Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217"

Transkript

1 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden

2 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter för kommunikation 3 4. Intern kommunikation Kanaler och arenor Universitetsgemensamma verktyg Fakultetskollegier Vetenskapsområdets webb Blogg Utvecklingsområden Kontaktpersoner för intern kommunikation Stöd till institutioner för intern kommunikation Kommunikationsplaner Översättning Utökad kommunikation via medarbetarportalen och studentportalen Gemensamma riktlinjer för kommunikation 6 5. Extern kommunikation Kanaler och arenor Universitetsgemensamma verktyg Vetenskapsområdets verktyg Målgruppsanpassade verktyg Kommunikation med näringsliv och alumner Kommunikation med skola och allmänhet Kommunikation med presumtiva studenter Utvecklingsområden Kontaktpersoner för extern kommunikation Utveckling av kommunikation av forskning, utbildning och samverkan Utökat stöd för synliggörande av forskning, utbildning och samverkan Översättning Populärvetenskapliga aktiviteter Webbsamordning Besökssamordning 9 6. Uppföljning och utvärdering 10 2

3 1. Bakgrund I detta dokument beskrivs de universitets- och områdesgemensamma resurser, kanaler och arenor som finns tillgängliga för kommunikationsarbetet vid vetenskapsområdet för naturvetenskap och teknik. Syftet med dokumentet är att förtydliga hur enskilda medarbetare och studenter kan få information om hur de kan söka information, och hur de kan kommunicera med kollegor, lärare och chefer inom universitetet om förhållanden som har betydelse för verksamheten. Syftet är också att höja medvetenheten om kommunikationens betydelse för att nå uppsatta mål, samt höja ambitionsnivån. Med utgångspunkt från målgrupperna är detta dokument strukturerat i en del för intern och en för extern kommunikation. Eftersom gränserna inte är exakta ska indelningen inte tolkas strikt eller vara begränsande. Utgångspunkten ska alltid vara nyttan för mottagare och användare. Utifrån dessa förutsättningar beskrivs hur kommunikationsarbetet ska utvecklas inom vetenskapsområdet för naturvetenskap och teknik under Definition Kommunikation är en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal eller skrift. Kommunikation omfattar den formella information som universitetets medarbetare och studenter behöver för att kunna utföra sina studier eller sitt dagliga arbete. Kommunikation sker dagligen mellan anställda, chefer och studenter, men även med intressenter utanför universitetet. 3. Utgångspunkter för kommunikation För att nå de målsättningar som finns för verksamheten, och som finns definierade i Uppsala universitets mål och strategier, krävs ett gott kommunikationsarbete. Kommunikationen ska anpassas till den tänkta målgruppen vid varje tillfälle vad gäller språk, innehåll och utformning. Överordnade mål och strategier för kommunikationen vid Uppsala universitet anges i (UFV 2005/57) Kommunikationspolicy för Uppsala universitet: - Varje enskild medarbetare och student har ett eget ansvar att söka information och kommunicera med kollegor, lärare och chefer inom universitetet om förhållanden som har betydelse för verksamheten. - Varje person i chefsställning ansvarar för att den interna och externa kommunikationen fungerar i den egna verksamheten. - Varje forskare ansvarar för att kommunicera med omvärlden om sin forskning. Ytterligare utgångspunkter för kommunikationen vid fakulteten anges i (Teknat 2012/135) Samverkan och synlighet: - God tillgänglighet till relevant information på svenska och engelska för studenter vid fakultetens utbildningar på grund- och avancerad nivå. - Professionell, effektiv och målgruppsanpassad information/kommunikation till fakultetens anställda. - Teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet ska av samtliga målgrupper uppfattas som landets bästa baserat på excellent utbildning och forskning. Uppdraget till universitetsförvaltningen redovisas i (UFV 2012/YY) Uppdrag till gemensamma funktioner. Institutionerna ansvarar för: 3

4 - att kommunicera forskning och utbildning i universitetets och vetenskapsområdets kanaler och arenor, - att samordna och sprida kunskap om de aktiviteter som planeras genomföras, - att alla forskare/lärare har en uppdaterad profilsida. 4. Intern kommunikation En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att skapa en effektiv organisation med delaktiga medarbetare. För att underlätta och stödja den interna kommunikationen bidrar avdelningen för kommunikation och externa relation samt områdeskansliet för naturvetenskap och teknik också med: - samordning, rådgivning och stöd gällande intern kommunikation (t.ex. kommunikationsplaner), - att förmedla och synliggöra information till anställda och studenter, - att tillhandahålla kanaler och arenor för intern kommunikation (se nedan) Kanaler och arenor I kommunikation med studenter och anställda bör vetenskapsområdets personal i första hand använda de gemensamma kanalerna och arenorna inom universitetet och vetenskapsområdet Universitetsgemensamma verktyg För anställda utgör och personaltidningen Universen kanaler för internkommunikation. Här informeras om både externa och interna aktiviteter. Diariet ( är ett system för hantering av allmänna handlingar och en del av universitetets samlade informationsförsörjning. Medarbetarportalen ( är ett verktyg för intern kommunikation med anställda inom universitetet. Här kan nätverk skapas, aktuella frågor diskuteras, dokument delas m.m. Studentportalen ( är ett verktyg för formell och informell kommunikation med studenter, omfattande t.ex. schema, godkännande av kursmoment och delning av kursmaterial. Introduktionskurser för nyanställda på svenska och engelska ( anordnas av kompetensforum vid Uppsala universitet. Utbildningen ska göra det lättare för nyanställda att få inblick i universitetets verksamhet. Utbildningen vänder sig även till anställda som bytt arbete inom universitetet eller varit borta från arbetet en längre tid. Institutionerna ansvarar för att erbjuda nyanställda den universitetsgemensamma kursen och tillhandahålla motsvarande information på lokal nivå Fakultetskollegier Fakultetsledningen inbjuder till fakultetskollegier för lärare och anställda tre gånger per termin, ca en vecka efter fakultetsnämndens sammanträden. Vid detta öppna forum diskuteras aktuella frågor och gäster ges möjlighet att presentera verksamheter eller informera om frågor av allmänt intresse. 4

5 Vetenskapsområdets webb För anställda utgör en kanal för internkommunikation. Här informeras om både interna och externa aktiviteter, utlysningar och nyheter för anställda. På vetenskapsområdets webb finns fakultetsledningens kalendarium, protokoll från nämnder, aktuella regelverk och styrdokument samt organisationsschema, kontaktpersoner, ansvarsområden, m.m. För anställda utgör en hjälp att hitta forskningsfinansiärer, mallar för budget- och projektkalkyler samt information om EU:s ramprogram. Vetenskapsområdets webb för studenter är ett komplement till Studentportalen för information. Här får studenterna tillgång till schema, utbildningsplaner, information om möjlighet till särskilt stöd och får aktuell information om nyheter och aktiviteter, m.m Blogg Ledningsbloggen på är avsedd för fakultetsledningens kommentarer kring aktuella händelser Utvecklingsområden Kontaktpersoner för intern kommunikation På varje institution ska finnas en kontaktperson med ansvar för den interna kommunikationen som berör institutionen, personen är både informationsmottagare och informationsspridare. Instruktioner för utseende av intern kommunikationsrepresentant kommer att utarbetas. Mål: Ökad dialog mellan områdeskansliet och institutionerna i frågor rörande intern kommunikation. Syfte: Kontaktpersonerna ska fungera som ett gränssnitt inom universitetet bl.a. som länk mellan områdeskansliet och institutionen i kommunikationsfrågor. Ansvarig: Prefekt/motsvarande. Tidsplan: Kontaktpersoner ska utses under Stöd till institutioner för intern kommunikation Mål: Stärka stödet till institutionerna i kommunikationsfrågor under perioden. Genomförande: För att veta hur kommunikation skapar mest nytta för verksamheten ska enkäter till institutionerna genomföras. En kartläggning av den interna kommunikationen behövs för att kunna föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur kommunikationen kan förbättras. Workshops i internkommunikation ska erbjudas samtliga anställda, men med fokus på de personer vid institutionerna som har ansvar för intern kommunikation, t.ex. prefekter, kontaktpersoner för intern kommunikation, studierektorer, programansvariga och administratörer. Dokumentmallar, databaser och projektverktyg ska tas fram för att ge effektivare stöd till institutionerna beträffande utveckling, genomförande, utvärdering och uppföljning. Ansvarig: Enhetschefen för Teknat samverkan. Tidsplan: Stödet påbörjas 2013 och ska sedan fortsätta att utvecklas. 5

6 Kommunikationsplaner Mål: Kommunikationsplaner ska utarbetas för fakultetsgemensamma större projekt. Syfte: Stärka kommunikationen i projekten så att medarbetare och studenter ska kunna vara delaktiga i projekt som har betydelse för deras arbete. Ansvarig: Ansvarig för kommunikationsplan utses när projekt initieras. Tidsplan: Mall tas fram 2013 och stöd i framtagande av kommunikationsplaner ska tillhandahållas fortsättningsvis Översättning Mål: Intern information som vänder sig till doktorander, forskare och masterstudenter ska finnas tillgänglig på svenska och engelska. Genomförande: Informationsspridare ska erbjudas översättningshjälp. Ansvarig: Områdeskansliet. Budget: Medel finns för Tidsplan: Översättning av intern information påbörjades 2013 och ska fortsätta utvecklas Utökad kommunikation via medarbetarportalen och studentportalen Mål: Intern information ska i möjligaste mån spridas via medarbetarportalen och studentportalen, vilka är under fortsatt utveckling. Genomförande: Inom ramen för universitetets webbprojekt kommer information till anställda att läggas in och presenteras i medarbetarportalen. Avsikten är att det ska bli lättare att ta del av intern information samtidigt som innehållet på universitetets webb renodlas mot externa målgrupper. Den befintliga gruppen där fakultetens student- och lärarrepresentanter ingår påverkar inriktningen av Studentportalens utveckling. Ansvarig: Avdelningen för kommunikation och externa relationer/områdeskansliet för naturvetenskap och teknik samt respektive prefekt. Tidsplan: Utökad kommunikation via medarbetar- och studentportalen påbörjas 2013 och ska fortsätta utvecklas Gemensamma riktlinjer för kommunikation Mål: Gemensamma riktlinjer för kommunikation ska utarbetas. Genomförande: Dessa riktlinjer ska utarbetas i dialog med prefekterna, av institutioner utsedda kommunikationsansvariga och andra berörda representanter från utbildningsorganisationen, centrumbildningar m.fl.. Riktlinjerna kan exempelvis omfatta ärendeberedning och förankring, pågående projekt, information om beslut, riktlinjer för användning av sociala medier, vilka kanaler ska användas för vilken information, m.m. Ansvarig: Fakultetsledningen/prefekter/motsvarande/områdeskansliet. Tidsplan: Utveckling av gemensamma riktlinjer ska påbörjas 2013 och sedan fortsätta att utvecklas. 6

7 5. Extern kommunikation Syftet med vetenskapsområdets externa kommunikation är att bidra till en framgångsrik och effektiv verksamhet, skapa goda och långsiktiga relationer med det omgivande samhället samt öka kunskapsnivån och påverka attityder hos specificerade målgrupper. För att underlätta och stödja den externa kommunikationen bidrar kommunikationsavdelningen och områdeskansliet med: - stöd för att kommunicera vetenskapsområdets forskning, utbildning och samverkan, - samordning, rådgivning och stöd gällande webb, synliggörande av forskning, utbildning och samverkan samt rekrytering av studenter, - stöd i planering och utförande av utåtriktad verksamhet, t.ex. målgruppsanpassning, - populärvetenskapliga presentationer av forskning samt val av kanaler och arenor, - samordning av deltagande i universitetsgemensamma kanaler och arenor, - tillhandahållande av kanaler och arenor där institutioner kan synliggöra forskning och utbildning Kanaler och arenor Vetenskapsområdets personal bör i första hand använda de centrala kanalerna och arenorna vid universitetet och vetenskapsområdet när de kommunicerar med externa intressenter Universitetsgemensamma verktyg - Profilsida i medarbetarportalen - Webbverktyget Infoglue - Presskontakt Vetenskapsområdets verktyg - Dokumentet (Teknat 2012/135) Samverkan och synlighet beskriver de verktyg och aktiviteter som används för extern information och kommunikation. - Vetenskapsområdets webb ( utgör en central informationskanal. - Forskningsdatabasen beskriver aktuell forskning vid fakulteten på ett förenklat sätt Målgruppsanpassade verktyg Kommunikation med näringsliv och alumner - Universitetsgemensamma kanaler: UU Innovation, AIM-day, magasinet Nya horisonter, fund raising, sponsorverksamhet, alumnkontoret, jobbdatabasen Jobb & Karriär. - Vetenskapsområdets kanaler: Synlighetskampanj (brandingkampanj), alumnverksamhet, samordning av studiebesök, strategiska forskningsområden. - Övriga kanaler: Via forskningscentra eller gemensamma arenor, t.ex. Ångströms materialakademi (ÅMA) Kommunikation med skola och allmänhet - Exempel på universitetsgemensamma kanaler: Mediekontakter, universitetets museer och trädgårdar, Forskarfredag. 7

8 - Exempel på vetenskapsområdets kanaler: Vetenskapsfestivalen SciFest, Levande frågelådan, Augusta Ångströms experiment, besöksdagar, samordning av studiebesök, Celsius-Linnéföreläsningar Kommunikation med presumtiva studenter Universitetsgemensamma arenor: Presentationsmaterial på programblad, utbildningskatalog, universitetsdagar, gymnasiemässor, gymnasieresor, kommunikation i sociala medier. Vetenskapsområdets arenor: Rekryteringsbroschyr, hemortsambassadörer nationellt och internationellt, deltagande i mässor nationellt och internationellt, riktade rekryteringsresor, besöksdagar, samordning av studiebesök Utvecklingsområden Kontaktpersoner för extern kommunikation På varje institution ska det finnas en kontaktperson med ansvar för den externa kommunikationen som berör institutionen, personen ska vara både informationsmottagare och informationsspridare. Instruktioner för utseende av intern kommunikationsrepresentant kommer att utarbetas. Mål: Ökad dialog mellan områdeskansliet och institutionerna i frågor rörande extern kommunikation Syfte: Kontaktpersonerna ska fungera som ett gränssnitt inom universitetet bl.a. som länk mellan områdeskansliet, kommunikationsenheten och institutionen i kommunikationsfrågor. Ansvarig: Prefekt/motsvarande. Tidsplan: Kontaktpersoner ska utses under Utveckling av kommunikation av forskning, utbildning och samverkan Mål: Kommunikationen av vetenskapsområdets forskning, utbildning och samverkan med externa intressenter ska utvecklas. Vetenskapsområdets bidrag till institutioners kommunikationsarbete ska utvecklas. Genomförande: Nytt basmaterial ska tas fram. Materialet ska underlätta arbetet med att kommunicera forskning, utbildning och samverkan. Materialet ska finnas tillgängligt för fakultetsledningen och representanter för verksamheten i deras kontakter med externa intressenter. För att underlätta framtagandet av informationsmaterial ska mallar för produktion on demand tas fram. Ansvarig: Kommunikationsavdelningen/områdeskansliet. Tidsplan: Under 2013 ska ett nytt basmaterial tas fram och mallar för produktion on demand. Konceptet ska sedan fortsätta att utvecklas Utökat stöd för synliggörande av forskning, utbildning och samverkan Mål: Att erbjuda institutionerna ett utökat stöd för extern kommunikation. Syfte: Att under 2013 underlätta för institutionerna att kommunicera forskningsinformation till media. 8

9 Genomförande: Stödet ska gå både till anställning av informatör/journalist och till inköp av bilder som fritt kan användas av medier. Ansvarig: Kommunikationsavdelningen/områdeskansliet. Budget: För 2013 avsattes kr och för 2014 inom ramen för befintliga medel. Tidsplan: Stödet påbörjades 2013 och ska sedan fortsätta utvecklas Översättning Mål: Vetenskapsområdets kommunikation på engelska ska utvecklas bl.a. genom översättning eller språkgranskning av texter på webben. Riktlinjer ska tas fram för vad som ska finnas tillgängligt på engelska. Syfte: Vetenskapsområdets övergripande information ska finnas tillgänglig på svenska och engelska. Ansvarig: Kommunikationsavdelningen/områdeskansliet. Budget: kr för Tidsplan: Översättning påbörjades 2013 och ska fortsätta utvecklas Populärvetenskapliga aktiviteter Mål: Vetenskapsområdets bidrag till institutioners populärvetenskapliga satsningar ska anpassas så att det fyller sitt syfte. Genomförande: I dialog med institutioner ska ett förslag tas fram till hur vetenskapsområdets bidrag till institutioners populärvetenskapliga aktiviteter kan förbättras och hur kvaliteten vid genomförandet av populärvetenskapliga evenemang kan höjas. Arbetsfördelning och prioritering av befintliga medel är i fokus. Ansvarig: Områdeskansliet, enhetschefen för Teknat samverkan. Tidsplan: Stödet ska ses över under Webbsamordning Vetenskapsområdet ska samordna och tillhandahålla grundläggande råd och mallar för webb. Arbetet samordnas med den universitetsgemensamma webbutvecklingen. Synpunkter på gemensamma verktyg för webbpublicering kanaliseras genom ett nätverk för webbansvariga. Institutionerna ska erbjudas resurspersoner för arbetet med att publicera på webben. Ansvarig: Kommunikationsenheten/Områdeskansliet, webbsamordnaren. Budget: Klaras inte inom ramen för befintliga medel, ev. tilläggsbeslut. Tidplan: Samordningen påbörjas 2013 och ska fortsätta utvecklas. Behovet av resurspersoner för webbpublicering ska utredas Besökssamordning Vetenskapsområdets besökssamordnare har till uppgift att tolka besökarnas behov och önskemål och att engagera lämpliga forskare, lärare, doktorander eller studenter för besöket. Samordning av mer omfattande besök sker bl.a. i samarbete med planeringsavdelningen, kommunikationsavdelningen och akademiintendenturens besökskoordinator. Hur arbetet med besöken organiseras internt behöver ses över och förtydligas. 9

10 Riktlinjer för studiebesök ska tas fram och finnas tillgängligt på nätet, så att eventuella förfrågningar från utomstående kommer till rätt person i god tid. Alla som är involverade i studiebesök bör i högsta möjliga mån anpassa budskapet till målgruppen. Ansvarig: Områdeskansliet, besökssamordnare vid Teknat samverkan. Tidsplan: Riktlinjer ska tas fram under Studiebesökssamordning och mottagning fortgår löpande. 6. Uppföljning och utvärdering Vetenskapsområdet ska årligen återrapportera hur den interna och externa kommunikationen har utvecklats under året. Områdeskansliet ansvarar för de årliga sammanställningarna. Fakultetsledningen ansvarar för att en utvärdering görs i slutet av 2014 och återrapporteras till områdesnämnden. 10

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Samverkan och synlighet - Del 1

Samverkan och synlighet - Del 1 Dnr Samverkan och synlighet - Del 1 Aktiviteter inom omvärldssamverkan, synlighet och studentrekrytering vid vetenskapsområdet för naturvetenskap 2014 Del 1 Sammanfattning av huvudområden Reflektioner

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-09-01. Tid: 1 september, kl 13.15-16.00 Plats: Ångströmlaboratoriet, Mellanrummet

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-09-01. Tid: 1 september, kl 13.15-16.00 Plats: Ångströmlaboratoriet, Mellanrummet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-09-01 1 (3) Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkansberedning Tid: 1 september, kl 13.15-16.00 Plats: Ångströmlaboratoriet, Mellanrummet Närvarande ledamöter Peter

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018

Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018 Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018 . 2014 Förvaltning i förvandling Ulla Nordlinder Utvecklingsledare, universitetsförvaltningen okt 2009 Informationschef

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter

Likabehandlingsplan för studenter TEKNAT 2013/159 Likabehandlingsplan för studenter Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-02-11 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte med likabehandlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation

Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation Konstnärliga fakultetsnämnden BESLUT 1 / 5 2011-06-08 Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation Vid sitt sammanträde 2011-06-08 har Konstnärliga fakultetsnämnden fattat nedanstående

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-09-18 Kommunikationsenheten KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se INNEHÅLL

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/71 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet UFV 2015/1242 Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2016-11-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Struktur och begrepp för styrande dokument

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation Överförmyndarnämnden 2016-04-08 Socialförvaltningen ÖFNES/2016:38 Carl-Fredrik Movitz, 016-710 54 25 Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation God kommunikation

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Maria Eriksson 2013-05-02 Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn Kommunikationsstrategi

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Verksamhetsplan och budget 2012 Internationalisering och internationell studentrekrytering vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr 212-772-12 Mål för internationalisering och internationell studentrekrytering

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor för studenter

Handlingsplan för lika villkor för studenter TEKNAT 2017/11 Handlingsplan för lika villkor för studenter Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2017-02-07 Inledning Denna Handlingsplan för

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Kommunikationsplan/-strategi för fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Kommunikationsplan/-strategi för fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Fakultetsnämnden LTV STYRANDE DOKUMENT SLU ID: 2016.1.1.1-740 Sakområde: Kommunikation och media Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Fakultetsnämnden LTV Avdelning/kansli: Kommunikationsavd,

Läs mer

2015-09-08. missförstånd. SLU kommer att se över formuleringarna vid nästa översyn av kommunikationspolicyn.

2015-09-08. missförstånd. SLU kommer att se över formuleringarna vid nästa översyn av kommunikationspolicyn. J SLU Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Kommunikatonsavd.lLedningskansliet YTTRANDE SLU ID: SLU.ua.2015.2.7.1-2060 2015-09-08 Universitetskanslerämbetet Box 7703

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Information och kommunikation

Information och kommunikation UFV 2014/1575 Information och kommunikation Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2015-02-18 Sammanfattning 3 1 Bakgrund och riskbedömning 4 2 Granskningens omfattning och inriktning 4 3 Iakttagelser

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2016

Likabehandlingsplan för studenter 2016 TEKNAT 2015/159 Likabehandlingsplan för studenter 2016 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-12-01 Inledning Denna likabehandlingsplan för

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Uppdaterad webborganisation för SLU

Uppdaterad webborganisation för SLU 1(8) Kommunikationsavdelningen 2015-05-12 Uppdaterad webborganisation för SLU Bakgrund och syfte med förändringen I början av 2015 fanns drygt 1 500 behöriga webbredaktörer eller skribenter vid SLU. Antalet

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) Information och instruktioner till prefekter angående Units of Assessment (UoA)

Utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) Information och instruktioner till prefekter angående Units of Assessment (UoA) Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) 2017-06-21 Utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) Information och instruktioner till prefekter angående Units of Assessment (UoA) 1. Planeringsläget 2. Uppdrag

Läs mer