Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning."

Transkript

1 Föredragningslista Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning. Förslag till beslut 1. Årsmötet återupptas 2. Prövning att mötet kallats i behörig - att mötet är kallat i behörig ordning ordning 3. Upprättande av röstlängd - att avprickningslista gäller som röstlängd 4. Val av mötespresidium - att välja 4.1 Mötesordförande Johan Larsson 4.2 Bisittare Jan Landén 4.3 Sekreterare Katarina Dahlman/Eva Gentz 5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet - att välja två personer 6. Val av rösträknare - att välja 4 personer 7. Godkännande av föredragningslista - att godkänna föredragningslista 8. Fastställande av arbetsordning - att godkänna förslag till arbetsordning 9. Verksamhetsplanering Motioner 10:1 Betald ledig dag efter extra nattpass - att anta avdelningsstyrelsens förslag till beslut - att anta avdelningsstyrelsens förslag till beslut 10:2 Förtroendevaldas brist på medverkan i löneprocessen 10:3 Förändring i lönepolitiken - att anta avdelningsstyrelsens förslag till beslut 10:4 Ingångslön - att anta avdelningsstyrelsens förslag till beslut 10:5 Ersättning för arbete på annan enhet 11. Proposition 11:1 Förlängning av kongressombudens mandatperiod - att anta avdelningsstyrelsens förslag till beslut - att anta avdelningsstyrelsens förslag 12. Arvode till avdelningsstyrelse - att anta avdelningsstyrelsens förslag 13. Utdelning av Årets rookie och Årets förtroendevald 14. Behandling av övriga i behörig ordning väckta frågor 15. Presentation av den nya styrelsen och valberedningen 16. Avtackning av avgående styrelse, valberedning och f.d. revisorer 17. Mötet avslutas

2 Förslag till arbetsordning Tidsschema Avprickning av deltagare Årsmötet återupptas - Du begär ordet genom att räcka upp det blå kortet - Inlägg och förslag sker från podiet där du presenterar dig med namn och arbetsplats. Yrkanden lämnas skriftligt till mötespresidiet. - Röstberättigade är avprickade mötesdeltagare.

3 Motion 1 Motionär: Anna-Karin Attfors, Sahlgrenska Universitetssjukhus, område 4 Betald ledig dag efter extra nattpass Enligt ATL skall alla arbetstagare ha ledigt minst 11 timmar i följd efter ett arbetspass för att få sin dygnsvila. Om man måste jobba extra nattpass behöver man vara ledig dagen efter. Idag måste man ta semester, kompledigt eller flytta ledig dag om man inte kommer överens med arbetsgivaren att få betald ledighet. På grund av ATL har arbetstagaren inget annat alternativ än att vara ledig efter det extra nattpasset. Den efterföljande lediga dagen, som ska vara betald, borde ingå i kollektivavtalet utöver bibehållen övertidsersättning. Yrkanden: att Vårdförbundet förhandlar om betald ledig dag och bibehållen övertidsersättning efter extra nattpass i sitt kollektivavtal. Avdelningsstyrelsens svar på motion 1 Vid förhandlingarna 2012 med SKL (Sveriges kommuner och Landsting)om förändringar i AB (allmänna bestämmelser) yrkade Vårdförbundet att tid för återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Vårdförbundet anser att vila och återhämtning måste ingå i nattarbetstiden, oberoende om man arbetar blandad dag och natt eller enbart natt, i schema eller enstaka natt. Trots samtal/förhandlingar med SKL har ingen framgång nåtts i frågan. Under juni 2015 har Vårdförbundet tagit initiativ till att teckna lokala kollektivavtal om nattarbetstid med kommuner och landsting/regioner. Målet är fortfarande att få ett centralt kollektivavtal, men vägen dit kan vara att hitta lösningar i lokala kollektivavtal. Resultatet av initiativet kommer att utvärderas inför kommande förhandlingar om förändringar i AB(allmänna bestämmelser) Avdelningsstyrelsen menar att motionärens yrkande ryms inom det lokala och centrala arbetet. Avdelningsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att anse motionen besvarad för avdelning Västra Götaland. att motionen och avdelningens svar överlämnas till förbundsledningen som inspel till kommande förhandlingar.

4 Motion 2 Motionärer: Ylva Sirenius, Solveig Andersson, Sahlgrenska Universitetssjukhus, område 4 Förtroendevaldas brist på medverkan i löneprocessen Den lokala löneprocessen fungerar inte tillfredställande för Vårdförbundets medlemmar i dagsläget. Den lokala löneprocessen uppfattas idag av Vårdförbundets medlemmar som stelbent och orättvis. Större delaktighet hade varit till nytta för Vårdförbundets medlemmar. Vi som förtroendevalda har inga möjligheter att påverka den lokala löneprocessen så som den är utformad idag. Lönelistorna lämnas ut först när alla Vårdförbundets medlemmar har delgivits sin nya lön. Möjligheten som förtroendevald att vara delaktig och påverka är då obefintlig. Detta leder till att Vårdförbundets medlemmar starkt ifrågasätter medlemsnyttan och den förtroendevaldas roll i löneprocessen. Yrkanden: att den lokala löneprocessen skall innefatta en förhandling mellan arbetsgivare och förtroendevald innan lönerna har fastställts. Avdelningsstyrelsen svar på motion nr 2 Vårdförbundets löneavtal som nu gäller tecknades 2011 Avtalet är byggt på att, som det står i avtalet, det ligger i respektive parts ansvar att medverka genom egna förberedelser och aktivt deltagande. Parterna ska eftersträva att finna samarbetsformer som stödjer att aktivt arbetet med de lönepolitiska frågorna. Vårdförbundet vill att lönen ska bestämmas så nära varje individ som möjligt. Vi vill ha en aktiv lokal lönebildning, där lönesättningen är integrerad i verksamhetsplaneringen och speglar varje medlems kunskap och de konkreta resultat som den kunskapen leder till. Lokal lönebildning Lönebildningen är en del av arbetsgivarens planering. Yrkenas kunskap ska värderas och det konkreta resultatet av individens kunskap i vårdmötet ska synas och mätas för att kunna lönesättas. Medlemmar i Vårdförbundet måste vara involverade i och ha inflytande över verksamhetens mål, innehåll, kvalitet och resultat. Genom ständig dialog påverkar vi det som styr lönesättningen och det som värderas. De kriterier för lönesättning som väljs påverkar yrkenas värdering. Vårdförbundet vill att varje medlem är aktiv med stöd av förtroendevald och föreningen att i dialog med chefen påverka sin egen. För att medlemmens kunskap skall kunna värderas måste hen själv bidra till att synliggöra den.

5 Arbetsgivarens lönepolitik är en grund för lönevärderingen och måste därför vara väl känd och en naturlig del i samverkansdialogen på arbetsplatsen. Medlemmars kunskap, erfarenhet, ansvar och befogenheter ska vara grund för en ökad lönespridning och ge en god löneutveckling under hela yrkeslivet. Lönen ska vara individuell och differentierad och baseras på individens kunskap, kompetens, erfarenhet och resultat. Vem känner medlemmens kompetenser bäst om inte medlemmen själv? Lönebildningen ska vara en naturlig del av samverkan hos arbetsgivaren och på arbetsplatsen. Förtroendevaldas roll i löneprocessen är att informera och utbilda, ge råd och stöd åt medlemmarna i löneavtalet och dess intentioner. Vidare att på arbetsplatsen, verksamheten och förvaltningen vara aktiv i dialogen med arbetsgivaren och där driva på arbetet med värdeförändringen i enlighet med den lönepolitiska idén. Förtroendevaldas roll i löneprocessen är inte att vara en passiv kontrollfunktion efter att lönerna är satta i dialog mellan medarbetare och chef utan är den som under hela året arbetar för att löneprocessen utformas i enlighet med löneavtalet där individens kunskap i vårdmötet ska synas och mätas för att kunna lönesättas. Motionärerna yrkar på att den lokala löneprocessen ska innefatta en förhandling mellan arbetsgivare och förtroendevald innan lönerna fastställs. I enlighet med Vårdförbundets lönepolitiska idé är det medlemmen själv som har bäst förutsättningar att beskriva sitt bidrag till verksamheten i dialog med chefen. Fråntar vi medlemmen denna möjlighet fråntar vi också medlemmen rätten till individuell lönesättning där varje individs bidrag till verksamheten i form av kunskap och erfarenhet ska avspeglas i lönesättningen. Avdelningsstyrelsen föreslår Årsmötet: att avslå motionärens yrkande och att därmed anse motionen besvarad.

6 Motion 3 Motionär: Jeanette Karlsson, Sahlgrenska Universitetssjukhus, område 4 Förändring i lönepolitik I nuläget finns ett stort missnöje i lönepolitiken för Vårdförbundets medlemmar. Erfarenhet och klinisk kompetens får inte en rättvis ersättning, vilket skapar frustration och ilska bland medlemmarna. Det skapar också en försämrad trivsel på arbetsplatserna och leder till hög personalomsättning. Det i sin tur medför förlorad stabilitet och kompetens. Vi vill att lönen ska sättas utifrån en gemensam framtagen lönetrappa, utarbetad av Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen. Löneökningen ska bestå av fasta nivåer och en individuell del. Detta för att garantera en rättvis löneutveckling som speglar den kliniska kompetensen. De fasta nivåerna ska utgå från en procentuell ökning från den aktuella ingångslönen. Yrkanden: att Vårdförbundet arbetar för en lönepolitik som värdesätter klinisk kompetens baserat på en lönetrappa med fasta nivåer, samt en individuell del. Avdelningsstyrelsens svar på motion nr 3 Målet för Vårdförbundets avtalsarbete är att ge så bra villkor som möjligt för våra medlemmar. Arbetet utgår ifrån Vårdförbundets politik. Förhållandet yrke värde lön är utgångspunkten i samtliga avtal om lön och anställningsvillkor som Vårdförbundet sluter med arbetsgivaren. Redan på kongressen 2011 beslutades det att det övergripande målet för lönearbetet är en värdeförändring av Vårdförbundets yrkesgrupper. Lönen ska spegla värderingen av våra yrken. Den värderingsförändring vi vill åstadkomma bedrivs på flera olika arenor; - att påverka i samhällsdebatten, - möten med politiker i regering, riksdag, landsting och kommuner, - samverkan med andra organisationer - samt tecknande av kollektivavtal. Tillsammans ger det här förutsättningar för medlemmars löneutveckling och villkor på arbetsplatsen. Hur Vårdförbundet arbetar med lönefrågan har ändrats över tid. Löneavtalen är de verktyg vi kan använda för att mäta vårt värde. Enligt avtalen ska lönesättningen baseras på kunskap, kompetens, erfarenhet och resultat. Vårdförbundet förordar individuell lönesättning eftersom vi hävdar att varje sjuksköterska har en unik kompetens och kan inte ersättas av vilken som helst annan sjuksköterska.

7 Lönen ska bestämmas så nära varje individ som möjligt. Vi vill ha en aktiv lokal lönebildning, där lönesättningen är integrerad i verksamhetsplaneringen och speglar varje medlems kunskap och de konkreta resultat som den kunskapen leder till. När kongressen diskuterade lön, var det en tydlig vilja att vi skulle fortsätta med den individuella lönesättningen eftersom det har gett en bättre löneutveckling än de professioner vi jämför oss med. Men, det hindrar självklart inte att vi arbetar för att vi skall få en del i lönen som är relaterad utbildning och erfarenhet liknande den läkarna har. Det är viktigt att detta finns med i ett centralt kollektivavtal och det är ett avgörande steg för att våra kunskapsområden ska värderas och lönesättas högre. Det är en del i arbetet med AST. Avdelningsstyrelsen föreslår årsmötet: att anse motionen besvarad. Motion 4 Motionär: Matilda Eriksson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 2 Ingångslön Dagens sjuksköterskor har en universitetsutbildning med kandidatexamen som lägsta nivå. De har ofta tagit lån för att bekosta sin utbildning och förväntar sig en god arbetsmiljö och en lön som baseras på deras akademiska kompetens och det ansvar som ligger på en legitimerad profession. Vårdförbundet har i många år haft ett sifferlöst avtal och vår upplevelse är detta har lett till att många medlemmar varken får de löner som de anser sig förtjäna eller ser att Vårdförbundet kämpar för dem. Det finns mycket som behöver förbättras på arbetsmarknaden, men lön är väldigt konkret och ger den enskilde större möjlighet att t.ex. själv välja att gå ned i arbetstid om man hellre har tid än pengar. Yrkanden: att Vårdförbundet arbetar mer specifikt med lönefrågan. att målet skall vara en ingångslön på minst kronor per månad. att löneutvecklingen sedan skall följa erfarenhet så att de som arbetat länge inte hamnar efter när ingångslönerna höjs. att Vårdförbundet nationellt tydligt informerar om hur man arbetar med lönefrågan och hur arbetet fortskrider. att en motion motsvarande denna lämnas från Vårdförbundet avdelning Västra Götaland till Vårdförbundets kongress. att Vårdförbundet avdelning Västra Götaland börjar arbeta i enlighet med de fyra första att-satserna i väntan på kongressbeslut.

8 Avdelningsstyrelsens svar till motion nr 4 Vårdförbundet vill att lönen ska bestämmas så nära varje individ som möjligt. Vi vill ha en aktiv lokal lönebildning, där lönesättningen är integrerad i verksamhetsplaneringen och där det konkreta resultatet av din kunskap i vårdmötet ska synas och mätas för att kunna lönesättas. Vi vill åstadkomma en värderingsförändring för Vårdförbundets yrkesgrupper: En förändring av synen på våra yrken och vår kunskap som ger oss plats och utrymme i vårdens system och en lön utifrån de resultat som vi bidrar med. För att nå dit måste vi arbeta inom flera olika områden. Värderingar bygger på åsikter och uppfattningar: Hur våra yrken uppfattas av andra, hur vi uppfattar oss själva och hur vi väljer att beskriva vårt yrke och vårt värde. Motionären yrkar på följande att-satser: 1. att Vårdförbundet arbetar mer specifikt med lönefrågan. På kongressen 2014 beslutades om att inrätta ett Avtalsråd, just i detta syfte. Resultatet av Avtalsrådets arbete har vi ännu inte kunnat se då det precis påbörjat sitt uppdrag. 2. att målet skall vara en ingångslön på minst kronor per månad. Vårdförbundets lönepolitik som den ser ut idag och HÖK 2011 har visat sig fördelaktigt för våra medlemmar. Som exempel kan vi se statistik från 2014 där våra medlemmar i Västra Götaland fick ett utfall på 3,9 % i regionen och 3,7 % i kommunen samt privat sektor 3,0 %, detta kan jämföras med märket för industrisektorn som samma år landade på 2,1. Vårdförbundets yrkesgrupper har alltså tack vare att avtalskongressen valde att hålla fast vid ett icke definierat utrymme år 2011, (istället för att välja märket på 1,5 % som erbjöds av SKL) ökat sina löner betydligt mer än vad den normerande industrisektorn har gjort. Även medlingsinstitutet har uttalat sig om att de icke definierade utrymmet riskerar den svenska lönemodellen, då dessa tenderar ge ett större löneutfall än vad som är normerande. Att sätta en fast siffra vid ingångslön är komplicerat eftersom det innebär att man här inte tar med den procentuella löneutveckling som vi har år från år. Ett eventuellt löneavtal är också normerande för alla vårdförbundets medlemsgrupper, det vill säga alla fyra professioner. En fast siffra som är rimlig för en profession är kanske inte det för en annan. Att sätta en fast siffra innebär också en risk då det som vi har för avsikt ska betraktas som ett golv riskerar förvandlas till ett tak för vår löneutveckling. 3. att löneutvecklingen sedan skall följa erfarenhet så att de som arbetat länge inte hamnar efter när ingångslönerna höjs. I våra löneavtal finns redan tydligt uttalat att erfarenhet och kompetens ska löna sig. Man menar att det är väsentligt att ur så väl lönespridning som ur personalförsörjningssynpunkt särskilt uppmärksamma personer med erfarenhet och kompetens. 4. att Vårdförbundet nationellt tydligt informerar om hur man arbetar med lönefrågan och hur arbetet fortskrider.

9 Vårdförbundet har olika forum för att informera om sitt lönearbete. Dels genom trycksaker och dels genom vår hemsida som beskriver vår lönepolitik och våra mål samt hur vi ser på hur en utvecklad lokal lönebildning. Vårdförbundet avdelning Västra Götalands styrelse har under denna mandatperiod samlat våra lokala förtroendevalda samordnare i kommun och landsting och förtroendevalda inom privat sektor årligen för att nå ut med Vårdförbundets centrala och lokala arbete gällande lön och förtroendevalds uppdrag gällande lön. På Kongress 2014 togs ett beslut bilda ett Avtalsråd. Vilket innebär att alla löneavtal skulle hanteras på ett liknande sätt. Avtalsrådet har precis påbörjat sitt arbete och hur de kommer att arbeta med att föra ut information är ännu ej förmedlat. Avdelning Västra Götaland har för avsikt att i enlighet med motionärens vilja förmedla till Förbundsstyrelse och till Avtalsråd att Vårdförbundets medlemmar vill följa avtalsrådets arbete. Man önskar att detta kommuniceras via olika sociala medier samt aktuella mötesplatser. 5. att en motion motsvarande denna lämnas från Vårdförbundet avdelning Västra Götaland till Vårdförbundets kongress. Frågorna kommer att behandlas i avtalsförhandlingar 2016, det är därför svårt att redan nu säga vilken aktualitet dessa att-satser har för kongress att Vårdförbundet avdelning Västra Götaland börjar arbeta i enlighet med de fyra första att-satserna i väntan på kongressbeslut. Vi delar motionärens uppfattning att dagens sjuksköterskor med universitetsutbildning med minst en kandidatexamen har rätt att förvänta sig en god arbetsmiljö och en lön som baseras på deras akademiska kompetens och det ansvar som ligger på en legitimerad profession. Däremot delar vi inte uppfattningen att det är vårt sifferlösa löneavtal som är roten till problemet att våra professioner i många fall är felavlönade. Vi menar att en rad faktorer, inte minst historiska sådana bidrar till felaktiga värderingen. Men liksom att en rad faktorer historisk sett påverkat vår lönebildning negativt så är det på samma gång alla våra gemensamma aktiviteter, likväl som enskilda medlemmars handlingar som påverkar synen på yrket, därmed värderingen och slutligen lönesättningen. Avtalet i sig har ju statistiskt sett genererat betydligt mer än referenspunkten märket. Utöver detta finns mycket vi kan göra, inte minst arbetet med jämställda löner och lönekartläggningar som ju syftar till att korrigera den historiskt skeva värderingen av vårt arbete. Avdelningsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att anse motionen i sin helhet besvarad.

10 Motion 5 Motionär; Matilda Eriksson, Sahlgrenska Universitetssjukhus, område 2 Ersättning för arbete på annan enhet Dagens sjukvård är oerhört specialiserad, även mellan enheter inom samma verksamhetsområde och huvudspecialitet kan det vara mycket stora skillnader. Detta innebär att Vårdförbundets yrkesgrupper får en specialkompetens som är inriktad på den egna arbetsplatsens subspecialisering. Ofta är detta ingen formell kompetens, men innebär lika fullt att vi kan den egna enhetens diagnoser och behandlingar, men inte nödvändigtvis det som grannavdelningen arbetar med. På det område vi arbetar blir det allt vanligare att ordinarie personal används för att täcka akuta luckor på närliggande enheter. Det är inte ovanligt att man, när man kommer till arbetet, får besked om att man ska gå till en annan enhet. Detta händer särskilt under sommaren, men även under resten av året, och medför extra stress och belastning som beror både på att man inte kan förbereda sig på var man ska vara och för att man kan tvingas arbeta där man inte har tillräcklig kompetens. Vi är inte utbytbara! Vi anser att tjänstgöring på annan enhet (utan korrekt introduktion) är en sådan belastning för den enskilda medarbetaren att det inte ska kunna användas som lösning på bemanningsproblem utan att det också medför en ersättning. Yrkanden: att Vårdförbundet arbetar för att det införs en ersättning för arbete på annan enhet än ordinarie tjänsteställe. att ersättningen minst motsvarar den för förskjuten arbetstid. att en motion motsvarande denna lämnas från Vårdförbundet Avdelning Västra Götaland till Vårdförbundets kongress. att Vårdförbundet Avdelning Västra Götaland börjar arbeta i enlighet med de två första att-satserna i väntan på kongressbeslut. Avdelningsstyrelsens svar till motion nr 5 Idén om en hälsosam vårdmiljö utgår ifrån Vårdförbundets grundläggande värderingar och Vision Alla människor har samma värde och samma rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa. Hälsa och helhet är vårdens grund. Det är en självklarhet för oss legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker i vår arbetsvardag. Med samma självklarhet har vi rätt till ett hållbart yrkesliv där vi värderas efter vår kunskap och insats och har de bästa villkoren. För Vårdförbundet är en hälsosam vårdmiljö en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Arbetsvardagen i vården ser väldigt olika ut för oss som medlemmar. Medan en del av oss har en bra arbetsmiljö arbetar andra under förhållanden som bidrar till ohälsosam stress. Det krävs en god arbetsmiljö för att kunna skapa en hälsosam vårdmiljö. Det är först då vi kan leverera en god och säker vård, som är vårt professionella uppdrag både från chef och samhället. Viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö är bland annat att det finns utrymme för samverkan, god ledning och organisering, personlig och yrkesmässig utveckling och en arbetsplanering som tillåter återhämtning. När vi mår bra mår alla bättre!

11 I ett gott ledarskap ingår att vara lyhörd för medarbetarnas behov, skapa förutsättningar för ett säkert yrkesutövande och göra det enklare för varje yrkesutövare att se sin egen insats. Som professioner gör vi vårt bästa för de personer vi möter i vården, oavsett tid på dygnet. Vårdtagare ska känna sig trygga och respekterade utifrån sin situation och sina behov, oavsett bakgrund, hälsostatus och vårdbehov. För att kunna leva upp till det utan att riskera vår egen hälsa, till exempel på grund av samvetsstress behöver vårdens styrning och prioriteringar ändras från fokus på sjukdom och diagnos till hälsa och helhet Möjligheten att påverka sin arbetssituation är en självklar rättighet för alla medarbetare. Samarbete och samverkan ger medarbetare möjlighet att i dialog påverka beslut och verka för förändringar på arbetsplatsen. En framgångsrik samverkan förutsätter ömsesidig respekt, delaktighet, dialog och samarbete. Arbetsgivaren ska organisera arbetet så att varje medarbetares kunskap och erfarenhet tas tillvara på bästa sätt. Det ska vara skillnad i ansvar, befogenheter och uppgifter för den som är nyexaminerad och den med mångårig erfarenhet eller specialistutbildning. Att ha rätt förutsättningar att göra ett bra jobb utifrån sin kunskap och erfarenhet förebygger risken för ohälsosam stress. Med rätt resurser i form av bemanning och kompetens behöver ingen arbeta utöver sin förmåga. Det skall finnas balans mellan krav och resurser. Vårdförbundet poängterar dagligen att vår kunskap och kompetens inte är utbytbar. Att notera är att det är inskrivet i vårt avtal att var och en har möjlighet att förhandla lön vid det enskilda arbetspasset. Avdelningsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att anse motionen besvarad. Proposition Förlängning av kongressens mandatperiod. Kongressombudens mandatperiod i Avdelning Västra Götaland sträcker sig tom I enlighet med den nationella planeringen beslutad av kongressen 2014 kommer alla förtroendeuppdrag från och med 2017 att väljas på fyra år. Avdelningsstyrelsen Västra Götaland föreslår därför att årsmötet förlänger mandatperioden för kongressombuden fram till och med för att kunna handla i enlighet med kongressens beslut. Avdelningsstyrelsen föreslår årsmötet beslut: att anta förslaget

12 Arvode till avdelningsstyrelsen De av kongressen beslutade nationella riktlinjerna kring avdelningsstyrelsens arvode är totalt 1,5 prisbasbelopp per år. Avdelningsstyrelsen föreslår att arvodet fördelas med 1,0 prisbasbelopp till avdelningsordförande samt till 0,5 till vice ordförande under 2016 samt att avdelningsstyrelsen under 2016 får mandat att, vid behov, fördela arvodena annorlunda inom det av kongressen beslutade utrymmet. Avdelningsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att anta förslaget.

Vårdförbundets lönepolitiska idé

Vårdförbundets lönepolitiska idé Vårdförbundets lönepolitiska idé Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets lönepolitiska idé Det övergripande målet för lönearbetet är en varaktig värderingsförändring av Vårdförbundets yrkesgrupper. Lönen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte.

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte. Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för dig som är utbildad som, eller studerar till, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska. Vårdförbundet ska

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Vårdförbundet Årsmöteshandlingar Avdelning Västra Götaland Lördag 8 oktober 2016 kl Bohusgården Nordens väg 6, Uddevalla

Vårdförbundet Årsmöteshandlingar Avdelning Västra Götaland Lördag 8 oktober 2016 kl Bohusgården Nordens väg 6, Uddevalla Vårdförbundet Årsmöteshandlingar Avdelning Västra Götaland Lördag 8 oktober 2016 kl. 9.00 Bohusgården Nordens väg 6, Uddevalla Föredragningslista Förslag till beslut 1. Årsmötet öppnas 2. Prövning att

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4. Goda exempel...

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess 2012-04-17 Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess Sveriges läkarförbund 2012-04-17 Arbetsliv och juridik Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon: 08-790 33 00 E-post: info@slf.se

Läs mer

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Januari 2016 Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Dags att modernisera kollektivavtalen Jour och beredskap försämrar livskvaliteten -Dags att modernisera kollektivavtalen Flera av Visions medlemmar

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal 1 Syfte Dialog- och samrådsavtalet är ett kollektivavtal som ska medverka till att ge inspiration och idéer som möjliggör goda resultat och arbetsglädje. Var

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

PM nr 2 inför löneöversyn 2016

PM nr 2 inför löneöversyn 2016 PM nr 2 inför löneöversyn 2016 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2016. Varje förvaltningschef och HR konsult ansvarar för att lönesättande

Läs mer

Strukturella löneskillnader

Strukturella löneskillnader januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Hur mycket förlorar en ekonom, en drifttekniker inom IT eller en personal-/hr-chef

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 AVDELNING GOTLAND Senast ändrad 2010-09-14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 1 (13) Ordförande har ordet Verksamhetsåret 2009 har varit utmanande och samtidigt utvecklande

Läs mer

KOM-IN-ALL mars 2016

KOM-IN-ALL mars 2016 Mars 2016 Ordförande har ordet! Sektionen har haft sitt årsmöte och jag vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för deras engagemang. När Aftonbladet avslöjade Kommunals oegentligheter var vi många

Läs mer

Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008. Solbritt Lonne-Rahm den / 2008

Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008. Solbritt Lonne-Rahm den / 2008 1(6) Justeras: Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008 Solbritt Lonne-Rahm den / 2008 Lokal förhandlingsordning för löneöversyn 2008 vid Karolinska Universitetssjukhuset Parter: Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Lön för mödan!? Från förhandlingsprocess till vad du ska ta upp vid lönesamtalet

Lön för mödan!? Från förhandlingsprocess till vad du ska ta upp vid lönesamtalet Lön för mödan!? Från förhandlingsprocess till vad du ska ta upp vid lönesamtalet Förhandlingsprocessen Övergripande överläggning Lönesamtal Avstämning Utvärdering Övergripande överläggning Ibland skrivelse

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister Datum Parter Närvarande 2016-06-23 m fl Medieföretagen Svenska Journalistförbundet för Medieföretagen Hans O Andersson Louise Bjarnestam för Journalistförbundet

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland Verksamhetsberättelse 2010 Avdelning Västernorrland Ordförande har ordet Ännu ett år har passerat. Tiden bara rusar iväg. Vi i Västernorrland känner fortfarande av det bistra ekonomiska läget. Att budget

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

Lönekonferens 2012 Program 10.00 14.00

Lönekonferens 2012 Program 10.00 14.00 Välkomna! Lönekonferens 2012 Program 10.00 14.00 Avtal 2012-14 Avtalets intentioner Hur genomförs löneprocessen? Deltagare och roller Enklare förtäring med diskussion Uppsamling och diskussion Avtal 2012-2013

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) Avtal 2012-10-25 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Saco-S Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) 1 Parterna sluter ramavtal om

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05

Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05 Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05 2 Skolledares löner 3 När du tar på dig ett ledaruppdrag i skolans värld får du ett in spirerande och utvecklande men krävande arbete med stort

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Partsgemensamt dokument om tillämpning av Partihandelsavtalet 5 Inhyrd arbetskraft

Partsgemensamt dokument om tillämpning av Partihandelsavtalet 5 Inhyrd arbetskraft Partsgemensamt dokument om tillämpning av Partihandelsavtalet 5 Inhyrd arbetskraft Partsgemensamt dokument om tillämpning av Partihandelsavtalet 5 Inhyrd arbetskraft Inledning I avtalsrörelsen 2012 reglerades

Läs mer

Vad stadgarna säger:

Vad stadgarna säger: Lokal Skolledarförenings ställning i Lärarförbundet och företrädarskap i skolledarfrågor Skolledare är en medlemsgrupp inom Lärarförbundet och bildar tillsammans också en förening med egna stadgar inom

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer

HÖK 12. Sveriges läkarförbund

HÖK 12. Sveriges läkarförbund HÖK 12 Sveriges läkarförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12... 3 Löneavtal, Bilaga 1... 7 Centrala och lokala

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Avdelning Västernorrland 2015

Avdelning Västernorrland 2015 Årsrapport Avdelning Västernorrland 2015 1 (13) Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-11-05 2016-01-14 Årsrapport 2015 avdelning Västernorrland Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Den 10 april 2013 enades parterna om ny HÖK 13 för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Denna

Läs mer

Avtalsextra 21 april 2016

Avtalsextra 21 april 2016 Avtalsextra 21 april 2016 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 20 april 2016 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 maj 2016 31 mars 2017, vilket motsvarar 11 månader. Avtalets

Läs mer

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig Mars 2012 Lönebildning i företag lönar sig Förord Svenskt Näringsliv anser att lönebildningen i ökande utsträckning bör ske i företagen och med utgångspunkt i företagens och medarbetarnas förutsättningar.

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-08 Dnr Bun 2015/119 Arbetsmiljökompassen 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 1. Redovisningen av medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Avtal om lokal lönebildning..3 1 Avtalets omfattning 4 2 Lönebildningens syfte och förutsättningar.. 4 3

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer