SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER"

Transkript

1 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina privatkunder. Dessutom gäller dessa villkor de avtal som Saunalahti ingår med sina företagskunder när Saunalahti erbjuder företagskunderna de tjänster som ingår i dess utbud. Utöver dessa villkor tillämpas Saunalahtis allmänna avtalsvillkor för privatpersoner och företag, samt eventuella övriga specialvillkor och tjänstebeskrivningar för respektive tjänst. Om innehållen i avtalshandlingarna strider mot varandra, är prioritetsordningen följande: avtal och eventuella kampanjvillkor tjänstespecifika specialvillkor och tjänstebeskrivningar prislista allmänna avtalsvillkor. Kunden kan via kommunikationsnätet även använda andra operatörers tjänster än dem som Saunalahti producerar och tillhandahåller. Tjänsteavtalet gäller inte dessa tjänster och Saunalahti ansvarar inte för sådana tjänster gentemot kunden. Saunalahti ansvarar inte för att alla egenskaper hos kundens terminal är tillgängliga i Elisa Abp:s mobiltelefonnät.

2 Ingående av avtal och leverans av tjänster Avtalet har ingåtts när Saunalahti har godkänt kundens beställning till exempel genom att skicka en beställningsbekräftelse eller genom att öppna tjänsten. Om en privatkund beställer tjänsten via distansförsäljningen (per telefon eller över internet), har privatkunden rätt att säga upp tjänsten inom 14 dagar från det att beställningsbekräftelsen skickats, om inte privatkunden dessförinnan har avstått från sin uppsägningsrätt. Om ingåendet av avtal förutsätter att kreditupplysningarna kontrolleras eller att kunden ställer en säkerhet, ingås avtalet när kundens kreditvärdighet har kontrollerats och kunden har betalat den erfordrade summan som en eventuell säkerhet. Tjänsterna levereras senast 4 veckor efter att beställningsbekräftelsen skickats, om inget annat särskilt har avtalats med kunden. Beställning av tilläggstjänster Tilläggstjänsterna kan endast beställas av kunden eller av en person som kunden har befullmäktigat, dock så att kundens ansvar för betalningar inte övergår till denna person. Täckningsområde för mobiltelefonnäten Saunalahti bestämmer den regionala täckningen och egenskaperna för sina nät. På grund av radiotekniken, dataöverföringen och kommunikationsnätens egenskaper kan Saunalahti inte garantera att tjänsten fungerar på alla håll i tjänstens täckningsområde. Saunalahti ansvarar inte heller för eventuella begränsningar av användningen av tjänsten utomlands. Om mobiltelefontjänsterna inte fungerar inom privatkundens bostadsområde har privatkunden i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren rätt att säga upp avtalet. SIM-kort SIM-kortet för abonnemanget ägs av Saunalahti. Saunalahti fakturerar för reparation, förnyelse och byte av SIM-kortet eller en eventuell annan kod i enlighet med sin prislista. Användning av tjänsten Kunden ansvarar för att användningen av den tjänst som kunden har beställt inte orsakar störningar i nätet, inklusive belastning av nätet med en ovanligt stor mängd mobilkommunikation omfattande textmeddelanden, och inte heller kränker upphovsrätten eller andra rättigheter, god sed (inklusive s.k. SPAM-massaförsändelser), lagar eller myndighetsbestämmelser. Kunden får inte heller använda tjänsten genom automatiska system oberoende av om det är fråga om att tjänsten används till

3 direktmarknadsföring eller för något annat användningsändamål. All mobilkommunikation, inklusive textmeddelandena, ska produceras med hjälp av en mänsklig arbetsinsats. Tjänsten får inte heller användas till den huvudsakliga routingen av samtal mellan olika nät. Om Saunalahti, en myndighet eller en tredje part påvisar att kundens tjänst har använts på ett sätt som strider mot dessa villkor och om kunden trots uppmaningar inte iakttar dessa avtalsvillkor, har Saunalahti rätt att förhindra användning av tjänsten eller stänga kundens tjänst och kräva kunden på ersättning för skada till följd av användning som strider mot tjänstevillkoren, samt de serviceavgifter som kunden inte har betalat. Saunalahti förbehåller sig rätten att prioritera annan dataöverföringstrafik i nätet gentemot dataöverföringsförbindelserna inom den mobila kommunikationen. Nummerportering och uppsägning av tidsbegränsade avtal Trots att kunden har ingått ett tidsbegränsat avtal, kan kunden överföra sitt nummer till en annan operatör eller säga upp avtalet så att det upphör att gälla 2 veckor efter uppsägningen. Om kunden överför sitt nummer till en annan operatör, gäller det tidsbegränsade avtalet mellan kunden och Saunalahti fortfarande och kunden ska betala de återstående avtalsenliga månadsavgifterna tills den tidsbegränsade avtalsperioden går ut. Om kunden säger upp det tidsbegränsade avtalet, ska kunden på en gång betala månadsavgifterna för den återstående tidsbegränsade avtalsperioden. Med avvikelse från dessa villkor har kunden rätt att säga upp det tidsbegränsade avtalet med anledning av socialt betalningshinder i enlighet med Saunalahtis allmänna avtalsvillkor. Användning av abonnemanget i utlandet Terminaler som använder ett automatiskt val av nät i gränstrakterna inom Finlands gränser söker det kommunikationsnät där fältstyrkan är störst. Kunden ska manuellt välja Elisas nät i terminalens inställningar för att undvika högre priser än inrikes priser på grund av roamingen. När nätet väljs manuellt kan samtalet eller dataöverföringsförbindelsen inte av misstag kopplas till utländska nät. Mer instruktioner finns i den bruksanvisning som har skickats tillsammans med abonnemangsavtalet samt på Saunalahtis webbplats. Kunden ansvarar för kostnaderna för användningen av utländska nät om denne underlåter att följa Saunalahtis instruktioner. Användning av kund- och identifikationsuppgifter

4 Saunalahti kan behandla identifikations- och platsuppgifter för att utföra och använda tjänsterna och för fakturering, teknisk utveckling och marknadsföring i enlighet med gällande lag. Sådana uppgifter är bland annat uppgifter om mobiltelefonens typnummer och andra uppgifter om terminalen, platsuppgifter för abonnemanget och andra identifikationsuppgifter om kommunikation och användning av tjänster, bland annat abonnemangsnummer och förbindelsernas tidpunkter och längder. Identifikations- och platsuppgifter behandlas under den tid som ovan nämnda åtgärder kräver. MOBILA BREDBAND Via tjänsten för mobila bredband kan dataöverföringsförbindelserna användas i Finland med den dataöverföringshastighet som fastställs i avtalet om tjänsten för mobila bredband. Dataöverföringshastigheten för tjänsten är den maximihastighet som är möjlig att uppnå. Delning av tjänsten Det är förbjudet att dela tjänsten för mobila bredband mellan flera apparater genom att utnyttja exempelvis terminalernas tethering-egenskap. Saunalahti har rätt att förhindra eller begränsa att tjänsterna för mobila bredband delas mellan flera terminaler. Användning av dataöverföringsabonnemanget i utlandet För användning av dataöverföringsförbindelser i utlandet debiteras normala avgifter för dataöverföring enligt roaming-prislistan. Om kunden ofta vistas i gränstrakter, bör kunden ändra valet av nät eller operatör från automatiskt till manuellt i terminalens inställningar. När Elisas nät väljs manuellt kan samtalet eller dataöverföringsförbindelsen inte kopplas till utländska nät utan kundens kännedom. Saunalahti ansvarar inte för kostnaderna för en eventuell oavsiktlig användning av utländska nät. Variationsbredd för dataöverföringshastighet De dataöverföringshastigheter som uppgetts för abonnemanget är maximihastigheter och hastigheten kan variera under förbindelsen. Dataöverföringshastigheten varierar beroende på terminalens egenskaper och placering samt på belastningen på nätet. Dataöverföringshastigheten kan tillfälligt sjunka under variationsbredden. Variationsbredden för dataöverföringshastigheten anges i kundens avtal eller tjänstebeskrivningen. ÖVRIGA SÄRSKILDA VILLKOR

5 Tidsbegränsat avtal och förnyande av det Längden för ett tidsbegränsat avtal beräknas från den tidpunkt då abonnemanget öppnas. Om det tidsbegränsade avtalet efter att det gått ut fortsätter genom ett nytt tidsbegränsat avtal, ingås ett nytt tidsbegränsat avtal med kunden antingen skriftligen eller på elektronisk väg. Ändring av villkoren för respektive tjänst Saunalahti kan göra ändringar i de särskilda villkoren för tjänsten på det sätt som fastställs i Saunalahtis allmänna avtalsvillkor för privat- och företagskunder. Särskilda villkor för laddningsabonnemang Laddningsabonnemanget aktiveras när det för första gången laddas, och det gäller tills vidare. Avtalet upphör och abonnemanget stängs automatiskt om saldot för laddningsabonnemanget inte har laddats på 2 år. Samtalstiden eller saldot som har laddats ned för abonnemanget krediteras eller återbetalas inte. Om kunden har ett laddningsabonnemang med månadsavgift och saldot för abonnemanget inte räcker till för debitering av månadsavgiften, byter Saunalahti automatiskt kundens abonnemang till ett laddningsabonnemang utan månadsavgift. Giltighet för dessa villkor Villkoren gäller tills vidare från och med Avtalsvillkoren finns avgiftsfritt att tillgå hos Saunalahti.

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER 1.7.2015 ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa

Läs mer

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier.

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Användarhandbok för Sonera Mobilabonnemang Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Ta del av guiden och välj just de förmåner du vill ha. ! Bra att veta Egna sidor för dig På adressen www.sonera.fi/matkapuhelin/hallinta

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

1. Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområde Villkor för elektronisk hantering - webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer