CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1

2 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Indikatorer 18 Definitioner 22 Vad är Eurhonet? European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. 2

3 Vad är CSR? CSR, Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar, handlar om hur företag påverkar samhället i positiv och negativ bemärkelse, och hur man tar sitt ansvar för det. Det bygger på att företag väver in social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i beslut, framtida satsningar och daglig verksamhet, i samverkan med sina intressenter kunder, ägare, samarbetspartners etcetera. En CSR-rapport kan i princip översättas med hållbarhetsredovisning. Vi har valt den engelska benämningen då rapporten tas fram i samarbete med andra europeiska företag inom nätverket Eurhonet. Vi vill visa på några exempel med koppling till hållbarhetsfrågor som vi jobbar med på vårt företag. Vi har delat in samhällsansvaret utifrån perspektiven socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet, samspel med intressenter och god arbetsmiljö. 3

4 Företagsfakta ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. ÖBO är största hyresvärden i Örebro. Nära på var tredje örebroare bor hos oss! Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler, centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen. Vår vision Hem för dig Vår affärsidé Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO-fakta anställda mkr i omsättning lägenheter hyresgäster lokaler Fastighetsbeståndets genomsnittliga värdeår är 1974 Genomsnittlig hyra är 872 kr/kvm Målet är att ÖBO ska utmärkas av: Trygghet Individuella värderingar Prisvärt Integration och mångfald Levande stadsdelar Miljöansvar Vackert Inflytande och delaktighet Stolt och engagerad personal ÖBOs fastighetsbestånd 4

5 Ledare Vårt samhällsansvar genomsyrar hela företaget. Jag är stolt över vad ÖBO står för och att våra medarbetare agerar utifrån samhällsansvar och hållbarhetstänk. I årets rapport vill vi särskilt lyfta upp vårt arbete med sociala frågor där vårt arbete har stor betydelse för stadens invånare och där vi utmärker oss nationellt. Jag tänker framförallt på ÖBOs satsningar inom Jobb Punkt Väst Örebro där nära 80 procent av deltagarna har fått sysselsättning, och det nya projektet Boendebyggande i samband med förnyelsearbetet i Mitt Gröna Kvarter. Det ska bli spännande att under 2012 följa resultatet i det unika samarbetet kring boendebyggande, där boende blir en del av arbetsstyrkan. En rolig händelse under året var att ÖBO blev inbjuden till en världskonferens i Frankrike för att berätta om vårt trygghetsarbete. Vi fick äran att representera bostadsbranschen i Sverige och möjlighet att sprida goda exempel kring samverkan och förebyggande trygghetsarbete. Begreppet Våga pröva! skapar ett arbetsklimat som ger förutsättningar att ofta ligga i framkant när det gäller att utveckla och pröva nya tekniker och arbetssätt. Jag vill också lyfta fram ÖBOs engagemang i vindkraft. Under året har det gjorts ytterligare investeringar i två vindkraftverk genom Bixia Gryningsvind AB, som vi äger till 40 procent. Med de nya investeringarna bidrar vi till en förnyelsebar elproduktion på totalt 20 GWh per år. För ÖBOs del innebär det att cirka 17 procent av vårt energibehov kommer från vindkraft. Och mer blir det 2012! I höstas blev vi medlemmar i Fastighetsägarna. Det är vi glada över och vi ser medlemskapet som en möjlighet till ett utökat samarbete med övriga fastighetsägare i staden och att vi därigenom kan ta ett ökat gemensamt ansvar för stadens utveckling. Genom ett brett samarbete på olika arbetsfält vill vi tillsammans med andra ta ansvar och göra avtryck i omvärlden. Därför är det viktigt att tillsammans med andra aktörer kunna utveckla och pröva ny miljöteknik. Vi är det enda bostadsföretag i Norden i det EU-finansierade BECA-projektet som utvecklar, prövar och utvärderar nya system för mätning och debitering av varmt och kallt vatten. Det är ett av många exempel på hur vi aktivt deltar i arbetet för att skapa ett hållbarare samhälle. Modellen för denna rapport har vi tagit fram i samarbete med det europeiska nätverket Eurhonet. Det ger oss möjlighet att jämföra oss med andra bostadsföretag i Sverige och i Europa, och lära oss av varandra. Tack vare Eurhonet-samarbetet får vi större kunskap och hittar nya sätt att utveckla företagets verksamhet. Varsågod att ta del av årets CSR-rapport! Med vänlig hälsning Ulf Rohlén Vd ÖrebroBostäder AB 5

6 1 Socialt ansvarstagande Det egna hemmet och dess närmiljö har betydelse för människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom ett socialt ansvarstagande bidrar vi till att skapa goda livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i Örebro. Människor är olika och har sina egna önskemål, förutsättningar och behov. ÖBO har ett stort utbud av bostäder för människor med olika efterfrågan. Vi kan erbjuda bostäder med bredd och variation i goda boendemiljöer. Vi vill vara lyhörda och möta våra hyresgästers individuella behov av service och på olika sätt skapa ett hem för dig. Att bo hos ÖBO innebär mer än tak över huvudet. För oss och för våra hyresgäster är trygghet en viktig grundpelare och vi arbetar regelbundet med förebyggande trygghetsåtgärder och nätverksbyggande. Vi har bland annat egen personal som är synlig och tillgänglig i våra stadsdelar. En utmaning vi står inför är att öka några av våra stadsdelars attraktivitet och därmed bidra till ökad integration och minskad segregation i Örebro. Vi arbetar långsiktigt för att uppnå detta, bland annat genom att samordna hela utvecklingsarbetet av de västra stadsdelarna i Örebro. Vi arbetar med fysisk stadsförnyelse och stadsutveckling, där delaktighet och inflytande är två huvudingredienser. Vår ambition är att skapa fler hyresrätter i stadsdelar som domineras av egna hem och bostadsrätter. Alla är välkomna att bo hos ÖBO. Vårt uthyrningssystem är lika för alla och finns att tillgå på webben dygnet runt. Det går även bra att ringa för personlig service eller besöka vår Bobutik. Mitt Gröna Kvarter Förnyelseprojektet Mitt Gröna Kvarter tar sig an flera hållbarhetsutmaningar och vi har sedan tidigare premierats av delegationen för Hållbara Städer. Åtgärder genomförs inom skilda områden energianvändning och klimatpåverkan, delaktighet och livsstilar, integration och sysselsättning, bevarande av kulturmiljö och konstnärsmedverkan. Vad som skiljer Mitt Gröna Kvarter från andra projekt som erhållit stöd från delegationen är ÖBOs sociala hållbarhetstänk. MITT står för att de boende ska känna delaktighet och hemmakänsla. GRÖNA visar på att vi vill förstärka de gröna värdena i kvarteret och att energianvändningen i kvarteret ska mer än halveras. KVARTER visar att vi med hjälp av tekniska, konstnärliga och pedagogiska insatser ska stärka kvarterets identitet. I projektet arbetar vi med konst som metod för dialog. Det leder ofta till att fler människor blir medskapande. En konstnär är anställd för att tillsammans med boende få möjlighet att sätta sina spår i den offentliga miljön. Hösten 2011 färdigställdes den första i raden av tre kulturhistoriska utställningar. Hyresgästerna ska också ges möjlighet att påverka och minska sin egen miljöpåverkan. Individuell mätning och visualiserad vattenförbrukning bidrar till detta. Inom programmet Boendebyggande kan arbetslösa i stadsdelen erbjudas att delta i förnyelseprocessen. Genom 6

7 samarbete med Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och privata entreprenörer ska vi minska arbetslösheten och erbjuda de boende i kvarteret praktik, utbildning och förhoppningsvis även anställning. Framgångsprojektet Jobbpunkt Väst Örebro Jobbpunkt Väst Örebro är ett lokalt jobbcentrum för arbetsgivare och arbetssökande som främst vänder sig till hyresgäster inom ÖBO. Projektet har efter tre år visat ett positivt resultat. Deltagarna har varit arbetslösa under lång tid, många med invandrarbakgrund och som haft väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Målsättning har varit att varje enskild deltagare ska och kan ta ett eget ansvar för att ta sig ut på arbetsmarknaden. En extern utredning visar att av de drygt 240 deltagarna säger sig närmare 80 procent ha fått ett ökat självförtroende, och lika många har någon form av sysselsättning. Kriminalvårdare, avfallsinformatör, busschaufför, kundvärd, lokalvårdare, restaurangbiträde, tolk, cykelreparatör, undersköterska, snickare, fastighetsskötare, CNC-operatör och plåtslagare är några av de yrken våra deltagare har gått vidare till. Enligt utvärderingen framgår följande; Projektet är ett bra exempel på hur en kommunal aktör på bostadsmarknaden, ÖBO, har tagit ett socialt ansvar utöver det vanliga och nått stora framgångar i detta arbete till gagn för dem själva, deras hyresgäster och Örebro kommun. Spadtag för Tegelbruket. Spadtag för Tegelbruket Bygget av all-aktivitetshuset Tegelbruket är i full gång och beräknas vara helt klart i januari Tegelbruket kommer att vara Örebros nya mötesplats för unga i alla åldrar. Huset ska fyllas med replokaler, rockskola, studios, scener, innebandy, basket, klättring, höghöjdsbana, gympa, bibliotek, café, studielokaler med mera. Tegelbruket är ett samarbete mellan Sensus och KFUM Örebro. Örebro kommun och ÖBO är aktiva i byggprocessen och bidrar ekonomiskt. ÖBO främjar levande stadsdelar Varje stadsdel behöver sin närservice för att fungera och blomstra. De allra flesta av oss uppskattar att kunna gå till den lokala närbutiken och köpa frukostbrödet eller kvällstidningen. Därför arbetar ÖBO ständigt för att förbättra våra stadsdelscentra. Det är viktigt för våra hyresgäster, oavsett om de hyr en bostad eller en lokal. Under 2011 har ÖBO Lokaler gjort en kraftsamling för att höja trivseln i Oxhagen centrum och det sker i samarbete med Örebro Kommun och Kooperativet Träffpunkt. Sedan tidigare har familjecentralen och restaurangen fått sina lokaler uppfräschade, men under året var det sam- 7

8 1Socialt ansvarstagande lingslokalen där Träffpunkt har sin verksamhet som stod på tur. ÖBO Lokaler strävar efter att hyra ut lokaler för verksamheter som gynnar stadsdelen och kompletterar det utbud som redan finns. De nya lokalerna och renoveringarna i Oxhagen innebär en nystart för området och kommer säkert att locka nya aktörer hit, säger Pege Tolsheden, förvaltare på ÖBO Lokaler. ÖBO på världskonferens Som representant för bostadsbolagen i Sverige, blev ÖBOs bokonsulent Erika Johansson inbjuden till en världskonferens i Lyon i Frankrike under hösten 2011, för att berätta hur ett stort kommunalt bostadsbolag i Sverige arbetar med bosociala frågor. Erika lyfte framförallt upp samarbetet med andra aktörer inom Örebro kommun som exempelvis socialtjänsten och psykiatrin samt hur vi tillsammans arbetar för att förhindra avhysningar och istället arbetar för ett kvarboende. I utbyte fick vi med oss idéer och tankar hur vi ytterligare ska kunna förbättra vårt bosociala arbete, förebyggande och i åtgärdande syfte. ÖBO Senior Plus ÖBOs nya koncept Under året har ÖBO lanserat det första seniorboendet för hyresgäster över 70 år, ÖBO Senior Plus, i seniorhusen Sofia och kvarteret Kilen på norr. Det som utmärker ÖBO Senior Plus, förutom praktiska bostäder och möjlighet till gemenskap med grannar i ungefär samma ålder, är de tjänster som ÖBO kan hjälpa till med via plusvärden, boendes personliga kontakt. Det kan gälla frågor kring boendet och hjälp med att ordna praktiska tjänster som städning, fönstertvätt, ledsagning, handling eller sociala arrangemang som gemenskapsaktiviteter. ÖBO Senior Två seniorsamordnare är stöd för de seniorboenden som ÖBO har idag, sammanlagt runt bostäder. De ska tillsammans med hyresgästerna planera hur gemensam- hetslokalerna ska användas, vilka aktiviteter som kan bedrivas och stötta dem som vill engagera sig och göra något trevligt för sina grannar. Steget In Under två år har ÖBO medverkat vid kommunens introduktion för nyanlända invandrare (SFI). Vi informerar på Steget In, den fyra veckorskurs i samhällsinformation som ges till personer som nyligen fått uppehållstillstånd. ÖBOs lektionspass handlar om grundläggande boendefrågor. Förhoppningen är att en tidig och grundlig utbildning ska leda till en bra start i boendet och förhindra problem som kan uppstå på grund av okunskap. Intresset för att hålla i dessa lektionspass är stort och ett 20-tal medarbetare från företagets olika enheter har varit involverade i Steget In under året. Vi erbjuder inflyttningsbesök Utöver Steget In till nyanlända i Sverige erbjuder vi alla hyresgäster ett hembesök i samband med inflyttning. Det är en möjlighet för bovärden och ÖBO att skapa en god och fungerande relation med hyresgästen under boendetiden. Vid hembesöket får boende matnyttig information om bostaden och närliggande omgivning och har samtidigt möjlighet att ställa frågor. 8

9 Gröna fingrar i Varberga Vi kan nu erbjuda nya fina odlingslotter i Varberga. Många har inte tillgång till egen trädgård och här erbjuder vi en möjlighet till både påtande och social samvaro med andra som har samma intresse. Det finns utrymme för många odlare och man behöver inte bo i stadsdelen för att ha en odlingslott. Sjungande hyresgäster Sedan ett par år tillbaka är ÖBOkören under ledning av Fred Sjöberg och Gunnel Sjöberg samt pianisten Göran Bejstam i full gång. ÖBOkören är en del i ett samarbetsavtal mellan ÖBO och Länsmusiken. Deltagarna i kören består av sångsugna hyresgäster och andra örebroare. Under åren har ett antal konserter genomförts och våren 2011 stod kören på Konserthusets scen tillsammans med gästartisterna Björn Hedström och Ale Möller Band. Nära 150 personer är aktiva i kören. Studenterna får kocklektioner I samarbete med kockarna vid restaurang Stallyktan erbjuder ÖBO studenter kurser i matlagning. Många studenter har nyligen lämnat föräldrahemmet, och kan behöva lite tips och idéer hur man piffar upp studentma- ten för en billig penning. Intresset för kocklektionerna har varit stort och både ÖBO och studenterna hoppas på en fortsättning framöver. Bostadsgaranti för studenter Studenter är en viktig del i en stads utveckling, både ekonomiskt och kompetensmässigt. Därför erbjuder ÖBO alla studenter som flyttar till Örebro en bostad. Bostadsgarantin är ett korttidskontrakt som innebär att samtliga studenter som flyttar till Örebro (utanför pendlingsavstånd) garanteras en bostad under det första halvåret. Evenemang för möten Under året har ÖBO likt andra år varit med och anordnat olika evenemang och träffar för att få människor att mötas. VOX-festivalen är ett årligt återkommande evenemang som ÖBO anordnar tillsammans med lokala föreningar. För sjätte året i rad fylldes dagarna med filmvisning, musik, dans och aktiviteter för stora och små. Vi har även arrangerat aktivitetsdagar i våra stadsdelar. Det har varit loppis, grillkvällar och stadsdelsdagar med uppträdande och karuseller. Vi tror att dessa sociala aktiviteter har stor betydelse för både trygghet och trivsel, då man har möjlighet att umgås, träffas och prata med grannar. 9

10 2 Miljöansvar Med dagens utsläpp av växthusgaser och användandet av jordens resurser orsakar vi allvarliga klimatförändringar. Det behövs en radikal förändring av vårt sätt att använda jordens resurser, där vi tar ansvar för vår gemensamma miljö. ÖBO ska mellan 2008 och 2015 ha sänkt koldioxidutsläppen med 20 procent i jämförelse med Det är ett tufft men realistiskt åtagande som vi arbetar på bred front för att klara. Hösten 2011 startade ÖBO en väderstation som ger information om temperaturer, väder och vind. Så kan vi på ett effektivare sätt styra temperaturerna i våra fastigheter och minska energiåtgången. Dessutom kan vi utnyttja väderstationen till att styra utomhusbelysningen mer effektivt. ÖBO tänker miljösmart både när vi bygger om och när vi bygger nya bostäder. Vi använder material och tekniska lösningar som bidrar till sänkt energiförbrukning och bekvämare boenden. Vi ställer krav på byggnadsmaterial, för att minska användandet av miljö- och hälsofarliga substanser. Energitjuvar i våra tvättstugor Under 2011 har vi ägnat våra tvättstugor extra uppmärksamhet då de slukar mycket energi. Vi byter successivt ut gamla maskiner mot nya som är betydligt mer energieffektiva. Genom att byta ut gamla maskiner i tvättstugan mot nya, minskas energiförbrukningen radikalt i tvättstugan, ofta med upp till drygt 40 procent. Den största minskningen får vi när vi byter ut torkskåp och torktumlare. De sänkta energikostnaderna gör att investeringen är betald på tre år. Uppvärmda markytor För två år sedan tog vi beslut om att se över och stänga av uppvärmningen av markytor i anslutning till garage och källarutrymmen där det är möjligt. Beslutet medförde ökat behov av snöröjning, men besparingen av energi är stor. På de utrymmen vi hittills stängt av har vi sänkt uppvärmningskostnaderna med 2,5 miljoner kronor per år. Klimatsmart belysning i Baronbackarna Stadsdelen Baronbackarna har fått en ny klimatsmart LED-belysning såväl inomhus som utomhus. Den nya belysningen drar en femtedel mindre energi än den tidigare och dessutom håller den längre och lyser bättre. Projektet är det första i Örebro och troligtvis även det första i landet!, säger Jonas Tannerstad, projektansvarig på ÖBO. Tack vare den ökade efterfrågan av LED-belysning står leverantören nu i ett läge där 80 procent av deras utvecklingskostnader på belysningssidan är relaterade till LED. Efter en lång startsträcka så börjar det nu lossa, LED-ljus kan komma att dominera marknaden framöver. Vi går i fronten. EU-projekt för vattenbesparing ÖBO har som enda bostadsföretag i Sverige, det enda i Norden och som ett av sju företag i Europa, beviljats pengar från EU för att satsa på individuell mätning och debitering av varmt och kallt vatten. EU-projektet kallas 10

11 BECA. Inom ramen för detta projekt mäter vi varmt och kallt vatten i 430 lägenheter. Vi räknar med att sänka vattenförbrukningen kraftigt. Motiveringen från EU till att bevilja pengar till ÖBO är att man anser att vår lösning sticker ut för att den är unik, enkel och uppbyggd med standardiserad industriell teknik som även finns tillgänglig ute i Europa. Det innebär stora volymer som ger bättre priser och därför kan fler företag ges möjlighet att genomföra energibesparande åtgärder. Vind i seglen ÖBO satsar på vindkraft. Som stor fastighetsägare förbrukar vi mycket el som i sin tur ger en negativ effekt på klimatet. Genom att tillföra ren vindkraft till marknaden så minskar vår klimatpåverkan betydligt. En annan anledning är att vi bedömer att elpriserna fortsätter att öka. Genom vårt delägarskap i vindkraft kan vi hålla nere våra framtida kostnader. Vind är med andra ord bra både för klimatet och för våra hyresgästers framtida hyror. Sortera rätt det är lätt! Det finns många enkla saker som kan göras för att förbättra miljön och klimatet. En del är att sortera våra sopor. ÖBO har sopinformatörer som knackar dörr för att visa och berätta hur man sorterar sopor. Vi har samarbeten med skolklasser som sköter några av våra miljöbodar och vi har tagit fram ett digitalt sopspel i undervisningssyfte. Information och skyltar i miljöbodarna har förbättrats för att förenkla sorteringen. Miljökonventet För att inspirera ett fortsatt aktivt miljöarbete ordnade ÖBO under 2011 ett miljökonvent, en halv utbildningsdag för all personal. Dagen innehöll ett stort urval av olika föreläsningar och diskussioner om hur alla kan bidra till att nå våra gemensamma miljömål. Klimatsmart gräsklippare Under sommaren 2011 har Brickebacken provat en ny klimatsmart gräsklippare. Med hjälp av häst har ÖBO klippt gräset i Saxons park. Ett klippaggregat har varit kopplat till hästen. Vid stolpar och träd fick hästen beta gräset. Tala om naturlig utomhusskötsel, eller hur? säger Håkan Gustavsson, bovärd i Brickebacken och initiativtagare till projektet. Miljövänlig fordonspark ÖBO byter successivt ut fordonsparken till miljövänligare alternativ. 11

12 Ekonomisk 3hållbarhet ÖBO ser fastigheter som långsiktiga investeringar. Genom god och ansvarsfull fastighetsförvaltning i kombination med en stabil ekonomisk utveckling i företaget ges förutsättning för hållbara och attraktiva bostäder under många år. Grunden för allt CSR-arbete är en stabil ekonomi som ger långsiktig handlingsfrihet. Utöver det krävs kunskap, kreativitet och engagemang för att kunna utveckla och förbättra verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ibland krävs det lite dyrare investeringar för att ta ett kliv närmare ett hållbart samhälle. På sikt räknar ÖBO med att få igen investeringarna i form av lägre kostnader, som bland annat lägre energikostnader, färre akutskador i våra lägenheter, minskad skadegörelse och minskad omflytting som en följd av ökad trivsel. För samhället bidrar ett offensivt CSR-arbete till minskad miljöbelastning, att människor mår bättre och att vi gemensamt med andra aktörer tar ett samhällsansvar. Ny lag Den svenska allmännyttan har fått en ny lag som trädde i kraft 1 januari 2011, vilket påverkar de kommunala bolagens förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Förändringarna i lagen innebär inte att vårt samhällsansvar kommer att minska, då verksamheten redan idag bedrivs med målet att vara affärsmässig allmännytta. Årets nyproduktion Under 2011 har det hänt en hel del på nyproduktionssidan. 37 lägenheter färdigställdes under året, 223 var under produktion och cirka 240 lägenheter har planerats och beräknas byggas under

13 Modernt och trivsamt med gångavstånd till city 101 lägenheter i fem till sju våningar höga flerbostadshus står klara på Eyrafältet mellan december 2011 och maj Husen anknyter till ÖBOs tidigare bostäder på Eyrafältet. Därmed blir Eyrafältet ett alltmer komplett och spännande stadskvarter med en av Örebros mest dynamiska mötesplatser för idrott, evenemang och fritid. Vasaskolan Kvarteret där Vasaskolan låg tidigare, förvandlas nu till ett attraktivt bostadskvarter. ÖBO bygger 57 moderna och ytsmarta seniorbostäder, som ingår i vårt nya erbjudande ÖBO Senior Plus. Perfekt för den som med ålderns rätt vill ha ett bra boende med det lilla extra. Kilen Kvarteret Kilen, centralt på norr, är ett seniorboende som likt Vasaskolan ingår i vårt nya erbjudande ÖBO Senior Plus. Här har vi byggt 23 moderna och smarta lägenheter, som designats och utrustats för ett behagligt boende med utrymmen för både spontana träffar och arrangerade möten. Hjälmargrinden Vid Rynningeåsen bygger ÖBO hus med en energiförbrukning på max 65 kwh/m² och år. ÖBO bygger både hyresrätter i flerfamiljshus och hyrköpsradhus. 42 nya spännande bostäder blir klara för inflyttning våren Fjärde etappen i Varberga ÖBO har under 2011 totalrenoverat den fjärde etappen av Varberga. Denna stadsdel som byggdes under talet får modern interiör med sextiotalskänsla. Boende har haft möjlighet att utforma sin bostad efter individuella behov och önskemål. Vi har anpassat lägenheterna efter dagens krav där ett rymligt kök och praktiskt badrum hör till de viktigaste önskemålen. I samband med renoveringen har ÖBO strävat efter att minska belastningen på klimatet och därmed även energikostnaderna. Därför byter vi fönster och tätar värmeläckage. Vi inför FTX-ventilation, snålspolande kranar och individuell mätning av varm- och kallvatten. Ekonomiska incitament är ett bra sätt att påverka människors beteende och vi har av tidigare erfarenhet från andra projekt sett en märkbar minskning av varmvattenförbrukningen. Energianvändningen i Varberga sänks till cirka 90 kwh/m², vilket ligger under kraven som ställs för nyproduktion. Konkurrensfördel med bredband ÖBO har ett omfattande samarbete med Stadsnät för att kunna bygga ut och erbjuda våra hyresgäster en bra bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nu våra hyresgäster den allra senaste tekniken i drygt lägenheter, och utbyggnaden fortsätter. Genom Stadsnät får hyresgästerna ett brett utbud av tjänster till konkurrenskraftiga priser. Hemsparkonto Tillsammans med Ikano Bank erbjuder ÖBO ett tryggt, förmånligt sparande i form av ett hemsparkonto. Ett hemsparkonto innebär att hyresgästen sätter in en summa pengar på ett bankkonto. Räntan på beloppet används till att sänka boendekostnaderna. Varje månad. Sparpengarna sitter kvar på kontot. 13

14 Samspel med 4intressenter ÖBO som allmännyttigt bolag ska vara nyttigt för ägaren, kunderna och samhället. I samförstånd med våra intressenter utvecklar vi verksamheten på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt som är gynnsamt för alla. Ett av våra ägardirektiv är att jobba med boinflytande och delaktighet. Boinflytande är en avgörande faktor för resultatets hållbarhet. Genom boendes delaktighet och engagemang säkerställs att rätt saker åtgärdas samt att boende under processens gång blir stärkta, engagerade och tar större ansvar för sitt boende och sin boendemiljö. Nyttan av samverkan Vi samarbetar med Örebro kommun i många frågor. En av dessa är utvecklingen av de västra stadsdelarna i Örebro, där vi arbetar utifrån en gemensam målbild. Vi samarbetar även med våra leverantörer. Som stor aktör på bostadsmarknaden har vi möjlighet att samverka för att utveckla de produkter vi sätter in i våra lägenheter. Det kan till exempel vara en spisvakt som vi tillsammans med leverantören utvecklar för att få exakt den produkt vi efterfrågar, eller en funktion på tvättmaskinen som indikerar när det läggs för mycket tvätt i maskinen. Utifrån ett samhällsnyttoperspektiv är även samarbetet med våra entreprenörer en viktig del. Genom upphandling kan vi numera ställa krav på entreprenörerna om att en viss procent av deras anställda ska bo i någon av våra stadsdelar eller att de erbjuder praktik till någon som är arbetslös och som bor i ÖBOs bostadsbestånd. Eurhonet Med det europeiska nätverket Eurhonet har vi ett nyttigt och lärorikt erfarenhetsutbyte inom en rad utvecklingsområden, bland annat CSR, social integration, HRfrågor, äldre och energifrågor. Inom Eurhonet delar vi en gemensam vision att bli bäst inom våra lokala marknader, och det blir vi genom att ta del av internationell kunskap och lära av de bästa. Sponsring ÖBO har en tydlig sponsringspolicy. Sponsringen ser vi som ett sätt att stärka våra relationer med omvärlden. De organisationer och verksamheter vi stödjer ligger i linje med de värderingar som ÖBO står för. Vi sponsrar de allsvenska fotbollslagen KIF Örebro DFF och Örebro SK. I gengäld bjuds våra hyresgäster på entre till en match. De senaste åren har ÖBO varit huvudsponsor för evenemanget O, Helga Natt, som även sänds på tv varje år. Det gör vi för att bidra till att stärka ÖBOs varumärke samt Örebro som en attraktiv stad i regionen. 14

15 Under året har ÖBO fortsatt att sponsra ett stort antal föreningar med verksamhet riktad mot barn och ungdomar i våra stora stadsdelar. Vi har stöttat kulturaktiviteter, sommarkollo, idrottsaktiviteter, simskolor för vuxna och traditionsenliga firanden under året, som midsommar och luciafiranden. Ett exempel på en lokal förening vi stödjer ekonomiskt är Multibasket i Vivalla. Som motprestation får ÖBO hjälp med utdelning av information till våra hyresgäster och klubben är fadder för och sköter om några av våra miljöstationer. Sociala medier Vi utvecklar vårt sätt att föra dialog med vår omvärld. Traditionella hyresgästträffar och information i brevlådan arbetar vi fortfarande med, men under året har vi förnyat vårt sätt att kommunicera. Vi finns på Facebook, vi bloggar och vi finns med på My Newsdesk. Att jobba med sociala medier stärker våra relationer med omvärlden. Primärt handlar det om att föra en dialog och skapa en relation, och idag finns en efterfrågan på snabba, personliga svar på frågor om allt. Gör din röst hörd Tyck om ÖBO! Att vara lyhörd och lyssna på våra kunders önskemål och synpunkter är en del av vårt dagliga jobb. För att ta tillvara på synpunkterna och kunna förbättra och utveckla ÖBO, skapar Nu har vi vi en system som fungerar som en kunskapsbank. Under året har vi utvecklat öppnat portarna så att du och alla som vill kan tycka till om oss. Ris och ros, tips och idéer, högt och lågt det viktiga för oss är att du får möjligheten att göra din röst hörd. Du kan till exempel tycka till om vår service, ditt boende, din stadsdel eller kanske en funktion på hemsidan där ge oss vem ett smart som tips! helst kan lämna Låt oss veta vad du tycker på synpunkter, klagomål eller komma med tips och idéer. ÖBOvärdar För hyresgäster som har ett större engagemang och vill vara delaktig finns det på många ställen möjlighet att vara en del i den dagliga förvaltningen. Vi har garagevärdar, källarvärdar, tvättstugevärdar och inflyttningsvärdar. Finns ett intresse av att sköta om gårdsmiljön kan man vara gårdspysslare eller till och med självförvaltare, då ingår man avtal med ÖBO och får ersättning för sin insats. Deltagande och engagemang sprider sig gärna till andra och skapar ofta god gemenskap. Årets boinflytandebovärd För tredje året i rad utser företaget den bovärd som på ett föredömligt sätt arbetat med boinflytande och delaktighet bland hyresgästerna. Årets boinflytandebovärd röstades fram internt och flest röster fick Bengt Thyr, bovärd på Norr. CSR i inköpspolicyn ÖBO tar ett miljö- och samhällsansvar på olika sätt i samband med inköp och upphandlingar. En väl fungerande process för inköp och upphandling minskar risken för att använda leverantörer som inte uppfyller dagens krav med avseende på miljö, hälsa och sociala frågor. Miljökrav ställs till exempel på användandet av kemiska produkter, eller på en leverantörs fordonspark. Vi ställer även sociala krav på till exempel leverantörers arbetsmarknadsengagemang och/eller tillhandahållande av studie- och praktikplatser för arbetslösa. 15

16 God 5arbetsmiljö ÖBOs personal har hög kompetens och stort engagemang. Trivseln är hög och det finns en vilja att utvecklas. Med kontinuerlig satsning på medarbetarna ges förutsättningar för en fortsatt bra arbetsinsats. ÖBO sätter stort värde på sina medarbetare. Att medarbetarna trivs och mår bra är en förutsättning för att alla ska känna sig engagerade och ha viljan att utföra ett bra arbete. Precis som våra hyresgäster vill ha möjlighet att påverka sitt boende, vill ÖBO också att medarbetarna ska ha inflytande över sitt arbete. Gemensam värdegrund Inom ÖBO finns fyra värdegrunder: Människors lika värde Miljöansvar Samhällsansvar Öppenhet Dessa värden ligger till grund för den verksamhet ÖBO bedriver. Vi kommunicerar kontinuerligt våra värden och värderingar i det dagliga arbetet. ÖBOs guldkorn Guldkornen är de kärnvärden som ligger till grund för vår vision Hem för dig och som skapar en plattform för vårt varumärke. ÖBO har nio guldkorn varav ett är stolt och engagerad personal. För att ÖBO ska nå företagsmålen och däribland vara Örebros attraktivaste hyresvärd och arbetsgivare är det en förutsättning att medarbetarna trivs och är stolta över sitt arbete. Medarbetarna ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån hyresgästers behov och önskemål. Detta säkerställs bland annat genom kompetensutveckling, personalvård, bra ledarskap med tydliga mandat när det gäller ansvar och befogenheter samt kommunikation av vår gemensamma värdegrund. Service för dig I Brickebacken har man arbetat med att förbättra mötet och kommunikationen med medarbetare, kunder och entreprenörer i distriktet. För att uppnå ett gemensamt förhållningssätt har egna ledord formulerats; service engagemang, pålitlighet, omtanke, ansvar och sympati. Ledorden har i likhet med guldkornen en vägledande funktion och dessa aktualiseras kontinuerligt vid möten, genom delaktighet och genom tydliga arbetssätt. Målet är att ledordens innebörd blir en självklarhet inom hela Bostad. Ledarakademin Våren 2011 startade ÖBO en ledarakademi för medarbetare som visar drivkraft och engagemang och som kan tänka sig att i framtiden bli ledare inom ÖBO. 14 medarbetare deltog i den första omgången. Utbildningen varvas med teori och praktik, grupparbeten och diskussioner. Individuell utveckling och samspelet människor emellan står i centrum under hela programmet. Innehållet i stora drag har handlat om; Omvärld och samhällsfrågor, beteenden, attityder, värderingar, ledarskap, motivation och engagemang, kommunikation och information, kundfokus och kundvård, ekonomi och miljö/hållbarhetsfrågor. 16

17 Eurhonet utbytesprogram Genom vårt deltagande i Eurhonet har ÖBOs anställda fått nya utvecklingsmöjligheter genom nätverkets utbytesprogram. Syftet är att öka kompetensen bland medarbetarna genom att lära sig av andra. Det kan handla om att man får nya idéer och tankesätt som kan vara till nytta på hemmaplan i ett kortare eller längre perspektiv. Hösten 2011 har två grupper tagit del av utbytesprogrammet. Bland annat gjordes studiebesök i olika bostadsområden, man deltog i hyresgästträffar, olika kundmöten och mottagande av felanmälan. Programmet var brett och berörde olika delar i förvaltningen så som fastighetssystem, underhåll och reparationer, kundbemötande och service. Under vår vistelse var vi på ett områdeskontor och fick vara med i deras vardag med bland annat besiktningar och kundbesök. Även fast vi är ungefär lika stora så finns det mycket olikheter i arbetssätt, vilket var intressant att ta del av, säger Mia Ekdahl, distriktskoordinator i Tybble. melodifestivaltema, curlingturnering och bowlingkväll. För den fiskeintresserade erbjöds Ålandsfiske och en fiskedag vid sjön Norrämten utanför Örebro. FC ÖBO United är fortsatt aktiv i Korpenserien i fotboll, och ÖBO-löparna deltog på Vårruset, Blodomloppet, Grabbhalvan och Åstadsloppet med fina resultat. Friskvårdsbidrag Att medarbetarna har hälsan i behåll är viktigt. God hälsa är en förutsättning för att med medarbetarna ska må bra och för att hålla nere sjukfrånvaron. Genom att bidra med kronor per anställd och år till motionsaktiviteter vill ÖBO bidra till och stimulera hälsosam friskvård. Den enskilde medarbetaren står för 20 procent av kostnaden. Kompetensutveckling Under 2011 genomfördes kompetensutveckling bland personalen för 1,6 miljoner kronor, vilket motsvarar kronor per anställd. Utbildningarna har genomförts både internt och externt och har berört medarbetare inom olika delar av företaget, bland ledare och övriga anställda. Utöver de direkta kostnaderna på kompetensutveckling har arbetstid lagts ner på både intern och extern utbildning. Dessutom har ungefär lika mycket lagts på konferenskostnader. Personalklubben ÖBO har en aktiv och väl fungerande personalklubb som erbjuder gemensamma aktiviteter. Under 2011 ordnades uppskattade aktiviteter som till exempel företagsfest med 17

18 1 Socialt ansvar Indikator Enhet SKY snitt Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m2 42,5 42,5 42, rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig hyra per bostadstyp 1 rok kr/m (ej möblerat, ej studentrum) 2 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok Förändringar i fastighetsbeståndet % 0,03-4,30 0,01 0,12 Nyproduktion av hyresrätter Antal Fastighetsförvärv Antal ,7 Avyttringar (antal lägenheter) Antal Driftkostnadsutveckling* kr/m Hyresutveckling kr/m % 2,7 3,5 2,25 2,4 Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern % 10,3 9,9 9,9 22,4 Intern % 5,7 5,2 4,8 8,5 Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal ,7 Ekonomiska skäl Antal ,5 Andel av kommunens specialboenden som bostadsföretaget tillhandahåller % 96,2 92,8 88,4 63,9 Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej Ja Ja Ja Kostnader för socialt ansvar** kr/lgh Kostnader för företagets sociala hjälp (bosociala gruppen) kr/lgh Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd % 38,6 38,2 38,3 52,9 Andel hyresgäster över 65 år % 15,1 15,0 15,4 Företaget arbetar löpande med säkerhetsoch trygghetsfrågor Ja/Nej Ja Ja Ja Andel av företagets hyresgäster som är trygg i sitt boende Trygghetsindex % 78,9 78,1-78,0 * med driftkostnad avses drift-, administrations-, och företagsövergripande kostnader ** interna + externa kostnader. Den stora skillnaden beror på ändring av definition SKY snitt se förklaring sid 22 18

19 2 Miljöansvar Indikator Enhet SKY snitt Företaget arbetar i enlighet med något miljöledningssystem, ex ISO Ja/Nej Ja* Ja* Ja* Företaget ställer miljökrav och gör miljöbedömningar i samband med nyproduktion och renovering Ja/Nej Ja Ja Ja* Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet Total kwh/m² atemp 162,5 164,7 158,6 147,7 (normalårskorrigerad) varav Fjärrvärme % 83,6 84,3 84,9 95,5 Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning (normalårskorrigerad förbrukning av värme) El % 15,7 14,9 14,4 13,9 Olja % 0,05 0,10 0,04 0,3 Biobränsle % 0,6 0,6 0,6 0,1 Fjärrkyla % 0,0 0,0 0,0 0,0 Solfångare % 0,1 0,1 0,1 0,0 kg/m² atemp 20,7 20,8 19,7 Fjärrvärme % 68,0 69,1 70,2 86,4 El % 31,9 30,7 29,7 12,6 Olja % 0,10 0,15 0,09 0,86 Biobränsle % 0,04 0,04 0,04 0,0 Fjärrkyla % 0,0 0,0 0,0 0,0 Solfångare % 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2 minskning, basår 2005 % 6,4 6,1 11,0 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % ** 74,5 Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton CO2/år Vattenförbrukning i beståndet Total m³/ m²atemp 1,39 1,37 1,34 1,34 Varm l/m² atemp Kall l/m² atemp Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Kompost kg/lgh Restavfall kg/lgh Återvinningsmaterial kg/lgh atemp = uppvärmd yta mer än 10ºC * Det finns inget system i enlighet med någon standard. Flera riktlinjer och direktiv är uppbyggda i enlighet med ISO 14001, men ej ett komplett system. ** Antagande att 85 % av fjärrvärmen är grön SKY snitt se förklaring sid 22 19

20 3 Ekonomisk hållbarhet Indikator Enhet SKY snitt Andel renoverade lägenheter i relation till befintligt fastighetsbestånd % 1,3 1,9 2,1 1,8 Nedlagda investeringar och underhållskostnader (exklusive nyproduktion) Mkr Tkr/lgh Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder Övriga % 99,64 99,53 99,66 99,59 Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr Förvärv Mkr 1,4 2,5 15,5 5,3 Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja SKY snitt se förklaring sid 22 4 Samspel med intressenter Indikator Enhet SKY snitt Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % 81,3 81,3-81,0 Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej Nej Nej Nej SKY snitt se förklaring sid 22 20

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2012 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

En hållbar berättelse 2011

En hållbar berättelse 2011 Riksbyggen Huvudkontor: Kungsbron 21 106 18 Stockholm Tel 0771-860 860 Dag&Natt www.riksbyggen.se info@riksbyggen.se En hållbar berättelse 2011 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Riksbyggen

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

eslövs bostads ab 2012 års redovisning

eslövs bostads ab 2012 års redovisning eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer