Samverkan och synlighet Del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan och synlighet Del 2"

Transkript

1 Dnr Samverkan och synlighet Del 2 Aktiviteter inom omvärldssamverkan synlighet och studentrekrytering vid vetenskapsområdet för teknik och 2014 Del 1 Sammanfattning av huvudområden Reflektioner från föregående år Prioriterade områden för kommande år Till- och avförda aktiviteter Uppskattning av resursbehov Andra aktörer Del 2 Verksamhetsområdet Samverkan och synlighet Aktörer, arbetsmodell och arbetsgrupper Uppföljning och utvärderingsarbete Detaljerad presentation av huvudområden och de olika aktiviteterna Fastställd av teknisk-liga fakultetsnämnden

2 Innehållsförteckning Samverkan och synlighet 3 Aktörer 3 Arbetsgrupper 3 Uppföljnings- och utvärderingsarbete 4 Projekt- och aktivitetsplan Samverkan och synlighet presumtiva studenter 6 Rekryteringskampanj 7 Universitetsdagarna 9 Besöksdagar 10 Hemortsambassadörsprojektet 10 Marknadsföring via nya kanaler 11 Internationell rekrytering 12 Nationell rekrytering av masterstudenter 15 Övriga aktiviteter 16 Samverkan och synlighet skola och allmänhet 17 Lego Educational Centre (LEC) 17 Augusta Ångström 19 Tjejveckan 20 Teknikåttan region och riksfinal 21 Levande frågelådan 22 SciFest 24 Samordning av studiebesök 25 Forskningsinformation 27 Övriga aktiviteter 28 Aktiviteter med annan aktör 29 Samverkan och synlighet alumner, näringsliv och myndigheter 30 Synlighetskampanj 30 Alumnverksamhet 32 Mentorsprogrammet 34 Examensceremoni 35 Mediabevakning och pressreleaser och översättning Övriga aktiviteter 38 Samverkan och synlighet studenter och anställda 40 Stöd till institutioner 41 2

3 Samverkan och synlighet vid vetenskapsområdet för teknik och 2014 Samverkan ingår i svenska högskolors uppdrag och utgör en del av kunskapstriangeln under begreppet innovation som ingår tillsammans med områdena forskning och utbildning. Universitetets samverkansuppdrag inbegriper för det första informations-, kommunikations- och synlighetsarbete i samhället och för det andra samverkan mellan utbildning, forskning och innovation. Denna projekt- och aktivitetsplan beskriver de aktiviteter och projekt som utgör tekniskliga vetenskapsområdets gemensamma arbete inom den första delen av detta samverkansuppdrag; informations-, kommunikations- och synlighetsarbete i samhället. Verksamhetens visioner, mål och strategier presenteras nedan och bygger i tillämpliga fall på följande dokument: och strategier för Uppsala universitet (UFV 2007/1478) Program för samverkan vid Uppsala universitet, UFV 2008/1615 Handlingsplan för samverkan vid Uppsala universitet , UFV 2011/1539 Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353 Huvudkomponenter i TUNs kvalitetssäkringssystem och deras delkomponenter version , TEKNAT 2011/010 Kommunikationsarbete, TEKNAT 2012/217 Aktörer I Projekt- och aktivitetsplanen nedan beskrivs i detalj de projekt och aktiviteter som utförs av kansliet för och teknik och finansieras med medel ur budget för samverkan och synlighet. Därtill utförs aktiviteter av andra aktörer, t.ex. vetenskapsområdets institutioner och program, studentorganisationer och centrala grupper vid Uppsala universitets förvaltning. Dessa aktiviteter beskrivs ej i detalj men hänvisas till i de fall det anses relevant och viktigt. Den enhet inom kansliet för och teknik som ansvarar för den största delen av verksamhetsområdet samverkan och synlighet är Teknat Samverkan. Arbetsgrupper Vetenskapsområdet har tre arbetsgrupper där representanter för utbildningarna ingår, som arbetar strategiskt och exekutivt med marknadsföring, rekrytering och synlighet. Dessa arbetsgrupper kan komma att ses över under eftersom ett övergripande arbete och översyn av kommunikationsarbetet har påbörjats (TEKNAT 2012/217). Marknadsföringsgruppens uppdrag är att bidra med idéer och synpunkter på kommunikation och synlighet från verksamheten, och att förankra kommunikationsarbetet i NUN, TUN och bland personal. Gruppen ansvarar för det strategiska arbetet, för uppföljning och utvärdering av marknadsföringsaktiviteterna och för återrapportering till fakultetsnämnden. Gruppen representeras av NUN, TUN, Teknat Samverkan samt UTN och utses av fakultetsnämnden med mandatperioden Kontaktperson: enhetschefen för Teknat samverkan 3

4 Rekryteringsgruppen för grundnivå tar årligen fram en rekryteringsplan som grundar sig i marknadsföringsstrategin. Här beskrivs vilka rekryteringsaktiviteter som ska utföras och utvecklas, vilka mål som ska uppnås för varje projekt och aktivitet, samt hur uppföljning och utvärdering ska genomföras. Arbetsgruppen jobbar dessutom aktivt med rekryteringsaktiviteter, projektutveckling och uppföljningar/utvärderingar. Kontaktperson: områdesinformatören Masterrekryteringsgruppen ansvarar för det strategiska arbetet och marknadsföringsaktiviteter såsom. kanaler, målgrupper och geografiska områden som är av särskilt intresse för vetenskapsområdets nationella och internationella marknadsföring. Gruppen handlägger ansökningar om bidrag till riktade rekryteringsresor, internationella hemortsambassadörer och till studentinitiativ samt föreslår deltagande i internationella mässor. Gruppen ansvarar även för det strategiska arbetet och att identifiera nationella marknadsföringsaktiviteter mot svenska studenter. Gruppen ansvarar för efterföljande utvärderingar av genomförda aktiviteter. Kontaktperson: områdesinformatören Uppföljnings- och utvärderingsarbete Samtliga aktiviteter utvärderas och följs upp mot uppsatta mål enligt presentationen nedan. Förutom dessa genomför vetenskapsområdet regelbundet några större undersökningar som presenteras nedan. Nybörjarenkäter Årligen genomförs två nybörjarundersökningar, en för studenter på grundnivå (sedan 2003), och en för masterstudenter (2008/09). Undersökningarna ger information om våra studenter och hur de hittat till sin utbildning, och är en del av utvärderingen av våra rekryteringsinsatser. Undersökningarna redovisas i NUN, TUN, rekryterings- och masterrekryteringsgruppen m.fl. och görs tillgängliga för vetenskapsområdets institutioner. Tredjeårsenkät Undersökningen syftar till att utvärdera och utveckla insatserna inom kvalitet och retention och genomfördes första gången Studenterna svarar på frågor om studiestarten,,uppfattningen om utbildningskvaliteten och utbildningens innehåll då de har läst tre år. Undersökningen redovisas i NUN, TUN, för programansvariga m.fl. och görs tillgängliga för vetenskapsområdets institutioner. Omvärldsbevakning, rankningar mm Det sker en kontinuerlig uppföljning och omvärldsbevakning avseende projekt, initiativ och aktiviteter som sker vid andra lärosäten i och utanför Sverige, liksom vid relevanta organisationer och myndigheter. De rankingarbeten som universitetet eller vetenskapsområdet väljer att delta aktivt i samordnas, liksom engagemangen i arbetsgrupper som arbetar med rankingfrågor (SUHF, EUA etc.) Fokusgrupper Teknat Samverkan ansvarar för att genomföra undersökningar i fokusgrupper där gymnasieelever får ta del av producerat rekryteringsmaterial såsom utbildningskatalogen Teknik och Naturvetenskap, YouTube-filmer samt webbplatsen som vänder sig till målgruppen. Eleverna intervjuas gruppvis om sina intryck och attityder kring utbildningsmaterialet och informationen. Resultatet sammanställs i en rapport som används som underlag för utbildningskataloger, broschyrer, webbmaterial etc. Mediabevakning Det är viktigt att teknik och vid Uppsala universitet nämns i de sammanhang där vi bör nämnas. För att säkerställa detta behövs någon som bevakar och aktivt tar kontakt när 4

5 felaktigheter uppstår. Genom universitetets gemensamma system kartläggs sammanhang där Uppsala universitet nämns i media. Utifrån detta material sammanställs en rapport. Syftet är att öka synligheten av forskning och utbildning inom och teknik vid Uppsala universitet i media, samt att säkerställa att forskning och utbildning inom och teknik vid Uppsala universitet framställs på korrekt och rättvisande sätt i media. Webbanalys Analys av besökare till våra webbsidor görs genom Google Analytics. Andra mätningar Ungdomsbarometern, SCB:s mätningar om ungdomars studieintresse 5

6 Projekt- och aktivitetsplan 2014 Samverkan och synlighet presumtiva studenter Kontaktperson: Anders Sahlin Strategier för rekryteringsarbetet mot grundnivå och mot avancerad nivå beskrivs i vetenskapsområdets marknadsföringsstrategi (Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353). Utgångspunkten är att Uppsala universitet strävar efter att vara det mest attraktiva lärosätet för studier i både teknik och. Detta skall komma till uttryck genom att potentiella studenter skall ha Uppsala universitet som 1:a-handsval när de söker en utbildning i teknik eller och att potentiella arbetsgivare skall välja studenter med en utbildning från Uppsala universitet framför andra studenter med liknande utbildningar från andra lärosäten. I marknadsföringsstrategin beskrivs en kombination av konkurrensvärden som utgör kärnan i varumärket för Uppsala universitets utbildningar i teknik och ; Det kompletta universitetet, Utbildningarna har koppling till forskning i världsklass, Studentstaden Uppsala, Internationellt toppuniversitet, Innovation och entreprenörskap, Anställningsbarhet samt Studentinflytande och studentmottagande. Tillsammans utgör dessa konkurrensvärden en unik uppsättning egenskaper som ligger till grund för marknadsföringen av våra utbildningar. Uppsala universitet placeras högt i flera ansedda rankningar. Det är viktigt att kommunicera detta till presumtiva studenter. Den relation som skapas med presumtiva studenter ska vidareutvecklas när de kommit till oss och fortsätter när de är alumner. De nationella regioner där vi redan idag har stor marknadsandel prioriteras. Genom att samarbeta med till exempel branschorganisationer, näringsliv, fackförbund och andra lärosäten verkar vi för att öka intresset för teknik och och därmed göra målgruppen av presumtiva studenter större. Precis som vi måste särprofilera teknik- och vid Uppsala universitet från andra lärosäten måste även de enskilda programmen eller ämnena ha en tydlig och konsekvent profil gentemot andra liknande program. Riktade insatser och långsiktiga relationer med utländska lärosäten prioriteras för att locka internationella studenter till våra masterutbildningar. Resurser används för att locka studenter både utanför och inom EU/EES. Vetenskapsområdets utbildningsnämnder, marknadsföringsgruppen, rekryteringsgruppen och masterrekryteringsgruppen arbetar kontinuerligt med marknadsföringsstrategiskt arbete. Praktiska och strategiska frågor som rör rekrytering diskuteras också i universitetsgemensamma grupper, tillsammans med kommunikationsenheten och studentavdelningen. Övergripande vision: Teknik och vid Uppsala universitet ska av samtliga målgrupper uppfattas som landets bästa baserat på excellent utbildning och forskning (från Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353) 6

7 Specifika mål rekrytering grundnivå Teknik och naturvetarutbildningar vid Uppsala universitet ska vara bland de tre populäraste hos naturvetarelever i SCB:s mätningar. (från Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353) Specifika mål rekrytering avancerad nivå Ökat intresse för att söka utbildningar i teknik och vid Uppsala universitet Aktiviteter 1. Rekryteringskampanj 2. Universitetsdagar 3. Besöksdagar (se Samordning av studiebesök, under rubriken Skola och allmänhet) 4. Hemortsambassadörsverksamheten 5. Marknadsföring via nya kanaler 6. Internationell rekrytering 7. Nationell rekrytering av masterstudenter 8. Övriga aktiviteter (centralt producerat informationsmaterial och webb, utbildningsmässor och seminarier, gymnasieresor och minimässor ) 9. Aktiviteter med annan aktör Rekryteringskampanj Att rekrytera studenter till Uppsala universitets utbildningar i teknik och. Bidra till att öka prestigen för dessa utbildningar det vill säga även vara varumärkesbyggande. grupp Presumtiva studenter, dvs. behöriga sökande som läser tredje året på kommunala och privata friskolor med program såsom, teknik,, IT men även vissa samhällsvetarprogram med teknisk eller lig inriktning. Beskrivning Rekryteringsbroschyr Uppdateras och produceras under hösten varje år. Innehåller utbildningsinformation om alla våra utbildningar blandat med redaktionellt material som lyfter fram fördelarna med att studera teknik och vid Uppsala universitet. Den innehåller även intervjuer med studenter, lärare och arbetsgivare som uppdateras med jämna mellanrum för att vara aktuella. Distribueras i början på vårterminen till den primära målgruppen av gymnasister i årskurs 3 i hela landet, men även andra grupper såsom studievägledare på gymnasieskolor. Teaser/vykort Kampanjen kompletteras med ett tipskort med tankvärda tips inför ansökan till högre utbildning. Endera före utbildningsmässan (SACO) i november/december alternativt mars/april inför ansökan 15 april. 7

8 Webben Kampanjwebbplatsen uppdateras under kampanjperioden oktober april. Webbplatsen innehåller mer och utförligare information än rekryteringsbroschyren. Det finns också filmer på som lyfter fram inspirerande studenter och forskare för att visa att Uppsala universitet är en plats där man kan förverkliga sina idéer. Sökmotoroptimering med lämpliga sökord är också en viktig del i webbnärvaron. Aktör Områdeskansliets informatörer och grafiska formgivare är huvudansvariga för vetenskapsområdets gemensamma insatser. Programansvarig för respektive utbildningsprogram ansvarar för uppdatering av programtexter. Insatserna diskuteras i rekryterings- och marknadsföringsgruppen. Återrapportering från föregående år Inför valet till högskolan 2012 erhöll presumtiva studenter rekryteringsbroschyren. Första dagarna broschyren nådde målgruppen fick vetenskapsområdet ca 500 besökare. Under våren 2012 producerades en broschyr ämnad att synliggöra ingenjörsutbildningarna vid Uppsala universitet. Totalt broschyrer skickades ut under vecka 13 till gymnasiets T- och NV-elever varav 5814 gick som examinerades Kampanjwebben fick under de två följande veckorna efter utskicket totalt 653 besök och 380 unika besökare. Kampanjwebbplatsen hade under perioden december till april totalt 7000 unika besökare. Vetenskapsområdets filmer på YouTube hade under samma period drygt 3000 visningar. Under 2012 genomfördes en universitetsgemensam annonskampanj i form av helsidor i de största dagstidningarna DN, SvD, Metro, GP och SDS. I januari 2013 erhöll cirka presumtiva studenter rekryteringsbroschyren. I februari genomförs en universitetsgemensam annonskampanj i form av helsidor i de största dagstidningarna DN, SvD, Metro, GP och SDS. Ansvaret för utförandet ligger på kommunikationsenheten och studentavdelningen. Fakulteten bidrar med kr. I mars skickas en Teaser/vykort med tankvärda tips inför ansökan till högre utbildning inför ansökan till högskolan 15 april. Utvärdering Rekryteringskampanjen utvärderas genom fokusgrupper, där vi undersöker ungdomarnas attityder till innehållet i kampanjen. Den tryckta informationen nämns som den näst viktigaste påverkande informationen för val av utbildning och webben som den allra viktigaste enligt Ungdomsbarometern som genomförs bland drygt ungdomar. Under 2013 kommer vi att se över frågorna i fakultetens nybörjarenkät. Motivationsbeskrivning Undersökningar såsom Ungdomsbarometern påvisar vikten av att kombinationen tryckt utbildningsinformation och webbnärvaro är viktiga påverkansfaktorer vid val av utbildning. Dokumentation Rekryteringskampanjen har utvärderats enligt fastställd mall. en uppfylldes och tryckt information som stöd för webben prioriteras även framöver. 8

9 Resursbehov Personalresurs: motsvarande ca 70 % av en heltidstjänst (lön budgeterat vid fakultetskansliet) Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, rekryteringskampanj ) Universitetsdagarna Att rekrytera studenter till Uppsala universitets utbildningar i teknik och. grupp Gymnasieelever från Uppsala län, Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Stockholms län. Beskrivning Två universitetsdagar per år arrangeras i samarbete med Studentavdelningen. Uppåt 500 elever kommer med buss under de två dagarna. De elever som valt att få information om teknik och besöker Ångström. Eleverna får förutom information om utbildningarna i presentationsform och mässa, ett smakprov på hur det är att vara student. Aktör Arrangemanget samordnas av Studentavdelningen. Teknat samverkans studiebesökssamordnare är projektledare för universitetsdagarna. Därtill ingår och den grafiska formgivaren och en informatör (placerade vid Teknat samverkan) i arbetsgruppen liksom studievägledare placerade vid UTHenheten. Vetenskapsområdets studievägledare för de olika utbildningsprogrammen, PR-studenter samt studenter medverkar också under universitetsdagarna. Återrapportering från föregående år Vid Universitetsdagarna 2012 besöktes vetenskapsområdet av 400 gymnasieelever, ungefär lika många som året innan. Eleverna kom förutom från Uppsala från Borlänge, Enköping, Gimo, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Bollnäs, Sala, Strängnäs, Söderhamn, Arboga, Avesta, Bålsta, Falun, Leksand, Lindesberg, Mora, Spånga, Tierp, Örebro och Östhammar. Utvärderingen av dagen visade att de flesta programpunkterna uppskattades (betyg kring fyra på en femgradig skala), med studentpresentationerna som överlägset bästa punkt (4,7). Utbildningspresentationerna behöver dock förbättras (3,8), det blir för mycket information på för kort tid för eleverna. Bland övriga synpunkter som framkom kan nämnas är önskemål om mer och bättre förtäring. Det kan löna sig att behandla dessa presumtiva studenter väl när vi har möjlighet, då många anger studiebesök som orsak till att de valde just Teknat vid Uppsala universitet. Studenterna såg till att skapa extra uppmärksamhet i år med sin flashmob (arrangerad spontandans) under Universitetsdagarna. I slutet på februari har klippet visats mer än gånger på YouTube. Detta visar att det kan löna sig att använda studenter vid sådana arrangemang. Utvärdering En utvärdering görs innan eleverna återvänder hem. Överlag ges höga betyg om de aktiviteter och den information som ges, i genomsnitt drygt fyra på en femgradig skala, var studentpresentationerna 9

10 får allra högt betyg. I nybörjarenkäten anger cirka 7% att besöket på universitetet som den viktigaste informationen till valet av utbildning. Motivationsbeskrivning Ungdomsbarometern påvisas vikten av besök vid aktuell högskola för val av utbildning. Dokumentation Projektresultatet rapporteras till studievägledargrupp och rekryteringsgruppen. Resursbehov Personalresurs: motsvarande ca 10% av en heltidstjänst (lön budgeterat inom budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet övergripande ) respektive mindre än 5% av en heltidstjänst (lön budgeterat vid fakultetskansliet) Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, universitetsdagar ) Besöksdagar se 17. Samordning av studiebesök Hemortsambassadörsprojektet Att rekrytera studenter till Uppsala universitets utbildningar i teknik och. grupp Gymnasieelever från hela Sverige. Beskrivning Vetenskapsområdets hemortsambassadörer är ett komplement till Studentavdelningens gymnasieresor. En hemortsambassadör är en student (ibland forskare) som åker ut till sin gamla gymnasieskola/hemkommun för att informera om Uppsala universitets tekniska och liga utbildningar. Aktör Projektet samordnas av Studentservice. Vetenskapsområdets studenter genomför presentationerna. Återrapportering från föregående år Under våren 2012 åkte 68 studenter som Hemortsambassadörer. Alla civilingenjörsprogram och nästan alla högskoleingenjörs- och kandidatprogram fanns representerade. Av det totala antalet ambassadörer var 43 % tjejer och 57 % killar. De 47 skolor som besöktes ligger i följande län: Blekinge (1), Dalarna (9), Gävleborg (2) Göteborg (1), Halland (1), Jämtland (1), Jönköping (1), Norrbotten (3), Skåne(2), Stockholm (6), Södermanland (1), Uppsala (4), Värmland (1), Västerbotten (2), Västernorrland (2), Västmanland (4), Västra Götaland (3), Örebro (1), Östergötland (2). 10

11 Utvärdering Svarsenkäten från skolorna i samband med besöken där svaren över ger ett högt eller mycket högt betyg. Svarsfrekvens 35 av 47. Rekryteringen av studenter till hemortsambassadörsverksamheten led jämfört med tidigare av att den startades först januari Projektledaren lyckades trots detta ragga ca 200 studenter till informationskvällen. Antalet hemortsambassadörer var 68, vilket var något lägre jämfört med tidigare läsår där mellan 70 och 80 studenter åkte till sina skolor. Ändå täckte hemortsbesöken skolor i nästan alla län. Våren 2013 lockades cirka 200 studenter till informationskvällen i slutet på januari och cirka 115 anmälde sig till verksamheten. Motivationsbeskrivning Ungdomsbarometern visar att information från student är den fjärde viktigaste informationskällan efter öppet hus, webbsida och tryckt information. Dokumentation Skolorna skickar in en utvärdering av besöket. Ambassadörsverksamheten utvärderas varje år och rapporteras till rekryteringsgruppen. Resursbehov Personalresurs: motsvarande ca 25 % av en heltidstjänst (lön budgeterat inom budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, Hemortsambassadörsverksamheten ) respektive 5 % av en heltidstjänst (lön budgeterat vid fakultetskansliet). Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, Hemortsambassadörsverksamheten ) Marknadsföring via nya kanaler Presentera Uppsala universitets utbildningar i teknik och i nya kanaler med syfte att de presumtiva studenterna ska välja Uppsala universitet framför andra alternativ Sprida snabb information på fakultetens campus. Synliggöra fakultetens verksamhet för besökare, studenter, anställda. grupp Presumtiva och nuvarande studenter Beskrivning Nya vägar att nå ut med vetenskapsområdets budskap testas. Det kan innebära att synliggöra utbildningar i teknik och via filmer, mobilwebb, sociala medier och evenemang. Ett exempel på synliggörande är filmerna från Universitetsdagarna 2012 som publicerats på YouTube, där filmen med studenternas flashmob har haft över visningar och informationsfilmen med elevintervjuer har haft över 2400 visningar ( ). 11

12 Ett samarbete med Studentavdelningen har inletts för att förse dem med material till Plugga nubloggen. Vetenskapsområdet har även facebookat från mastermässorna i Utrecht, Manchester och Berlin under hösten 2013 vilket gett god uppmärksamhet. Inför rekryteringsåret planeras nya YouTube-filmer. Under 2011 och 2012 har som ett inledande arbete med föreståndaren för Ångströmlaboratoriet och IT-ansvarig getts möjlighet att exponera viktiga händelser på en digital TV-skärm i entrén. Att ytterligare förstärka synligheten för besökare och studenter om vad som händer på institutioner etc. undersöks. Aktör Områdeskansliet informatörer (vid Teknat samverkan) är huvudansvarig för vetenskapsområdets gemensamma insatser. Återrapportering från föregående år Den mobila webbplatsen m.teknat.uu.se hade under våren 2012 över 800 regelbundna användare som gjorde över besök. Våra utbildningar lyftes också fram på Ny Tekniks kampanjwebbplats för ingenjörsutbildningar under våren Utvärdering Den mobila webbplatsen har varit väl värd investeringen och bör utvecklas vidare. Satsningen på Ny Tekniks webbplats gav inte så pass bra synlighet att den är värd att upprepa kommande år. Motivationsbeskrivning För att utbildningarna i teknik och vid Uppsala universitet ska uppfattas som moderna och i framkant av utvecklingen är det viktigt att synas i de nya kanaler där våra målgrupper befinner sig. På digitala informationstavlor skulle vi kunna välkomna (och visa upp) celebra besök, öppna föreläsningar, och annat som händer på campus. Det ger en känsla för våra besökare, medarbetare och studenter vad som händer i huset. Dokumentation Statistik förs över antalet besökande på den mobila webbplatsen och all annan webb. Resursbehov Personalresurs: motsvarande ca 10% av en heltidstjänst (lön budgeterat vid fakultetskansliet) Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, Marknadsföring via nya kanaler ) Internationell rekrytering Att rekrytera internationella studenter (både inom och utanför EU/EES) till masterprogrammen i teknik och. 12

13 Att stärka Uppsala universitets varumärke grupp Utländska studenter både inom och utanför EU/EES. Studenter, forskare och personal på utländska lärosäten. Beskrivning Mässor där studenter som är intresserade av att studera på utländska masterprogram är mycket populära i vissa länder. Uppsala universitet har därför valt detta som ett av flera möjliga sätt att rekrytera studenter till våra internationella masterprogram. Baserat på rapportering från tidigare års mässdeltagande avgörs inför kommande rekryteringsperiod vilka mässor som är relevanta att deltaga på. Det som avgör är antalet leads (intresseanmälningar) samt antalet sökande från respektive länder. Varje program har möjlighet att söka medel för att åka till relevanta utländska lärosäten och presentera sina program för intresserade studenter. Medel kan sökas av programrepresentanter för att åka på Riktade rekryteringsresor men även masterstudenter kan också erhålla som Internationella hemortsambassadörer där man får resebidrag för att presentera sitt program för studenter för sitt hemuniversitet, både inom eller utanför EU/EES. Även på dessa resor samlas intresseanmälningar in för att en utvärdering av varje resa senare ska kunna göras. Aktör Masterrekryteringsgruppen tar fram förslag till aktiviteter som ska prioriteras. Projektet samordnas av fakultetsinformatören. Personal från institutioner, studievägledare eller programansvariga för masterprogram får komma med önskemål om vilka mässor man vill delta i. För ambassadörsverksamheten måste programansvarig för masterprogrammet som studenten går på godkänna resan. Återrapportering från föregående år Mässor som besöks under 2012: - Storbritannien - Post Graduate Study Fair, Manchester - Tyskland Master and more, Berlin - Nederländerna, Masterbeurs, Utrecht Riktade rekryteringsresor Hållbar utveckling - Rumänien - Datavetenskap - Kina - Datavetenskap National Taiwan University, Zhejiang University, Tongji University, Kina - Datavetenskap, Kurdistan - Biologi, Indien Internationella hemortsambassadörer Geovetenskap, Jacobs university, Bremen, Tyskland - Hållbar utveckling - Georg-August-Universität Göttingen & Westfälische- Wilhelms-Universität Münster, Göttingen, Tyskland - Bioinformatik, University of Patras, Patras, Grekland - Tillämpad bioteknik, National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute, Kiev, Ukraina 13

14 - Datavetenskap, Bielefeld University, Bielefeld, Tyskland - Molekylär Bioteknik, Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, Indien - Datavetenskap, Radbound University Nijmegen, Nijmegen, Nederländerna - Datavetenskap, Universidad Simón Bolivar, Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andres Bello, Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela - Tillämpad bioteknik, Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, University Institute of Engineering and Technology, Maharshi Dayanand University, Guru Nanak Group of Institution, ITM University, Meerut, Rohtak, Sonepat, Indien - Datavetenskap, Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasilien - Hållbar utveckling, Université de Versailles Saint Quentin, Versailles, Frankrike - Hållbar utveckling, Korea University, Seol, Sydkorea - Inbyggda system, Islamic Azad University, Tehran, Iran Studentinitiativ Molekylär Bioteknik igem, MIT, Boston - Molekylär Bioteknik igem, Amsterdam & MIT, Boston Utvärdering Mässorna 2012 genererade totalt 295 leads, dvs. intresserade studenter som sen registrerades i Uppsala universitets CRM-system MIRA. Från MIRA fick studenterna sedan mer programspecifik information och information om Uppsala, stipendier och ansökningstider. Internationella hemortsambassadörer är en ny rekryteringsform. Mest intresserade har studenterna varit i Tyskland, Grekland och Indien. Från dessa länder har de internationella hemortsambassadörerna fått med sig flest adresser från intresserade studenter, som sedan registrerats i MIRA. Totalt har de internationella hemortsambassadörerna samlat ihop 378 adresser. KOMMENTAR: kommer att stiga eftersom vissa ej har hunnit åka ut. Riktade rekryteringsresor har visat sig vara effektiva för att initiera och upprätthålla studentutbyten med utländska universitet. Studentinitiativ som igem har genererat mycket bra publicitet, speciellt för molekylär bioteknik. En mer genomgående utvärdering görs av mastermässorna och de internationella hemortsambassadörerna under våren 2013 när antagningsstatistik finns. Motivationsbeskrivning Utvärderingar som till exempel masterenkäten visar att lärare och studenter är bland de absolut viktigaste informations- och inspirationskällorna när det gäller val av lärosäte för masterutbildning. Internationella mastermässor är ett bra sätt att möta studenter som är intresserade av att studera masterprogram i andra länder. Det är också viktigt att visa upp vår forskning och utbildning i världsklass för att stärka varumärket. Dokumentation Alla aktiviteter har utvärderats enligt mall fastställd av fakultetsnämnden. Slutlig utvärdering görs hösten 2013 utifrån tillgänglig statistik för sökande och registrerade studenter. Studentambassadörerna skriver en utvärdering av sin resa. 14

15 Resursbehov Personalresurs: motsvarande ca 30% av en heltidstjänst (lön budgeterat kansliet för och teknik). Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, internationell rekrytering ) Nationell rekrytering av masterstudenter Att rekrytera svenska studenter till Uppsala universitets masterprogram. grupp Svenska kandidatstudenter på Uppsala universitet samt övriga universitet och högskolor. Beskrivning För 2013 planeras en riktad direktreklamskampanj som riktar sig mot kandidatstudenter vid närliggande högkolor som saknar masterprogram som finns att söka inom Teknat på UU. Aktör Projektet samordnas av fakultetsinformatören. Personal från institutioner, studievägledare eller programansvariga för masterprogram får komma med önskemål. Återrapportering från föregående år Under våren 2012 genomfördes en kampanj för att attrahera studenter från andra regioner i form av posters och gratisvykort utplacerade på högskolor och universitet. Det var ett samarbete med MedFarm, HumSam och Studentavdelningen. Detta kombinerades med gemensam annonsering i Studentmagasinet som distribueras ut till alla högskolor och universitet. Budskapet riktar intresset till den centrala masterrekryteringswebben. Studentmagasinet delas ut till målgruppen och har en upplaga på ex med rikstäckande distribution. Studentvykort och Maxiposter utplacerades i 120 medieställ på 25 av Sveriges största universitet och högskolor. Utvärdering Någon utvärdering av 2012 års vykort har inte gjorts men bedömningen är att insatsen hade marginel påverkan. En universitetsgemensam mässa arrangerades för några år sedan i universitetshuset. Uppslutningen från studenternas sida var väldigt låg. Därför planeras inte någon mässa för studenter intresserade av masterstudier. Motivationsbeskrivning Annonskampanjen 2012 var ett sätt att synliggöra vårt utbud för målgruppen. Studenter vid vetenskapsområdet ska kunna få en bild av vilka masterprogram som finns och kunna få information och kontaktpersoner vid ett tillfälle. Inför 2013 tas ett nytt grepp med ett utskick direkt hem i brevlådan. 15

16 Dokumentation 2013 års aktivitet kommer att utvärderas. En QR-kod och webbadress kommer att finnas på direktreklamsutskicket. På så sätt kan insatsen följas via besöksstatistik till webben. Resursbehov Personalresurs: motsvarande 10 % av en heltid (lön budgeterad vid kansliet för och teknik) Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, nationell rekrytering av masterstudenter ) Övriga aktiviteter Nedan beskrivs verksamheter/aktiviteter där kansliets personal har en viktig funktion men där varje enskild aktivitet utgör en förhållandevis begränsad del i verksamheten vad avser personalresurser. I vissa fall finns medel för aktiviteten inkluderade i budgeten för samverkan och synlighet. Centralt producerad utbildningsinformation Studentavdelningen ansvarar för central utbildningsinformation på webben och i tryck. Institutionerna rapporterar in kurser och program i SELMA. Kansliet ansvarar för uppdatering av texter, korrektur och godkännande av vetenskapsområdets kurser. Allt material publiceras även på nätet. Utbildningsmässor och seminarier Studentavdelningen ansvarar för Uppsala universitets deltagande i utbildningsmässor, t ex SACOoch Nolia-mässan. Kansliet ansvarar för seminarier om tekniska och liga studier samt samordnar deltagandet i montern. Gymnasieresor och minimässor Studentavdelningen ansvarar för Uppsala universitets gymnasieresor samt deltagande i s.k. minimässor på gymnasieskolor. Studievägledare och studenter från universitetet besöker intresserade gymnasieskolor. Marknadsföring tillsammans med andra vetenskapsområden Nya vägar att nå ut med vetenskapsområdets budskap testas. Det kan innebära att synliggöra utbildningar i teknik och via filmer, mobilwebb, sociala medier och evenemang. Under 2012/2013 genomfördes en samannonsering med HumSam, MedFarm och Studentavdelningen. Annonseringen var i form av utvalda studentintervjuer i gymnasietidningen Piraya inför SACO-mässorna och inför ansökan den 15 april Aktiviteten ska utvärderas med hjälp av fokusgrupper våren Naturvetenskaplig forskarskola i Karlskoga Den liga forskarskolan i Karlskoga vänder sig till gymnasieelever som ska inleda årskurs 3. Kursen pågår under en veckas tid på sommaren. Eleverna arbetar med liga forskningsprojekt under handledning av doktorander. Aktiviteterna erhåller kontinuerligt stöd från vetenskapsområdet. 16

17 Samverkan och synlighet skola och allmänhet Kontaktperson: Johanna Lundmark Att samverka med skola och allmänhet ingår i universitetets samverkansuppdrag. Det är också en viktig del i såväl det kortsiktiga som det långsiktiga rekryteringsarbetet. Aktiviteterna vänder sig i första hand till skolelever och lärare i grundskola och gymnasium. Aktiviteter anordnas av skolsamordnare och studiebesökssamordnare vid Teknat samverkan. Vetenskapsområdet stöttar också institutioner både finansiellt och med personella resurser som anordnas och administreras av vetenskapsområdet institutioner eller andra enheter (se kapitel 5). Teknat samverkan deltar också i evenemang som anordnas på riksnivå eller med samarbetspartners i Uppsalaregionen. Att utveckla samarbetet med näringsliv och myndigheter för aktiviteter inom området prioriteras också. Vision Barn och ungdomar samt deras föräldrar ska ha en positiv attityd till teknik och 1 Synlighet av vetenskapsområdets forskning och utbildning bland allmänheten, med särskilt fokus på barn och ungdomar, bidrar till ett ökat intresse för teknik och. Alla relevanta skolor i närregionen ska nås av Teknat samverkans skolaktiviteter 2 Tydlig och anpassad informationen om forskning, utbildning och samverkan finns lättillgänglig för målgruppen Synliggöra, samordna, stödja och effektivisera vetenskapsområdets (inklusive institutionernas) arbete inom området Aktiviteter 10. Lego Educational Centre (LEC) 11. Augusta Ångström 12. Tjejveckan 13. Teknikåttan 14. Levande frågelådan 15. Scifest 16. Samordning av studiebesök 17. Forskningskommunikation 18. Övriga aktiviteter (Skolingång och presentationsmaterial, Samarbete med och stöd till institutioner, Samarbete med central samverkanskoordinator, Naturvetarmästarna, Lärarfortbildning) 19. Aktiviteter med annan aktör Lego Educational Centre (LEC) Öka intresset för teknik och bland barn i grundskolan 1 Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353 2 Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353 17

18 Synliggöra forskning och utbildning inom teknik och, speciellt informationsteknologi grupp Grundskoleelever och deras lärare med särskild satsning mot högstadiet Beskrivning Till Lego Educational Centre (LEC), som är placerat på ITC, får främst högstadieelever komma på besök. Där får de koppla ihop det de lär sig i skolan inom teknik och med den verksamhet som bedrivs vid universitetet. Projektet syftar också till att öka möjligheterna för skolor att bedriva engagerande och aktiv utbildning inom dessa ämnen. Företag (2013 Fresenius KABI) inbjuds till att samverka med skolklasser där verkliga problem utgör elevuppdrag i LEC. Besök sker kontinuerligt under hela året. Aktör Teknat samverkans skolsamordnare är huvudansvarig för LEC. Under 2012/13 finansierar Uppsala kommun en projektledare på halvtid inom ramen för legocentret. Återrapportering från föregående år Under läsåret 2012/13 besökte totalt ca elever LEC. Delvis under året har Legoutrustningen lånats ut till Biotopia. Teknat Samverkan har utbildat personalen som använt materialet i aktuellt tema. Materialet användes främst på helger och lov och exponerades då mot ca 750 elever. Utvärdering Då LEC-konceptet genomförts i samarbete med den kommunanställda projektledaren har elever från Uppsala kommun således stått för den största delen av besökarna. Intressant att notera: trycket från mellanstadieklasser är mycket större än egentliga målgruppen (högstadiet) vilket medfört majoriteten av besökarna under året varit mellanstadieelever. Samarbetet med kommunen har fungerat mycket bra. Klasser som kommit från andra kommuner har Teknat samverkan själva arrangerat aktivitet, bl.a. genom att utbilda studentfunktionärer som varit till stor hjälp på Legocentret. Utvärderingen av projektarbetet visar att en fortsättning är önskvärd men att en uppdatering av innehållet är motiverat. Även utvärderingsarbetet ingår i detta. Motivationsbeskrivning Enligt utvärderingar av NT-projekt för unga 3 så är arbetssättet viktigt: Att varva teori och praktik, praktiska övningar där elever får uppfinna, experimentera och följa modell tycks vara en framgångsrik arbetsmetod. Tvärvetenskap och sammanhang, där kunskaper sätts in i större sammanhang och görs till något användbart för att lösa verkliga problem pekas också ut som betydelsefullt för motivation och engagemang. Dokumentation Dokumentation kring LEC sker kontinuerligt och finns till förfogande som gemensamt arbetsmaterial vid Teknat samverkan. 3 "Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen" VA Rapport 2007:7 (Vetenskap & Allmänhet), analys av utvärderingar av projekt vars syfte är att stimulera ungas intresse för och teknik (http://www.v-a.se/downloads/varapport2007_7.pdf) 18

19 Resursbehov Personalresurs: motsvarande (50% kommunal projektledare) ca 15 % av en heltidstjänst (lön budgeterat inom budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet övergripande ). Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet skola och allmänhet ) Augusta Ångström Öka intresset för teknik och bland barn i grundskolan Synliggöra forskning och utbildning inom teknik och grupp Grundskoleelever och deras lärare med särskild satsning mot barn i mellanstadiet Beskrivning Augusta Ångströms experiment är en interaktiv utställning för mellanstadieelever. Syftet är att på ett inspirerande sätt låta eleverna utforska liga och tekniska fenomen. Skolklasser guidas vid besöket främst av studenter samt personal från Teknat samverkan men ibland även av doktorandet från institutioner på Ångström. Augusta Ångström montrar används också vid andra studiebesök, från t.ex. gymnasieelever, alumner, näringsliv och allmänhet, för att på ett enkelt sätt illustrera forskningsområden vid fakulteten eller för att visa hur fakulteten arbetar med samverkansuppdraget. Augusta Ångström montrar kan tillfälligt flyttas till annan lokal för att användas vid andra evenemang som t.ex. kulturnatten. Utställningsmontrar inom ämnena teknik, fysik och kemi finns idag. Under 2013 innefattar guidningen även en rundtur i renrummet på Ångström där besökarna får se forskare/doktorander i verkliga miljöer, d.v.s. vid elektronmikroskopen, kemibänkarna eller dragskåpen mm. Renrumsbesöket har varit mycket uppskattat av såväl elever som lärare. Forskare vid Ångström bidrar med att visa/demonstrera eller genomföra olika experiment för de besökande klasserna. Personal från Teknat samverkan har också besökt en vetenskapsklubb vid ett bibliotek där fritidsaktiviteter hålls. Eleverna har då fått prova på olika experiment från valda delar av Augusta-utställningen mm. Besök sker kontinuerligt under hela året. Uppdraget innefattar även fortlöpande underhåll, reparationer och utveckling av montrarna. Aktör Teknat samverkans skolsamordnare är huvudansvarig för Augusta Ångström, underhåll och administration av besök och håller själv visningar av utställningen. Teknat samverkan arbetar kontinuerligt tillsammans med fakultetens institutioner för att förnya och vidareutveckla montrar. Doktorander som deltar som guider får enligt avtal ersättning motsvarande institutionstjänstgöring. Medverkande studenter timarvoderas. Återrapportering från föregående år Under HT 2012 och VT 2013 (till och med maj) besökte c:a 15 klasser, eller c:a 350 elever, Augusta Ångström. Utvärdering En lärarenkät efter genomfört skolbesök är under utveckling. 19

20 Motivationsbeskrivning Forskning visar på att attityder till och teknik formas tidigt. I en longitudinell studie 4 där en årskull elever följs från årskurs 5 till årskurs 9, hade 50 % av eleverna hade samma framtidsdrömmar och yrkesidéer i årskurs 9, fram till gymnasievalet, som de hade i årskurs 5. Enligt utvärderingar av NT-projekt för unga 5 så är arbetssättet viktigt: Arbetssätt där man varvar teori och praktik har visat sig framgångsrika. Direkt kommunikation med riktiga forskare kan revidera stereotyp uppfattning om området och dem som arbetar inom det. Dokumentation Dokumentation kring Augusta Ångström sker kontinuerligt och finns till förfogande som gemensamt arbetsmaterial vid Teknat samverkan. Resursbehov Personalresurs: motsvarande 40 % av en heltidstjänst (lön budgeterat inom budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet övergripande ). Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet - skola och allmänhet, Augusta Ångström) Tjejveckan Öka intresset för teknik och bland unga tjejer Synliggöra forskning och utbildning inom teknik och grupp Tjejer i högstadiet Beskrivning Högstadietjejer får under en vecka prova på olika aktiviteter och experiment på Ångströmlaboratoriet. De besöker också Vattenfall och Gröna Lund. Projektet har en inriktning mot el och energi. Aktiviteten anordnas vid ett tillfälle under året. Aktör Teknat samverkans skolsamordnare är huvudansvarig för Tjejveckan. Aktiviteten är ett samarbete mellan fakulteten och Vattenfall Värme Norden. Återrapportering från föregående år Under 2012 deltog 25 tjejer i tjejveckan. 4 Avhandlingen "Lust att lära och teknik?: en longitudinell studie om vägen till gymnasiet" (Britt Lindahl, Göteborg studies in educational sciences, ; 196, ISBN: :191:00 ) 5 "Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen" VA Rapport 2007:7 (Vetenskap & Allmänhet), analys av utvärderingar av projekt vars syfte är att stimulera ungas intresse för och teknik (http://www.v-a.se/downloads/varapport2007_7.pdf) 20

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Nyfiken på naturvetenskap

Nyfiken på naturvetenskap Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik en kartläggning av initiativ som syftar till att öka barns och ungdomars intresse för ämnena Nyfiken på naturvetenskap och teknik 1 Förord Att barn

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12 Svar Direkt 2011:12 Studentrekrytering i USA Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Ett projekt för alla?

Ett projekt för alla? Ett projekt för alla? En utvärdering av projektet Umeåregionen läser utifrån deltagarnas och arrangörernas perspektiv Frida Andersson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer