Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc)."

Transkript

1 Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter genomförs på många program. Några program har en väl utvecklad långsiktig strategi med ambitionen att ständigt utvärdera sina insatser för att utveckla och förbättra arbetet. Det finns dock ett antal program som inte ägnar sig åt rekrytering i någon större omfattning, oftast beroende på att de redan har ett högt söktryck. Man kan se en klar skillnad mellan grundutbildningsprogram och masterprogram när det gäller vilken typ av insatser som bedrivs. Grundutbildningsprogrammen deltar oftare i aktiviteter arrangerade av GU gemensamt eller av fakulteten, medan masterprogrammen till största delen marknadsförs via muntlig information till utvalda målgrupper och via egna nätverk. Oavsett om söktrycket är högt eller lågt anger många program, både på grundnivå och på avancerad nivå, att det finns ett behov av breddad rekrytering. Vissa program anger ett behov av fler manliga sökande, andra ser ett behov av större mångfald bland studenterna när det gäller social eller etnisk bakgrund. Större satsningar för att öka antalet internationella studenter bör också göras, menar många program. Flera program tar upp behovet av ett ökat samarbete med gymnasieskolan för att öka kunskapen om högre studier tidigare hos barn och ungdomar. I detta sammanhang är det viktigt att använda sig av studentambassadörer. Studenter och alumner ses generellt som aktörer i studentrekryteringsarbetet. Många bra initiativ i syfte att rekrytera studenter lyfts fram i materialet, men vad som styr studentrekryteringen på programnivå är svårt att utläsa. Flera program efterfrågar en samlad strategi både från universitetsgemensam nivå och från fakulteten. Här finns en möjlighet att effektivisera arbetet genom ett centralt stöd i form av strategier, riktlinjer och material som kan användas vid olika typer av rekryteringsinsatser på fakultets- institutions- och programnivå. För detta krävs en ökad dialog mellan de olika nivåerna, vilket förhoppningsvis kommer att ges förutsättningar för i den nya administrativa organisationen. Grundnivå Några program på grundnivå anger att de inte har prioriterat studentrekrytering eftersom de redan har högt söktryck, till exempel vissa konstnärliga program, Europaprogrammet, psykologprogrammet och förskollärar- grundlärar och ämneslärarprogrammen. De flesta program anger dock att de deltar i universitetsgemensamma aktiviteter och vissa arbetar även med rekrytering på programnivå. 6 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

2 Universitetsgemensamma aktiviteter Insatser för att rekrytera grundutbildningsstudenter sker ofta genom universitetsgemensamma aktiviteter. Många program anger att de deltar med studievägledare eller studentambassadörer på utbildningsmässor som Kunskap & Framtid och på Besöksdagen. Ofta är dessa aktiviteter samordnade via fakulteten. Några fakulteter, till exempel Handelshögskolan och Naturvetenskapliga fakulteten, tar fram tryckt material och genomför aktiviteter som inbegriper alla program. Aktiviteter på programnivå Många program ser den egna hemsidan som en av de viktigaste kanalerna för att rekrytera studenter. Det är dit man vill att presumtiva studenter ska söka sig för att få aktuell information om programmet. Ett fåtal program anger också att de har bloggande studenter, eller att de finns med på sociala medier som till exempel Facebook. Vissa program tar fram egna trycksaker, som till exempel används vid utskick eller på mässor. Annonsering är inte så vanlig men förekommer, och då främst i fackpress. Vid några fakulteter samordnas annonseringen på fakultetsnivå med bland annat trafikreklam på spårvagnar och bussar. Studievägledare och ibland även studentambassadörer tar emot gymnasieklasser eller åker ut på klassbesök för att berätta om programmen. Även de program som inte har den här typen av verksamhet anger att studentambassadörer är en viktig kanal för studentrekrytering. Man ser även lärare, studenter och alumner som informella marknadsförare. Om de pratar varmt om utbildningen i det privata bidrar det positivt till studentrekrytering. Breddad rekrytering Många program anger att det finns en sned fördelning av studenter på programmet. Det kan gälla en övervikt av kvinnor (i ett par fall även av män), få studenter från studieovana miljöer eller med annan etnisk bakgrund än svensk. Ett fåtal program arbetar aktivt med att bredda rekryteringen genom att till exempel förlägga delar av undervisning till områden med få elever från akademikerhem eller många elever med annan etnisk bakgrund. Goda exempel Några program arbetar strategiskt med studentrekrytering och har både långsiktiga och kortsiktiga planer. Vissa program visar goda exempel på samarbete med gymnasieskolan medan andra fokuserar på insatser för att öka mångfalden i studentgrupperna. Systemvetenskap: IT, människa och organisation Programmet har en genomtänkt strategi när det gäller studentrekrytering som beskrivs enligt följande: Studentrekryteringen består i huvudsak av två delar. Den ena är ett systematiskt och långsiktigt arbete med att förbättra och utveckla utbildningsinformation i katalog, på webb och i trycksaker, genom att fördjupa den och komplettera med studentintervjuer, exempel på studentarbeten, karriärmöjligheter och kontaktuppgifter. Detta arbete följs upp med undersökningar av hur informationen upplevs. I det långsiktiga arbetet ingår också arbete med sökordsoptimering för att programmet ska hittas av de olika sökmotorer som finns på internet. Den andra delen av studentrekryteringen är de marknadsförings-aktiviteter som genomförs. Dessa bygger på en analys av programmets målgrupp och ett aktivt val av kanaler. Vilka aktiviteter som genomförs varje år beror på budget och de olika utbildningarnas behov. Rekryteringsinsatser 7

3 Naturvetenskapliga fakulteten Fakulteten genomför årligen den så kallade Gymnasiedagen (Naturvetardagen) som är gemensam för hela fakulteten med cirka 800 besökande gymnasieelever. Varje ämne sätter samman sitt eget program, som till exempel kan innehålla föredrag av lärare, information från studievägledare, laborationer och rundvandringar, där studenter också deltar. Fakulteten har också en uppbyggd verksamhet med studentambassadörer. Kandidatprogrammen i molekylärbiologi och biologi Lärare från programmen har föreläsningar och laborationer, både på gymnasieskolan och på grundskolan. Man tar även emot gymnasieklasser som får specialdesignade program med bland annat föredrag och laborationer med avancerad apparatur. Vidare har man samarbete med Universeum och anordnar Summer Sience Camp på Tjärnö för gymnasieelever mellan åk 2 och 3. Juristprogrammet Programmet arbetar med breddad rekrytering och har sedan lång tid ett samarbete med Angeredsgymnasiet, där antalet elever med annan etnisk bakgrund än svensk är stort. Eleverna erbjuds mentorskap och möjlighet att vara med på föreläsningar. Det finns också planer på att utveckla detta arbete, bland annat genom ett samarbete med en högstadieskola som många av Angeredsgymnasiets elever kommer från. Dessutom ger programmet en kompletteringsutbildning, kallad Utlex, för jurister med utländsk examen för att dessa ska kunna få svensk juristexamen. Socionomprogrammet På Socionomprogrammet har man verksamhetsförlagd utbildning i områden där övergången till högskolestudier är låg för att ge ökad kännedom om utbildningen, t ex i Lärjedalen. Man bjuder t ex in skolungdomar till institutionen för en universitetsdag. Programmet är också huvudansvarigt för samverkansprojektet Centrum för Urbana studier, som drivs tillsammans med Chalmers, med syfte att göra högre utbildning tillgänglig för alla. Konstnärliga fakulteten Flera konstnärliga program arbetar mycket med öppet hus och utställningar/föreställningar för att visa vad studenterna gör och på så vis skapa intresse för att söka till utbildningarna. Hemsidan/-orna ser man som stora skyltfönster som visar studentarbeten. Även besök på förberedande skolor görs. Konstnärligt kandidatprogram i opera har försökt sprida opera som konstform till yngre genom bland annat gatuprojekt och examensföreställningar på skolor och i biosalonger, med förhoppningen att öka intresset bland yngre för operabanan. Sahlgrenska Akademin Söktrycket är generellt högt till program inom Sahlgrenska Akademin, men vissa program arbetar ändå med rekrytering. Biomedicinska analytikerprogrammet - Studenter vid programmet har på eget initiativ besökt gymnasieskolor med naturvetenskapligt program under våren Av 20 skolor i Göteborg som erbjöds besök tackade 12 ja. Apotekarprogrammet - Ett samarbete med en gymnasieskola med farmaceutisk inriktning (Fässbergsgymnasiet) har initierats under våren Blue 11 Rapport från tematisk granskning

4 Avancerad nivå Masterprogrammen anger i större utsträckning än grundutbildningsprogrammen att de inte arbetar aktivt med studentrekrytering, även om många anser att de borde. Flertalet program ser den egna hemsidan som den främsta kanalen för att rekrytera studenter. Vissa program anger också att de är aktiva på sociala medier, finns med på internationella söksajter och annonserar digitalt. Ska man rekrytera internationella studenter är det på nätet man ska vara, resonerar många program. Annonsering i tryckta medier före kommer, främst i fackpress. Information till grundutbildningsstudenter De egna grundutbildningsstudenterna ses som en given målgrupp för rekrytering. Många program anger att studievägledare informerar om programmet till grundutbildningsstudenter på den egna institutionen, i mindre grupper eller via större informationsmöten. Ofta är masterstudenter med vid dessa tillfällen. Informationsmöten förkommer även utanför institutionen, till exempel på Chalmers. Information till grundutbildningsstudenter på lärosäten runt om i landet förekommer också. Ibland görs de via utskick, men inte sällan genom att lärare som gästföreläser på andra universitet och högskolor passar på att berätta om programmet. Information via nätverk Flera program anger att de sprider information om programmen via nätverk, både inom Sverige och internationellt. Det kan både handla om nätverk inom universitetsvärlden, som till exempel partneruniversitet i andra länder, och andra nätverk som till exempel chefsnätverk eller nätverk med företag och organisationer. Breddad rekrytering Flera program reflekterar kring homogena studentgrupper, men få arbetar aktivt med frågan. Goda exempel På några fakulteter genomförs studentrekryteringen till största delen på fakultetsnivå medan marknadsföringen inom andra fakulteter sköts av programmen. Handelshögskolan På Handelshögskolan sker mycket av marknadsföringen av masterprogrammen av fakulteten. Där anordnas Masters Day och andra informationsmöten med programansvariga, studievägledare, studenter och alumner. Informationsmaterial distribueras till högskolor i regionen. Särskilda insatser görs gentemot de egna grundutbildningsstudenterna. Annonsering sker via Facebook, tidningar och tidskrifter, och programmen finns listade på flera digitala söksiter. Egna hemsidor uppdateras kontinuerligt för att ge presumtiva studenter information. Utskick av olika slag görs till partneruniversitet och partners. Det förekommer även presentationer av masterprogrammen ute hos företag, som till exempel Volvo. Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) På Konstnärliga fakulteten skiljer HDK ut sig när det gäller arbete med studentrekrytering och strategisk planering kring den. Fokus ligger på att profilera och marknadsföra masterutbildningar. En marknadsförings- och kommunikationsplattform har tagits fram med långsiktiga och kortsiktiga mål. Man arbetar till exempel med insatser som öppet hus, utställningar, samarbeten med partnerskolor runt om i världen och satsning på den egna hemsidan. Rekryteringsinsatser 9

5 Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel (SNOA) Programmet samarbetar med andra musikhögskolor runt om i världen och gästande studenterna fungerar som goda ambassadörer och marknadsförare av utbildningen. Masterprogrammet i socialt arbete Programmet har ett samarbete med Göteborgs stad där nyblivna socionomer får pröva att arbeta inom olika områden samtidigt som de får möjlighet att läsa in en magisterexamen (one year master). Förhoppningen är att detta ska öka intresset från kommuner och landsting för mer välutbildade socionomer. Master Programme in Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine Programmet arbetar aktivt med rekrytering bland annat genom deltagande i arbetsmarknadsdagar, Venture Cup events, eget öppet hus för information och träffar med alumner, information till grundutbildningsstudenter, nätverk med andra universitet och utskick till grundutbildningsstudenter på andra lärosäten. För internationell rekrytering arbetar man mest med digital marknadsföring - till exempel egna hemsidan, blogg och Facebook. Behov Även om många program inte arbetar aktivt med studentrekrytering reflekterar flertalet kring behov som de ser för det egna programmet eller mer generellt. Breddad rekrytering Många program anger ett behov av att bredda rekryteringen på ett eller annat vis. På några få program till exempel Masterprogrammet i statsvetenskap och Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning finns ett behov av att rekrytera fler kvinnor, men detta hör till ovanligheterna. Det mest vanliga är att programmen efterfrågar fler manliga studenter, till exempel Magister-/masterprogrammet i svenska som andraspråk, Tandhygienistprogrammet och lärarprogrammen. Ganska vanligt är också att program ser ett behov av insatser för att rekrytera studenter från studieovana hemmiljöer eller med annan etnisk bakgrund än svensk, till exempel Journalistprogrammet och flera program inom Konstnärliga fakulteten. Rekrytera mer internationellt Flera program på masternivå anger att det finns ett behov av att rekrytera fler internationella studenter, vilket bland annat kan göras genom tydligare profilering och ökat studentutbyte med universitet i tredje land. Detta är något som även auditgrupperna poängterar. International Masterprogram in Ecotoxicology är ett undantag i detta sammanhang. De anger till skillnad från många andra masterprogram ett behov av fler svenska sökande. Arbeta mer mot gymnasieskolan Flera program nämner betydelsen av att arbeta mer mot gymnasieskolan. Program inom det naturvetenskapliga området, till exempel Fysikprogrammet och Sjukhusfysikerprogrammet, ser ett behov av att barn och ungdomar tidigt får upp ögonen för naturvetenskap. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram anger att det är viktigt att nå elever redan i åk 2 på gymnasiet. Studentambassadörer och alumner Många program nämner att de ser ett behov av att använda studenter och alumner mer i 10 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

6 marknadsföringen av programmet, till exempel Master Programme in European studies och Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Samlad strategi Flera program beskriver ett behov av en strategi med riktlinjer för marknadsföring. Religionsvetarprogrammet efterlyser till exempel en samlad strategi och ett stöd från universitetsgemensam nivå kring marknadsföring och professionellt informationsmaterial. Det finns också önskemål om tydligare regler från fakulteten. Masterprogrammet i Atmosfärsvetenskap skriver Här vore det bra om fakulteten kunde utforma nya tydliga regler för hur kraftigt vi får marknadsföra oss. Program på Handelshögskolan och IT-fakulteten förordar en tydlig och vass marknadsföring både nationellt och internationellt för att få fler sökande. Datavetenskap för också ett resonemang kring rätt studenter. Man vill attrahera de studenter som eftersöker just det som programmet och GU har att erbjuda. Dessutom ser man gärna fler sökande från andra delar av landet, inte bara från Västsverige. Matematikprogrammet, kandidat reflekterar kring hur man bör arbeta med studentrekrytering och vilka kanaler som är effektiva att använda Det är svårt och veta vilka insatser (utöver webbsidorna) som är effektiva, troligen gäller det att synas på så många sätt/ställen som möjligt? Varje liten insats är lönsam om den så bara genererar en enda ny student. Auditgrupperna Auditgrupperna har inte haft så mycket att säga om programmens studentrekrytering, men några rekommendationer har varit återkommande. Man uppmanar vissa program att lägga mer resurser på att rekrytera fler internationella studenter. Detta gäller främst masterprogram, men även vissa kandidatprogram som t ex Konstnärligt kandidatprogram i opera. Andra områden som auditgrupperna nämner som viktiga är breddad rekrytering och utökad samverkan med arbetsgivarna. Rekryteringsinsatser 11

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Malin Swanström 2012 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Syfte, mål och frågeställningar... 5 3. Målgruppsanalys... 7 4. Resultat

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer