Vad kostar IT? Anders Enmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kostar IT? Anders Enmark"

Transkript

1 Vad kostar IT? Anders Enmark

2 Agenda Introduktion om Lantmäteriet Bakgrund till projektet Projektets omfattning Projektets mål Hur gick vi tillväga? Ekonomisk modell Vad har vi uppnått? Framtid

3 Introduktion om Lantmäteriet finns på 70 orter i landet har ca 2000 medarbetare genomför ca förrättningar årligen ca pantbrevsärenden årligen tillhandahåller geografisk information, höjd och landmätningar Lantmäteriet är en avgiftsoch anslagsfinansierad myndighet (20%) lantmateriet.se

4 Utveckling och IT på Lantmäteriet Utveckling och IT har ca 225 medarbetare samt cirka 70 konsulter 400 MSEK i utgifter inom UIT IT Kostnader Lantmäteriet Drift- och Infrastruktur kostar ca 210 MSEK varav 25 MSEK i outsourcade tjänsteköp Investerar MSEK årligen inom UIT Primärt datacenter i Gävle och sekundär driftsplats i Kiruna (D-R) Systemförvaltning Drift och Infrastruktur Utveckling Övrigt

5 Utmaningar 2010 Vad kostar IT-systemen totalt sett för utveckling, drift och förvaltning? Hur fördelar sig IT-kostnaderna över tjänsterna, applikationerna, IT-plattformarna mappat mot respektive verksamhets och resultatområde? Ur en IT-kostnadsaspekt fanns det ett flertal konkreta utmaningar Lantmäteriet hade bra kontroll på de faktiska kostnaderna för IT-produktionen avseende inköp. Spårbara kostnader per system och applikation som kunde ligga till grund för en extern prissättning av våra e-tjänster fanns inte. Hur skall vi prognosticera och budgetera volymer och kostnader för våra IT-system och IT-plattformar? Vilken kostnadsmassa är påverkbar på kort respektive lång sikt, dvs vilken upp-nedskalningsförmåga har vi? Vad kostar våra olika SLA-nivåer? Vad kostar det att katastrofsäkra ett system eller en applikation? Hur kan verksamheten förstå och påverka IT-kostnaderna? Det har varit svårt att jämföra IT-produktionskostnader med andra myndigheter och privata aktörer på ett rättvisande sätt. Hur kostnadseffektiva är Lantmäteriet i förhållande till andra aktörer?

6 Målbild Övergripande syfte och målbild för uppdraget sattes till: Ge tydlig transparens i alla IT-kostnader och hur de byggs upp Ge IT:s kunder möjlighet att kunna påverka sina kostnader Ytterliga mål för uppdraget: IT-produkterna ska bära sina egna kostnader Debitera efter nyttjande av IT:s resurser, dvs varje kund debiteras för de resurser som respektive tjänst/system/applikation nyttjar Modellen skall byggas upp utifrån vissa principer för hur den faktiska förbrukningen beräknas Verksamheten skall ges möjlighet att påverka sina IT-kostnader genom att styra efterfrågan, nivån och krav på: o Verksamhetsprojekt o Mindre vidareutveckling av applikationer o IT-produkter och servicenivå

7

8 Kostnaden per applikation är uppbyggt av flera delar Produktkostnad + Fördelade IT-kostnader + Applikationsspecifika licenser* + DR säkring Total SLA-kostnad * Inkluderar även supportavtal På områden där vi inte direkt kan härleda en kostnad till en applikation, eller där vi har så liten kostnad att det inte är värt att inventera, har vi istället valt att lägga kostnaden på de kostnadsdrivande produkterna som en IT-moms. Exempel på dessa är t.ex. interna stödsystem som processverktyg för drift- och infrastruktur och övervakning.

9 Lantmäteriets produktkatalog

10 Förberedelser inför version 1 Objekt/projekt/produktplan i vårt ekonomisystem Tidapportering i processdimensionen

11 Fördelningsgrund för ingående delar i IT-arbetsplats Basplattform PC som tjänst IT Support Fördelningsnyckel Antal datorer Faktiskt nyttjande Typ av dator Programvarupublicering(Citrix) Produktkatalog Telefoni Utskrift som funktion AV-utrustning Kommunikation WAN Kommunikation LAN Kundunika licenser Faktiskt nyttjande Enligt Telia spec Faktiskt nyttjande Antal anställda Antal anställda/ Telia spec Antal anställda LM och kv Vasen Faktiskt nyttjande

12 I Basplattform omfattas alla kostnader för grundläggande infrastruktur och produkter samt den personal som arbetar med detta Avskrivningar för BasPC projektet IT Asset Management Windows XP/7 Office 2010 Lync Klient-Infrastruktur Antivirus Telefoni-infrastruktur Mobile device management Gruppkataloger Epost Unik användaridentitet Hemkatalog Övrigt basprogramutbud VPN/Distansuppkoppling

13 Prognosen ligger till grund för SLAkostnaden per applikation Produkter är prissatta på total kostnad för Lantmäteriet per antal instanser av produkten: En ökning av antalet instanser som inte kräver investeringar/ökade kostnader leder till lägre pris/st. Ett ökat antal applikationer/förvaltningsobjekt/verksamhet som nyttjar en viss produkt leder till en ökad spridning av den totala kostnaden. Fler delar på kostnaden och lokalt upplevs det som att produkten blir billigare. Strategin gagnar teknikkonsolidering och applikationsmigrering.

14 Bilden nedan beskriver fördelningsträdet från ekonomisystem via produktkatalog till kostnad i SLA per applikation/tjänst För vissa produkter får man bestämma en fördelningsnyckel enligt principen: Det skall vara rättvist. Den som använder mycket skall betala mer. Fördelningen skall följa de faktiska kostnaderna så långt som möjligt.

15 Jämförelser med andra På 2010 års siffror gjordes en extern benchmark på Lantmäteriet IT:s Infrastruktur. För år 2011 och 2012 har vi gjort en intern analys där vi använt samma metodik som 2010 och jämfört resultaten med föregående år. Denna interna benchmark kan inte användas för att jämföra oss med våra peers Däremot kan siffermaterialet användas för att jämföra oss externt. Analysen ger en relevant bild över förändringarna internt mellan åren för Lantmäteriets infrastruktur och nyckeltalen mäter förändringar mellan åren. Vi vill komma vidare i detta arbete vi har bra material att utgå ifrån

16 Arbetet efter första versionen Utpekat förvaltningsansvar för modellen. Tertialvisa uppdateringar av produktkatalogen - årsvis uppdatering fungerar dåligt då blir det nystart varje gång. Viktigt att IT-produktägarna känner ansvar för produktegenskaper, fördelningsnycklar och ingående balans (dvs. vad i detalj finns i datahallen och hos externa leverantörer). Detaljera inte för mycket, hitta rätt nivå. Acceptera att detta arbete tar tid för organisationen. Detta tjänar man dock in flera gånger om då man får ett bra underlag (transparens) och kan prediktera investeringar och kostnader för kommande år. Viktigt att Förvaltningsledare IT med flera enkelt kan läsa av aktuell komponentförbrukning. I vårt fall har vi utvecklat en liten applikation för detta som ligger till grund för prognosdialogen.

17 lantmateriet.se

18 Kan man ha koll på vad it kostar - i smått och stort? Stefan Ellström Verksamhetsutvecklare utvecklingsavdelningen Sida 1

19 Agenda Om Bolagsverket Bakgrunden, utmaningarna Uppdraget och desss målsättning Ekonomiska modellen Vad kan man få ut? Hur arbetar Bolagsverket vidare? Sida 2

20 Mycket kort om Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Säljer företagsfakta Helt avgiftsfinansierad ca 520 anställda Lokaliserad i Sundsvall Utveckling och drift i egen regi Utvecklingsavdelningen har ca 120 anställda och en årlig budget på ca 160 MSEK (inkl konsulter) Sida 3

21 Bakgrund: driftkrafterna ur verksamhetsperspektiv år 2011 Vad kostar vårt IT-stöd totalt sett (utveckling, förvaltning, drift)? Hur fördelar sig IT-kostnader över våra tjänster, IT-system och verksamhetsområden? Hur kan vi säkerställa att vi arbetar med rätt saker för att bl.a. höja tillgänglighet och sänka kostnader? Hur för vi dialogen med verksamheten avseende behov, förändringskrav ( i detalj och i verksamhetsarkitektur), tillgänglighet utifrån en kostnadsaspekt? Sida 4

22 Utmaningar på IT-kostnadssidan Vi hade bra koll på våra faktiska IT-produktionskostnader avseende inköp, en hyfsad bild av nedlagd tid på viss total nivå, men det fanns ingen bild över IT-produktionskostnader i övrigt. Hur hänger allt ihop, hur fördelas det? Vi hade för vissa enskilda tjänster försökt ta fram relaterade produktionskostnader, men vi har inte tidigare gjort något större gemensamt arbete för att kartlägga kostnader för hela ITverksamheten. Det var omöjligt att jämföra IT-produktionskostnader med andra myndigheter och privata aktörer på ett rättvisande sätt. Vi kunde inte styra IT-verksamheten utifrån kostnadstransparens Sida 5

23 Uppdraget: att införa en IT-kostnadsmodell Uppdragets viktigaste produktmål: en kostnadsmodell för IT-tjänster som är förankrad med ledning och verksamhet en tydlig kostnadstransparens kring IT-tjänster och deras faktiska kostnad en bild över dagens kostnadsläge Under ett drygt halvår arbetade vi tillsammans med extern leverantör med att se över hur IT:s kostnader fördelar sig i förhållande till våra IT-system Sida 6

24 IT-kostnadsmodellen För att adressera beskrivna utmaningar valde Bolagsverket att implementera en ekonomisk modell för produktion och leverans av IT-verksamhet. Bolagsverkets modell bygger på leverantörens egenutvecklade modell omfattande: Kartlagd och definierad produktionskedja Korrekt utfördelning av utvecklingsavdelningens hela kostnadsmassa Möjlighet till uppföljning genom motsvarande struktur i ekonomisystemet Styrande princip: gå inte för djupt på detaljer! Sida 7

25 Leveranskartan hur fungerar den? Produktion IT-verksamheten Komponentgrupper Paketerad leverans Systemleverans Overhead Schabloner Resurser Infrastrukturkomponenter Timmar Fördelningar Enheter & Volymer System/ Applikationer Tjänstekomponenter Stödkomponenter Verksamhetsområden Resursägare Komponentgruppansvariga Tjänsteansvariga Sida 8

26 Version 1.2 Bolagsverkets leveranskarta Overhead Chef & ledning 7000 Infrastrukturkomponenter IT-produktion Lagring och backup Datorhall Tjänstekomponenter IT-produktion (7620) Klientplattform Serverplattform Tjänsteområden Kund Ansvarsenhet Arbetsplatstjänster Användartjänster Personal System 7630 IT-produktion 7620 Stödkomponenter IT-produktion (7620) Central Infrastruktur Applikationsdrift och övervakning Intern kommunikation Servicedesk Databasplattform Middleware Extern kommunikation Scan/tolkning Utdata Internt förvaltade applikationstjänster Övriga områden Licens och avtal Telefoni Projektkontoret 7640 Operativ chef och ledning 7001 Chef & Ledning IT-säkerhet Styrning och Kvalitet (7610) Processledning Samverkansapplikationer T/U miljöer Verksamhetsstöd (mantid) Arkitektur och strategi Metodik Förvaltningsportfölj (7800/7630) Applikationsförvaltning Projektkontor inkl utvportfölj Utveckling/projekt Sida Konsulthantering 9

27 Kostnader för komponenterna Backup Datorhall Lagring Applikationsdrift och övervakning Servicedesk Utveckling/Projekt Applikationsförvaltning Databasplattform Extern kommunikation Indata Klientplattform Konsult Middleware Samverkansapplikationer Serverplattform Stordator kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Telefoni Utdata TOTAL kr kr kr Sida 10

28 Vad kostar ett system? 3:e parts program ( W3D3, 24%) Server: Virtuell Server HW (3%) Server: Windows SW (15%) Applikationsförvaltning (17%) Utveckling/Projekt (4%) Servicedesk (7%) Databasplattform (27%) Applikationsdrift och övervakning (3%) Server: Virtuell Server HW (3%) kr Server: Windows SW (15%) kr Databasplattform (27%) kr Applikationsdrift och övervakning (3%) kr Servicedesk (7%) kr Utveckling/Projekt (4%) kr Applikationsförvaltning (17%) kr 3:e parts program, W3D3 (24%) kr TOTAL kr Sida 11

29 Hur jobbar vi vidare? Tidredovisning kopplad till modellen Hantering av budget och fakturor kopplad till modellen Förvaltningsobjekten för applikationsförvaltning medvetandegjorda om sina systemens kostnader Tekniska produktförvaltningsområden synkroniserade med modellen Mätning av kostnader görs regelbundet Ansvar för modell och hantering finns i organisationen. Vi har numera en bra bild över vad vår IT-verksamhet kostar! Nästa steg: jämföra oss med andra, fokusera förbättringsområden Några svårigheter: - Hur hantera avskrivningar och stora investeringar? Dokumentera! - Viktigt med löpande (årsvis) uppföljning pga variation över tid - Ibland finns helt enkelt inte underlag för fördelningar. Dokumentera resonemang! Sida 12

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Presentation Växjö Kommun Hur Växjö kommun hanterat MSKD 4.1 IT-plattform 2010 In i dimman ut i molnet? 2010-11-11 Snabb fakta Växjö Kommun I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden den

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

Kostnadsbesparingar med standardiserat Client Management

Kostnadsbesparingar med standardiserat Client Management 2006-06-01 Kostnadsbesparingar med standardiserat Client Management Client Management är ett begrepp som motsvarar hanteringen av klientdatorer i en ITmiljö. Ett vanligt krav inom Client Management idag

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Trender inom dokumenthantering.

Trender inom dokumenthantering. Dokumenthantering Lön & personal Patent Säkerhet Telefoni Trender inom dokumenthantering. Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag I svenska bolag hanteras stora mänger information

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer