Request for information (RFI) avseende eventuell outsourcing av driftnära IT-tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Request for information (RFI) avseende eventuell outsourcing av driftnära IT-tjänster"

Transkript

1 1 (8) Request for information () avseende eventuell outsourcing av driftnära IT-tjänster Avsändare Göteborg Energi AB Kontaktperson Anna-Lena Häggström, Johan Karlsson Telefon , E-Post Inledning Göteborg Energi AB ( Göteborg Energi ) inbjuder härmed leverantörer av driftsnära IT-tjänster att lämna information avseende lösningsalternativ för ovan nämnda tjänster inför en eventuell outsourcing av sådana driftsnära IT-tjänster. Syftet med denna är att Göteborg Energi från marknaden ska skaffa sig kunskap om de erbjudanden, processer och arbetssätt som används vid leverans av driftsnära IT-tjänster. Det är därför värdefullt för Göteborg Energi om alla frågor som ställs i denna besvaras så fullständigt som möjligt, men det är såklart helt frivilligt om man vill svara på dem. Denna utgör inte en upphandling eller offertförfrågan, utan är endast en informationsinhämtning. Er rätt att delta i en eventuell kommande upphandling påverkas inte av om ni väljer att besvara denna eller inte. Lämnad information i denna eller inkomna svar är inte bindande för någondera part. Sekretess Göteborg Energi avser att använda svaren på denna endast för internt bruk. Göteborg Energi lyder dock under den s.k. offentlighetsprincipen och är skyldigt att lämna ut allmänna offentliga handlingar, såvida dessa inte omfattas av sekretess. Göteborg Energi gör en individuell prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Om ni anser att uppgifter i ert -svar omfattas av sekretess ombeds ni att i ert -svar inkludera en begäran om sekretess. I en sådan begäran bör ni ange vilka avsnitt/uppgifter som omfattas samt vilken skada som skulle uppstå för er om uppgifterna röjs. Göteborg Energi kan dock inte garantera att uppgiften i fråga kommer anses omfattas av sekretess vid prövning. Notera också att ett av

2 2 (8) Göteborg Energi fattat beslut om att sekretessbelägga uppgifter kan överklagas och slutligen prövas av domstol. Ersättning Det utgår inte någon ekonomisk ersättning för den eventuella arbetsinsats som ni lägger ner på att besvara denna. Kommunikation avseende denna Svar på denna : sker skriftligt elektroniskt skickas till: märks, IT-driftnära tjänster i ämnesraden är oss tillhanda senast den är formulerat på svenska sammanfattas gärna med en innehållsförteckning Göteborg Energi kommer inte att kunna erbjuda möten eller muntliga förtydliganden i anledning av denna. Göteborg Energi kan dock komma att svara på frågor som skickas till ovanstående e-postadress. Göteborg Energi kommer dock inte att svara på frågor avseende en eventuell framtida upphandling. Om Göteborg Energi Göteborg Energi (koncernen) är ett av Västsveriges ledande energibolag. Vi erbjuder elnättjänster, fjärrvärme, färdig värme, kyla, gas, energitjänster, kommunikation och elhandel. Koncernen Göteborg Energi har en årlig omsättning på ca 7 miljarder SEK. Antalet anställda är ca Göteborg Energis ledningssystem är ISO 9001 och ISO certifierat. För mer allmän information om Göteborg Energi, se Bakgrund Göteborg Energi har ett behov av och överväger en förändrad leveransmodell för IT. Målsättningarna med arbetet är att uppnå: Ökad leveranskvalitet Besparingar Flexiblare och snabbare leverans Automatisering, standardisering och stordrift Ny- och vidareutveckling av IT-tjänster Säkerställande av kompetens och resurser Minskad administration och icke värdeskapande aktiviteter Ökad styrning och ledning Metodiskt säkerhetsarbete

3 3 (8) Ett förstudiearbete har pågått under 2013 och I samband med slutförandet av det arbetet vill Göteborg Energi ställa frågor till marknaden och få information om olika aspekter och områden avseende berörda IT-tjänster. Omfattningen av denna De IT-tjänster som Göteborg Energi för närvarande önskar information om är följande: Drift, vidmakthållande och utveckling av tjänsteområdena; o Datacenter, o IT-arbetsplats, och o Service Desk. Systemstöd inom områdena; o Samarbetsplattform, o Diariesystem, och o Business Intelligence. (Vänligen se närmare begäran om information avseende respektive område för systemstöd i bilagor till denna.) I ovan nämnda tjänster innefattas också de arbeten (så som etablering av gränssnitt och kontaktvägar till befintliga applikationer och applikationsförvaltning), rättigheter och tillgångar som krävs för att leverera tjänsterna till en beställarverksamhet. Avgränsningar avseende omfattningen Göteborg Energi önskar inte information om produktionsnära IT eller applikationer och applikationsförvaltning med undantag av de systemstöd som omnämns i bilaga dvs. samarbetsplattform, diariesystem och Business Intelligence. Produktionsnära IT Med produktionsnära IT avses komponenter som snarare är av karaktären styroch regler i Göteborg Energis produktions- och kundanläggningar, elmätare och radio-nät för mätare. Applikationer och applikationsförvaltning Med applikationer och applikationsförvaltning avses verksamhetsnära applikationer, t.ex. affärs- och HR-system.

4 4 (8) Nuläge IT-avdelningen Göteborg Energis verksamhetsområde Support, IT-avdelningen, levererar i dagsläget IT-tjänster till bolag inom Göteborg Energi-koncernen. IT-avdelningens uppdrag är att se till att koncernen har en väl fungerande och effektiv IT-miljö och IT-verksamhet, som stödjer verksamheten och skapar största möjliga affärsnytta för koncernen. Göteborg Energi levererar en samhällsviktig funktion där ITleveransen är en av komponenterna. Vissa av Göteborg Energis byggnader, anläggningar och områden är därför så kallade skyddsobjekt vilket bl.a. innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. IT-avdelningen hanterar viss hemlig information om anläggningar eller säkrad kapacitet och support vid händelse av samhällsstörning. Det ingår i verksamheten att säkra och vidmakthålla denna typ av strategiska IT-värden. Förvaltningsobjekt Göteborg Energis förvaltningsmodell för IT utgörs av PM3. PM3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera systemförvaltningsverksamheten på ett affärsmässigt sätt mellan verksamhetsparter och ITavdelningen. Modellen skapar samarbete genom en struktur som omfattar både gemensamt och delat ansvar, men skapar också en överblick över Göteborg Energis interna koncerngemensamma IT-organisation ( GEIT ). Inom Göteborg Energis förvaltningsorganisation för IT finns det 5 objektfamiljer (virtuell organisation som ger förutsättningarna för samverkan mellan ITavdelningen och verksamhetsparterna) varav en är Objektfamiljen Infrastruktur. Det är framförallt mot området för infrastruktur som denna riktar sig och för vilket Göteborg Energi önskar information. GEIT omsatte 2013 ca 280 mkr. Denna avser information för driftslösningar motsvarande ca 25-35% av den omfattningen med inriktning mot driftnära ITtjänster inom objektfamiljen infrastruktur. Objektfamiljen Infrastruktur (OF Infra) Objektfamiljen Infrastruktur omfattar IT-infrastrukturtjänster inom hela koncernen. Nedanstående bild illustrerar objektfamiljens erbjudande till och placering i förhållande till verksamhet och övriga förvaltningsobjekt.

5 5 (8) -IT De övergripande tjänster som levereras till verksamheten inom ramen för objektfamiljen infrastruktur är följande: Datacenter DATAHALL SERVER LAGRING BACKUP CORE-NÄT (LAN, SAN) WAN BRANDVÄGG LASTBALANSERING VPN LAN2LAN LEVERANTÖRS ACCESS REVERSE PROXY (Access manager) INTERNET DNS DATABAS DATABASHOTELL ÖVERVAKNING BEREDSKAP IT-arbetsplats KLIENT APPLIKATIONSPAKETERING KONTOHANTERING NÄT WAN PROXY VPN-klient INTERNET DHCP DELADE FILKATALOGER SOCIAL-SAMARBETSPLATTFORM och E-POST PRINT SAMARBETSPLATTFORM SERVICEDESK ITSM-VERKTYG 2ND-LINE TELEFONI, device mgmt APPLIKATIONSDRIFT INTEGRATIONSPLATTFORM ÖVRIG UTRUSTNING

6 6 (8) Frågeställningar Inom ramen för arbetet med en eventuellt förändrad leveransmodell för driftsnära IT-tjänster har Göteborg Energi identifierat följande övergripande frågeställningar vilka Göteborg Energi önskar att ni besvarar. 1. Mot bakgrund av ovanstående, vilken/vilka övergripande lösning(ar) av den karaktär som denna avser och som i övrigt är relevant för Göteborg Energi skulle ni föreslå? 2. Vid genomförande av ett Transiton and Transformations -projekt för ett bolag motsvarande Göteborg Energi avseende de berörda driftsnära ITtjänsterna: a. Vilka nödvändiga aktiviteter identifierar ni? b. Vilken tidsåtgång skulle vara normalt? c. Vad krävs av beställaren? d. Bör fast eller rörligt pris, eller en kombination av dessa användas (ange gärna fördelar och nackdelar med alternativen)? e. Hur ställer ni er till övergång av verksamhet och vilken erfarenhet har ni av det? i. Beskriv övergripande er process för övergång av verksamhet. ii. Beskriv övergripande era krav på Göteborg Energi vid en övergång av verksamhet. 3. Offentliga aktörer och inte minst aktörer som levererar samhällsviktiga funktioner (däribland energisektorn) har i lag högt ställda krav på sin verksamhet avseende bl.a. säkerhet, informationslagring och informationshantering (t.ex. avseende hur information ska och får hanteras, lagras och arkiveras). a. Beskriv era erfarenheter av liknande arbeten med offentliga verksamheter och/eller energi-koncerner. b. Beskriv hur en hög säkerhetsnivå kan garanteras samtidigt som tjänsten levereras på ett kostnadseffektivt sätt. c. Beskriv era möjligheter att hantera separation av information mellan olika koncernparter. 4. Beskriv hur ni skulle hantera det förhållandet att en kund innehar en samhällsviktig funktion som måste fortsätta leverera till slutkund även när störningar av olika karaktär inträffar (kan vara samhällsstörningar, force majeure eller störningar i infrastruktur (IT eller annan)). 5. Det är viktigt för Göteborg Energi att det etableras styrmedel som gör att båda parter får rätt incitament att gemensamt skapa en ständigt bättre leverans. Beskriv incitamentsmodeller som ni använder i era kundrelationer för att skapa en win-win för båda parter i avtalsförhållandet. 6. Vilka KPI:er ser ni som viktiga styrmedel i denna typ av leverans?

7 7 (8) 7. Värdering och analys (Due Diligence): a. Beskriv er process för värdering och analys av kundens tillgångar. (Due Diligence eller motsvarande begrepp ni använder) b. Beskriv aktiviteter och information som ni menar normalt sett erfordras för processen under en upphandling (för att kunna lämna relevant anbud) och efter ett avtalstecknande. c. Beskriv normal tidsåtgång i kalendertid för processen. 8. Avseende leverans inom Sveriges gränser: a. Ser ni något hinder för att realisera en tjänsteleverans inom Sveriges gränser? b. Ser ni några komplikationer, kostnadspåverkan eller uteblivna möjligheter i att begränsas av att behöva realisera leveransen inom Sveriges gränser? 9. Kostnads- och prismodeller: a. Erfarenhetsmässigt, hur fördelar sig normalt fast prissatta leveranser kontra rörligt prissatta? b. Vilken kostnadsnedbrytning bör finnas? c. Vad är normalt proportionen mellan förändringskostnader kontra löpande driftkostnader? d. Beskriv hur modellen ser ut för att hantera ökning eller minskning av omfattning av en tjänst. 10. Beskriv hur ni tillhandahåller bästa tillgängligheten och katastrofsäkring av levererade tjänster i datacenter (inkluderat datahallar och deras geografiska spridning) samt IT-arbetsplats. 11. Beskriv hur ni tar till vara på tillgångar och investeringar för att på bästa sätt erbjuda fördelar med storskalig IT-drift. 12. Beskriv om och hur ni hjälper era kunder att successivt sänka kostnaderna under hela avtalstiden, t.ex. genom innovation och utveckling av den egna miljön. 13. Beskriv era krav på en beställares nödvändiga beställarorganisation utifrån den typ av helhetslösning ni förordar. 14. Hur får era kunder tillgång till kontinuerliga, samlade och erforderliga resurser och kompetenser under hela avtalstiden. 15. Beskriv hur licenser (rättigheterna) som inte får överlåtas från en beställare till er bör hanteras och hur licenshanteringen (arbetet) bör ske. 16. I övrigt angående immateriella rättigheter, vilka viktiga områden har ni identifierat som behöver särskild hantering? 17. Beskriv om, hur och på vilka nivåer ni standardmässigt arbetar med livscykelhantering av erbjuden helhetslösning och ingående tjänster. 18. Beskriv processer för och i samband med eventuell flytt till en ny leverantör. 19. Beskriv era erfarenheter av, samt modeller för, samarbete med andra leverantörer inom ramen för en IT-tjänsteleverans i en multi-sourcad miljö.

8 8 (8) 20. Beskriv gärna dragna slutsatser i övrigt från tidigare leveranser med motsvarande storlek och bolag som Göteborg Energi, som Göteborg Energi bör vara medvetna om inför ett eventuellt genomförande av denna förändring. Leverantörens bilagor att bifoga till svar Bifoga gärna: Beskrivning, tjänstemodell och tjänstekatalog kopplad till föreslagen helhetslösning eller funktion. SLA-modeller som ni gärna erbjuder och hur ni resonerar kring tillgänglighet på infrastrukturtjänster. Samverkansmodeller som ni använder i projekt, Transiton and Transformation och under leverans av IT-tjänster. Bilagor till denna Till denna bifogas ytterligare dokument avseende systemstöd. Frågeställningarna i de dokumenten besvaras enligt samma förutsättningar som ovan. Frågeställningarna avser: Samarbetsplattform Diariesystem Business Intelligence

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

IT inom statsförvaltningen

IT inom statsförvaltningen IT inom statsförvaltningen - har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet? RiR 2011:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Förfrågningsunderlag: Revision 0,99 2014-11-18 UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Till kommunen Detta förfrågningsunderlag innehåller

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2012-03-15 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2 Till statsrådet Stefan Attefall Regeringen beslutade den 4 november 2010 att tillkalla en särskild

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer