Projektmaterial. Runö folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial. Runö folkhögskola"

Transkript

1 Projektmaterial FÖRETAGSEKONOMI PÅ DISTANS - DELRAPPORT Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 Företagsekonomi - distanskurs inom ramen för ITiS Delrapport: Arne Torstling Lasse Swartz Stefan Lauffs 1

3 Innehållsförteckning ITIS-PROJEKTET FÖRETAGSEKONOMI... 3 PROJEKTETS MÅLSÄTTNING:...3 HUVUDDRAG I PROJEKTET... 3 KONFERENSSTRUKTUR PÅ RUNONET... 4 Adamsson AB... 4 Bertilsson AB... 4 Cesarsson AB... 4 Davidsson AB... 4 Om Företagsekonomi... 5 Spelledning... 5 Länksamling... 5 Handledningar... 5 Företagsekonomi... 5 STRUKTUR FÖR WEBPOLO... 6 Årets inledning... 6 Kvartalsvisa beslut... 6 Årets avslutning... 6 Funktioner... 7 Bankärenden... 7 Orderbok... 7 Resultat... 7 Tidning... 7 FÖRSTA TESTKURSEN... 8 Deltagarna... 8 Förarbetet... 8 Rekryteringen... 8 Genomförandet... 9 Sammanfattning... 9 SLUTORD FÖR DENNA DELRAPPORT

4 Delrapport om ITIS-projektet Företagsekonomi Projektets målsättning: Projektets mål är att utveckla en distanskurs inom området företagsekonomi och ledarskap. Distanskursen byggs upp kring ett webbaserat företagsspel som simulerar ledning av företag inom industrisektorn. Projektets huvudsyfte är att med IT-pedagogiska metoder förmedla kunskaper i företagsekonomi och ledningsfunktioner i företag och organisationer. Kursens längd beräknas till 50 timmar. Målgrupp är primärt förtroendevalda i ideella och ekonomiska föreningar som genom sitt uppdrag behöver kunskaper inom området. Projektet startade och avslutas Huvuddrag i projektet Deltagare i projektet är Arne Torstling, Lasse Swartz och undertecknad (Stefan Lauffs) Distanskursen har två huvudplattformar. Dels den webbbaserade företagssimulatorn WebPolo 1 och dels det server/klient-baserade konferenssystemet FirstClass 2. Därutöver finns, eller kommer att finnas: Kompletterande webbaserade applikationer för kontroll av den initiala kunskapsnivån (QMP 3 ) Preparerande självstudiekurs för de som behöver höja kunskapsnivån inför kursen (PreparandkursFöretagsekonomi 4 ) Lärarledd preparandkurs i företagsekonomi på lärplattformen Platon 5 Analys av uppnådda studieresultat samt utvärdering av kursen med verktyget Attityd 6 En provkurs initierades i september -02 med 21 deltagare och med planerad avslutning i november - 02, tillsammans 50 timmar under 10 veckor. (Ytterligare en provkurs är inplanerad att genomföras med start jan -03 och avsluning i mars -03.) Deltagarna indelades i 4 grupper som i denna kurs blir 4 ledningsgrupper med ansvar för var sitt företag. Nämligen: Adamsson AB, Bertilsson AB, Cesarsson AB och Davidsson AB. Dessa företag utvecklar, tillverkar och säljer lagerhanteringsmaskiner på en marknad i konkurrens med varandra. Lärarna, dvs spelledningen, bestämmer marknadsvillkoren och begär offerter på lagerhanteringsmaskiner. Företagens ledningsgrupper får efter bästa förmåga erbjuda marknaden sina produkter genom att svara på offerterna. Spelet, eller kursen, speglar verklighetens problematik mycket nära, utan att för den skull vara lika komplicerad. Kursen innehåller moment som att analysera den egna förmågan och bristerna, formulera strategier, beräkna produktionskapacitet och därmed förråds- och lagerhållning. Inköps- och finansieringsdetaljer, produkt- och kompetensutveckling samt personalförsörjning. Kursen simulerar en tidsperiod på upp till 10 år. 1 WebPolo. Kursens centrala nav. WebPolo är ett webbaserat spel för simulering av affärshändelser inom tillverkningsindustrin. Demo och manualer finns på 2 RunoNet. Runöskolans FirstClass-system. Systemet används för kommunikationen i kursen. Dels mellan deltagarna internt i företagens ledningsgrupper, men också för kommunikation mellan deltagarna och lärarna (spelledningen). RunoNet används i denna kurs också för att härbärgera olika studiematerial samt för hyperlänkar till kompletterande material. 3 QMP. Qustion Mark Perception är ett system för att konstruera webbaserade tester med kvalificerad feedback. 4 Preparand FEK. Animerade självstudier med arbetsuppgifter och facit. Kan nås på 5 Platon. Webbaserat system av typ en e-learning. Möjliggör fortlöpande intagning med lärarledda insslag. 6 Attityd är ett pc-program för konstruktion av webbaserade undersökningar. Attityd innehåller även ett kraftfullt analysverktyg. 3

5 Konferensstruktur på RunoNet Deltagarna anslöts till konferensarian på RunoNet (FirstClass) och strukturen visas i bilden nedan: Konferenserna är: Adamsson AB Vilket är konferensrum för leningsgruppen i förtaget Adamsson AB. Bertilsson AB Vilket är konferensrum för leningsgruppen i förtaget Bertilsson AB. Cesarsson AB Vilket är konferensrum för leningsgruppen i förtaget Cesarsson AB. Davidsson AB Vilket är konferensrum för leningsgruppen i förtaget Davidsson AB. Lärarna, dvs spelledningen har tillgång till ledningsgruppernas konferenser 4

6 Om Företagsekonomi Innehåller information om kursen, hur de olika konferenserna används, deltagarförteckning. Spelledning Lärarnas konferens. Deltagarna kan endast skicka meddelande till konferensen, inte läsa. Syftet är att ledningsgrupperna ska kunna skicka frågor och få svar av lärarna utan att andra deltagare kan ta del av meddelandeväxlingen eller dess innehåll. Länksamling Olika länktips av typen exempel på affärsidéer, eller vad är en SWOT-tabell. Innehåller också länkar till kompletterande preparandkurser (Prep FEK, FUD etc) Handledningar Olika handledningar som bla rör förutsättningar för WebPolo och spelmanual till WebPolo Företagsekonomi Kursen huvudkonferens. Här fortgår allt som rör kursen i sin helhet och som inte är av sådan art att spelmomenten går förlorade därför att affärshemligheter röjs. 5

7 Struktur för Webpolo Bilden visar huvudsidan i WebPolo för företaget Adamssom AB Spelet är uppbyggt i tre olika beslutsdelar. Årets inledning De beslut som fattas i början av varje år. Dessa beslut kan sedan inte ändras under innevarande år. Kvartalsvisa beslut De beslut som fattas varje kvartal Årets avslutning Resultatet av årets händelser 6

8 Vidare finns till vänster: Funktioner Bankärenden Där man kan låna pengar, betala lån och räntor på lån, begära inlösen av kundfodringar. Orderbok Studera inkomna offerter, analysera marknaden, leverera produkter på erhållna order, svara på offerter Resultat Studera balans-och resultatrapporter Tidning Läsa om händelser i branschorganet Lyftet, där spelledningen kan meddela om viktiga nyheter för branschen, tex ränteförändringar 7

9 Första testkursen Deltagarna Kursen som samlade 21 deltagare med i huvudsak folkhögskoleelever i åldern år och med jämn könsfördelning inleddes tveksamt. Kursen är i skrivande stund ännu inte analyserad varför endast summarisk rapport om genomförandet kan beskrivas. Deltagarna hade svårt att hitta fram till FirstClass på RunoNet. Flera av deltagarna, inklusive deras handledare trodde att konferensarian fanns på Folkbildningsnätet. Några deltagare som anmälts hördes över huvud taget inte av och gick inte att kontakta. En passade i inledningsskedet på att ta en veckar semester och en annan åkte på skolresa till Spanien. Flerparten av deltagarna hade inte grundkunskaper att tillgodogöra sig kursen och bland dessa fanns deltagare med uppenbara språkproblem. Några hade missförstått syftet och kursens innehåll. Förarbetet Kursen, har planerats sedan lång tid. En variant av denna kurs är planerad att ingå som en modul i ett större system för utbildning av representanter i företagsledande organ, tex ledningsgrupper och bolagsstyrelser. Målgruppen är alltså inte densamma som man vanligen finner på våra folkhögskolor. Vi ville ändå göra ett försök med en anpassad variant för de som kan tänkas besitta tillräckliga insikter och kunskaper men inte är direkt och omedelbart ämnade för företagsledande uppdrag. Vi ändrade, drog bort, lade till, -och hoppades! Bland annat omarbetade vi en särskild modul som kommer att användas i en preparandkurs i företagsekonomi. Denna modul innehåller animationer och interaktiva övningar som ombearbetades för att harmoniera med denna distanskurs. Resultatet av bearbetningen kan studeras på För de som hade svaga kunskaper i FirstClass erbjöd vi en självstudiekurs på Självstudiekursen innehåller 10 moment som tar c:a 2 timmar att studera. Rekryteringen Vi fick ett tämligen stort intresse från landets folkhögskolor. Många av eleverna valde distanskurser som komplettering till sina ordinarie studier på folkhögskolan. Det sågs som ett bra sätt att fylla upp till fulla studiepoäng att läsa deltidsstudier på distans. Vi gjorde telefonintervjuer av de flesta deltagarna. Vid intervjutillfället var alla intervjuade mycket positiva och såg med spänning fram mot kursstarten. De intervjuades förkunskaper och förväntningar var mycket olika. Några exempel på förkunskaper: fem uppgav att de saknade eller hade små kunskaper i företagsekonomi, fyra hade gymnasieutbildning i ämnet, en hade deltagit i en starta eget kurs och en hade en fil kand i företagsekonomi. Vad gäller förväntningar var de minst sagt blandade allt från nyfikenhet till en möjlighet att lära för att klara av nya arbetsuppgifter som innebar budgetansvar. Deltagarna hade skiftande bakgrundskunskaper, men eftersom vi hade tämligen gott om kompletterande material ansåg vi att alla 21 deltagare hade reell möjlighet att tillgodogöra sig kursen. 8

10 Genomförandet Redan när kursen introducerades var vi medvetna om att denna kurs innebar särskilda svårigheter och utmaningar. Runöskolan har sedan 1991 arbetat med utvecklingsarbete och genomförande av flexibelt lärande på distans. Denna kurs intar dock en särställning bland de otaliga kurser som utvecklats och genomförts. Huvudskälet är att ämnet i sig själv och spelets karaktär bygger i hög grad på interaktion mellan deltagare och lärare. Det fordrar således att de inblandade i kursen avsätter ordentligt med tid för kommunikation inom gruppen, men också tvärs gruppvis och mellan lärarna och deltagarna. Vi vet sedan länge att just interaktionen mellan kursdeltagarna är svårast att uppnå i distansutbildningar. Vi lät dock kursen få en lång startsträcka, dvs deltagarna fick gått om tid att bekanta sig med spelet och de preparerande material som erbjöds. Här visade det sig att deltagarnas stora variationer på förkunskaper, och kanske också motivation, genast fick stor betydelse. Några kom som sagt aldrig fram till konferenssystemet vilket gjorde att ledningsgrupperna fick betänklig slagsida eftersom det helt enkelt saknades nöjaktigt med deltagare i gruppen som kunde samarbeta och lotsa fram nödvändiga beslut i spelet. Få av deltagarna tycktes förstå spelets logik eller kände sig främmande inför terminologin. Det fanns dock några lysande undantag. Efter 6 veckors kurs och 4 ledningsgrupper som förmodat skulle vara inbegripna i dynamiska företagsstrategiska diskussioner, hade vi endast en ledningsgrupp som fungerade, trots ihärdigt och enträget bönande från kurskamrater som försökte dra i sina ledningsgrupper. Förvånansvärt få frågor ställdes av deltagarna till spelledningen. Vi beslöt därför av de samlade intrycken att avbryta spelet och därmed kursen och av det faktum att spelomgången rent pedagogiskt inte var möjlig att fortsätta. Vi är i skrivande stund inbegripna med materialinsamling från kursen för analys. Resultatet av analysen ska sedan användas inför nästa provkurs som startar i januari och avslutas i mars, som för övrigt sammanfaller med detta projekts avslutning. Sammanfattning Eftersom vi vill avvakta vår utredning om kursomgången och analysens resultat är en sammanfattning av projektet fram till nu osäker. Vi vill dock peka på sådant som vi nu känner intuitivt även kan komma från analysen. 1. Svårigheterna för denna kurs kan ha underskattats. Sannolikt är material och prekursinformation inte tillräckligt tydligt för de kursdeltagare som antogs till denna kursomgång. 2. Enligt samma resonemang kan man undvika flera av de kända (antagligen även just nu okända) genom att göra en mer selektiv och riktad rekrytering. Inte minst ska motivationen vägas in i kriteriet på den goda kursdeltagaren. 3. Kurslängden och studietakten kan behöva justeras, eventuellt att lägga in fysiska träffar. 4. Utveckla teknik och metoder för kommunikation i realtid för mer oberoende av teknikkunskaper bland deltagarna (redan inplanerat). 9

11 Slutord för denna delrapport ITiS är en del av regeringens satsning på att utveckla och öka IT-användningen som ett pedagogiskt redskap i undervisningen. Vår grupp har valt att bygga vidare på de erfarenheter som förvärvats genom mer än 10 års utvecklingsarbete. Avsevärt mer av Runöskolans resurser har tagits i anspråk för detta ITiS-projekt än vad som ingår i överenskommelsen mellan statsmakten och skolor om enskilda projektresurser. Runöskolan ser dock detta projekt som en viktig strategisk satsning. Inte minst avspeglas detta av att skolledningen är direkt involverat i projektets operativa delar. Projektet har inte deltagit i gemensamma aktiviteter med andra ITiS-projket på den lokala orten i den utsträckning som kanske förväntats. Vår förhoppning är dock att under nästa kvartal kunna deltaga mer i gemensamma aktiviteter och därigenom mer delaktiga i kunskapsspridningen. Denna delrapport hoppas vi i viss mån kunna sprida ljus över projektet Företagsekonomi. Vi fortsätter nu och fullföljer enligt planeringen och räknar med projektavslutning i mars Till dess återstår utvecklingsarbeten både av teknisk och metodisk karaktär samt att genomföra ytterligare en provkurs. Ytterligare frågor om projektet besvaras välvilligt av undertecknad eller av mina kollegor Arne Torstling: och Lasse Swarzs: Åkersberga i november 2002 RUNÖ FOLKHÖGSKOLA Stefan Lauffs, IT-chef e-post: 10

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare. Sidan 1. Handledare: Elisabeth Banemark

Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare. Sidan 1. Handledare: Elisabeth Banemark Söderportskolans Musikteaterprojekt ITiS-Rapport Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare Sidan 1 Handledare: Elisabeth Banemark Innehållsförteckning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Ek Dr Henrik Hansson 051231 1 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning...1 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer