SWEPRO Dnr Tid: 7 december 2009 kl Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEPRO 2010-03-25 Dnr 6-40-2010. Tid: 7 december 2009 kl. 13.30-15.30 Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89"

Transkript

1 SWEPRO Dnr Handelsprocedurrådets ledamöter Protokoll handelsprocedurrådets 66:e möte Tid: 7 december 2009 kl Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89 Närvarande: Stefan Back, Transportindustriförbundet Tell Hermansson, Svenska ICC Johan Krafft (Ordf.), Kommerskollegium Christina Rahlén, Utrikesdepartementet Sven-Åke Ström, Exportrådet Annelie Wengelin, Tullverket Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SWEPRO-Kansliet: Linda Laszlo Johan Pontén Frånvarande: Bengt T Hansson, Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA Pär Karlsson, Bankföreningen 1. Mötets öppnande Johan Krafft förklarade mötet öppnat. 2. Dagordningens fastställande Dagordningen fastställdes utan ändringar. P.O.BOX 6803, S S T O C K H O L M, SWED E N V I S I T I N G A D D R E S S : DROTTNINGGATAN 89 P H O N E , F A X P O S T A L GIRO ACCOUNT I N T E R N E T : h t t p : / / w w w. s w e p r o. o r g

2 3. Föregående mötesprotokoll Förra mötets protokoll godkändes efter att ha ändrats avseende Pär Karlssons redogörelse för FATF:s rapport on Proliferation Finansing. Protokoll med ändringen delades ut. 4. Information från ledamöterna Johan Krafft informerade om att: - OECD har i en rapport om det ekonomiska läget konstaterat att återhämtningen blir långsam. Först 2011 väntas ekonomin ha återhämtat sig till 2008 års nivå. Samtidigt finns det stora problem framför oss eftersom de stora stimuleringsåtgärder som beslutats leder till både stora budgetunderskott och ett stort upplåningstryck vilket kan leda till högre räntor. I EU:s stabilitetspakt föreskrivs att budgetunderskotten i EUROländerna ska vara 3 % och nu går de i många länder mot tvåsiffriga värden. Även skuldsättningsgraden är hög för vissa länder och går mot 100 procent av årlig BNP. Det gör att exitstrategier blir en utmaning för politiken särskilt eftersom centralbankernas ränta inte kan användas som ett vapen för stimulanser av ekonomin. Tvärtom kommer räntehöjningar att kunna sammanfalla med den finanspolitiska åtstramningen. Det finns en risk för att situationen kommer att ha konsekvenser för handeln. Skydd för egen handel eller protektionistiska åtgärder i någon form är frestande när ekonomiska omstruktureringar ska genomföras. Krisen i en fas 2 är ett område som är högt prioriterat för en fortsatt bevakning. - WTO:s övervakningrapport. Inför 2010 är rapporten övervägande positiv och visar på att världshandeln beräknas öka med 2,5 %. Antalet protektionistiska åtgärder är mycket begränsat och det är bara ca 1 procent av världshandeln som berörs av dem. Det är viktigt att stödja rapportens skrivning om att regelverket på subventionsområdet och inom offentlig upphandling borde fördjupas och stärkas. - Lissabonfördraget har trätt i kraft. Det kommer att innebära stora förändringar för handelspolitiken. Europaparlamentet kommer bland annat att ge förhandlingsmandat och godkänna resultat. Det är osäkert vad detta innebär i sak i genomförandet av den praktiska handelspolitiken avseende t ex skyddsåtgärder. Det finns en risk att parlamentet kommer att vrida politiken mot en ökad protektionism när det får en delad kompetens med rådet på området. Handelspolitiken kommer också att ingå i den utrikespolitiska arsenalen. - Sven-Åke Ström menade att kommunikationen med Europaparlamentsledamöterna måste löpa på ett nytt sätt. De kan inte förväntas veta något om Trade facilitation. Stefan back visade på risken av klimatprotektionism i EP. Transportgruppen och Svensk handel har tillsammans gjort en livscykelanalys av varor och visat att 6-8 % av koldioxidutsläppen är transportrelaterat. Johan Krafft hänvisade till en studie om Nyzeeländska produkter som visar sig vara klimatsmarta även vid import till Storbritannien.

3 Tell Hermansson informerade om att: - Ett nytt regelverk för demand-garantier dels vid upphandling och dels vid reguljär handel träder i kraft den 1 januari Den krisrelaterade trenden är att detta används allt mer i B2B vid nära handel på grund av misstroende. Garantierna fördyrar handeln när de tär på både bankernas och företagens limiter enligt Basel2 reglerna. Stefan Back informerade om att: - Clecat har publicerat ett kompendium om säkerhetsfrågorna i ett handboksformat för vilket Kommerskollegiums rapport om säkerhetsinitiativ för leveranskedjan har varit en viktig källa. Detta är ytterligare ett utflöde av vårt nära samarbete. - IT-överföring i logistikflödena skapar friktionskostnader som skulle kunna minskas med bättre (implementerade) standarder. EUkommissionen har tagit ett nytt initiativ kring vad man kallar e-freight i form av ett projekt under det 7:e ramprogrammet. Detta avser inte bara komponenter i flödet utan så kallade ITS, Intelligent Transport Systems hanterar infrastrukturinformation om köer, avgifter och trafikhinder. Systemen kan alltså koppla till transportplanering, men även omfatta administrativ information som säkerhetsuppgifter i föranmälan till tullmyndigheter, med mera. Detta är en utveckling som bör följas, särskilt i det arbete som görs under ramprogrammet. En handlingsplan för ITS har behandlats i Transportministerrådet. - Ryssland har beslutat att förbjuda lastbilstraffik över den finsk-ryska gränsen och att allt gods ska fraktas på järnväg. Sven-Åke Ström informerade om att: - Algeriet införde i våras krav på certificate of conformity vid rembursbetalningar. EU har uppmärksammat frågan och det finns ett frihandelsavtal med Algeriet. - Den 1 januari 2010 kommer nya momsregler införas för företag som handlar med andra länder. De nya reglerna innebär bl a att tjänster mellan företag i så stor utsträckning som möjligt ska beskattas i det land där köparen är etablerad. Tjänster mellan näringsidkare och privatpersoner ska däremot enligt huvudregeln beskattas i det land där säljaren är etablerad. - Tjänstedirektivet träder i kraft i slutet av december. Finns det frågor i tjänstehandeln som vi förbisett ur ett HP-perspektiv? Johan Krafft tillade att tjänster idag ofta är en del av varuflödet t ex Volvo Logistics. Kerstin Wiss-Holmdahl informerade om att: - CEN/BII Workshop agreement är färdig och innehåller specifikationer för hela affärprocessen: annonsering av upphandlingar, olika upphandlingsförfaranden, ordrar, faktura osv. Specifikationerna ska testas som en del i PEPPOL-projektet.

4 PEPPOL är kommissionens initiativ för att underlätta för infrastrukturbryggor mellan WAN och andra sätt att via Internet förmedla e- meddelanden särskilt avsett för offentlig upphandling. Ett informationsmöte kommer att hållas om PEPPOL den 20 januari I specifikationerna finns det mycket arbete som återstår särskilt vad gäller de dokument som ligger före kontrakt. Publiceringsdelen är dock bra eftersom den gjorts av EU:s publiceringskontor. Fas 2 av projektet förbereds där det inte bara ska handla om specifikationer utan vara mer inriktat på stöd. Specifikationerna i PEPPOL ska vara mappade både på UBL och UN/CEFACT. - Det nya faktura direktivet ser SFTI som bekymmersamt. I Kommissionens ursprungliga förlag skulle pappersfaktura och e-faktura jämställas. I det nya förslaget talas det mer om teknikneutralitet. Ulrika Hansson på finansdepartementet har mycket information från de olika medlemsstaterna med anledning av ordförandeskapet och dit har också den skrivelse som Svenskt Näringsliv och BusinessEurope riktat till Anders Borg i frågan skickats. - Kammarkollegiet har fått regeringens uppdrag att ta fram ett nationellt upphandlingsstöd och elektroniska standard för upphandling. Kammarkollegiet har inbjudits att ingå i SFTI. Annelie Wengelin informerade om att: - I EU:s arbete med den moderniserade tullkodexen diskuteras nu omfattningen av vad som ska göras i samband med införandet av tillämpningsföreskrifterna för kodexen. Det är ett stort arbete och beslut väntas komma fram emot sommaren. Allt kan inte genomföras samtidigt och genomförandet av de tekniska systemen för att hantera säkerhetsändringen har inte fungerat särskilt väl. Både på EU-nivå och nationellt vill man undvika en upprepning. - Ett sakområde som ökar är IPR. Det föreligger ett utkast till uppföljningsrapport som visar att medlemsstaterna inte gör tillräckligt för att stävja internethandeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor.. Vid internethandel rör det sig ofta om mindre försändelser där det är lätt att mycket kommer in som inte är vad det utger sig för att vara. Problemet har även en produktsäkerhetsdimension. - Ömsesidigt erkännande av AEO. Förhandlingar förs med Kina, Japan, och USA och mandat finns för att inleda förhandlingar med Kanada. - Genomförandet av USA:s lagstiftning om 100 % scanning har skjutits upp från 2012 till Ryssland, Kazakstan och Vitryssland bildar en tullunion från en bit in på EUROPRO

5 EUROPRO sammanträdde i Stockholm den 5 november och vid sammanträdet fanns 9 PRO-organisationer närvarande och 6 hade anmält intresse men var förhindrade att delta. Totalt finns minst 20 PRO-organisationer som är med i EUROPRO. På mötet diskuterades aktuella handelsprocedurfrågor med tonvikt på de som berör förändringarna av den europeiska tullkodexen och en ny struktur för arbetet i EUROPRO. 6. Utredningen om gränsöverskridande e-handel och trade facilitation Christina Rahlén föreslog att en utgångspunkt i e-handelsutredningen ska vara utvärdering av användningen av de standarder som finns på området kring e- faktura. Fokus bör ligga på B2B och de standarder som gäller för implementeringen av e-faktura. 7. Rapport från UN/CEFACT Christina Rahlén och Johan Pontén rapporterade från UN/CEFACTs senaste plenarsession i Geneve i november. Plenarsessionen godkänner de rekommendationer och standarder som forumet och de permanenta grupperna tar fram och är det organ där de 56 medlemsländerna är representerade. Problem med översättningar som inte tagits fram i tid till ryska ledde till att både Ryska federationen och Vitryssland krävde att beslut skulle skjutas upp om vissa rekommendationer. Vidare hölls två sessioner med fokus på att presentera CEFACT:s arbete och att hålla vid liv en framåtsyftande diskussion: En stake holder session där Christina Rahlén i Kertin Wiss Holmdahls ställe presenterat SFTI:s arbete och en Policy Driver Session där olika organisationer med inflytande över eller intresse i CEFACT:s arbete presenterade sin verksamhet och sina visioner av hur arbetet ska utvecklas. Slutligen omvaldes Stuart Feder (BIS) till ordförande för CEFACT. Bra och informationsdiger information om detta finns på CE- FACT:s hemsida 8. Rapport från WTO-förhandlingarna Linda Laszlo informerade om förhandlingsgruppsmötet för handelsprocedurer som ägde rum mellan 9-12 november i Genève. Under mötet gick förhandlingsgruppen igenom de förslag som lagts under GATT Art VIII och tullsamarbete, samt SDT (Särskild och Differentierad behandling) och TA/CB (tekniskt bistånd och stöd till kapacitetsuppbyggnad). Det var en fortsatt konstruktiv process i förhandlingsgruppen. Gruppen har inlett textförhandlingar och länderna uppmanades att lämna in konkreta textförslag. Fler länder än vanligt deltog i mötet tack vare ett initiativ för att finansiera deltagande experter från u-länder. Diskussionerna om SDT och TA/CB tog ett steg framåt och även här uppmanades länderna att lämna konkreta textförslag. ACP-länderna (African, Caribbean and Pacific Group of States), MUL-gruppen, Uruguay och USA hade lämnat in förslag innan mötet och flera andra länder lämnade textförslag under mötet. Stora meningsskiljaktigheter beträffande SDT och TA/CB kvarstår, men också att det finns en vilja att nå framsteg. WTO-sekretariatet har cirkulerat en Draft consolidated text för Artikel VIII och tullsamarbete, samt SDT och TA/CB under v. 47. Det är tydligt att man närmar sig ett läge där förhandlingar om lagtext kan inledas på basis av sekretariatets konsoliderade text. Nästa möte är utsatt till 8-12 februari 2010.

6 9. Nästa mötesdatum Datum för nästa möte beslutades till den 23 mars eller 25 mars klockan Kansliet återkommer med en förfrågan om vilket datum som passar bäst. 10. Mötet avslutades Johan Krafft tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA DECEMBER 2013 6 Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 VD HAR ORDET Året lider mot

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves

ÅRSREDOVISNING 2014. Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves ÅRSREDOVISNING 2014 Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves S V E R I G E S R I K S B A N K Väggur från 1770-talet.

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Tullverkets arbete med varumärkesintrång

Tullverkets arbete med varumärkesintrång Tullverkets arbete med varumärkesintrång Alltsedan Sveriges EU-inträde 1995 har Tullverket arbetat med att bekämpa intrång i immateriella rättigheter. Det är dock bara vid de intrång som anses vara av

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium 2012:4 E-handel nya möjligheter, nya hinder En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet 1. Vilka är ert partis tre mest högprioriterade områden för korruptionsbekämpning där ni tänker lägga förslag till riksdagen under kommande mandatperiod? Centerpartiet - Att värdegrundsfrågor om korruption

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

RiR 2010:24. Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete

RiR 2010:24. Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete RiR 2010:24 Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete ISBN 978 91 7086 235 9 RiR 2010:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Datum: 2010-11-10 Dnr: 31-2009-1488

Läs mer