CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning"

Transkript

1 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1

2 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter 11 god arbetsmiljö 12 tabeller 14 definitioner CSR

3 Vad är CSR? Företagens sociala ansvar eller CSR är omfattande. Corporate Socail Responsibility, som den engelska förkortningen CSR står för, handlar i grunden om att ta ansvar, inte bara för de positiva effekter företaget har på samhället, utan också för de negativa. Det handlar om hur vi på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i vår verksamhet i samverkan med våra intressenter. Detta utifrån perspektiv kopplade till socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt ett etiskt förhållningssätt till vår personal. CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människa och miljö. Vi publicerar denna rapport för att visa på några av de exempel med koppling till hållbarhetsfrågor som vi jobbar med inom vårt företag mer eller mindre dagligen. CSR-rapport kan i princip översättas till Hållbarhetsredovisning. Vi har valt den engelska benämningen då rapporten tas fram i samarbete med andra europeiska och svenska företag inom nätverket Eurhonet. Detta nätverk omfattar cirka 30 företag i Frankrike, Italien, Tyskland, England och Sverige. 3

4 Företagsfakta Bostads AB VätterHem är ett av kommunens sex kommunala bostadsföretag. VätterHem grundades 1942 och blev aktiebolag Sedan december månad 1994 ingår företaget i koncernen Jönköpings Rådhus AB. VätterHem är den största hyresvärden i Jönköping med cirka 35% av hyresrätterna inom Jönköpings Kommun. Ungefär var sjunde invånare i kommunen har sin bostad hos oss. Vi har lägenheter i centrala Jönköping och i så kallade ytterområden, men också i rent lantlig miljö i Ödestugu. VätterHem-fakta per anställda 559 miljoner i omsättning 8148 lägenheter (varav 541 i möblerade studentrum) 468 kommersiella lokaler Målet är att VätterHem ska utmärkas av Fortsatt vara bland Sveriges bästa hyresvärdar (enligt genomförda hyresgästenkäter) Prisvärt Miljödiplomerat Minska energiförbrukning med 20% från 2007 till 2016 Prioritera vacker och vårdad utemiljö Integration och mångfald i boende och bland anställda Inflytande och delaktighet för hyresgäster och anställda Levande stadsdelar Stolt och engagerad personal Vår vision Mer än tak över huvudet Vår affärsidé VätterHem skall vara ett kundorienterat och miljösatsande bostadsföretag som genom att överträffa kundernas förväntningar, bibehåller sitt goda rykte, uppnår full uthyrning och därmed erforderlig vinst. 4

5 Första CSR-rapporten för VätterHem I din hand har du nu VätterHems första CSR-rapport. Som Jönköpings största hyresvärd är det självklart för oss att ta ett fortsatt stort ansvar för bostadsförsörjningen inom kommunen. Som ett led i detta vill vi hela tiden förbättra oss som företag. Att vara ett av de ledande företagen i Sverige när det gäller hyresgästernas åsikter är en övergripande målsättning. VätterHem har sedan många år arbetat långsiktigt med frågor som rör integration, arbeta emot utanförskap, arbetat med hållbar stadsdelsutveckling och även vara ledande i miljöfrågor. Det ingår också i vår långsiktighet att svara för vår fastighetsförvaltning med egen personal och att våra anställda ska ha ett utvecklande arbete och ha roligt på sin arbetsplats. För första gången redovisar vi nu en särskild rapport hur vi arbetar med vårt samhällsansvar och med en hållbar utveckling. Denna rapport, som avser siffror för 2009, synliggör på ett överskådligt sätt vad vi är bra på och även vilka frågor det finns en förbättringspotential inom. Jämförelser gör vi inom ett nätverk med företag som verkar i kommuner i Sverige, som är befolkningsmässigt i liknande storlek som Jönköping. Modellen för den här rapporten har utvecklats inom Eurhonet, ett samarbete med företag i Frankrike, Italien, Tyskland, England och Sverige. Ett samarbete där VätterHem är ett av de deltagande svenska företagen. Detta innebär att vi kan jämföra vårt CSR-arbete med andra företag inom bostadsbranschen, i Sverige och i Europa. Jag räknar med att denna rapport ska bidra till att ge oss ännu bättre kunskap och nya möjligheter för att också fortsättningsvis finna utvecklingsmöjligheter inom VätterHems verksamhetsområden, för hyresgästers och övriga intressenters allra bästa. Jönköping i augusti 2010 Kent Sandén VD 5

6 Socialt ansvarstagande Den egna bostaden och den omgivande boendemiljön är för de flesta av oss alla en av de allra viktigaste delarna av vårt liv. En bra bostad är en förutsättning för att leva ett bra liv. Genom ett brett socialt ansvarstagande som ett allmännyttigt bostadsföretag, kan vi bidra till att skapa goda levnadsvillkor för människor som bor och verkar i Jönköpings Kommun. Mer än tak över huvudet! VätterHem har bostäder i kommunen till invånare med vitt skilda behov, förutsättningar och livsstilar. Vätter- Hem är ett företag som vill bry sig och verkligen arbeta aktivt med frågeställningar som kan öka integration och motverka utanförskap. Därför är det mycket viktigt att arbeta tillsammans med olika intressenter som representanter från skolor, näringsidkare i våra områden, socialförvaltning, fritid, hyresgästförening som jobbar lokalt, närpoliser och föreningar och övriga organisationer som finns i våra bostadsområden. VätterHem tar ett stort socialt ansvar i Jönköpings Kommun - totalt finns inom VätterHem cirka 60% av Jönköpings Kommun uthyrningsytor för servicelägenheter/äldreboenden och liknande som kommunen hyr, medan vi står för cirka 14% av den totala andelen bostäder i Jönköpings Kommun (inklusive antalet villor). En stor andel av företagets kunder kommer från vitt skilda delar av världen. Detta ställer extra stora krav på oss anställda, inte minst informationsmässigt. Vätter- Hem jobbar också aktivt med att andelen anställda med utländsk bakgrund ska vara lika stor som kommunens andel invånare med utländsk bakgrund. Detta är vi på god väg att uppnå, och är en viktig parameter i det framtida rekryteringsarbetet av nya medarbetare. Uthyrningsarbete med stark betoning för bibehållen integration! Uthyrningspolicyn innebär bland annat att nya kunder som flyttar in i VätterHems fastighetsbestånd ska ha en egen inkomst. Detta är en del att aktivt arbeta emot utanförskap. Idén till detta föddes vid ett hyresgästmöte i mitten av 1990-talet, då sysselsättningsgraden i ett av VätterHems stora bostadsområden var 28%. Vid årsskiftet 2009/2010 var motsvarande siffra 55%. VätterHem har i många frågor arbetat målmedvetet och långsiktigt för att skapa den allra bästa bostadssituationen för de boende. Detta har även visat sig då VätterHem, i de årliga hyresgästenkäter som genomförs, år efter år fått pris som bästa företag i Sverige. Detta när hyresgästerna själva sätter betyg! Undantag från denna policy för att tillfredsställa de mest ömmande behoven görs i en arbetsgrupp tillsammans med Socialförvaltningen. Dörren till ny lägenhet är därmed inte stängd för någon. VätterHem samarbetar också med kvinnojourgrupp och har lägenheter för särskilt utsatta ensamstående kvinnor med och utan barn. Denna grupp har genom åren blivit större, beroende på att kvinnor med utländsk bakgrund, som efterfrågar lägenheter med detta stöd, ökat. 6

7 Långsiktigt stort underhåll! För att skapa bästa möjliga boende långsiktigt är det naturligtvis lika viktigt att ha en god fysisk miljö. VätterHem har också långsiktigt satsat på ett stort underhåll av fastigheterna. Under de senaste tio åren har mer än 1,3 miljarder satsats i underhåll av fastighetsbeståndet. Exempelvis är stamrenoveringar klara i ett 50-tals område, och just nu pågår stamrenoveringar i ett miljonprogramsområde. Trygg boendemiljö För de boende är trygghetsfrågor något av det som värderas högst. När det gäller tryggheten i våra områden arbetar VätterHem tillsammans med olika andra intressenter som exempelvis Jönköpings Kommuns olika enheter. VätterHem inledde en större satsning med fokus på just trygghetsfrågor genom att bland annat vara med i ett första projekt i SABO;s regi som genomfördes i början av 2000-talet och där fokus sattes just på alla frågor som rör trygghet i våra boendemiljöer. olika aspekter, dels genom att fortsätta att utveckla så kallade seniorhus (+55 år) och dels genom att aktivt delta i framtidens boende för äldre genom att delta i ett europanätverk (Eurhonet). Långsiktigt arbetar vi i detta nätverk med frågor hur framtidens bostäder ska kompletteras för att hyresgäster ska kunna bo kvar ännu längre i sin egen lägenhet. Särskilt boende Utöver vad som sagts ovan hyr VätterHem ut lägenheter för särskilt boende och särskilda behov utöver det åtagande som finns för kommunens del, detta till två privata företag. Dels Fribo som hyr 18 lägenheter för utsatta ungdomar från hela Sverige, vars syfte är att få hjälp och stöd för att senare i livet kunna hyra en egen lägenhet. Och dels till Team J-Son, som hyr 12 lägenheter riktade till ungdomar med Autism och ADHD upp till 24 års ålder. De för stöd och behandling samtidigt som eleverna utvecklas efter egna förutsättningar i skräddarsydda utbildningar. Bättre för alla Bättre för alla innebär bland annat större ytor i lägenheter, bättre tillgänglighet i badrum/korridorer/sovrum för bättre framkomlighet för exempelvis rullstolsburna hyresgäster. Jönköpings Kommun har beslutat att denna högre standard ska gälla i all nyproduktion när tomtfördelning görs detta jämfört med normalstandard. VätterHem har beslutat att frivilligt tillämpa detta i sina framtida nyproduktioner på egen mark. I nyproduktion på Österängen kommer viss hänsyn att tas till Bättre för alla, gällande denna högre standard. Samarbete med AMA (Arbetsmarknadsavdelningen inom Jönköpings Kommun) Sedan några år tillbaka ger VätterHem arbete till arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år. Senast under sommaren 2009 var 100 ungdomar inne i företaget och utförde fastighetsarbete, alla vardera 4 veckor. Många av dessa ungdomar är också boende inom företrädesvis våra ytterområden. Seniorbostäder VätterHem arbetar med bostäder för seniorer ur flera 7

8 2 Miljöansvar Miljöförstöringen är allvarlig och klimatförändringar är oroande. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling behövs gemensamma förändringar i vårt sätt att använda jordens resurser. VätterHem vill vara en lokal aktör för att bidra till en ständig förbättring. Jakt på energiminskning VätterHem antogt en långsiktig utmaning (s.k. Skåneinitiativet år 2008) att spara 20% på energiförbrukningen fram till år Som ett led i att arbeta med minskning finns en energitekniker på varje bostadsområde och uppföljningar genomförs regelbundet hur energiutvecklingen utvecklas. Individuell mätning har införts när det gäller hushållsel som tidigare mättes kollektivt i fastigheter byggda under 1970-talet. VätterHem arbetar aktivt med att nu också införa individuella mätningar på förbrukning av varmvatten i syfte att få ner den totala förbrukningen. Samtidigt installeras 6000 temperaturgivare, som kan fjärravläsas, i dessa lägenheter i syfte att hålla en jämnare balans temperaturmässigt inne i lägenheterna. Under flera år har arbete pågått med att konvertera från direktverkande el till fjärrvärme i 4000 lägenheter. Detta arbete kommer att slutföras under Andelen förnyelsebar energi som förbrukas i VätterHems lägenhetsbestånd har härmed ökat från 50% till 60% bara under Sophanteringen VätterHem har stängt flertalet sopnedkast, vilket innebär att hyresgästerna genomför sopsortering. Särskilda miljöhus har byggts i de större bostadsområden där VätterHem äger flertalet fastigheter. Andel återvinningsmaterial (inklusive matavfall) i sophanteringen har ökat från 35% (2008) till 57% (2009) av hushållsavfallet. VätterHem transporterar källsorterade tidningar med häst och vagn från miljöhus i bostadsområdet Råslätt till gemensam uppsamlingsplats. Detta för att nedbringa biltransporter inom området. Miljödiplomering VätterHem har alltsedan 1998 Miljödiplomerats. Miljödiplomeringen innebär att kriterier som Jönköpings Kommun sätter upp under ett år, granskas och godkänns under nästkommande år av företaget Miljöstrategen. De kriterier som ska uppfyllas liknar till viss del mål som ingår i ISO VätterHems lägenheter är även Miljömärkta. Detta innebär att Hyresgästförening och VätterHem har en uppgörelse om exempelvis inomhustemperatur, radon och ventilation. 8

9 Miljöutbildning VätterHem har genomfört utbildning i eco-driving för alla anställda som kör bil i tjänsten. Utbildningen syftar till att anställda ska köra så miljövänligt som möjligt. Samtliga fordon som körs inne i våra bostadsområden är eldrivna. Företagets tjänstebilar är klassade som miljöbilar. VätterHem har en grundutbildning i miljökunskap för samtliga nyanställda en utbildning som alla anställda genomgått under tidigare år. Klimatkommitte VätterHem har en person som enbart jobbar med miljöfrågor. Denna person ingår i såväl Jönköpings Kommuns som Jönköpings Läns klimatkommittéer. VätterHem kan därför aktivt vara med och påverka de lokala miljömål som finns i vårt verksamhetsområde Jönköpings Kommun. 9 Miljövänliga transporter i ett av våra bostadsområden

10 3 Ekonomisk hållbarhet VätterHem tar samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta fastigheterna som långsiktiga investeringar. VätterHem arbetar för en stabil ekonomisk utveckling i företaget, som ger utrymme för ett välvårdat fastighetsbestånd samtidigt som det skapar bra bostäder i goda boendemiljöer för våra hyresgäster. VätterHem värnar också om god servicenivå inom våra bostadsområden genom att förvalta och utveckla affärscentra med varierade utbud och med dragningskraft också för angränsande bostadsområden. Investering och underhåll Under 2009 satsade VätterHem 192 miljoner i investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet. Bland de större satsningarna kan nämnas konvertering till fjärrvärme, som pågått under flera år i områdena Råslätt och Öxnehaga ett arbete som avslutas sommaren Vidare påbörjades en ombyggnation i en högstadieskola, balkonginglasningar och utbyggnad av ett nytt öppet bredbandsnät. Dessa arbeten fortsätter under 2010 och dessutom tillkommer nyproduktion av cirka 50 lägenheter, vilket innebär en budget för 2010 för investeringar på 225 miljoner. Utöver stora insatser investeringsmässigt satsar VätterHem nästan lika mycket pengar på underhåll. År 2009 har 143 miljoner kronor använts till bl.a. stambyten på området Råslätt, balkongrenoveringar, nya tvättstugor och renovering av tak och fasader i skilda bostadsområden, m.m. VätterHem äger mark som ligger mycket naturskönt utmed Vättern alldeles strax utanför centrum, där nyproduktion planeras med början Här kan lägenheter komma att produceras under en fem- till sexårsperiod? Hållbara och underhållsfria material VätterHem har en uttalad ambition att arbeta långsiktigt, vilket innebär att de material som för stunden kan te sig billigast inte alltid används. Bedömningar görs vad som är bäst över en längre tidsperiod. Som exempel kan nämnas att takpannor av högsta kvalitet (lertegel) använts vid takrenoveringar under Keramiska produkter används vid ombyggnation av badrum, vilket innebär klinker på golv och kakel på väggarna. Att arbeta långsiktigt och investera för framtiden är ju även att konvertera från direktverkande el till fjärrvärme, där cirka 80% är förnyelsebar energi av den energi som köps in till fjärrvärmenätet. Låg vakansgrad VätterHem har under hela 2000-talet haft mycket låg vakansgrad, med i princip allt uthyrt. Undantag är de möblerade studentrummen på Råslätt, där vakanser funnits såväl under vårtermin som senare under höstterminerna. Under 2009 var uthyrningsgraden emellertid 99,9% när det gäller såväl lägenheter som studentrum. Avflyttningarna från VätterHem ligger stabilt runt 1000 lägenheter per år. I slutet av 2009 fanns lite drygt 3300 registrerade godkända ansökningar om ny bostad. Flertalet av dessa är till de centrala delarna av Jönköping. VätterHem kan erbjuda boende i varierande lägenhetsstorlekar, i fastigheter som är äldre såväl som byggda under 2000-talet. Lägenheter finns centralt i cirka 25% av beståndet i övrigt i ytterområden, och lägenheter även i rent lantlig miljö. 10

11 4Samspel med intressenter Allmännytta är ägarnytta, samhällsnytta och kundnytta. VätterHem ska vara en långsiktig samarbetspartner som på ett affärsmässigt sätt utvecklar verksamheter i samförstånd med våra olika intressenter. VätterHem ska agera ansvarsfullt genom att våga ta eget ansvar, ställa tydliga krav, och ha dialog om företagets värderingar. VätterHem ska fortsätta arbeta för, och ta initiativ till att regelbundet samla olika intressenter till sammankomster för att gemensamt ha långsiktighet och uthållighet i alla frågeställningar som berör utveckling i boendefrågor. Dialog med hyresgäster VätterHem lägger stor vikt vid frågor som berör delaktighet och inflytande. VätterHem har ett boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen, där verksamhet bedrivs, inte minst genom aktiviteter i datastugor, fritidslokaler och lägenheter som används för hyresgästernas gemensamma trivsel. Regelbundet genomförs också informationsmöten inom VätterHems fyra olika förvaltningsområden. Möten som innebär en dialog inför kommande hyresförhandlingar, ombyggnationer, balkonginglasningar m.m. Kundsynpunkter VätterHem har sedan mitten av 1990-talet varje år genomfört en enkät där cirka 2500 hyresgäster årligen tillfrågas om vad man tycker om VätterHem som företag, skötsel av området och lägenheternas standard m.m. Syftet är att VätterHem ska bli ännu bättre och att vi ska ta till oss de åsikter som kommer fram från enkäterna. Exempel på förbättringar är utemiljö där trafiken inne i bostadsområden har förändrats, utveckling av parkmiljöer, förbättrad belysning såväl i entré som utomhus. En stortvättstuga har byggts i ett bostadsområde där otrygghet upplevdes i källarmiljö. VätterHem har under åtta år i följd erhållit priser från AktivBo som regelbundet genomför mätningar med mellan företag i vår bransch och dessa företag har tillsammans mer än hyresgäster. Hyresgästdagar VätterHem arrangerar årligen i samarbete med skolor, 11 fritidsförvaltning, hyresgästförening, svenska kyrkan och olika ideella organisationer och föreningar regelbundet en Öxnehagadag och en Rålättsdag. Råslättsdagen samlar ofta mer än 5000 besökare under en enda dag. Syftet är dels att uppmärksamma dessa bostadsområden i Jönköping och att öka andelen besökare från andra stadsdelar, samt att också ha en stor gårdsfestlighet varje år för hyresgästerna. Inköpspolicy med CSR inriktning VätterHem tar miljö- och samhällsansvar i samband med inköp. Detta också för att främja bästa möjliga boende. Som exempel kan nämnas att en total PCBsanering genomförts. Efter en analys har PCB-baserade fogmassor i fasadelement och entrépartier tagits bort i hela VätterHems fastighetsbestånd. Ett annat exempel är möbelinköp till studentboende på Råslätt. Ett kriterie i upphandlingen var då att tyg ej får vara behandlat med bromerade eller klorerade flamskyddsmedel. Sponsorspolicy VätterHem har en tydlig och klar linje i all sponsring. Merparten av satsningar görs till aktiviteter och verksamheter som bedrivs i VätterHems bostadsområden och således indirekt kommer våra hyresgäster till del. Således sponsras främst ideella föreningar inom idrott, kultur och religion som bedriver verksamhet främst på Råslätt och Öxnehaga. Men sponsring görs även till exempelvis pensionärsföreningar.

12 5 God arbetsmiljö Att VätterHems personal trivs och mår bra är en förutsättning för allas engagemang och vilja att utföra ett bra arbete. De anställda ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Vår gemensamma målsättning är också att arbetet ska vara målinriktat och att det ska vara roligt att gå till arbetet varje dag. Förvaltning i egen regi VätterHem bedriver förvaltning i egen regi med egen personal. Ett syfte med detta är att så långt det är möjligt skapa bästa möjliga arbetsmiljö. Att ge de anställda ett större ansvar ger också ett större engagemang och skapar därmed en god arbetsmiljö. Under 2000-talet har omorganisation genomförts där fastighetsarbetet närmast hyresgästen utförs av en BoVärd som har ett eget ansvar för genomsnittligt 140 lägenheter. Detta är en av anledningarna till att VätterHem nu åtta år i följd varit i topp i Sverige när hyresgästerna sätter högsta betyg på VätterHem och de anställdas sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Jämställdhet VätterHem arbetar aktivt med att följa jämställdhetsplanen. Inom företaget har vi ett uttalat mål att könsfördelningen inom respektive yrkesgrupp ska ha en fördelning 40/60. Detta är uppnått när det gäller den största yrkesgruppen BoVärdar! Däremot är yrkesgruppen inom specialhantverk såsom elektriker, rörmokare m.m. enbart män. Ledningsgruppen består också enbart av män, men här kan en snar förändring ske då flera pensionsavgångar väntar inom dom närmaste åren. VätterHem har förutom en uttalad målsättning att nå en jämn könsfördelning även en klar målsättning att antalet anställda med utländsk bakgrund ska uppgå till lägst samma nivå som antalet invånare i Jönköpings Kommun. Här medverkar vi i en arbetsgrupp som är tillsatta av kommunstyrelsen i Jönköping. Kompetensutveckling VätterHem arbetar med en utbildningsplan individuellt för varje anställd. Utbildningsönskemål ska kartläggas efter de medarbetarsamtal som varje chef/arbetsledare genomför varje år inom sina respektive enheter. Utbildningsnivån har under de senaste åren legat på i genomsnitt runt 5000:-/anställd. Arbetsgivarring VätterHem är med i en arbetsgivarring tillsammans med ett tiotal företag i Jönköpings Kommun i syfte att byta erfarenheter i främst rehabiliteingsfrågor. Ett nätverk där vi även har möjlighet att ordna särskilda praktikplatser om det skulle visa sig finnas behov och lämpliga arbetsuppgifter hos annat medlemsföretag inom ringen. Huvudman och samankallande inom ringen i Jönköping är Arbetslivsresurs AB. 12

13 Rehabiliteringsutredningar VätterHem har fortsatt att regelbundet genomföra utredning när anställd är långtidssjuk eller är sjukskriven vid ett antal tillfällen under kortare tid, även efter lagändringen. Uppföljning görs vid behov om sjukskrivningar blir förlängda. Friskvård VätterHem försöker stimulera anställda till friskvård genom att bidra med 1000:-/anställd och år för att ägna sin fritid åt någon form av motionsaktivitet. Den årliga personalsammankomsten har företaget också ofta kombinerat med någon form av kulturell upplevelse som exempelvis teaterföreställning eller musical. Avtal finns med företagsläkare där alla anställda regelbundet erbjuds att genomföra hälsokontroller. 13

14 1 Socialt Ansvar Indikator Enhet SKY snitt Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig snitthyra per bostadstyp 1 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok kr/m Driftkostnadsutveckling* kr/m Hyresutveckling kr/m % 2 2 3,2 3,2 Omflyttning i fastighetsbeståndet Total % 17,8 17,1 17,5 16,4 Intern % 4,5 4,3 4,3 6,8 Företaget arbetar efter en icke diskrimerande Uthyrningspolicy Ja/Nej ja ja ja ja Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej ja ja ja ja Kostnader för socialt ansvar kr/lgh * * * 321 Kostnader för företagets sociala hjälp (bosociala gruppen) kr/lgh * * * 75,8 Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd* % Företaget arbetar löpande med säkerhets- och trygghetsfrågor Ja/Nej ja ja ja ja Nyproduktion av hyresrätter Antal % ,8 Andel specialboenden bostadsföretaget står för i förhållande till kommunens totala antal % * * Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal ,8 ekonomiska skäl Antal ,3 Antal/lgh *med driftkostnad avses drift-, administrations-, och företagsöver-gripande kostnader 14

15 2 Miljö 2010 Indikator Enhet SKY snitt Företaget arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder ja/nej ja ja ja ja Ställer företaget miljökrav vid upphandling av entreprenöer ja/nej ja ja ja ja Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet kwh/m ,6 Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet kg/m2 * * * 16,4 CO2 minskning, basår 2005 % * * * 8,65 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % ,6 Koldioxidutsläpp från bolagets fordon ton CO2/år ,4 Utveckling av vattenförbrukning i beståndet Total m3/m2 * * 1,6 1,75 Varm Kall Företaget bedriver opionionsbildning för miljöhänsyn ja/nej ja ja ja ja Mängd avfall som produceras i beståndet Matavfall kg per lgh * kg per lgh Brännbart hushållsavfall kg per lgh Återvinningsmaterial anm) Skillnaden mellan matavfall från 2008 till 2009 beror på att sortering inleddes i slutet av 2008 på Råslätt. Under 2009 tillkom även Öxnehaga. anm) Fastighetsel + uppvärmning kvm är i bostadsyta plus lokalyta anm) Förnyelsebar energi avser briketteldning Strandängen. Förnyelsebar energi i fjärrvärme är ej medräknad 15

16 3 Ekonomisk hållbarhet Indikator Enhet SKY snitt Antal renoverade lägenheter i relation till befintligt fastighetsbesånd % ,85 Nedlagda investeringar och underhållskostnader (exkl nyproduktion) Mkr 60,3 239,3 358,2 480 Tkr/lgh 20,8 31,5 47,1 31 Företagets uthyrningsgrad bostäder Total % 99,8 99,9 99,9 99 Studentlgh % 99,9 99,9 99,9 * Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr Förvärv Mkr Samspel med intressenter Indikator Enhet SKY snitt Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja ja Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % 86,4 86,8 86,5 82,1 Trygghetsindex % 84,7 84,2 82,9 78,4 Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja ja Företaget arbetar efter en upprättad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja ja Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja ja 16

17 5 God arbetsmiljö Indikator Enhet SKY snitt Personalens anställningsform/årsarbetare Tillsvidare % Visstid/sommarvikariat % Finns det en arbetsmiljö- och hälsofrämjande policy? Ja/Nej nej nej nej ja Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete - trivselindex % * 98,2 * 80,9 Utbildningsinsatser för personalen* utfall kr/anställd Utbildningsdagar per anställd och år dagar * * * 24 Andel frånvaro som beror på: arbetsrelaterade olyckor % 0,1 0,1 0,5 1,8 sjukdomar och stress % 4,5 4 4,3 3,4 Fördelning av snittlön mellan kategori kön och anställda ** Tjänstemän män kr/månad Tjänstemän kvinnor kr/månad Kollektivanställda män kr/månad Kollektivanställda kvinnor kr/månad Särskild anställning Praktik*** St ,6 Ferie St * * * Andel utrikes födda anställda i företaget i relation till kommunens befolkning % * Andel kvinnor i ledande postioner styrelse % ,8 ledningsgrupp % ,5 *kursavgifter, exkl resor, hotell, arbetstid **exkl vd-lön *** med praktik avses praktikant med någon form av ersättning anm) årsarbetare tillsvidare sommarvikariat 12,2 10,3 9,8 visstid/långtid Totalt 149,2 151,3 150,8 17

18 Definitioner Renovering Hit räknas lägenheter som under 2009 berörts av större underhållsåtgärder, renovering, ombyggnad eller tillbyggnadsåtgärder. Renovering är en förändring av en byggnad, byggnadsdel eller installation till ett skick som ur funktionssynpunkt är jämförbart med nytt skick. I begreppet renovering av lägenheter ingår stambyten, relining, helrenovering av ytskikt i badrum som exempelvis kakling av badrum, nya köksinredningar samt takrenoveringar. Normalt lägenhetsunderhåll som tapetsering, målning, mattbyte, byte av sanitetsprodukter ingår inte. Definition av förnybar energi Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig - vad vi känner till idag - och som inte tar slut inom överskådlig framtid. Solenergi, biobränslen, vattenkraft och vindkraft är förnybara energikällor. Lagrade energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förnybara energikällor. Elenergi kan vara producerad av såväl förnybar energi som när den framställs i vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftverk och är inte förnybar energi om den framställs i kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av kol eller olja. Andra förnybara energikällor Solenergi: solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare. Vindkraft: vindkraftspark, vindkraftverk Vattenkraft: saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft Jordvärmekraft: värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme Bioenergi: bränslepellets, biobränsle Driftkostnad Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergripande kostnader. hyr av VätterHem i förhållande till hela kommunens uthyrningsgrad. VätterHem har cirka 40% av andelen hyresrätter inom kommunen och cirka 14% av hela bostadsbeståndet i Jönköping (inklusive äganderätter och bostadsrätter) Årsarbetare VätterHem har i tabellen god arbetsmiljö även i en kolumn redovisat andelen (främst ungdomar) som haft sommarvikariat. Totalt är det runt 90 ungdomar som anställts som vikarier under sommarmånaderna. Avhysningar Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning av hyresgäst, alternativt att Hyresnämnden fattat beslut om avhysning. Vid de tillfällen VätterHem sagt upp hyresgäst och hyresgästen accepterar detta definieras inte det i redovisad statistik som en avhysning. Hållbarhetskriterier vid upphandling Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt ansvar samt ekonomi. Vid upphandling utför den upphandlande myndigheten kontroll av leverantörers lämplighet för deltagande i offentlig upphandling. Miljökrav vid upphandling Miljökraven vid upphandling varierar beroende på vad som handlas upp. Det kan handla om krav på miljöklassade servicefordon bland våra entreprenörer eller krav på särskilda byggmaterial i våra fastigheter. Vid servicearbeten och ombyggnad finns krav på hur avfall ska sorteras. Sky-snitt Genomsnittlig nivå för SKY-företagen 2009 Bostads AB VätterHem, Örebrobostäder AB, AB Helsingborgshem, AB Stångåstaden Linköping, Gavlegårdarna Gävle samt Familjebostäder i Stockholm. Kommunens specialboenden Lägenheter där Jönköpings Kommun står för kontrakten. Angivet mått (58%) avser den totala yta som kommunen 18

19 19 3

20 EURHONET European Housing Network 20 4

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2010 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2009 CSR rapport 1 Innehållsförteckning Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Defi nitioner

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2010 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2012 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011 Kortversion Inledning Utgångspunkten i den här affärsplanen är ett långsiktigt tänkande. Det är naturligt för ett företag som

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

CSR-RAPPORT 2013. en rapport om hållbarhet

CSR-RAPPORT 2013. en rapport om hållbarhet CSR-RAPPORT 2013 en rapport om hållbarhet innehåll 4 12 VD har ordet Den unika allmännyttan gör verklig nytta. 18 Ekonomisk hållbarhet Gävle växer och har en positiv inflyttning. Gavlegårdarna planerar

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012 VD har ordet Vi ser hållbarhet som ett samhällsansvar Miljö- och hållbarhetsfrågorna är högt prioriterade inom Karlshamnsbostäder. Vårt sätt att uppnå våra mål innebär

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping

REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping REDAKTIONEN TEXT Catherine Grimlund-Träff och Stångåstaden FORMGIVNING/ORIGINAL Linkin AB FOTO David Einar och Stångåstaden TRYCK Larsson Offsettryck AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping Tel: 013-20

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Vad är Rättvis hyra Hyrorna ska vara lika i bostadslägenheter med samma boendevärde eller bruksvärde och skillnader i hyra bör motsvaras av skillnader i boendevärde

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04

Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04 Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04 Inledning Ägardirektiv Ändamålet med verksamheten erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Vision och policy Övergripande vision Allt liv är skapat av Gud. Människan är skapad

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer