Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö"

Transkript

1 Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

2 Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

3 Samverkan Att en god samverkan mellan fackliga organisationer och arbetsgivare är en viktig förutsättning för ett hållbart yrkesliv. För att bli framgångsrika och finna goda lösningar på de utmaningar vi står inför idag och i framtiden krävs att vi samverkar mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Samverkan leder till bättre och mer hållbara lösningar. Samverkan kan endast uppnås genom ömsesidig respekt, delaktighet, dialog och samarbete. Att som medarbetare vilja förbättra och utveckla på sin arbetsplats är en viktig drivkraft i påverkansarbetet. I dialog med sin närmaste chef ska medarbetare kunna påverka beslut och verka för förändring. De arbetsplatser där såväl ledarskapet som medarbetarskapet bygger på dialog och samverkan har bäst möjlighet att skapa goda förutsättningar och rätt resurser för en god arbetsmiljö och en säker vård.

4 En god säkerhetskultur Att genom dialog på arbetsplatsen skapas en god säkerhetskultur. Samband i vårdmiljön ska vara kända och arbetet ska planeras och systematiskt utvecklas för att förebygga skador och risker för såväl yrkesutövare som vårdtagare. En god säkerhetskultur är en naturlig och självklar del av vården. Arbetet bör planeras och organiseras så att det förhindrar misstag som kan leda till att patientsäkerheten äventyras. Det är våra erfarenheter och kunskaper som yrkesutövare om verksamheten som skapar en god säkerhetskultur. Genom att lära av det som hänt är fokus för säkerhetstänkandet framtiden. Säkerheten måste även kopplas ihop med andra frågor i verksamheten som till exempel bemanning, kompetens, arbetstid, välfungerade kommunikation, ekonomi och IT-system. Avgörande för att uppnå en god säkerhetskultur är att ha ett grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det bidrar till hälsa och helhet för både yrkesutövare och vårdtagare.

5 Ledning och organisering av vården Att varje verksamhet strategiskt planeras för att säkerställa att det finns tillräckligt med yrkesutövare med rätt kompetens som möter varje vårdtagares behov. Tillräckliga resurser i form av bemanning, kompetens och kunskap krävs i en vårdverksamhet för att yrkesutövaren inte ska arbeta utöver sin förmåga. Att påtvingat arbeta utöver sin förmåga kan innebära negativ stress, etiska dilemman och risk för att patienter kommer till skada eller inte får den vård de ska ha. Att yrkesutövarnas kunskap, kompetens och antal är styrande för att uppfylla verksamhetsmålen. Verksamhetens mål ska tas fram i samverkan och vara kända av yrkesutövarna. Målen måste kontinuerligt stämmas av med yrkesutövarna så att det alltid finns en rimlig balans mellan tillgänglig kunskap och verksamhetens mål. Om verksamhetens mål överstiger vad den enskilde yrkesutövaren bedömer att de kan leverera ökar risken att såväl medarbetare och patient lider skada. Att ledning och chef har ett hälsofrämjande synsätt. För att uppnå en hälsosam vårdmiljö krävs att ledarskapet på samtliga nivåer i organisationen arbetar utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Ledarskapet måste vara lyhört för medarbetarnas behov utifrån verksamhetens uppdrag samt skapa förutsättningar för en säker yrkesutövning. Att arbetsgivare skapar förutsättningar för medarbetare att utvecklas i yrket och specialistutbildning ska integreras i verksamheten. Arbetet ska organiseras så att varje yrkesutövares kompetens och kunskap används. Det ska vara skillnad i ansvar, befogenheter och uppgifter för den som har utbildning på grundnivå respektive specialistutbildning/specialistkunskap. Verksamheten styrs och planeras utifrån kunskap och kompetens och ska ge utrymme för egna val samt stimulera till professionell utveckling. Att ett rimligt antal underställda är ca medarbetare för chef. Chefer i vården ska ha goda förutsättningar för att utöva sitt ledarskap. Chefer ska ha befogenhet för att utveckla verksamhet, personal och bemanning samt att ge yrkesutövarna möjlighet till en nära och kvalitativ dialog.

6 Hälsosamma arbetstider Att alla har rätt till heltidsanställning och ett hållbart yrkesliv. Rätten till heltidsanställning är en viktig förutsättning för ett jämställt arbetsliv. Alla har rätt till egen försörjning och en skälig pension. För att kunna arbeta heltid ska alla ha en god arbetsmiljö med villkor som gör det möjligt att arbeta ett helt yrkesliv. Att arbetet förläggs med utrymme för variation, rast, paus, reflektion och egen yrkesmässig utveckling. För att skapa lust, glädje och tillfredsställelse i yrkeslivet ska arbetet planeras för att ge utrymme för rast, egen tid för reflektion och yrkesutveckling. Nämnda friskfaktorer är viktiga för såväl egen hälsa som säker vård. Att all tid som medarbetaren står till arbetsgivarens förfogande ingår i den ordinarie arbetstiden, dvs. även jour. Vidare ska även beredskapstjänstgöring användas restriktivt. All tid som yrkesutövare vistas på arbetsstället ska beräknas som ordinarie arbetstid. Med jour avses nu tid utöver ordinarie arbetstid då man står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen för att vid behov omedelbart utföra arbete. Användning av beredskapstjänstgöring i hemmet ökar i vårdverksamhet. Beredskapstjänstgöring ska regleras och tidskompenseras. Att ett arbetspass inte överskrider 12 timmar. Vid förläggning av arbetstiden ska arbetspassens längd anpassas till arbetets karaktär. Det är välkänd kunskap att hälsan påverkas negativt av långa arbetspass och att risken för att göra fel ökar. Att veckovila, dygnsvila och rast är viktigt för säkerheten och hälsan. Veckovila, dygnsvila och rast är avgörande för hälsan och en god arbetsmiljö. Därför ska chef och medarbetare gemensamt planera arbetstidens förläggning så att rättigheten blir självklar för alla. Veckovila, dygnsvila och rast är så viktigt för hälsan och säkerheten att det fastställs i lag.

7 Balans mellan krav och resurser Att det ska finnas balans mellan krav och resurser i det dagliga arbetet. Det som ökar hälsa och arbetslust kallas friskfaktorer. Eftersom människor är olika är också friskfaktorerna unika för var och en av oss. När friskfaktorerna är identifierade kan de bli ett viktigt instrument för att uppnå en hälsosam vårdmiljö. Som yrkesutövare är vikten av balans mellan krav och resurser viktigt för att uppnå en god arbetsmiljö. Kravet på prestationen bör överensstämma med resurser, i form av kunskap och erfarenhet. Ett stort ansvar åläggs närmaste chef att organisera arbetet så att yrkesutövare inte försätts i situationer som kräver högre kunskap och/eller längre erfarenhet än hen har. Den enskilde yrkesutövaren har ett ansvar att påtala för närmaste chef då sådana situationer uppstår. Att genom inflytande, delaktighet och deltagande tar medarbetare och chefer långsiktigt ansvar för ett hälsofrämjande arbetssätt. För att skapa en god arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet behöver det finnas tillräckligt med kunskap, vilja och kompetens för att nå verksamhetsmålen. Målen bör tas fram i samverkan på arbetsplatsen där yrkesutövare är delaktiga och har ett reellt inflytande i processen. Målen ska vara realistiska och helst mätbara. Att rutiner och arbetssätt för att förebygga negativ stress skapas genom samtal och reflektioner. (Motivering kompletteras i senare version, skicka gärna medskick från respektive lokalavdelning).

8 Lärande genom yrkeslivet Att nya i yrket får en strukturerad yrkesintroduktion och handledning under 9-12 månader. En strukturerad yrkesintroduktion skapar möjligheter att ta tillvara de nyexaminerades kunskap i verksamheten. Gradvis ges också den nyexaminerade mer självständighet. En strukturerad introduktion minskar risken för hälsoproblem samt etisk stress. Den blir också ett stöd för chefen och stärker arbetsgivarens attraktivitet på arbetsmarknaden. Risken att den nyutexaminerade lämnar yrket i förtid kan på så sätt förhindras. Den strukturerade yrkesintroduktionen ska ges utöver sedvanlig arbetsplatsintroduktion. Att fortbildning sker kontinuerligt inom ramen för ordinarie arbetstid. Yrkesansvaret innebär bland annat krav att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför ska tid för fortbildning och yrkesutveckling planeras in vid fastställande av arbetstidens förläggning. För detta krävs att chef och medarbetare tar ett gemensamt ansvar och planerar utbildningsinsatser/kompetensutveckling vid det årliga utvecklingssamtalet. Att akademisk specialisttjänstgöring inom ramen för anställningen införs. Arbetsmiljön och patientsäkerheten drabbas negativt när rätt kunskap inte används. En bra utbildning med bra villkor för dem som utbildar sig till specialister kan vända den negativa trenden och därmed leda till att fler vidareutbildar sig. Att akademisk ledarskapsutbildning är en viktig förutsättning för att leda i en kunskapsstyrd verksamhet Ett gott ledarskap är en nödvändig förutsättning för att skapa en hälsosam vårdmiljö. Därför är det viktigt att alla som har en ledarbefattning får såväl grundläggande akademisk ledarskapsutbildning samt fortlöpande kunskapspåfyllnad inom hälsofrämjande ledarskap. Att kunskap, kompetens och utveckling kring chef-, ledar- och medarbetarskap kontinuerligt efterfrågas. (Motivering kompletteras i senare version, skicka gärna medskick från respektive lokalavdelning).

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer