CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning"

Transkript

1 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1

2 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter 11 god arbetsmiljö 12 tabeller 14 definitioner CSR

3 Vad är CSR? Företagens sociala ansvar eller CSR är omfattande. Corporate Socail Responsibility, som den engelska förkortningen CSR står för, handlar i grunden om att ta ansvar, inte bara för de positiva effekter företaget har på samhället, utan också för de negativa. Det handlar om hur vi på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i vår verksamhet i samverkan med våra intressenter. Detta utifrån perspektiv kopplade till socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt ett etiskt förhållningssätt till vår personal. CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människa och miljö. Vi publicerar denna rapport för att visa på några av de exempel med koppling till hållbarhetsfrågor som vi jobbar med inom vårt företag mer eller mindre dagligen. CSR-rapport kan i princip översättas till Hållbarhetsredovisning. Vi har valt den engelska benämningen då rapporten tas fram i samarbete med andra europeiska och svenska företag inom nätverket Eurhonet. Detta nätverk omfattar cirka 30 företag i Frankrike, Italien, Tyskland, England och Sverige. 3

4 Företagsfakta Bostads AB VätterHem är ett av kommunens sex kommunala bostadsföretag. VätterHem grundades 1942 och blev aktiebolag Sedan december månad 1994 ingår företaget i koncernen Jönköpings Rådhus AB. VätterHem är den största hyresvärden i Jönköping med cirka 35% av hyresrätterna inom Jönköpings Kommun. Ungefär var sjunde invånare i kommunen har sin bostad hos oss. Vi har lägenheter i centrala Jönköping och i så kallade ytterområden, men också i rent lantlig miljö i Ödestugu. VätterHem-fakta per anställda 559 miljoner i omsättning 8148 lägenheter (varav 541 i möblerade studentrum) 468 kommersiella lokaler Målet är att VätterHem ska utmärkas av Fortsatt vara bland Sveriges bästa hyresvärdar (enligt genomförda hyresgästenkäter) Prisvärt Miljödiplomerat Minska energiförbrukning med 20% från 2007 till 2016 Prioritera vacker och vårdad utemiljö Integration och mångfald i boende och bland anställda Inflytande och delaktighet för hyresgäster och anställda Levande stadsdelar Stolt och engagerad personal Vår vision Mer än tak över huvudet Vår affärsidé VätterHem skall vara ett kundorienterat och miljösatsande bostadsföretag som genom att överträffa kundernas förväntningar, bibehåller sitt goda rykte, uppnår full uthyrning och därmed erforderlig vinst. 4

5 Första CSR-rapporten för VätterHem I din hand har du nu VätterHems första CSR-rapport. Som Jönköpings största hyresvärd är det självklart för oss att ta ett fortsatt stort ansvar för bostadsförsörjningen inom kommunen. Som ett led i detta vill vi hela tiden förbättra oss som företag. Att vara ett av de ledande företagen i Sverige när det gäller hyresgästernas åsikter är en övergripande målsättning. VätterHem har sedan många år arbetat långsiktigt med frågor som rör integration, arbeta emot utanförskap, arbetat med hållbar stadsdelsutveckling och även vara ledande i miljöfrågor. Det ingår också i vår långsiktighet att svara för vår fastighetsförvaltning med egen personal och att våra anställda ska ha ett utvecklande arbete och ha roligt på sin arbetsplats. För första gången redovisar vi nu en särskild rapport hur vi arbetar med vårt samhällsansvar och med en hållbar utveckling. Denna rapport, som avser siffror för 2009, synliggör på ett överskådligt sätt vad vi är bra på och även vilka frågor det finns en förbättringspotential inom. Jämförelser gör vi inom ett nätverk med företag som verkar i kommuner i Sverige, som är befolkningsmässigt i liknande storlek som Jönköping. Modellen för den här rapporten har utvecklats inom Eurhonet, ett samarbete med företag i Frankrike, Italien, Tyskland, England och Sverige. Ett samarbete där VätterHem är ett av de deltagande svenska företagen. Detta innebär att vi kan jämföra vårt CSR-arbete med andra företag inom bostadsbranschen, i Sverige och i Europa. Jag räknar med att denna rapport ska bidra till att ge oss ännu bättre kunskap och nya möjligheter för att också fortsättningsvis finna utvecklingsmöjligheter inom VätterHems verksamhetsområden, för hyresgästers och övriga intressenters allra bästa. Jönköping i augusti 2010 Kent Sandén VD 5

6 Socialt ansvarstagande Den egna bostaden och den omgivande boendemiljön är för de flesta av oss alla en av de allra viktigaste delarna av vårt liv. En bra bostad är en förutsättning för att leva ett bra liv. Genom ett brett socialt ansvarstagande som ett allmännyttigt bostadsföretag, kan vi bidra till att skapa goda levnadsvillkor för människor som bor och verkar i Jönköpings Kommun. Mer än tak över huvudet! VätterHem har bostäder i kommunen till invånare med vitt skilda behov, förutsättningar och livsstilar. Vätter- Hem är ett företag som vill bry sig och verkligen arbeta aktivt med frågeställningar som kan öka integration och motverka utanförskap. Därför är det mycket viktigt att arbeta tillsammans med olika intressenter som representanter från skolor, näringsidkare i våra områden, socialförvaltning, fritid, hyresgästförening som jobbar lokalt, närpoliser och föreningar och övriga organisationer som finns i våra bostadsområden. VätterHem tar ett stort socialt ansvar i Jönköpings Kommun - totalt finns inom VätterHem cirka 60% av Jönköpings Kommun uthyrningsytor för servicelägenheter/äldreboenden och liknande som kommunen hyr, medan vi står för cirka 14% av den totala andelen bostäder i Jönköpings Kommun (inklusive antalet villor). En stor andel av företagets kunder kommer från vitt skilda delar av världen. Detta ställer extra stora krav på oss anställda, inte minst informationsmässigt. Vätter- Hem jobbar också aktivt med att andelen anställda med utländsk bakgrund ska vara lika stor som kommunens andel invånare med utländsk bakgrund. Detta är vi på god väg att uppnå, och är en viktig parameter i det framtida rekryteringsarbetet av nya medarbetare. Uthyrningsarbete med stark betoning för bibehållen integration! Uthyrningspolicyn innebär bland annat att nya kunder som flyttar in i VätterHems fastighetsbestånd ska ha en egen inkomst. Detta är en del att aktivt arbeta emot utanförskap. Idén till detta föddes vid ett hyresgästmöte i mitten av 1990-talet, då sysselsättningsgraden i ett av VätterHems stora bostadsområden var 28%. Vid årsskiftet 2009/2010 var motsvarande siffra 55%. VätterHem har i många frågor arbetat målmedvetet och långsiktigt för att skapa den allra bästa bostadssituationen för de boende. Detta har även visat sig då VätterHem, i de årliga hyresgästenkäter som genomförs, år efter år fått pris som bästa företag i Sverige. Detta när hyresgästerna själva sätter betyg! Undantag från denna policy för att tillfredsställa de mest ömmande behoven görs i en arbetsgrupp tillsammans med Socialförvaltningen. Dörren till ny lägenhet är därmed inte stängd för någon. VätterHem samarbetar också med kvinnojourgrupp och har lägenheter för särskilt utsatta ensamstående kvinnor med och utan barn. Denna grupp har genom åren blivit större, beroende på att kvinnor med utländsk bakgrund, som efterfrågar lägenheter med detta stöd, ökat. 6

7 Långsiktigt stort underhåll! För att skapa bästa möjliga boende långsiktigt är det naturligtvis lika viktigt att ha en god fysisk miljö. VätterHem har också långsiktigt satsat på ett stort underhåll av fastigheterna. Under de senaste tio åren har mer än 1,3 miljarder satsats i underhåll av fastighetsbeståndet. Exempelvis är stamrenoveringar klara i ett 50-tals område, och just nu pågår stamrenoveringar i ett miljonprogramsområde. Trygg boendemiljö För de boende är trygghetsfrågor något av det som värderas högst. När det gäller tryggheten i våra områden arbetar VätterHem tillsammans med olika andra intressenter som exempelvis Jönköpings Kommuns olika enheter. VätterHem inledde en större satsning med fokus på just trygghetsfrågor genom att bland annat vara med i ett första projekt i SABO;s regi som genomfördes i början av 2000-talet och där fokus sattes just på alla frågor som rör trygghet i våra boendemiljöer. olika aspekter, dels genom att fortsätta att utveckla så kallade seniorhus (+55 år) och dels genom att aktivt delta i framtidens boende för äldre genom att delta i ett europanätverk (Eurhonet). Långsiktigt arbetar vi i detta nätverk med frågor hur framtidens bostäder ska kompletteras för att hyresgäster ska kunna bo kvar ännu längre i sin egen lägenhet. Särskilt boende Utöver vad som sagts ovan hyr VätterHem ut lägenheter för särskilt boende och särskilda behov utöver det åtagande som finns för kommunens del, detta till två privata företag. Dels Fribo som hyr 18 lägenheter för utsatta ungdomar från hela Sverige, vars syfte är att få hjälp och stöd för att senare i livet kunna hyra en egen lägenhet. Och dels till Team J-Son, som hyr 12 lägenheter riktade till ungdomar med Autism och ADHD upp till 24 års ålder. De för stöd och behandling samtidigt som eleverna utvecklas efter egna förutsättningar i skräddarsydda utbildningar. Bättre för alla Bättre för alla innebär bland annat större ytor i lägenheter, bättre tillgänglighet i badrum/korridorer/sovrum för bättre framkomlighet för exempelvis rullstolsburna hyresgäster. Jönköpings Kommun har beslutat att denna högre standard ska gälla i all nyproduktion när tomtfördelning görs detta jämfört med normalstandard. VätterHem har beslutat att frivilligt tillämpa detta i sina framtida nyproduktioner på egen mark. I nyproduktion på Österängen kommer viss hänsyn att tas till Bättre för alla, gällande denna högre standard. Samarbete med AMA (Arbetsmarknadsavdelningen inom Jönköpings Kommun) Sedan några år tillbaka ger VätterHem arbete till arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år. Senast under sommaren 2009 var 100 ungdomar inne i företaget och utförde fastighetsarbete, alla vardera 4 veckor. Många av dessa ungdomar är också boende inom företrädesvis våra ytterområden. Seniorbostäder VätterHem arbetar med bostäder för seniorer ur flera 7

8 2 Miljöansvar Miljöförstöringen är allvarlig och klimatförändringar är oroande. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling behövs gemensamma förändringar i vårt sätt att använda jordens resurser. VätterHem vill vara en lokal aktör för att bidra till en ständig förbättring. Jakt på energiminskning VätterHem antogt en långsiktig utmaning (s.k. Skåneinitiativet år 2008) att spara 20% på energiförbrukningen fram till år Som ett led i att arbeta med minskning finns en energitekniker på varje bostadsområde och uppföljningar genomförs regelbundet hur energiutvecklingen utvecklas. Individuell mätning har införts när det gäller hushållsel som tidigare mättes kollektivt i fastigheter byggda under 1970-talet. VätterHem arbetar aktivt med att nu också införa individuella mätningar på förbrukning av varmvatten i syfte att få ner den totala förbrukningen. Samtidigt installeras 6000 temperaturgivare, som kan fjärravläsas, i dessa lägenheter i syfte att hålla en jämnare balans temperaturmässigt inne i lägenheterna. Under flera år har arbete pågått med att konvertera från direktverkande el till fjärrvärme i 4000 lägenheter. Detta arbete kommer att slutföras under Andelen förnyelsebar energi som förbrukas i VätterHems lägenhetsbestånd har härmed ökat från 50% till 60% bara under Sophanteringen VätterHem har stängt flertalet sopnedkast, vilket innebär att hyresgästerna genomför sopsortering. Särskilda miljöhus har byggts i de större bostadsområden där VätterHem äger flertalet fastigheter. Andel återvinningsmaterial (inklusive matavfall) i sophanteringen har ökat från 35% (2008) till 57% (2009) av hushållsavfallet. VätterHem transporterar källsorterade tidningar med häst och vagn från miljöhus i bostadsområdet Råslätt till gemensam uppsamlingsplats. Detta för att nedbringa biltransporter inom området. Miljödiplomering VätterHem har alltsedan 1998 Miljödiplomerats. Miljödiplomeringen innebär att kriterier som Jönköpings Kommun sätter upp under ett år, granskas och godkänns under nästkommande år av företaget Miljöstrategen. De kriterier som ska uppfyllas liknar till viss del mål som ingår i ISO VätterHems lägenheter är även Miljömärkta. Detta innebär att Hyresgästförening och VätterHem har en uppgörelse om exempelvis inomhustemperatur, radon och ventilation. 8

9 Miljöutbildning VätterHem har genomfört utbildning i eco-driving för alla anställda som kör bil i tjänsten. Utbildningen syftar till att anställda ska köra så miljövänligt som möjligt. Samtliga fordon som körs inne i våra bostadsområden är eldrivna. Företagets tjänstebilar är klassade som miljöbilar. VätterHem har en grundutbildning i miljökunskap för samtliga nyanställda en utbildning som alla anställda genomgått under tidigare år. Klimatkommitte VätterHem har en person som enbart jobbar med miljöfrågor. Denna person ingår i såväl Jönköpings Kommuns som Jönköpings Läns klimatkommittéer. VätterHem kan därför aktivt vara med och påverka de lokala miljömål som finns i vårt verksamhetsområde Jönköpings Kommun. 9 Miljövänliga transporter i ett av våra bostadsområden

10 3 Ekonomisk hållbarhet VätterHem tar samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta fastigheterna som långsiktiga investeringar. VätterHem arbetar för en stabil ekonomisk utveckling i företaget, som ger utrymme för ett välvårdat fastighetsbestånd samtidigt som det skapar bra bostäder i goda boendemiljöer för våra hyresgäster. VätterHem värnar också om god servicenivå inom våra bostadsområden genom att förvalta och utveckla affärscentra med varierade utbud och med dragningskraft också för angränsande bostadsområden. Investering och underhåll Under 2009 satsade VätterHem 192 miljoner i investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet. Bland de större satsningarna kan nämnas konvertering till fjärrvärme, som pågått under flera år i områdena Råslätt och Öxnehaga ett arbete som avslutas sommaren Vidare påbörjades en ombyggnation i en högstadieskola, balkonginglasningar och utbyggnad av ett nytt öppet bredbandsnät. Dessa arbeten fortsätter under 2010 och dessutom tillkommer nyproduktion av cirka 50 lägenheter, vilket innebär en budget för 2010 för investeringar på 225 miljoner. Utöver stora insatser investeringsmässigt satsar VätterHem nästan lika mycket pengar på underhåll. År 2009 har 143 miljoner kronor använts till bl.a. stambyten på området Råslätt, balkongrenoveringar, nya tvättstugor och renovering av tak och fasader i skilda bostadsområden, m.m. VätterHem äger mark som ligger mycket naturskönt utmed Vättern alldeles strax utanför centrum, där nyproduktion planeras med början Här kan lägenheter komma att produceras under en fem- till sexårsperiod? Hållbara och underhållsfria material VätterHem har en uttalad ambition att arbeta långsiktigt, vilket innebär att de material som för stunden kan te sig billigast inte alltid används. Bedömningar görs vad som är bäst över en längre tidsperiod. Som exempel kan nämnas att takpannor av högsta kvalitet (lertegel) använts vid takrenoveringar under Keramiska produkter används vid ombyggnation av badrum, vilket innebär klinker på golv och kakel på väggarna. Att arbeta långsiktigt och investera för framtiden är ju även att konvertera från direktverkande el till fjärrvärme, där cirka 80% är förnyelsebar energi av den energi som köps in till fjärrvärmenätet. Låg vakansgrad VätterHem har under hela 2000-talet haft mycket låg vakansgrad, med i princip allt uthyrt. Undantag är de möblerade studentrummen på Råslätt, där vakanser funnits såväl under vårtermin som senare under höstterminerna. Under 2009 var uthyrningsgraden emellertid 99,9% när det gäller såväl lägenheter som studentrum. Avflyttningarna från VätterHem ligger stabilt runt 1000 lägenheter per år. I slutet av 2009 fanns lite drygt 3300 registrerade godkända ansökningar om ny bostad. Flertalet av dessa är till de centrala delarna av Jönköping. VätterHem kan erbjuda boende i varierande lägenhetsstorlekar, i fastigheter som är äldre såväl som byggda under 2000-talet. Lägenheter finns centralt i cirka 25% av beståndet i övrigt i ytterområden, och lägenheter även i rent lantlig miljö. 10

11 4Samspel med intressenter Allmännytta är ägarnytta, samhällsnytta och kundnytta. VätterHem ska vara en långsiktig samarbetspartner som på ett affärsmässigt sätt utvecklar verksamheter i samförstånd med våra olika intressenter. VätterHem ska agera ansvarsfullt genom att våga ta eget ansvar, ställa tydliga krav, och ha dialog om företagets värderingar. VätterHem ska fortsätta arbeta för, och ta initiativ till att regelbundet samla olika intressenter till sammankomster för att gemensamt ha långsiktighet och uthållighet i alla frågeställningar som berör utveckling i boendefrågor. Dialog med hyresgäster VätterHem lägger stor vikt vid frågor som berör delaktighet och inflytande. VätterHem har ett boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen, där verksamhet bedrivs, inte minst genom aktiviteter i datastugor, fritidslokaler och lägenheter som används för hyresgästernas gemensamma trivsel. Regelbundet genomförs också informationsmöten inom VätterHems fyra olika förvaltningsområden. Möten som innebär en dialog inför kommande hyresförhandlingar, ombyggnationer, balkonginglasningar m.m. Kundsynpunkter VätterHem har sedan mitten av 1990-talet varje år genomfört en enkät där cirka 2500 hyresgäster årligen tillfrågas om vad man tycker om VätterHem som företag, skötsel av området och lägenheternas standard m.m. Syftet är att VätterHem ska bli ännu bättre och att vi ska ta till oss de åsikter som kommer fram från enkäterna. Exempel på förbättringar är utemiljö där trafiken inne i bostadsområden har förändrats, utveckling av parkmiljöer, förbättrad belysning såväl i entré som utomhus. En stortvättstuga har byggts i ett bostadsområde där otrygghet upplevdes i källarmiljö. VätterHem har under åtta år i följd erhållit priser från AktivBo som regelbundet genomför mätningar med mellan företag i vår bransch och dessa företag har tillsammans mer än hyresgäster. Hyresgästdagar VätterHem arrangerar årligen i samarbete med skolor, 11 fritidsförvaltning, hyresgästförening, svenska kyrkan och olika ideella organisationer och föreningar regelbundet en Öxnehagadag och en Rålättsdag. Råslättsdagen samlar ofta mer än 5000 besökare under en enda dag. Syftet är dels att uppmärksamma dessa bostadsområden i Jönköping och att öka andelen besökare från andra stadsdelar, samt att också ha en stor gårdsfestlighet varje år för hyresgästerna. Inköpspolicy med CSR inriktning VätterHem tar miljö- och samhällsansvar i samband med inköp. Detta också för att främja bästa möjliga boende. Som exempel kan nämnas att en total PCBsanering genomförts. Efter en analys har PCB-baserade fogmassor i fasadelement och entrépartier tagits bort i hela VätterHems fastighetsbestånd. Ett annat exempel är möbelinköp till studentboende på Råslätt. Ett kriterie i upphandlingen var då att tyg ej får vara behandlat med bromerade eller klorerade flamskyddsmedel. Sponsorspolicy VätterHem har en tydlig och klar linje i all sponsring. Merparten av satsningar görs till aktiviteter och verksamheter som bedrivs i VätterHems bostadsområden och således indirekt kommer våra hyresgäster till del. Således sponsras främst ideella föreningar inom idrott, kultur och religion som bedriver verksamhet främst på Råslätt och Öxnehaga. Men sponsring görs även till exempelvis pensionärsföreningar.

12 5 God arbetsmiljö Att VätterHems personal trivs och mår bra är en förutsättning för allas engagemang och vilja att utföra ett bra arbete. De anställda ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Vår gemensamma målsättning är också att arbetet ska vara målinriktat och att det ska vara roligt att gå till arbetet varje dag. Förvaltning i egen regi VätterHem bedriver förvaltning i egen regi med egen personal. Ett syfte med detta är att så långt det är möjligt skapa bästa möjliga arbetsmiljö. Att ge de anställda ett större ansvar ger också ett större engagemang och skapar därmed en god arbetsmiljö. Under 2000-talet har omorganisation genomförts där fastighetsarbetet närmast hyresgästen utförs av en BoVärd som har ett eget ansvar för genomsnittligt 140 lägenheter. Detta är en av anledningarna till att VätterHem nu åtta år i följd varit i topp i Sverige när hyresgästerna sätter högsta betyg på VätterHem och de anställdas sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Jämställdhet VätterHem arbetar aktivt med att följa jämställdhetsplanen. Inom företaget har vi ett uttalat mål att könsfördelningen inom respektive yrkesgrupp ska ha en fördelning 40/60. Detta är uppnått när det gäller den största yrkesgruppen BoVärdar! Däremot är yrkesgruppen inom specialhantverk såsom elektriker, rörmokare m.m. enbart män. Ledningsgruppen består också enbart av män, men här kan en snar förändring ske då flera pensionsavgångar väntar inom dom närmaste åren. VätterHem har förutom en uttalad målsättning att nå en jämn könsfördelning även en klar målsättning att antalet anställda med utländsk bakgrund ska uppgå till lägst samma nivå som antalet invånare i Jönköpings Kommun. Här medverkar vi i en arbetsgrupp som är tillsatta av kommunstyrelsen i Jönköping. Kompetensutveckling VätterHem arbetar med en utbildningsplan individuellt för varje anställd. Utbildningsönskemål ska kartläggas efter de medarbetarsamtal som varje chef/arbetsledare genomför varje år inom sina respektive enheter. Utbildningsnivån har under de senaste åren legat på i genomsnitt runt 5000:-/anställd. Arbetsgivarring VätterHem är med i en arbetsgivarring tillsammans med ett tiotal företag i Jönköpings Kommun i syfte att byta erfarenheter i främst rehabiliteingsfrågor. Ett nätverk där vi även har möjlighet att ordna särskilda praktikplatser om det skulle visa sig finnas behov och lämpliga arbetsuppgifter hos annat medlemsföretag inom ringen. Huvudman och samankallande inom ringen i Jönköping är Arbetslivsresurs AB. 12

13 Rehabiliteringsutredningar VätterHem har fortsatt att regelbundet genomföra utredning när anställd är långtidssjuk eller är sjukskriven vid ett antal tillfällen under kortare tid, även efter lagändringen. Uppföljning görs vid behov om sjukskrivningar blir förlängda. Friskvård VätterHem försöker stimulera anställda till friskvård genom att bidra med 1000:-/anställd och år för att ägna sin fritid åt någon form av motionsaktivitet. Den årliga personalsammankomsten har företaget också ofta kombinerat med någon form av kulturell upplevelse som exempelvis teaterföreställning eller musical. Avtal finns med företagsläkare där alla anställda regelbundet erbjuds att genomföra hälsokontroller. 13

14 1 Socialt Ansvar Indikator Enhet SKY snitt Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig snitthyra per bostadstyp 1 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok kr/m Driftkostnadsutveckling* kr/m Hyresutveckling kr/m % 2 2 3,2 3,2 Omflyttning i fastighetsbeståndet Total % 17,8 17,1 17,5 16,4 Intern % 4,5 4,3 4,3 6,8 Företaget arbetar efter en icke diskrimerande Uthyrningspolicy Ja/Nej ja ja ja ja Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej ja ja ja ja Kostnader för socialt ansvar kr/lgh * * * 321 Kostnader för företagets sociala hjälp (bosociala gruppen) kr/lgh * * * 75,8 Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd* % Företaget arbetar löpande med säkerhets- och trygghetsfrågor Ja/Nej ja ja ja ja Nyproduktion av hyresrätter Antal % ,8 Andel specialboenden bostadsföretaget står för i förhållande till kommunens totala antal % * * Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal ,8 ekonomiska skäl Antal ,3 Antal/lgh *med driftkostnad avses drift-, administrations-, och företagsöver-gripande kostnader 14

15 2 Miljö 2010 Indikator Enhet SKY snitt Företaget arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder ja/nej ja ja ja ja Ställer företaget miljökrav vid upphandling av entreprenöer ja/nej ja ja ja ja Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet kwh/m ,6 Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet kg/m2 * * * 16,4 CO2 minskning, basår 2005 % * * * 8,65 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % ,6 Koldioxidutsläpp från bolagets fordon ton CO2/år ,4 Utveckling av vattenförbrukning i beståndet Total m3/m2 * * 1,6 1,75 Varm Kall Företaget bedriver opionionsbildning för miljöhänsyn ja/nej ja ja ja ja Mängd avfall som produceras i beståndet Matavfall kg per lgh * kg per lgh Brännbart hushållsavfall kg per lgh Återvinningsmaterial anm) Skillnaden mellan matavfall från 2008 till 2009 beror på att sortering inleddes i slutet av 2008 på Råslätt. Under 2009 tillkom även Öxnehaga. anm) Fastighetsel + uppvärmning kvm är i bostadsyta plus lokalyta anm) Förnyelsebar energi avser briketteldning Strandängen. Förnyelsebar energi i fjärrvärme är ej medräknad 15

16 3 Ekonomisk hållbarhet Indikator Enhet SKY snitt Antal renoverade lägenheter i relation till befintligt fastighetsbesånd % ,85 Nedlagda investeringar och underhållskostnader (exkl nyproduktion) Mkr 60,3 239,3 358,2 480 Tkr/lgh 20,8 31,5 47,1 31 Företagets uthyrningsgrad bostäder Total % 99,8 99,9 99,9 99 Studentlgh % 99,9 99,9 99,9 * Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr Förvärv Mkr Samspel med intressenter Indikator Enhet SKY snitt Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja ja Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % 86,4 86,8 86,5 82,1 Trygghetsindex % 84,7 84,2 82,9 78,4 Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja ja Företaget arbetar efter en upprättad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja ja Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja ja 16

17 5 God arbetsmiljö Indikator Enhet SKY snitt Personalens anställningsform/årsarbetare Tillsvidare % Visstid/sommarvikariat % Finns det en arbetsmiljö- och hälsofrämjande policy? Ja/Nej nej nej nej ja Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete - trivselindex % * 98,2 * 80,9 Utbildningsinsatser för personalen* utfall kr/anställd Utbildningsdagar per anställd och år dagar * * * 24 Andel frånvaro som beror på: arbetsrelaterade olyckor % 0,1 0,1 0,5 1,8 sjukdomar och stress % 4,5 4 4,3 3,4 Fördelning av snittlön mellan kategori kön och anställda ** Tjänstemän män kr/månad Tjänstemän kvinnor kr/månad Kollektivanställda män kr/månad Kollektivanställda kvinnor kr/månad Särskild anställning Praktik*** St ,6 Ferie St * * * Andel utrikes födda anställda i företaget i relation till kommunens befolkning % * Andel kvinnor i ledande postioner styrelse % ,8 ledningsgrupp % ,5 *kursavgifter, exkl resor, hotell, arbetstid **exkl vd-lön *** med praktik avses praktikant med någon form av ersättning anm) årsarbetare tillsvidare sommarvikariat 12,2 10,3 9,8 visstid/långtid Totalt 149,2 151,3 150,8 17

18 Definitioner Renovering Hit räknas lägenheter som under 2009 berörts av större underhållsåtgärder, renovering, ombyggnad eller tillbyggnadsåtgärder. Renovering är en förändring av en byggnad, byggnadsdel eller installation till ett skick som ur funktionssynpunkt är jämförbart med nytt skick. I begreppet renovering av lägenheter ingår stambyten, relining, helrenovering av ytskikt i badrum som exempelvis kakling av badrum, nya köksinredningar samt takrenoveringar. Normalt lägenhetsunderhåll som tapetsering, målning, mattbyte, byte av sanitetsprodukter ingår inte. Definition av förnybar energi Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig - vad vi känner till idag - och som inte tar slut inom överskådlig framtid. Solenergi, biobränslen, vattenkraft och vindkraft är förnybara energikällor. Lagrade energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förnybara energikällor. Elenergi kan vara producerad av såväl förnybar energi som när den framställs i vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftverk och är inte förnybar energi om den framställs i kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av kol eller olja. Andra förnybara energikällor Solenergi: solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare. Vindkraft: vindkraftspark, vindkraftverk Vattenkraft: saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft Jordvärmekraft: värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme Bioenergi: bränslepellets, biobränsle Driftkostnad Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergripande kostnader. hyr av VätterHem i förhållande till hela kommunens uthyrningsgrad. VätterHem har cirka 40% av andelen hyresrätter inom kommunen och cirka 14% av hela bostadsbeståndet i Jönköping (inklusive äganderätter och bostadsrätter) Årsarbetare VätterHem har i tabellen god arbetsmiljö även i en kolumn redovisat andelen (främst ungdomar) som haft sommarvikariat. Totalt är det runt 90 ungdomar som anställts som vikarier under sommarmånaderna. Avhysningar Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning av hyresgäst, alternativt att Hyresnämnden fattat beslut om avhysning. Vid de tillfällen VätterHem sagt upp hyresgäst och hyresgästen accepterar detta definieras inte det i redovisad statistik som en avhysning. Hållbarhetskriterier vid upphandling Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt ansvar samt ekonomi. Vid upphandling utför den upphandlande myndigheten kontroll av leverantörers lämplighet för deltagande i offentlig upphandling. Miljökrav vid upphandling Miljökraven vid upphandling varierar beroende på vad som handlas upp. Det kan handla om krav på miljöklassade servicefordon bland våra entreprenörer eller krav på särskilda byggmaterial i våra fastigheter. Vid servicearbeten och ombyggnad finns krav på hur avfall ska sorteras. Sky-snitt Genomsnittlig nivå för SKY-företagen 2009 Bostads AB VätterHem, Örebrobostäder AB, AB Helsingborgshem, AB Stångåstaden Linköping, Gavlegårdarna Gävle samt Familjebostäder i Stockholm. Kommunens specialboenden Lägenheter där Jönköpings Kommun står för kontrakten. Angivet mått (58%) avser den totala yta som kommunen 18

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

eslövs bostads ab 2012 års redovisning

eslövs bostads ab 2012 års redovisning eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

Gårdstensbostäder AB. Årsredovisning 2012

Gårdstensbostäder AB. Årsredovisning 2012 Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2012 1 Gårdstensdagen 2012. Foto: Viveca Larsson Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer