Svenska som andraspråk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska som andraspråk"

Transkript

1 Svenska som andraspråk Studiehandledning

2 Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt Kursbokens användning Att lyckas med kursen Genom denna kurs kommer du att få möjligheter att utveckla ditt språk, något som ger dig nya möjligheter i det svenska samhället. Språket är nyckeln till kunskap och för att kunna tillgodogöra sig kunskap på ett bra sätt krävs det bra språkkunskaper i svenska. Du har gjort ett val genom att läsa och lära svenska som andraspråk på distans vilket ger dig stor frihet att studera när det passar dig i tid och rum. Det är du som bestämmer i vilken takt och vad som du behöver lära. Förkunskaper För att lyckas med kursen krävs det att du har goda förkunskaper med betyget godkänt från C- nivå från SFI. Det ger dig en bättre möjlighet att tillgodogöra dig innehållet på ett lyckosamt sätt. Det är viktigt att du har mål för dina studier för då ökar din motivation och du kan planera dina studier på ett bättre sätt. Kursöversikt. Kursen består av fem delar som är uppdelade i nio block. I dessa block ingår boken På G, tillhörande bok med grammatik, hörövningar, länkar till olika användbara övningar och datorn som arbetsredskap samt stöd av mig som lärare och mentor. Genom datoranvändning, läsning av olika tematiska texter, grammatikövningar, skrivövningar, hörövningar samt samtal och diskussioner får du redskap till att utveckla dina språkkunskaper utifrån din nivå på ett bra sätt. Alla dessa moment är av varierande karaktär och förhoppningsvis ska det underlätta och stimulera din språkutveckling i tal och skrift. Vi kommer att ha fysiska träffar där vi diskuterar, har genomgångar och redovisningar. Dessa träffar kommer att planeras utifrån dina och gruppens behov och önskemål. I inledningsblocket får du den grundläggande översikten av de fyra färdigheterna, tala, lyssna, skriva och läsa, vilket du kommer att ha glädje av i de övriga momenten i kursens alla block. Det är totalt nio block som var och en är indelade i olika färdighetsmoment med insändningsuppgifter. I varje block i samtliga moment möts du av en ruta med MÅL för inlärning och efter att du har gjort tillhörande arbetsuppgifter i läseboken samt grammatikövningarna, avslutas momenten med att du möter en ruta med Snabb koll frågor med självrättning där du kan testa dina kunskaper innan du går vidare.

3 Efter att du arbetat dig igenom de nio blocken som ingår i kursen får du slutligen göra ett test som vid godkänt resultat ger dig verktyg att läsa vidare på gymnasialnivå. De betygsnivåer som gäller är IG = icke godkänd, G = godkänd och VG = väl godkänd SVA Svenska som andraspråk Kursbokens användning Du kommer att se att det är både kul och spännande att lära sig svenska som andraspråk på distans, men det är en utbildning och du går en kurs. Detta innebär att det förväntas en del självständiga studier av dig och förberedelser genom att du läser kursboken På G, som vi använder i denna kurs. Du arbetar med tillhörande bok i grammatik, skriver uppgifterna, lyssnar på hörövningar, går in på länkar och skickar in insändningsuppgifter. Varje block är indelat i moment och avslutas med ett test. Denna studiehandledning är utarbetad som en vägledning för dina studier med tydliga instruktioner. Dessa hittar du under ikonen info På G. Varje moment inleds med mål för inlärning samt avslutas med ett självtest. Det är nödvändigt att klara av varje moment som ingår i ett block innan du går vidare till nästa block. Detta för att du ska lyckas med dina studier på bästa sätt samt nå ditt mål med att klara kursen. Distansupplägget När du loggar in på kursen möts du av en ikon där det står distansutbildning. När du klickar på den kommer du till ett fönster med flera ikoner. Den första ikonen heter Info På G. När du klickar på den hittar du detta informationsmaterial och länkar till skolverket så att du kan läsa om betygskriterier för denna nivå i svenska som andraspråk. Ikon nummer två innehåller Uppgifter till de olika nio blocken. När du klickar på varje block från ett till nio, kommer det upp en studiehandledning som leder dig genom varje block med hänvisningar till övningar och insändningsuppgifter. När du klickar på ikonen med Insändningsuppgifter så är det där som du skall skicka in dina uppgifter. Jag kommer att besvara dessa personligen till dig genom mail. Ikon nummer fyra Diskussion kommer du att använda genom att diskutera olika teman och frågeställningar med mig eller med någon kamrat. Det kanske inte blir till varje block men någon gång då och då under kursens gång. Den sista ikonen Frågor är ett forum där du kan ställa frågor om allt som du vill veta när det gäller dina studier. Jag besvarar dina frågor så fort det är möjligt. Allt detta kommer vi att gå i genom på den första träffen när du börjar dina studier.

4 SVA Svenska som andraspråk Ämnets syfte och karaktär Ämnet svenska som andraspråk syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva som medel för tänkande, lärande och kommunikation. Genom utveckling av språket vidgas begreppsvärlden. Syftet är att ge varje individ tilltro till den egna språkförmågan för att stärka den personliga och kulturella identiteten och kunna inse språkets och litteraturens betydelse för denna process. Syftet är även att utveckla förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och den svenska kulturen. Ämnet skall utveckla en allsidig kommunikativ förmåga utifrån den studerandes förutsättningar, behov och studiemål. Kunskaper i svenska är en förutsättning för studier i andra ämnen, för fortsatta studier och för att den studerande skall kunna fungera i vardags-, arbets- och samhällsliv. Syftet med ämnet svenska som andraspråk är att den studerande skall uppnå en funktionell behärskning av språket, så långt möjligt i nivå med den som studerande med svenska som modersmål har. Språkutveckling försiggår inte bara inom ramen för utbildning utan även i arbete och under andra aktiviteter. Ämnet skall ge kunskap om och möjlighet att använda olika inlärningsstrategier som en viktig grund för ett livslångt lärande. Förmågan att söka, sovra och bearbeta information från olika källor samt att kritiskt granska och värdera denna är av grundläggande betydelse. I ämnet svenska som andraspråk behandlas språk, litteratur, teater, film och bild. Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad bidrar till ökad språklig medvetenhet. Genom att reflektera över likheter och skillnader i språk kan den studerande utveckla både det egna språket och olika kommunikationsstrategier. Den första delen av utbildningen i ämnet svenska som andraspråk omfattar såväl alfabetisering - på svenska eller på modersmålet - som grundläggande läs- och skrivutveckling för analfabeter och kortutbildade vuxna. De studerande som har grundläggande färdigheter går vidare mot målen i den andra delen. Mål som den studerande skall ha uppnått efter den del av utbildningen som syftar till att ge grundläggande läs- och skrivfärdigheter Den studerande skall - kunna förstå hur skrift förmedlar budskap och hur språket är uppbyggt, - kunna använda språket i olika sammanhang, - kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket, - kunna använda läsning och skrivning för att lära, förstå och uttrycka sig, - kunna utveckla strategier för läsning och skrivning med olika syften i vardags-, samhällsoch arbetsliv samt för fortsatt lärande. Mål som den studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs Den studerande skall - kunna tala med godtagbar intonation och satsmelodi, - kunna uttrycka sig begripligt och sammanhängande i tal och skrift, - kunna kommunicera i tal och skrift på ett sätt som är anpassat till situationen och mottagaren, - kunna läsa och tolka texter av varierande karaktär samt i tal och skrift återge och reflektera över det lästa, - kunna reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i olika medier,

5 - kunna uttrycka åsikter samt argumentera i tal och skrift, - kunna använda skriftspråkets grundläggande normer, - kunna göra språkliga iakttagelser och jämföra eget och andras språkbruk, - kunna använda olika verktyg vid kunskapssökande, - kunna hämta, värdera och ta ställning till information från olika källor och på ett självständigt sätt omvandla information till egen kunskap, - kunna använda inlärningssätt som främjar den egna språkutvecklingen. Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänd Den studerande talar med godtagbar intonation och satsmelodi och använder sig av grundläggande regler för språkbruk. Den studerande formulerar sig begripligt och sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella situationer samt med hänsyn till mottagaren. Den studerande använder strategier som till exempel omformuleringar och förklaringar för att överbrygga språkliga problem. Den studerande ger exempel på grundläggande skillnader mellan talat och skrivet språk, som är anpassat till olika situationer. Den studerande tar del av olika slags text och bild, reflekterar över innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser. Den studerande ger exempel på hur man på ett självständigt sätt förhåller sig till olika källor och budskap. Kriterier för betyget Väl godkänd Den studerande kommunicerar muntligt med tydligt uttal, god språkbehandling och språkmelodi. Den studerande använder ett språk som är varierat och korrekt i både tal och skrift och anpassar sig till situation och mottagare. Den studerande deltar aktivt i samtal och diskussioner. Den studerande använder skrivande för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor. Den studerande skriver i huvudsak korrekt såväl berättande som mera utredande texter där tankegången klart framgår. Den studerande läser texter av olika slag, relaterar det lästa till sina erfarenheter och reflekterar över innehåll och form. Den studerande använder sig av olika källor för att inhämta kunskap, granskar och värderar dem samt sammanställer sina resultat så att de blir tillgängliga för andra.

6 Kursinnehåll Kursen innehåller 9 block. Till varje block hör olika uppgifter som ska sändas in. Block 1 Att komma igång 3 insändningsuppgifter 5 länkar Block 2 Att lära sig ett nytt språk 5 insändningsuppgifter 3 länkar Block 3 Böckernas värld 6 insändningsuppgifter 6 länkar Block 4 Kärlek 5 insändningsuppgifter 2 länkar Block 5 Pengar 6 insändningsuppgifter 5 länkar Block 6 Sagor och berättelser 7 insändningsuppgifter 1 länk Block 7 Barn och föräldrar 7 insändningsuppgifter 6 länkar Block 8 Sverige 6 insändningsuppgifter 1 diskussionsuppgifter 2 länkar Block 9 Arbete 4 insändningsuppgifter 1 diskussionsuppgift 5 länkar Du väljer själv den studietakt som passar dig! Studietakt Heltid, 100 % Kurstid 18 veckor, 1 termin 2 veckor per block Halvtid, 50 % Kurstid 33 veckor, 2 terminer 4 veckor per block Studietakt med egen uppläggning av kursen kan även förekomma men då i samråd med lärare och studie- och yrkesvägledare.

7 Tidsplan som du kan använda om du vill! TIDSPLAN Namn: Vecka Block och moment Egna anteckningar Anteckningar

8 Hur man lyckas med sina studier Det är mycket viktigt att du förbereder dig på bästa sätt och planerar in dina studier på tider som är mest passande för dig. Att lära sig ett språk är en process och det måste få ta tid. Du bestämmer vad du behöver läsa och träna på, men det är av stor betydelse att följa råd och anvisningar för att lyckas studera på distans. 1. Börja med att skumma igenom rubrikerna i första avsnitten i boken. Det ger dig en snabb överblick över vad du skall läsa och vilka uppgifter som ingår. Du kommer att märka att boken tillsammans med CD-skivan, länkarna och datorn som verktyg leder dig igenom avsnittet och bekräftar din inlärning genom mål, övningsfrågor och kunskapskontroller. 2. Efter detta läser du avsnitt 1 och väljer själv vilka övningar som du behöver och vilka färdigheter som du bör träna. Alla lär sig på sitt sätt och ditt sätt är det bästa för dig. 3. Vid varje underrubrik i avsnitt 1 kan du se de inlärningsmål som finns i studiehandledningen. Alla är formulerade som frågor. För att uppfylla kraven för kursen måste du kunna svara på alla dessa frågor. När du läser, lyssnar på texterna eller arbetar med länkarna bör du därför leta efter svaren på frågorna och när du finner dessa kan du stryka under eller skriva ner dem. Det är viktigt att du verkligen gör detta eftersom din inlärning förstärks när du stannar upp och skriver ner eller stryker under i boken. 4. Efter varje underrubrik finns en ruta med övningsfrågor med facit. Här är det åter igen viktigt att du verkligen stannar upp och skriver ner svaren i boken eller antecknar dem. Efter detta kontrollerar du dina svar med facit längst ner i rutan. Om du missat några frågor eller inte förstått ska du gå tillbaka till texten eller uppgifterna tills du tycker att du förstått allt. 5. I slutet av varje kapitel finns det insändningsuppgifter samt en kunskapskontroll som du skickar till mig så att jag kan följa dig i din språkutveckling. Om det finns något som du inte förstår så skall du fråga mig för att få en förklaring så att du är nöjd och kan fortsätta ditt arbete med kursen. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor. Om du har en fråga skall du ställa den. Du kommer att få möta många roliga och spännande texter, hörövningar och uppgifter som du kommer att ha stor glädje av i framtiden. Jag gläder mig åt att få önska dig lycka till med dina studier. Lycka till!

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lupp som pedagogiskt verktyg Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ Förord Denna handbok är till för dig som på något sätt kommer i kontakt med meritportföljen. Med den här vill vi inspirera dig, hjälpa dig och framför allt ge dig tips

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer