VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vårdförbundet Avdelning Skåne Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 1 (56)

2 Ordförande har ordet 2009 har varit ett år där den ekonomiska krisen i samhället har varit väldigt tongivande. Inom vården i Skåne, oavsett vårdgivare, så har hålla budget varit överordnat allt. Detta har satt sina tydliga spår när det gäller våra möjligheter att arbeta med att förändra och utveckla vården. Det har också satt sina tydliga spår i hur vardagen för Vårdförbundets medlemmar ser ut. Personalminskningar och försämringar av arbetstider samtidigt som vårdtyngden är lika hög eller högre än tidigare. Patientsäkerhet har varit en av de stora frågorna under Att ha förutsättningar för att bedriva en god och säker vård är viktigt. Vi har försökt arbeta gemensamt med arbetsgivaren i denna fråga eftersom arbetsgivarna också säger att de är intresserade av frågan säker vård. Tyvärr ser inte arbetsgivarna på säker vård på riktigt samma sätt som Vårdförbundet. De har i stort sett detta som en fråga som får vänta till bättre ekonomiska tider, medan vi hävdar att man aldrig, oavsett ekonomi kan tumma på patientsäkerhet. Vi ser också ekonomi i att bedriva säker vård. På den positiva sidan finns att vi under arbetet med att identifiera specialist- och funktionsutbildade hittade en tydlig samsyn med arbetsgivare i Region Skåne och i kommunerna att det behövs en beskrivning och ett tydliggörande av vilka dessa grupper är. Det är en lång väg att vandra innan vi hittat en klar linje i detta arbete, men intresset från arbetsgivarna var i många lägen förvånansvärt stort. Roligt var också att vi under ett extra årsmöte i november 2009 fattade beslut om att val till avdelningsstyrelse, kongressombud och revisorer i avdelning Skåne ska ske via webbaserade val. Avdelning Skåne kommer att vara den första avdelningen i Sverige som använder sig av webben vid val. Det är ett problem med det låga valdeltagandet. Vi kan aldrig tvinga medlemmar till att delta i den demokratiska processen, men jag ser att det är en avdelningsstyrelses uppgift att göra det så enkelt som möjligt att delta. Jag vill passa på att tacka alla för ett fantastiskt samarbete under Pia Arndorff Ordförande avdelning Skåne Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 2 (56)

3 Ledning och organisation Avdelningsstyrelsen består av ordförande och sex ledamöter. Samtliga förtroendevalda i avdelningsstyrelsen har ett uppdrag på heltid. Avdelningsstyrelsen väljs på årsmöte var tredje år. Avdelningsstyrelsen består av Pia Arndorff, Mats Runsten, Susi Nilsson, Stefan Bergman, Lena-Mi Nelson, Cecilia Ekberg och Thomas Lundström. Cecilia Ekberg och Thomas Lundström valdes vid ett extra årsmöte den 4/11. Det extra årsmötet hölls då två tidigare ledamöter, Janet Parmvi och Elinor Malmros, lämnat avdelningsstyrelsen under året. Lena-Mi Nelson är inte deltagande i styrelsearbetet under perioden 15/ /2-10, då hon under denna tid arbetar med att bygga upp en dialysverksamhet vid sjukhus i Afrika. Som avdelningsstyrelsens förlängda arm, för att komma närmare medlemmarna anställda i Region Skåne, har vi fem lokala expeditioner på de större sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Avdelningsstyrelsen utser de som har förtroendeuppdrag på dessa expeditioner. De lokala expeditionerna är en förmedlande länk mellan avdelningsstyrelsen, medlemmarna och de förtroendevalda på arbetsplatsen. I Skånes 33 kommuner finns samordnare. Samordnaren i kommunen är den förmedlande länken mellan avdelningsstyrelsen, medlemmarna och förtroendevalda på arbetsplatsen. Avdelningsstyrelsen utser dem som har förtroendeuppdrag som samordnare. Hos privata arbetsgivaren har avdelningsstyrelsen en ambition att införa samordnarsystemet, men har ännu inte fått detta att fungera fullt ut. Vi har samordnare bland annat i Aleris, där Skåne är värdavdelning. Förtroendevalda på arbetsplatsen väljs enligt stadgan av medlemmar anställda på arbetsplatsen. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 3 (56)

4 Medlemsutveckling Medlemskategori Anställd, ej förhandlingsbar Anställd, förhandlingsbar Ej anställd Pensionär Student Totalt Anställda, förhandlingsbara Sjuksköterska Chef/Ledare Specialistfunktion Forskare/Pedagog Annan befattning Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Totalt Vårdförbundet avdelning Skåne har under perioden minskat med totalt 219 medlemmar. Minskningen av förhandlingsbara medlemmar är 343 medan antalet studerandemedlemmar har ökat med 132. Bland de anställda, förhandlingsbara så har vi tappat medlemmar i samtliga grupper, utom i gruppen annan befattning. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 4 (56)

5 Uppföljning av förbundsstyrelsens fyra politiska mål 2009/2010 Av förbundsstyrelsen beslutat mål Vi i Vårdförbundet arbetar för en nolltolerans mot vårdskador Lokalt mål/inriktning Få arbetsgivaren intresserad och arbeta gemensamt med frågan Politikerkontakt Tjänstemannakontakter Möten med förtroendevalda Lunchmöte med chefer Få politiker, tjänstemän, förtroendevalda och medlemmar att lyfta frågan och framför allt att prata om samma sak. Få politiker och tjänstemän att förstå att det finns vinst i att avsätta tid i verksamheten för denna fråga. Få till ett ökat samtal kring denna fråga. Öka intresset för att starta er på arbetsplatsen kring säker vård ex reflekterande samtal På ett teoretiskt plan är alla överens men hålla budget är fortfarande den största frågan ute på arbetsplatserna. Ett stort intresse för att arbeta med reflekterande samtal. Inget konkret resultat ännu. Socialstyrelsen har inte Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 5 (56)

6 Medlemsmöten med medverkan av Socialstyrelsen 3. Nytillkommen haft möjlighet att delta Reflektera För att nå goda resultat måste det finnas ett gemensamt intresse från både vår och arbetsgivarens sida. Utvärdera Det förefaller att finnas ett gemensamt intresse. Det gäller att visa att det finns En ekonomisk vinst för arbetsgivaren. R Planera Fortsätta opinionsarbetet och arbeta med reflekterande samtal Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 6 (56)

7 Uppföljning av förbundsstyrelsens fyra politiska mål 2009/2010 Av förbundsstyrelsen beslutat mål 80 % av oss i Vårdförbundet har haft ett samtal om Vision 2018 Lokalt mål/inriktning Börja varje medlemsmöte med samtal om visionen * visa visionsfilmen * använda snurran Filmen skapar en väldig gemensamhetskänsla. Gör det lätt att fortsätta samtalet kring vad vi vill. Vid detta samtal används snurran som bygger mer på fakta. Få medlemmar att veta vad vi vill och vart vi ska och få dem att prata om det. Att flytta samtalet från att alltid vara här och nu till vad vill vi. Just i situationen är filmen mycket effektiv. Tyvärr så försvinner detta nog ganska fort. I den pressade situation som medlemmarna befinner sig i just nu så ser de ofta en visionsdiskussion som ganska onödig. 3. Nytillkommen Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 7 (56)

8 Reflektera Utvärdera resultat och valda strategier Det behövs nog att vi Vi har inte räknat hur många vi haft samtal med, men vi förflyttar oss lite längre träffar inte 80 % av medlemmarna i Skåne på ett år och bort från den ekonomiska har därför inte nått målsättningen. Alla vi träffat har vi krisen för att vi ska kunna pratat visionen med. Vi har upplevt det som mer effektivt bygga ett tillräckligt stort att när en fråga kommer upp också prata kring vad vi vill intresse. i denna fråga enligt vår vision, än att gå igenom visionen som en helhet, utan att knyta fast den till något. Fortsätta prata visionen, men situationsanpassat, utifrån en fråga medlemmarna vill prata om. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 8 (56)

9 Uppföljning av förbundsstyrelsens fyra politiska mål 2009/2010 Av förbundsstyrelsen beslutat mål/av kongressen beslutat fokusområde Vi i Vårdförbundet väcker en samhällsdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Lokalt mål/inriktning Informera om Vårdförbundets syn och därigenom skapa debatt * Debattartiklar * Politikerträffar Genom debattartiklar förmedla Vårdförbundets syn till allmänheten Genom politikermöten informera om Vårdförbundets syn Att behålla det stora samhällsstöd vi haft i denna fråga. Att få politiker att inse att de måste ta ställning i denna fråga offentligt. Att agera i frågan får uppmärksamhet, men att inte agera får också uppmärksamhet. En debatt finns i media där Vårdförbundet har fortsatt stöd av allmänheten. Mycket lite händer. Det politiska budskapet är hålla budget är överordnat allt. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 9 (56)

10 3. Nytillkommen Vårdförbundets medlemmar möter politiker Förstärka för politiker att detta är en viktig fråga. Få offentlighet för Vårdförbundets syn genom mediabevakning. Reflektera Utvärdera resultat En viktig fråga att fortsätta I nuläget inga stora resultat. arbeta med. Håller vi den I ekonomiskt dåliga tider är aktuell kan vi kanske få det emellertid viktigt att hålla den till en valfråga. Frågan levande. Fortsatt arbete. Börja planera för att få frågan att bli så het att det kan bli en valfråga. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 10 (56)

11 Uppföljning av förbundsstyrelsens fyra politiska mål 2009/2010 Av förbundsstyrelsen beslutat mål/av kongressen beslutat fokusområde Vi i Vårdförbundet stärker våra professioners identitet Lokalt mål/inriktning Skapa intresse och samtal kring att hur vi själv agerar betyder mycket i hur andra ser på oss 1. Medlemsmöten Möten med förtroendevalda utbildningar Att vara en profession betyder också att vi måste agera utefter att vi är en profession. Skapa en förståelse kring hur viktigt vårt eget beteende är för att vi ska ses som unika och inte bli en grå massa av övrig personal. Vi har fortfarande en bit att förflytta oss, men insikten ökar kring hur viktigt vårt eget beteende är. 3. Nytillkommen Reflektera Oerhört viktigt att vi i alla sammanhang diskuterar denna fråga. Ingen annan än vi själva kan få till en förändring. Utvärdera resultat Se ovan En fortsatt prioriterad fråga för nästa år. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 11 (56)

12 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Säker vård Lokalt mål/inriktning - Tillräckligt med personal med rätt kompetens och kunskap Ge medlemmarna en verktygslåda att använda i arbetet med säker vård. Dagar för förtroendevalda Arbetstider Vårdmiljö Säkerhet en naturlig del av vården Starta tanken hos medlemmarna kring att frågor som vi naturligt ser som villkorsfrågor också måste vägas in i säker vård perspektivet Få medlemmar att förlägga arbetstider efter kunskap och kompetens och inte efter antal huvud. Få medlemmar att tydligt kräva förutsättningar för att utföra en säker vård. Diskussionen har startats, men med tanke på dåliga tider och dålig ekonomi hos arbetsgivarna så finns det dåligt med utrymme för medlemmarna att ta diskussionen på arbetsplatserna. Reaktionen från arbetsgivaren blir vi har inga pengar. 3. Nytillkommen Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 12 (56)

13 Reflektera Slutsats Det är viktigt att inse att vi befinner oss i dåliga ekonomiska tider just nu. Det är viktigt att Vårdförbundet håller igång den diskussion som trots allt startats. Utvärdera resultat och valda strategier Vi måste börja arbetet med att motivera förtroendevalda som sedan kan föra ut tanken till medlemmarna på arbetsplatserna. Fortsatt arbete. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 13 (56)

14 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Säker vård Lokalt mål/inriktning - Ledarskap - Tillräckligt med personal med rätt kompetens och kunskap Få chefen intresserad av arbete med säker vård Lunchmöten med chefer Vad betyder schemaläggning och vårdmiljö för säker vård? Få chefer att se att arbetstider och vårdmiljö kan ha ett annat fokus än budget. Samtidigt kan en kortsiktig kostnad ge en långsiktig besparing. Få chefen att tillsammans med medlemmarna att förlägga arbetstider efter kunskap och kompetens och inte efter antal huvud. Diskussionen har startats. Första linjens chef har just nu tydliga order om att budget är överordnat allt. I vissa fall har även första linjens chef tappat benet budgetansvar i sitt ledarskap. 3. Nytillkommen Att få chefen att se att säker vårs kostar lite mer i början, men leder till besparingar både i form av pengar och i form av mänskligt lidande. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 14 (56)

15 Reflektera Slutsats Det är viktigt att inse att vi befinner oss i dåliga ekonomiska tider just nu. Det är viktigt att Vårdförbundet håller igång den diskussion som trots allt startats. Utvärdera resultat och valda strategier Vi måste få chefen att se vinsten i att arbeta med säker vård. Arbetet måste ske av medlemmar i samarbete chefen. Fortsätta arbetet Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 15 (56)

16 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Säker vård Lokalt mål/inriktning - Kvalitetssystem - Evidens - Ledarskap Ge chefen och medarbetarna hjälp med var de kan hitta verktyg för att bedriva säker vård Lunchmöte med chefer Medlemsmöten - reflekterande samtal Det kan vara svårt att komma igång. Genom materialet reflekterande samtal kan vi visa på ett enkelt sätt. Hur kan man använda forskning Genom samtal med medlemmar och chefer kring vikten av att börja förväntar vi oss att metoden reflekterande samtal börjar användas i verksamheterna under Alla medlemsmöten och möten med chefer har inte hunnit genomföras under Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 16 (56)

17 3. Nytillkommen Tidsbrist Reflektera Slutsats Intresset är stort över att hitta ett enkelt sätt att komma igång. Materialet kom för sent för att reslutat ska hinna uppnås under Utvärdera resultat och valda strategier Medlemsmöten med information om hur det går till parallellt med information till chefer skapar ett gemensamt intresse. Fortsätta medlemsmöten och möten med chefer. Följa upp om en startas någonstans Ta upp frågan om hur forskning kan användas. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 17 (56)

18 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Professionen Lokalt mål/inriktning - Stärka och tydliggöra yrket - Karriärvägar - Makt i vården Genom samtal få cheferna att själva agera. Lunchmöte med chefer Diskutera framtidens ledarskap Ta nästa steg i utvecklingen från avdelningsföreståndare till chef och ledare Vad hände/ Vad har uppnåtts? I nuläget minskar första linjens chefs möjligheter att agera på grund av direktiv uppifrån. Diskussionen har startats. 3. Nytillkommen Reflektera Slutsats Finns en stor vilja och önskan från cheferna att vilja förändra sin situation, men det finns samtidigt en uppgivenhet kring om det går. Utvärdera resultat och valda strategier Det är cheferna själv som måste ta detta steg. Vi samtalar och finns som bollplank. Fortsatt arbete Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 18 (56)

19 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Professionen Lokalt mål/inriktning - Stärka och tydliggöra yrket - Karriärvägar - Makt i vården Låta medlemmar växa i sin profession genom samtal med varandra och bolla idéer och tankar - Studenter som bloggar - tillgänglig förtroendevald 3. Nytillkommen Genom samtal med andra i samma situation kan man växa som individ chatt med medlemmar tidsbrist Ett ökat samtal kring professionen och professionens utveckling. För kort tid att utvärdera bloggen. Tillgänglig förtroendevald är väldigt uppskattat av medlemmarna och ger oss som förtroendevalda stor möjlighet att föra ut Vårdförbundets politik. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 19 (56)

20 Reflektera Slutsats För att stärka och tydliggöra våra yrken så måste vi prata med varandra och kring hur vi agerar. Utvärdera resultat och strategier Detta är ett sätta att på ett enkelt sätt föra samtal kring professionen och professionens utveckling Fortsätta Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 20 (56)

21 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Profession Lokalt mål/inriktning - Stärka och tydliggöra yrket - Karriärvägar - Makt i vården Skapa intresse och diskussion för att sedan också få acceptans för de karriärvägar som skapas. Medlemsmöten kring specialistoch funktionsutbildade Möten med arbetsgivaren kring specialist- och funktionsutbildade Föra ut idén om att detta är ett långsiktigt arbete kring att bygga karriärvägar och inte enbart för ett års satsning på lön. Göra karriärvägarna kända Hitta starka, tydliga och kända karriärvägar för Vårdförbundets yrkesgrupper Arbetsgivaren har haft väldigt svårt att hantera det svåra samtalet Du är inte specialisteller funktionsutbildad och hamnar alltså utanför detta. Detta har skapat en otydlighet som gör medlemmarna osäkra på vad som egentligen gäller. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 21 (56)

22 3. Nytillkommen Reflektera Slutsats Detta är nödvändigt om vi ska hitta vägar för utveckling för våra medlemsgrupper. I har fått arbetsgivaren med oss, men de har problem i sin organisation som det nog tar lite tid att lösa. Utvärdera resultat och valda strategier Det är första gången som vi kommit så här långt så det är bara att fortsätta. Både arbetsgivare och medlemmar säger att de är positiva. Fortsatt arbete Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 22 (56)

23 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Professionen Lokalt mål/inriktning - Stärka och tydliggöra yrket - Karriärvägar - Makt i vården Viktigt att många pratar professionsutveckling Skapa pensionärsnätverk Önskemål från pensionärsmedlemmar at få möjlighet att delta i diskussioner kring vårdens utveckling och professionernas utveckling. Ett nätverk som startades av avdelningsstyrelsen som sedan skulle leva vidare som just ett nätverk. Fungerar inte som nätverk och det finns olika viljor kring vad som ska tas upp vid dessa träffar. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 23 (56)

24 3. Nytillkommen Reflektera Utvärdera resultat och Slutsats valda strategier Det fanns ett starkt önske- Ett nätverk fungerar så länge det mål från pensionärs- finns ett behov. I detta fall var det medlemmarna och därför inte ett nätverk man efterfrågade var en värd att utan arrangerade möten. prova. Vårdförbundet genomför många möten och er där pensionärsmedlemmar är välkomna Avdelningsstyrelsen kommer inte att avsätta resurser för att driva nätverket. Däremot kan vi delta om någon specifik fråga tas upp. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 24 (56)

25 Av kongressen beslutat fokusområde Professionen Uppföljning av de strategiska fokusområdena Lokalt mål/inriktning - Stärka och tydliggöra yrket - Karriärvägar - Makt i vården Genom samverkan kan vi sätta våra professioner i blickfånget och på sätt få makt i vården. Arbete med att teckna samverkansavtal med olika arbetsgivare 3. Nytillkommen Genom samverkan kan vi påverka på ett helt annat sätt än med enbart MBL. Tecknade samverkans avtal med samtliga arbetsgivare. I samband med tecknandet av samverkansavtal också en gedigen vilja från arbetsgivaren att också samverka. Att Vårdförbundets förtroendevalda tar plats och för fram professionsfrågorna. Samverkansavtal finns med de flesta arbetsgivare. Några är under arbete, men ännu inte tecknade. Det finns få arbetsgivare som har en gedigen vilja att använda samverkan som avtalet beskriver. Arbetet från förtroendevalda med att lyfta professionsfrågorna har blivit mycket tydligare. Främst genom arbetet med specialistoch funktionsurbildade. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 25 (56)

26 Reflektera Slutsats Vårdförbundet har ofta en större vilja att följa samverkansavtalet än vad arbetsgivaren har. Utvärdera resultat och valda strategier Även om det finns mycket i övrigt att önska angående hur arbetsgivaren hanterar samverkansavtalet så har vi ändå större möjlighet att påverka än med MBL. Fortsätta Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 26 (56)

27 Av kongressen beslutat fokusområde Professionen/Säker vård/villkor Lokalt mål/inriktning Uppföljning av de strategiska fokusområdena Genom utbildning ge kunskap som leder till att man vågar agera - introduktion - grundutbildning - fördjupningsutbildning 3. Nytillkommen Kunskap ger makt Stor på arbetsplatserna när samtliga förtroendevalda fått utbildning en är större. Utbildningarna upplevs som bra och utvecklande. 99 förtroendevalda gick grundkurs 50 förtroendevalda gick fördjupningsutbildning Reflektera Slutsats Det märks skillnad under de år som vi bedrivit utbildning på det sätt vi gör nu. Vi behöver engagerade och starka förtroendevalda som orkar driva professionsfrågor, villkorsfrågor och frågor om säker vård Utvärdera resultat och valda strategier Att ha en utbildning som inte har som syfte att man ska kunna rabbla en massa paragrafer utan som syftar till att förtroendevalda ska kunna arbeta med professionsfrågan, säker vård och villkor börjar ge resultat. Fortsätta Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 27 (56)

28 Av kongressen beslutat fokusområde Villkor Lokalt mål/inriktning - Lön - Arbetsmiljö - Arbetstid Uppföljning av de strategiska fokusområdena Ge kunskap för att få trygga och säkra förtroendevalda Dagar för förtroendevalda - Löneprocessen - Ökad lönespridning - Arbetstidsmodeller - Avtalsregler - Arbetsmiljö Ge kunskap till förtroendevalda om Vårdförbundets politik i villkorsfrågor Ett ständigt pågående arbete på arbetsplatserna kring villkorsfrågorna. Vad hände/ Vad har uppnåtts? Kunskapen har ökat och därigenom får vi också till en dialog med förtroendevalda och arbetsgivare om dessa frågor. 3. Nytillkommen Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 28 (56)

29 Reflektera Slutsats Kunskap är nödvändig om vi som facklig organisation ska kunna ta plats. Utvärdera resultat och valda strategier Genom att förtroendevalda på arbetsplatsen får kunskap kan saker hända verksamhetsnära, vilket vi vill. Fortsätta arbetet. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 29 (56)

30 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Villkor Lokalt mål/inriktning - Lön - Arbetsmiljö - Arbetstid Säkerställa chefernas löneutveckling Lunchmöte med chefer Samtala kring chefers löneutveckling Samtal kring arbetstid och arbetsmiljö se säker vård Chefer kräver att få veta varför de får den lön de får. Chefer kräver lönekriterier. Enstaka arbetsplatser fungerar detta. 3. Nytillkommen Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 30 (56)

31 Reflektera Slutsats Chefer lönesätts inte efter sin prestation utan efter hur gruppen de är chefer över ligger lönemässigt. Chefen ska ligga högst. Utvärdera resultat och valda strategier Diskussioner måste börja för att det ska ställas krav på att lönekriterier införs. Fortsätta arbetet. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 31 (56)

32 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Villkor Lokalt mål/inriktning Lön Arbetsmiljö Arbetstid Stärka förtroendevalda med särskilt uppdrag i deras roll Talarskola Framkommit önskemål om att få hjälp med hur ett budskap ska framföras Förtroendevalda med särskilt uppdrag håller utbildningar för övriga förtroendevalda. Genom att ge dem utbildning kan de sedan förmedla kunskapen vidare. Att de själv använder sig av kunskapen vid möten med arbetsgivaren Kunskapen används vid utbildningar För kort tid för att utvärdera 3. Nytillkommen Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 32 (56)

33 Reflektera Slutsats Det är viktigt att vi kan förmedla vårt budskap på ett bra sätt. Detta ger trygghet till de förtroendevalda som vågar mer i mötet med arbetsgivaren. Utvärdera resultat och valda strategier Vi kan inte utbilda alla på en gång. Ett bra sätt att utbilda nyckelpersoner som sedan för kunskapen vidare. Kunskapen används vid utbildningar och vid möten med arbetsgivaren Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 33 (56)

34 /Av kongressen beslutat fokusområde Säker vård/profession/villkor Lokalt mål/inriktning Stöd till enskilda medlemmar Uppföljning av de strategiska fokusområdena - tillgänglig förtroendevald - tillgänglig ombudsman Stöd vid enskilda medlems ärenden Tillgänglig organisation när den enskilde behöver råd och stöd. Medlemmar som behöver hjälp eller råd får det Tillgänglig förtroendevald och ombudsman finns i stort sätt dagligen. Alla medlemmar som söker oss får kontakt. 3. Nytillkommen Reflektera Slutsats Möjlighet att nå sin organisation när man behöver den är oerhört viktigt. Detta skapar grunden i att ha förtroende för organisationen. Utvärdera resultat valda strategier Ett bra sätt att arbeta på är att vara schemalagd som TGO eller TGF. Ärendena fördelas sedan Till dem som har utrymme. Medlemmen får omgående kontakt. Fortsätta Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 34 (56)

35 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Villkor Lokalt mål/inriktning Lön Arbetsmiljö Arbetstid Hitta argument i besparingsdiskussioner med arbetsgivaren Kartläggning av övertidsuttaget Hitta argument i besparingsdiskussioner med arbetsgivaren Hitta ett ökat övertidsuttag samtidigt som personalnerdragningar sker Har hittat ett ökat övertidsuttag. Har också hittat ej dispenssökt övertid. Har inte hunnit granska hela region Skåne och inte kommunerna. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 35 (56)

36 3. Nytillkommen Reflektera Slutsats Viktigt att ha sakliga argument som bygger på kostnader. Utvärdera resultat och valda strategier Relativt enkelt att kontrollera. Övertid genererar hög kostnad för arbetsgivaren Fortsätta Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 36 (56)

37 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av förbundsstyrelsen beslutat mål/av kongressen beslutat fokusområde Villkor Lokalt mål/inriktning Lön Arbetsmiljö Arbetstid Få medlemmar engagerade Medlemsmöten Starta er på arbetsplatsen Medlemmarna ska börja frågan på arbetsplatsen. Fungerar i en del fall bra i andra fall vill medlemmarna att Vårdförbundet ska lösa det. 3. Nytillkommen Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 37 (56)

38 Reflektera Slutsats Det är nödvändigt att det finns ett tryck i frågorna på arbetsplatsen. Om inte arbetsgivaren känner detta ser man det inte som någon viktig fråga. Utvärdera resultat och valda strategier Det är viktigt att fortsätta med medlemsmötena. Om vi in driver frågorna på arbetsplatsen så Hittar vi inte de bästa lösningarna. Fortsätta och utveckla. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 38 (56)

39 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Villkor Lokalt mål/inriktning Lön Arbetsmiljö Arbetstid Hitta vägar att tillsammans med arbetsgivaren komma vidare - deltagande i nationell utvärdering av löneprocessen enl protokollsanteckning (VF-SKL) - deltagande av utvärdering av beredskap enligt protokollsanteckning (VF-SKL) - Framåtsyftande arbete med Region Skåne för att uppfylla texterna i LOK:en - Partgemensam information angående löneavtalet (Region Skåne) - Arbete med att teckna nytt samverkansavtal med Region Skåne, Aleris, kommuner Kan vi gemensamt komma framåt i de olika frågorna så får det större genomslag. Att vi hittar gemensamma lösningar för att komma framåt. Att arbetsgivaren också bär de överenskommelser som vi gör. Att arbetsgivaren visar respekt för Vårdförbundet som part. I stunden för mötet är vi överens, sedan har arbetsgivaren ytterligt svårt att få ut detta till cheferna i verksamheten. Arbetsgivaren har i många fall sett de fackliga organisationerna som ett rundningsmärke de måste passera. I vissa fall är besluten redan tagna. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 39 (56)

40 - Aktivt deltagande vid regional samverkan (Region Skåne) - Aktivt deltagande vid bollplanksdiskussioner (Region Skåne) - Aktivt deltagande vid regional arbetsmiljögrupp (Region Skåne) 3. Nytillkommen Reflektera Slutsats Vi tror på att vi kommer längst genom att hitta gemensamma lösningar med arbetsgivaren. Utvärdera resultat och valda strategier Arbetsgivaren utnyttjar i vissa fall vår strävan efter gemensamma lösningar. Fortsätta försöka hitta gemensamma lösningar. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 40 (56)

41 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Villkor Lokalt mål/inriktning Lön Arbetsmiljö Arbetstid Få arbetsgivaren intresserad av att sätta lön enligt intentionerna i avtalet. Stöd till samordnare i kommunerna i lönearbetet Kommunen ser inte löneavtalet som sitt och följer det inte. Lön sätts enligt intentionen i löneavtalet Stora förbättringar i vissa kommuner, medan det inte fungerar alls i andra kommuner. Färre samordnare som behövde direkt hjälp i år än förra året. 3. Nytillkommen Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 41 (56)

42 Reflektera Slutsats Viktigt att löneavtalet mellan Vårdförbundet och SKL inte blir bara landstingets avtal. Utvärdera resultat och valda strategier Ger lite mer tyngd i samtalen med arbetsgivaren att Representant från avdelningsstyrelsen är närvarande. De festa samordnare i kommunerna sköter överläggningarna själv med avdelningsstyrelsen som bollplank. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 42 (56)

43 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Villkor Lokalt mål/inriktning Lön Arbetsmiljö Arbetstid Skapa tydligare riktlinjer för arbetsmiljöarbetet - en utsedd ansvarig från avdelningsstyrelsen - Regelbundna möten med huvudskyddsombuden - aktivt arbete med stöd till skyddsombuden Med dåliga ekonomiska tider har arbetsmiljön försämrats radikalt. Viktigt att skapa tydlighet. Skyddsombuden på arbetsplatsen orkar arbeta med arbetsmiljöfrågorna genom att det finns tydliga riktlinjer och ett tydligt stöd. Fortfarande under uppbyggnad. Har inte hunnit utvärdera om någon förändring skett. 3. Nytillkommen Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 43 (56)

44 Reflektera Slutsats I dåliga ekonomiska tider slimmas organisationerna och arbetsmiljön försämras. Skyddsombuden på arbetsplatsen har känt sig ensamma i arbetsmiljöarbetet. Det har känts viktigt att skapa riktlinjer som ger trygghet. Utvärdera resultat och valda strategier För tidigt att göra. Fortsätta arbetet Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 44 (56)

45 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde villkor Lokalt mål/inriktning Lön Arbetsmiljö Arbetstid Teckna lokala kollektivavtal angående arbetstider - Förhandlingar med arbetsgivare - medlemsmöten Allt fler medlemmar anställs för att arbeta blandad dag/natt tjänstgöring. Detta finns inte reglerat. Teckna lokala kollektivavtal som främjar hälsan. Tecknat avtal som är bättre än Allmänna Bestämmelser, men fortfarande inte ger tillräckligt med återhämtningstid. 3. Nytillkommen Reflektera Slutsats Arbetsgivaren har tidigare varit mer intresserad av att hitta verksamhetsanpassade lösningar än vad de är idag. Nu säger man sig arbeta med arbetstider utefter att alla ska ha lika arbetstid. Utvärdera resultat och valda strategier Så länge fråga inte är centralt reglerad i AB måste vi försöka hitta lösningar. Fortsätta arbetet Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 45 (56)

46 Av kongressen beslutat fokusområde Villkor Uppföljning av de strategiska fokusområdena Lokalt mål/inriktning Lön Arbetsmiljö Arbetstid Ha en klar linje i påverkansarbetet i samverkanssystemet - en utsedd ansvarig från avdelningsstyrelsen - Regelbundna möten med förtroendevalda som är part på förvaltningsnivå - aktivt arbete med stöd till förtroendevalda som är part på övriga nivåer Få en tydlighet i vilka frågor som är viktiga att driva. Alla partsnivåer har kunskap om vad som händer. Bli tydligare mot arbetsgivaren med vilka frågor vi driver och därigenom nå resultat. Arbetsgivaren får höra samma sa från alla. Få kunskap om vilka frågor som är aktuella på arbetsplatserna. Uppnått en större tydlighet och en större samstämmighet mellan nivåerna. Det upplevs som positivt att veta vad som är på gång. 3. Nytillkommen Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 46 (56)

47 Reflektera Slutsats Det känns viktigt att få ihop vårt påverkansarbete till en enhet. Givetvis kan och ska det se olika ut beroende på verksamhet, men vissa principfrågor är lika. Utvärdera resultat och valda strategier Kontinuerliga träffa skapar trygghet i att man inte är ensam och också i att det är rätt frågor man driver. Det har också funnits en osäkerhet kring ifall man driver frågorna rätt. Kunskapen har ökat. Fortsätta arbetet Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 47 (56)

48 Uppföljning av de strategiska fokusområdena Av kongressen beslutat fokusområde Villkor Lokalt mål/inriktning Lön Arbetsmiljö Arbetstid Arbeta aktivt med privatanställda - medlemsmöten - träffar med förtroendevalda - arbete med värdavdelningsskapet Skapa en ökad bland privat anställda Få till bra villkor för privatanställda medlemmar Arbetet har just börjat. För tidigt att utvärdera. 3. Nytillkommen Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 48 (56)

49 Reflektera Slutsats Mycket lite er har riktats mot privatanställda medlemmar. Hittills har vi oftast inte arbetet förebyggande utan först när något har hänt. Utvärdera resultat och valda strategier Vårdförbundet måste synas även i den privata sfären. Fortsätta och utveckla arbetet Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 49 (56)

50 Av kongressen beslutat fokusområde Säker Vård/Profession/Villkor Lokalt mål/inriktning Uppföljning av de strategiska fokusområdena Visa att kongressombuden bär Vårdförbundets politik - Träffar med kongressombuden - medlemsmöten som kongressombuden håller Synliggöra kongressombuden Skapa en större politisk diskussion när fler deltar De flesta kongressombuden deltar aktivt och är positiva. 3. Nytillkommen Reflektera Slutsats Det är viktigt att kongressombuden känner att de får möjlighet och utrymme att agera under kongressperioden och inte bara vid kongressen. Det är också viktigt att medlemmarna får se kongressombuden agera. Utvärdera resultat och valda strategier Fungerat bra med att kongressombud lett politiska eller rådgivande möten. Fortsätta Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 50 (56)

51 Övrigt Rekrytering och mervärde av medlemskapet Skapa intresse för Vårdförbundet och få medlemmar att känna att de får något extra med medlemskapet Aktiv rekrytering av studerande Öka antalet medlemmar Antalet medlemmar ökar. Uppnå förbundsstyrelsens mål Förbundsstyrelsens mål är uppnått. Mycket positiv respons från studerande medlemmarna 3. Nytillkommen Reflektera Slutsats Alla studier visar att många studerandemedlemmar väljer att stanna kvar som fullvärdiga medlemmar efter studietiden. Utvärdera resultat och valda strategier Vårdförbundet måste kontinuerligt synas. Det räcker inte att komma en gång och rekrytera för att sen inte synas mer. Fortsätta arbetet Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 51 (56)

52 Rekrytering och mervärde av medlemskapet Skapa intresse för Vårdförbundet och få medlemmar att känna att de får något extra med medlemskapet - Större chefser tillsammans med andra fackliga organisationer - Chefsmedlemmar har en speciell kontaktperson från avdelningsstyrelsen Få nya chefsmedlemmar. Behålla de chefsmedlemmar vi har. Ökat antal chefsmedlemmar Chefsmedlemmarna har minskat 3. Nytillkommen Reflektera Utvärdera resultat och Slutsats valda strategier Före sommaren 2009 tappade vi en hel del Att göra chefsgruppen exklusiv med egen chefsmedlemmar för att arbetsgivaren kontaktperson har uppfattats som väldig bra. region Skåne valde att betala ut nya löner Chefsmedlemmarna har känt sig lite osynliga 1 april till oorganiserade medan chefer tidigare. organiserade i Vårdförbundet fick vänta till Fortsätta och utveckla. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 52 (56)

53 1 januari Enligt chefsförhandlaren i Vårdförbundet fanns det ingenting att göra åt detta, men cheferna lämnade Vårdförbundet. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 53 (56)

54 Rekrytering och mervärde av medlemskapet Skapa intresse för Vårdförbundet och få medlemmar att känna att de får något extra med medlemskapet - sponsring blodomloppet -Reklam - bokbord Vara synliga Ökat antal medlemmar Medlemsantalet minskar 3. Nytillkommen Reflektera Slutsats Medlemsantalet minskar för alla organisationer. Det är viktigt att vi gör saker för att dämpa minskningen. Utvärdera resultat och valda strategier Att synas är nödvändigt. Fortsätta Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 54 (56)

55 Rekrytering och mervärde av medlemskapet Skapa intresse för Vårdförbundet och få medlemmar att känna att de får något extra med medlemskapet opolitiska medlemsmöten ex - Pensionsföreläsningar - Gökotta -svampexkursion Aktiv rekrytering av privatanställda 3. Nytillkommen Få vårdförbundets medlemmar att känna att de får ut något extra av medlemskapet Inte haft resurser i år Behålla medlemmar Antalet medlemmar har minskat Reflektera Slutsats Medlemsantalet minskar för alla organisationer. Det är viktigt att vi gör saker för att dämpa minskningen. Utvärdera resultat och valda strategier Att synas är nödvändigt. Fortsätta med opolitiska er Aktiv rekrytering av privatanställda är prioriterat Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 55 (56)

56 Demokrati - Årsmöte - Valberedningens arbete - Val via webb Viktigt att få den demokratiska processen att fungera så bra som möjligt. Ca 200 medlemmar på årsmötet Ca 200 medlemmar på årsmöte Extra årsmöte har fattat beslut om val via webb. Arbete har påbörjats tillsammans med IT avdelningen för att detta ska kunna genomföras. Senast ändrad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 56 (56)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 AVDELNING GOTLAND Senast ändrad 2010-09-14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 1 (13) Ordförande har ordet Verksamhetsåret 2009 har varit utmanande och samtidigt utvecklande

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning.

Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning. Föredragningslista Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning. Förslag till beslut 1. Årsmötet återupptas 2. Prövning att mötet kallats i behörig - att mötet

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4. Goda exempel...

Läs mer

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Rapport från medlemmarna i Studentpanelen: Håkan Bäckman Ida Eriksson Miriam Isaksson Mettavainio Piaa Kinnunen Jenny Lindgren Gabriel

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland Verksamhetsberättelse 2010 Avdelning Västernorrland Ordförande har ordet Ännu ett år har passerat. Tiden bara rusar iväg. Vi i Västernorrland känner fortfarande av det bistra ekonomiska läget. Att budget

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

KOM-IN-ALL mars 2016

KOM-IN-ALL mars 2016 Mars 2016 Ordförande har ordet! Sektionen har haft sitt årsmöte och jag vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för deras engagemang. När Aftonbladet avslöjade Kommunals oegentligheter var vi många

Läs mer

Avdelning Västernorrland 2015

Avdelning Västernorrland 2015 Årsrapport Avdelning Västernorrland 2015 1 (13) Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-11-05 2016-01-14 Årsrapport 2015 avdelning Västernorrland Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

PM nr 2 inför löneöversyn 2016

PM nr 2 inför löneöversyn 2016 PM nr 2 inför löneöversyn 2016 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2016. Varje förvaltningschef och HR konsult ansvarar för att lönesättande

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:62 1 (4) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Vad stadgarna säger:

Vad stadgarna säger: Lokal Skolledarförenings ställning i Lärarförbundet och företrädarskap i skolledarfrågor Skolledare är en medlemsgrupp inom Lärarförbundet och bildar tillsammans också en förening med egna stadgar inom

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal Förhandlingsprotokoll Sågverk Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen Tid: den 12 december 2011 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal Föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening

Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening Kommunföreningarnas uppdrag är enligt kongressbeslut: Utbildning Rekrytering Samordning av den fackliga verksamheten Fullgörande av arbetsuppgifter som Lärarnas

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Lön. Lön 2013-09-14. Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp

Lön. Lön 2013-09-14. Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp 2013-09-14 Lön Lön Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp Facklig grundkurs 2013/14 - Lön 3 1 2013-09-14 Vad tjänar en lärare? En

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Den 10 april 2013 enades parterna om ny HÖK 13 för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Denna

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion

Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion Förbundsstyrelsens redovisning - Kommunikation Under hela kongressperioden har det genomförts en stor satsning på den interna och externa

Läs mer

LÖNEAVTAL 2010-2012. Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL 2010-2012. Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2010-2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer...

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal 1 Syfte Dialog- och samrådsavtalet är ett kollektivavtal som ska medverka till att ge inspiration och idéer som möjliggör goda resultat och arbetsglädje. Var

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Sandra! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd. Mycket bra reflektioner i dina svar och du har koll på det fackliga arbetet inom din avdelning samt lagar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd.

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag och glöm inte att anmäla dig till steg 2 - du hittar tid och

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist?

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist? Kommunikationsplan för Sveriges mest öppna parti 2012-2013 INTRODUKTION Vi finns där du finns ska vara en ledstjärna för Miljöpartiet de grönas kommunikation. Genom att vara närvarande i människors vardag

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Socialförvaltningen Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Bakgrund Förvaltningsledningen har sett låga och försämrade värden i medarbetarundersökningen under de senaste åren på en del frågeområden och

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Vårdförbundet avdelning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2012 Vårdförbundet avdelning Dalarna Verksamhetsberättelse 2012 Vårdförbundet avdelning Dalarna 1 Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet sid 3 2 Ledning och organisation sid 4 3 Medlemsutveckling sid 7 4 Uppföljning av förbundsstyrelsens

Läs mer

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se. Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

Yttrande 1 (5) Datum 2016-01-14

Yttrande 1 (5) Datum 2016-01-14 1 (5) Indelningskommittén fi.indelningskommitten@regeringskansliet.se YTTRANDE ÖVER ARBETET MED NY LÄNS- OCH LANDSTINGSINDELNING Indelningskommittén har ställt två frågor till länsstyrelserna, dels om

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Avtal om lokal lönebildning..3 1 Avtalets omfattning 4 2 Lönebildningens syfte och förutsättningar.. 4 3

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2008-05-26 överens om ett

Läs mer

{ karriär & ledarskap }

{ karriär & ledarskap } CHEFENS SJU Slut ögonen och dröm dig bort en stund. Se en värld framför dig där ingen chef bryter mot någon av chefens sju dödssynder. Där alla chefer är riktigt bra ledare och brinner för sina medarbetares

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ola, Genomgående insiktsfullt svarat. Jag har kommenterat frågorna i anslutning till varje fråga och vill att du särskilt läser de vid frågorna 3c, 5a, 6a, 8b, 9b

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer