Samverkan och synlighet Del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan och synlighet Del 2"

Transkript

1 Dnr Samverkan och synlighet Del 2 Aktiviteter inom omvärldssamverkan synlighet och studentrekrytering vid vetenskapsområdet för teknik och 2014 Del 1 Sammanfattning av huvudområden Reflektioner från föregående år Prioriterade områden för kommande år Till- och avförda aktiviteter Uppskattning av resursbehov Andra aktörer Del 2 Verksamhetsområdet Samverkan och synlighet Aktörer, arbetsmodell och arbetsgrupper Uppföljning och utvärderingsarbete Detaljerad presentation av huvudområden och de olika aktiviteterna Fastställd av teknisk-liga fakultetsnämnden

2 Innehållsförteckning Samverkan och synlighet 3 Aktörer 3 Arbetsgrupper 3 Uppföljnings- och utvärderingsarbete 4 Projekt- och aktivitetsplan Samverkan och synlighet presumtiva studenter 6 Rekryteringskampanj 7 Universitetsdagarna 9 Besöksdagar 10 Hemortsambassadörsprojektet 10 Marknadsföring via nya kanaler 11 Internationell rekrytering 12 Nationell rekrytering av masterstudenter 15 Övriga aktiviteter 16 Samverkan och synlighet skola och allmänhet 17 Lego Educational Centre (LEC) 17 Augusta Ångström 19 Tjejveckan 20 Teknikåttan region och riksfinal 21 Levande frågelådan 22 SciFest 24 Samordning av studiebesök 25 Forskningsinformation 27 Övriga aktiviteter 28 Aktiviteter med annan aktör 29 Samverkan och synlighet alumner, näringsliv och myndigheter 30 Synlighetskampanj 30 Alumnverksamhet 32 Mentorsprogrammet 34 Examensceremoni 35 Mediabevakning och pressreleaser och översättning Övriga aktiviteter 38 Samverkan och synlighet studenter och anställda 40 Stöd till institutioner 41 2

3 Samverkan och synlighet vid vetenskapsområdet för teknik och 2014 Samverkan ingår i svenska högskolors uppdrag och utgör en del av kunskapstriangeln under begreppet innovation som ingår tillsammans med områdena forskning och utbildning. Universitetets samverkansuppdrag inbegriper för det första informations-, kommunikations- och synlighetsarbete i samhället och för det andra samverkan mellan utbildning, forskning och innovation. Denna projekt- och aktivitetsplan beskriver de aktiviteter och projekt som utgör tekniskliga vetenskapsområdets gemensamma arbete inom den första delen av detta samverkansuppdrag; informations-, kommunikations- och synlighetsarbete i samhället. Verksamhetens visioner, mål och strategier presenteras nedan och bygger i tillämpliga fall på följande dokument: och strategier för Uppsala universitet (UFV 2007/1478) Program för samverkan vid Uppsala universitet, UFV 2008/1615 Handlingsplan för samverkan vid Uppsala universitet , UFV 2011/1539 Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353 Huvudkomponenter i TUNs kvalitetssäkringssystem och deras delkomponenter version , TEKNAT 2011/010 Kommunikationsarbete, TEKNAT 2012/217 Aktörer I Projekt- och aktivitetsplanen nedan beskrivs i detalj de projekt och aktiviteter som utförs av kansliet för och teknik och finansieras med medel ur budget för samverkan och synlighet. Därtill utförs aktiviteter av andra aktörer, t.ex. vetenskapsområdets institutioner och program, studentorganisationer och centrala grupper vid Uppsala universitets förvaltning. Dessa aktiviteter beskrivs ej i detalj men hänvisas till i de fall det anses relevant och viktigt. Den enhet inom kansliet för och teknik som ansvarar för den största delen av verksamhetsområdet samverkan och synlighet är Teknat Samverkan. Arbetsgrupper Vetenskapsområdet har tre arbetsgrupper där representanter för utbildningarna ingår, som arbetar strategiskt och exekutivt med marknadsföring, rekrytering och synlighet. Dessa arbetsgrupper kan komma att ses över under eftersom ett övergripande arbete och översyn av kommunikationsarbetet har påbörjats (TEKNAT 2012/217). Marknadsföringsgruppens uppdrag är att bidra med idéer och synpunkter på kommunikation och synlighet från verksamheten, och att förankra kommunikationsarbetet i NUN, TUN och bland personal. Gruppen ansvarar för det strategiska arbetet, för uppföljning och utvärdering av marknadsföringsaktiviteterna och för återrapportering till fakultetsnämnden. Gruppen representeras av NUN, TUN, Teknat Samverkan samt UTN och utses av fakultetsnämnden med mandatperioden Kontaktperson: enhetschefen för Teknat samverkan 3

4 Rekryteringsgruppen för grundnivå tar årligen fram en rekryteringsplan som grundar sig i marknadsföringsstrategin. Här beskrivs vilka rekryteringsaktiviteter som ska utföras och utvecklas, vilka mål som ska uppnås för varje projekt och aktivitet, samt hur uppföljning och utvärdering ska genomföras. Arbetsgruppen jobbar dessutom aktivt med rekryteringsaktiviteter, projektutveckling och uppföljningar/utvärderingar. Kontaktperson: områdesinformatören Masterrekryteringsgruppen ansvarar för det strategiska arbetet och marknadsföringsaktiviteter såsom. kanaler, målgrupper och geografiska områden som är av särskilt intresse för vetenskapsområdets nationella och internationella marknadsföring. Gruppen handlägger ansökningar om bidrag till riktade rekryteringsresor, internationella hemortsambassadörer och till studentinitiativ samt föreslår deltagande i internationella mässor. Gruppen ansvarar även för det strategiska arbetet och att identifiera nationella marknadsföringsaktiviteter mot svenska studenter. Gruppen ansvarar för efterföljande utvärderingar av genomförda aktiviteter. Kontaktperson: områdesinformatören Uppföljnings- och utvärderingsarbete Samtliga aktiviteter utvärderas och följs upp mot uppsatta mål enligt presentationen nedan. Förutom dessa genomför vetenskapsområdet regelbundet några större undersökningar som presenteras nedan. Nybörjarenkäter Årligen genomförs två nybörjarundersökningar, en för studenter på grundnivå (sedan 2003), och en för masterstudenter (2008/09). Undersökningarna ger information om våra studenter och hur de hittat till sin utbildning, och är en del av utvärderingen av våra rekryteringsinsatser. Undersökningarna redovisas i NUN, TUN, rekryterings- och masterrekryteringsgruppen m.fl. och görs tillgängliga för vetenskapsområdets institutioner. Tredjeårsenkät Undersökningen syftar till att utvärdera och utveckla insatserna inom kvalitet och retention och genomfördes första gången Studenterna svarar på frågor om studiestarten,,uppfattningen om utbildningskvaliteten och utbildningens innehåll då de har läst tre år. Undersökningen redovisas i NUN, TUN, för programansvariga m.fl. och görs tillgängliga för vetenskapsområdets institutioner. Omvärldsbevakning, rankningar mm Det sker en kontinuerlig uppföljning och omvärldsbevakning avseende projekt, initiativ och aktiviteter som sker vid andra lärosäten i och utanför Sverige, liksom vid relevanta organisationer och myndigheter. De rankingarbeten som universitetet eller vetenskapsområdet väljer att delta aktivt i samordnas, liksom engagemangen i arbetsgrupper som arbetar med rankingfrågor (SUHF, EUA etc.) Fokusgrupper Teknat Samverkan ansvarar för att genomföra undersökningar i fokusgrupper där gymnasieelever får ta del av producerat rekryteringsmaterial såsom utbildningskatalogen Teknik och Naturvetenskap, YouTube-filmer samt webbplatsen som vänder sig till målgruppen. Eleverna intervjuas gruppvis om sina intryck och attityder kring utbildningsmaterialet och informationen. Resultatet sammanställs i en rapport som används som underlag för utbildningskataloger, broschyrer, webbmaterial etc. Mediabevakning Det är viktigt att teknik och vid Uppsala universitet nämns i de sammanhang där vi bör nämnas. För att säkerställa detta behövs någon som bevakar och aktivt tar kontakt när 4

5 felaktigheter uppstår. Genom universitetets gemensamma system kartläggs sammanhang där Uppsala universitet nämns i media. Utifrån detta material sammanställs en rapport. Syftet är att öka synligheten av forskning och utbildning inom och teknik vid Uppsala universitet i media, samt att säkerställa att forskning och utbildning inom och teknik vid Uppsala universitet framställs på korrekt och rättvisande sätt i media. Webbanalys Analys av besökare till våra webbsidor görs genom Google Analytics. Andra mätningar Ungdomsbarometern, SCB:s mätningar om ungdomars studieintresse 5

6 Projekt- och aktivitetsplan 2014 Samverkan och synlighet presumtiva studenter Kontaktperson: Anders Sahlin Strategier för rekryteringsarbetet mot grundnivå och mot avancerad nivå beskrivs i vetenskapsområdets marknadsföringsstrategi (Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353). Utgångspunkten är att Uppsala universitet strävar efter att vara det mest attraktiva lärosätet för studier i både teknik och. Detta skall komma till uttryck genom att potentiella studenter skall ha Uppsala universitet som 1:a-handsval när de söker en utbildning i teknik eller och att potentiella arbetsgivare skall välja studenter med en utbildning från Uppsala universitet framför andra studenter med liknande utbildningar från andra lärosäten. I marknadsföringsstrategin beskrivs en kombination av konkurrensvärden som utgör kärnan i varumärket för Uppsala universitets utbildningar i teknik och ; Det kompletta universitetet, Utbildningarna har koppling till forskning i världsklass, Studentstaden Uppsala, Internationellt toppuniversitet, Innovation och entreprenörskap, Anställningsbarhet samt Studentinflytande och studentmottagande. Tillsammans utgör dessa konkurrensvärden en unik uppsättning egenskaper som ligger till grund för marknadsföringen av våra utbildningar. Uppsala universitet placeras högt i flera ansedda rankningar. Det är viktigt att kommunicera detta till presumtiva studenter. Den relation som skapas med presumtiva studenter ska vidareutvecklas när de kommit till oss och fortsätter när de är alumner. De nationella regioner där vi redan idag har stor marknadsandel prioriteras. Genom att samarbeta med till exempel branschorganisationer, näringsliv, fackförbund och andra lärosäten verkar vi för att öka intresset för teknik och och därmed göra målgruppen av presumtiva studenter större. Precis som vi måste särprofilera teknik- och vid Uppsala universitet från andra lärosäten måste även de enskilda programmen eller ämnena ha en tydlig och konsekvent profil gentemot andra liknande program. Riktade insatser och långsiktiga relationer med utländska lärosäten prioriteras för att locka internationella studenter till våra masterutbildningar. Resurser används för att locka studenter både utanför och inom EU/EES. Vetenskapsområdets utbildningsnämnder, marknadsföringsgruppen, rekryteringsgruppen och masterrekryteringsgruppen arbetar kontinuerligt med marknadsföringsstrategiskt arbete. Praktiska och strategiska frågor som rör rekrytering diskuteras också i universitetsgemensamma grupper, tillsammans med kommunikationsenheten och studentavdelningen. Övergripande vision: Teknik och vid Uppsala universitet ska av samtliga målgrupper uppfattas som landets bästa baserat på excellent utbildning och forskning (från Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353) 6

7 Specifika mål rekrytering grundnivå Teknik och naturvetarutbildningar vid Uppsala universitet ska vara bland de tre populäraste hos naturvetarelever i SCB:s mätningar. (från Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353) Specifika mål rekrytering avancerad nivå Ökat intresse för att söka utbildningar i teknik och vid Uppsala universitet Aktiviteter 1. Rekryteringskampanj 2. Universitetsdagar 3. Besöksdagar (se Samordning av studiebesök, under rubriken Skola och allmänhet) 4. Hemortsambassadörsverksamheten 5. Marknadsföring via nya kanaler 6. Internationell rekrytering 7. Nationell rekrytering av masterstudenter 8. Övriga aktiviteter (centralt producerat informationsmaterial och webb, utbildningsmässor och seminarier, gymnasieresor och minimässor ) 9. Aktiviteter med annan aktör Rekryteringskampanj Att rekrytera studenter till Uppsala universitets utbildningar i teknik och. Bidra till att öka prestigen för dessa utbildningar det vill säga även vara varumärkesbyggande. grupp Presumtiva studenter, dvs. behöriga sökande som läser tredje året på kommunala och privata friskolor med program såsom, teknik,, IT men även vissa samhällsvetarprogram med teknisk eller lig inriktning. Beskrivning Rekryteringsbroschyr Uppdateras och produceras under hösten varje år. Innehåller utbildningsinformation om alla våra utbildningar blandat med redaktionellt material som lyfter fram fördelarna med att studera teknik och vid Uppsala universitet. Den innehåller även intervjuer med studenter, lärare och arbetsgivare som uppdateras med jämna mellanrum för att vara aktuella. Distribueras i början på vårterminen till den primära målgruppen av gymnasister i årskurs 3 i hela landet, men även andra grupper såsom studievägledare på gymnasieskolor. Teaser/vykort Kampanjen kompletteras med ett tipskort med tankvärda tips inför ansökan till högre utbildning. Endera före utbildningsmässan (SACO) i november/december alternativt mars/april inför ansökan 15 april. 7

8 Webben Kampanjwebbplatsen uppdateras under kampanjperioden oktober april. Webbplatsen innehåller mer och utförligare information än rekryteringsbroschyren. Det finns också filmer på som lyfter fram inspirerande studenter och forskare för att visa att Uppsala universitet är en plats där man kan förverkliga sina idéer. Sökmotoroptimering med lämpliga sökord är också en viktig del i webbnärvaron. Aktör Områdeskansliets informatörer och grafiska formgivare är huvudansvariga för vetenskapsområdets gemensamma insatser. Programansvarig för respektive utbildningsprogram ansvarar för uppdatering av programtexter. Insatserna diskuteras i rekryterings- och marknadsföringsgruppen. Återrapportering från föregående år Inför valet till högskolan 2012 erhöll presumtiva studenter rekryteringsbroschyren. Första dagarna broschyren nådde målgruppen fick vetenskapsområdet ca 500 besökare. Under våren 2012 producerades en broschyr ämnad att synliggöra ingenjörsutbildningarna vid Uppsala universitet. Totalt broschyrer skickades ut under vecka 13 till gymnasiets T- och NV-elever varav 5814 gick som examinerades Kampanjwebben fick under de två följande veckorna efter utskicket totalt 653 besök och 380 unika besökare. Kampanjwebbplatsen hade under perioden december till april totalt 7000 unika besökare. Vetenskapsområdets filmer på YouTube hade under samma period drygt 3000 visningar. Under 2012 genomfördes en universitetsgemensam annonskampanj i form av helsidor i de största dagstidningarna DN, SvD, Metro, GP och SDS. I januari 2013 erhöll cirka presumtiva studenter rekryteringsbroschyren. I februari genomförs en universitetsgemensam annonskampanj i form av helsidor i de största dagstidningarna DN, SvD, Metro, GP och SDS. Ansvaret för utförandet ligger på kommunikationsenheten och studentavdelningen. Fakulteten bidrar med kr. I mars skickas en Teaser/vykort med tankvärda tips inför ansökan till högre utbildning inför ansökan till högskolan 15 april. Utvärdering Rekryteringskampanjen utvärderas genom fokusgrupper, där vi undersöker ungdomarnas attityder till innehållet i kampanjen. Den tryckta informationen nämns som den näst viktigaste påverkande informationen för val av utbildning och webben som den allra viktigaste enligt Ungdomsbarometern som genomförs bland drygt ungdomar. Under 2013 kommer vi att se över frågorna i fakultetens nybörjarenkät. Motivationsbeskrivning Undersökningar såsom Ungdomsbarometern påvisar vikten av att kombinationen tryckt utbildningsinformation och webbnärvaro är viktiga påverkansfaktorer vid val av utbildning. Dokumentation Rekryteringskampanjen har utvärderats enligt fastställd mall. en uppfylldes och tryckt information som stöd för webben prioriteras även framöver. 8

9 Resursbehov Personalresurs: motsvarande ca 70 % av en heltidstjänst (lön budgeterat vid fakultetskansliet) Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, rekryteringskampanj ) Universitetsdagarna Att rekrytera studenter till Uppsala universitets utbildningar i teknik och. grupp Gymnasieelever från Uppsala län, Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Stockholms län. Beskrivning Två universitetsdagar per år arrangeras i samarbete med Studentavdelningen. Uppåt 500 elever kommer med buss under de två dagarna. De elever som valt att få information om teknik och besöker Ångström. Eleverna får förutom information om utbildningarna i presentationsform och mässa, ett smakprov på hur det är att vara student. Aktör Arrangemanget samordnas av Studentavdelningen. Teknat samverkans studiebesökssamordnare är projektledare för universitetsdagarna. Därtill ingår och den grafiska formgivaren och en informatör (placerade vid Teknat samverkan) i arbetsgruppen liksom studievägledare placerade vid UTHenheten. Vetenskapsområdets studievägledare för de olika utbildningsprogrammen, PR-studenter samt studenter medverkar också under universitetsdagarna. Återrapportering från föregående år Vid Universitetsdagarna 2012 besöktes vetenskapsområdet av 400 gymnasieelever, ungefär lika många som året innan. Eleverna kom förutom från Uppsala från Borlänge, Enköping, Gimo, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Bollnäs, Sala, Strängnäs, Söderhamn, Arboga, Avesta, Bålsta, Falun, Leksand, Lindesberg, Mora, Spånga, Tierp, Örebro och Östhammar. Utvärderingen av dagen visade att de flesta programpunkterna uppskattades (betyg kring fyra på en femgradig skala), med studentpresentationerna som överlägset bästa punkt (4,7). Utbildningspresentationerna behöver dock förbättras (3,8), det blir för mycket information på för kort tid för eleverna. Bland övriga synpunkter som framkom kan nämnas är önskemål om mer och bättre förtäring. Det kan löna sig att behandla dessa presumtiva studenter väl när vi har möjlighet, då många anger studiebesök som orsak till att de valde just Teknat vid Uppsala universitet. Studenterna såg till att skapa extra uppmärksamhet i år med sin flashmob (arrangerad spontandans) under Universitetsdagarna. I slutet på februari har klippet visats mer än gånger på YouTube. Detta visar att det kan löna sig att använda studenter vid sådana arrangemang. Utvärdering En utvärdering görs innan eleverna återvänder hem. Överlag ges höga betyg om de aktiviteter och den information som ges, i genomsnitt drygt fyra på en femgradig skala, var studentpresentationerna 9

10 får allra högt betyg. I nybörjarenkäten anger cirka 7% att besöket på universitetet som den viktigaste informationen till valet av utbildning. Motivationsbeskrivning Ungdomsbarometern påvisas vikten av besök vid aktuell högskola för val av utbildning. Dokumentation Projektresultatet rapporteras till studievägledargrupp och rekryteringsgruppen. Resursbehov Personalresurs: motsvarande ca 10% av en heltidstjänst (lön budgeterat inom budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet övergripande ) respektive mindre än 5% av en heltidstjänst (lön budgeterat vid fakultetskansliet) Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, universitetsdagar ) Besöksdagar se 17. Samordning av studiebesök Hemortsambassadörsprojektet Att rekrytera studenter till Uppsala universitets utbildningar i teknik och. grupp Gymnasieelever från hela Sverige. Beskrivning Vetenskapsområdets hemortsambassadörer är ett komplement till Studentavdelningens gymnasieresor. En hemortsambassadör är en student (ibland forskare) som åker ut till sin gamla gymnasieskola/hemkommun för att informera om Uppsala universitets tekniska och liga utbildningar. Aktör Projektet samordnas av Studentservice. Vetenskapsområdets studenter genomför presentationerna. Återrapportering från föregående år Under våren 2012 åkte 68 studenter som Hemortsambassadörer. Alla civilingenjörsprogram och nästan alla högskoleingenjörs- och kandidatprogram fanns representerade. Av det totala antalet ambassadörer var 43 % tjejer och 57 % killar. De 47 skolor som besöktes ligger i följande län: Blekinge (1), Dalarna (9), Gävleborg (2) Göteborg (1), Halland (1), Jämtland (1), Jönköping (1), Norrbotten (3), Skåne(2), Stockholm (6), Södermanland (1), Uppsala (4), Värmland (1), Västerbotten (2), Västernorrland (2), Västmanland (4), Västra Götaland (3), Örebro (1), Östergötland (2). 10

11 Utvärdering Svarsenkäten från skolorna i samband med besöken där svaren över ger ett högt eller mycket högt betyg. Svarsfrekvens 35 av 47. Rekryteringen av studenter till hemortsambassadörsverksamheten led jämfört med tidigare av att den startades först januari Projektledaren lyckades trots detta ragga ca 200 studenter till informationskvällen. Antalet hemortsambassadörer var 68, vilket var något lägre jämfört med tidigare läsår där mellan 70 och 80 studenter åkte till sina skolor. Ändå täckte hemortsbesöken skolor i nästan alla län. Våren 2013 lockades cirka 200 studenter till informationskvällen i slutet på januari och cirka 115 anmälde sig till verksamheten. Motivationsbeskrivning Ungdomsbarometern visar att information från student är den fjärde viktigaste informationskällan efter öppet hus, webbsida och tryckt information. Dokumentation Skolorna skickar in en utvärdering av besöket. Ambassadörsverksamheten utvärderas varje år och rapporteras till rekryteringsgruppen. Resursbehov Personalresurs: motsvarande ca 25 % av en heltidstjänst (lön budgeterat inom budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, Hemortsambassadörsverksamheten ) respektive 5 % av en heltidstjänst (lön budgeterat vid fakultetskansliet). Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, Hemortsambassadörsverksamheten ) Marknadsföring via nya kanaler Presentera Uppsala universitets utbildningar i teknik och i nya kanaler med syfte att de presumtiva studenterna ska välja Uppsala universitet framför andra alternativ Sprida snabb information på fakultetens campus. Synliggöra fakultetens verksamhet för besökare, studenter, anställda. grupp Presumtiva och nuvarande studenter Beskrivning Nya vägar att nå ut med vetenskapsområdets budskap testas. Det kan innebära att synliggöra utbildningar i teknik och via filmer, mobilwebb, sociala medier och evenemang. Ett exempel på synliggörande är filmerna från Universitetsdagarna 2012 som publicerats på YouTube, där filmen med studenternas flashmob har haft över visningar och informationsfilmen med elevintervjuer har haft över 2400 visningar ( ). 11

12 Ett samarbete med Studentavdelningen har inletts för att förse dem med material till Plugga nubloggen. Vetenskapsområdet har även facebookat från mastermässorna i Utrecht, Manchester och Berlin under hösten 2013 vilket gett god uppmärksamhet. Inför rekryteringsåret planeras nya YouTube-filmer. Under 2011 och 2012 har som ett inledande arbete med föreståndaren för Ångströmlaboratoriet och IT-ansvarig getts möjlighet att exponera viktiga händelser på en digital TV-skärm i entrén. Att ytterligare förstärka synligheten för besökare och studenter om vad som händer på institutioner etc. undersöks. Aktör Områdeskansliet informatörer (vid Teknat samverkan) är huvudansvarig för vetenskapsområdets gemensamma insatser. Återrapportering från föregående år Den mobila webbplatsen m.teknat.uu.se hade under våren 2012 över 800 regelbundna användare som gjorde över besök. Våra utbildningar lyftes också fram på Ny Tekniks kampanjwebbplats för ingenjörsutbildningar under våren Utvärdering Den mobila webbplatsen har varit väl värd investeringen och bör utvecklas vidare. Satsningen på Ny Tekniks webbplats gav inte så pass bra synlighet att den är värd att upprepa kommande år. Motivationsbeskrivning För att utbildningarna i teknik och vid Uppsala universitet ska uppfattas som moderna och i framkant av utvecklingen är det viktigt att synas i de nya kanaler där våra målgrupper befinner sig. På digitala informationstavlor skulle vi kunna välkomna (och visa upp) celebra besök, öppna föreläsningar, och annat som händer på campus. Det ger en känsla för våra besökare, medarbetare och studenter vad som händer i huset. Dokumentation Statistik förs över antalet besökande på den mobila webbplatsen och all annan webb. Resursbehov Personalresurs: motsvarande ca 10% av en heltidstjänst (lön budgeterat vid fakultetskansliet) Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, Marknadsföring via nya kanaler ) Internationell rekrytering Att rekrytera internationella studenter (både inom och utanför EU/EES) till masterprogrammen i teknik och. 12

13 Att stärka Uppsala universitets varumärke grupp Utländska studenter både inom och utanför EU/EES. Studenter, forskare och personal på utländska lärosäten. Beskrivning Mässor där studenter som är intresserade av att studera på utländska masterprogram är mycket populära i vissa länder. Uppsala universitet har därför valt detta som ett av flera möjliga sätt att rekrytera studenter till våra internationella masterprogram. Baserat på rapportering från tidigare års mässdeltagande avgörs inför kommande rekryteringsperiod vilka mässor som är relevanta att deltaga på. Det som avgör är antalet leads (intresseanmälningar) samt antalet sökande från respektive länder. Varje program har möjlighet att söka medel för att åka till relevanta utländska lärosäten och presentera sina program för intresserade studenter. Medel kan sökas av programrepresentanter för att åka på Riktade rekryteringsresor men även masterstudenter kan också erhålla som Internationella hemortsambassadörer där man får resebidrag för att presentera sitt program för studenter för sitt hemuniversitet, både inom eller utanför EU/EES. Även på dessa resor samlas intresseanmälningar in för att en utvärdering av varje resa senare ska kunna göras. Aktör Masterrekryteringsgruppen tar fram förslag till aktiviteter som ska prioriteras. Projektet samordnas av fakultetsinformatören. Personal från institutioner, studievägledare eller programansvariga för masterprogram får komma med önskemål om vilka mässor man vill delta i. För ambassadörsverksamheten måste programansvarig för masterprogrammet som studenten går på godkänna resan. Återrapportering från föregående år Mässor som besöks under 2012: - Storbritannien - Post Graduate Study Fair, Manchester - Tyskland Master and more, Berlin - Nederländerna, Masterbeurs, Utrecht Riktade rekryteringsresor Hållbar utveckling - Rumänien - Datavetenskap - Kina - Datavetenskap National Taiwan University, Zhejiang University, Tongji University, Kina - Datavetenskap, Kurdistan - Biologi, Indien Internationella hemortsambassadörer Geovetenskap, Jacobs university, Bremen, Tyskland - Hållbar utveckling - Georg-August-Universität Göttingen & Westfälische- Wilhelms-Universität Münster, Göttingen, Tyskland - Bioinformatik, University of Patras, Patras, Grekland - Tillämpad bioteknik, National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute, Kiev, Ukraina 13

14 - Datavetenskap, Bielefeld University, Bielefeld, Tyskland - Molekylär Bioteknik, Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, Indien - Datavetenskap, Radbound University Nijmegen, Nijmegen, Nederländerna - Datavetenskap, Universidad Simón Bolivar, Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andres Bello, Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela - Tillämpad bioteknik, Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, University Institute of Engineering and Technology, Maharshi Dayanand University, Guru Nanak Group of Institution, ITM University, Meerut, Rohtak, Sonepat, Indien - Datavetenskap, Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasilien - Hållbar utveckling, Université de Versailles Saint Quentin, Versailles, Frankrike - Hållbar utveckling, Korea University, Seol, Sydkorea - Inbyggda system, Islamic Azad University, Tehran, Iran Studentinitiativ Molekylär Bioteknik igem, MIT, Boston - Molekylär Bioteknik igem, Amsterdam & MIT, Boston Utvärdering Mässorna 2012 genererade totalt 295 leads, dvs. intresserade studenter som sen registrerades i Uppsala universitets CRM-system MIRA. Från MIRA fick studenterna sedan mer programspecifik information och information om Uppsala, stipendier och ansökningstider. Internationella hemortsambassadörer är en ny rekryteringsform. Mest intresserade har studenterna varit i Tyskland, Grekland och Indien. Från dessa länder har de internationella hemortsambassadörerna fått med sig flest adresser från intresserade studenter, som sedan registrerats i MIRA. Totalt har de internationella hemortsambassadörerna samlat ihop 378 adresser. KOMMENTAR: kommer att stiga eftersom vissa ej har hunnit åka ut. Riktade rekryteringsresor har visat sig vara effektiva för att initiera och upprätthålla studentutbyten med utländska universitet. Studentinitiativ som igem har genererat mycket bra publicitet, speciellt för molekylär bioteknik. En mer genomgående utvärdering görs av mastermässorna och de internationella hemortsambassadörerna under våren 2013 när antagningsstatistik finns. Motivationsbeskrivning Utvärderingar som till exempel masterenkäten visar att lärare och studenter är bland de absolut viktigaste informations- och inspirationskällorna när det gäller val av lärosäte för masterutbildning. Internationella mastermässor är ett bra sätt att möta studenter som är intresserade av att studera masterprogram i andra länder. Det är också viktigt att visa upp vår forskning och utbildning i världsklass för att stärka varumärket. Dokumentation Alla aktiviteter har utvärderats enligt mall fastställd av fakultetsnämnden. Slutlig utvärdering görs hösten 2013 utifrån tillgänglig statistik för sökande och registrerade studenter. Studentambassadörerna skriver en utvärdering av sin resa. 14

15 Resursbehov Personalresurs: motsvarande ca 30% av en heltidstjänst (lön budgeterat kansliet för och teknik). Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, internationell rekrytering ) Nationell rekrytering av masterstudenter Att rekrytera svenska studenter till Uppsala universitets masterprogram. grupp Svenska kandidatstudenter på Uppsala universitet samt övriga universitet och högskolor. Beskrivning För 2013 planeras en riktad direktreklamskampanj som riktar sig mot kandidatstudenter vid närliggande högkolor som saknar masterprogram som finns att söka inom Teknat på UU. Aktör Projektet samordnas av fakultetsinformatören. Personal från institutioner, studievägledare eller programansvariga för masterprogram får komma med önskemål. Återrapportering från föregående år Under våren 2012 genomfördes en kampanj för att attrahera studenter från andra regioner i form av posters och gratisvykort utplacerade på högskolor och universitet. Det var ett samarbete med MedFarm, HumSam och Studentavdelningen. Detta kombinerades med gemensam annonsering i Studentmagasinet som distribueras ut till alla högskolor och universitet. Budskapet riktar intresset till den centrala masterrekryteringswebben. Studentmagasinet delas ut till målgruppen och har en upplaga på ex med rikstäckande distribution. Studentvykort och Maxiposter utplacerades i 120 medieställ på 25 av Sveriges största universitet och högskolor. Utvärdering Någon utvärdering av 2012 års vykort har inte gjorts men bedömningen är att insatsen hade marginel påverkan. En universitetsgemensam mässa arrangerades för några år sedan i universitetshuset. Uppslutningen från studenternas sida var väldigt låg. Därför planeras inte någon mässa för studenter intresserade av masterstudier. Motivationsbeskrivning Annonskampanjen 2012 var ett sätt att synliggöra vårt utbud för målgruppen. Studenter vid vetenskapsområdet ska kunna få en bild av vilka masterprogram som finns och kunna få information och kontaktpersoner vid ett tillfälle. Inför 2013 tas ett nytt grepp med ett utskick direkt hem i brevlådan. 15

16 Dokumentation 2013 års aktivitet kommer att utvärderas. En QR-kod och webbadress kommer att finnas på direktreklamsutskicket. På så sätt kan insatsen följas via besöksstatistik till webben. Resursbehov Personalresurs: motsvarande 10 % av en heltid (lön budgeterad vid kansliet för och teknik) Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet - presumtiva studenter, nationell rekrytering av masterstudenter ) Övriga aktiviteter Nedan beskrivs verksamheter/aktiviteter där kansliets personal har en viktig funktion men där varje enskild aktivitet utgör en förhållandevis begränsad del i verksamheten vad avser personalresurser. I vissa fall finns medel för aktiviteten inkluderade i budgeten för samverkan och synlighet. Centralt producerad utbildningsinformation Studentavdelningen ansvarar för central utbildningsinformation på webben och i tryck. Institutionerna rapporterar in kurser och program i SELMA. Kansliet ansvarar för uppdatering av texter, korrektur och godkännande av vetenskapsområdets kurser. Allt material publiceras även på nätet. Utbildningsmässor och seminarier Studentavdelningen ansvarar för Uppsala universitets deltagande i utbildningsmässor, t ex SACOoch Nolia-mässan. Kansliet ansvarar för seminarier om tekniska och liga studier samt samordnar deltagandet i montern. Gymnasieresor och minimässor Studentavdelningen ansvarar för Uppsala universitets gymnasieresor samt deltagande i s.k. minimässor på gymnasieskolor. Studievägledare och studenter från universitetet besöker intresserade gymnasieskolor. Marknadsföring tillsammans med andra vetenskapsområden Nya vägar att nå ut med vetenskapsområdets budskap testas. Det kan innebära att synliggöra utbildningar i teknik och via filmer, mobilwebb, sociala medier och evenemang. Under 2012/2013 genomfördes en samannonsering med HumSam, MedFarm och Studentavdelningen. Annonseringen var i form av utvalda studentintervjuer i gymnasietidningen Piraya inför SACO-mässorna och inför ansökan den 15 april Aktiviteten ska utvärderas med hjälp av fokusgrupper våren Naturvetenskaplig forskarskola i Karlskoga Den liga forskarskolan i Karlskoga vänder sig till gymnasieelever som ska inleda årskurs 3. Kursen pågår under en veckas tid på sommaren. Eleverna arbetar med liga forskningsprojekt under handledning av doktorander. Aktiviteterna erhåller kontinuerligt stöd från vetenskapsområdet. 16

17 Samverkan och synlighet skola och allmänhet Kontaktperson: Johanna Lundmark Att samverka med skola och allmänhet ingår i universitetets samverkansuppdrag. Det är också en viktig del i såväl det kortsiktiga som det långsiktiga rekryteringsarbetet. Aktiviteterna vänder sig i första hand till skolelever och lärare i grundskola och gymnasium. Aktiviteter anordnas av skolsamordnare och studiebesökssamordnare vid Teknat samverkan. Vetenskapsområdet stöttar också institutioner både finansiellt och med personella resurser som anordnas och administreras av vetenskapsområdet institutioner eller andra enheter (se kapitel 5). Teknat samverkan deltar också i evenemang som anordnas på riksnivå eller med samarbetspartners i Uppsalaregionen. Att utveckla samarbetet med näringsliv och myndigheter för aktiviteter inom området prioriteras också. Vision Barn och ungdomar samt deras föräldrar ska ha en positiv attityd till teknik och 1 Synlighet av vetenskapsområdets forskning och utbildning bland allmänheten, med särskilt fokus på barn och ungdomar, bidrar till ett ökat intresse för teknik och. Alla relevanta skolor i närregionen ska nås av Teknat samverkans skolaktiviteter 2 Tydlig och anpassad informationen om forskning, utbildning och samverkan finns lättillgänglig för målgruppen Synliggöra, samordna, stödja och effektivisera vetenskapsområdets (inklusive institutionernas) arbete inom området Aktiviteter 10. Lego Educational Centre (LEC) 11. Augusta Ångström 12. Tjejveckan 13. Teknikåttan 14. Levande frågelådan 15. Scifest 16. Samordning av studiebesök 17. Forskningskommunikation 18. Övriga aktiviteter (Skolingång och presentationsmaterial, Samarbete med och stöd till institutioner, Samarbete med central samverkanskoordinator, Naturvetarmästarna, Lärarfortbildning) 19. Aktiviteter med annan aktör Lego Educational Centre (LEC) Öka intresset för teknik och bland barn i grundskolan 1 Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353 2 Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och, TEKNAT 2010/353 17

18 Synliggöra forskning och utbildning inom teknik och, speciellt informationsteknologi grupp Grundskoleelever och deras lärare med särskild satsning mot högstadiet Beskrivning Till Lego Educational Centre (LEC), som är placerat på ITC, får främst högstadieelever komma på besök. Där får de koppla ihop det de lär sig i skolan inom teknik och med den verksamhet som bedrivs vid universitetet. Projektet syftar också till att öka möjligheterna för skolor att bedriva engagerande och aktiv utbildning inom dessa ämnen. Företag (2013 Fresenius KABI) inbjuds till att samverka med skolklasser där verkliga problem utgör elevuppdrag i LEC. Besök sker kontinuerligt under hela året. Aktör Teknat samverkans skolsamordnare är huvudansvarig för LEC. Under 2012/13 finansierar Uppsala kommun en projektledare på halvtid inom ramen för legocentret. Återrapportering från föregående år Under läsåret 2012/13 besökte totalt ca elever LEC. Delvis under året har Legoutrustningen lånats ut till Biotopia. Teknat Samverkan har utbildat personalen som använt materialet i aktuellt tema. Materialet användes främst på helger och lov och exponerades då mot ca 750 elever. Utvärdering Då LEC-konceptet genomförts i samarbete med den kommunanställda projektledaren har elever från Uppsala kommun således stått för den största delen av besökarna. Intressant att notera: trycket från mellanstadieklasser är mycket större än egentliga målgruppen (högstadiet) vilket medfört majoriteten av besökarna under året varit mellanstadieelever. Samarbetet med kommunen har fungerat mycket bra. Klasser som kommit från andra kommuner har Teknat samverkan själva arrangerat aktivitet, bl.a. genom att utbilda studentfunktionärer som varit till stor hjälp på Legocentret. Utvärderingen av projektarbetet visar att en fortsättning är önskvärd men att en uppdatering av innehållet är motiverat. Även utvärderingsarbetet ingår i detta. Motivationsbeskrivning Enligt utvärderingar av NT-projekt för unga 3 så är arbetssättet viktigt: Att varva teori och praktik, praktiska övningar där elever får uppfinna, experimentera och följa modell tycks vara en framgångsrik arbetsmetod. Tvärvetenskap och sammanhang, där kunskaper sätts in i större sammanhang och görs till något användbart för att lösa verkliga problem pekas också ut som betydelsefullt för motivation och engagemang. Dokumentation Dokumentation kring LEC sker kontinuerligt och finns till förfogande som gemensamt arbetsmaterial vid Teknat samverkan. 3 "Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen" VA Rapport 2007:7 (Vetenskap & Allmänhet), analys av utvärderingar av projekt vars syfte är att stimulera ungas intresse för och teknik (http://www.v-a.se/downloads/varapport2007_7.pdf) 18

19 Resursbehov Personalresurs: motsvarande (50% kommunal projektledare) ca 15 % av en heltidstjänst (lön budgeterat inom budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet övergripande ). Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet skola och allmänhet ) Augusta Ångström Öka intresset för teknik och bland barn i grundskolan Synliggöra forskning och utbildning inom teknik och grupp Grundskoleelever och deras lärare med särskild satsning mot barn i mellanstadiet Beskrivning Augusta Ångströms experiment är en interaktiv utställning för mellanstadieelever. Syftet är att på ett inspirerande sätt låta eleverna utforska liga och tekniska fenomen. Skolklasser guidas vid besöket främst av studenter samt personal från Teknat samverkan men ibland även av doktorandet från institutioner på Ångström. Augusta Ångström montrar används också vid andra studiebesök, från t.ex. gymnasieelever, alumner, näringsliv och allmänhet, för att på ett enkelt sätt illustrera forskningsområden vid fakulteten eller för att visa hur fakulteten arbetar med samverkansuppdraget. Augusta Ångström montrar kan tillfälligt flyttas till annan lokal för att användas vid andra evenemang som t.ex. kulturnatten. Utställningsmontrar inom ämnena teknik, fysik och kemi finns idag. Under 2013 innefattar guidningen även en rundtur i renrummet på Ångström där besökarna får se forskare/doktorander i verkliga miljöer, d.v.s. vid elektronmikroskopen, kemibänkarna eller dragskåpen mm. Renrumsbesöket har varit mycket uppskattat av såväl elever som lärare. Forskare vid Ångström bidrar med att visa/demonstrera eller genomföra olika experiment för de besökande klasserna. Personal från Teknat samverkan har också besökt en vetenskapsklubb vid ett bibliotek där fritidsaktiviteter hålls. Eleverna har då fått prova på olika experiment från valda delar av Augusta-utställningen mm. Besök sker kontinuerligt under hela året. Uppdraget innefattar även fortlöpande underhåll, reparationer och utveckling av montrarna. Aktör Teknat samverkans skolsamordnare är huvudansvarig för Augusta Ångström, underhåll och administration av besök och håller själv visningar av utställningen. Teknat samverkan arbetar kontinuerligt tillsammans med fakultetens institutioner för att förnya och vidareutveckla montrar. Doktorander som deltar som guider får enligt avtal ersättning motsvarande institutionstjänstgöring. Medverkande studenter timarvoderas. Återrapportering från föregående år Under HT 2012 och VT 2013 (till och med maj) besökte c:a 15 klasser, eller c:a 350 elever, Augusta Ångström. Utvärdering En lärarenkät efter genomfört skolbesök är under utveckling. 19

20 Motivationsbeskrivning Forskning visar på att attityder till och teknik formas tidigt. I en longitudinell studie 4 där en årskull elever följs från årskurs 5 till årskurs 9, hade 50 % av eleverna hade samma framtidsdrömmar och yrkesidéer i årskurs 9, fram till gymnasievalet, som de hade i årskurs 5. Enligt utvärderingar av NT-projekt för unga 5 så är arbetssättet viktigt: Arbetssätt där man varvar teori och praktik har visat sig framgångsrika. Direkt kommunikation med riktiga forskare kan revidera stereotyp uppfattning om området och dem som arbetar inom det. Dokumentation Dokumentation kring Augusta Ångström sker kontinuerligt och finns till förfogande som gemensamt arbetsmaterial vid Teknat samverkan. Resursbehov Personalresurs: motsvarande 40 % av en heltidstjänst (lön budgeterat inom budgeten för samverkan och synlighet, Samverkan och synlighet övergripande ). Aktivitetskostnad: kr (Budgeten för samverkan och synlighet - skola och allmänhet, Augusta Ångström) Tjejveckan Öka intresset för teknik och bland unga tjejer Synliggöra forskning och utbildning inom teknik och grupp Tjejer i högstadiet Beskrivning Högstadietjejer får under en vecka prova på olika aktiviteter och experiment på Ångströmlaboratoriet. De besöker också Vattenfall och Gröna Lund. Projektet har en inriktning mot el och energi. Aktiviteten anordnas vid ett tillfälle under året. Aktör Teknat samverkans skolsamordnare är huvudansvarig för Tjejveckan. Aktiviteten är ett samarbete mellan fakulteten och Vattenfall Värme Norden. Återrapportering från föregående år Under 2012 deltog 25 tjejer i tjejveckan. 4 Avhandlingen "Lust att lära och teknik?: en longitudinell studie om vägen till gymnasiet" (Britt Lindahl, Göteborg studies in educational sciences, ; 196, ISBN: :191:00 ) 5 "Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen" VA Rapport 2007:7 (Vetenskap & Allmänhet), analys av utvärderingar av projekt vars syfte är att stimulera ungas intresse för och teknik (http://www.v-a.se/downloads/varapport2007_7.pdf) 20

Samverkan och synlighet Del 2

Samverkan och synlighet Del 2 Dnr Samverkan och synlighet Del 2 Fakultetsgemensamma aktiviteter inom omvärldssamverkan, kommunikation, marknadsföring och rekrytering vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2013 Del 1 Sammanfattning

Läs mer

Samverkan och synlighet - Del 1

Samverkan och synlighet - Del 1 Dnr Samverkan och synlighet - Del 1 Aktiviteter inom omvärldssamverkan, synlighet och studentrekrytering vid vetenskapsområdet för naturvetenskap 2014 Del 1 Sammanfattning av huvudområden Reflektioner

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-09-01. Tid: 1 september, kl 13.15-16.00 Plats: Ångströmlaboratoriet, Mellanrummet

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-09-01. Tid: 1 september, kl 13.15-16.00 Plats: Ångströmlaboratoriet, Mellanrummet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-09-01 1 (3) Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkansberedning Tid: 1 september, kl 13.15-16.00 Plats: Ångströmlaboratoriet, Mellanrummet Närvarande ledamöter Peter

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

Recruitment to science. Ann-Christin Thor och Marie Strandevall

Recruitment to science. Ann-Christin Thor och Marie Strandevall Recruitment to science Ann-Christin Thor och Marie Strandevall Ungdomar väljer bort naturvetenskap På internationell och nationell nivå uttalas både från politiskt håll och från näringslivet att det är

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Verksamhetsplan och budget 2012 Internationalisering och internationell studentrekrytering vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr 212-772-12 Mål för internationalisering och internationell studentrekrytering

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR VETENSKAPENS HUS, 2013-2016 Bakgrund Vetenskapens Hus startades år 2002 som ett samarbetsprojekt mellan KTH och Stockholms universitet. En av de främsta drivkrafterna

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Rapport från rekryteringen inför antagningen 2007 LTH

Rapport från rekryteringen inför antagningen 2007 LTH Rapport från rekryteringen inför antagningen 2007 LTH Eva Nilsson, Kommunikationsservice Innehåll: Avsnitt 1 Projekt som har riktat sig till gymnasister och f.d. gymnasister direkt inför valet av högskola.

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner UPPSALA UNIVERSITET BESLUT 2015-04-2 1 UFV 2014/153 1 (1) Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:tOlofsg.1 OB Handläggare Eva Söderman Telefon: 018-4711880 Telefax: 018-4711640 www.uu.se Eva.Soderman@uadm.uu.se

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Studentrekrytering på KTH

Studentrekrytering på KTH Studentrekrytering på KTH Annifrid Pålsson, gruppchef annifrid@kth.se Vad innebär studentrekrytering? Marknadskommunikativa insatser för att locka presumtiva studenter Till närmaste ansökningstillfälle

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten STUDENTKOMMUNIKATION Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten BESÖKSDAGEN Universitetets öppet hus som arrangeras varje vår. Alla fakulteter

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Verksamhetsplan och budget 2012 Studentrekrytering vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet Lennart Anna-Lena Lindskog Dnr 212-773-12 Mål för nationell studentrekrytering vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet:

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pendlande Ungdomar. Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län. Nordanstig. Ljusdal Hudiksvall. Ovanåker Bollnäs Söderhamn.

Pendlande Ungdomar. Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län. Nordanstig. Ljusdal Hudiksvall. Ovanåker Bollnäs Söderhamn. Pendlande Ungdomar Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors Sammanfattning Denna översikt över Gävleborgs

Läs mer

Avtal med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda

Avtal med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Katarina Håkansson Datum 2016-10-17 Diarienummer UBN-2016-4120 Utbildningsnämnden Avtal 2017-2018 med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda

Läs mer

Enkät, hösten 2011. 1. Ålder. f % 1. -19 år 269 25 2. 20-25 år 557 53 3. 26-30 år 113 11 4. 31-35 år 59 6 5. 36-45 år 53 5 6.

Enkät, hösten 2011. 1. Ålder. f % 1. -19 år 269 25 2. 20-25 år 557 53 3. 26-30 år 113 11 4. 31-35 år 59 6 5. 36-45 år 53 5 6. Enkät, hösten 2011 1. Ålder 1. -19 år 269 25 2. 20-25 år 557 53 3. 26-30 år 113 11 4. 31-35 år 59 6 5. 36-45 år 53 5 6. 46- år 8 1 Antal EAS: 4 av 1063 (=0,38%). Antal svarande: 1059. 2. Kön 1. Kvinna

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Goda exempel på breddad rekrytering och breddat deltagande Uppsala universitet

Goda exempel på breddad rekrytering och breddat deltagande Uppsala universitet Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Kommunikatör Charlotte Löfgren 010-470 03 61 072 572 05 36 PM Datum 2016-04-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Mittuniversitetets studentrekryteringsarbete

Mittuniversitetets studentrekryteringsarbete s studentrekryteringsarbete Vi jobbar på kommunikationsavdelningen med studentrekryteringen Marlene Jonsson Samordnare Områdeskommunikatör Lena Ernerfeldt Burman Digital kommunikation Områdeskommunikatör

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter

Likabehandlingsplan för studenter TEKNAT 2013/159 Likabehandlingsplan för studenter Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-02-11 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte med likabehandlingsplanen

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering,

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering, ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren 217 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Enheten för utvärdering och lärarutbildning PM: 216:8, Dnr V 216/839 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLLl Sammanträdesdag (4) Naturvetenskapliga utbildningsnämnden

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLLl Sammanträdesdag (4) Naturvetenskapliga utbildningsnämnden PROTOKOLLl 1(4) Tid: Plats: Torsdagen den 27 augusti 2015 k:113.15-16:00 Beurlingrummet, Ångström, Närvarande ledamöter: Roland Bol Mikael Widersten Lisa Freyhult Margareta Krabbe AmoldPears Inger Sigstam

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

En underskattad rörelse

En underskattad rörelse En underskattad rörelse - en regional bild av ungas internationella rörlighet 6 mars 2013, Göteborg Diana Ghinea Vem? Diana Ghinea, diana.ghinea@vgregion.se Utredare, Västra Götalandsregionen (1 juni 2012-31mars

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011.

Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011. 12 okt 2010 Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011. Förkortningar använda i texten: Verksamhetsåret = verksamhetsplanens giltighetstid. Infostaben

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN #industrinäger HÄNG MED PÅ 46 % SVARAR EFTER ATT DE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG EN TEKNISK UTBILDNING PÅ GYMNASIET. 84 % AV ELEVERNA SOM DELTOG PÅ 2016 SÄGER ATT DE VET MER OM INDUSTRIFÖRETAG ÄN INNAN DERAS

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER DATUM: 2013-12-10 AVSÄNDARE: Institutionen för språk och litteraturer KONTAKTPERSON: Gunnar Bergh, prefekt FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt Vetenskapens Hus Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker Vetenskapens Hus En kunskapshöjande mötesplats mellan skola, universitet, näringsliv Vi erbjuder en inspirerande miljö med

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer