Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010"

Transkript

1 1/9 Datum ESV Dnr /2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig (i myndigheter som ännu inte utsett kontaktperson) samt registrator Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 Tidpunkten för införandet av e-beställningar i staten närmar sig med stormsteg. Här beskriver vi bland annat varför och när införandet ska ske, hur regelverket ser ut och vilket stöd myndigheterna kan få från ESV. Det är viktigt att påbörja det omfattande förändringsarbetet redan nu. Det är ni som måste göra det stora jobbet. Men vi hjälper gärna till. Det här är det första av ESV:s nyhetsbrev till myndigheternas kontaktpersoner inför införandet av elektroniska beställningar i staten. Här tar vi upp aktuella frågor som berör samtliga myndigheter. Kontakta oss vid behov på Nästa nyhetsbrev kommer att skickas ut i början av maj. Kontaktpersoner för e-beställningar I december 2009 skickade ESV ut en enkät, där vi bland annat samlade in kontaktuppgifter om vem som är myndighetens kontaktperson avseende e- beställningar. Alla myndigheter har ännu inte lämnat in dessa uppgifter (ni ska ha fått detta nyhetsbrev via registrator). Vi är tacksamma om ni mejlar in kontaktuppgifter på e-postadressen ovan. E-beställningar varför då? Ett av regeringens mål i handlingsplanen för e-förvaltning 1 är att göra hela inköpsprocessen hos myndigheterna elektronisk. Arbetet med att genomföra det har delats in i tre steg. I det första steget infördes elektroniska fakturor i staten, i det andra steget införs it-stöd för beställningar och i det tredje steget kommer förutsättningar för it-stöd i upphandlingsprocessen att utvecklas. ESV har på regeringens uppdrag kartlagt och kostnadsberäknat införandet av elektroniska beställningar 2 i statsförvaltningen. Sedan 2009 har ESV regeringens uppdrag 3 att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar. Regeringen bedömer 4 att statliga myndigheter ska kunna hantera sina beställningar ESV 2008:14 och ESV 2008:20 3 Regeringen, Finansdepartementet, dnr Fi2007/ Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, regeringens proposition 2009/10:175 Drottninggatan 89 Tfn Bankgiro Org.nr/F-skattebevis Faktureringsadress Box Fax Postgiro Ekonomistyrningsverket Stockholm SE (EU) FE Strömsund

2 2/9 av varor och tjänster elektroniskt senast vid utgången av Enligt regeringsuppdraget 5 ska små myndigheter undantas från införandet. ESV håller med regeringen om att små myndigheter 6 ska undantas då de inte gör inköp i så stora volymer att det lönar sig att införa elektronisk hantering av beställningar. Om en liten myndighet själv bedömer att effektivitetsvinster kommer att uppnås bör myndigheten överväga att gå över till att hantera beställningar elektroniskt ändå. Införandet av elektroniska beställningar är en del av den generella verksamhetsutvecklingen i staten. Syftet med elektroniska beställningar är att genom förenklad hantering av administrativa förfaranden frigöra resurser så att kvalitet och service i myndigheternas verksamhet kan förbättras samt att uppnå kostnadsbesparingar genom lägre inköpspriser. Det är angeläget att detta arbete bedrivs med en helhetssyn, som beaktar hela inköpsprocessen i myndigheten och fokuserar på att hitta nya effektiva arbetssätt med stöd av modern teknik. E-beställningar och några andra initiativ inom staten Vid sidan av införandet av e-beställningar i staten pågår många andra aktiviteter, som också syftar till att förädla myndigheternas verksamhet. Nedan nämns några av dessa aktiviteter som har beröringspunkter med införandet av e-beställningar. Listan på initiativ gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan det finns flera initiativ som kommer att påverka införandet av e-beställningar till och med slutet av Gemensamma administrativa verksamhetsstöd Regeringen bedömer 7 att för att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen bör myndigheterna pröva om den administrativa stödverksamheten ska utföras i samverkan eller i annan regi. Som ett första steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete mot en mer koncentrerad hantering av administrativ stödverksamhet i staten avser regeringen att ge några av de statliga myndigheter som har inrättat interna servicecenter i uppdrag att utveckla dessa. Syftet är att genom ökad samordning inom staten öka kostnadseffektiviteten och kvaliteten och förbättra möjligheterna till konkurrensutsättning i takt med att marknaden utvecklas. Detta uppdrag bör samordnas av ESV. Regeringen avser också att ge ESV ett allmänt uppdrag att stödja och samordna en utveckling mot en mer effektiv och koncentrerad administration i statsförvaltningen i sin helhet. 5 Uppdrag att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar i statsförvaltningen, regeringsbeslut Fi2007/ Med små myndigheter avses i uppdraget de med färre än 50 anställda. Begreppet anställda bör enligt ESV jämställas med medelantal anställda, se ESV 2009:34, sid 20 7 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, regeringens proposition 2009/10:175

3 3/9 Ett sådant uppdrag kommer antagligen att innebära behov av att koordinera införandet av e-beställningar med införandet av gemensamma administrativa verksamhetsstöd. E-delegationen 8 För att stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda förutsättningar för myndighetsövergripande samordning har regeringen beslutat om att inrätta en delegation för e-förvaltning. I sitt första betänkande 9 beskrivs att it-utvecklingen har skapat förutsättningar för att effektivisera stödprocesser genom att låta flera myndigheter med likartade behov tillsammans nyttja tjänster från ett gemensamt verksamhetsstöd. Fördelar med en samordning finns främst avseende transaktionsintensiva stödtjänster inom ekonomi- och personaladministration där det kan skapas betydande skalfördelar. Stödtjänsterna kan produceras till lägre kostnad och även ofta till högre kvalitet än när tjänsterna produceras vid varje enskild myndighet. Delegationen har påbörjat 10 en dialog med berörda myndigheter 11 i avvaktan på ett regeringsbeslut i frågan om gemensamma administrativa verksamhetsstöd. Delegationen ska följa upp myndigheternas samlade arbete med e-förvaltning och konsekvenserna för medborgare, företag och medarbetare. I arbetet 12 med indikatorer för uppföljning, nyttoberäkningar och nyttohemtagning samt uppföljning av det samlade arbetet med e-förvaltning vill delegationen arbeta tillsammans med bland annat ESV. Nationellt upphandlingsstöd 13 Kammarkollegiets nationella upphandlingsstöd ska bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling. Målet är att bättre tillvarata konkurrensen på marknaden, så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet. Upphandlingsstödet avser det tredje steget i regeringens mål, det vill säga att göra myndigheternas inköpsprocesser elektroniska. 8 edelegation.se 9 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning, SOU 2009:86 10 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e- förvaltning, SOU 2010:20 11 Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Kammarkollegiet och Ekonomistyrningsverket 12 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e- förvaltning, SOU 2010:

4 4/9 Förslag om ny organisation för statlig inköpssamordning I dagsläget genomförs upphandling av statliga ramavtal av elva myndigheter. Samverkan mellan dessa myndigheter koordineras av funktionen för Statlig Inköpssamordning, som finns på ESV. Statskontoret föreslog 14 under 2009 bland annat att en ny myndighet för samordnad upphandling i staten ska inrättas. Regeringens bedömer 15 att det finns ett fortsatt behov av en centraliserad inköpssamordning. Vidare kan den statliga inköpssamordningen effektiviseras. Hur den statliga inköpssamordningen ska organiseras övervägs för närvarande inom Regeringskansliet. PEPPOL Visionen med projektet PEPPOL 16 (Pan European Public Procurement Online) är att alla företag inom EU ska kunna kommunicera elektroniskt med alla EUinstitutioner under hela inköpsprocessen. Syftet med projektet är att etablera en paneuropeisk pilotlösning, som i samverkan med existerande nationella system stödjer en samverkande offentlig elektronisk hantering av hela inköpsprocessen i EU. Regeringen har uppdragit åt ESV att under perioden företräda Sverige i PEPPOL avseende arbetet med att utveckla en gemensam lösning för elektronisk fakturahantering samt att fullgöra Sveriges åtaganden i konsortiet. I uppdraget ingår att samordna det svenska deltagandet i projektet för e-faktura. I detta arbete ingår även att knyta tre samarbetsparter från den offentliga sektorn till piloter i projektet. Rättsmedelsdirektivet och nya upphandlingsformer Regeringen har lämnat förslag 17 om nya rättsmedel och regelförenklingar för att förbättra förutsättningarna för en effektiv offentlig upphandling och för att underlätta för företag att delta i upphandlingar. Ändringarna är föreslagna att gälla från och med 1 juli Upphandling av EA-system Parallellt med ESV:s upphandling av e-handelstjänst pågår även förberedelser för upphandling av EA-system samt av it-stöd för budgetering och rapportering respektive it-stöd för projektredovisning och projektstyrning. Dessa upphandlingar, 14 Statskontoret 2009:12, 15 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, regeringens proposition 2009/10:

5 5/9 som är planerade att starta före sommaren, kommer att resultera i nya statliga ramavtal. Det saknas idag statliga ramavtal inom dessa områden. När ska min myndighet kunna skicka e-beställningar? ESV lämnade i december 2009 ett förslag 18 på införande indelat i tre etapper till regeringen. Det stegvisa införandet innebär att 75 procent av statsförvaltningen kommer att ha infört 19 e-beställningar redan vid utgången av En första mindre grupp av myndigheter ska tillämpa regleringen 20 från den 1 januari Etapp 2 ska tillämpa regleringen från den 1 januari 2013 och etapp 3 från den 1 januari Förslaget hanteras för närvarande i Regeringskansliet. Vilken etapp som just din myndighet är föreslagen att ingå i framgår av bilaga 4 till ESV:s statusrapport 21. Hur ser regelverket ut? ESV anser att det är angeläget att regeringen fastställer regleringen av elektroniska beställningar så fort som möjligt, för att arbetet med införandet ska kunna genomföras inom den tidsram som regeringen har beslutat. ESV har även föreslagit 22 regeringen att samla reglering för beställnings- och fakturahantering samt standarder för desamma i en och samma förordning. För närvarande pågår arbete med förordning i Regeringskansliet. Behovet av formell reglering konstaterades av ESV i tidigare avrapportering av regeringsuppdrag 23. Syftet med en formell reglering är att: Ge frågan prioritet så att myndigheterna inleder förändringsarbetet. Tydliggöra kraven på förändringar både i myndigheternas verksamhet och avseende it-stöd. Bidra till att uppfylla effektmålen, som är prisbesparingar och förenklad hantering samt förbättrad kvalitet och service. En utgångspunkt för arbetet har varit att inte styra mer än nödvändigt för att ge utrymme för de situationsanpassade lösningar som kan förekomma. 18 ESV 2009:34, sidan Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, regeringens proposition 2009/10:175, sidan Se förslag till reglering i ESV 2009:34, sidan ESV 2009:34 22 ESV 2009:34, sid 13ff 23 ESV 2008:14 och ESV 2008:20

6 6/9 Påbörja förändringsarbetet nu! Det förändringsarbete som kommer att krävas hos många myndigheter består av flera samverkande delar, till exempel strategi och styrning, processer, organisation och systemstöd samt förändringsledning. Det krävs omfattande förberedelser för att skapa gynnsamma förutsättningar för att nå förväntade effekter. Därför är det viktigt att myndigheten redan nu sätter av resurser, utser ansvariga, samlar berörda och påbörjar arbetet. Ett sätt att komma igång och se vad din myndighet behöver vidta för åtgärder kan vara att genomföra det självtest 24 som finns i ESV:s stödpaket. Vilket stöd kan jag förvänta mig från ESV? I arbetet med att leda och samordna införandet av e-beställningar i staten planerar ESV att ge myndigheterna stöd på flera olika sätt. Nedan beskrivs ett flertal delar av stödet: är den plats där vi håller ihop och samlar den mest relevanta informationen kring e-handel i staten avseende e-faktura och e- beställningar. Kunskapsdelning, arbetet med att utveckla, ta fram och förvalta stödet drivs i nära samarbete med myndigheterna. ESV har i dagsläget en referensgrupp med cirka 25 myndigheter som vi jobbar nära. Utöver detta arbetar vi särskilt nära vissa myndigheter (förebilder), som kommit långt inom olika områden avseende effektivisering av inköpsverksamheten. Under det fortsatta arbetet avser ESV att etablera ytterligare nätverk. Stödpaket e-beställningar 25, ESV tar successivt fram ett stödpaket som ger ett övergripande ramverk för det förändringsarbete som vi står inför. Den stödjande dokumentationen som erbjuds paketeras inom ramen för detta stödpaket. Genom användning av stödpaketet kan myndigheter ta del av lärdomar från förebilder inom området, förhoppningsvis minska den egna resursförbrukningen samt lättare samordna sitt eget arbete med övriga myndigheters arbete. Stödpaketet gör det möjligt att återanvända och sprida erfarenheter inom statsförvaltningen. Stödpaketet är ett frivilligt stöd, som kan användas efter eget behov. Stödpaketet innehåller bland annat förändringsarbetets faser, detaljerad information om lämpliga aktivteter i respektive fas i förändringsarbetet och exempel och tips. Vi kommer successivt att komplettera stödpaketet. Informationsdagar, ESV planerar att genomföra 2-3 endagsträffar för samtliga myndigheter varje år under införandeperioden. Här tas aktuella frågor 24 Du hittar självtestet under Verktyg Fas 1 Förbereda och planera 25

7 7/9 inom området upp och goda exempel kommer att lyftas fram. I mån av tid medverkar vi gärna i nätverk och konferenser där flera myndigheter deltar. Nyhetsbrev, här tar vi upp aktuella frågor som berör samtliga myndigheter. Under 2010 kommer fem nyhetsbrev att skickas ut. är vår frågelåda dit du är välkommen att ställa dina frågor inom e-handelsområdet. Svar på återkommande frågor kommer vi att presentera i en FAQ (Frequently Asked Questions) på vår webbsida. Externa föredrag, ESV medverkar också vid seminarium som genomförs av olika konferensarrangörer för att sprida information om statens arbete till myndigheter, leverantörer av varor och tjänster, systemstödsleverantörer med flera. Samordna kontakter med statens leverantörer, är en del av ESV:s arbete för att underlätta leverantörsanslutningar. Information till leverantörerna sker bland annat genom webbsidan Under hösten kommer ESV att bjuda in statens större leverantörer till möten för att informera om införandet av e-beställningar. I SFTI Partsregister 26 finns möjlighet att se vilka e-handelsstandarder, som olika leverantörer klarar av att hantera. Här finns också kontaktuppgifter som kan vara bra att ha när myndigheten vill komma igång med en ny leverantör. Upphandling och förvaltning av statliga ramavtal, på ESV pågår en upphandling av statligt ramavtal för e-handelstjänst. Ramavtalen avseende e- handelstjänst kommer att innehålla fullständiga funktioner för att elektroniskt beställa varor och tjänster, administrera pris- och produktkataloger samt för att hantera fakturor elektroniskt. E-handelstjänsten möjliggör därmed en obruten elektronisk hantering från det att beställaren till exempel väljer varan/tjänsten från en sortimentsförteckning fram till dess att fakturan är bokförd. Grundläggande för e-handelstjänsten är att den ska kunna kommunicera med myndigheter och leverantörer med olika tekniska plattformar och systemlösningar. Uppföljning av införandet, som en del av regeringsuppdraget kommer ESV successivt att följa upp myndigheternas införande av e-beställningar. Föreskrifter och allmänna råd, ESV har föreslagit regeringen att vi ska få föreskriftsrätt till den förordning som reglerar beställnings- och fakturahantering samt standarder för dessa. Under förutsättning att regeringen fattar ett sådant beslut, avser ESV att ge ut föreskrifter, allmänna råd, att ta fram handledningar inom området och följa upp regelefterlevnaden. Utveckling, förvaltning och stöd kring e-handelsstandarder, för offentlig sektor driver ESV tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Kammarkollegiet under namnet Single Face To Industry (SFTI). I arbetet deltar kommuner, landsting, statliga myndigheter, leverantörer av varor och 26

8 8/9 tjänster, systemstödsleverantörer och VAN-leverantörer. Exempel på standarder som rekommenderas är Sveorder och Svefaktura. Tekniskt stöd kring standarderna lämnas av SFTI Tekniskt Kansli och samtliga myndigheter kan ställa frågor kring standarderna till Utbildning, i SFTI:s regi erbjuder vi ett antal olika kurser, se exempel längre ner i detta nyhetsbrev. I SFTI:s regi har vi även givit ut en del litteratur 27 som kan vara bra att ha som stöd i myndighetens förändringsarbete. Internationella utvecklingstrender, ESV deltar aktivt i det internationella arbetet inom e-handelsområdet, bland annat genom att representera Sverige i PEPPOL och genom internationellt standardiseringsarbete inom ramen för SFTI. Detta bidrar i sin tur till att förbättra ESV:s stöd till myndigheterna. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, förslag på sådant som du tycker saknas eller skulle kunna göras annorlunda etc. Upphandling av e-handelstjänst 28 En upphandling av statliga ramavtal för e-handelstjänst pågår. Upphandlingen föregicks bland annat av en dialog med myndigheterna för att säkerställa att ställda krav överensstämmer med myndigheternas behov. Tiden för att lämna anbud gick ut den 10 februari ESV har nu påbörjat arbetet med att pröva och utvärdera de anbud som inkommit. ESV:s avsikt är att avropbara ramavtal ska finnas tillgängliga under tredje kvartalet Informationsdagar e-handel ESV planerar att ha en informationsdag om e-handelsfrågor i juni. Vi kommer att erbjuda informationen vid tre tillfällen, torsdag 10 juni, tisdag 15 juni och onsdag 16 juni. Boka in någon av dessa dagar i din kalender. ESV återkommer med inbjudan, program och möjligheter att anmäla sig. E-handelsbok ESV kommer att skicka ut ett exemplar av boken 29 E-handel. Redovisning och juridik till myndighetens kontaktperson för e-beställningar. Ytterligare exemplar kan myndigheten själv beställa från Kommentus Förlag Information om upphandlingen finns här: ESV: Avropa.se: Frågor avseende E-handelstjänst besvaras av Sören Pedersen, telefon , mobil eller e-post 29

9 9/9 E-handelskurser SFTI Se SFTI:s webbplats 30, för information om kommande kurser. Grundkurs e-handel, april Avtalen vid e-handel, 4 maj Fortsättningskurs e-handel, 18 maj Nätverket för elektroniska affärer (NEA) 31 NEA, där ESV är medlem, är en branschoberoende organisation vars uppgift är att driva på användningen av e-affärer för företag, myndigheter och organisationer. NEA anordnar även ett antal kurser, som du hittar i NEA:s kursplan 32 för Använd de statliga ramavtalen för e-handelstjänst Många myndigheter har blivit kontaktade av systemleverantörer, som erbjuder sina produkter och tjänster för e-handel, helt utan stöd av giltiga statliga ramavtal. I denna situation är det viktigt att tänka på följande: De statliga ramavtalen avseende e-handelstjänst upphandlas inom ramen för förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. ESV vill i detta sammanhang göra myndigheterna uppmärksamma på att förordningen, som omfattar samtliga statliga myndigheter, anger att de statliga ramavtalen ska användas. Skulle myndighet avstå från att använda statligt ramavtal, ska i sådant fall den för statlig inköpssamordning ansvariga myndigheten (det vill säga ESV) underrättas om detta beslut samt skälen för avsteget. Genomför en myndighet en egen anskaffning, ska denna naturligtvis genomföras enligt bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). I den upphandling av e-handelstjänst som ESV genomför ligger myndigheternas samlade behov till grund för kraven. Den samlade kravbilden i upphandlingen är utformad så att myndigheterna ska kunna uppfylla kommande reglering av e-beställningar. Om myndigheten genomför en egen upphandling, måste myndigheten själv ta ansvar för detta. Med vänliga hälsningar Anders Nyström Direkt: E-post: ~ Framsteg känner man igen på att folk som förr var rädda för att flyga med jetplan nu är rädda för att köra med häst och vagn ~ Jack Lemmon ( )

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Rapport Införande av e-beställningar i staten

Rapport Införande av e-beställningar i staten Regeringsuppdrag Rapport Införande av e-beställningar i staten Statusrapport - juni 2010 2010:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Införande av e-beställningar i staten

Regeringsuppdrag. Rapport Införande av e-beställningar i staten Regeringsuppdrag Rapport Införande av e-beställningar i staten Statusrapport - december 2009 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Regeringsbeslut IV:5 2013-05-02 S2013/3452/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Uppdrag avseende Open Pan European Public Procurement On-Line samt roll som PEPPOL-myndighet

Uppdrag avseende Open Pan European Public Procurement On-Line samt roll som PEPPOL-myndighet Regeringsbeslut IV:1 2012-08-30 S2012/4580/RU (delvis) Socialdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm Uppdrag avseende Open Pan European Public Procurement On-Line samt roll som

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010)

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000381/2010 SID 1 (5) 2010-10-06 Handläggare: Ia Magnusson Telefon: 08-508 14 097 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

E-HANDEL. It-stöd för e-handel

E-HANDEL. It-stöd för e-handel E-HANDEL It-stöd för e-handel Här är du nu! It-stöd för e-handel en del av ORGANISATION E-HANDELSPROCESSEN STRATEGI OCH STYRNING LEVERANTÖRS- ANSLUTNING BESTÄLLNING TILL BETALNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

E-handel nyttan med en digital inköpsprocess. Offentlig Chef 17 januari 2018

E-handel nyttan med en digital inköpsprocess. Offentlig Chef 17 januari 2018 E-handel nyttan med en digital inköpsprocess Offentlig Chef 17 januari 2018 E-handel nyttan med en digital inköpsprocess Agenda 1. Varför digitalisering av inköpsprocessen? 2. Vad menas med e-handel och

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av Upphandlingsmyndigheten. Dir. 2014:161. Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014

Kommittédirektiv. Inrättande av Upphandlingsmyndigheten. Dir. 2014:161. Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Kommittédirektiv Inrättande av Upphandlingsmyndigheten Dir. 2014:161 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en

Läs mer

E-HANDEL. It-stöd för e-handel

E-HANDEL. It-stöd för e-handel E-HANDEL It-stöd för e-handel Här är du nu! It-stöd för e-handel en del av ORGANISATION E-HANDELSPROCESSEN STRATEGI OCH STYRNING LEVERANTÖRS- ANSLUTNING BESTÄLLNING TILL BETALNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Beslutsförslag 2015-11-12 Kanslienheten Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta remissvar En förvaltning som håller ihop och översända

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Rapport Införande av e-beställningar i staten. Statusrapport september :45

Rapport Införande av e-beställningar i staten. Statusrapport september :45 Rapport Införande av e-beställningar i staten Statusrapport september 2013 2013:45 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 Regeringsuppdrag Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors Erfarenheter från införandet av E-handel Lunds universitet HfR Tylösand maj 2011 Agneta Sjöfors Innehåll Lunds universitet Resan Utmaningen Vägen framåt Lunds universitet Grundat 1666 47 000 studenter

Läs mer

Lag om e-fakturering vid offentlig upphandling från 1 april 2019

Lag om e-fakturering vid offentlig upphandling från 1 april 2019 Lag om e-fakturering vid offentlig upphandling från 1 april 2019 Lagförslag för riksdagen den 13 juni 2018 Kerstin Wiss Holmdahl, SKL SmåKom 27 april 2018 E-fakturalagstiftning Agenda idag: Bakgrund till

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 SFTI (Single Face

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115 Beslut vid regeringssammanträde den 28 oktober 2010 Sammanfattning Med stöd

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Verksamhetsinriktning hösten 2018

Verksamhetsinriktning hösten 2018 2018-06-27 Verksamhetsinriktning hösten 2018 Innehåll 1. Verksamhetsinriktning hösten 2018... 3 1.1 Händelser som påverkar esam... 3 1.2 Förslag till övergripande inriktning hösten 2018... 3 2. Mål och

Läs mer

Kommittédirektiv. En delegation mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Dir. 2016:60

Kommittédirektiv. En delegation mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Dir. 2016:60 Kommittédirektiv En delegation mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Dir. 2016:60 Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2016 Sammanfattning En kommitté i form av

Läs mer

Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem

Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-07 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: 08-508 25 187 Till Socialnämnden 2017-08-22 Upphandling av gemensamt upphandlings-

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 14-15 november 2016 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd. Dir. 2011:78. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011

Kommittédirektiv. Ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd. Dir. 2011:78. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011 Kommittédirektiv Ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd Dir. 2011:78 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare får i uppdrag att utreda hur

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Statens servicecenter och Riksarkivet ska samverka med de övriga myndigheter som omfattas av uppdraget. Samverkan ska avse vilka de

Statens servicecenter och Riksarkivet ska samverka med de övriga myndigheter som omfattas av uppdraget. Samverkan ska avse vilka de Regeringsbeslut II 1 Näringsdepartementet 2014-08-14 N2014/3415/ITP N2013/3701/ITP Statens servicecenter FE15 801 71 Gävle Uppdrag att utveckla och använda en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv Regeringens

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor Anderz Petersson Martin Forsberg

E-faktura till offentlig sektor Anderz Petersson Martin Forsberg E-faktura till offentlig sektor 2017-10-18 Anderz Petersson Martin Forsberg Praktiska frågor & inledning E-handel i offentlig sektor Direktivet samt lagförslaget Standarder och teknik PEPPOL Vad händer

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport :5

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport :5 Regeringsuppdrag Rapport E-handel och PEPPOL Statusrapport 2016 2017:5 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-02-06 Dnr: 1.1-134/2016 ESV-nr: 2017:5 Copyright: ESV Rapportansvarig:

Läs mer

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets foreskrifter och allmänna råd till forordningen (2003:770) om statliga

Läs mer

Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle - Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:3) Ku2016/00504/D

Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle - Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:3) Ku2016/00504/D Box 47073, 100 74 Stockholm Tel 08-68 42 3000 stadsmissionen.se Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle - Palett för

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 14-15 november 2016 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

1/5. Ekonomistyrningsverket

1/5. Ekonomistyrningsverket 1/5 Datum 2012-02-06 ESV Dnr 45-823/2011 Handläggare Birger Tellmann/EAS Ert datum Er beteckning Frågor och svar 4 Upphandling av statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69 Kommittédirektiv En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Dir. 2010:69 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och

Läs mer

Behov Till Betalning. Per Carlsson. Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-12-05

Behov Till Betalning. Per Carlsson. Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-12-05 Per Carlsson Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-12-05 Sveriges mest centrala läge Vid Mälaren, norr om Stockholm Hemkommun för Arlanda flygplats 20 min med tåg till Stockholm och Uppsala

Läs mer

Handledning Samarbete om risker i verksamheten

Handledning Samarbete om risker i verksamheten Handledning Samarbete om risker i verksamheten ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd kan tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 20-21 mars 2017 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel? Denna kurs riktar sig till Er som inför

Läs mer

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 28-29 september 2016 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 18-19 oktober i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel? Denna kurs riktar sig till Er som inför

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 1 1. Introduktion Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Läs mer

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Regeringen Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 uppställt som mål att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

PTS synpunkter på remissen av digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

PTS synpunkter på remissen av digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster Yttrande Datum Vår referens Sida 2017-06-21 Dnr: 17-3019 1(7) PTS synpunkter på remissen av digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala

Läs mer

Elektronisk offentlig upphandling

Elektronisk offentlig upphandling Elektronisk offentlig upphandling Vad innebär förslagen till nya upphandlingsdirektiv? Andra sätt EU kommissionen vill främja e-upphandling? Några reflexioner; vad anser vi från svensk sida? Vad händer

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Tisdagen den 24 november 2015 kl ca

Tisdagen den 24 november 2015 kl ca KALLELSE 2015-11-10 1/5 Till deltagare i SFTI Beredningsgrupp Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp Vi bjuder in till möte med SFTI Beredningsgrupp: Tid: Plats: Lokal: Tisdagen den 24 november 2015

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Datum: 2012-10-31 Dnr: 51-169/2009 ESV-nr: 2012:39 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sören Pedersen

Datum: 2012-10-31 Dnr: 51-169/2009 ESV-nr: 2012:39 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sören Pedersen Rapport Sveriges deltagande i PEPPOL Slutrapport oktober 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets remissvar över betänkandena Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47 och En lärande tillsyn (SOU2018:48)

Ekonomistyrningsverkets remissvar över betänkandena Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47 och En lärande tillsyn (SOU2018:48) 1/5 Remissvar Datum Ert datum 2018-10-29 2018-06-28 Finansdepartementet ESV dnr Er beteckning 2018/00702 Fi2018/02431 Handläggare Eva Lindblom Ekonomistyrningsverkets remissvar över betänkandena Med tillit

Läs mer

Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning Myndigheten för digital förvaltning Organisationskommittén för inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn (Fi2017:09) KommITS Digitaliseringsdagarna 23 april 2018 Utredning

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Det finns mycket att vinna på e-handel. Kommek 2018

Det finns mycket att vinna på e-handel. Kommek 2018 Det finns mycket att vinna på e-handel Kommek 2018 Det finns mycket att vinna med e-handel E-handel och e-fakturor, statusuppdatering - Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Ny lag om e-fakturor - Kerstin Wiss Holmdahl,

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande Reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Yttrande över slutbetänkande Reboot omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) Datum 2018-04-13 Dokumenttyp Yttrande Diarienummer 2018/0022 Ert diarienummer Fi2018/00106/DF Handläggare Andreas Richter Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande Reboot omstart

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) 5 LS

Yttrande över departementspromemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) 5 LS Yttrande över departementspromemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) 5 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-09-13 Yttrande över departementspromemorian Elektroniska

Läs mer