ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER"

Transkript

1 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna avtalsvillkr ) tillämpas på tjänster sm Andelslaget Optwest (nedan teleföretag ) tillhandahåller knsumentkunder. Villkren tillämpas på fiberanslutningsavtal mellan teleföretaget ch kunden samt på eventuell utrustning sm teleföretaget levererar till kunden sm en del av en tjänsteleverans. Villkren baserar sig på Centralförbundet för telekmmunikatin ch infrmatinsteknik Ficm rf:s rekmmendatin m allmänna leveransvillkr för knsumentkunder. Läs nggrant teleföretagets allmänna avtalsvillkr, tjänstespecifika specialvillkr, prislistan samt eventuella kampanjvillkr ch bruksanvisningar innan du ingår ett avtal (för avtalsvillkrens priritetsrdning se punkt 14). Alla nämnda villkr ch anvisningar gäller när tjänsterna tillhandahålls för en knsument sm i huvudsak använder tjänsterna för annat ändamål än näringsverksamhet. Villkren ch anvisningarna finns att få hs teleföretaget ch dess kundtjänst samt på teleföretagets webbplats. Mer infrmatin m tjänsten ges av teleföretaget. De allmänna avtalsvillkren för tjänsterna mfattar alla ptentiella faser från det att avtalet ingås till att tjänsten levereras, används ch begränsas, eventuella fel uppkmmer ch åtgärdas samt avtalet ändras ch avslutas. Särskilt följande centrala frågr kring avtalsvillkren inverkar väsentligt på tjänsteanvändarens ställning. Avtalets ikraftträdande ch giltighetstid Avtalet träder i kraft ch gäller tillsvidare då rderbekräftelsen är gdkänd av kunden ch teleföretaget. Ansvar för användningen ch avgifterna Teleföretaget ansvarar i enlighet med avtalet för de tjänster sm erbjuds ch levereras. I egenskap av kund ansvarar du för användningen av fiberanslutningen ch för avgifterna för denna, även m du skulle ha överlåtit den till någn annan. Observera att kmmunikatinstjänster även kan användas för att beställa andra avgiftsbelagda tjänster. Iaktta därför särskild försiktighet vid användningen av tjänsterna (jfr kreditkrt). Skydda din fiberanslutning med en persnlig kd (t.ex. PIN-kd) m det är tekniskt möjligt. Om terminalen, kden eller smartkrtet förkmmer eller blir stulet, kntakta medelbart teleföretaget för att undvika ansvar för eventuellt missbruk (se punkterna 4.2 ch 4.3). Infrmatinssäkerhet Teleföretaget ansvarar för infrmatinssäkerheten i sitt eget kmmunikatinsnät ch för de infrmatinssäkerhetstjänster sm teleföretaget tillhandahåller. Till övriga delar ansvarar du själv för en tillräcklig infrmatinssäkerhet vid användningen av tjänsten, utrustningen ch prgrammen. Skydda därför din utrustning med hjälp av en infrmatinssäkerhetstjänst ch se till att den uppdateras kntinuerligt. Din egen msrgsfullhet har betydelse för ansvars- ch skadeståndsfrågrna (se 4.2). Anvisningar ch vägledning fås av teleföretaget. Dröjsmål ch avbrtt Kmmunikatinstjänster är kmplexa tjänster. Därför kan det förekmma dröjsmål eller tillfälliga avbrtt i tjänsterna även m det inte skulle vara någt fel på tjänsten. Dröjsmål ch avbrtt kan ber på många lika faktrer, men härrör sig vanligtvis från överbelastning av näten, skicket på näten, nätunderhåll ch terminalen eller terminalens inställningar (se 4.4, 5.2, 5.7 ch 7). Om det förekmmer dröjsmål eller avbrtt i kmmunikatinstjänsten, läs i punkt 5.4 hur du ska göra för att trygga dina rättigheter. Ändringar Tjänstens egenskaper eller de tillämpliga villkren kan ändras eftersm teleföretaget har rätt att med vissa begränsningar göra ändringar av de grunder sm anges i avtalsvillkren (se 11.1) har Ni i allmänhet rätt att säga upp avtalet eller tjänsten med medelbar verkan (se 11.2). Lägg märke vid att vid återbetalning av fiberanslutningsavgiften uppbärs en avgift för uppsägandet enligt teleblagets prislista. Kundtjänst Du kan kntakta teleföretagets kundtjänst via lika kanaler, t.ex. per telefn, över Internet, med e-pst eller annan kundkmmunikatinskanal. Kntaktuppgifterna finns bland annat på avtalet eller fakturan. Återställande av material När en nyttjanderätt upphör ska du på begäran av teleföretaget återställa eller förstöra det till dig överlåtna riginalmaterialet samt eventuella kpir av materialet, t.ex. prgram, handböcker för prgram samt installatiner ch/eller på annat sätt kpierade versiner av materialet (se 4.1). Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

2 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 2 Innehåll INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN DEFINITIONER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE INGÅENDE AV AVTAL Avtalets ikraftträdande Vägran att ingå avtal Förskttsbetalning ch säkerhet LEVERANS AV TJÄNST Leverans ch leveranstid Kundens medverkan ch förutsättningar för leveransen Kundens utrustning ch prgram Kder ch ändringar av dessa ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN Nyttjanderätt till tjänsten Ansvar för användningen av tjänsten Obehörig användning av kmmunikatinstjänsten Tjänstens art ch egenskaper Omständigheter sm inverkar på tjänstens funktin Infrmatinssäkerheten i kmmunikatinsnätet. 6 5 DRÖJSMÅL OCH FEL I TJÄNSTEN, SKADESTÅND Dröjsmål i en kmmunikatinstjänst ch kundens rätt till standardersättning ch skadestånd Fel i kmmunikatinstjänsten, rättelse av fel, prisavdrag ch standardgttgörelse Skadestånd ch åtgärder för att begränsa skadan Anmälan m dröjsmål eller fel Fel i annan tjänst eller utrustning Frce majeure Bygg- ch underhållsarbeten på nätet BEGRÄNSNING ELLER STÄNGNING AV TJÄNSTERNAS ANVÄNDNING UNDERHÅLL OCH SERVICE AVGIFTER Prislista ch avgifter Avgifter för ändringar samt för avbrtt ch öppning av tjänst Fakturering BEHANDLING AV KUNDUPPGIFTER Behandling av kundens persn- ch identifieringsuppgifter ÖVERFÖRING AV AVTAL Teleföretagets rätt att överföra avtalet ch avtalsenliga frdringar Kundens rätt att överföra avtalet ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR Ändringar i avtalsvillkr, tjänster ch avgifter Infrmatin m ändring av avtalsvillkr, tjänster ch avgifter samt påföljder UPPHÖRANDE AV AVTAL Uppsägning Hävning... Fel! Bkmärket är inte definierat Återställande när ett avtal upphör Upphörande av prduktinen av tjänsten KONTAKTUPPGIFTER OCH MEDDELANDEN ÖVRIGA VILLKOR MENINGSSKILJAKTIGHETER VILLKORENS GILTIGHETSTID DEFINITIONER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE I detta avtal avses med Teleföretag Andelslaget Optwest Kund en knsumentkund sm ingår eller har ingått avtal med teleföretaget m användningen av en tjänst ch använder denna tjänst i huvudsak för annat ändamål än näringsverksamhet Användare en persn sm använder tjänsten. Användaren är inte nödvändigtvis den sm har ingått avtalet. Tjänsteleverantör den leverantör sm förutm teleföretaget levererar tjänster i kmmunikatinsnätet. Avtal ett avtal sm har ingåtts mellan kunden ch teleföretaget m en fiberanslutning, en tjänst eller ett tjänstepaket. Tjänst en kmmunikatinstjänst sm ingår i teleföretagets eller i en annan tjänsteleverantörs srtiment eller en tilläggs- ch innehållstjänst i anknytning till kmmunikatinstjänster. Kmmunikatinstjänst överföring, distributin ch tillhandahållande av meddelanden i det kmmunikatinsnät sm teleföretaget använder. Tilläggs- ch innehållstjänster är inte kmmunikatinstjänster. Tilläggstjänst bl.a. lagringstjänster samt infrmatinssäkerhetstjänster. Innehållstjänst tillhandahållande av lika slags innehåll för kunderna, t.ex. nyhets-, aktualitets- ch underhållningstjänster. Innehållstjänster levereras av annan tjänsteleverantör än teleföretaget. Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

3 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 3 Kmmunikatinsnät ett system sm består av sammankpplade ledningar ch anrdningar ch sm är avsett för överföring eller distributin av meddelanden. Kmmunikatinsnät är det ptiska fasta nätet. Kunden ch teleföretaget kan ckså ingå avtal m leverans ch underhåll av kmmunikatinsnätet. Då fastställs specialvillkr för varje fall separat. Fiberanslutning den fiberanslutningspunkt eller den gränspunkt där det inmhusnät eller den teleterminal sm kunden ansvarar för kpplas till teleföretagets kmmunikatinsnät så att kunden får tillgång till kmmunikatinstjänsterna. Fiberanslutningen kan vara en bredbands Internetanslutning eller en kabel-tvanslutning.. Dessa allmänna avtalsvillkr tillämpas på Internettjänsten sm teleföretaget tillhandahåller kunder. Villkren tillämpas även till tillämpliga delar på fiberanslutningsavtal mellan teleföretaget ch kunden samt på eventuell utrustning sm teleföretaget levererar till kunden sm en del av en tjänsteleverans. Teleblaget har rätt att av kunden uppbära en förskttsbetalning för fiberanslutningen. Teleföretaget kan emellertid kräva rimlig säkerhet även under avtalsförhållandet m kunden har försatts i knkurs eller en myndighet har knstaterat att kunden annars är inslvent. Teleföretaget har rätt att kntrllera kundens kreditupplysningar när avtalet ingås i syfte att utreda huruvida förskttsbetalning eller säkerhet bör krävas. Teleföretaget betalar ingen ränta på erlagd förskttsbetalning eller säkerhetsavgift. Teleföretaget har rätt att ur säkerheten uppbära sin frdran inklusive dröjsmålsränta ch indrivningskstnader. Kunden ansvarar för säkerhetens pantförvaltnings- ch realiseringskstnader. Säkerheten återställs när det inte längre föreligger grund för den ch senast efter att avtalet upphört. Eventuell förskttsbetalning sm inte använts ska återställas utan dröjsmål efter att avtalet upphört. 2 INGÅENDE AV AVTAL 2.1 Avtalets ikraftträdande Avtal m fiberanslutning till kmmunikatinsnätet ch en kmmunikatinstjänst ska ingås skriftligen. Teleföretaget tillhandahåller endast Internet-tjänst till kunderna. Alla andra kmmunikatinstjänster skall avtalas med en tjänsteleverantör. Ikraftträdandet av ett avtal kan ckså förutsätta att kunden har erlagt en förskttsbetalning eller ställt en säkerhet (se 2.3). Avtalet träder i kraft när teleföretaget har gdkänt kundens beställning genm att skicka en rderbekräftelse eller öppnat tjänsten. Teleföretaget meddelar i avtalet eller rderbekräftelsen gällande kmmunikatinstjänsten när avtalet träder i kraft, ch vid behv på vilket sätt kunden underrättas m avtalets ikraftträdande. 2.2 Vägran att ingå avtal Teleföretaget har rätt att vägra gdkänna kundens beställning. 2.3 Förskttsbetalning ch säkerhet Teleföretaget har rätt att av kunden kräva en skälig förskttsbetalning eller säkerhet för avtalsenliga avgifter när avtalet ingås, m särskilda skäl till detta föreligger på grund av förutsebar inslvens eller en annan liknande mständighet. Till dessa hör t.ex. mtiverad förutsebar betalningsvilja, anteckning m betalningsanmärkning, misslyckat utmätningsförsök ch situatiner där kunden står i skuld till någt teleföretag eller där kundens kreditupplysningar inte kan kntrlleras i tillräcklig mfattning, eller m kunden inte uppger sin adress. 3 LEVERANS AV TJÄNST 3.1 Leverans ch leveranstid Teleföretaget eller dess avtalspartner levererar tjänsten såsm fastställts i avtalet eller avtalats på annat sätt. 3.2 Kundens medverkan ch förutsättningar för leveransen Kunden är skyldig att medverka till leverans av tjänsten ch sörja för anskaffningen ch installatinen av terminaler ch liknande sm faller på kundens ansvar. Teleföretaget är skyldigt att ge kunden anvisningar m förutsättningarna för tjänsteleveransen. Förutsättningar för leverans är bland annat att kunden har gett teleföretaget krrekta (t.ex. den exakta leveransadressen) ch tillräckliga (t.ex. avsides läge eller svår terräng) uppgifter för leverans av tjänsten, kunden har säkerställt en behindrad åtkmst till de aktuella lkalerna, driftstället är försett med ett tillräckligt el- ch inmhusnät, de lkaler ch den utrustning sm kunden ansvarar för är i skick ch förenliga med de bestämmelser sm gäller för dem, kunden har de myndighetstillstånd sm leveransen av tjänsten förutsätter ch har erlagt kstnaderna för tillstånden ch kunden har nyttjanderätter till prdukterna ch till de prgram sm ska anslutas till prdukterna. För nyttjanderätten till de prgram sm ingår i den avtalade tjänsten ansvarar emellertid teleföretaget. Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

4 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 4 Teleföretaget ch kunden kan avtala m en uppskattning av priset m leveransen av tjänsten förutsätter byggande av ett nät eller en förbindelse eller andra åtgärder för vilka kstnaderna inte bindande kan uppskattas i förväg. Det slutliga priset på tjänsten kan överskrida det uppskattade priset i avtalet med högst 15 % eller en annan gräns sm avtalats separat med kunden. Tjänsten betraktas sm levererad när teleföretaget har vidtagit alla åtgärder sm behövs för att ta i bruk tjänsten. 3.3 Kundens utrustning ch prgram Kunden ansvarar för anskaffningen ch installatinen av utrustningen ch prgrammen, för inmhusnätet ch de arbeten sm ska utföras i anslutning till detta samt för anskaffningen av ytterligare system för att skydda ch säkra sin utrustning ch sina prgram, m inte annat har avtalats. Om leveransen mfattar prgramleveranser, ingår inte uppdateringar eller ändringar av dessa i leveransen. Utrustning eller prgram sm stör nätets eller tjänstens funktiner behandlas i punkt 4.1. Kunden ansvarar för att utrustning ch prgram sm skaffats av någn annan än teleföretaget är gdkända, i fullgtt skick ch förenliga med lagstiftning ch föreskrifter. 3.4 Kder ch ändringar av dessa Teleföretaget har rätt att besluta m de kder sm ställs till kundens förfgande, t.ex. användarkder, adresser, nummer ch andra liknande identifieringsuppgifter ch kder. Teleföretaget har rätt att ändra givna identifieringsuppgifter ch kder m lagstiftning, myndighetsföreskrifter eller mständigheter sm berr på kmmunikatinsnätet, kunden, leveransen av tjänsten eller datasäkerheten eller andra mtsvarande rsaker förutsätter detta. Teleföretaget infrmerar kunden m ändringar i identifieringsuppgifterna eller kderna i gd tid, i regel senast två (2) månader innan ändringarna träder i kraft. Teleföretaget har rätt att ställa identifieringsuppgifter ch kder till tredje parts förfgande, m de inte har varit i kundens eget bruk under de sex (6) senaste månaderna. Kunden har inte rätt till identifieringsuppgifterna ch kderna när avtalet har upphört. 4 ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN 4.1 Nyttjanderätt till tjänsten Kunden har rätt att använda teleföretagets tjänster på det sätt sm anges i avtalet, de allmänna avtalsvillkren ch de tjänstespecifika specialvillkren samt i eventuella kampanjavtal ch bruksanvisningar. Teleföretaget sörjer för sitt kmmunikatinsnät ch sina kmmunikatinstjänster så att kunden har tillgång till tjänsten såsm avtalats. De immateriella rättigheter sm hänför sig till teleföretagets tjänster ch prdukter tillhör teleföretaget eller en tredje part, till exempel ägaren till ett prgram. Teleföretaget beviljar kunden en begränsad nyttjanderätt under avtalets giltighetstid till den tjänst sm mfattas av avtalet samt till de elektrniska prgram ch dkument sm levererats med utgångspunkt i avtalet. Tjänsten ch utrustning, prgram, dkument ch annat material sm med nyttjanderätt överlåtits tillsammans med tjänsten ska användas under iakttagande av teleföretagets eller tredje parts, t.ex. prgramägarens, anvisningar ch endast för avtalat ändamål. Kunden har inte rätt att utan teleföretagets skriftliga samtycke i förväg kpiera, översätta eller ändra dkument eller prgram eller överlåta dem till en tredje part, m inte annat följer av tvingande lagstiftning. När nyttjanderätten upphör ska kunden på teleföretagets begäran ch på egen bekstnad återlämna eller förstöra det ursprungligen överlåtna materialet i hans besittning samt de kpir sm eventuellt framställts av materialet. Sådant överlåtet material är t.ex. prgram, handböcker för prgrammen samt installerade eller på annat sätt skapade kpir av prgrammen. Närmare upplysningar ges på teleföretagets webbplats eller av teleföretagets kundservice. Kunden ska använda tjänsten så att detta inte föranleder rimlig belastning (t.ex. utskick av skräppst eller delning av anslutningen) eller annan lägenhet för teleföretaget eller för någt annat allmänt kmmunikatinsnäts funktin eller för andra sm använder kmmunikatinsnätet eller tredje parter. Kunden ska medelbart kppla från utrustning eller prgram sm stör nätets eller tjänstens funktin. Om kunden uppsåtligen eller trts teleföretagets anmärkning använder defekta eller störningsframkallande utrustningar eller prgram, svarar han gentemt teleföretaget eller tredje part för de eventuella skadrna samt för kstnader sm felsökningen medför. Vid störningar eller prblem har teleföretaget rätt att kppla från van nämnda utrustningar eller prgram utan att höra kunden. Därtill har teleföretaget rätt att begränsa trafiken i sina kmmunikatinsnät, avbryta leveransen av tjänsten eller spärra anslutningen, ch även vidta andra nödvändiga åtgärder utan att höra kunden m detta är nödvändigt för att trygga trafiken i nätet eller tjänsternas funktin. Kunden får inte utnyttja tjänsten sm en del av sin egen tjänst, prdukt eller näringsverksamhet. Kunden får inte sälja teleföretagets tjänster vidare, förmedla tredje parts trafik över tjänsten eller dela tjänsten med tredje part. Tjänsten får inte heller i huvudsak användas för rutning av trafik mellan lika nät. Om inte annat uttryckligen har avtalats med teleföretaget får kunden i anslutning till tjänsterna varken använda eller Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

5 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 5 Installera servrar på nätet till vilka man kan upprätta förbindelser över nätet från ett annat ställe. Tjänsten får inte heller användas för att utnyttja autmatiska pstningssystem, avsett ifall det handlar m direktmarknadsföring eller någt annat ändamål. 4.2 Ansvar för användningen av tjänsten Teleföretaget ansvarar i enlighet med avtalet för de tjänster sm erbjuds ch levereras. Teleföretaget svarar inte för sådant material sm kunden har skaffat via eller med hjälp av tjänsten, för materialets funktin eller tillgänglighet ch inte heller för kundens rätt att utnyttja detta material, ifall materialet inte ingår i det material sm teleföretaget tillhandahåller. Kunden ansvarar för användningen av tjänsten ch för att användningen inte ger upphv till störningar i nätet eller stör andra användare, inte äventyrar infrmatinssäkerheten eller tillgängligheten ch inte kränker teleföretagets rättigheter. Teleföretaget befattar sig inte med det material sm förmedlas via tjänsten, förutm med stöd av myndighetsbestämmelse eller dmstlsbeslut. Teleföretaget ansvarar överlag inte för det material sm kunden eller användaren förmedlar via tjänsten eller för de rättigheter sm anknyter till detta material. Teleföretaget har rätt att förhindra användningen av tjänsten eller spärra kundens tjänst m det anser att användaren har brutit mt avtalsvillkren. Därtill har teleföretaget rätt att yrka på skadestånd av kunden för skadr sm rsakats av avtalsbrtt. Teleföretaget får ckså spärra tjänsten med stöd av myndighetsbestämmelse eller dmstlsbeslut. Teleföretaget infrmerar m dessa åtgärder på vederbörligt sätt. Om teleföretagets skyldighet ch rätt att begränsa användningen av tjänsten eller stänga kundens tjänst i övriga situatiner avtalas i punkt 6. Kunden har rätt att överlåta sin fiberanslutning till en tredje part men är då själv ansvarig för användningen av fiberanslutningen ch för skyldigheter ch avgifter enligt avtalsvillkren. Kunden använder tjänsten på eget ansvar. Kunden ska sörja för infrmatinssäkerheten vid användningen av tjänsten samt hs utrustningen ch prgrammen (se 4.5). Vid behv ska kunden förse sin kmmunikatinstjänst med spärrtjänster ch bruksgränser. Skyddsåtgärder för infrmatinssäkerheten är bland annat att kunden skaffar ch uppdaterar ett antivirus- ch brandväggsprgram, uppdaterar perativsystemet ch övriga prgram samt vidtar därmed jämförbara nödvändiga åtgärder. Teleföretaget ger basinfrmatin ch handledning i frågr sm gäller infrmatinssäkerheten hs teleföretagets tjänster. Kunden ska iaktta särskild msrgsfullhet vid användningen av tjänsterna (jfr kreditkrt) eftersm de kan användas till lika funktiner, t.ex. köp av digitalt innehåll eller av varr. Teleföretaget ansvarar för att inställningarna för de egna tjänsterna eller tjänster sm teleföretaget tillhandahåller är tillgängliga för kunden. Kunden ansvarar för att inställningarna tas i bruk. Kunden ansvarar för de prgrammeringar ch inställningar av terminaler, utrustning.d. sm påverkar användningen av tjänsten, samt för att prgrammeringarna ch inställningarna utförs, underhålls ch tas brt, m inte annat har överenskmmits. 4.3 Obehörig användning av kmmunikatinstjänsten Med behörig användning av en kmmunikatinstjänst avses en situatin där en tredje part använder kundens kmmunikatinstjänst, eller med hjälp av tjänsten använder innehålls- ch tilläggstjänster utan kundens samtycke. Även m utgångspunkten är att kunden ansvarar för användningen av tjänsten, ansvarar han för behörig användning bara m den behöriga användningen berr på att kundens varsamhet inte kan betraktas sm ringa till sin mfattning. Kunden ansvarar inte för behörig användning av en kmmunikatinstjänst efter att teleföretaget har tagit emt anmälan m användning av tjänsten. För att trygga sina rättigheter ska kunden medelbart göra en anmälan till kundtjänsten per telefn under tjänstens öppettider eller till numret sm gäller för felanmälan. Numret finns bland annat på avtalet ch på teleföretagets webbplats. Teleföretaget har rätt att medelbart stänga kmmunikatinstjänsten eller förhindra bruk av terminalen när anmälan har mttagits. Kunden ska på begäran skicka t.ex. brttsanmälan eller förundersökningsprtkll i efterhand till teleföretaget, för att teleföretaget ska kunna bedöma kundens grad av aktsamhet. 4.4 Tjänstens art ch egenskaper Teleföretaget definierar tjänstens art ch centrala egenskaper i tjänstebeskrivningen, specialvillkren för tjänsten eller annan avtalshandling sm överlåts till kunden. 4.5 Omständigheter sm inverkar på tjänstens funktin På grund av särdrag hs raditeknik, dataöverföringar ch allmänna kmmunikatinsnät kan det förekmma skuggmråden ch lkala eller tillfälliga avbrtt eller dröjsmål i teletrafiken. Hörbarheten ch tjänsternas funktin påverkas t.ex. av kundens terminal ch dess skick, rådande klimatförhållanden, mastens frm, byggnader, inmhus t.ex. av väggarnas knstruktin samt underhållsarbeten. I tjänsterna ch tillhörande Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

6 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 6 prgram kan smärre tekniska brister förekmma sm inte påverkar användningen av tjänsterna eller prgrammen i väsentlig utsträckning. Av nämnda rsaker kan teleföretaget inte garantera en avbrttsfri funktin på alla hörbarhetsmråden inm nätet (läs mer m fel på tjänster i 5.2). Teleföretaget har rätt att besluta m den reginala mfattningen för sitt nät ch m nätets egenskaper. Nätets reginala mfattning kan delvis ber på nätens belastningsnivå ch mfattningen är inte alltid statisk. Teleföretaget har rätt att dimensinera ch marbeta datatrafiken i syfte att undvika en överbelastning av nätförbindelsen sm skulle kunna inverka på tjänsternas kvalitet (läs mer m fel på tjänster i 5.2). Teleföretaget har rätt att göra smärre ändringar i sina tjänster, såtillvida att ändringarna inte har någn inverkan på det centrala innehållet i avtalet (se 11). Därtill kan teleföretaget via kmmunikatinsnäten skicka inställningar sm underlättar användningen av en anslutning till kundens terminal. Kunden kan då ta i bruk dessa inställningar. 4.6 Infrmatinssäkerheten i kmmunikatinsnätet Teleföretaget ansvarar för infrmatinssäkerheten i sitt eget kmmunikatinsnät ch för de infrmatinssäkerhetstjänster sm teleföretaget tillhandahåller. Teleföretaget ansvarar inte för eventuella störningar i det ffentliga Internet eller för andra störande faktrer utanför teleföretagets påverkansmråde. Teleföretaget kan endast vidta åtgärder för att bekämpa kränkningar av datasäkerheten ch undanröja störningar i datasäkerheten m åtgärderna är nödvändiga för att trygga kmmunikatinstjänsten, nättjänsten eller mttagarens möjligheter till kmmunikatin. Sådana åtgärder är t.ex. att förhindra förmedling ch mttagning av meddelanden eller att ta brt skadliga prgram från meddelandena. Teleföretaget dimensinerar åtgärderna efter hur allvarlig störning det handlar m ch avslutar åtgärderna genast när de inte längre är mtiverade 5 DRÖJSMÅL OCH FEL I TJÄNSTEN, SKADESTÅND 5.1 Dröjsmål i en kmmunikatinstjänst ch kundens rätt till standardersättning ch skadestånd Leveransen av en kmmunikatinstjänst är fördröjd, m tjänsten inte har levererats vid en överenskmmen tidpunkt ch detta inte berr på kunden eller på någn annan mständighet sm hänger samman med kunden eller sm kunden ansvarar för. Om leveranstidpunkten inte har avtalats är tjänsten försenad m den inte har levererats inm en rimlig tid efter att avtal ingåtts. Vid dröjsmål har kunden rätt till standardersättning. I kmmunikatinsmarknadslagen ingår en bestämmelse m ersättningsbelppet för varje påbörjad vecka ch ersättningens maximibelpp. Kunden har inte rätt till standardersättning m teleföretaget eller teleföretagets avtalspartner visar att dröjsmålet har bertt på ett hinder sm företaget inte har kunnat påverka ch sm företaget rimligtvis inte har kunnat beakta när avtalet ingicks ch vars följder företaget rimligtvis inte har kunnat förhindra eller åtgärda. Sådana hinder är t.ex. frce majeure eller dröjsmål sm berr på kundens agerande eller försummelser eller på brister i terminalen eller inmhusnätet. För skada sm vållats av dröjsmålet har kunden rätt till skadestånd enligt punkt 5.3 bara till den del av skadan sm överskrider belppet av standardersättningen. 5.2 Fel i kmmunikatinstjänsten, rättelse av fel, prisavdrag ch standardgttgörelse Fel Kmmunikatinstjänsten är felaktig m kmmunikatinstjänstens kvalitet eller leveranssätt inte mtsvarar det sm har avtalats. Vid fel har kunden i första hand rätt att kräva att felet rättas till ch i andra hand att få prisavdrag. Om tjänsten avbryts har kunden rätt till standardersättning, ch utöver detta skadestånd. Omständigheter sm inte betraktas sm fel Utöver det sm sägs i punkt 5.7 betraktas följande inte sm fel: sådana brister i tjänsten sm berr på verksamhet eller försummelse hs kunden eller någn annan persn sm har använt tjänsten eller på mständighet sm kunden eller den sm använt tjänsten ansvarar för; bristfälligt funktinsskick hs terminalen eller inmhusnätet eller spradiska ch krta driftsavbrtt. Det är inte möjligt att garantera en avbruten funktin hs kmmunikatinstjänsterna eftersm tidvis förekmmande, tillfälliga avbrtt ch störningar hör till tjänsternas natur. Kmmunikatinstjänsten är inte felaktig, m den trts avbrtt fungerar såsm en mtsvarande kmmunikatinstjänst i allmänhet fungerar. I tjänsternas funktin kan förekmma skuggmråden ch lkala eller tillfälliga avbrtt eller dröjsmål av kmmunikatinstrafiken sm kan ber på t.ex. raditeknik, dataöverföring, kmmunikatinsnätens egenskaper, belastning eller skadlig trafik. Filtreringen eller begränsningen av förmedlingen av meddelanden ch kmmunikatinstrafik kan tillfälligt misslyckas. I tjänsterna ch tillhörande prgram kan smärre tekniska brister förekmma sm inte påverkar användningen av Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

7 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 7 tjänsterna eller prgrammen i väsentlig utsträckning. Även Internet kan förrsaka brister i funktinen hs tjänsterna ch terminalerna. Teleföretaget kan inte garantera att alla egenskaper hs kundens terminal kan användas i teleföretagets kmmunikatinsnät. Rättelse Kunden har i första hand rätt att kräva rättelse av teleföretagets gjrda felaktigheter eller en ny prestatin. Teleföretaget är dck inte skyldigt att avhjälpa ett fel m detta skulle åsamka teleföretaget rimliga kstnader eller lägenheter. Vid bedömningen av vad sm är rimligt beaktas felets betydelse ch värdet på prestatinen enligt avtalet, samt huruvida rättelsen kan göras på någt annat sätt utan att åsamka kunden rimliga lägenheter. Teleföretaget har rätt att rätta till felet på egen bekstnad även m kunden inte kräver rättelse eller ny prestatin. Kunden får avböja rättelsen av felet m detta skulle medföra väsentliga lägenheter för hnm. Kunden får avböja rättelsen ckså ifall det föreligger risk för att de kstnader sm förrsakas kunden inte blir ersatta eller m kunden har en annan särskild rsak att avböja. Prisavdrag ch standardgttgörelse Kunden har rätt till ett prisavdrag mtsvarande felet m en rättelse av felet eller en ny prestatin inte kmmer i fråga, eller m rättelsen eller den nya prestatinen inte utförs inm rimlig tid efter felanmälan. Vid avbrtt i kmmunikatinstjänsten har kunden rätt till standardgttgörelse i stället för prisavdrag. Standardgttgörelsens belpp, för varje påbörjad avbrttsvecka ch det ttala maximibelppet, stadgas i kmmunikatinsmarknadslagen. Om en standardgttgörelse betalas till kunden på grund av avbrtt, är han inte berättigad till ett prisavdrag för samma avbrtt. 5.3 Skadestånd ch åtgärder för att begränsa skadan Teleföretaget ersätter kunden för direkta skadr sm kunden kan visa har uppkmmit på grund av fel eller dröjsmål i tjänsten. Vid indirekt skada, t.ex. väsentlig förlust av nyttan med användningen eller förlust av inkmst, ersätts bara de förluster sm berr på teleföretagets aktsamhet vid fullgörandet av avtalet. Kunden ska lägga fram bevis på den skada sm har uppkmmit. Teleföretaget ansvarar inte för indirekt skada sm åsamkats kunden på grund av handlingar sm inte faller utanför kundens privata bruk ch inte heller för skada sm berr på egna åtgärder sm vidtagits av kunden eller en annan persn sm använt tjänsten. Ersättning betalas inte enbart utifrån möda sm rsakats av skadehändelsen. För att förhindra skada ska kunden när skadan sker eller skada htar vidta sådana åtgärder för avvärjning eller begränsning av skadan sm rimligen kan krävas ch förutsättas av hnm. Om kunden inte vidtar rimliga åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan ansvarar han för den del av skadan sm hänför sig till de åtgärder sm vilar på hans ansvar. Teleföretaget ansvarar inte för andra företags eller tjänsteleverantörers handlingar eller för skadr sm rsakas av dessa, såvida det inte handlar m teleföretagets underleverantör eller teleföretaget på annat sätt är bundet till ansvaret, t.ex. via sina avtalspartner. 5.4 Anmälan m dröjsmål eller fel För att kunna åberpa ett fel ska kunden anmäla det till teleföretaget i rimlig tid efter att felet upptäcktes eller brde ha upptäckts. Dröjsmål ska kunden åberpa inm en rimlig tid efter att tjänsten har levererats. Bedömningen av vad sm är en rimlig tid påverkas bland annat av förhållandena i respektive fall ch kundens sakkännedm. Kunden har rätt att åberpa ett dröjsmål eller ett fel även senare, m teleföretaget har handlat grvt vårdslöst eller mt tr ch bättre vetande eller m kmmunikatinstjänsten inte mtsvarar de krav sm ställts i lag eller i Kmmunikatinsverkets föreskrifter. 5.5 Fel i annan tjänst eller utrustning Fel i utrustning sm teleföretaget levererat eller i andra tjänster än kmmunikatinstjänsterna fastställs enligt knsumentskyddslagen. Teleföretaget har rätt att byta ut eller uppdatera uthyrda terminaler ch prgram sm överlåtits med bruksrätt samt tjänsten mt funktinellt mtsvarande, i stället för att de repareras. Terminaler sm teleföretaget sålt repareras i enlighet med eventuella garantivillkr ch knsumentskyddslagen. 5.6 Frce majeure Teleföretaget befrias från sina avtals- ch skadeståndsskyldigheter m iakttagandet av avtalet förhindras eller fördröjs av ett överstigligt hinder. Med överstigligt hinder (frce majeure) avses en mständighet sm teleföretaget inte skäligen kunnat ta i beaktande när avtalet ingicks ch sm är berende av teleföretaget. En sådan mständighet kan t.ex. vara reparatins- ch byggnadsarbeten på kmmunikatinsnätet efter exceptinella väderförhållanden, natinellt undantagstillstånd, arbetsknflikt, eldsvåda, naturkatastrf, avbrtt i energidistributinen, lagbestämmelse eller myndighetsföreskrift eller -beslut, av utmstående rsakad grävskada, skada på apparatur eller liknande, samt fel i en avtalspartners leveranser när felet berr på van nämnda mständigheter. Om fullgörandet av avtalet förhindras eller fördröjs av van nämnda rsaker ska tiden för fullgörandet av förpliktelserna förlängas så Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna villkoren som fastställs

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2011-12-05 Bilagal NÄT 2012 K ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

1(8) Datum 2015-06-16

1(8) Datum 2015-06-16 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT EL 2012 K (rev) 2015-02-27 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier.

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Användarhandbok för Sonera Mobilabonnemang Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Ta del av guiden och välj just de förmåner du vill ha. ! Bra att veta Egna sidor för dig På adressen www.sonera.fi/matkapuhelin/hallinta

Läs mer

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1/6 WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1. Avtalsvillkorens tillämpningsområde och ingående av avtal 1.1 Dessa avtalsvillkor ( Avtalsvillkor ) tillämpas på av Webbhuset Ab ( Webbhuset

Läs mer