E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft"

Transkript

1 E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M)

2 BAKGRUND Ett fritt informationsflöde på Internet är grundläggande för ökad handel och tillväxt men även ökad frihet. Digital handel och kommunikation skapar förbättrade affärsmöjligheter, nya företag och innovativa tjänster. Det är avgörande att det är lönsamt och enkelt att driva och utveckla företag också digitalt i hela Europa. Digitala handelshinder begränsar europeiska företags möjligheter då en del länder exempelvis inför olika former av både Internet- och mobilcensur som därmed också gynnar inhemska IT-aktörer. Även på Internet ska frihandelsavtal följas. Vi måste verka för ett öppet och säkert Internet det gynnar konkurrenskraften och handeln över gränserna. Internetföretagandet måste ses som en både naturlig och växande del av ekonomin i Europa. Det finns stora möjligheter för nya idéer, därför behöver vi dels stimulera till mer Internetföretagande och dels motverka digitala handelshinder även i Europa nationella gränser ska inte hindra e-handel inom EU. Varor och tjänster på den digitala marknaden måste bli en naturlig del av EU:s inre marknad. Vi lever i ett digitalt samhälle, men i dagsläget ställer olika nationella lagar och regler hinder för handel av Internettjänster. Fysiska och digitala varor ska behandlas lika. Harmoniserad lagstiftning behövs på en rad områden. Vi behöver också teknikneutral lagstiftning på medieområdet samt moderna skatte- och tullregler. En digital inre marknad i EU skapar jobb, företag och innovationer. Digitala kommunikationer i alla EU-länder måste bli enklare och billigare, annars hindras tillväxt och affärsmöjligheter. En eurotaxa, som idag gäller för mobilsamtal och sms, bör införas även för surfande via mobilen eller bärbar dator vart i Europa man än befinner sig. Det är mycket positivt att en digital agenda för Europa är på väg att tas fram här kan och bör vi alla hjälpa till att identifiera områden där digitala lösningar kan förbättra konkurrenskraften och välståndet i Europa. I denna rapport om kan du läsa om mina förslag för en digital handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft i Europa tre stycken är riksdagsmotioner, de andra fyra är förslag som jag tar upp i möten med statsråd, myndigheter och EU-representanter samt artiklar. Motverka digitala handelshinder Stimulera Internetföretagande Teknikneutral lagstiftning Mobil datatrafik till ett rimligt pris inom EU En digital inre marknad i Europa Moderna skatteregler Utvecklingen av en digital agenda för Europa 2

3 MOTVERKA DIGITALA HA NDELSHINDER Motion till riksdagen 2010/11:N306 av Eliza Roszkowska Öberg (M) Digitala handelshinder och onlineprotektionism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka digitala handelshinder och onlineprotektionism. Motivering Internet är redan idag en viktig plats för nya företag, innovationer och entreprenörskap, och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Sverige ligger i topp när det gäller Internetanvändande och svenska företag inser vikten av att arbeta aktivt på Internet, en utveckling som måste fortsätta. Framtidens entreprenörer kommer att använda Internet i större utsträckning. Sveriges konkurrenskraft är beroende av att det är enkelt och lönsamt att vara företagare, också på Internet. I en globaliserad och digitaliserad värld är inte bara en världshandel utan handelshinder viktig, ett öppet och säkert Internet med kommunikation och distribution över gränserna är också avgörande. Men samtidigt som handel av varor och tjänster på Internet ökar så införs på sina håll också digitala handelshinder. Olika länders blockeringar av Internettjänster leder till att svenska företag får mindre möjligheter att slå sig in på nya marknader och utveckla nya innovativa produkter. Därför måste arbetet mot digitala handelshinder och online protektionism intensifieras. Det är därför angeläget att Sverige trappar upp arbetet mot digitala handelshinder och online protektionism internationellt, och i synnerhet inom ramen för EU-samarbetet. Möjligheterna till att Sverige tar ledarrollen i kampen mot digitala handelshinder och online protektionism i EU bör därför ses över. Stockholm den 18 oktober 2010 Eliza Roszkowska Öberg (M) 3

4 STIMULERA INTERNET FÖRETAGANDE Motion till riksdagen 2010/11:Ub446 av Eliza Roszkowska Öberg och Sten Bergheden (M) Internetföretagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stimulera Internetföretagande. Motivering Sverige behöver fler och växande företag. Tekniken för att driva Internetföretag finns idag för i stort sett alla jämfört med för bara tio år sen, och dessutom är både hård- och mjukvara betydligt billigare. Internetföretagandet växer världen över. Men många nischer på Internetmarknaden är fortfarande oupptäckta och det finns möjligheter att komma på nya tjänster som ingen ens tänkt på tidigare. Kanalerna för marknadsföring via Internet är välutvecklade, snabba och når ut till många människor. Men det handlar inte bara om nya företag, befintliga företag kan lansera sina produkter på nätet och därmed växa och utvecklas. Dessutom innebär digital kommunikation mindre materialanvändning och därmed minskar vår miljöpåverkan. Internetföretagande är framtiden. För att stimulera detta bör det införas valbara kurser i Internetföretagande på t ex gymnasiet och högskolan, starta-eget-kurser vid Arbetsförmedlingen bör inkludera Internetföretagande och en statlig webbportal med tips, råd och information om Internetföretagande bör inrättas. Det skapar jobb och företag. Möjligheterna att på olika sätt stimulera till Internetföretagande bör därför ses över. Stockholm den 19 oktober 2010 Eliza Roszkowska Öberg (M) Sten Bergheden (M) 4

5 TEKNIKNEUTRAL LAGSTI FTNING Motion till riksdagen 2010/11:K321 av Eliza Roszkowska Öberg (M) Teknikneutral lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om teknikneutral lagstiftning. Motivering Med den tekniska utvecklingen är dagens media mer levande än för bara några år sedan, detta gäller speciellt tv, radio och tidningar på Internet. Redan nu går det att tala om en konvergens av marknader, alltså att de medietyper som vi traditionellt har delat in i fack, som radio, tv och tidningar, nu flätas samman. Det är angeläget att vi dels anammar de möjligheter som den tekniska utvecklingen medför och samtidigt har ett synsätt som bygger på långsiktighet och teknikneutralitet. För att säkra det fria ordet och fria medier är det viktigt att så många som möjligt på så många sätt som möjligt kan ha både tillgång till och göra sig hörda genom olika tjänster, tekniker och medieformer. Däremot kan det finnas behov av regleringar för att hävda konsumenternas intressen, främja medborgarnas frihet och främja en god konkurrens. Med den sammanlänkning som nu sker tidningar erbjuder webb-tv, vi kan lyssna på radion via webben, vi kan se tv-program på Internet antingen direkt eller i efterhand etc. finns det behov av en mer enhetlig medielagstiftning som anpassas till nya digitala förutsättningar. Detta samtidigt som det fria ordet och teknikneutralitet alltid sätts i centrum. Det bör göras en översyn om möjligheten till en mer sammanbunden och teknikneutral lagstiftning på medieområdet i framtiden. Stockholm den 15 oktober 2010 Eliza Roszkowska Öberg (M) 5

6 MOBIL DATATRAFIK TILL ETT RIMLIGT PRIS INOM EU EU har med framgång verkat för att få ner de orimliga kostnaderna för mobilsamtal och sms när vi befinner oss i andra EU-länder. Grundtanken med EU-samarbetet fri rörlighet över gränserna bör även gälla när vi surfar i andra medlemsländer. I dagsläget kan mobilsurfning eller användandet av mobilt bredband utomlands leda till skyhöga räkningar för användaren. Att svenska operatörer numer inför spärrar vid en viss summa är bra men löser inte grundproblemet fri kommunikation begränsas. Människor ska inte behöva avstå från att kommunicera elektroniskt så fort de befinner sig i ett annat EU-land, inte minst när människor i tjänsten befinner sig i utlandet och verkligen behöver elektronisk kommunikation. Det är oacceptabelt att den fria rörligheten och konkurrenskraften begränsas av detta. Konsumenter, såväl privata som företag, drabbas negativt. Tillväxten, handeln och affärsmöjligheterna stryps. EU:s konkurrenskraft kan förbättras genom att det blir enklare och billigare att kommunicera digital för alla, var de än befinner sig i unionen. Det är därför angeläget att EU-kommissionen skyndsamt påbörjar arbetet med att lösa detta problem, exempelvis genom att någon form av maxpris på slutkundnivå införs även vad gäller dataöverföringar i hela EU - så att den fria rörligheten, företagandet och konsumenterna sätts i första rummet. EN DIGITAL INRE MARK NAD I EUROPA EU:s inre marknad bör utvecklas i takt med att samhället gör det. Det är därför angeläget att Sverige verkar för ett nytt regelverk som är anpassat till ett modernt samhälle. Vi måste ta tillvara på det digitala samhällets möjligheter för att skapa nya jobb och företag. Ett viktigt steg är då att ta bort hinder för en digital inre marknad i EU. En konkurrenskraftig digital inre marknad ger ökade affärsmöjligheter över gränserna. IT- och telekomtjänster måste bli en naturlig del av den inre marknaden, istället för att den endast omfattar fysiska produkter. Internettjänster som köps i ett land fungerar inte alltid i ett annat medlemsland, ofta på grund av nationella skatteregler eller upphovsrättsregler. Det hämmar innovationer och företagens utveckling. Därför behövs harmoniserade regler för digitala tjänster. Frågor kopplade till upphovsrätt, olika skatteregler i medlemsländerna, skydd av personuppgifter och en uppdatering av konsumentregler för en digital ekonomi bör tas i betraktning och harmoniseras för att underlätta e-handel inom EU. En digital inre marknad stärker konkurrenskraften och skapar bättre affärsmöjligheter för företagen. Det skapar nya jobb och stimulerar till entreprenörskap och innovationer. Vi behöver därför verka för att påskynda arbetet med en digital inre marknad i EU. 6

7 MODERNA SKATTEREGLER Med en snabb teknikutveckling hinner inte tull- och skattereglerna alltid med. Ett sådant exempel är Ipad, som beroende på hur tullen klassificerar den skulle kunna beläggas med 0 procent moms om den betraktas som en bärbar dator eller med nästan 14 procents moms om den klassas som en mediespelare. Vi behöver moderna tullregler som inte hindrar teknikutvecklingen, varor som kan användas till fler saker riskerar att missgynnas. På EU-nivå behöver vi arbeta fram gemensamma riktlinjer, då trots att vi har gemensamma regler så kan tullverken i olika länder betrakta reglerna på skilda sätt. Med tanke på att Ipad utsetts till årets julklapp är detta också en angelägen fråga för både handeln och en viss rödklädd och skäggprydd man. En annan viktig fråga är Internetbaserade företag i Europa som drabbas av dubbelbeskattning då det händer att det t ex via sms-betalningar för webbtjänster först betalas moms i landet där varan köps och sedan ytterligare en gång i mottagarlandet. Dubbelbeskattningen hotar innovationer och företagens framväxt i Europa. Detta problem måste lösas inom EU-samarbetet så att dubbelbeskattning undviks genom en översyn av EU:s momsregler så att beskattning endast sker i ett land, och på sikt längre sikt också globalt då webbtjänster köps i hela världen. UTVECKLINGEN AV EN D IGITAL AGENDA FÖR EU ROPA En digital agenda för Europa håller på att tas fram av EU-kommissionen, något som är mycket positivt. En sammanhållen politik som inkluderar digitala lösningar för områden som miljö, vård, kultur, transport m.m. är avgörande för att vi ska kunna utveckla Europas välstånd. Europas konkurrenskraft kan också påverkas mycket positivt genom utvecklingen av en digital agenda för Europa. För företagandet och utvecklingen av digital handel och kommunikation över gränserna är det problematiskt att e-tjänster inte fungerar gränsöverskridande. En god e-förvaltning är en förutsättning för att kunna bo, arbeta samt starta och driva företag i EU:s olika medlemsstater. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att e-tjänster som e-upphandling, e-faktura och e-identifiering fungerar över gränserna. Det är också avgörande att bredbandsutbyggnaden tar fart i hela EU och att vi arbetar med digital delaktighet alla ska kunna delta i det digitala samhället. Under riksdagens motionsperiod har jag lämnat in motioner om en bättre och mer tillgänglig e-förvaltning, om att införa skattesubvention för RIT-tjänster för att underlätta den digitala vardagen för människor som känner sig tekniskt osäkra, om mer IT i skolan och om bättre ITutbildningsmöjligheter för småföretagare. Dessa förslag innebär bättre möjligheter för fler att ta del av det digitala samhället och hjälpa till att utveckla det. Men man ska inte behöva var riksdagsledamot för att påverka något som påverkar alla människor och företag runt om i hela EU. Alla bör bidra med förslag till den digitala agenda för Europa som EU-kommissionen arbetar med. Det kan man göra här: 7

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. EU-politiskt handlingsprogram

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. EU-politiskt handlingsprogram Kristdemokratiska Ungdomsförbundet EU-politiskt handlingsprogram Innehåll En alternativ väg framåt 3 En fungerande inre marknad 4 Fri rörlighet och migration 4 Mindre detaljreglering och politisk klåfingrighet

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment-

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment- Förslag Åtgärder för bättre konkurrens Konsu ment- Åtgärder för bättre konkurrens - förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Konkurrensverket mars 2009 Projektledare: Göran Karreskog ISSN-nr 1401-8438

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Våra prioriterade frågor inför valet 2010

Våra prioriterade frågor inför valet 2010 Våra prioriterade frågor inför valet 2010 www.helasverige.se Tillgång till bredband i varenda by Under 2009 lanserade regeringen en nationell bredbandsstrategi med målet: Sverige ska ha ett bredband i

Läs mer

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Fil dr Mattias Ganslandt 2006-05-30 Konkurrens på kort och lång sikt... 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning.

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. De tjänar pengar ändå Kort svar: Nej, det gör de faktiskt inte. Majoriteten av de oberoende

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer