SWEPRO Dnr Tid: 9 december 2008 kl Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEPRO 2008-12-18 Dnr 6-132-2008. Tid: 9 december 2008 kl. 12.00-15.00 Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89"

Transkript

1 SWEPRO Dnr Handelsprocedurrådets ledamöter Protokoll handelsprocedurrådets 62:a möte Tid: 9 december 2008 kl Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89 Närvarande: Stefan Back, Transportindustriförbundet Tell Hermansson, Svenska ICC Pär Karlsson, Bankföreningen Christina af Klint, Svensk Handel Johan Krafft (Ordf.), Kommerskollegium Christina Rahlén, Utrikesdepartementet Sven-Åke Ström, Exportrådet Annelie Wengelin, Tullverket Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SWEPRO-Kansliet: Sofia Persson Johan Pontén Frånvarande: Bengt T Hansson, Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA Linda Laszlo, SWEPRO-Kansliet 1. Mötets öppnande Johan Krafft förklarade mötet öppnat. Förra mötets protokoll godkändes av alla närvarande ledamöter med några justeringar. 2. Information från ledamöterna Christina Rahlén informerade om att: - Arbetet på UD i stor utsträckning fokuseras på DDA-rundan och ett eventuellt ministermöte den december. Texter på både jordbruksområdet och NAMA diskuteras och analyseras. Om det blir ett ministermöte kommer handelsministern att delta, annars sker mötet troligen på utrikesrådsnivå. P. O. BOX 6803, S STOCKHOLM, SWEDEN VISITING ADDRESS: DROTTNINGGATAN 89 PHONE , FAX POSTAL GIRO ACCOUNT INTERNET:

2 Christina kommer att gå i pension den 1 april. Det är oklart i vilken utsträckning hon arbetar den närmaste tiden även om hennes avsikt är att ha semester från den 16 januari. UD kommer dock även i fortsättningen att ha en representant i SWEPRO. Tell Hermansson informerade om att: - ICC, på förfrågan av WTO:s generaldirektör Lamy, har skrivit ett kort papper om hur den internationella handeln påverkas av svårigheter att få handelsfinansiering i finanskrisens spår. Den globala finansiella krisen har gjort det svårare för företag att låna pengar med medelfristiga eller längre betalningstider, liksom även kortfristigt. ICC slutsats var att regeringar måste öka tillgången till exportfinansiering. I Sverige har regeringen vidtagit åtgärder för att uppnå detta. Almi och Svensk Exportkredit (SEK) har fått utökade låneramar vilket var vad svenska ICC efterfrågat. Christina af Klint informerade om att: - Svensk Handel ingår in en grupp av aktörer som handelsminister Ewa Björling sammankallat för att diskutera hur Sverige kan bli bättre på att stödja företagare med utländsk bakgrund. Syftet var att stärka dessa företags export. Kerstin Wiss-Holmdahl informerade om att: - SKL:s tekniska kansli, SFTI, deltar i arbetet i CEN/ISSS om en e- upphandlingsstudie i EU. Resultatet ska användas i EU-Kommissionens upphandlingsprojekt Peppol. Sverige deltar för närvarande som observatör i Peppol och det är fortfarande oklart om vi ska delta fullt ut. - SKL är också fortsatt engagerade i UN/CEFACT och två medarbetare från SFTI deltog vid Forum-mötet i Senegal. Frågan om konvertering mellan UN/CEFACT och CEN:s standarder är en aktuell fråga. - Kammarkollegiet har fått i uppdrag att skapa en plattform där alla pågående offentliga upphandlingar ska samlas. Kammarkollegiet ska även ta fram mallar och stå för metodstöd för upphandling. Efter att Verva lagts ned får Kammarkollegiet även ansvar för att underlätta e-upphandling över gränserna. - SKL deltar i arbetet med implementering av EU:s tjänstedirektiv som remissinstans och samarbetar med Kommerskollegium i starten av kontaktpunkten för tjänstedirektivet. Sven-Åke Ström informerade om att: - Exportchefsindex är Exportrådets regelbundna mätningar av de svenska exportföretagens framtidstro och förväntningar. Undersökningen omfattar ca 75% den samlade exporten. Det senaste indexet presenterades i november och visade att företagen har mycket låga förväntningar, särskilt de företag som exporterar till Västeuropa. - Exportlånet är ett samarbete mellan Exportrådet, Almi, Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN) och Swedfund som lanserades i juni. Lånet kan ges till små och medelstora exporterande företag och syftet är att möjliggöra för mindre företag att ta sig an stora affärer och minskar riskerna med att exportera. - Exportrådet har hållit seminarium om handel med Iran och märkt ett ökande intresse. FN-sanktioner mot Iran komplicerar dock handeln.

3 Stefan Back informerade om att: Han deltagit i ett studiebesök i Antwerpens hamn den 4 december Normalt sett så här års är hamnen helt fullbelagd på grund av julhandeln, som delvis använder hamnen som lager, men stora handelsströmmar har försvunnit i år. - Transportindustriförbundet arbetar med hur föranmälan ska implementeras från nästa år och vad det kommer att innebära för medlemsföretagen. - Rikspolisstyrelsen (RPS) anordnade ett samordningsseminarium om säkerhetsfrågorna den 10 november Deras avsikt har varit att samordna olika myndighetsinsatser och stämma av med näringslivsorganisationerna. Dessvärre är det svårt med samordningen på myndighetssidan. Två nya myndigheter uppstår vid årsskiftet efter sammanslagningar av verksamheter: Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De måste få börja arbeta, men i mars avser man att hålla ett nytt möte. Då vill RPS att det är näringslivets organisationer som sammankallar. Pär Karlsson informerade om att: - The Financial Action Task Force (FATF) har tagit fram 40 rekommendationer om hur finansiella aktörer ska agera för att undvika penningatvätt och finansiering av terrorism. FATF:s rekommendationer används i lagstiftning. Flera av rekommendationerna från FATF är problematiska eftersom de kan utgöra handelshinder om de inmplementeras. Tell Hermansson noterade att många kontrakt innehåller paragrafer om non disclosure. Detta kommer att tillåtas under det nya regelverket för penningtvätt. Annelie Wengelin informerade om att: - Frågan om föranmälan mellan EU och Norge tycks vara nära att lösas. Det finns ett avtalsutkast mellan Schweiz och EU som innebär att Schweiz inför föranmälan mot tredje land och att de även inför ett AEOsystem. I gengäld kommer inte föranmälan att tillämpas för transporter mellan Schweiz och EU. Norge har erbjudits en liknande lösning och enligt uppgift ska förhandlingarna med Norge vara i ett slutskede. - I frågan om föranmälan av import är EU-länderna är i princip överens om en övergångslösning med en infasningsperiod där föranmälan för import blir obligatorisk först den 1 januari Reglerna för föranmälan av export diskuteras fortfarande, eftersom det finns en del ITprojektproblem och vissa näringslivsorganisationer önskat se en konsistens i reglerna. Omröstning om detta kommer att ske i kommittén den januari Kommissionens Direktorat för tull- och skattefrågor (TAXUD) ska få en ny generaldirektör, Walter Deffaa. Robert Verrue kommer att bli ny GD för DG Employment. EU har också diskuterat att intensifiera sitt samarbete med asiatiska länder i avsikt att uppnå tullmodernisering. Ett förslag från kommissionen till strategi för att koordinera bilateralt samarbete föreligger och presenterades på möte i Tullpolitiska gruppen (Generaldirektörsnivå) vecka 49

4 3. Rapport från UN/CEFACT:s forum i Senegal Christina Rahlén rapporterade från UN/CEFACT:s senaste Forummöte som hölls i Saly i Senegal den november Mötet får anses vara välarrangerat och de senegalesiska värdarna levererade det som hade utlovats på ett bra sätt. Innehållsmässigt behandlades bland annat de tekniska problem som finns att integrera UNeDOCS-projektet i de tekniska strukturerna och göra det till en standard. Ledningen är engagerad i frågan och en arbetsgrupp för att lösa de problemen ska sättas upp. Vidare bedrivs ett intensivt arbete i ett nytt projekt e-business to Government and Trade (ebgt) för att göra en gap-analysis mellan vad som finns och det tänkta målet en UN/CEFACT standard för XML-meddelanden, samt för att utöka awereness och capacity building. I den gruppen medverkar Martin Forsberg från SFTI och deras nästa sammanträde kommer att äga rum i Stockholm den december Mats Wicktor har blivit vald till ordförande för TBG 4, Tullfrågor. De arbetar med en bredare datamodell för alla myndigheter vid gränsen och hur det kan kopplas till UNeDOCS. Nästa forummöte kommer hållas i april 2009 i Rom. Tidigare hölls möten för svenska deltagare före och efter forummötena. De har nu återupptagits och även andra svenska intressenter, som t ex Peter Fredholm på byggsidan och Sten Lindgren för Odette kommer att bjudas in. Johan Pontén rapporterade från TBG 15 mötet i Saly. Arbetet med recommendation 34 och 35 fortsätter och de öppnas nu för Public review. Johan uppmuntrade ledamöterna att sprida rekommendationerna och komma in med synpunkter till honom. 4. Rapport från konferens om Self Assessment och från CPG Annelie Wengelin rapporterade från ett högnivå-seminarium om Self Assessment som hölls i Nederländerna under november, anordnat av nederländländska och svenska tullverken. Self assessment kan sägas vara samma sak som systembaserade lösningar. Nu bygger tullhanteringen på deklarationer i många länder. Systembaserade lösningar innebär att tullhanteringen baseras på uppgifter i företagens ekonomisystem som tullverken automatiskt får tillgång till. Det finns ett intresse för frågan hos både medlemsstaterna och kommissionen och man kommer att fortsätta arbetet. Sverige kommer att driva frågan under sitt ordförandeskap. Material från seminariet kommer att spridas i SWEPRO-kretsen. 5. Rapport från WTO förhandlingarna Christina Rahlén informerade att WTO:s förhandlingsgrupp för handelsprocedurer möttes under tre dagar i december. Ett stort antal länder deltog i mötet och förhandlingsgruppen gick igenom alla förslag samt diskuterade särlösningar för utvecklingsländer (SDT) och s.k. cross-cutting issues. Vid ett möte i giverkretsen hade Världsbanken informerat om att de vill starta en Trade Facilitation Facility för att stödja implementeringen av handelsproceduråtgärder i utvecklingsländer. Hittills har den största delen av det tekniskt biståndet kopplat till WTO-förhandlingarna vara inriktat på att identifiera behov. Nästa möte i förhandlingsgrupper blir förmodlligen i mitten/slutet av februari. 6. SWEPRO Issues in Focus - Uppföljning Issues in Focus

5 Det första Issues in Focus har avstämts via e-post och är nu färdigt. Ledamöterna uttryckte sitt gillande av formgivning och innehåll. Några ledamöter har redan använt det i sin externa kommunikation, bland annat Svensk Handel i kontakterna med EuroCommerce. - Issues in Focus % scanning Ett utkast till ett Issues in focus om 100 % scanning hade skickats ut före mötet. Ledamöterna uppfattade det som för neutralt. Sekretariatet fick i uppdrag att i samarbete med Tullverket ta fram ett nytt utkast och stämma av det per e-post. 7. Verksamhetsplan för SWEPRO (se bilaga) Ledamöterna godkände verksamhetsplanen i den föreliggande versionen. 8. ITP kort rapport från utbildningens första del i Stockholm Johan Krafft tackade ledamöterna för deras deltagande i det utbildningsprogram för afrikanska länder som kollegiet arrangerat, International Training Programme on trade facilitation. Utbildningen hade fått en god utvärdering av deltagarna och kollegiet var nöjda med att ha haft ett bra deltagande av svenska experter som visade på bredden i vårt arbete med handelsprocedurer. Sofia Persson informerade om att Kommerskollegium i allt större utsträckning kommer att arbeta med Sida-finansierat utvecklingssamarbete och att handelsprocedurer är en viktig fråga där det finns stor efterfrågan. SWE- PRO:s organisationer har en viktig roll att spela i detta arbete och kollegiet hoppas på fortsatt gott samarbete. 9. Nästa mötesdatum Datum för nästa fastställdes till den 19 februari Övriga frågor Inför hennes pension tackades Christina Rahlén för hennes insatser för SWEPRO under de gångna åren.

SWEPRO 2010-03-25 Dnr 6-40-2010. Tid: 7 december 2009 kl. 13.30-15.30 Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89

SWEPRO 2010-03-25 Dnr 6-40-2010. Tid: 7 december 2009 kl. 13.30-15.30 Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89 SWEPRO 2010-03-25 Dnr 6-40-2010 Handelsprocedurrådets ledamöter Protokoll handelsprocedurrådets 66:e möte Tid: 7 december 2009 kl. 13.30-15.30 Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89 Närvarande: Stefan

Läs mer

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling 2012-12-07 Dnr 5.4-2012/01700-2 Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel Den 7 december hölls

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar KKV1010, v1.3, 2012-04-18 SKRIVELSE 2015-03-13 Dnr 5/2015 1 (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Nyhetsbrev 1/09. Dags för årets träffpunkt. Klart med XMLstandard

Nyhetsbrev 1/09. Dags för årets träffpunkt. Klart med XMLstandard INNEHÅLL 1 Klart med XML-standard 2 Dags för årets träffpunkt 3 Projekt Hyresmaskiner startat 4 Projekt Avtalsfaktura startat 5 Diskussion om offertorder 6 NeB växer så in i Norden 7 Ökning för svensk

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011

Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 december 2011 6 Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 Illustratör: Robert Hilmersson Europas nya betalningslösningar Premiär för investeringssparkontot vd blir vice riksbankchef 2 Bankföreningens

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Acko Ankarberg. 300 Mkr. ska påskynda införandet av LOV. Att VERVA eller inte VERVA

Acko Ankarberg. 300 Mkr. ska påskynda införandet av LOV. Att VERVA eller inte VERVA Nr 2 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Att VERVA eller inte VERVA Åsidosättande av LOU KKV vill att tre kommuner vidtar åtgärder för

Läs mer

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer