CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 2012 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1

2 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Tabeller 18 Definitioner 22 Vad är Eurhonet? European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. 2

3 Vad är CSR? CSR (Corporate Social Responsibility), på svenska företagens samhällsansvar, handlar om hur företag genom sin verksamhet tar ansvar för hur de påverkar samhället i positiv och negativ bemärkelse. Det handlar om hur företag på frivillig grund integrerar social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i sin verksamhet i samverkan med sina intressenter kunder, ägare, samarbetspartners etcetera. Allt oftare förväntas företag ta allt större ansvar än att generera vinst för det egna företaget och ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda, som kunder och ägare men också tillväxt och lönsamhet i ett samhällsperspektiv. CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människa, miljö och samhälle. En i grunden god och stabil ekonomi möjliggör investeringar och nytänkande för ett hållbarare samhälle. En CSR-rapport kan i princip översättas med Hållbarhetsredovisning. Vi har valt den engelska benämningen då rapporten tas fram i samarbete med andra europeiska företag inom nätverket Eurhonet. Vi publicerar denna rapport för att visa på några av de exempel med koppling till hållbarhetsfrågor som vi jobbar med på vårt företag. 3

4 Företagsfakta Det kommunala ändamålet definierat i ägardirektiven Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk. Affärsidé Vi utvecklar boendet och stadsdelar i Helsingborg och erbjuder attraktiva bostäder som matchar livet hemma. Vision Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Fakta Grundat: 1946 Ägare: Helsingborgs stad Nettoomsättning: kkr Årets resultat efter finansiella poster: kkr Balansomslutning: kkr Antal anställda (medeltal): 159 (49 % kvinnor) Antal lägenheter: Genomsnittlig hyra/m 2 : 974 kr Antal kommersiella lokaler: 240 Hemsida: E-post: 4

5 Den hållbara staden I den hållbara staden har alla människor möjlighet att öka sin livskvalitet utan att det äventyrar kommande generationers möjligheter till ett bra liv. Det kan låta som en självklarhet men i praktisk vardag är det en enorm utmaning. För oss som bostadsföretag handlar det om att våga välja de alternativ som är bra för våra barnbarn och barnbarns barn, men som kanske betyder att du och jag måste ändra vår livsstil här och nu. Den nya livsstilen behöver inte innebära en försämrad livskvalitet utan bara ett nytt och mer hållbart sätt att leva. Vårt arbete med att minska våra bostäders miljöpåverkan är ett sådant exempel. På bara 5 år har vi minskat energiförbrukningen med 16 %. Det är ett fantastiskt resultat som visar att förändring är möjlig. Den positiva miljöförbättringen kommer främst från en mer medveten användning av värme och varmvatten. Med information och ekonomisk stimulans har vi, i nära dialog med våra hyresgäster, lyckats vända ett slentrianmässigt konsumtionsmönster till en mer klimatsmart livsstil. Samtidigt blir vi också utmanade av de hyresgäster som bor i fastigheter med stort underhållsbehov. Dåligt isolerade fönster och felaktiga huskonstruktioner läcker värme och kräver en högre bruttotemperatur för att inte lägenheterna ska upplevas som för kalla. Här är det inte ett förändrat beteende från hyresgästerna som sänker den höga energiförbrukningen utan istället vårt ansvar att satsa på fastigheternas långsiktiga underhåll. Därför har vi också fördubblat vår underhållsbudget från 90 till 180 miljoner kronor per år och mycket av pengarna går just till energisparande åtgärder. Den hållbara staden är också en inkluderande stad där alla oavsett bakgrund, livssituation eller val av livsstil ska känna sig välkomna. Där har vi som bostadsföretag en viktig roll att spela. Under de kommande åren ska vi bygga rekordmånga nya hyresbostäder samtidigt som vi bygger om och renoverar lika många av våra befintliga lägenheter. Nästan 3000 bostäder berörs en unik möjlighet som vi närmar oss med stor ödmjukhet. Vi kan välja att begränsa vår roll till att bara handla om bostadsförsörjning. Men vi kan också välja att tillvarata den mångfald av behov, önskemål och drömmar som morgondagens helsingborgare kommer att ha, inte bara på sin bostad utan också på stadsdelen och hela staden. I denna hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur vi väljer att lyfta blicken, se såväl stadsdelens attraktivitet som stadens. Men också hur vi närmar oss mångfalden av önskemål och behov hos individen med målet att skapa ett hållbart boende. Trevlig läsning! Jonas Hansson Vd Helsingborgshem 5

6 1Socialt ansvarstagande En av Helsingborgshems viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för levande stadsdelar. Därför satsar vi nu på stadsdelsutveckling på många fronter med den gemensamma utgångspunkten att det är människorna i och mellan husen som gör stadsdelen. Boendeutveckling och attraktiva stadsdelar Många av Helsingborgshems hyresgäster känner en självklar stolthet och glädje över sina egna kvarter. Men alla bostadsområden väcker inte automatiskt samma positiva känslor. Vissa är mer drabbade av arbetslöshet och socialt utanförskap och kräver därför extra insatser. De sociala insatser vi, sedan flera år, driver i bostadsområdena har under 2012 fått ännu mer kraft och långsiktighet genom den nya enheten för boendeutveckling inom vår förvaltningsorganisation. Enheten har huvudansvaret för att hantera bostadssociala frågor, trygghetsboende och sysselsättningspro- 6

7 jektet Eget driv. Allt i nära samarbete med kommunens förvaltningar, nämnder och nätverk. Helsingborgshems satsning på att skapa attraktiva stadsdelar genomsyrar arbetet på alla avdelningar men samordnas nu av medarbetarna inom boendeutveckling, ett arbete som är av både strategisk och operativ karaktär. Ambitionen är att utveckla de stadsdelar som vi är verksamma inom och stärka deras attraktivitet och identitet. Fokus ligger på de kvaliteter som finns, utveckla de områden som brister och i vissa fall tillföra nya inslag i linje med stadsdelens identitet. En attraktiv stadsdel är inte bara trevligare att vistas och bo i, den är också ekonomiskt mer försvarbar med högre uthyrningsgrad, lägre risk för vakanser och sänkt risk vid nyinvesteringar. Denna utveckling gynnar i slutändan staden. Under 2012 har vi arbetat metodiskt med att ta fram kriterier och strategier för vad som gör en stadsdel attraktiv. Vi inledde ett samarbete med Ola Thufvesson, universitetslektor och verksam kulturgeograf vid Lunds Universitet Campus Helsingborg. Ola är också en av Sveriges mest erkända forskare inom platsutveckling och kreativa miljöer. Tillsammans har vi definierat fyra övergripande målsättningar för vårt utvecklingsarbete på stadsdelsnivå. En attraktiv stadsdel ska ha: En tydlig identitet med stolta och trygga invånare. Goda förutsättningar för folkliv, flöden och mötesplatser. Utrymme för en mångfald av människor avseende livssituation, ekonomi och intresse. Utvecklats i dialog med de personer som bor i stadsdelen. Med de här fyra målen som riktmärke fortsätter vi arbetet under 2013 med konkreta verktyg och handlingsplaner för varje stadsdel. 70-plussare Trygghetsboende är en boendeform för friska och aktiva 70-plussare i äldreanpassad lägenhet med tillgång till service och aktiviteter. Mål: 2014 ska Helsingborgshem ha 184 trygghetslägenheter. Resultat: 2012 hade Helsingborgshem 146 trygghetslägenheter. Trygghetsboende ett kvalitativt boende på äldre dar Den som är äldre ska kunna njuta av ett kvalitativt boende i egen bostad och samtidigt ha nära till gemenskap. Det är tanken bakom Helsingborgshems trygghetsboende, en boendeform för friska och aktiva 70-plussare. Trygghetsboendet är inte något vårdboende, utan ett självständigt boende i äldreanpassad lägenhet med tillgång till utökad service i fastigheten, t ex trygghetsvärdar, olika gemensamma aktiviteter och lagad mat varje vardag. Det sociala utbudet utvecklas kontinuerligt efter kundernas behov och önskemål. Under 2012 byggdes elva lägenheter om till trygghetslägenheter vilket betyder att vi idag sammanlagt har 146 stycken i tre olika fastigheter i Dalhems höghus, i det tidigare seniorboendet på Drottninghög och på Hebsackersgatan på Olympia, i anslutning till träffpunkt Sköldenborg. Målet är att ha 184 stycken vid utgången av

8 1 Socialt ansvarstagande Eget driv en väg till sysselsättning En av våra satsningar för bättre livskvalitet i bostadsområdena är verksamheten Eget driv. Eget driv startade 2009 som en fortsättning av stadsdelsutvecklingsprojektet Dalhem i förändring och är Helsingborgshems och Utvecklingsnämndens satsning för att hjälpa människor som är långtidsarbetslösa att hitta en väg till sysselsättning, dvs arbetsträning, praktikplats eller seriösa studier som leder till arbete. Verksamheten omfattar individuell coachning, CV-skola, träning inför anställningsintervjuer och matchning mot näringslivet. Enligt krav från staden ska 25 % av dem som deltar varje år vara underhållsstödstagare. Styrkan i verksamheten är att den bygger på frivillighet och drivs i nära samarbete med den försörjande myndigheten och med Arbetsförmedlingen. Att verksamheten dessutom är lokaliserad nära många deltagares hemmiljö är en stor fördel. Eget driv har fokuserats till Dalhem men också tagit emot deltagare från Drottninghög och Fredriksdal. Under 2012 breddades upptagningsområdet till Planteringen och Högasten och under 2013 ska Eget driv omfatta hela Helsingborgshems bestånd. Dessutom kommer en filial att öppna på Närlunda. Under 2012 gav Eget driv 25 personer jobb eller annan sysselsättning vilket var lägre än målet och förklaras med halverad personalstyrka. Eget driv Eget driv är Helsingborgshems och Utvecklingsnämndens satsning för att hjälpa arbetslösa till sysselsättning genom individuell coachning, CV-skola, träning inför anställningsintervjuer och matchning mot näringslivet. Mål: personer skulle genom Eget driv få jobb eller annan sysselsättning under Resultat: Under 2012 gav Eget driv 25 personer jobb eller annan sysselsättning. Att vi ej nådde målet förklaras med att projektets personalstyrka var halverad. 8 Bostad Först uppmärksammat och lyckat initiativ för hemlösa Bostad Först är Helsingborgs stads initiativ för hemlösa som Helsingborgshem engagerades i Liknande försök har gjorts i andra länder, men Helsingborg är en av de första kommunerna i Sverige som provat modellen. Projektet har väckt uppmärksamhet både i Sverige och utomlands och har tagit emot åtskilliga studiebesök. Grundtanken i Bostad Först är att människor i första hand behöver en fast punkt i form av en bostad för att kunna ta tag i andra problem som till exempel missbruk och psykisk ohälsa, alltså motsatsen till det konventionella hemlöshetsarbetet. I det treåriga projektet har Helsingborgshem ställt tio lägenheter till förfogande, de tre sista under Den före detta hemlöse personen skriver ett korttidskontrakt på två år. Under förutsättning att hyresgästen sköter sig övergår avtalet till ett tillsvidarekontrakt med tre månaders uppsägningstid. Under de första två åren avstår hyresgästen från besittningsrätten och förbinder sig att hålla kontakt med projektteamet minst en gång i veckan. Projektteamet arbetar aktivt med olika stödåtgärder för att få de boende att acklimatisera sig i sina lägenheter. Utflykter, söndagsmiddagar och gemenskap under alla storhelger är exempel på aktiviteter som projektteamet och de boende gör tillsammans. Totalt 18 personer har fått bostad genom projektet, varav 15 bor kvar i sina lägenheter. Två av kontrakten har övergått till vanliga hyreskontrakt och tre har fått förlängd provtid. En rapport* som presenterats av Socialhögskolan vid Lunds universitet har visat att satsningen slagit mycket väl ut och haft en positiv betydelse för de boendes livssituation. Studien visar att de boende i dag har en större tillit till samhället och en vilja att vara delaktiga. De känner också en ny känslomässig och hälsomässig stabilitet i tillvaron och är mer hoppfulla inför framtiden Bostad Först Bostad Först är Helsingborgs stad initiativ för hemlösa. Grundtanken är att människor i första hand behöver en fast punkt i form av en bostad för att kunna ta tag i t ex missbruksproblem och psykisk ohälsa. Mål: Helsingborgshem skulle mellan åren lämna 10 lägenheter till projektet. Resultat: Helsingborgshem har lämnat 10 lägenheter till projektet, de tre sista under 2012.

9 än tidigare. Internationella studier visar att Bostad Först är kostnadseffektivt i jämförelse med andra metoder. I Helsingborg kostar Bostad Först 120 kr per individ och dygn. Denna kostnad kan jämföras med andra typer av stödboenden som i Helsingborg kostar i genomsnitt 740 kr per individ och dygn. Projektets positiva resultat gjorde att Bostad Först permanentades i juni Certifiering ska öka tryggheten Tryggt i lägenheten, i trapphuset och i området är en grundläggande förutsättning för att våra hyresgäster ska trivas och därmed en avgörande beståndsdel i en attraktiv stadsdel. Med tryggare och säkrare boendemiljö och ökat engagemang i det egna området utvecklar vi dessutom fastigheternas värde. Tyvärr får tryggheten ett lägre omdöme än både service och produkt i våra nöjd-kund-mätningar (NKI) där våra hyresgäster utvärderar sitt boende. För att öka den upplevda tryggheten inleddes 2012 ett trygghetsprojekt kallat Trygghetscertifiering. Projektet blir en viktig del i det systematiska arbetet med att förbättra bolagets trygghetsindex i de mest utsatta fastigheterna och parkeringarna. I projektet arbetar vi utifrån teorin att inbjudande, rena och ljusa miljöer minskar skadegörelse och nedskräpning samtidigt som trivseln och tryggheten ökar hos de boende. Projektet startade med en pilotstudie av 200 lägenheter i två fastigheter, båda med ett NKI-resultat under 70 % i fråga om trygghet. Vi inventerade bland annat lås, belysning, trapphus, cykelställ och källarförråd och skräddarsyr åtgärder för respektive fastighet. Erfarenheterna från pilotprojektet ska sedan ligga till grund för hur vi går vidare för att förbättra tryggheten och säkerheten i hela vårt bestånd. * Utvärdering av Bostad förstprojektet i Helsingborg, Slutrapport, Arne Kristiansen, Juni

10 2 Miljöansvar Miljö- och energifrågor är kanske det man främst förknippar med ett hållbart samhälle. För att framtida generationer ska ha möjlighet att leva ett bra liv är klimatfrågan, vår miljöpåverkan och behovet av energieffektivisering, något som vi här och nu måste prioritera. Helsingborgshems miljöstrategi utgår från en rad åtaganden i kommunala, regionala och europeiska program. Fastighets- och byggsektorn står för ca 40 % av Sveriges energi- och materialanvändning, vilket betyder att vår bransch är en viktig aktör för att få ett hållbarare samhälle. Som bostadsföretag är alltså vår miljöpåverkan stor och våra val har avgörande betydelse. Förutom det uppenbara ansvaret för människor och miljö här och nu och i framtiden lönar sig också ett medvetet miljöarbete ur ett affärsmässigt perspektiv eftersom det bidrar till att skapa attraktivare boendemiljöer. Tuffa energimål nådda Genom SABOs Skåneinitiativet har 106 kommunala bostadsbolag åtagit sig att gemensamt minska sin energianvändning med 20 % från år 2007 till Genom konsekvent översyn och energisparande insatser har Helsingborgshem sedan 2007 lyckats sänka den sammanlagda energiförbrukning med 16 % vilket med 2012 års taxa motsvarar 17,6 miljoner kronor. Energimålet för 2012 var satt till 148 kwh/kvm, BOA+LOA, vilket vi uppnådde med viss marginal 146 kwh (117 kwh/kvm Atemp) ska vi ha uppnått en total energiförbrukning på högst 140 kwh/kvm (112 kwh/kvm Atemp). För att vår energiförbrukning ska minska förutsätter det att alla medverkar, företag såväl som individ. Vårt arbete handlar därför mycket om att öka medvetenheten och motivationen hos våra hyresgäster. En del 10 i detta arbete är införandet av komfortmätning, vilket innefattar individuell mätning av värme och varmvatten. Systemet ger hyresgästen valfrihet att själv välja sin rumstemperatur mellan ca 18 och 23 grader. Väljer hyresgästen att ha svalare än 21 grader görs ett avdrag på hyran. Har hyresgästen det varmare blir det ett tillägg på hyran. Mängden varmvatten som ingår i hyran är begränsad i relation till lägenhetens storlek. Idag har ca 30 % av våra bostäder komfortmätning. Den minskade förbrukningen av framförallt varmvatten är en viktig anledning till att vi lyckats så väl med våra energisparmål. För övriga hyresgäster ingår 21 grader varmt i lägenheten i hyran. De flesta hyresgäster tycker det är en behaglig och rimlig inomhustemperatur och är positiva till vår ambition att sänka energiförbrukningen. Men då vill man vara garanterad de 21 graderna. Tyvärr har våra hyresgäster behövt göra oss uppmärksamma på att vi helt enkelt inte levererat 21 grader överallt. Sedan Hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling (sustainable development) etablerades globalt i rapporten Vår gemensamma framtid som skrevs 1987 av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN. en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

11 vintern 2011 har vi därför arbetat intensivt för att rätta till problemen. Det visade sig att många fel härstammade från ett omfattande energispararbete under , vilket tyvärr innebar att det blev för kallt i vissa bostäder. Den långsiktiga framgångsfaktorn handlar om att satsa på fastigheternas underhåll. Därför har vi också fördubblat vår underhållsbudget från 90 till 180 miljoner kronor per år. Underhållsåtgärder som t ex fönster- och ventilationsarbeten är stora investeringar som sänker energiförbrukningen och håller husen friska på lång sikt. Värmefrågan visar tydligt hur viktig dialogen med våra hyresgäster är. Att vi lyssnar och klarar av att balansera bekvämlighet här och nu mot kommande generationers rätt till livskvalitet. Fortsatt satsning på solenergi Under 2012 har vi följt upp våra solcellsanläggningar och kan konstatera att de levererar mellan 6 och 12 % mer än beräknat. Anläggningarna vid Helsingborgshems huvudkontor på Drottninggatan och på studenthemmet Östra Vallgatan har varit i drift under sina första kalenderår och de första statistikuppgifterna kan presenteras. Solcellerna har gett följande energi: Turkiet Östra 2 Elinebergsplatsen 4 Hamilton 3 Vattentornet 6 Totalt kwh kwh kwh kwh kwh Under året påbörjades arbetet med en solfångaranläggning på Drottninghögsbadet. Projekteringen är klar och entreprenadarbetena påbörjas efter badsäsongen Badet förbrukar stora mängder fjärrvärme och en solfångaranläggning kan bli en bra investering. När en solfångare kan leverera som bäst brukar behovet vara som minst. Eftersom vi värmer bassängvatten och Solceller producerar el medan solfångare ger värme. Helsingborgshems solceller har gett kwh. På det kan en elbil köra mil. Det är 100 tur- och returresor till Sicilien. Plus en enkelresa om vi ska vara noga. varmvatten till duscharna lyckas vi med anläggningen vid badet matcha hög förbrukning med den bästa tiden för produktion. De befintliga solfångarna i kvarteret Turkiet på Söder levererade 13 kwh värme under året vilket är i nivå med förväntad produktion. Elbilar ett sätt att förbättra luften I Helsingborgs stad Trend- och omvärldsanalys, Planeringsförutsättningar 2014 går det att läsa att det finns ett problem med luftkvaliteten i Helsingborgs centrala delar på grund av den omfattande biltrafiken. I mitten av 2012 låg kvävedioxidutsläppet på 32,2 µg/m 3 (mikrogram/kubikmeter). Målvärdet är 25 µg/m 3. Kvävedioxid har negativa effekter på människors hälsa och kan medföra irriterade luftvägar och nedsatt lungfunktion. Helsingborgshems elbilssatsning ligger därför helt rätt i tiden och är en god investering för ett hållbarare samhälle. Helsingborgshem använder både elhybrider och renodlade elbilar. Under hösten anslöt vi en laddstolpe för bolagets eldrivna bilar till solcellsanläggningen vid huvudkontoret. Studentbostäderna på Bryggaregatan och Vallgatan har också fått laddplatser sedan en student på Bryggaregatan efterfrågat möjligheten att ladda den egna elbilen i anslutning till bostaden. 11

12 Ekonomisk 3hållbarhet De närmaste åren står Helsingborgshem inför stora ekonomiska investeringar. Vi ska båda bygga rekordmånga nya bostäder och underhålla, renovera och modernisera omfattande delar av våra befintliga bostäder och stadsdelar. Beslut idag får därmed avgörande betydelse för stadens långsiktiga attraktivitet inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Ny affärsmodell stödjer hållbar utveckling Det är den ekonomiska dimensionen i hållbarhetsbegreppet som gör hållbar utveckling till en utmaning. Våra resurser är begränsade och måste användas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar tillväxt. Under 2011 utvecklade vi därför en ny affärsmodell (se modell nedan) där utvecklingen av vårt samlade fastighetsvärde mäter vår långsiktiga framgång. I modellen blir det tydligt att attraktivitet är den parametern som har störst påverkan på fastigheternas värde. Det handlar om fastighetens och lägenheternas attraktivitet men i ännu högre grad om den omgivande stadsdelens attraktivitet. Vid årets utgång marknadsvärderades Helsingborgshems samlade fastighetsportfölj (exklusive nyproduktion) till ca 10,7 miljarder kronor vilket var en ökning med 0,5 miljarder i jämförelse med föregående år. Marknadens värdering uppvisar stora skillnader på fastigheter med likvärdig teknisk standard men placerade i stadsdelar med olika attraktivitet. Kriterier för den attraktiva stadsdelen Samarbetet med Ola Thufvesson har lett fram till arton definierade strategier som skapar attraktivitet. Bland de arton strategierna återfinns bland annat Trygghet och säkerhet, Identitet och stolthet, Stråk, flöden och folkliv, Hållbara lösningar, Ökad täthet, Mötesplatser och Bostäder för alla livssituationer och livsstilar. Strategierna är sammanfattade i en bok en plattform som får stor betydelse i vårt fortsatta arbete med såväl ny- och ombyggnationer som med renoveringar och utveckling av våra befintliga boenden. Positivt resultat skapar investeringsutrymme Kunskap om och fokus på stadsdelarnas attraktivitet hjälper oss prioritera våra resurser så att de satsas på ett sätt som ökar värdet på vår fastighetsportfölj och leder till långsiktig hållbar tillväxt. Samtidigt är resultatet från vår dagliga drift helt avgörande för att vi på kort sikt ska kunna genomföra nödvändiga satsningar. Bolagets rörelseresultat för 2012 ligger kvar på en hög nivå och uppgick till 159 kr/kvm. Tack vare låga drift- och räntekostnader kunde underhåll motsvarande 262 kr/kvm genomföras, vilket är en ökning med nästan 60 % sedan Att förstärka vårt underhåll är nödvändigt eftersom en stor del av fastighetsbeståndet kräver omfattande underhållsåtgärder för att bibehålla boendekvalitet och värde. En dåligt underhållen bostad 12

13 betyder dessutom ofta en försämrad trygghet och därmed också en mindre attraktiv stadsdel. De kommande årens stora investeringar i om- och nybyggnationer måste därför kunna kombineras med underhållsåtgärder för ca 180 mkr per år. Effektivitet i hela byggprocessen Helsingborg fortsätter att växa som stad och efterfrågan på hyresbostäder är stark. De närmaste åren ska Helsingborgshem bygga nya bostäder som inte bara hjälper till att lösa en bostadsbrist utan också matchar det ökade behovet av variation i boendet. Dagens och morgondagens hyresgäster representerar en betydligt större mångfald av livsstilar och livssituationer än gårdagens. Flexibilitet i storlek, antal rum, standard och funktion är till exempel lösningar som den moderna familjen kräver. Men man vill också bo i levande stadsdelar med positiv identitet. Det här ställer helt nya krav på vår organisation att agera effektivt och professionellt genom hela byggprocessen. Det handlar om kunskap och lyhördhet inför marknadens behov och betalningsvillighet från planering och konstruktion till uthyrning och service. Höjdpunkten lyfter hela Närlunda Under 2012 ökade vi våra investeringar i om- och nybyggnadsprojekt med nästan 50 %. Vi bygger bland annat Helsingborgs nya landmärke Höjdpunkten. Med sina 22 våningar och 67 meter öh blir byggnaden stadens högsta bostadshus och de 121 lägenheterna får en oslagbar utsikt över Danmark och Sundet. Det är dock inte en slump att Höjdpunkten placerats på Närlunda. Den spännande arkitekturen lyfter Närlunda ut ur anonymiteten och skänker hela området en starkare identitet. Med Höjdpunkten hoppas vi kunna locka nya hyresgäster till en stadsdel med ett centralt läge och många boendekvaliteter. Inflyttning är beräknad till våren

14 Samspel med 4intressenter Som allmännyttigt bolag måste vi vara bra på att samverka och söka kontakter och samarbeten utanför den egna organisationen. Om inte skulle vi aldrig lyckas med att bidra till att Helsingborg växer, utvecklas och blir en attraktiv stad att leva i. En viktig framgångsfaktor är en aktiv och öppen kunddialog. Vi vill visa att vi lyssnar och ger uttryck för det genom ökad förståelse för våra kunders situation. Vi har idag ett kundorienterat synsätt som genomsyrar all kommunikation, från hur vi tilltalar våra hyresgäster till valet av kanaler och plattformar. Vi ska möta våra hyresgäster och vår omvärld i de sammanhang där de befinner sig. Våra kunder representerar en mängd olika yrkesgrupper, åldrar, intressen, familjesammansättningar och livsstilar. Det betyder också att deras behov av information och dialog varierar liksom när och hur de vill ha kontakt med oss. Målet är att alla ska känna att vi arbetar öppet och aktivt med att nå ut och att vi kommunicerar på många olika sätt. Under 2012 har Facebook blivit ett allt viktigare komplement till kundservice, personliga besök, telefon och e-post, eftersom sociala medier är en del av många hyresgästers vardag. Helsingborgshem var tidigt aktiva på Facebook och ligger fortfarande långt framme jämfört med landets övriga bostadsbolag. Vi använder Facebook för både information och nyheter. Under året har vi ökat vår egen aktivitet och beredskap för snabba inlägg. Det har resulterat i en tätare dialog och vi har nu drygt tusen personer som följer våra inlägg. En strategi för dialog via Facebook har tagits fram som verkställs under DrottningH är ett gediget stadsförnyelseprojekt av miljonprogramsområdet Drottninghög där hyresgästkontakten är särskilt viktig. Projektet, som beräknas pågå i 20 år, innebär förändringar av bebyggelsen vilket både kan betyda rivning av en del fastigheter liksom renoverings- och nyproduktionsprojekt. Medarbetarna på Drottninghög märker att många hyresgäster inte tar del av vårt informationsmaterial. För att säkerställa att hyresgästerna känner till projektet och känner sig trygga med sin boendesituation och områdets framtida utveckling började vi under december månad intervjua hyresgäster i form av personliga besök hemma i lägenheten. 14

15 Intervjuerna anpassades efter varje hyresgästs behov och genomfördes av två medarbetare som arbetat länge i området och som Drottninghögsborna har förtroende för. DrottningH-projektet är också ett bra exempel på vårt samarbete med Helsingborgs stad. Samarbetet med kommunens förvaltningar i olika projekt, stora som små, gör att olika perspektiv och förhållningssätt lyfts fram och tas tillvara och att saker och ting inte ramlar mellan stolarna. Samarbetet med stadens förvaltningar är särskilt viktiga i sociala frågor. Vi medverkar aktivt i kommunens ReAgera-grupp som arbetar för att Helsingborg ska bli en tryggare stad att leva i. Målet med verksamheten är att brottsligheten ska minska. Arbetet är i första hand riktat mot ungdomsbrottslighet och har hittills prioriterat bostadsområden som varit utsatta för omfattande skadegörelse. Helsingborgs rika föreningsliv gynnar vi gärna. Vi sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter som har en tydlig anknytning till våra bostadsområden och som berör många hyresgäster. Vi ser inte sponsring som en marknadsföringsåtgärd utan som ett sätt att utveckla stadsdelarna. Sponsringen ska ge nåt tillbaka till området och till människorna som bor där. Under året har t ex Högaborgs BK fotbollsträningar för barn och ungdomar 1 2 gånger i veckan på Närlunda och OV Helsingborg anordnar 1 gång i veckan gratis handbollsträning för barn och ungdomar på Dalhemsskolan. De entreprenörer vi samarbetar med är viktiga medspelare och en del av vårt varumärke. Vi förväntar oss att våra entreprenörer ställer upp på de värderingar som vi står för. För att tygliggöra vad vi förväntar oss delar vi ut broschyren När du arbetar för oss är du vårt ansikte utåt. Den ger en snabb ingång till hur vi ser på kundmöten. Ett samarbete fick under året speciell uppmärksamhet. Tidskriften Byggindustrin nominerade Helsingborgshems omfattande renoveringsprojekt på Stattena till Årets Bygge. I tuff konkurrens med prestigefyllda nybyggen som Friends Arena i Stockholm och Emporia i Malmö, nominerade tidskriften tjugo projekt som lyckats kombinera en överlägsen prestation när det gäller kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form. Byggindustrin lyfte i nomineringen av Helsingborgshem fram projektets unika samarbetsform mellan Skanska och Helsingborgshem. Ett samarbete där byggföretagets tidiga engagemang har varit viktigt liksom den noggranna planeringen. Ett enkelt recept kan tyckas, men rätt utfört har det möjliggjort för hyresgästerna att bo kvar under hela renoveringen. 15

16 God 5arbetsmiljö De senaste åren har Helsingborgshem höjt kompetensnivån genom nyrekryteringar och utvecklingssatsningar för befintliga medarbetare. Även 2012 fortsatte vi att växa och bygga vår kompetens. Vi är 160 stolta medarbetare som tillsammans arbetar med att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i, för en mångfald av människor. En tydligare företagskultur Känslan av sammanhang, delaktighet och engagemang kännetecknar ofta arbetsmiljöer där medarbetarna trivs. Vår vision och affärsmodell, i vilka stadens och stadsdelarnas attraktivitet mäter vår långsiktiga framgång, placerar oss i ett tydligt sammanhang. Med avstamp i vision och affärmodell har vi under 2012 fortsatt arbetet som påbörjades 2011, att utveckla en företagskultur som vi sammanfattar i tre begrepp: Vi vågar Vi utvecklar Vi bryr oss. Som en del i förankringsarbetet har vi under 2012 genomfört flera ledardagar och en medarbetardag för att lansera vår nya värdegrund. Detta har fallit väl ut och under 2013 kommer respektive chef att arbeta vidare i sin arbetsgrupp och förankringsarbetet kommer även att fortsätta under företagsgemensamma aktiviteter. Ett annat exempel på hur vi arbetar med vår företagskultur är nya företagsövergripande block i Helsingborgshems skola som omfattar företagspresentationer, Attraktiva stadsdelar och Helsingborgshem i framkant. Organisation med kundfokus Arbetet med attraktiva stadsdelar kräver en organisation med tydligare kundorientering och som arbetar över gränserna för att få en större förståelse för vad som skapar den attraktiva stadsdelen. Under 2012 utarbetades en ny kundorganisation som sjösattes fullt ut 1 januari Den nya organisationen karaktäriseras av ett närmare ledarskap och tydligare ansvarsområden som ska förbättra samverkan såväl inom förvaltningsorganisationen som mellan våra avdelningar. Den nya organisationen har också krävt en översyn av vår kundvärdsorganisation, ett arbete som fortsätter under Vi har delat upp vår kundvärdsroll i tre nya roller, säljare, kundansvarig och bosocialsamordnare. Vår marknadsavdelning förstärktes med bland annat kompetens och resurser inom kommunikation och affärsutveckling var också året då flera nya avdelningsövergripande mötesforum inrättades, bland annat mellan marknadsavdelningen och kundvärdar och med ett tekniskt råd med representation från bl a våra tekniska förvaltare och underhållsprojektledare. Kompetens och ledarskap i utveckling Ett strategiskt arbete för att utveckla företagets ledarskap och kompetens har pågått sedan Detta intensifierades under 2012 och kommer att fortgå under 2013, bl a med grupputveckling och fortsatt ledarutveckling. Vad företagets ledare står för och hur vi vill använda ledarskapet är centrala frågor i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Även i det löpande arbetet investerar Helsingborgshem mycket resurser för kompetensutveckling av 16

17 personalen. Under 2012 satsades närmare 2 miljoner kronor på utbildningar. Kompetens är en färskvara och vi uppmuntrar utveckling oavsett om det handlar om att gå på en specifik utbildning eller att våga göra något nytt på arbetet. Att ha roligt både på och i jobbet Under Helsingborgshems medarbetardag i november 2012 samlades alla medarbetare. Fokus låg på vår nya värdegrund kopplat till den attraktiva staden och på vilket sätt vi på Helsingborghem kan bidra till att göra Helsingborg till en ännu bättre stad att leva och bo i. Vi fick en framtidstrendspaning och en djupdykning i vad det innebär att ha roligt både i och på jobbet. En workshop med högt i tak genererade många kreativa förslag som kommer att vidareutvecklas både på kommande medarbetardagar samt på arbetsplatserna i våra områden. Hälsosam arbetsplats Sedan 2004 är Helsingborgshem en hälsodiplomerad arbetsplats vilket innebär att arbetsplatsen uppfyller vissa hälsokriterier. Under 2012 fick företaget sin femte diplomeringsutmärkelse bl a tack vare vår aktiva hälsogrupp. Hälsogruppen består av anställda från olika delar av företaget. De arbetar för att ge inspiration till hälsosamma livsstilsval och arrangerar en mix av olika aktiviteter för kropp och själ. Under 2012 har det bl a ordnats löpträning i grupp med personlig tränare, spelats innebandy och arrangerats golftävling. Hälsogruppen har också bjudit in till olika frukostmöten med olika teman såsom kost, balans i vardagen, blodgivning och yoga och dessutom ordnat prova-på-tillfällen i Nia, crossfit och padeltennis. 17

18 Företagsfakta Enhet Fastighetsbestånd Antal lgh Antal Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök 1 rum och kök Andel % rum och kök Andel % rum och kök Andel % rum och kök Andel % rum och kök Andel % > 5 rum och kök Andel % Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområde Äldre Student Block Övriga Genomsnittlig hyra Kr/kvm Företagets omsättning Mkr Företagets anställda Antal helårsarbetare Hyresgäster över 65 år Andel av totalen x x 26, Socialt ansvarstagande Indikator Enhet Förändringar i fastighetsbeståndet % 0,63 0,4 0,23 Nyproduktion av hyresrätter Antal Fastighetsförvärv Antal Avyttringar (Antal lägenheter) Antal Driftkostnadsutveckling* kr/m Hyresutveckling kr/m % 1,5 2,9 2,5 Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal (Helsingborgshem redovisar ihop) Ekonomiska skäl Antal x x x Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd % Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern % 9,7 8,4 7,9 Intern % 3,9 3,5 3,4 Beskrivning av policy; hur företaget arbetar med trygghet- och säkerhetsfrågor Ja/Nej Ja Ja Ja Trygghetsindex Andel trygga % 73,7 75 Ingen mätning Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej Ja Ja Ja Investeringar i stadsdelar med särskilda behov/ stadsdelsförnyelse % av omsättningen x x 12 Beskrivning av uthyrningspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja *med driftkostnad avses drift-, administrations-, och företagsövergripande kostnader

19 2 Miljöansvar Indikator Enhet Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet Total kwh/m² atemp 123,7 112,7 117,5 (normalårskorrigerad) varav Fjärrvärme % 106,7 97,5 86,8 Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning (normalårskorrigerad förbrukning av värme) El % 15,3 15,2 11,9 Olja % Biobränsle % Fjärrkyla % Solfångare % 0,02 0,02 0,02 kg/m² atemp x 3,72 3,06 Fjärrvärme % x El % Olja % Biobränsle % Fjärrkyla % Solfångare % CO 2 minskning, basår 2005 % Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % x Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Kompost kg/lgh x x x Restavfall kg/lgh x x x Återvinningsmaterial kg/lgh x x x Genomförande av miljökampanjer för ökad delaktighet/kunskap Beskrivning Ja/Nej Nej Nej Ja Företaget arbetar i enlighet med något miljöledningssystem, ex ISO 14001* Ja/Nej Ja Ja Ja Vattenförbrukning i beståndet Total m³/ m²atemp 1,19 1,21 1,22 Varm l/m² atemp Kall l/m² atemp Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton CO 2 /år x 84,17 84,14 Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar g CO 2 /km x x x * Det finns inget system i enlighet med någon standard. Flera riktlinjer och direktiv är uppbyggda i enlighet med ISO 14001, men ej ett komplett system. 19

20 3 Ekonomisk hållbarhet Indikator Enhet Årliga investeringar Nedlagda investeringar och underhållskostnader Nedlagda investeringar och underhållskostnader genomsnitt de senaste tre åren Befintligt bestånd Mkr Tkr/lgh % av total omsättning Befintligt bestånd Mkr Tkr/lgh % av total omsättning Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr % av total omsättning Förvärv Mkr % av total omsättning Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder % 99,6 99,8 99,6 Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja 4 Verksamhetsstyrning och samspel med intressenter Indikator Enhet Extern certifiering av ledningssystem Beskrivning Ja/Nej x x Nej Andel kvinnor i ledande postioner inkl. suppl Styrelse % Ledningsgrupp % Andel av företagets hyresgäster som är nöjda med sitt boende Serviceindex % 76,5 79,6 Ingen mätning Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har ett fungerande arbetsmetod för att kontinuerligt utvärdera företagets styrelse och ledning Ja/Nej Ja (styrelse) Nej Ja Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej Nej Nej Nej 20

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2010 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Vd har ordet 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2009 CSR rapport 1 Innehållsförteckning Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Defi nitioner

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2010 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

en rapport om hållbarhet

en rapport om hållbarhet C S R - R A P P O R T 20 11 CSR-RAPPORT 2011 en rapport om hållbarhet Innehåll 3 Corporate Social Responsibility (CSR) 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppsalas ledande bostadsbolag

Uppsalas ledande bostadsbolag Uppsalas ledande bostadsbolag Ägardirektiv, bl a På affärsmässiga grunder försöka uppnå en hög nyproduktionsnivå Erbjuda 7 % av nyuthyrningen till personer som av särskilda skäl inte kan få en bostad på

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer