 Annsofi Ramevik (s), Ordförande Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Ronny Samuelsson (s), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Informationsblad 1 (6) Entreprenad och samverkan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om entreprenad och samverkan, i samband med myndighetens tillsyn. Det är med utgångspunkt i dessa

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 22 oktober 2012, klockan 13.15-17.25, ajournerat klockan 16.15-16.25 Bo Ederström (M)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-02-22 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-02-22 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 13 Besök från Bränninge rektorsområde... 17 14 Ekonomisk månadsrapport... 18 15 Bokslut 2010... 19 16 Budgetförutsättningar för barn- och utbildningsnämnden verksamhetsåren 2012-2014...

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 8/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-04-06 Klockan: 13:15 16.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Thomas Esbjörnsson (S) Mussie Ephrem (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-26 68 Innehållsförteckning Ärende 54 Aktuell betygsstatistik, Hagabodaskolan 7-9... 70 55 Elev- och föräldraenkät 2014... 71 56 Ekonomisk månadsrapport... 72 57 Budget 2015... 73 58 Aktuell kö

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Mot en giftfri förskola Besök av utvecklingsledare Johnny Nilsson. 3. Aktuell kö till förskoleverksamhet BU14/8

Ärende/Föredragande 1. Mot en giftfri förskola Besök av utvecklingsledare Johnny Nilsson. 3. Aktuell kö till förskoleverksamhet BU14/8 KALLELSE Datum Sida 2014-10-09 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 21 oktober 2014 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Nicklas Gustavsson Förhandling

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 november 2012 (1)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 november 2012 (1) KROKOMS KOMMUN 6 november 2012 (1) Plats: Mus-Olle, Kommunhuset i Krokom Datum och tid: Tisdagen den 6 november 2012 kl 8.30-15.45 Beslutande: Övriga deltagande: Karin Wallén, (C), ordf Leif Olsson (C),

Läs mer

91 Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

91 Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-15 85 Meddelanden. 86 Anmälan om delegationsbeslut. 87 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport maj 2011. 78 Redovisning av LUPP-enkäten. 89 Permanentning av Lokal styrelse

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008 Innehållsförteckning * Delårsrapport per juni 2008, 41... 2 * Ekonomisk rapport per augusti 2008, 42... 3 * Konsekvensanalys Dvärsätts skola 43... 4 * Detaljplan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-10-18 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-10-18 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 79 Systematiskt kvalitetsarbete... 97 80 Ekonomisk månadsrapport... 98 81 Aktuell barnomsorgskö... 99 82 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2011... 100 83 Förskola i norra kommundelen...

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR Sida 1 (5) 2015-06-10 Arkivmyndighetens beslut 2015:15 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Gamla Apotekshuset, Dalavägen 12, Hagfors kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.20 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-29 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Veronica Olmos Oscarsson (S) ersättare för Suzana

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg 27, den 9 april kl. 08.30

Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg 27, den 9 april kl. 08.30 Kallelse Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2014-04-09 Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg 27, den 9 april kl. 08.30 Gruppmöte Kl. 12.30 Symfonin (majoriteten) Kl. 12.30

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 27 april 2011, klockan 16.00-17.50 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Margareta Barkselius

Läs mer