ÅTGÄRDSPLAN FÖR ETT KOORDINERAT SVENSKT FRÄMJARAGERANDE MED AFRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN (AFDB) I SYFTE ATT ÖKA DET SVENSKA DELTAGANDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTGÄRDSPLAN 2009-2010 - FÖR ETT KOORDINERAT SVENSKT FRÄMJARAGERANDE MED AFRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN (AFDB) I SYFTE ATT ÖKA DET SVENSKA DELTAGANDET"

Transkript

1 Tunis/Stockholm februari 2009 ÅTGÄRDSPLAN FÖR ETT KOORDINERAT SVENSKT FRÄMJARAGERANDE MED AFRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN (AFDB) I SYFTE ATT ÖKA DET SVENSKA DELTAGANDET BAKGRUND Den afrikanska utvecklingsbanksgruppen (AfDB) består dels av den Afrikanska Utvecklingsbanken (ADB) som finansierar privata projekt samt tillhandahåller lån till medelinkomstländer på i stort sett kommersiella villkor, och dels av den Afrikanska utvecklingsfonden (ADF) som tillhandahåller lån och gåvor till de fattigaste länderna på förmånliga villkor. Sverige är den tionde största givaren till ADF, men det svenska deltagandet i banken har över åren varit låg. Svenska företag är till det närmaste osynliga vad gäller leveranser till AfDB -finansierade projekt och antalet sekonderingar eller personal i banken är också låg. Jämförelsevis konstateras att danska företag är betydligt mer framgångsrika - under åren tecknade danskarna 69 konsultkontrakt medan svenska företag under samma tidsperiod endast tecknade ett. Under 2007 tecknande danskarna 15 kontrakt mot två svenska. Under januari 2009 genomförde Exportrådet en undersökning bland tio svenska företag om deras erfarenhet och intresse för AfDB. Resultatet visade att företagen är positiva till att göra affärer med AfDB samt att de är positivt inställda till en delegation till AfDB under Undersökningen visade också att företagen eftersöker tidigt information om kommande projekt och upphandlingar utarbetades i en bredare krets av svenska aktörer (inkl näringslivet) och AfDB ett gemensamt MoU med målsättning att öka det svenska engagemanget i banken, såväl vad gäller upphandlingar som att få in mer svensk personal i banken (både i bankens egen personal som via sekonderingar) och öka de svenska företagens medverkan. Med den uttalade uppgiften att upprätta en konkret åtgärdsplan för de kommande åren i syfte att nå målen i MoU besökte en multi-diciplinär tjänstemanna-delegation banken 2-4 februari Approachen är i linje med skrivningarna i PGU, Afrikaskrivelsen samt Handlingsplanen för handelsfrämjande med Afrika. -Sverige uppträder och verkar som ett Team Sweden. För Sida deltog med Lena Schildt (koordinator för AfdB på Sida) samt Johan Åkerblom (UNIS-ansvarig), Exportrådet med Robert Wentrup (kontorschef Casablanca) samt Åse Botha (UNIS-ansvarig), och UD med Lars-Erik Grundell FIM-PES, Leif Ringquist näringslivsfrämjare ambassaden Tunis samt delegationsledaren Marie Andersson de Frutos näringslivsfrämjare AF. En slutsats av besöket är att det svenska deltagandet i bankens aktiviteter kan förbättras avsevärt. Mot denna bakgrund har den denna åtgärdsplan gemensamt arbetats fram och avser täcka innevarande samt nästa år ( ). Syftet är att binda samman och koordinera de olika svenska aktörernas arbete för att på ett mer strukturerat sätt kunna skapa en bättre plattform för ett ökat svenskt deltagande. Med en gemensam plan avseende handelsfrämjandet gentemot AfDB kan alla aktörers arbete lättare koordineras och följas upp och målen därmed snabbare uppnås

2 Sedan ett par år pågår en utveckling för att stärka samarbetet mellan främjandet och biståndet till ömsesidig nytta. Det är av stor vikt att samarbetet konkretiseras, både i Sverige och i fält. Denna gemensamma ansats gentemot AfDB är ett exempel på hur detta samarbete kan förstärkas ytterligare. ÖVERGRIPANDE MÅL För att lättare kunna mäta resultaten av den svenska insatsen och främjararbetet med AfDB har två huvudmål definierats. Till vart och ett av dessa mål har kvantitativa mål definierats som ska eftersträvas och följas upp. Det övergripande målet är att: Öka det svenska deltagandet i AfDB ur ett främjarperspektiv genom: A. Ökat svenskt företagsdeltagande i projekt som AfDB finansierar B. Öka de svenska kontakterna med banken ur ett främjarperspektiv genom såväl svensk personal i banken som officiella besök och seminarier/möten Mål A kan brytas ner i ett kvantitativt mål: MÅL A SVENSKT PROJEKTDELTAGANDE Antal projekt med svenskt företagsdeltagande Mål B kan brytas ner i fyra kvantitativa mål: MÅL B SVENSKA KONTAKTER Antal svenska sekonderingar Antal svenskar tillhörande i AfDBs ordinarie personal Antal officiella besök i AfDB per år Antal svenska workshops i AfDB per år FRÄMJARSTRATEGI MOT AFDB MELLANLÅNG SIKT 2 ÅR För att uppnå målen krävs en intensifierad dialog med AfDB samt en tydligare koordinering från de svenska aktörerna (främst UD, Sida, Exportrådet) i kontakten med AfDB. Ett proaktivt arbete i länder där Sverige har en lokal närvaro med ambassader, Sida och Exportrådskontor förutsätts. I de länder där Sverige inte har ambassad eller Exportrådskontor inklusive postkonfliktländer blir engagemanget mer reaktivt. (se vidare Telemeddelande daterat från UD/AF till utlandsmyndigheterna i Afrika) Följande åtgärder har identifierats efter besöket: fre16ar

3 f Informellt nätverk UD, Sida, Exportrådet o UD/AF i samverkan med UD/MENA ansvarar för nätverket där även UD-MU, UD-PES, Exportrådet Public Affairs, Exportrådet Nordafrika (Casablanca), Sida Aktsam, Sidas REPS. o Ansvarig från varje organisation skall identifieras vilka ska tillse att koordinering och samordning sker och att uppsatta mål i denna plan nås. AF sammankallar till möten halvårsvis då diskussioner sker huruvida de uppsatta målen uppnåtts samt om kommande aktiviteter från de respektive organisationerna. o Bred samberedning sker inför högnivåbesök. o Efterhöra huruvida Swedfund, EKN, SEK vill ingå i nätverket Bevakning och kartläggning av för svenska företag intressanta projekt o Det operativa arbetet med AfDB i samband med projektkartläggning kommer ske i följande steg. Screening av AfDBs landstrategier för att prioritera sektorer utfört av UD och biläggs planen Ambassadernas/Exportrådets arbete med de regionala kontoren för att fånga upp projekt på ett mycket tidigt stadium i enlighet med det tidigare nämnda telemeddelandet dat Kontinuerlig publicering av projekt på Exportrådets webbtjänst Projektspaning Inkludera AfDBs fältkontor i samband med högnivåbesök och företagsdelegationer i respektive afrikanskt land Regelbundna möten med AfDB på central och lokal nivå o I samband med officiella besök på såväl politisk som tjänstemannanivå från såväl UD, Sida, som Exportrådet bör åtgärdsplanen och MoU tas upp för att följa effekten av handlingsplanen. o Regelbundna affärsdelegationer till AfDB i Tunis och eventuellt regionala hub-kontor o Det informella nätverket har en naturlig plats i förberedelserna, och det skall säkerställas att UD/MU såsom ansvarig enhet för Sveriges övergripande samarbete med AfDB inför den svenske guvernören i AfDB löpande hålls informerad om nätverkets kontakter med AfDB. Delgivning om AfDBs aktiviteter, förändringsprocess och prioriteringar o För att de svenska aktörerna och företagen ska hållas informerade krävs att delgivning om beslutade projekt bearbetas på ett sätt så den blir tydligare, mer affärsinriktad och lättillgänglig för företagen. Detta sker i första hand genom sk Tidig Projektspaning där fältet spelar en avgörande roll men även genom att UD delger Exportrådet protokoll från styrelsesammanträden när projekt beslutats. Basinformation fact pack o Exportrådet tar fram ett s.k. fact pack för information till företag, vilket ska innehålla information om affärsmöjligheter och praktiska råd om hur ett man som företag ska gå tillväga för att vara framgångsrik i aktuella upphandlingar/projekt. Informationen ska finnas tillgänglig på Exportrådets webbsida.

4 ROLLFÖRDELNING I KONTAKTER MED AFDB UD Näringsfrämjare i Tunis o Ansvarar för koordinering av kontakterna med AfDBs huvudkontor i Tunis, även vid officiella svenska delegationsbesök o Tar fram pipelinelista av projekt en gång per kvartal för distribution till arbetsgruppen UD-AF i samverkan med UD- MENA o Driver frågan om ökat svenskt deltagande i banken o Tillsammans med Exportrådet planerar främjandeinsatser såsom svenska affärsdelegationer till banken o Föredrar tillsammans, eller i samråd, med UD/MU främjandeaspekternai relationerna med banken hos den politiska ledningen o Deltar i informationsseminarier med svenska företag om AfDB på regelbunden basis. UD FIM (Främjande av inre marknad Projektexportsekretariatet (PES) o Ansvarar övergripande för de regionala exportfrämjarna såsom den i Tunis o PES kan erbjuda samfinansiering för vissa från svenskt håll intressanta projekt Sida o Utöver sin bistånds- och projektverksamhet med AfDB hanterar Sida sekonderingar till AfDB Ambassader o Tar initiativ till regelbundna möten med AfDBs fältkontor på plats i syfte att där deltagande från UD, Sida och Exportrådsutsända är önskvärt Exportrådet o Är företagens kontaktyta vid bevakning av projekt inom AfDB o Ansvarar för och arrangerar företagsdelegationer, vid efterfrågan från företagen, i samverkan med övriga aktörer o Informerar svenska företag om fact packs och övrig affärsinriktad information gällande banken o Bevakar inom ramen för tjänsten Projektspaning intressanta projekt för svenska företag o Koordinerar med ambassaderna lokalt vid behov av möten med AfDB fältkontor för svenska företags räkning o Kan utföra projektbevakning och stöd till företag vid upphandlingar som en arvodesbelagd service o Löpande följer upp svenska företags involvering i AfDB-finansierade projekt. AKTIVITETER 2009 Redan identifierade aktiviteter: Affärsdelegation till AfDB huvudkontor senvåren a veckan i juni möjligen ledd av ss Wieslander Dialogmöte i Stockholm med svenska företag/spe/ Swedish consultants/swecare/sweunb etc. möjligen i samband med exekutivdirektörens besök i Sverige vecka 16

5 Undersöka möjligheten att arrangera workshops för AfDBs personal i för svenskt främjande angelägna områden. Integrera AfDB i planerade delegationer till Nigeria & Kenya under 2009 PPP

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete Svensk strategi för Multilateralt utvecklingssamarbete Beställning av UD:s informationsmaterial UD:s webbplats: www.ud.se E-post: information-ud@foreign.ministry.se Telefon (växel): 08-405 10 00 Layout:

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser...2 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer