Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk"

Transkript

1 SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk STOCKHOLM. Telefon Fax Org. nr Besöksadress: Ragnar Östbergsplan 1

2 SID 2 (7) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE PRIS FÖR INFÖRANDE PRIS FÖR SERVICE DESK PRIS FÖR SYSTEMDRIFT PRIS FÖR SYSTEMDRIFT (EJ STORDATOR) PRIS FÖR SYSTEMDRIFT (STORDATOR) PRIS FÖR LAGRING OCH BACKUP PRIS FÖR DATABASDRIFT PRIS FÖR UTDATAHANTERING PRIS FÖR DRIFT AV INTERNA OCH EXTERNA INTEGRATIONER PRIS FÖR SYSTEMFÖRVALTNING BASBELÄGGNING KONSULTSTÖD PRIS FÖR SKANNING PRIS FÖR VAN-TJÄNST PRIS FÖR ÖVRIGA TILLÄGGSTJÄNSTER PRISJUSTERING... 7

3 SID 3 (7) 1 BAKGRUND OCH SYFTE Av denna bilaga framgår hur priser ska lämnas i anbudet. Priserna lämnas i bilaga 13B, där även utvärderingsvolymer för respektive tjänst framgår. Samtliga poster i bilaga 13B ska fyllas i. Bilagan får inte ändras eller anpassas av anbudsgivaren. Priserna ska lämnas utan förbehåll. Angivna priser ska baseras på de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget inklusive samtliga de bilagor som är relevanta för respektive prissättning, samt eventuella förtydliganden och kompletteringar. Om anbudsgivaren gör några antaganden, med relevans för prissättningen, utöver den information som framkommer av upphandlingsdokumentationen, ska dessa antaganden särskilt redovisas i mallarna för leverantörernas redovisningar, bilagorna 12A och 12B. Där pris ska anges per år avses med år 1 tiden från och med att leveransen påbörjas till 31 december Efter det avses löpande kalenderår, dvs från 1 januari till 31 december per år. Utvärderingsvolymer framgår av bilaga 13B för respektive år. För basbeläggning och konsultstöd är utvärderade volymer högre år åtta än övriga år eftersom en överföring till en ny leverantör vid avtalets upphörande kommer att kräva fler timmar än endast den årsvisa löpande förvaltningen. Bilaga 13A och 13B utgör förlaga för prisbilaga i kommande avtal. 2 PRIS FÖR INFÖRANDE Leverantören ska ange ett totalpris för de aktiviteter, resurser och övrigt som krävs för tjänstens införande. Totalpriset ska omfatta leverantörens samtliga kostnader för införandet. Priset ska baseras på den av leverantören framtagna införandeplanen, där alla eventuella antaganden som ligger till grund för det av leverantören redovisade priset ska framgå. 3 PRIS FÖR SERVICE DESK Leverantören ska ange ett totalpris per månad för Service Desk. Vidare ska pris anges per styck för beställningar (Service requests) av typ A, B och C. (Se definition i bilaga 3A). Separata konsultpriser ska anges för ett antal konsultkategorier. 4 PRIS FÖR SYSTEMDRIFT Systemdrift ska prisättas utifrån två delar; SLA nivå och serverkapacitet (per fysisk eller virtuell server). I priserna för systemdrift ingår de tjänster som beskrivs i tjänstebeskrivningen i bilaga 2A punkt , exklusive de tjänster som prissätts separat nedan i punkt Fysisk serverkapacitet prissätts per operativsystemsinstans (OS instans) och anges per OS instans för Lätt, Medel och Stor serverkapacitet. Serverspecifikationerna ska lägst motsvara det som angivits i bilaga 2a avsnitt För prisutvärderingen är processorkraften för fysisk server antagen till 1,6GHz per CPU. Utöver specificerade servrar ska pris även ges för extra RAM och CPU. Virtuell serverkapacitet prissätts per processorkraft (vcpu) per månad samt per arbetsminne (RAM 1 GB) per månad. Applikation i virtuell miljö ska tillfälligt kunna överskrida allokerad kapacitet och inte resultera i automatisk omklassning av applikationen. Istället ska beställare och leverantör vid frekventa och återkommande

4 SID 4 (7) överskridanden överenskomma om ny allokerad kapacitet. För prisutvärderingen är processorkraften för virtuell server antagen till 1,6GHz per vcpu. I takt med teknikoch prisutvecklingen på marknaden ska processorkraften per vcpu korrigeras utan prisförändring. Staden ansvarar för licenser för operativsystem för fysiska servrar, sådana licenser ska alltså inte ingå i priset. För virtuella servrar ska dock licenser för operativsystem ingå i priset för serverkapaciteten. 4.1 Pris för systemdrift (ej stordator) Pris för systemdrift ska anges per OS instans/månad. 4.2 Pris för systemdrift (stordator) Pris för funktionen systemdrift på stordator betalas för genomsnittligt antal Mips mer månad. Debitering sker därmed på genomsnittlig förbrukning, och mätning sker vardagar Pris för lagring och backup Pris för lagring anges i GB/månad eller TB/månad. Lagring kan ske på olika sätt och pris ska ges för samtliga lagringsnivåer. Tjänst Lagring Brons Lagring Silver Lagring Guld Disklagring stordator Tapelagring stordator Backuptjänst Användningsområde Lämplig för system som har en backupcykel med färre backuptillfällen jämfört med standard samt system med stora lagringsvolymer. Även lämplig för långtidslagring av data som sällan begärs, på säker och kostnadseffektiv lagringsmedia. Lämplig för de allra flesta system och databaser Lämplig för system med krav på mycket snabba diskar, till exempel databaser, datalager och transaktionsintensiva system Avser lagringskapacitet på disk för stordator Avser lagringskapacitet på tape för stordator Avser backuptjänst. 4.4 Pris för databasdrift Databasdrift ska prisättas utifrån två delar; SLA nivå och serverkapacitet (per fysisk eller virtuell server enligt ovan). Pris anges per databasserver och i priset ingår de tjänster som beskrivs i tjänstebeskrivningen i bilaga 2A punkt , exklusive de tjänster som prissätts separat.

5 SID 5 (7) 4.5 Pris för utdatahantering Pris anges separat för utdatahantering. Pris ska anges per styck eller per den enhet som framgår av bilaga 13B. 4.6 Pris för drift av interna och externa integrationer. Pris anges per integration och månad, och skillnad görs på interna respektive externa integrationer. I priset ingår att leverantören ska bistå med information om integrationshanteringen och hur nya integrationer sätts upp samt vilka krav som ställs på staden vid införande av nya integrationer. 5 PRIS FÖR SYSTEMFÖRVALTNING 5.1 Basbeläggning Systemförvaltning enligt bilaga 2A prissätts i form av basbeläggning. Basbeläggningen omfattar inte utpekade tilläggstjänster inom systemförvaltning om inte parterna överenskommit om annat. Syftet med basbeläggningen är att tillhandahålla fasta resurser eller del av resurser och att parterna gemensamt ska komma överens om det långsiktiga behovet av resurser. Volymen beslutas för minst ett år i taget, där parterna även kan komma överens om en eventuell option på basbeläggningstimmar som staden kan lösa ut under året om behov av ytterligare timmar uppstår. Optionen kan dock inte överstiga 15 % av den ursprungliga avtalade basbeläggningen för systemet eller systemområdet. Basbeläggning innebär att staden betalar för avtalade timmar, oavsett om samtliga timmar nyttjas eller inte. Basbeläggning kan omfatta ett enskilt system eller ett systemområde alternativt vara gemensam för flera system. Om ett visst system eller systemområde inte fullt ut nyttjas sin avtalade basbeläggning kan överskjutande timmar föras över till ett annat system, under förutsättning att bägge systemen nyttjar samma sorts resurser hos leverantören. Det åligger leverantören att meddela staden om de uppdrag som planerats överskrider avtalade basbeläggningstimmar eller kräver resurser som inte ingår i basbeläggningen. Det är då upp till staden att bestämma om uppdragen ska utföras eller inte. Basbeläggning ska fastställas minst tre månader före årets början, överenskommelse kan dock tecknas tidigare än så om parterna är överens om detta. Om inget annat överenskommits ska fakturering ske med en tolftedel per månad. Leverantören ska ange timpriser för basbeläggning. Priserna gäller oavsett vilken datoreller operativsystem som nyttjas i systemförvaltningen. Timpriset är knutet till levererad volym per avtalad basbeläggning och system eller systemområde för ett kalenderår och priset förändras beroende på levererad volym. Samtliga resurser inom respektive system eller systemområde som omfattas av basbeläggning räknas in i den totala volymen som reglerar prisintervallen. Det är den överenskomna nivån på basbeläggningen i antal timmar 31 december som bestämmer priset för året efter. 5.2 Konsultstöd Pris per timme ska anges för resurser och arbeten som inte ingår i basbeläggningen, och som därmed ligger utanför den löpande förvaltningen av vid varje tid befintliga verksamhetssystem. Detta avser framförallt utveckling, konsultuppdrag,

6 SID 6 (7) utbildningsinsatser och liknande samt större projekt som ofta syftar till att skapa ny funktionalitet. I detta ingår även extra resurser som kan tas i anspråk i samband med avveckling av leveransen. Priser ska anges för följande konsultkategorier och kompetensnivåer: Applikationskonsult Teknikkonsult, supporttekniker, övervakare, applikationstekniker, blankettdesign Systemutvecklare, design Tekniker, utdataoperatör Verksamhetsutvecklare It-arkitekt Projektledare infrastruktur Projektledare utredning Leveransansvarig Strategikonsult Junior Normal Expert Avser enstaka konsulter i större uppdrag som handleds av mer senior konsult. För tillämpning av denna kategori krävs att parterna godkänner projektets bemanning. Avser en konsult med hög kunskapsnivå inom sitt område och med minst 3-5 års erfarenhet inom aktuellt område. Konsulten kan ta ansvar för sitt delområde och leda en mindre grupp. Konsulten arbetar självständigt. Avser en konsult med generalistkompetens eller mycket hög kompetens inom sitt område och med minst 6 års erfarenhet inom aktuellt område. Konsulten har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Konsulten kan ta huvudansvar som ledare för en större grupp. Konsulten arbetar med stor självständighet. Unik spetskompetens/namngiven konsult Avser konsult enligt expertnivån eller högre och när staden uttryckligen begär en namngiven konsult. Jourtid prissätts separat och överenskoms mellan parterna. Jourersättning utgår fram till att personal blir inkallad att arbeta, och därefter utgår vanliga timpriser för utfört arbete i enlighet med konsultprislista. Av staden beordrat arbete på obekväm arbetstid faktureras med faktorn 1,5 på gällande timpris. Obekväm arbetstid avser tid på vardagar mellan och samt alla tider lördagar och helgdagar. 5.3 Pris för skanning Skanningtjänsten prissätts separat och prissätts per skannad faktura eller per den enhet som framgår av bilaga 13B. Omskanning av felaktiga fakturor ingår i grundpriset för skanning. Eventuell ökning eller minskning av antal fält per faktura anges som justering av skanning per faktura.

7 SID 7 (7) 5.4 Pris för VAN-tjänst VAN-tjänsten prissätts per elektroniskt meddelande som staden tar emot eller skickar. Tillägg av ytterligare affärsparter till VAN-tjänst prissätts per ytterligare part som ansluts. 5.5 Pris för övriga tilläggstjänster Övriga tjänster som beskrivs i tjänstebeskrivningen för förvaltningstjänsten utförs via konsultstöd, och ingår i prissättningen av konsultstöd enligt ovan. 6 PRISJUSTERING Priser anges för respektive år under avtalsperioden i bilaga 13B. Leverantören ska genom kontinuerlig effektivisering löpande sänka enhetspriserna. Sådan sänkning ska framgå av bilaga 13B. Timpriser för basbeläggning och konsultpriser ska justeras enligt bilaga 8.

Tjänstebeskrivning systemdrift och systemförvaltning

Tjänstebeskrivning systemdrift och systemförvaltning SID 1 (21) Bilaga 2A Tjänstebeskrivning systemdrift och systemförvaltning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem SID 1 (19) Upphandling av Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk Första linjen support och samordning av Systemdrift och Systemförvaltning, Driftoch Installationstjänster

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Upphandling av skoladministrativt it-stöd

Upphandling av skoladministrativt it-stöd Upphandling av skoladministrativt it-stöd VÄGLEDNING OCH KRAVSTÄLLNINGSMALL Förord Digitaliseringen i samhället är påtaglig. Användningen av moderna it-stöd i kommuner och landsting bidrar till att verksamheter

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering för Lotteriinspektionen 1 Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto INTERNT Personligt Hälsokonto BILAGA 1 - KRAVSPECIFIKATION Maj 2010 Apotekens Service AB Datum: 2011-09-29 Version: Författare: Helena Lahti Senast ändrad: Dokumentnamn: Bilaga 1 - Personligt Fastställd

Läs mer

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-01 Expedieras till Upphandlingsenheten Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer