VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 AVDELNING GOTLAND Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 1 (13)

2 Ordförande har ordet Verksamhetsåret 2009 har varit utmanande och samtidigt utvecklande för Vårdförbundet på Gotland. Det har varit ett tufft vårdår både nationellt och lokalt och den rådande lågkonjunkturen har påverkat våra yrkesgruppers villkor i vården. Det har varit (och är) viktigt för oss att visa vårt värde och kräva de rätta förutsättningarna för att vår kunskap ska få möjlighet att användas optimalt. Hälsosamma arbetstider, adekvat lönesättning, bra villkor och en sund arbetsmiljö är några av de grundstenar som behövs för att bedriva en god, säker och kostnadseffektiv vård. Det är dessutom mer tydligt än någonsin hur viktiga vi är för välfärden med tanke på den pandemi som fått sitt fäste i världen under Våra yrkesgrupper finns med i hela kedjan av de vårdinsatser som behövts, allt från förebyggande råd, vaccination och diagnostik till konkret omhändertagande av sjuka kommer jag alltid att minnas eftersom det är det år jag blev vald till avdelningsordförande. Jag är tacksam över det förtroende ni visat mig och jag representerar Vårdförbundets medlemmar på Gotland med stolthet. Låt oss fortsätta bygga på vår gemenskap. Det är i Vårdförbundet vi möts och tillsammans kan vi göra skillnad! Jag ser med tillförsikt fram emot ett nytt år tillsammans med er! Linda Eklund Ordförande Avdelning Gotland Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 2 (13)

3 Ledning och organisation Under första halvan av 2009 till och med årsmötet , bestod avdelningsstyrelsen av sju (7) ledamöter. Maria Ahlmark (avdelningsordförande), Linda Eklund (vice avdelningsordförande), Björn Tellström, Therese Annas-Ljung, Milo Lindhe, Britt-Marie Schärström och Yvonne Melin. Under denna tid har styrelsen arbetat mycket utifrån ansvarsområden. Medlemmarnas arbetsplatser och arbetsgivare har varit ledande i områdesindelningen. Avdelningsordförande tillsammans med vice avdelningsordförande har tilldelats majoriteten av den fast fackliga tiden. Styrelsen har sammanträtt en gång per månad. Efter årsmötet minskades antalet ledamöter till sex (6). Linda Eklund (avdelningsordförande), Björn Tellström (vice avdelningsordförande), Therese Annas-Ljung, Milo Lindhe, Ingrid Rehn och Ninnie Åkerqvist. Styrelsen arbetar fortfarande till stor del utifrån ansvarsområden och sammanträder en gång per månad. Medlemsutveckling Den 1 december 2008 hade Vårdförbundet på Gotland 681 medlemmar varav 603 var yrkesverksamma. Den 1 december 2009 hade medlemsantalet sjunkit till 630 personer och av dessa var 557 yrkesverksamma. De som inte anges som yrkesverksamma är pensionärsmedlemmar och således 73 stycken i dagsläget. De studerandemedlemmar som finns på Gotland är under studietiden registrerade i Stockholm och finns därmed inte representerade i ovanstående siffror. Vi kan alltså konstatera att medlemsantalet minskat med 51 personer vilket innebär en minskning med drygt sju procent. Den absolut största minskningen sker bland biomedicinska analytiker och styrelsen har noggrant följt händelseutvecklingen och fört en dialog med förtroendevalda på berörd arbetsplats. Medlemmarnas val att lämna Vårdförbundet beror inte på någon form av missnöje över den lokala avdelningens arbete utan handlar mer om deras upplevda svårigheter att identifiera sig med Vårdförbundets andra yrkesgrupper. De lämnar därför Vårdförbundet till förmån för fackförbundet Naturvetarna. Avdelningsstyrelsen har inte tidigare aktivt arbetat med medlemsrekrytering eftersom vi länge varit bortskämda med en hög anslutningsgrad. Men med en medlemsminskning med drygt sju procent, oavsett anledning, inser vi att det krävs nya tag och en aktiv medlemsrekrytering för att behålla vår position som en självklar mötesplats för legitimerade sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 3 (13)

4 Uppföljning av förbundsstyrelsens mål 2009/2010 Förbundsstyrelsen har konkretiserat följande gemensamma mål för 2009/2010: Vi i Vårdförbundet arbetar för en nolltolerans mot vårdskador 80 procent av oss i Vårdförbundet har haft ett samtal om Vision 2018 Vi i Vårdförbundet väcker en samhällsdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden. Vi i Vårdförbundet stärker våra professioners identitet. Avdelning Gotlands lokala målsättningar för 2009: Förbättra kommunikationen med medlemmarna De förtroendevalda på arbetsplatsen ska vara mer delaktiga Lön i förhållande till yrke och ansvar Vi ska verka för en säker vårdmiljö Vi i Vårdförbundet arbetar för en nolltolerans mot vårdskador 1. Lokalt mål För verksamhetsåret 2009 hade avdelning Gotland vi ska verka för en säker vårdmiljö som målsättning. 2. Kortfattad beskrivning av aktiviteterna Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda på arbetsplatserna genomfördes under maj. Fokus för utbildningen var begreppet vårdmiljö och säker vård. Lokal politikerdebatt under Almedalsveckan i juli tillsammans med läkarföreningen med temat säker vård och prioriteringar i vården. Under hela verksamhetsåret har vi haft luncher för förtroendevalda en gång per månad. Vid några lunchtillfällen har säker vård varit huvudtema för diskussionerna. Under Vårdförbundsveckan v.47 satsade vi mycket på diskussioner kring säker vård och framförde fram för allt reflekterande samtal som ett bra sätt att stärka medvetenheten hos var och en. Under veckan bjöds medlemmarna på en föreläsning av Rigmor Robert som handlade om kommunikationens betydelse för patientsäkerheten. 3. Förväntat resultat Våra förväntningar har handlat om att först och främst skapa en medvetenhet om begreppet vårdmiljö och att det involverar så mycket mer än bara vår egen arbetsmiljö. Vi har därefter strävat efter att skapa en öppnare dialog på arbetsplatserna kring vårdsäkerhet och kring misstag i vården. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 4 (13)

5 4. Verkligt resultat, vad hände och vad har uppnåtts? Vi har genomfört samtliga verksamhetsaktiviteter som planerats och även haft god medlemsuppslutning vid möten och aktiviteter. Diskussionerna har påbörjats och vi vet att medvetenheten kring ämnet säker vård har ökat, fram för allt hos de förtroendevalda på arbetsplatserna. Vi vet även att reflekterande samtal har införts på några arbetsplatser och tror att det kommer att skapa ringar på vattnet. Tanken har hela tiden varit att skynda långsamt. Vi vet att vårdskador kostar samhället enormt mycket pengar och med tanke på det personliga lidandet som undvikliga vårdskador ger så känns det oerhört angeläget att något händer. Men vi tror att det inte går att genomdriva förändringar om individerna som utför vårdarbetet inte tillfullo förstår och kan anamma tanken och idéerna bakom. Arbetet med säker vård fortsätter lika målinriktad under procent av oss i Vårdförbundet har haft samtal om Vision Lokalt mål Vi har inte haft något uttalat lokalt mål som direkt knyter an till den nationella målsättningen. 2. Kortfattad beskrivning av aktiviteterna Vision 2018 har varit en del av i stort sett allt det arbete styrelsen utfört under Vi har aktivt försökt sprida material om Visionen till arbetsplatserna och därigenom skapat diskussioner, inte bara mellan Vårdförbundets medlemmar utan även tvärprofessionellt. Under föreläsningen om kommunikation och säker vård som genomfördes under Vårdförbundsveckan lyfte föreläsaren bland annat fram delar av vår Vision. 3. Förväntat resultat Vi har hela tiden strävat efter att uppnå målet att minst 80% av medlemmarna på Gotland ska ha haft samtal om Vision Verkligt resultat, vad hände och vad har uppnåtts? Tyvärr tror vi inte att vi lyckats nå målsättningen men vi är en bra bit på väg. Uppskattningsvis tror vi att ungefär hälften av våra medlemmar haft samtal om Visionen under året. Varför vi inte lyckas är svårt att svara på men ibland har Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 5 (13)

6 det varit svårt att, på ett enkelt och snabbt sätt, leverera förståelse för vad Visionen innebär. Vi har försökt använda Visionen i varje möte med medlemmarna vilket har varit framgångsrikt på vissa håll. Vi tror att vi kanske inte varit tillräckligt tydliga mot de förtroendevalda på arbetsplatserna i deras ansvar och uppdrag i detta vilket har medfört att kunskapen om Vision 2018 ibland stannat hos dem. Vi har kanske inte heller levererat de verktyg som behövts för att de förtroendevalda på arbetsplatserna lättare kunnat föra ut budskapet. Vi i Vårdförbundet väcker en samhällsdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden 1. Lokalt mål De förtroendevalda på arbetsplatsen ska vara mer delaktiga och målsättningen lön i förhållande till yrke och ansvar är lokala målsättningar för 2009 som knyter an till den nationella målsättningen. Det handlar för oss om att få förtroendevalda på arbetsplatsen delaktiga och aktiva i alla frågor som rör våra yrkesgrupper och under 2009 har det i stor utsträckning handlat om just den lönemässiga värderingen av våra yrken. 2. Kortfattad beskrivning av aktiviteterna Vi har erbjudit de förtroendevalda på arbetsplatserna lunchträffar varje månad. Syftet har varit att lyfta professionsfrågor och skapa en intern diskussion kring dessa. Återigen har tanken varit att göra alla bekväma på hemmaplan vilket vi tror leder till en känsla av säkerhet i de frågor som är våra. Under 2009 har vi partsgemensamt med Gotlands kommun arbetat fram ett lokalt kollektivavtal om lön (LOK). Diskussionerna med arbetsgivaren har varit givande och belyst våra yrkesgruppers värde i vården. Vi har haft flera träffar med våra chefsmedlemmar för att belysa deras betydelsefulla roll i värderingen av våra yrken. Under året har vi träffat samtliga studenter i sjuksköterskeprogrammets termin sex. Under träffarna har professions- och villkorsfrågor varit i fokus. Styrelsen hade en uppföljande och avslutande dag med avdelning Kalmar i kursen kommunikativt ledarskap. Styrelsen var även på studieresa i Bryssel då kunskaperna om Europa i allmänhet men vården i Europa i synnerhet förbättrades. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 6 (13)

7 3. Förväntat resultat Vi har haft fokus på att möta så många som möjligt och att i dessa möten lyfta aktuella och viktiga frågor. Vi tror att det är samtalen som är viktiga i vår verksamhet och i dessa samtal är förväntningarna att samtliga parter ska bli stärkta och på så sätt lättare lyfta diskussioner om värderingen av våra kunskapsområden. 4. Verkligt resultat, vad hände och vad har uppnåtts Samtliga aktiviteter som planerats har genomförts. Det är tydligt i samtliga målgrupper hur betydelsefullt det är att mötas och byta tankar och bolla idéer med varandra. Det har varit högt i tak och vår strävan efter att skapa diskussioner där allt är tillåtet har uppnåtts. Styrelsen har fått kompetenspåfyllnad och kan på ett tydligare och säkrare sätt företräda medlemmarna på Gotland nationellt men även internationellt. Vi tycker vi kan se en ökad debatt i samhället kring våra yrkesgrupper. Vårdförbundet och våra medlemmar blir ofta tillfrågade av media när det händer saker i samhället i stort och i vården specifikt. Vi har ännu en bit att nå innan vi blir självklara auktoriteter men vi tar absolut plats i samhällsdebatten kring vården på Gotland. Behovet av professionella mötesplatser är stort för medlemmarna. Vi i Vårdförbundet stärker våra professioners identitet 1. Lokalt mål/inriktning Förbättra kommunikationen med medlemmarna är det lokala mål som på tydligast sätt knyter an till den nationella målsättningen även om de övriga lokala målen även bidrar till målsättningen att stärka professionsidentiteten. 2. Kortfattad beskrivning av aktiviteterna Vi har under året skickat flertalet medlemsbrev. Via mail har brev gått ut i stort sett varje månad och via vanlig postgång har flertalet informationsbrev skickats. Innehållet har varierat men professionsfrågor har fått stort utrymme. För förtroendevalda på arbetsplatserna har en ny basutbildning erbjudits. Den nya utbildningen fokuserar på ett tydligare sätt mot professionerna och vår gemensamma vårdpolitik. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 7 (13)

8 Förtroendevalda som är ledamöter i samverkansgrupper i kommunen har haft möjlighet att delta i en utbildning med syfte att skapa bättre kommunikation och samarbete med arbetsgivaren. Lönecoachning har varit en aktivitet som erbjudits medlemmarna och som varit populärt. I coachningen handlar det om att stärka individen i sitt yrke och i sin profession och på så sätt skapa starkare känsla för sitt yrke. På vår hemsida har vi försökt lägga ut intressant och diskussionsskapade material. Intervjuer med media, ordförandedebatter och dylikt har presenterats. 3. Förväntat resultat Vi har förväntat oss att en ökad kommunikation med medlemmarna, där professionsfrågor står i fokus, bidrar till att våra professionsidentiteter stärks. Vi tror att det är genom samtal, diskussioner och möten som kommunikationen utvecklas och får medlemmarna möjlighet att prata profession så ger det en ökad känsla av identitet. 4. Verkligt resultat, vad hände och vad har uppnåtts Tyvärr måste vi konstatera att responsen på medlemsbreven inte alltid blivit så stor som vi kanske hoppats på. Vi kan känna att vi saknar dialog i detta sätt att kommunicera. Men å andra sidan vet vi inte hur diskussionerna förs på arbetsplatser och i arbetsgrupper. Vi vet däremot att breven är uppskattade eftersom det ger en känsla av tillhörighet och en ökad förståelse för vad Vårdförbundet gör. De utbildningssatsningar som planerades har genomförts med god uppslutning. De förtroendevalda har i sina respektive utvärderingar uttryckt en ökad känsla av förståelse för Vårdförbundets vilja, idéer och politik. Detta tolkar vi bland annat som att vi lyckats skapa en ökad känsla av professionsidentitet. Den individuella lönecoaching som erbjuds har varit väldigt uppskattad. Medlemmarna uttrycker att de lär sig tala för sin sak och de utvecklas i förmågan se sig själv i sin profession. Att utveckla kommunikationen med medlemmarna känns otroligt viktigt och det har varit en tydlig strategisk väg för oss att gå i syfte att, bland annat, nå målet att stärka professionsidentiteten. Vi anser att vi lyckats bra med de satsningar vi gjort och att fler medlemmar än någonsin är uppmärksammade på deras respektive professioner och de använder styrkan i professionen i sitt dagliga arbete. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 8 (13)

9 Uppföljning av strategiska fokusområden Kongressen har beslutat att följande områden är i fokus under kongressperioden : Villkor Profession Säker vård Villkor 1. Lokalt mål/inriktning När det gäller fokusområdet villkor så är det fram för allt det lokala målet lön i förhållande till yrke och ansvar som tydligast framträder för Kortfattad beskrivning av aktiviteter Arbetet med det lokala kollektivavtalet om lön som vi genomförde med Gotlands kommun under våren 2009 är en av de viktigaste aktiviteterna att peka ut. Det blev tydligt att våra villkor behöver förbättras, särskilt när det gäller nattarbete. Vi har partsgemensamt därefter ordnat föreläsningar för dem som arbetar natt som syftat till att öka kunskapen om nattarbetets påverkan på hälsan. Under hela processen om LOK (lokalt kollektivavtal om lön) fördes diskussioner om kunskapsnivåerna i vården och fram för allt behovet av specialistutbildade sjuksköterskor. Arbetet och diskussionerna har fortsatt på arbetsplatsnivåer och vi är en bit på väg i att skapa bättre villkor och bättre förutsättningar för specialist- och funktionsutbildade. I övrigt bör vi nämna alla de utbildningssatsningar som genomförts för de förtroendevalda på arbetsplatserna. Under alla tillfällen vi träffat förtroendevalda har villkorsdiskussionerna varit betydelsefulla och kopplingen till professionsfrågorna och professionsidentiteten har varit intressant att göra. 3. Förväntat resultat För 2009 har det varit den lokala löneprocessen som legat i fokus när det gäller villkorsfrågor. Fram för allt gällande Gotlands kommun men även hos de privata arbetsgivarna. Våra förväntningar har mycket handlat om att våra medlemsgrupper skulle vara prioriterade lönemässigt och att vi påbörjat diskussioner om de övriga villkoren i vården. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 9 (13)

10 4. Verkligt resultat, vad hände och vad har uppnåtts När det gäller lönenivåerna för 2009 kan vi konstatera att vår uppåtgående trend minskar något. Utfallet i kommunen ligger i paritet med den garanterade nivån. Vi anser att det fortfarande behövs satsningar på specialist- och funktionsutbildade och att våra lönemässiga positioner i vården inte förflyttas i den takt vi önskar. Men diskussionerna vi fört med arbetsgivarna (både kommunen och privata entreprenörer) har varit givande och vi märker att tongångarna blivit annorlunda ute i verksamheterna. Bland annat håller en policy kring villkor för specialistutbildade på att tas fram på Visby lasarett. Vi tror på en fortsatt god dialog med arbetsgivarparterna när det gäller löneutvecklingen och de satsningar vi hittills genomfört har varit lyckade så tillvida att vi åstadkommit en öppen diskussion kring villkorsfrågorna. I framtiden kommer villkorsfrågorna fortsatt vara med på verksamhetsagendan. Vi vill skapa ett hållbart yrkesliv och villkoren är därmed viktiga. Profession 1. Lokalt mål/inriktning Här under faller både det lokala målet lön i förhållande till yrke och ansvar samt förbättra kommunikationen med medlemmarna. 2. Kortfattad beskrivning av aktiviteterna Delar av de aktiviteter som är riktade mot de lokala målsättningarna finns redan beskrivna men ytterligare några saker bör lyftas fram. Det har varit en klar intention från styrelsen sida att förankra professionens betydelse hos medlemmarna och detta har vi framför allt gjort genom att utbilda de förtroendevalda på arbetsplatserna. Vårt syfte har varit att på så sätt skapa ringar på vattnet och stärka de förtroendevaldas roll i Vårdförbundet. Både basutbildningen, arbetsmiljöutbildningen och samverkansutbildningen har haft delar som lyft fram professionsfrågor specifikt. I alla kontakter med medlemmar, via brev eller samtal, har fokus legat på våra yrken och vilka vi är. Vi har medvetet lyft fram individens egen styrka i sitt yrke och på så sätt visat vad profession är och vad det innebär rent konkret. Vi har till exempel upprepade gånger aktivt visat på den nationella aktiviteten kollega till kollega där vi tror att professionsfrågorna har en självklar plats. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 10 (13)

11 För chefsmedlemmarna ordnade vi en kväll med temat etik och ledarskap där dels etiska dilemman men även kommunikation och yrkesprofession diskuterades. Kopplingarna mellan vad vi gör och vilka vi är blev tydliga. Några kvällar bjöd vi in medlemmar på after vård med syfte att umgås och ha trevligt men också med tanke att skapa diskussioner och nätverk. 3. Förväntat resultat. Vi har hela tiden varit inställda på att det kommer att ta tid innan våra professioner är självklara. Men vi måste börja med oss själva och börja samtala om professionerna. Därför har våra förväntningar legat i att skapa bra förutsättningar för samtal mellan yrkesutövarna. Vårt syfte har varit att skapa bra mötesplatser där medlemmarna kan träffas över professions- och verksamhetsgränser. 4. Verkligt resultat, vad hände och vad har uppnåtts. De mötesplatser som genomförts (utbildningar, föreläsningar, after vård) har varit varierande med tanke på uppslutningsgrad. Det känns ibland svårt att locka medlemmar att komma när aktiviteter sker utanför arbetstid. Men vi har ändå märkt av en trendförändring de senaste månaderna då fler och fler som inte varit med i aktiviteter förut dyker upp. Vi märker att professionsfrågorna väcker intresse hos medlemmarna och många har uttryck att de känner en ökad stolthet och trygghet då de fördjupat sig i vad det innebär att ha en profession. Vi tror även fortsättningsvis att det är en vinnande koncept att mötas och samtala och vi kommer därför att arbeta vidare utifrån det förhållningssättet. Vi vet att det alltid blir bra och uppskattade diskussioner när vi träffas! Profession är ett sådant stort och viktigt ämne att det alltid är aktuellt, på ett eller annat sätt, i alla de samtal vi har med medlemmar. Säker vård 1. Lokalt mål/inriktning Det lokala målet för 2009 har varit att vi ska verka för en säker vårdmiljö. 2. Kortfattad beskrivning av aktiviteterna Var god se sidan fyra till fem under uppföljning av förbundsstyrelsens mål. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 11 (13)

12 3. Förväntat resultat Var god se sidan fyra till fem under uppföljning av förbundsstyrelsens mål 4. Verkligt resultat, vad hände och vad har uppnåtts Var god se sidan fyra till fem under uppföljning av förbundsstyrelsens mål. Det är fram för allt Vårdförbundsveckan som varit viktig och de aktiviteter som genomfördes då är den störta satsningen vi gjort gällande säker vård under året. Vi nådde väldigt många medlemmar under veckans gång och det har varit en framgångsfaktor att fokusera på några utvalda ämnen i samtalen. Reflekterande samtal ser vi som en otroligt viktig aktivitet i arbetet med säker vård eftersom det återigen berör kommunikationen som vi vill framhålla. Vi kan konstatera att säkerhetstänkandet har ökat bland medlemmarna. Avvikelserapporteringen ökar på sjukhuset och vi försöker föra dialog med arbetsgivaren om uppföljning och resultat som för tillfället är bristfällig. Vi måste lära oss av misstagen och förebygga riskerna. Vi har kommit en bit på väg när det gäller arbetet med säker vård men det finns mycket kvar att göra. Under 2010 fortsätter vårt arbete med dessa frågor. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 12 (13)

13 Avdelningsstyrelsen Gotland Linda Eklund Ordförande Björn Tellström Vice ordförande Therese Annas-Ljung Ledamot Milo Lindhe Ledamot Ninnie Åkerqvist Ledamot Ingrid Rehn Ledamot Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 13 (13)

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vårdförbundet Avdelning Skåne Senast ändrad 2010-02-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 1 (56) Ordförande har ordet 2009 har varit ett år där den ekonomiska krisen i

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland Verksamhetsberättelse 2010 Avdelning Västernorrland Ordförande har ordet Ännu ett år har passerat. Tiden bara rusar iväg. Vi i Västernorrland känner fortfarande av det bistra ekonomiska läget. Att budget

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Vårdförbundets lönepolitiska idé

Vårdförbundets lönepolitiska idé Vårdförbundets lönepolitiska idé Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets lönepolitiska idé Det övergripande målet för lönearbetet är en varaktig värderingsförändring av Vårdförbundets yrkesgrupper. Lönen

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning.

Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning. Föredragningslista Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning. Förslag till beslut 1. Årsmötet återupptas 2. Prövning att mötet kallats i behörig - att mötet

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte.

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte. Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för dig som är utbildad som, eller studerar till, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska. Vårdförbundet ska

Läs mer

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik *Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Centrala förhandlingarna Insändare från Västtrafik Enkäten om våra grupper Information inför konflikten Vad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4. Goda exempel...

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Rapport från medlemmarna i Studentpanelen: Håkan Bäckman Ida Eriksson Miriam Isaksson Mettavainio Piaa Kinnunen Jenny Lindgren Gabriel

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Den 10 april 2013 enades parterna om ny HÖK 13 för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Denna

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Nationell värdegrund i äldreomsorgen

Nationell värdegrund i äldreomsorgen Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Mars 2014 Värdegrundsarbete - en ständigt pågående process Den övergripande målsättningen

Läs mer

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance Fysiska aktiviteter Zumba och Linedance Vad innebar Vi träffas ett par gånger i veckan och dansar tillsammans med en instruktör. Hittills har vi testat att hålla kurser i både Zumba och Linedance. Vi dansar

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

KOM-IN-ALL mars 2016

KOM-IN-ALL mars 2016 Mars 2016 Ordförande har ordet! Sektionen har haft sitt årsmöte och jag vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för deras engagemang. När Aftonbladet avslöjade Kommunals oegentligheter var vi många

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Avdelning Västernorrland 2015

Avdelning Västernorrland 2015 Årsrapport Avdelning Västernorrland 2015 1 (13) Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-11-05 2016-01-14 Årsrapport 2015 avdelning Västernorrland Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion

Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion Förbundsstyrelsens redovisning - Kommunikation Under hela kongressperioden har det genomförts en stor satsning på den interna och externa

Läs mer

Självreflektionsinstrument familjecentral en användarguide

Självreflektionsinstrument familjecentral en användarguide Självreflektionsinstrument familjecentral en användarguide Ett instrument för att förverkliga familjecentralen som idé Agneta Abrahamsson Vibeke Bing Sofia Kjellén Innehållsförteckning Inledning Användarguidens

Läs mer

Coachning - ett verktyg för skolan?

Coachning - ett verktyg för skolan? Coachning - ett verktyg för skolan? Om coachning och coachande förhållningssätt i skolvärlden Anna-Karin Oskarsson Några ord om den ursprungliga uppsatsen Det här är en förkortad version av magisteruppsatsen

Läs mer

Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00

Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00 Protokoll CSG ÄNGI-:I.HOI.MS KOMMUN 2015-10-12 Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00 Plats: Sammanträdesrum Blå Närvarande: F ör arbetsgivaren Lilian Eriksson, ordförande Lena Östblom,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

PM nr 2 inför löneöversyn 2016

PM nr 2 inför löneöversyn 2016 PM nr 2 inför löneöversyn 2016 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2016. Varje förvaltningschef och HR konsult ansvarar för att lönesättande

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Förhandlingsprotokoll 2015-12-28 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 11 Parter Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder

Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder Vi är varandras arbetsmiljö Därför har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg

Läs mer

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras.

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras. Mars 2010 Föreläsningsstöd: Presentation av Juseks organisation Bild #1 Juseks organisation Juseks viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna har bra löne- och anställningsvillkor. Vi är ett utbildnings-

Läs mer

Rebecca, SG - Reserapport. Kenya- Sommar 2013

Rebecca, SG - Reserapport. Kenya- Sommar 2013 Vilket program läser du på? Sjukgymnastprogrammet Rebecca, SG - Reserapport Kenya- Sommar 2013 Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University, Eldoret i Kenya Vilken termin åkte du och

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Avdelning Östergötland Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 5 3 Medlemsutveckling... 7 4 Uppföljning av förbundsstyrelsens mål 2011

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Avtal om lokal lönebildning..3 1 Avtalets omfattning 4 2 Lönebildningens syfte och förutsättningar.. 4 3

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ollonborren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

THE WAY WE DO BUSINESS

THE WAY WE DO BUSINESS THE WAY WE DO BUSINESS INNEHÅLL The way we do business Förord...4 Vision...6 Affärsidé...8 Affärskultur...10 Målgrupp...12 Kunden...14 Mode...18 Butiken...20 Ledarskapet...22 Teamet...24 Förtroende...26

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 jämställdhetsombudsmannen Innehållsförteckning Bakgrund 2 Sammanfattning 2 Resultat av granskningen

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer