Europeiska unionens officiella tidning L 311/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska unionens officiella tidning L 311/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)"

Transkript

1 Europeiska unionens officiella tidning L 311/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1650/2006 av den 7 november 2006 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 769/2002 om import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av kumarin avsänd från Republiken eller oavsett om den deklarerats ha sitt ursprung i Republiken eller eller inte EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen ( 1 ) (nedan kallad grundförordningen ), särskilt artikel 13, 2. Begäran (3) Den 13 februari 2006 tog kommissionen emot en begäran i enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen om undersökning av påstått kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts på import av kumarin med ursprung i Kina (nedan kallad begäran ). Begäran ingavs av den Europeiska kemiindustrins samarbetsorganisation (CEFIC), (nedan kallad den klagande ) som företrädare för den enda producenten av produkten i gemenskapen. med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter att ha hört rådgivande kommittén, och av följande skäl: (4) I begäran lämnades tillräcklig, påtaglig bevisning för att en förändring i handelsmönstret hade inträffat efter införandet av antidumpningsåtgärderna och åtgärderna för att förhindra kringgående av antidumpningsåtgärderna på import av kumarin med ursprung i Kina, vilket framgick av en betydande ökning av importen av samma produkt från och. 1. Gällande åtgärder A. FÖRFARANDE (1) Efter en översyn vid giltighetstidens utgång införde rådet genom förordning (EG) nr 769/2002 ( 2 ) (nedan kallad den ursprungliga förordningen ) en slutgiltig antidumpningstull om euro per ton på import av kumarin som omfattas av KN-nummer ex , med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina ). (5) Förändringen i handelsmönstret påstods bero på att kumarin med ursprung i Kina omlastats i och. Det påstods vidare att det inte fanns någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering för detta bruk än förekomsten av antidumpningsåtgärderna på importen av kumarin med ursprung i Kina. (2) Efter det att kringgående via Indien och Thailand hade konstaterats, utvidgades i december 2004 åtgärderna genom förordning (EG) nr 2272/2004 ( 3 ) till att även omfatta import av kumarin avsänd från Indien eller Thailand, oavsett om den deklarerats ha sitt ursprung i Indien eller Thailand eller inte. ( 1 ) EGT L 56, , s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, , s. 17). ( 2 ) EGT L 123, , s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1854/2003 (EUT L 272, , s. 1). ( 3 ) EUT L 396, , s. 18. (6) Slutligen inkom den klagande med bevis för att de positiva verkningarna av de föreliggande antidumpningsåtgärderna på kumarin med ursprung i Kina undergrävdes både avseende kvantitet och pris. Betydande volymer av importerad kumarin från och föreföll ha ersatt import av kumarin från Kina. Därutöver fanns tillräcklig bevisning för att ökningen av importen skedde till betydligt lägre priser än de icke-skadevållande priser som fastställts i den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna, och att dumpning förekom i förhållande till de normalvärden som tidigare fastställts för kumarin med ursprung i Kina.

2 L 311/2 Europeiska unionens officiella tidning Inledande (7) Kommissionen inledde genom förordning (EG) nr 499/2006 ( 1 ) ( förordningen om inledande ) en undersökning av det påstådda kringgåendet av antidumpningsåtgärder som införts på import av kumarin med ursprung i Kina genom import av kumarin som avsänts från eller, oavsett om den deklarerats ha sitt ursprung i eller eller inte, och anmodade tullmyndigheterna enligt artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen, att registrera import av kumarin, enligt KN-nummer ex (Taricnummer ) avsänd från eller och oavsett om den deklarerats ha ursprung i eller eller inte. (11) Inga producenter eller exportörer av kumarin i och lät höra av sig eller samarbetade i undersökningen. Följaktligen fick avgörandena beträffande export av kumarin som avsänts från och till gemenskapen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, i enlighet med artikel Myndigheterna i och hade från början av undersökningen informerats om konsekvenserna av bristande samarbete såsom detta anges i artikel 18.6 i grundförordningen. b) Kina (12) Inga kinesiska producenter eller exportörer samarbetade i undersökningen. (13) De företagen man visste var berörda uppmärksammades på att bristande samarbetsvilja kan leda till att artikel 18 i grundförordningen tillämpas. 4. Undersökning (8) Kommissionen underrättade officiellt myndigheterna i Kina, och samt producenter/exportörer, de importörer i gemenskapen som den visste var berörda och den klagande om att undersökningen hade inletts. Frågeformulär skickades till tillverkarna/exportörerna i Kina samt till de importörer i gemenskapen som nämns i begäran. Det fanns inga kända tillverkare i och. Berörda parter gavs tillfälle att inom den tidsfrist som angavs i förordningen om inledande skriftligen lämna sina synpunkter och begära att bli hörda. Samtliga parter underrättades om att bristande samarbete skulle kunna medföra tillämpning av artikel 18 i grundförordningen och att avgöranden skulle komma att träffas på grundval av tillgängliga uppgifter. (9) Ingen producent eller exportör i Kina, eller besvarade frågeformuläret. De indonesiska myndigheterna svarade att det inte fanns någon känd tillverkare av kumarin i. 5. Undersökningsperiod (10) Undersökningsperioden omfattade perioden från och med den 1 mars 2005 till och med den 28 februari För undersökningen av den påstådda förändringen i handelsmönstret inhämtades uppgifter för perioden från och med 2002 till och med undersökningsperiodens slut. B. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 1. Allmänna överväganden och grad av samarbetsvilja a) och ( 1 ) EUT L 91, , s Berörd produkt och likadan produkt (14) Den produkt som berörs av det påstådda kringgåendet är, såsom fastställs i den ursprungliga förordningen, kumarin som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex Kumarin är ett vitaktigt kristalliniskt pulver med den karakteristiska lukten av nyslaget hö. Kumarin används framför allt som aromatisk kemikalie och som fixeringsmedel vid beredning av parfymoljor som används vid framställning av rengöringsmedel, kosmetika och parfymer. (15) Det finns två produktionsprocesser för att framställa kumarin, nämligen fenolmetoden (Perkinreaktion) och ortokresolmetoden (Raschingreaktion). Kumarin framställd genom dessa två metoder har dock samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper och samma användningsområden. (16) Med anledning av att ingen part i eller samarbetade vid undersökningen, på grundval av den information som är tillgänglig och i brist på bevis på motsatsen måste slutsatsen dras att kumarin exporterad till gemenskapen från Kina och kumarin avsänd från och har samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper och samma användningsområden. De bör därför anses vara likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen. 3. Förändring i handelsmönstret (17) Som ovan angivits påstods förändringen av handelsmönstret bero på omlastning via och. (18) Eftersom inga indonesiska företag samarbetade i undersökningen fastställdes exporten från till gemenskapen på grundval av tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel Därför användes uppgifter från Eurostat, vilka utgjorde den lämpligaste tillgängliga informationen, för att fastställa exportpriserna och importkvantiteterna från.

3 Europeiska unionens officiella tidning L 311/3 (19) Betydande import från till gemenskapen inleddes omedelbart efter inledandet av den tidigare undersökningen om kringgående mot Indien och Thailand på nivån 12,5 ton 2004, 15 ton 2005 och 10 ton under undersökningsperioden (vilket motsvarar 1,7 % av förbrukningen inom EU). Samtidigt ökade Kinas export till från 57 ton 2003 till 83,8 ton under undersökningsperioden. (20) Slutsatsen blir mot bakgrund av det uteblivna samarbetet och i brist på motsatt bevisning att det inträffade en förändring i handelsmönstret mellan Kina, och gemenskapen från och med år 2004 fram till undersökningsperiodens utgång, vilket berodde på omlastning av kumarin med ursprung i Kina via. (21) Eftersom inget malaysiskt företag samarbetade i undersökningen fastställdes exporten från till gemenskapen på grundval av tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel Därför användes uppgifter från Eurostat, vilka utgjorde den lämpligaste tillgängliga informationen, för att fastställa exportpriserna och importkvantiteterna från. (22) Importen från till gemenskapen inleddes 2005, uppgick till 13 ton 2005 och 23 ton under undersökningsperioden (vilket motsvarar 3,9 % av förbrukningen inom EU). Samtidigt har den kinesiska exporten till ökat från 23,6 ton 2004 till 43,76 ton under undersökningsperioden. (23) Slutsatsen blir mot bakgrund av det uteblivna samarbetet och i brist på bevisning om motsatsen att det inträffade en förändring i handelsmönstret mellan Kina, och gemenskapen från och med år 2005 fram till undersökningsperiodens utgång, vilket berodde på omlastning av kumarin med ursprung i Kina via. 4. Otillräcklig grund eller ekonomisk motivering (24) Mot bakgrund av det uteblivna samarbetet och i brist på motsatt bevisning och med tanke på att betydande import inleddes omedelbart efter inledandet av den tidigare undersökningen om kringgående mot Indien och Thailand, vilket sammanföll med en ökad kinesisk export av kumarin till, dras slutsatsen att förändringen av handelsmönstret hade sin grund i förekomsten av antidumpningsåtgärder snarare än någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering i den mening som avses i artikel 13.1 i grundförordningen. I detta avseende noteras även att det inte finns några belägg för att det skulle förekomma någon framställning av kumarin i. (25) Mot bakgrund av det uteblivna samarbetet och i brist på motsatt bevisning, och med tanke på att importen inleddes 2005 efter det att åtgärderna utvidgades till att även omfatta import av kumarin som avsänds från Indien eller Thailand och att den kinesiska exporten till samtidigt ökade från 23,6 ton 2004 till 43,76 ton 2005, dras slutsatsen att förändringen i handelsmönstret hade sin grund i förekomsten av antidumpningsåtgärder snarare än någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering i den mening som avses i artikel 13.1 i grundförordningen. I detta avseende noteras även att det inte finns några belägg för att det skulle förekomma någon framställning av kumarin i. 5. Undergrävande av de positiva verkningarna av tullen, i fråga om priserna på och kvantiteterna av likadana produkter (26) På grundval av den ovannämnda analysen av handelsflödena visade det sig att en förändring av gemenskapens importmönster berodde på att antidumpningsåtgärder och åtgärder för att förhindra kringgående av dessa åtgärder hade införts. Medan import med deklarerat ursprung i saknades på gemenskapsmarknaden före 2003, uppgick den under 2003 till 4 ton, 12,5 ton under 2004, 15 ton under 2005 och till 10 ton under undersökningsperioden, vilket motsvarar 1,7 % av förbrukningen i gemenskapen. (27) Undersökningen visade att importen från skett till prisnivåer som understeg exportpriset i den ursprungliga undersökningen och var betydligt lägre än det ursprungliga normalvärdet. (28) Slutsatsen blir på grundval av ovanstående att förändringen i handelsflödena tillsammans med de onormalt låga exportpriserna från har undergrävt de positiva verkningarna av antidumpningsåtgärderna både när det gäller kvantitet och pris för den likadana produkten. (29) Det har på grundval av den ovannämnda analysen av handelsflödena framkommit att det förändrade handelsmönstret beror på att antidumpningsåtgärder och åtgärder för att förhindra kringgående av dessa åtgärder hade införts. Medan det inte förekom någon import av kumarin till gemenskapen före 2005, uppgick den till 13 ton 2005 och till 23 ton under undersökningsperioden. (30) Undersökningen visade att importen från skett till prisnivåer som understeg exportpriset i den ursprungliga undersökningen och var betydligt lägre än det ursprungliga normalvärdet.

4 L 311/4 Europeiska unionens officiella tidning (31) Slutsatsen blir på grundval av ovanstående att förändringen i handelsflödena tillsammans med de onormalt låga exportpriserna från har undergrävt de positiva verkningarna av antidumpningsåtgärderna både när det gäller kvantitet och pris för den likadana produkten. 6. Bevisning om dumpning i förhållande till de normalvärden som tidigare fastställts för likadana eller liknande produkter (32) För att man skulle kunna avgöra om bevisning om dumpning kunde påvisas avseende kumarin som under undersökningsperioden exporterats till gemenskapen från användes uppgifter från Eurostat enligt artikel (33) Enligt artikel 13.1 i grundförordningen krävs bevisning om dumpning i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för den likadana eller liknande produkten. (34) För att få en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset togs hänsyn, i form av justeringar, till olikheter som påverkade priserna och prisernas jämförbarhet. Dessa justeringar gjordes i överensstämmelse med artikel 2.10 i grundförordningen avseende transport och försäkring och på grundval av tillgängliga fakta, dvs. de fakta som lämnats i begäran i överensstämmelse med artikel (35) I enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärde som fastställts i den tidigare undersökningen och det vägda genomsnittliga exportpriset under undersökningsperioden i den nu aktuella undersökningen, uttryckta i procent av cif-priset vid gemenskapens gräns före tull, och av detta framgick att det förekom dumpning av import av kumarin till gemenskapen från. Den konstaterade dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av cif-priset vid gemenskapens gräns, före tull, var över 100 %. (36) För att man skulle kunna avgöra om bevisning om dumpning kunde påvisas avseende kumarin som under undersökningsperioden exporterats till gemenskapen från användes uppgifter från Eurostat enligt artikel (37) För att få en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset togs hänsyn, i form av justeringar, till olikheter som påverkade priserna och prisernas jämförbarhet. Dessa justeringar gjordes i överensstämmelse med artikel 2.10 i grundförordningen avseende transport och försäkring och på grundval av tillgängliga fakta, dvs. de fakta som lämnats i begäran i överensstämmelse med artikel (38) I enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärde som fastställts i den tidigare undersökningen och det vägda genomsnittliga exportpriset under undersökningsperioden i den nu aktuella undersökningen, uttryckta i procent av cif-priset vid gemenskapens gräns före tull, och av detta framgick att det förekom dumpning av import av kumarin till gemenskapen från. Den konstaterade dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av cif-priset vid gemenskapens gräns, före tull, var över 100 %. C. ÅTGÄRDER (39) Med beaktande av konstaterandena ovan av kringgående i den mening som avses i artikel 13.1 i grundförordningen bör de gällande antidumpningsåtgärderna beträffande import av den berörda produkten med ursprung i Kina utvidgas till att omfatta import av samma produkt som avsänts från eller, oavsett om de deklarerats ha sitt ursprung i eller eller inte. (40) Den utvidgade tullen bör vara den tull som fastställts i artikel 1.2 i den ursprungliga förordningen. (41) I överensstämmelse med artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen enligt vilka varje utvidgad åtgärd skall tillämpas på registrerad import från och med registreringsdagen bör antidumpningstullen tas ut på import av kumarin som avsänts från eller och som förts in och registrerats i gemenskapen i enlighet med förordningen om inledande. D. ANSÖKNINGAR OM BEFRIELSE FRÅN TULL (42) Även om det i samband med denna undersökning inte konstaterats finnas någon faktisk producent av kumarin i eller, eller någon sådan inte gett sig till känna för kommissionen, måste nya tillverkare som överväger att lämna in en begäran enligt artikel 13.4 i grundförordningen om befrielse från den utvidgade antidumpningsåtgärden fylla i ett frågeformulär för att kommissionen skall kunna fastställa om en befrielse är berättigad. En sådan befrielse kan beviljas efter en bedömning av till exempel marknadssituationen för den berörda produkten, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande, inköp och försäljning och sannolikheten för fortsatt dumpning för vilken det inte finns någon tillräcklig grund eller ekonomiskt berättigande, samt bevisning om dumpning. Kommissionen gör vanligen även ett kontrollbesök på plats. Begäran om befrielse bör omgående sändas till kommissionen tillsammans med alla relevanta uppgifter, särskilt avseende eventuella ändringar av företagets verksamhet med anknytning till produktion och försäljning.

5 Europeiska unionens officiella tidning L 311/5 (43) Importörer skulle fortfarande kunna komma i åtnjutande av befrielse från åtgärderna, om de varor som de importerar härrör från exporterande tillverkare som beviljats sådan befrielse och i enlighet med artikel 13.4 i grundförordningen. (44) Om en befrielse är berättigad kommer rådet att på lämpligt sätt ändra denna förordning. I varje fall som befrielse beviljas kommer kommissionen sedan att kontrollera att villkoren för befrielse fortsätter att uppfyllas. E. FÖRFARANDE (45) Berörda parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka rådet avsåg att utvidga den gällande slutgiltiga antidumpningsåtgärderna och gavs tillfälle att lämna synpunkter och bli hörda. Det inkom inga synpunkter som var av den arten att de gav anledning till ändring av de ovan angivna slutsatserna. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 1. Den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 769/2002 på import av kumarin som omfattas av KN-nummer ex med ursprung i Folkrepubliken Kina utvidgas härmed till att även omfatta import av kumarin, som omfattas av KN-nummer ex avsänd från eller, oavsett om den deklarerats ha sitt ursprung i eller eller inte (Taricnummer ). 2. Den tull som utvidgas genom punkt 1 skall tas ut på import som registrerats i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 499/2006 och artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 384/ Gällande bestämmelser om tullar skall tillämpas. Artikel 2 1. Ansökningar om befrielse från den tull som utvidgas genom artikel 1 skall göras skriftligen på ett av Europeiska unionens officiella språk och skall vara undertecknade av en person som har rätt att företräda den sökande. Ansökan skall lämnas till följande adress: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för handel Direktorat B Kontor J-79 05/17 B-1049 Bryssel Fax (32-2) I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 384/96 får rådet besluta att import från företag som inte kringgår de antidumpningsåtgärder som införts genom förordning (EG) nr 769/2002 skall befrias från den tull som utvidgas genom artikel 1. Artikel 3 Tullmyndigheterna anmodas att upphöra med den registrering av import som infördes genom artikel 2 i förordning (EG) nr 499/2006. Artikel 4 Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 7 november På rådets vägnar E. HEINÄLUOMA Ordförande

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING sr " t? EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.12.2004 KOM(2004) 779 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING sr " t? EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.10.2004 KOM(2004)637 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom rådets förordning (EG)

Läs mer

17728/12 KSM/je/cc DG C1

17728/12 KSM/je/cc DG C1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2013 (OR. en) 17728/12 Interinstitutionellt ärende: 2012/0353 (NLE) ANTIDUMPING 102 COMER 269 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 augusti 2011 (OR. en) 13456/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 augusti 2011 (OR. en) 13456/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 augusti 2011 (OR. en) 13456/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Läs mer

Bedrägeri! Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan?

Bedrägeri! Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan? Bedrägeri! 2009 inledde Europeiska byrån för bedrägeribekämpning en undersökning av påstådd omlastning av vissa typer av fästelement (skruvar och muttrar) tillverkade i Kina men omlastade i Malaysia. De

Läs mer

Vem tar ansvaret? Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan?

Vem tar ansvaret? Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan? Vem tar ansvaret? Den 26-sep 2007 mottog EU ett klagomål från www.eifi.org om dumpad import från Kina på vissa typer av fästelement (skruvar och muttrar). EU fann fog för klagomålet och inledde en undersökning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.4.2004 KOM(2004) 280 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningen av förordning (EG) nr 1531/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN C 192/4 Europeiska unionens officiella tidning 16.7.2010 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.6.2008 KOM(2008) 341 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av aktivt kol i pulverform

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN C 251/21 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av gällande antidumpningsåtgärder på import

Läs mer

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN 22.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 313/17 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande rörande

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2013 COM(2013) 817 final 2013/0404 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av peroxosulfater

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 332/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1306/2011 av den 12 december 2011 om tydliggörande av tillämpningsområdet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

30.9.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 303/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.9.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 303/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.9.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 303/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1683/2004 av den 24 september 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2004 KOM(2004) 773 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 12.5.2016 L 122/19 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/704 av den 11 maj 2016 om återtagande av godtagandet av två exporterande tillverkares åtagande och ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/87

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.7.2002 KOM(2002) 433 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av färgtelevisionsmottagare med

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 11284/17 FISC 162 ECOFIN 650 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2004 KOM(2004) 678 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.1.2011 KOM(2010) 800 slutlig 2010/0386 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av okouméplywood med

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Introduktion till antidumpningsinstrumentet Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de? EU:s regelverk EU:s regler

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 373/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning L 373/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 373/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2182/2004 av den 6 december 2004 om medaljer och symboliska mynt som

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN C 99/30 Europeiska unionens officiella tidning 17.4.2010 V (Yttranden) FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av ett antisubventionsförfarande

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) 14531/15 FÖLJENOT från: inkom den: 24 november 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: MAP 32 MI 756 COMPET 542 IND 191 POLARM 8 COARM 253 CFSP/PESC

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.02.2005 KOM(2005) 54 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyesterstapelfibrer med ursprung

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.5.2009 KOM(2009) 233 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1212/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en) 12561/14 DENLEG 144 AGRI 536 SAN 317 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 6 augusti 2014 till: Komm. dok. nr: D034473/02 Ärende:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2007 KOM(2007) 550 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av antidumpningstullar på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0044 (NLE) 6763/16 LIMITE PUBLIC MIGR 46 NT 4 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

A7-0475/ Förslag till förordning (COM(2013)0185 C7-0091/ /0097(COD)) EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG *

A7-0475/ Förslag till förordning (COM(2013)0185 C7-0091/ /0097(COD)) EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * 3..204 A7-0475/ 00-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 00-00 från fiskeriutskottet Betänkande Raül Romeva i Rueda Import av atlantisk storögd tonfisk A7-0475/203 Förslag till förordning (COM(203)085 C7-009/203 203/0097(COD))

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av rådets beslut av den 2 september 2011 om partiellt tillfälligt upphävande av delar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D042509/03 Ärende: Rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0016 (NLE) 5760/15 NT 4 UD 15 FÖRSLAG från: inkom den: 29 januari 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen Skatte- och ursprungsgruppen Vad används ursprungsreglerna till? Fastställande

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 16.1.2015 L 10/19 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/57 av den 15 januari 2015 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 vad gäller reglerna för utformning av tillstånd,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0233 (NLE) 12446/15 LIMITE PUBLIC CORLX 94 CFSP/PESC 573 RELEX 754 COAFR 276 COARM 217 FIN 642

Läs mer

EUROPEISKA U IO E S RÅD. Bryssel den 16 april 2013 (OR. en) 8162/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0095 ( LE) A TIDUMPI G 34 COMER 74

EUROPEISKA U IO E S RÅD. Bryssel den 16 april 2013 (OR. en) 8162/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0095 ( LE) A TIDUMPI G 34 COMER 74 EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 16 april 2013 (OR. en) 8162/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0095 ( LE) A TIDUMPI G 34 COMER 74 RÄTTSAKTER OCH A DRA I STRUME T Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Läs mer

Skatter m.m./dumpad eller subventionerad import 1

Skatter m.m./dumpad eller subventionerad import 1 Skatter m.m./dumpad eller subventionerad import 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer