Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december tema e-handel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel"

Transkript

1 RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling Dnr / Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december tema e-handel Den 7 december hölls ett SWEPRO-möte på tema e-handel. Deltagande organisationer var: Bankföreningen ESV Exportrådet Internationella handelskammaren Kommerskollegium NEA Svensk Handel Tullverket Utrikesdepartementet Syftet var att sprida kunskap om e-handelsfrågor; trender och utveckling, hinder och utmaningar samt arbete med att underlätta för handeln. Såväl EU:s inre marknad som handel med länder utanför EU diskuterades. De olika perspektiven vid mötet täckte såväl försäljning till konsumenter, handel mellan företag och myndigheters e-handelsarbete. 1. Kommerskollegiums utredningar Inledningsvis presenterade Kommerskollegium tre aktuella utredningar om e-handelsfrågor. Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kollegiet har kartlagt 20 hinder för e-handel inom EU, med fokus på rättsliga aspekter ur ett företagsperspektiv. Hindren har delats in i 6 kategorier: Förbud mot e-handel som försäljningsform Rena etableringskrav Hinder kopplade till försäljningsvillkor Immaterialrättsliga hinder Rättliga hinder kopplade till betalningar Box 6803, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 Telefon: , fax: E-post:

2 2(6) Hinder kopplade till e-förvaltning Sammafattningsvis kan sägas att hindren gör att en omfattande och därmed dyr kartläggning krävs av företag som vill bedriva e-handel över gränsen inom EU. Hinder finns i alla led av leveranskedjan, såväl för tillstånd, marknadsförning och distribution som för betalning. Kommerskollegium har för avsikt att under nästa år följa upp de hinder som kartlagts i studien. E-handel nya möjligheter, nya hinder En studie av hinder för e-handel utanför EU visar i mångt och mycket på samma typer av hinder som på den inre marknaden: Informationsbrist Tullrelaterade problem Hinder relaterade till konsumenträtt och konsumentupplysning Betalningar och skatter Immaterialrätt Personuppgifter/dataöverföring Statliga kontroller Övriga problem (inkl. roaming) Fokus i studien har varit såväl rättsliga som marknadsmässiga hinder, baserat på företagsintervjuer. Informationsbrist, tullfrågor samt restriktioner för personuppgifter/dataöverföring framhålls av många företag som de största problemen för e-handel utanför EU. Momshantering är en återkommande fråga för e-handel i såväl EU:s inre marknad som i handel med andra länder. Hur gränslöst är Molnet? Kommerskollegiums studie om molntjänster är tänkt som en introduktion till området, med fokus på att identifiera kopplingar till handel och potentiella hinder för densamma. Det finns stora skillnader mellan länders regelverk, både vilka frågor de omfattar hur regleringen ser ut. Särskilt hantering av personuppgifter är en central regelfråga när det gäller utvecklingen och spridningen av molntjänster. Andra regelområden som kan utgöra hinder är immaterialrättsliga regler, internetcensur och standarder. Inget internationellt regelverk finns, men molntjänst-frågor diskuteras inom ramen för WTO:s tjänstehandelsavtal (GATS). Vissa regionala och bilaterala initiativ finns också, till exempel för att underlätta för gränsöverskridande dataöverförningar eller för att utveckla standarder för tjänster och sekretesshantering

3 3(6) 2. Svensk handel: trender och framtidsfrågor Svensk Handel presenterade studier som visar en stark tillväxt för e- handeln med varor under det senaste decenniet. Även om bara 4,6 procent av detaljhandeln sker över nätet så är det en starkt växande del av näringen. Konkurrensen från utländska e-handelsaktörer på den svenska marknaden verkar också öka. När svenska e-handelsföretag säljer till utlandet handlar det främst om våra nordiska grannar, följt av andra närliggande EU-länder. Bara 20 % av e-handelsföretagen i Svensk handels undersökning handlar med länder utanför EU. De framtidsfrågor Svensk Handel lyfte fram var: Logistikfrågor, som kostnad i tid och pengar för svenska e- handlare Bättre medvetenhet om konsekvenser av EU-regler för e- handelsområdet Skillnader i konsumenträtt mellan länder Betalningsfrågor 3. Exportrådet: E-handelsguiden Exportrådet presenterade sin webbaserade informationstjänst E- handelsguiden. Guiden ger svar på många de frågeställningar som gäller internationell e-handel och reder ut nationella skillnader för 11 närliggande marknader. Exportrådet har för avsikt att utökas guiden med fler europeiska marknader. Ambitionen är också att uppdateringar ska göras var sjätte månad för att säkerställa så korrekt information som möjligt. Läs mer på 4. E-affärer utmaningar och insatser NEA, Nätverket för elektroniska affärer, talade om e-handel mellan företag. I vissa frågor är marknaden inte så utvecklad, till exempel sker den mesta faktureringen fortfarande i pappersform och inte elektroniskt. Några större utmaningar NEA resonerade kring gäller framtagande av standarder och utökad interoperabilitet mellan system. Andra frågor NEA engagerar sig i är operatörssamverkan, där samtrafikavtal skulle underlätta för handel, och behov av utveckling av affärssystem för att underlätta för e-handel. NEA erbjuder mallar för avtal om e- kommunikation, som finns att ladda ned kostnadsfritt via NEA:s hemsida. Tillsammans med ESV informerade NEA om EU-arbete för att öka användandet av e-fakturor. Arbetet sker i tre delar: ett europeiskt

4 4(6) flerpartsforum för e-faktura (mätning av läget, best practices, regler och standarder), ett nationellt e-faktura forum på samma tema samt medlemsländerna ska ta fram nationella strategier i medlemsländerna för ökad e-fakturering. Karina Duvinger (GS1 Sweden) och Peter Norén (ESV) representerar Sverige i det europeiska forumet. NEA håller i det svenska nationella forumet, som ska samla representanter från olika delar av näringslivet och berörda myndigheter. Fokus ligger mycket på faktureringsfrågor, men det är viktigt att bredda diskussionen till att handla om flera delar av handelskedjan handeln, menade såväl ESV som NEA. Frågan om e-fakturor för den offentliga sektorn lyfts fram av EU, där det finns ambition att låta offentlig sektor gå i bräschen för arbetet med elektroniska affärer. Sverige har kommit relativt långt i det arbetet. EU-kommissionens konsultation finns via nedanstående länk: 5. Runda information från övriga organisationer ESV informerade om arbetet i SFTI, Single Face to Industry, som rör e- handel för offentlig sektor. Alla statliga myndigheter hanterar e-faktura sedan Nu ligger fokus i arbetet på att beställningar också ska kunna ske elektroniskt. Regeringen har beslutat att ca 50 myndigheter ska hantera beställningar elektroniskt till den 1 juni 2013 och ytterligare 120 myndigheter ska vara klara den 1 januari ESV arbetar också med att sprida PEPPOLs lösningar som underlättar gränsöverskridande e- handel. EU:s expertgrupp om e-upphandling där Kerstin Wiss Holmdahl är svensk representant lämnade i december sin slutrapport till EUkommissionen. Bankföreningen berättade om arbetet i European Payment Council, som syftat till harmonisering av betalningar inom EU. EU-kommissionen har inlett ett konkurrensärende mot EPC beträffande arbetet runt "epayments", och därför har detta arbete lagts ner. Det pågår diskussioner om etablering av ett Payment Council i Kommissionens regi för att diskutera en samordning på området mellan olika intressentgrupper Vidare informerade Bankföreningen om så kallade overlay payment services, ett relativ nytt och växande utbud av tjänster från företag som förenklar e-handlares kontakt med banker. Det skapar ett mellanled mellan bank och kund, och enligt Bankföreningen finns det oklarheter i hantering av risker som uppstår samt tillsynsfrågan för de företagen. UD gav en bild av några frågor som kommer att ligga i fokus framöver i arbetet på e-handelsområdet. Dels har Kommerskollegium fått i uppdrag

5 5(6) att identifiera brott mot befintliga regelverk, dels förs diskussioner om på vilket sätt regelverket kan anpassas och utvidgas. Ett tydligt exempel är inom ramen för förhandlingar om tjänsteliberalisering som planeras nästa år mellan 47 WTO-länder, bland andra EU och USA. Tullverket informerade om att en tullattaché nu posterats i Beijing. Han kommer att arbeta med handelsfrågor, utöver det mer traditionella uppdraget att samarbeta med kinesiska myndigheter i brottsbekämpningsfrågor.

6 6(6) Deltagare: 1. Anneli Wengelin, Tullverket 2. Christina af Klint, Svensk Handel 3. Johan Scmallholz, Bankföreningen 4. Henning Envall, UD 5. Linda Laszlo-Ek, Exportrådet 6. Nadine Jones Pioud, Svensk Handel 7. Peter Norén, ESV 8. Pär Karlsson, Bankföreningen 9. Staffan Olsson, NEA 10. Stefan Kvarfordt, Svensk Handel 11. Sven-Åke Ström, Exportrådet 12. Tell Hermansson, ICC 13. Tommy Pilarp, Transportindustriförbundet 14. Eva Sjögren, Kommerskollegium 15. Johan Pontén, Kommerskollegium 16. Magnus Rentzhog, Kommerskollegium 17. Malin Ljungkvist, Kommerskollegium 18. Philip Levin, Kommerskollegium 19. Susanna Kinnman, Kommerskollegium

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

SWEPRO 2010-03-25 Dnr 6-40-2010. Tid: 7 december 2009 kl. 13.30-15.30 Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89

SWEPRO 2010-03-25 Dnr 6-40-2010. Tid: 7 december 2009 kl. 13.30-15.30 Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89 SWEPRO 2010-03-25 Dnr 6-40-2010 Handelsprocedurrådets ledamöter Protokoll handelsprocedurrådets 66:e möte Tid: 7 december 2009 kl. 13.30-15.30 Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89 Närvarande: Stefan

Läs mer

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium 2012:4 E-handel nya möjligheter, nya hinder En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd december 2010 6 Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd Färdigt Basel III-paket Förslag till leasingredovisning sågas E-faktura ska höja EU:s tillväxt 2 Bankföreningens

Läs mer

Guide för global e-handel

Guide för global e-handel Guide för global e-handel Utnyttja den globala marknadens potential E-handeln växer kraftigt i Sverige och har på bara några år etablerats som en omtyckt försäljningskanal. Försäljningsökningen väntas

Läs mer

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-180-04 För kännedom Se sändlista Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar

Läs mer

011107 01-25818/23. Hinder för e-handel

011107 01-25818/23. Hinder för e-handel DATUM DIARIENUMMER 011107 01-25818/23 Hinder för e-handel Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 2 2. Introduktion... 4 3. Hinder för e-handel... 7 Företagsperspektiv... 8 Kompetens, kultur och attityder

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna

E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna DATUM RAPPORTNUMMER 22 februari 2002 PTS-ER-2002:3 ISSN 1650-9862 E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna FÖRFATTARE Teresia Widigs Ahlin Innehåll Sammanfattning... 3 Summary...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Piratkopiering i världshandeln

Piratkopiering i världshandeln Kommerskollegium 2012:5 Piratkopiering i världshandeln och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv Kommerskollegium är den myndighet i Sverige

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering Mälardalens Högskola 2010-06-15 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i företagsekonomi VT 2010 Handledare: Leif Carlsson Elektronisk fakturering - Vilka effekter har lagförordningen

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Jakobsson EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet Examensarbete 20 poäng Patrik Lindskoug IT-rätt-EG-rätt VT-02 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 1

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv

Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv ANFÖRANDE DATUM: 2006-09-12 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Köpenhamn SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer