Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010"

Transkript

1 1/9 Datum ESV Dnr /2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig (i myndigheter som ännu inte utsett kontaktperson) samt registrator Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 Tidpunkten för införandet av e-beställningar i staten närmar sig med stormsteg. Här beskriver vi bland annat varför och när införandet ska ske, hur regelverket ser ut och vilket stöd myndigheterna kan få från ESV. Det är viktigt att påbörja det omfattande förändringsarbetet redan nu. Det är ni som måste göra det stora jobbet. Men vi hjälper gärna till. Det här är det första av ESV:s nyhetsbrev till myndigheternas kontaktpersoner inför införandet av elektroniska beställningar i staten. Här tar vi upp aktuella frågor som berör samtliga myndigheter. Kontakta oss vid behov på Nästa nyhetsbrev kommer att skickas ut i början av maj. Kontaktpersoner för e-beställningar I december 2009 skickade ESV ut en enkät, där vi bland annat samlade in kontaktuppgifter om vem som är myndighetens kontaktperson avseende e- beställningar. Alla myndigheter har ännu inte lämnat in dessa uppgifter (ni ska ha fått detta nyhetsbrev via registrator). Vi är tacksamma om ni mejlar in kontaktuppgifter på e-postadressen ovan. E-beställningar varför då? Ett av regeringens mål i handlingsplanen för e-förvaltning 1 är att göra hela inköpsprocessen hos myndigheterna elektronisk. Arbetet med att genomföra det har delats in i tre steg. I det första steget infördes elektroniska fakturor i staten, i det andra steget införs it-stöd för beställningar och i det tredje steget kommer förutsättningar för it-stöd i upphandlingsprocessen att utvecklas. ESV har på regeringens uppdrag kartlagt och kostnadsberäknat införandet av elektroniska beställningar 2 i statsförvaltningen. Sedan 2009 har ESV regeringens uppdrag 3 att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar. Regeringen bedömer 4 att statliga myndigheter ska kunna hantera sina beställningar 1 2 ESV 2008:14 och ESV 2008:20 3 Regeringen, Finansdepartementet, dnr Fi2007/ Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, regeringens proposition 2009/10:175 Drottninggatan 89 Tfn Bankgiro Org.nr/F-skattebevis Faktureringsadress Box Fax Postgiro Ekonomistyrningsverket Stockholm SE (EU) FE Strömsund

2 2/9 av varor och tjänster elektroniskt senast vid utgången av Enligt regeringsuppdraget 5 ska små myndigheter undantas från införandet. ESV håller med regeringen om att små myndigheter 6 ska undantas då de inte gör inköp i så stora volymer att det lönar sig att införa elektronisk hantering av beställningar. Om en liten myndighet själv bedömer att effektivitetsvinster kommer att uppnås bör myndigheten överväga att gå över till att hantera beställningar elektroniskt ändå. Införandet av elektroniska beställningar är en del av den generella verksamhetsutvecklingen i staten. Syftet med elektroniska beställningar är att genom förenklad hantering av administrativa förfaranden frigöra resurser så att kvalitet och service i myndigheternas verksamhet kan förbättras samt att uppnå kostnadsbesparingar genom lägre inköpspriser. Det är angeläget att detta arbete bedrivs med en helhetssyn, som beaktar hela inköpsprocessen i myndigheten och fokuserar på att hitta nya effektiva arbetssätt med stöd av modern teknik. E-beställningar och några andra initiativ inom staten Vid sidan av införandet av e-beställningar i staten pågår många andra aktiviteter, som också syftar till att förädla myndigheternas verksamhet. Nedan nämns några av dessa aktiviteter som har beröringspunkter med införandet av e-beställningar. Listan på initiativ gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan det finns flera initiativ som kommer att påverka införandet av e-beställningar till och med slutet av Gemensamma administrativa verksamhetsstöd Regeringen bedömer 7 att för att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen bör myndigheterna pröva om den administrativa stödverksamheten ska utföras i samverkan eller i annan regi. Som ett första steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete mot en mer koncentrerad hantering av administrativ stödverksamhet i staten avser regeringen att ge några av de statliga myndigheter som har inrättat interna servicecenter i uppdrag att utveckla dessa. Syftet är att genom ökad samordning inom staten öka kostnadseffektiviteten och kvaliteten och förbättra möjligheterna till konkurrensutsättning i takt med att marknaden utvecklas. Detta uppdrag bör samordnas av ESV. Regeringen avser också att ge ESV ett allmänt uppdrag att stödja och samordna en utveckling mot en mer effektiv och koncentrerad administration i statsförvaltningen i sin helhet. 5 Uppdrag att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar i statsförvaltningen, regeringsbeslut Fi2007/ Med små myndigheter avses i uppdraget de med färre än 50 anställda. Begreppet anställda bör enligt ESV jämställas med medelantal anställda, se ESV 2009:34, sid 20 7 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, regeringens proposition 2009/10:175

3 3/9 Ett sådant uppdrag kommer antagligen att innebära behov av att koordinera införandet av e-beställningar med införandet av gemensamma administrativa verksamhetsstöd. E-delegationen 8 För att stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda förutsättningar för myndighetsövergripande samordning har regeringen beslutat om att inrätta en delegation för e-förvaltning. I sitt första betänkande 9 beskrivs att it-utvecklingen har skapat förutsättningar för att effektivisera stödprocesser genom att låta flera myndigheter med likartade behov tillsammans nyttja tjänster från ett gemensamt verksamhetsstöd. Fördelar med en samordning finns främst avseende transaktionsintensiva stödtjänster inom ekonomi- och personaladministration där det kan skapas betydande skalfördelar. Stödtjänsterna kan produceras till lägre kostnad och även ofta till högre kvalitet än när tjänsterna produceras vid varje enskild myndighet. Delegationen har påbörjat 10 en dialog med berörda myndigheter 11 i avvaktan på ett regeringsbeslut i frågan om gemensamma administrativa verksamhetsstöd. Delegationen ska följa upp myndigheternas samlade arbete med e-förvaltning och konsekvenserna för medborgare, företag och medarbetare. I arbetet 12 med indikatorer för uppföljning, nyttoberäkningar och nyttohemtagning samt uppföljning av det samlade arbetet med e-förvaltning vill delegationen arbeta tillsammans med bland annat ESV. Nationellt upphandlingsstöd 13 Kammarkollegiets nationella upphandlingsstöd ska bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling. Målet är att bättre tillvarata konkurrensen på marknaden, så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet. Upphandlingsstödet avser det tredje steget i regeringens mål, det vill säga att göra myndigheternas inköpsprocesser elektroniska. 8 edelegation.se 9 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning, SOU 2009:86 10 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e- förvaltning, SOU 2010:20 11 Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Kammarkollegiet och Ekonomistyrningsverket 12 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e- förvaltning, SOU 2010:20 13

4 4/9 Förslag om ny organisation för statlig inköpssamordning I dagsläget genomförs upphandling av statliga ramavtal av elva myndigheter. Samverkan mellan dessa myndigheter koordineras av funktionen för Statlig Inköpssamordning, som finns på ESV. Statskontoret föreslog 14 under 2009 bland annat att en ny myndighet för samordnad upphandling i staten ska inrättas. Regeringens bedömer 15 att det finns ett fortsatt behov av en centraliserad inköpssamordning. Vidare kan den statliga inköpssamordningen effektiviseras. Hur den statliga inköpssamordningen ska organiseras övervägs för närvarande inom Regeringskansliet. PEPPOL Visionen med projektet PEPPOL 16 (Pan European Public Procurement Online) är att alla företag inom EU ska kunna kommunicera elektroniskt med alla EUinstitutioner under hela inköpsprocessen. Syftet med projektet är att etablera en paneuropeisk pilotlösning, som i samverkan med existerande nationella system stödjer en samverkande offentlig elektronisk hantering av hela inköpsprocessen i EU. Regeringen har uppdragit åt ESV att under perioden företräda Sverige i PEPPOL avseende arbetet med att utveckla en gemensam lösning för elektronisk fakturahantering samt att fullgöra Sveriges åtaganden i konsortiet. I uppdraget ingår att samordna det svenska deltagandet i projektet för e-faktura. I detta arbete ingår även att knyta tre samarbetsparter från den offentliga sektorn till piloter i projektet. Rättsmedelsdirektivet och nya upphandlingsformer Regeringen har lämnat förslag 17 om nya rättsmedel och regelförenklingar för att förbättra förutsättningarna för en effektiv offentlig upphandling och för att underlätta för företag att delta i upphandlingar. Ändringarna är föreslagna att gälla från och med 1 juli Upphandling av EA-system Parallellt med ESV:s upphandling av e-handelstjänst pågår även förberedelser för upphandling av EA-system samt av it-stöd för budgetering och rapportering respektive it-stöd för projektredovisning och projektstyrning. Dessa upphandlingar, 14 Statskontoret 2009:12, 15 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, regeringens proposition 2009/10:

5 5/9 som är planerade att starta före sommaren, kommer att resultera i nya statliga ramavtal. Det saknas idag statliga ramavtal inom dessa områden. När ska min myndighet kunna skicka e-beställningar? ESV lämnade i december 2009 ett förslag 18 på införande indelat i tre etapper till regeringen. Det stegvisa införandet innebär att 75 procent av statsförvaltningen kommer att ha infört 19 e-beställningar redan vid utgången av En första mindre grupp av myndigheter ska tillämpa regleringen 20 från den 1 januari Etapp 2 ska tillämpa regleringen från den 1 januari 2013 och etapp 3 från den 1 januari Förslaget hanteras för närvarande i Regeringskansliet. Vilken etapp som just din myndighet är föreslagen att ingå i framgår av bilaga 4 till ESV:s statusrapport 21. Hur ser regelverket ut? ESV anser att det är angeläget att regeringen fastställer regleringen av elektroniska beställningar så fort som möjligt, för att arbetet med införandet ska kunna genomföras inom den tidsram som regeringen har beslutat. ESV har även föreslagit 22 regeringen att samla reglering för beställnings- och fakturahantering samt standarder för desamma i en och samma förordning. För närvarande pågår arbete med förordning i Regeringskansliet. Behovet av formell reglering konstaterades av ESV i tidigare avrapportering av regeringsuppdrag 23. Syftet med en formell reglering är att: Ge frågan prioritet så att myndigheterna inleder förändringsarbetet. Tydliggöra kraven på förändringar både i myndigheternas verksamhet och avseende it-stöd. Bidra till att uppfylla effektmålen, som är prisbesparingar och förenklad hantering samt förbättrad kvalitet och service. En utgångspunkt för arbetet har varit att inte styra mer än nödvändigt för att ge utrymme för de situationsanpassade lösningar som kan förekomma. 18 ESV 2009:34, sidan Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, regeringens proposition 2009/10:175, sidan Se förslag till reglering i ESV 2009:34, sidan ESV 2009:34 22 ESV 2009:34, sid 13ff 23 ESV 2008:14 och ESV 2008:20

6 6/9 Påbörja förändringsarbetet nu! Det förändringsarbete som kommer att krävas hos många myndigheter består av flera samverkande delar, till exempel strategi och styrning, processer, organisation och systemstöd samt förändringsledning. Det krävs omfattande förberedelser för att skapa gynnsamma förutsättningar för att nå förväntade effekter. Därför är det viktigt att myndigheten redan nu sätter av resurser, utser ansvariga, samlar berörda och påbörjar arbetet. Ett sätt att komma igång och se vad din myndighet behöver vidta för åtgärder kan vara att genomföra det självtest 24 som finns i ESV:s stödpaket. Vilket stöd kan jag förvänta mig från ESV? I arbetet med att leda och samordna införandet av e-beställningar i staten planerar ESV att ge myndigheterna stöd på flera olika sätt. Nedan beskrivs ett flertal delar av stödet: är den plats där vi håller ihop och samlar den mest relevanta informationen kring e-handel i staten avseende e-faktura och e- beställningar. Kunskapsdelning, arbetet med att utveckla, ta fram och förvalta stödet drivs i nära samarbete med myndigheterna. ESV har i dagsläget en referensgrupp med cirka 25 myndigheter som vi jobbar nära. Utöver detta arbetar vi särskilt nära vissa myndigheter (förebilder), som kommit långt inom olika områden avseende effektivisering av inköpsverksamheten. Under det fortsatta arbetet avser ESV att etablera ytterligare nätverk. Stödpaket e-beställningar 25, ESV tar successivt fram ett stödpaket som ger ett övergripande ramverk för det förändringsarbete som vi står inför. Den stödjande dokumentationen som erbjuds paketeras inom ramen för detta stödpaket. Genom användning av stödpaketet kan myndigheter ta del av lärdomar från förebilder inom området, förhoppningsvis minska den egna resursförbrukningen samt lättare samordna sitt eget arbete med övriga myndigheters arbete. Stödpaketet gör det möjligt att återanvända och sprida erfarenheter inom statsförvaltningen. Stödpaketet är ett frivilligt stöd, som kan användas efter eget behov. Stödpaketet innehåller bland annat förändringsarbetets faser, detaljerad information om lämpliga aktivteter i respektive fas i förändringsarbetet och exempel och tips. Vi kommer successivt att komplettera stödpaketet. Informationsdagar, ESV planerar att genomföra 2-3 endagsträffar för samtliga myndigheter varje år under införandeperioden. Här tas aktuella frågor 24 Du hittar självtestet under Verktyg Fas 1 Förbereda och planera 25

7 7/9 inom området upp och goda exempel kommer att lyftas fram. I mån av tid medverkar vi gärna i nätverk och konferenser där flera myndigheter deltar. Nyhetsbrev, här tar vi upp aktuella frågor som berör samtliga myndigheter. Under 2010 kommer fem nyhetsbrev att skickas ut. är vår frågelåda dit du är välkommen att ställa dina frågor inom e-handelsområdet. Svar på återkommande frågor kommer vi att presentera i en FAQ (Frequently Asked Questions) på vår webbsida. Externa föredrag, ESV medverkar också vid seminarium som genomförs av olika konferensarrangörer för att sprida information om statens arbete till myndigheter, leverantörer av varor och tjänster, systemstödsleverantörer med flera. Samordna kontakter med statens leverantörer, är en del av ESV:s arbete för att underlätta leverantörsanslutningar. Information till leverantörerna sker bland annat genom webbsidan Under hösten kommer ESV att bjuda in statens större leverantörer till möten för att informera om införandet av e-beställningar. I SFTI Partsregister 26 finns möjlighet att se vilka e-handelsstandarder, som olika leverantörer klarar av att hantera. Här finns också kontaktuppgifter som kan vara bra att ha när myndigheten vill komma igång med en ny leverantör. Upphandling och förvaltning av statliga ramavtal, på ESV pågår en upphandling av statligt ramavtal för e-handelstjänst. Ramavtalen avseende e- handelstjänst kommer att innehålla fullständiga funktioner för att elektroniskt beställa varor och tjänster, administrera pris- och produktkataloger samt för att hantera fakturor elektroniskt. E-handelstjänsten möjliggör därmed en obruten elektronisk hantering från det att beställaren till exempel väljer varan/tjänsten från en sortimentsförteckning fram till dess att fakturan är bokförd. Grundläggande för e-handelstjänsten är att den ska kunna kommunicera med myndigheter och leverantörer med olika tekniska plattformar och systemlösningar. Uppföljning av införandet, som en del av regeringsuppdraget kommer ESV successivt att följa upp myndigheternas införande av e-beställningar. Föreskrifter och allmänna råd, ESV har föreslagit regeringen att vi ska få föreskriftsrätt till den förordning som reglerar beställnings- och fakturahantering samt standarder för dessa. Under förutsättning att regeringen fattar ett sådant beslut, avser ESV att ge ut föreskrifter, allmänna råd, att ta fram handledningar inom området och följa upp regelefterlevnaden. Utveckling, förvaltning och stöd kring e-handelsstandarder, för offentlig sektor driver ESV tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Kammarkollegiet under namnet Single Face To Industry (SFTI). I arbetet deltar kommuner, landsting, statliga myndigheter, leverantörer av varor och 26

8 8/9 tjänster, systemstödsleverantörer och VAN-leverantörer. Exempel på standarder som rekommenderas är Sveorder och Svefaktura. Tekniskt stöd kring standarderna lämnas av SFTI Tekniskt Kansli och samtliga myndigheter kan ställa frågor kring standarderna till Utbildning, i SFTI:s regi erbjuder vi ett antal olika kurser, se exempel längre ner i detta nyhetsbrev. I SFTI:s regi har vi även givit ut en del litteratur 27 som kan vara bra att ha som stöd i myndighetens förändringsarbete. Internationella utvecklingstrender, ESV deltar aktivt i det internationella arbetet inom e-handelsområdet, bland annat genom att representera Sverige i PEPPOL och genom internationellt standardiseringsarbete inom ramen för SFTI. Detta bidrar i sin tur till att förbättra ESV:s stöd till myndigheterna. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, förslag på sådant som du tycker saknas eller skulle kunna göras annorlunda etc. Upphandling av e-handelstjänst 28 En upphandling av statliga ramavtal för e-handelstjänst pågår. Upphandlingen föregicks bland annat av en dialog med myndigheterna för att säkerställa att ställda krav överensstämmer med myndigheternas behov. Tiden för att lämna anbud gick ut den 10 februari ESV har nu påbörjat arbetet med att pröva och utvärdera de anbud som inkommit. ESV:s avsikt är att avropbara ramavtal ska finnas tillgängliga under tredje kvartalet Informationsdagar e-handel ESV planerar att ha en informationsdag om e-handelsfrågor i juni. Vi kommer att erbjuda informationen vid tre tillfällen, torsdag 10 juni, tisdag 15 juni och onsdag 16 juni. Boka in någon av dessa dagar i din kalender. ESV återkommer med inbjudan, program och möjligheter att anmäla sig. E-handelsbok ESV kommer att skicka ut ett exemplar av boken 29 E-handel. Redovisning och juridik till myndighetens kontaktperson för e-beställningar. Ytterligare exemplar kan myndigheten själv beställa från Kommentus Förlag Information om upphandlingen finns här: ESV: Avropa.se: Frågor avseende E-handelstjänst besvaras av Sören Pedersen, telefon , mobil eller e-post 29

9 9/9 E-handelskurser SFTI Se SFTI:s webbplats 30, för information om kommande kurser. Grundkurs e-handel, april Avtalen vid e-handel, 4 maj Fortsättningskurs e-handel, 18 maj Nätverket för elektroniska affärer (NEA) 31 NEA, där ESV är medlem, är en branschoberoende organisation vars uppgift är att driva på användningen av e-affärer för företag, myndigheter och organisationer. NEA anordnar även ett antal kurser, som du hittar i NEA:s kursplan 32 för Använd de statliga ramavtalen för e-handelstjänst Många myndigheter har blivit kontaktade av systemleverantörer, som erbjuder sina produkter och tjänster för e-handel, helt utan stöd av giltiga statliga ramavtal. I denna situation är det viktigt att tänka på följande: De statliga ramavtalen avseende e-handelstjänst upphandlas inom ramen för förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. ESV vill i detta sammanhang göra myndigheterna uppmärksamma på att förordningen, som omfattar samtliga statliga myndigheter, anger att de statliga ramavtalen ska användas. Skulle myndighet avstå från att använda statligt ramavtal, ska i sådant fall den för statlig inköpssamordning ansvariga myndigheten (det vill säga ESV) underrättas om detta beslut samt skälen för avsteget. Genomför en myndighet en egen anskaffning, ska denna naturligtvis genomföras enligt bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). I den upphandling av e-handelstjänst som ESV genomför ligger myndigheternas samlade behov till grund för kraven. Den samlade kravbilden i upphandlingen är utformad så att myndigheterna ska kunna uppfylla kommande reglering av e-beställningar. Om myndigheten genomför en egen upphandling, måste myndigheten själv ta ansvar för detta. Med vänliga hälsningar Anders Nyström Direkt: E-post: ~ Framsteg känner man igen på att folk som förr var rädda för att flyga med jetplan nu är rädda för att köra med häst och vagn ~ Jack Lemmon ( )

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 SFTI (Single Face

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 Regeringsuppdrag Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel Promemoria 2011-12-16 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel 2 Innehåll 1. Bakgrund, uppdrag och genomförande... 3 Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Genomförande

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling 2012-12-07 Dnr 5.4-2012/01700-2 Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel Den 7 december hölls

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Yttrande angående upphandlingsutredningens slutbetänkande, SOU 2013:12

Yttrande angående upphandlingsutredningens slutbetänkande, SOU 2013:12 EM1004 W-4.0, 2010-11-22 BESLUT 1 (8) Datum Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd Charlotte Lejon 016-544 20 93 charlotte.lejon@energimyndigheten.se Ert datum Ert dnr 2013-03-13 S2013/1826/RU

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum:

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Kerstin Wiss Holmdahl Svenska Kommunförbundet 2 november 2004 Elektronisk fakturahantering Aktuellt med olika initiativ om E-fakturor. - Bankerna har lösningar/planerar

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Regeringen Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 uppställt som mål att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 1 1. Introduktion Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Läs mer

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: Att bidra till att offentlig förvaltning planerar

Läs mer

Upphandlingssamverkan D-U Inledning

Upphandlingssamverkan D-U Inledning Inledning 1/7 Nu Reflektioner Resursläget Mycket på gång e-stelle! Inköp är mycket Inköp Upphandling Anskaffning Spendanalys Leverantörmarknadsanalys Strategi Anbudsinfordran Anbudsutvärdering Förhandling

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

näringslivet. Samtidigt sker en internationalisering i samverkan mellan de nordiska länderna.

näringslivet. Samtidigt sker en internationalisering i samverkan mellan de nordiska länderna. 2006-02-22 PM 1 (19) Ökad användning av offentlig elektronisk handel. Inledning Statskontoret fick i juni 2003 i uppdrag av regeringen att arbeta för en ökad användning av offentlig elektronisk handel.

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2012. Vi stöttar vid förändring och utveckling. Nytt uppdrag som

Nyhetsbrev juni 2012. Vi stöttar vid förändring och utveckling. Nytt uppdrag som Nyhetsbrev juni 2012 Vi stöttar vid förändring och utveckling Hos våra kunder sker utvecklingen i allt högre tempo, vilket leder till ökade krav på förändringar både i verksamheten och i ledarskapet. I

Läs mer

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Sveriges kvalitetskommun 2011 75 954 invånare (111231) Ca 6 500 anställda 12 förvaltningar ( stor spridning av verksamhet ) Expansiv kommun

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Agenda Inledning och bakgrund till arbetet Samverkan men

Läs mer

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns.

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns. Sidan 1 av 10 Regler för inköp vid Mälardalens högskola Beslutad av förvaltningschef 2013-11-18 1. Inledning Alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom statlig verksamhet styrs av lag (2007:1091)om

Läs mer

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e Caspar Almalander Arkivimpulser! Agenda Om e Vad är på gång Riksarkivets eard Att utreda nyttor Viktigt med samarbete Arkivimpulser!

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ ARBETSUTSKOTT UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 2 september 2013, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. PM MISSIV 2009-12-18 Dnr 570/2009 11 (2) (27) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens

Läs mer

Digital agenda för Sverige

Digital agenda för Sverige Digital agenda för Sverige en gemensam kraftsamling för digitaliseringens möjligheter Svenskt inflytande Lars Lundqvist Utmaningar: Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad

Läs mer

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7 1/7 Datum Handläggare 2015-06-30 Eva Ringman ESV-dnr 45-43/2011 SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30 Ramavtalsleverantörerna i de statliga ramavtalen för e-handelstjänst har ett ansvar

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras.

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras. Rapport 2009:12 1 (8) Sammanfattning Bakgrund Den statliga sektorns inköp av varor och tjänster uppgår varje år till betydande belopp. Sedan år 1998 finns förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer