ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER"

Transkript

1 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna avtalsvillkr ) tillämpas på tjänster sm Andelslaget Optwest (nedan teleföretag ) tillhandahåller knsumentkunder. Villkren tillämpas på fiberanslutningsavtal mellan teleföretaget ch kunden samt på eventuell utrustning sm teleföretaget levererar till kunden sm en del av en tjänsteleverans. Villkren baserar sig på Centralförbundet för telekmmunikatin ch infrmatinsteknik Ficm rf:s rekmmendatin m allmänna leveransvillkr för knsumentkunder. Läs nggrant teleföretagets allmänna avtalsvillkr, tjänstespecifika specialvillkr, prislistan samt eventuella kampanjvillkr ch bruksanvisningar innan du ingår ett avtal (för avtalsvillkrens priritetsrdning se punkt 14). Alla nämnda villkr ch anvisningar gäller när tjänsterna tillhandahålls för en knsument sm i huvudsak använder tjänsterna för annat ändamål än näringsverksamhet. Villkren ch anvisningarna finns att få hs teleföretaget ch dess kundtjänst samt på teleföretagets webbplats. Mer infrmatin m tjänsten ges av teleföretaget. De allmänna avtalsvillkren för tjänsterna mfattar alla ptentiella faser från det att avtalet ingås till att tjänsten levereras, används ch begränsas, eventuella fel uppkmmer ch åtgärdas samt avtalet ändras ch avslutas. Särskilt följande centrala frågr kring avtalsvillkren inverkar väsentligt på tjänsteanvändarens ställning. Avtalets ikraftträdande ch giltighetstid Avtalet träder i kraft ch gäller tillsvidare då rderbekräftelsen är gdkänd av kunden ch teleföretaget. Ansvar för användningen ch avgifterna Teleföretaget ansvarar i enlighet med avtalet för de tjänster sm erbjuds ch levereras. I egenskap av kund ansvarar du för användningen av fiberanslutningen ch för avgifterna för denna, även m du skulle ha överlåtit den till någn annan. Observera att kmmunikatinstjänster även kan användas för att beställa andra avgiftsbelagda tjänster. Iaktta därför särskild försiktighet vid användningen av tjänsterna (jfr kreditkrt). Skydda din fiberanslutning med en persnlig kd (t.ex. PIN-kd) m det är tekniskt möjligt. Om terminalen, kden eller smartkrtet förkmmer eller blir stulet, kntakta medelbart teleföretaget för att undvika ansvar för eventuellt missbruk (se punkterna 4.2 ch 4.3). Infrmatinssäkerhet Teleföretaget ansvarar för infrmatinssäkerheten i sitt eget kmmunikatinsnät ch för de infrmatinssäkerhetstjänster sm teleföretaget tillhandahåller. Till övriga delar ansvarar du själv för en tillräcklig infrmatinssäkerhet vid användningen av tjänsten, utrustningen ch prgrammen. Skydda därför din utrustning med hjälp av en infrmatinssäkerhetstjänst ch se till att den uppdateras kntinuerligt. Din egen msrgsfullhet har betydelse för ansvars- ch skadeståndsfrågrna (se 4.2). Anvisningar ch vägledning fås av teleföretaget. Dröjsmål ch avbrtt Kmmunikatinstjänster är kmplexa tjänster. Därför kan det förekmma dröjsmål eller tillfälliga avbrtt i tjänsterna även m det inte skulle vara någt fel på tjänsten. Dröjsmål ch avbrtt kan ber på många lika faktrer, men härrör sig vanligtvis från överbelastning av näten, skicket på näten, nätunderhåll ch terminalen eller terminalens inställningar (se 4.4, 5.2, 5.7 ch 7). Om det förekmmer dröjsmål eller avbrtt i kmmunikatinstjänsten, läs i punkt 5.4 hur du ska göra för att trygga dina rättigheter. Ändringar Tjänstens egenskaper eller de tillämpliga villkren kan ändras eftersm teleföretaget har rätt att med vissa begränsningar göra ändringar av de grunder sm anges i avtalsvillkren (se 11.1) har Ni i allmänhet rätt att säga upp avtalet eller tjänsten med medelbar verkan (se 11.2). Lägg märke vid att vid återbetalning av fiberanslutningsavgiften uppbärs en avgift för uppsägandet enligt teleblagets prislista. Kundtjänst Du kan kntakta teleföretagets kundtjänst via lika kanaler, t.ex. per telefn, över Internet, med e-pst eller annan kundkmmunikatinskanal. Kntaktuppgifterna finns bland annat på avtalet eller fakturan. Återställande av material När en nyttjanderätt upphör ska du på begäran av teleföretaget återställa eller förstöra det till dig överlåtna riginalmaterialet samt eventuella kpir av materialet, t.ex. prgram, handböcker för prgram samt installatiner ch/eller på annat sätt kpierade versiner av materialet (se 4.1). Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

2 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 2 Innehåll INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN DEFINITIONER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE INGÅENDE AV AVTAL Avtalets ikraftträdande Vägran att ingå avtal Förskttsbetalning ch säkerhet LEVERANS AV TJÄNST Leverans ch leveranstid Kundens medverkan ch förutsättningar för leveransen Kundens utrustning ch prgram Kder ch ändringar av dessa ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN Nyttjanderätt till tjänsten Ansvar för användningen av tjänsten Obehörig användning av kmmunikatinstjänsten Tjänstens art ch egenskaper Omständigheter sm inverkar på tjänstens funktin Infrmatinssäkerheten i kmmunikatinsnätet. 6 5 DRÖJSMÅL OCH FEL I TJÄNSTEN, SKADESTÅND Dröjsmål i en kmmunikatinstjänst ch kundens rätt till standardersättning ch skadestånd Fel i kmmunikatinstjänsten, rättelse av fel, prisavdrag ch standardgttgörelse Skadestånd ch åtgärder för att begränsa skadan Anmälan m dröjsmål eller fel Fel i annan tjänst eller utrustning Frce majeure Bygg- ch underhållsarbeten på nätet BEGRÄNSNING ELLER STÄNGNING AV TJÄNSTERNAS ANVÄNDNING UNDERHÅLL OCH SERVICE AVGIFTER Prislista ch avgifter Avgifter för ändringar samt för avbrtt ch öppning av tjänst Fakturering BEHANDLING AV KUNDUPPGIFTER Behandling av kundens persn- ch identifieringsuppgifter ÖVERFÖRING AV AVTAL Teleföretagets rätt att överföra avtalet ch avtalsenliga frdringar Kundens rätt att överföra avtalet ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR Ändringar i avtalsvillkr, tjänster ch avgifter Infrmatin m ändring av avtalsvillkr, tjänster ch avgifter samt påföljder UPPHÖRANDE AV AVTAL Uppsägning Hävning... Fel! Bkmärket är inte definierat Återställande när ett avtal upphör Upphörande av prduktinen av tjänsten KONTAKTUPPGIFTER OCH MEDDELANDEN ÖVRIGA VILLKOR MENINGSSKILJAKTIGHETER VILLKORENS GILTIGHETSTID DEFINITIONER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE I detta avtal avses med Teleföretag Andelslaget Optwest Kund en knsumentkund sm ingår eller har ingått avtal med teleföretaget m användningen av en tjänst ch använder denna tjänst i huvudsak för annat ändamål än näringsverksamhet Användare en persn sm använder tjänsten. Användaren är inte nödvändigtvis den sm har ingått avtalet. Tjänsteleverantör den leverantör sm förutm teleföretaget levererar tjänster i kmmunikatinsnätet. Avtal ett avtal sm har ingåtts mellan kunden ch teleföretaget m en fiberanslutning, en tjänst eller ett tjänstepaket. Tjänst en kmmunikatinstjänst sm ingår i teleföretagets eller i en annan tjänsteleverantörs srtiment eller en tilläggs- ch innehållstjänst i anknytning till kmmunikatinstjänster. Kmmunikatinstjänst överföring, distributin ch tillhandahållande av meddelanden i det kmmunikatinsnät sm teleföretaget använder. Tilläggs- ch innehållstjänster är inte kmmunikatinstjänster. Tilläggstjänst bl.a. lagringstjänster samt infrmatinssäkerhetstjänster. Innehållstjänst tillhandahållande av lika slags innehåll för kunderna, t.ex. nyhets-, aktualitets- ch underhållningstjänster. Innehållstjänster levereras av annan tjänsteleverantör än teleföretaget. Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

3 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 3 Kmmunikatinsnät ett system sm består av sammankpplade ledningar ch anrdningar ch sm är avsett för överföring eller distributin av meddelanden. Kmmunikatinsnät är det ptiska fasta nätet. Kunden ch teleföretaget kan ckså ingå avtal m leverans ch underhåll av kmmunikatinsnätet. Då fastställs specialvillkr för varje fall separat. Fiberanslutning den fiberanslutningspunkt eller den gränspunkt där det inmhusnät eller den teleterminal sm kunden ansvarar för kpplas till teleföretagets kmmunikatinsnät så att kunden får tillgång till kmmunikatinstjänsterna. Fiberanslutningen kan vara en bredbands Internetanslutning eller en kabel-tvanslutning.. Dessa allmänna avtalsvillkr tillämpas på Internettjänsten sm teleföretaget tillhandahåller kunder. Villkren tillämpas även till tillämpliga delar på fiberanslutningsavtal mellan teleföretaget ch kunden samt på eventuell utrustning sm teleföretaget levererar till kunden sm en del av en tjänsteleverans. Teleblaget har rätt att av kunden uppbära en förskttsbetalning för fiberanslutningen. Teleföretaget kan emellertid kräva rimlig säkerhet även under avtalsförhållandet m kunden har försatts i knkurs eller en myndighet har knstaterat att kunden annars är inslvent. Teleföretaget har rätt att kntrllera kundens kreditupplysningar när avtalet ingås i syfte att utreda huruvida förskttsbetalning eller säkerhet bör krävas. Teleföretaget betalar ingen ränta på erlagd förskttsbetalning eller säkerhetsavgift. Teleföretaget har rätt att ur säkerheten uppbära sin frdran inklusive dröjsmålsränta ch indrivningskstnader. Kunden ansvarar för säkerhetens pantförvaltnings- ch realiseringskstnader. Säkerheten återställs när det inte längre föreligger grund för den ch senast efter att avtalet upphört. Eventuell förskttsbetalning sm inte använts ska återställas utan dröjsmål efter att avtalet upphört. 2 INGÅENDE AV AVTAL 2.1 Avtalets ikraftträdande Avtal m fiberanslutning till kmmunikatinsnätet ch en kmmunikatinstjänst ska ingås skriftligen. Teleföretaget tillhandahåller endast Internet-tjänst till kunderna. Alla andra kmmunikatinstjänster skall avtalas med en tjänsteleverantör. Ikraftträdandet av ett avtal kan ckså förutsätta att kunden har erlagt en förskttsbetalning eller ställt en säkerhet (se 2.3). Avtalet träder i kraft när teleföretaget har gdkänt kundens beställning genm att skicka en rderbekräftelse eller öppnat tjänsten. Teleföretaget meddelar i avtalet eller rderbekräftelsen gällande kmmunikatinstjänsten när avtalet träder i kraft, ch vid behv på vilket sätt kunden underrättas m avtalets ikraftträdande. 2.2 Vägran att ingå avtal Teleföretaget har rätt att vägra gdkänna kundens beställning. 2.3 Förskttsbetalning ch säkerhet Teleföretaget har rätt att av kunden kräva en skälig förskttsbetalning eller säkerhet för avtalsenliga avgifter när avtalet ingås, m särskilda skäl till detta föreligger på grund av förutsebar inslvens eller en annan liknande mständighet. Till dessa hör t.ex. mtiverad förutsebar betalningsvilja, anteckning m betalningsanmärkning, misslyckat utmätningsförsök ch situatiner där kunden står i skuld till någt teleföretag eller där kundens kreditupplysningar inte kan kntrlleras i tillräcklig mfattning, eller m kunden inte uppger sin adress. 3 LEVERANS AV TJÄNST 3.1 Leverans ch leveranstid Teleföretaget eller dess avtalspartner levererar tjänsten såsm fastställts i avtalet eller avtalats på annat sätt. 3.2 Kundens medverkan ch förutsättningar för leveransen Kunden är skyldig att medverka till leverans av tjänsten ch sörja för anskaffningen ch installatinen av terminaler ch liknande sm faller på kundens ansvar. Teleföretaget är skyldigt att ge kunden anvisningar m förutsättningarna för tjänsteleveransen. Förutsättningar för leverans är bland annat att kunden har gett teleföretaget krrekta (t.ex. den exakta leveransadressen) ch tillräckliga (t.ex. avsides läge eller svår terräng) uppgifter för leverans av tjänsten, kunden har säkerställt en behindrad åtkmst till de aktuella lkalerna, driftstället är försett med ett tillräckligt el- ch inmhusnät, de lkaler ch den utrustning sm kunden ansvarar för är i skick ch förenliga med de bestämmelser sm gäller för dem, kunden har de myndighetstillstånd sm leveransen av tjänsten förutsätter ch har erlagt kstnaderna för tillstånden ch kunden har nyttjanderätter till prdukterna ch till de prgram sm ska anslutas till prdukterna. För nyttjanderätten till de prgram sm ingår i den avtalade tjänsten ansvarar emellertid teleföretaget. Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

4 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 4 Teleföretaget ch kunden kan avtala m en uppskattning av priset m leveransen av tjänsten förutsätter byggande av ett nät eller en förbindelse eller andra åtgärder för vilka kstnaderna inte bindande kan uppskattas i förväg. Det slutliga priset på tjänsten kan överskrida det uppskattade priset i avtalet med högst 15 % eller en annan gräns sm avtalats separat med kunden. Tjänsten betraktas sm levererad när teleföretaget har vidtagit alla åtgärder sm behövs för att ta i bruk tjänsten. 3.3 Kundens utrustning ch prgram Kunden ansvarar för anskaffningen ch installatinen av utrustningen ch prgrammen, för inmhusnätet ch de arbeten sm ska utföras i anslutning till detta samt för anskaffningen av ytterligare system för att skydda ch säkra sin utrustning ch sina prgram, m inte annat har avtalats. Om leveransen mfattar prgramleveranser, ingår inte uppdateringar eller ändringar av dessa i leveransen. Utrustning eller prgram sm stör nätets eller tjänstens funktiner behandlas i punkt 4.1. Kunden ansvarar för att utrustning ch prgram sm skaffats av någn annan än teleföretaget är gdkända, i fullgtt skick ch förenliga med lagstiftning ch föreskrifter. 3.4 Kder ch ändringar av dessa Teleföretaget har rätt att besluta m de kder sm ställs till kundens förfgande, t.ex. användarkder, adresser, nummer ch andra liknande identifieringsuppgifter ch kder. Teleföretaget har rätt att ändra givna identifieringsuppgifter ch kder m lagstiftning, myndighetsföreskrifter eller mständigheter sm berr på kmmunikatinsnätet, kunden, leveransen av tjänsten eller datasäkerheten eller andra mtsvarande rsaker förutsätter detta. Teleföretaget infrmerar kunden m ändringar i identifieringsuppgifterna eller kderna i gd tid, i regel senast två (2) månader innan ändringarna träder i kraft. Teleföretaget har rätt att ställa identifieringsuppgifter ch kder till tredje parts förfgande, m de inte har varit i kundens eget bruk under de sex (6) senaste månaderna. Kunden har inte rätt till identifieringsuppgifterna ch kderna när avtalet har upphört. 4 ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN 4.1 Nyttjanderätt till tjänsten Kunden har rätt att använda teleföretagets tjänster på det sätt sm anges i avtalet, de allmänna avtalsvillkren ch de tjänstespecifika specialvillkren samt i eventuella kampanjavtal ch bruksanvisningar. Teleföretaget sörjer för sitt kmmunikatinsnät ch sina kmmunikatinstjänster så att kunden har tillgång till tjänsten såsm avtalats. De immateriella rättigheter sm hänför sig till teleföretagets tjänster ch prdukter tillhör teleföretaget eller en tredje part, till exempel ägaren till ett prgram. Teleföretaget beviljar kunden en begränsad nyttjanderätt under avtalets giltighetstid till den tjänst sm mfattas av avtalet samt till de elektrniska prgram ch dkument sm levererats med utgångspunkt i avtalet. Tjänsten ch utrustning, prgram, dkument ch annat material sm med nyttjanderätt överlåtits tillsammans med tjänsten ska användas under iakttagande av teleföretagets eller tredje parts, t.ex. prgramägarens, anvisningar ch endast för avtalat ändamål. Kunden har inte rätt att utan teleföretagets skriftliga samtycke i förväg kpiera, översätta eller ändra dkument eller prgram eller överlåta dem till en tredje part, m inte annat följer av tvingande lagstiftning. När nyttjanderätten upphör ska kunden på teleföretagets begäran ch på egen bekstnad återlämna eller förstöra det ursprungligen överlåtna materialet i hans besittning samt de kpir sm eventuellt framställts av materialet. Sådant överlåtet material är t.ex. prgram, handböcker för prgrammen samt installerade eller på annat sätt skapade kpir av prgrammen. Närmare upplysningar ges på teleföretagets webbplats eller av teleföretagets kundservice. Kunden ska använda tjänsten så att detta inte föranleder rimlig belastning (t.ex. utskick av skräppst eller delning av anslutningen) eller annan lägenhet för teleföretaget eller för någt annat allmänt kmmunikatinsnäts funktin eller för andra sm använder kmmunikatinsnätet eller tredje parter. Kunden ska medelbart kppla från utrustning eller prgram sm stör nätets eller tjänstens funktin. Om kunden uppsåtligen eller trts teleföretagets anmärkning använder defekta eller störningsframkallande utrustningar eller prgram, svarar han gentemt teleföretaget eller tredje part för de eventuella skadrna samt för kstnader sm felsökningen medför. Vid störningar eller prblem har teleföretaget rätt att kppla från van nämnda utrustningar eller prgram utan att höra kunden. Därtill har teleföretaget rätt att begränsa trafiken i sina kmmunikatinsnät, avbryta leveransen av tjänsten eller spärra anslutningen, ch även vidta andra nödvändiga åtgärder utan att höra kunden m detta är nödvändigt för att trygga trafiken i nätet eller tjänsternas funktin. Kunden får inte utnyttja tjänsten sm en del av sin egen tjänst, prdukt eller näringsverksamhet. Kunden får inte sälja teleföretagets tjänster vidare, förmedla tredje parts trafik över tjänsten eller dela tjänsten med tredje part. Tjänsten får inte heller i huvudsak användas för rutning av trafik mellan lika nät. Om inte annat uttryckligen har avtalats med teleföretaget får kunden i anslutning till tjänsterna varken använda eller Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

5 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 5 Installera servrar på nätet till vilka man kan upprätta förbindelser över nätet från ett annat ställe. Tjänsten får inte heller användas för att utnyttja autmatiska pstningssystem, avsett ifall det handlar m direktmarknadsföring eller någt annat ändamål. 4.2 Ansvar för användningen av tjänsten Teleföretaget ansvarar i enlighet med avtalet för de tjänster sm erbjuds ch levereras. Teleföretaget svarar inte för sådant material sm kunden har skaffat via eller med hjälp av tjänsten, för materialets funktin eller tillgänglighet ch inte heller för kundens rätt att utnyttja detta material, ifall materialet inte ingår i det material sm teleföretaget tillhandahåller. Kunden ansvarar för användningen av tjänsten ch för att användningen inte ger upphv till störningar i nätet eller stör andra användare, inte äventyrar infrmatinssäkerheten eller tillgängligheten ch inte kränker teleföretagets rättigheter. Teleföretaget befattar sig inte med det material sm förmedlas via tjänsten, förutm med stöd av myndighetsbestämmelse eller dmstlsbeslut. Teleföretaget ansvarar överlag inte för det material sm kunden eller användaren förmedlar via tjänsten eller för de rättigheter sm anknyter till detta material. Teleföretaget har rätt att förhindra användningen av tjänsten eller spärra kundens tjänst m det anser att användaren har brutit mt avtalsvillkren. Därtill har teleföretaget rätt att yrka på skadestånd av kunden för skadr sm rsakats av avtalsbrtt. Teleföretaget får ckså spärra tjänsten med stöd av myndighetsbestämmelse eller dmstlsbeslut. Teleföretaget infrmerar m dessa åtgärder på vederbörligt sätt. Om teleföretagets skyldighet ch rätt att begränsa användningen av tjänsten eller stänga kundens tjänst i övriga situatiner avtalas i punkt 6. Kunden har rätt att överlåta sin fiberanslutning till en tredje part men är då själv ansvarig för användningen av fiberanslutningen ch för skyldigheter ch avgifter enligt avtalsvillkren. Kunden använder tjänsten på eget ansvar. Kunden ska sörja för infrmatinssäkerheten vid användningen av tjänsten samt hs utrustningen ch prgrammen (se 4.5). Vid behv ska kunden förse sin kmmunikatinstjänst med spärrtjänster ch bruksgränser. Skyddsåtgärder för infrmatinssäkerheten är bland annat att kunden skaffar ch uppdaterar ett antivirus- ch brandväggsprgram, uppdaterar perativsystemet ch övriga prgram samt vidtar därmed jämförbara nödvändiga åtgärder. Teleföretaget ger basinfrmatin ch handledning i frågr sm gäller infrmatinssäkerheten hs teleföretagets tjänster. Kunden ska iaktta särskild msrgsfullhet vid användningen av tjänsterna (jfr kreditkrt) eftersm de kan användas till lika funktiner, t.ex. köp av digitalt innehåll eller av varr. Teleföretaget ansvarar för att inställningarna för de egna tjänsterna eller tjänster sm teleföretaget tillhandahåller är tillgängliga för kunden. Kunden ansvarar för att inställningarna tas i bruk. Kunden ansvarar för de prgrammeringar ch inställningar av terminaler, utrustning.d. sm påverkar användningen av tjänsten, samt för att prgrammeringarna ch inställningarna utförs, underhålls ch tas brt, m inte annat har överenskmmits. 4.3 Obehörig användning av kmmunikatinstjänsten Med behörig användning av en kmmunikatinstjänst avses en situatin där en tredje part använder kundens kmmunikatinstjänst, eller med hjälp av tjänsten använder innehålls- ch tilläggstjänster utan kundens samtycke. Även m utgångspunkten är att kunden ansvarar för användningen av tjänsten, ansvarar han för behörig användning bara m den behöriga användningen berr på att kundens varsamhet inte kan betraktas sm ringa till sin mfattning. Kunden ansvarar inte för behörig användning av en kmmunikatinstjänst efter att teleföretaget har tagit emt anmälan m användning av tjänsten. För att trygga sina rättigheter ska kunden medelbart göra en anmälan till kundtjänsten per telefn under tjänstens öppettider eller till numret sm gäller för felanmälan. Numret finns bland annat på avtalet ch på teleföretagets webbplats. Teleföretaget har rätt att medelbart stänga kmmunikatinstjänsten eller förhindra bruk av terminalen när anmälan har mttagits. Kunden ska på begäran skicka t.ex. brttsanmälan eller förundersökningsprtkll i efterhand till teleföretaget, för att teleföretaget ska kunna bedöma kundens grad av aktsamhet. 4.4 Tjänstens art ch egenskaper Teleföretaget definierar tjänstens art ch centrala egenskaper i tjänstebeskrivningen, specialvillkren för tjänsten eller annan avtalshandling sm överlåts till kunden. 4.5 Omständigheter sm inverkar på tjänstens funktin På grund av särdrag hs raditeknik, dataöverföringar ch allmänna kmmunikatinsnät kan det förekmma skuggmråden ch lkala eller tillfälliga avbrtt eller dröjsmål i teletrafiken. Hörbarheten ch tjänsternas funktin påverkas t.ex. av kundens terminal ch dess skick, rådande klimatförhållanden, mastens frm, byggnader, inmhus t.ex. av väggarnas knstruktin samt underhållsarbeten. I tjänsterna ch tillhörande Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

6 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 6 prgram kan smärre tekniska brister förekmma sm inte påverkar användningen av tjänsterna eller prgrammen i väsentlig utsträckning. Av nämnda rsaker kan teleföretaget inte garantera en avbrttsfri funktin på alla hörbarhetsmråden inm nätet (läs mer m fel på tjänster i 5.2). Teleföretaget har rätt att besluta m den reginala mfattningen för sitt nät ch m nätets egenskaper. Nätets reginala mfattning kan delvis ber på nätens belastningsnivå ch mfattningen är inte alltid statisk. Teleföretaget har rätt att dimensinera ch marbeta datatrafiken i syfte att undvika en överbelastning av nätförbindelsen sm skulle kunna inverka på tjänsternas kvalitet (läs mer m fel på tjänster i 5.2). Teleföretaget har rätt att göra smärre ändringar i sina tjänster, såtillvida att ändringarna inte har någn inverkan på det centrala innehållet i avtalet (se 11). Därtill kan teleföretaget via kmmunikatinsnäten skicka inställningar sm underlättar användningen av en anslutning till kundens terminal. Kunden kan då ta i bruk dessa inställningar. 4.6 Infrmatinssäkerheten i kmmunikatinsnätet Teleföretaget ansvarar för infrmatinssäkerheten i sitt eget kmmunikatinsnät ch för de infrmatinssäkerhetstjänster sm teleföretaget tillhandahåller. Teleföretaget ansvarar inte för eventuella störningar i det ffentliga Internet eller för andra störande faktrer utanför teleföretagets påverkansmråde. Teleföretaget kan endast vidta åtgärder för att bekämpa kränkningar av datasäkerheten ch undanröja störningar i datasäkerheten m åtgärderna är nödvändiga för att trygga kmmunikatinstjänsten, nättjänsten eller mttagarens möjligheter till kmmunikatin. Sådana åtgärder är t.ex. att förhindra förmedling ch mttagning av meddelanden eller att ta brt skadliga prgram från meddelandena. Teleföretaget dimensinerar åtgärderna efter hur allvarlig störning det handlar m ch avslutar åtgärderna genast när de inte längre är mtiverade 5 DRÖJSMÅL OCH FEL I TJÄNSTEN, SKADESTÅND 5.1 Dröjsmål i en kmmunikatinstjänst ch kundens rätt till standardersättning ch skadestånd Leveransen av en kmmunikatinstjänst är fördröjd, m tjänsten inte har levererats vid en överenskmmen tidpunkt ch detta inte berr på kunden eller på någn annan mständighet sm hänger samman med kunden eller sm kunden ansvarar för. Om leveranstidpunkten inte har avtalats är tjänsten försenad m den inte har levererats inm en rimlig tid efter att avtal ingåtts. Vid dröjsmål har kunden rätt till standardersättning. I kmmunikatinsmarknadslagen ingår en bestämmelse m ersättningsbelppet för varje påbörjad vecka ch ersättningens maximibelpp. Kunden har inte rätt till standardersättning m teleföretaget eller teleföretagets avtalspartner visar att dröjsmålet har bertt på ett hinder sm företaget inte har kunnat påverka ch sm företaget rimligtvis inte har kunnat beakta när avtalet ingicks ch vars följder företaget rimligtvis inte har kunnat förhindra eller åtgärda. Sådana hinder är t.ex. frce majeure eller dröjsmål sm berr på kundens agerande eller försummelser eller på brister i terminalen eller inmhusnätet. För skada sm vållats av dröjsmålet har kunden rätt till skadestånd enligt punkt 5.3 bara till den del av skadan sm överskrider belppet av standardersättningen. 5.2 Fel i kmmunikatinstjänsten, rättelse av fel, prisavdrag ch standardgttgörelse Fel Kmmunikatinstjänsten är felaktig m kmmunikatinstjänstens kvalitet eller leveranssätt inte mtsvarar det sm har avtalats. Vid fel har kunden i första hand rätt att kräva att felet rättas till ch i andra hand att få prisavdrag. Om tjänsten avbryts har kunden rätt till standardersättning, ch utöver detta skadestånd. Omständigheter sm inte betraktas sm fel Utöver det sm sägs i punkt 5.7 betraktas följande inte sm fel: sådana brister i tjänsten sm berr på verksamhet eller försummelse hs kunden eller någn annan persn sm har använt tjänsten eller på mständighet sm kunden eller den sm använt tjänsten ansvarar för; bristfälligt funktinsskick hs terminalen eller inmhusnätet eller spradiska ch krta driftsavbrtt. Det är inte möjligt att garantera en avbruten funktin hs kmmunikatinstjänsterna eftersm tidvis förekmmande, tillfälliga avbrtt ch störningar hör till tjänsternas natur. Kmmunikatinstjänsten är inte felaktig, m den trts avbrtt fungerar såsm en mtsvarande kmmunikatinstjänst i allmänhet fungerar. I tjänsternas funktin kan förekmma skuggmråden ch lkala eller tillfälliga avbrtt eller dröjsmål av kmmunikatinstrafiken sm kan ber på t.ex. raditeknik, dataöverföring, kmmunikatinsnätens egenskaper, belastning eller skadlig trafik. Filtreringen eller begränsningen av förmedlingen av meddelanden ch kmmunikatinstrafik kan tillfälligt misslyckas. I tjänsterna ch tillhörande prgram kan smärre tekniska brister förekmma sm inte påverkar användningen av Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

7 Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 7 tjänsterna eller prgrammen i väsentlig utsträckning. Även Internet kan förrsaka brister i funktinen hs tjänsterna ch terminalerna. Teleföretaget kan inte garantera att alla egenskaper hs kundens terminal kan användas i teleföretagets kmmunikatinsnät. Rättelse Kunden har i första hand rätt att kräva rättelse av teleföretagets gjrda felaktigheter eller en ny prestatin. Teleföretaget är dck inte skyldigt att avhjälpa ett fel m detta skulle åsamka teleföretaget rimliga kstnader eller lägenheter. Vid bedömningen av vad sm är rimligt beaktas felets betydelse ch värdet på prestatinen enligt avtalet, samt huruvida rättelsen kan göras på någt annat sätt utan att åsamka kunden rimliga lägenheter. Teleföretaget har rätt att rätta till felet på egen bekstnad även m kunden inte kräver rättelse eller ny prestatin. Kunden får avböja rättelsen av felet m detta skulle medföra väsentliga lägenheter för hnm. Kunden får avböja rättelsen ckså ifall det föreligger risk för att de kstnader sm förrsakas kunden inte blir ersatta eller m kunden har en annan särskild rsak att avböja. Prisavdrag ch standardgttgörelse Kunden har rätt till ett prisavdrag mtsvarande felet m en rättelse av felet eller en ny prestatin inte kmmer i fråga, eller m rättelsen eller den nya prestatinen inte utförs inm rimlig tid efter felanmälan. Vid avbrtt i kmmunikatinstjänsten har kunden rätt till standardgttgörelse i stället för prisavdrag. Standardgttgörelsens belpp, för varje påbörjad avbrttsvecka ch det ttala maximibelppet, stadgas i kmmunikatinsmarknadslagen. Om en standardgttgörelse betalas till kunden på grund av avbrtt, är han inte berättigad till ett prisavdrag för samma avbrtt. 5.3 Skadestånd ch åtgärder för att begränsa skadan Teleföretaget ersätter kunden för direkta skadr sm kunden kan visa har uppkmmit på grund av fel eller dröjsmål i tjänsten. Vid indirekt skada, t.ex. väsentlig förlust av nyttan med användningen eller förlust av inkmst, ersätts bara de förluster sm berr på teleföretagets aktsamhet vid fullgörandet av avtalet. Kunden ska lägga fram bevis på den skada sm har uppkmmit. Teleföretaget ansvarar inte för indirekt skada sm åsamkats kunden på grund av handlingar sm inte faller utanför kundens privata bruk ch inte heller för skada sm berr på egna åtgärder sm vidtagits av kunden eller en annan persn sm använt tjänsten. Ersättning betalas inte enbart utifrån möda sm rsakats av skadehändelsen. För att förhindra skada ska kunden när skadan sker eller skada htar vidta sådana åtgärder för avvärjning eller begränsning av skadan sm rimligen kan krävas ch förutsättas av hnm. Om kunden inte vidtar rimliga åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan ansvarar han för den del av skadan sm hänför sig till de åtgärder sm vilar på hans ansvar. Teleföretaget ansvarar inte för andra företags eller tjänsteleverantörers handlingar eller för skadr sm rsakas av dessa, såvida det inte handlar m teleföretagets underleverantör eller teleföretaget på annat sätt är bundet till ansvaret, t.ex. via sina avtalspartner. 5.4 Anmälan m dröjsmål eller fel För att kunna åberpa ett fel ska kunden anmäla det till teleföretaget i rimlig tid efter att felet upptäcktes eller brde ha upptäckts. Dröjsmål ska kunden åberpa inm en rimlig tid efter att tjänsten har levererats. Bedömningen av vad sm är en rimlig tid påverkas bland annat av förhållandena i respektive fall ch kundens sakkännedm. Kunden har rätt att åberpa ett dröjsmål eller ett fel även senare, m teleföretaget har handlat grvt vårdslöst eller mt tr ch bättre vetande eller m kmmunikatinstjänsten inte mtsvarar de krav sm ställts i lag eller i Kmmunikatinsverkets föreskrifter. 5.5 Fel i annan tjänst eller utrustning Fel i utrustning sm teleföretaget levererat eller i andra tjänster än kmmunikatinstjänsterna fastställs enligt knsumentskyddslagen. Teleföretaget har rätt att byta ut eller uppdatera uthyrda terminaler ch prgram sm överlåtits med bruksrätt samt tjänsten mt funktinellt mtsvarande, i stället för att de repareras. Terminaler sm teleföretaget sålt repareras i enlighet med eventuella garantivillkr ch knsumentskyddslagen. 5.6 Frce majeure Teleföretaget befrias från sina avtals- ch skadeståndsskyldigheter m iakttagandet av avtalet förhindras eller fördröjs av ett överstigligt hinder. Med överstigligt hinder (frce majeure) avses en mständighet sm teleföretaget inte skäligen kunnat ta i beaktande när avtalet ingicks ch sm är berende av teleföretaget. En sådan mständighet kan t.ex. vara reparatins- ch byggnadsarbeten på kmmunikatinsnätet efter exceptinella väderförhållanden, natinellt undantagstillstånd, arbetsknflikt, eldsvåda, naturkatastrf, avbrtt i energidistributinen, lagbestämmelse eller myndighetsföreskrift eller -beslut, av utmstående rsakad grävskada, skada på apparatur eller liknande, samt fel i en avtalspartners leveranser när felet berr på van nämnda mständigheter. Om fullgörandet av avtalet förhindras eller fördröjs av van nämnda rsaker ska tiden för fullgörandet av förpliktelserna förlängas så Andelslaget Optwest FO-nr: Sckenvägen 18, Tenala Tel e-pst:

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna leveransvillkor för konsumentkunder.

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 25.5.2011 Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer från Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry och

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Elisas Ab:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för Elisas Ab:s tjänster för konsumenter Allmänna avtalsvillkor för Elisas Ab:s tjänster för konsumenter 1.9.2013 Allmänna avtalsvillkor för Elisas Ab:s tjänster för konsumenter Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer från

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för DNA Ab:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för DNA Ab:s tjänster för konsumenter Allmänna avtalsvillkor för DNA Ab:s tjänster för konsumenter Den finska villkoren är de egentliga villkoren. Om det förekommer skillnader mellan villkoren är det de finskspråkiga som gäller. Dessa avtalsvillkor

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet Allmänna Villkr (AV) för kurser inm EcEducateserien, miljöutbildning på nätet Preduct AB (556465-8189) 2017-01-01 Detta avtal utgör avtalet sm gäller för tjänsten EcEducatemiljöutbildningar på nätet ch

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

DNA Ab:s allmänna avtalsvillkor för Företag och Organisationer

DNA Ab:s allmänna avtalsvillkor för Företag och Organisationer DNA Ab:s allmänna avtalsvillkor för Företag och Organisationer 1 DEFINITIONER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE I detta avtal avses med kund ett företag eller en organisation som ingår eller har ingått avtal med

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Pargas Telefon Ab:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för Pargas Telefon Ab:s tjänster för konsumenter Allmänna avtalsvillkor för Pargas Telefon Ab:s tjänster för konsumenter Till tjänsteanvändaren Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FICom rf:s rekommendation

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

I detta avtal överenskoms inte om Bolagets tjänster som levereras via flertjänstnätet, såsom till exempel bredbandstjänster och kabel-tvtjänster.

I detta avtal överenskoms inte om Bolagets tjänster som levereras via flertjänstnätet, såsom till exempel bredbandstjänster och kabel-tvtjänster. SPECIALVILLKOR FÖR ANSLUTNING TILL FLERTJÄNSTNÄT 1. Allmänt I dessa avtalsvillkor fastställs villkoren för anslutning av en i avtalet avsedd fastighet, byggnad, lägenhet eller ett motsvarande objekt (i

Läs mer

Soneras allmänna villkor för leverans av tjänster till konsumentkunder

Soneras allmänna villkor för leverans av tjänster till konsumentkunder Soneras allmänna villkor för leverans av tjänster till konsumentkunder Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, 1.7.2015 FiCom rf har förhandlat fram dessa avtalsvillkor tillsammans

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 )

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER (Elanslutningsvillkor,

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Dessa villkor tillämpas på avtal mellan leverantören 900Kunder och kunden gällande tjänster och projekt.

Dessa villkor tillämpas på avtal mellan leverantören 900Kunder och kunden gällande tjänster och projekt. Avtalsvillkor 1 AVTALSVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa villkor tillämpas på avtal mellan leverantören 900Kunder och kunden gällande tjänster och projekt. 1.2

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ANSLUTNINGSVILLKOR (AV 2014)

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ANSLUTNINGSVILLKOR (AV 2014) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ANSLUTNINGSVILLKOR (AV 2014) 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa anslutningsvillkor (AV 14) skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER 1.7.2015 ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Anvias tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för Anvias tjänster för konsumenter Allmänna avtalsvillkor för Anvias tjänster för konsumenter Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom rf har förhandlat fram dessa avtalsvillkor tillsammans med konsumentombudsmannen

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR för Ålands Mobiltelefon Ab:s (ÅMT) GSM anslutningar. 1 Allmänt Dessa villkor tillämpas på leverans och användning av ÅMTs tjänster till kunder (den med vilken ÅMT har ingått avtal

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 2005. Gäller fr.o.m 1.8 2005

Elanslutningsvillkor AV 2005. Gäller fr.o.m 1.8 2005 Elanslutningsvillkor AV 2005 Gäller fr.o.m 1.8 2005 Kymmenedalens El Villkor för anslutning av elförbrukningsplatser (Elanslutningsvillkor, AV 05) en konsument kan undantag från villkoren till förfång

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 1/7/2015 Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa avtalsvillkor tillsammans med konsumentombudsmannen

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Anvia Abp:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för Anvia Abp:s tjänster för konsumenter Allmänna avtalsvillkor för Anvia Abp:s tjänster för konsumenter 1 Allmänt 1.1 Avtalsvillkorens tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av Teleföretagets tjänster till konsumenter (kund),

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala %i)h 12-0,2 K Uppsala "KOMMUN Handläggare Göran Hedefalk KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Datum Diarienummer 2012-01-27 BUN-2011-0298 Barn- ch ungdmsnämnden Ansökan m bidrag till öppen förskla

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning Dnr 625.15.0002 Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning Andelslaget BKF Brändö Kumlinge fiber sid 2 (8) 1. Allmänt Dessa villkor tillämpas på leveranser av den fiberanslutning som kunden valt av Andelslaget

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Försäkringsvillkor Dolda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bostads- eller fastighetsaktiebolag

Försäkringsvillkor Dolda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bostads- eller fastighetsaktiebolag Försäkringsvillkr Dlda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bstads- eller fastighetsaktieblag Dlda Fel Försäkring 1. Försäkringsgivare Denna försäkring erbjuds av

Läs mer

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål OH-bilder till Martin Wallins föreläsning m rättskraft i tvistemål Dmens rättsverkningar En dm får flera lika rättsverkningar ch de inträder vid lika tidpunkter. Rättskraft Samma sak kan inte prövas engång

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562 (nedan kallad Nätägaren),

Läs mer

NETS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETALTERMINALER OCH BETALTERMINALTJÄNSTER

NETS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETALTERMINALER OCH BETALTERMINALTJÄNSTER NETS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETALTERMINALER OCH BETALTERMINALTJÄNSTER 1 TILLÄMPNING AV AVTALSVILLKO- REN Dessa allmänna avtalsvillkor för betalterminaler och Betalterminaltjänster ( Allmänna Avtalsvillkor

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR TELEFÖRETAGETS TJÄNSTER FÖR FÖRETAG OCH SAMFUND 1.1.2006 1 Allmänt

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR TELEFÖRETAGETS TJÄNSTER FÖR FÖRETAG OCH SAMFUND 1.1.2006 1 Allmänt ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR TELEFÖRETAGETS TJÄNSTER FÖR FÖRETAG OCH SAMFUND 1.1.2006 1 Allmänt Dessa villkor tillämpas på leveranser av Teleföretagets tjänster till företags- och samfundskunder (Kund),

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer Namn Abonnemangsavtal Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Anslutningsadress Postnummer Ort Fakturaadress om annan än anslutningsadress Postnummer

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer