Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till antidumpningsinstrumentet"

Transkript

1 Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz

2 Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de?

3 EU:s regelverk EU:s regler grundas på överenskommelser i Världshandelsorganisationen (WTO) och omfattar: Antidumpningsåtgärder Antisubventionsåtgärder / Utjämningsåtgärder Skyddsåtgärder

4 Antidumpningsåtgärder 1. Används mot import som är prisdumpad, d.v.s. varor som säljs till lägre pris på exportmarknaden än på exportörens hemmamarknad 2. Industrin på importmarknaden ska vara väsentligt skadad, och 3. Det ska vara den dumpade importen som förorsakat skadan, d.v.s. orsakssamband 4. Samt, unikt för EU, att det ska ligga i EU:s intresse att åtgärder införs, s.k. unionsintresset

5 Antidumpningsåtgärder (forts.) Vanligast är åtgärderna utformad som extratullar i procent av importvärdet Alternativ är specifika tullar (ex. fast belopp/ton) och prisåtaganden (minimiimportpriser) Åtgärderna riktas mot enskilda länder (och exportföretag i dessa länder)

6 Antidumpningsåtgärder i EU; ca 130 åtgärder i kraft ca 20 undersökningar inleds per år (för närvarande pågår 8) - ca 13 åtgärder införs per år

7 Antidumpningsåtgärder i kraft på global nivå 2010; EU är tredje största användaren

8 Antidumpningsåtgärder riktade mot EU; Totalt 94 åtgärder i kraft

9 EU:s antidumpningsundersökningar per sektorer ( ) Maskinteknik 6% Textilier 4% Skor 3% Trä och papper 1% ca. 2/3 insatsvaror Elektronik 11% Kemikalier 25% Övriga metaller 13% Övrigt 15% Järn och stål 22%

10 Länder drabbade av EU:s antidumpningsundersökningar Indonesien 6% Övriga 3% Övriga 31% Kina 22% USA 6% Malaysia 6% Ukraina 3% Indonesien 3% USA 4% Ryssland 4% Malaysia 4% Taiwan 6% Thailand 5% Indien 11% Korea 7% Thailand 6% Indien 17% Kina 56%

11 Dumpning: Exportpriset till EU < Normalvärdet Exportpriset Det pris som betalas för produkten när den säljs på EU-marknaden Normalvärdet Priset på exportlandets inhemska marknad Exportpriset till tredjeland Produktionskostnader och administrativa kostnader + en normalvinst Om icke-marknadsekonomi: Kostnader i jämförandeland (t.ex. USA används för Kina)

12 Hur hög blir antidumpningstullen? Dumpningsmarginal: = Normalvärde Icke-skadat pris Exportpris till EU

13 Hur hög blir antidumpningstullen? Tullnivån = Skademarginalen, i fall denna är lägre än dumpningsmarginalen Produktionskostnader och administrativa kostnader + en icke-skadad normalvinst Dumpningsmarginal: = Skademarginal: = 20 0 Normalvärde Icke-skadat EU-pris Exportpris till EU

14 EU:s antidumpningsprocess 45 dagar 9 månader KOM beslutar att inleda undersökning Offentliggörande i EUT Anmälan lämnas av EU-industri 25 % av industrin stöder anmälan > 50 % av industrin som har åsikter om anmälan stöder anmälan Stickprov av exporterande tillverkare och importörer Ge sig tillkänna inom 15 dagar efter offentliggörandet ( samarbetsvillig ) Besvara frågeformulär inom dagar efter underrättelse om att man ingår i urvalet 15 månader Offentliggörande av preliminära åtgärder Verifikation av preliminära uppgifter Berörda parter kan lämna kommentarer på uppgifter inom 1 månad efter att åtgärden trätt i kraft 6 månader Verifikation av definitiva uppgifter Offentliggörande av definitiva åtgärder Berörda parter kan lämna kommentarer på uppgifter inom 10 dagar efter att verifikation mottagits

15 EU:s antidumpningsprocess 45 dagar 9 månader KOM beslutar att inleda undersökning Offentliggörande i EUT Anmälan lämnas av EU-industri 25 % av industrin stöder anmälan > 50 % av industrin som har åsikter om anmälan stöder anmälan Stickprov av exporterande tillverkare och importörer Ge sig tillkänna inom 15 dagar efter offentliggörandet ( samarbetsvillig ) Besvara frågeformulär inom dagar efter underrättelse om att man ingår i urvalet 15 månader Offentliggörande av preliminära åtgärder Verifikation av preliminära uppgifter Berörda parter kan lämna kommentarer på uppgifter inom 1 månad efter att åtgärden trätt i kraft 6 månader Verifikation av definitiva uppgifter Offentliggörande av definitiva åtgärder Berörda parter kan lämna kommentarer på uppgifter inom 10 dagar efter att verifikation mottagits

16 Enligt EU:s antidumpningsförordning: Artikel 21 Ett fastställande om huruvida ett ingripande är befogat med hänsyn till gemenskapens intresse ska fattas på grundval av en helhetsbedömning av alla berörda parters intressen. Åtgärder som fastställs på grundval av konstaterad dumpning och skada får inte vidtas om myndigheterna på grundval av samtliga lämnade uppgifter med säkerhet kan fastslå att det inte ligger i gemenskapens intresse att vidta sådana åtgärder.

17 Men importföretag, användare och konsumenters har svårt att göra sina röster hörda Vet inte vad antidumpningsåtgärder är Vet inte att undersökningar inleds (missar deadlines) Vet inte att och hur de kan motverka/påverka åtgärderna Kostnaden att delta i undersökningarna är ofta stora Viktigt att berörda parter blir informerade och engagerar sig i ett tidigt skede!

18 Hur har Sverige arbetat hittills? EU:s antidumpningsprocess idag Medlemsstaterna via antidumpningskommittén 1 MS = 1 röst Enkel majoritet KOM förslag inleda undersökning KOM beslut inleda undersökning KOM förslag införa prov. åtgärder KOM beslut införa prov. åtgärder KOM förslag införa def. åtgärder Rådet beslut införa def. åtgärder (enkel majoritet!)

19 EU:s antidumpningsprocess enligt nya kommittologin Medlemsstaterna via antidumpningskommittén MS får viktat antal röster Kvalificerad majoritet KOM beslut inleda undersökning KOM förslag införa prov. åtgärder KOM beslut införa prov. åtgärder (även skyndsamt förfarande kan tillämpas) KOM förslag införa def. åtgärder KOM beslut införa def. åtgärder Information om kommitténs arbete Rätt till kontroll Rådet EP

20 Mycket svårt att uppnå majoritet emot Sverige Sannolika nej-röster 100 För att gå emot ett förslag 0 Idag Oktober 2012 Mars 2017

21 Mycket svårt att uppnå majoritet emot och framöver blir det ännu svårare Sverige Sannolika nej-röster 100 För att gå emot ett förslag 0 Idag Oktober 2012 Mars 2017

22 Vad kan svenska företag göra? Kontakta kommissionen (i ett tidigt skede) Registrera sig som berörd part och samarbeta med kommissionen Presentera argument i syfte att påverka unionsintresset (besvara frågeformulär, lämna muntlig och skriftlig information) Samordna sig branschvis på svensk och europeisk nivå Förmå exportörer att samarbeta med kommissionen (MET/IT) Företag kan vända sig till förhörsombudet ( Hearing Officer ) i syfte att få sina intressen beaktade

23 Vad kan Kommerskollegium och UD göra? Lissabonfördraget kommer att medföra förändringar i antidumpningsregelverket Kommissionen har beställt en översyn av tillämpningen av antidumpningsregelverket WTO-panelens utslag i tvisten om fästelement kan komma att innebära förändringar i antidumpningsregelverket Intensifierade Dohaförhandlingar kan innebära förändringar i WTO:s antidumpningsavtal

24 Hur kan Kommerskollegium bistå företag? Webbsida med information och länkar samt pedagogiska manualer på svenska (bl.a. antidumpningsguide för importörer) Delge information till branschorganisationer och företag Kommerskollegium delger branschorganisationer information om inledandet av undersökningar och tredjelandsåtgärder Kommerskollegium undersöker alternativ att nå ut direkt till företagen som berörs (bl.a. genom företagsdatabas) Arrangera workshops och seminarier med branschorganisationer, handelskammare och företag i olika delar av landet Kommerskollegium planerar workshops i Stockholm, Göteborg och Malmö.

25 Mer information Kommerskollegiums webbsida med information och användbara länkar: 725.aspx Kommissionens webbsida med detaljerad information, bl.a. om aktuella åtgärder och tidsplaner för pågående undersökningar:

26 Kommerskollegiums webbsida

27 Kommissionens webbsida

28 Kommissionens webbsida (exempel)

29 Kommissionens webbsida (exempel)

30 Avslutande reflektioner Antidumpningsåtgärder används ofta i protektionistiskt syfte och hindrar/fördröjer nödvändig omstrukturering av industrin Antidumpningsåtgärder innebär ett stort mått av osäkerhet och oförutsägbarhet som påverkar handeln negativt Sverige verkar för ett regelverk som så långt det är möjligt begränsar/balanserar användningen av antidumpningsåtgärder Önskvärt på sikt är gemensamma internationella konkurrensregler

31 Kontaktinformation

Bedrägeri! Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan?

Bedrägeri! Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan? Bedrägeri! 2009 inledde Europeiska byrån för bedrägeribekämpning en undersökning av påstådd omlastning av vissa typer av fästelement (skruvar och muttrar) tillverkade i Kina men omlastade i Malaysia. De

Läs mer

L 325/66 SV Europeiska unionens officiella tidning 5.12.2013

L 325/66 SV Europeiska unionens officiella tidning 5.12.2013 L 325/66 SV Europeiska unionens officiella tidning 5.12.2013 RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1239/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av solcellsmoduler

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01) 15.12.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1 REVISIONSRÄTTEN I enlighet med bestämmelserna i fördragen (artikel 45c.4 i EKSG-fördraget, artikel 248.4 i EG-fördraget och artikel 160c.4 i

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering

Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering P7_TA-PROV(2012)0469 Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering Europaparlamentets resolution av den 11 december

Läs mer

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Årsredovisning 2014 Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Innehållsförteckning 1. Generaldirektörens förord... 2 2. Året i korthet... 3 3. Sammanfattande resultatbedömning... 5 4. En

Läs mer

Nya exportmarknader på livsmedelsområdet

Nya exportmarknader på livsmedelsområdet Nya exportmarknader på livsmedelsområdet Vilka länder utanför EU vill företagen satsa på och kan vi mäta hur det går? På marknader utanför EU ser företagen potentiella möjligheter att öka exporten till

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Skolpaket om handeln. Lärartext

Skolpaket om handeln. Lärartext Ingrid Lindeberg 201-0 - Skolpaket om handeln Lärartext Bild 1: Historik För Sverige är handeln med andra länder mycket betydelsefull. En stor del av våra inkomster kommer från försäljning av varor och

Läs mer

Nya bilaterala handelsavtal nya möjligheter för livsmedelsindustrin

Nya bilaterala handelsavtal nya möjligheter för livsmedelsindustrin Nya bilaterala handelsavtal nya möjligheter för livsmedelsindustrin De nya bilaterala avtalen väntas leda till lägre tullnivåer men också till mer förutsägbara tekniska handelsregler. Rätt utformade kan

Läs mer

Inremarknadsguide för myndigheter. Augusti 2014

Inremarknadsguide för myndigheter. Augusti 2014 Inremarknadsguide för myndigheter Augusti 2014 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter MISSIV Datum Diarienr 2000-06-19 2000/84-5 Ert datum Er beteckning 2000-02-03 UD2000/90/ERS Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk)

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk) Stockholm 11 april 2008 registrator@environment.ministry.se david.mjureke@environment.ministry.se Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 december 2008 om undantag av vissa tjänster inom postsektorn i Sverige från tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.10.2009 KOM(2009)557 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Piratkopiering i världshandeln

Piratkopiering i världshandeln Kommerskollegium 2012:5 Piratkopiering i världshandeln och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv Kommerskollegium är den myndighet i Sverige

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer