I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:"

Transkript

1 Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam vårdmiljö. Den blev därmed också det sista av de idédokument som togs fram för att konkretisera vår Vision för hälsa och helhet. Under den kongressperiod som följde vittnade dock många medlemmar om att arbetsmiljön blev allt sämre. Inför 2014 års kongress berörde många motioner brister i arbetsmiljö och vårdens säkerhet. Det var också mycket tydligt för den dåvarande förbundsstyrelsen att den mycket oroande situationen krävde ett helhetsgrepp. Förbundsstyrelsen ansåg att Vårdförbundet behövde klargöra hur vi på bästa sätt intensifierar vårt arbete med visionen om att alla ha ska ha rätt till ett hållbart yrkesliv. I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Förbundsstyrelsens bedömning är därför att vi behöver se över och utveckla Vårdförbundets idé om hälsosam vårdmiljö. Med en utvecklad idé om hälsosam vårdmiljö får vi bättre möjligheter att möta dagens läge och att lägga upp långsiktiga strategier för att nå vårt mål om ett hållbart yrkesliv för alla. Förbundsstyrelsens intention är att arbetet med att utveckla och omarbeta Vårdförbundets idé om hälsosam vårdmiljö ska ske genom en öppen och bred process inom organisationen. Processen ska säkerställa att kunskap hos såväl medlemmar och förtroendevalda som anställda tillvaratas. Den ska också möjliggöra en fördjupning kring angelägna frågor som är aktuella för vårdmiljön just nu eller som bedöms kunna bli aktuella under kongressperioden. I arbetet måste såväl aktuell forskning inom området som kongressbeslut med bäring på arbetsmiljöns och patientsäkerhetens utveckling integreras. Kongressen 2014 beslutade i enlighet med styrelsens förslag: Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i dialog inom organisationen utveckla Vårdförbundets idé om hälsosam vårdmiljö. Att kongressen per capsulam beslutar om en ny idé om hälsosam vårdmiljö senast under våren 2015.

2 För att tydliggöra det politiska budskapet i idén om hälsosam vårdmiljö beslutade förbundsstyrelsen att dela in arbetet i fyra olika processer. Gå igenom och sammanställa den forskning som finns inom området och beskriva Vårdförbundets egna undersökningar inom området under perioden Kartläggningen blev klar i december 2014 och är en grund i ett fortsatt arbete med att kompetensutveckla och inspirera förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet inom området hälsosam vårdmiljö. Under tidig vår togs en ny idé om hälsosam vårdmiljö fram i dialog med medlemmar och förtroendevalda. Bland annat gavs avdelningsstyrelserna möjlighet att bjuda in medlemmar, förtroendevalda och kongressombud till studiecirklar för att prata om hälsosam vårdmiljö utifrån olika perspektiv. Dessutom har kongressombuden kunnat ge medskick och inspel under mars månad. En handlingsplan som kompletterar idén om hälsosam vårdmiljö börjar utvecklas överlappande med utvecklingen av idén. Den ska innehålla verktyg för hur medlemmar och förtroendevalda kan arbeta för en hälsosam vårdmiljö på sina arbetsplatser och hur Vårdförbundet ska arbeta på ett nationellt och ett lokalt plan med vårdmiljöfrågor. Utifrån idén och handlingsplanen ska organisationen ses över. Vem inom organisationen ansvarar för vilken fråga och har vi rätt kompetens för att möta de utmaningar vården står inför i dag och i framtiden. Enbart en av dessa processer behandlas och beslutas av kongressen: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö. Arbetet med idén påbörjades under hösten 2014 och har bearbetats av förbundsstyrelsen, förbundsråd samt lokala avdelningar. Den hälsosamma vårdmiljön engagerar! I arbetet med att utveckla idén har många olika åsikter kommit fram och berikat processen. I början av 2015 har lokala avdelningar haft möjlighet att föra samtal och dialog utifrån ett studiematerial som nationella kansliet tagit fram. Samtalen skulle bidra till att medlemmar fick diskutera politiska frågor tillsammans utifrån forskning.

3 Vidare genomfördes en dialogvecka i lokala avdelningar där ett utkast av idén diskuterades bland lokala styrelser samt kongressombud. Alla avdelningar har sedan kommit in med synpunkter och medskick på hur idén ska utvecklas och förbättras inför per capsulam kongressen i maj Under idéns utveckling har förbundsstyrelsen tagit stort intryck av samtal i lokala avdelningar och förbundsråd. Efter den dialogvecka som genomfördes i mars sammanställdes alla medskick och förbundsstyrelsen tog då ställning till en omarbetat idé. Många avdelningar hade exempelvis åsikter om arbetspassens längd och huruvida det finns en akademisk ledarskapsutbildning eller inte. Under dialogprocessen har det bekräftats att en ny idé inte är hela lösningen på alla utmaningar. Däremot ska idén samla, stödja oss att mobilisera i krav om vad vi vill uppnå för en hälsosam vårdmiljö. Vi behöver också gå från ord till handling. Redan innan kongressens beslut om en ny idé har arbetet med en handlingsplan påbörjats. Handlingsplanen ska vara en verktygslåda för hur vi kan arbeta för att uppnå Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö. Att anta förbundsstyrelsens förslag: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö.

4 Idén om en hälsosam vårdmiljö utgår ifrån Vårdförbundets grundläggande värderingar och Vision Alla människor har samma värde och samma rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa. Tillgången till en väl fungerande hälso- och sjukvård är en grundläggande rättighet i Sverige idag. Hälsa och helhet är vårdens grund. Det är en självklarhet för oss legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker i vår arbetsvardag. Med samma självklarhet har vi rätt till ett hållbart yrkesliv där vi värderas efter vår kunskap och insats och har de bästa villkoren. För Vårdförbundet är en hälsosam vårdmiljö en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Arbetsvardagen i vården ser väldigt olika ut för oss som medlemmar. Medan en del av oss har en bra arbetsmiljö arbetar andra under förhållanden som bidrar till ohälsosam stress. Det krävs en god arbetsmiljö för att kunna skapa en hälsosam vårdmiljö. Det är först då vi kan leverera en god och säker vård, som är vårt professionella uppdrag från samhälle och chef. Förutsättningar för en god arbetsmiljö är bland annat att det finns utrymme för samverkan, god ledning och organisering, personlig och yrkesmässig utveckling och en arbetsplanering som tillåter återhämtning. När vi mår bra mår alla bättre! Ledarskapet i vården är avgörande för att utveckla en hälsosam vårdmiljö. I ett gott ledarskap ingår att vara lyhörd för medarbetarnas behov, skapa förutsättningar för ett säkert yrkesutövande och göra det enklare för varje yrkesutövare att se sin egen insats. För att kunna utveckla ett gott ledarskap behöver chefen ha ledningens och medarbetarnas förtroende samt ett tydligt uppdrag. Befogenheterna inom områdena personal, ekonomi och verksamhet ska överensstämma med ansvaret inom samma områden. Chefen behöver också tillgång till administrativa stödresurser. Som professioner gör vi vårt bästa för de personer vi möter i vården, oavsett tid på dygnet. Vårdtagare ska känna sig trygga och respekterade utifrån sin situation och sina behov, oavsett bakgrund, hälsostatus och vårdbehov. För att kunna leva upp till det utan att riskera vår egen hälsa, till exempel på grund av samvetsstress, behöver vårdens styrning och prioriteringar ändras från fokus på sjukdom och diagnos till hälsa och helhet.

5 Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. I en hälsosam vårdmiljö med god arbetsmiljö har vi rätt förutsättningar att arbeta personcentrerat. För att uppnå en hälsosam vårdmiljö är några områden särskilt viktiga. I Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö lyfts fem nyckelområden fram. Under varje område finns ett antal ställningstaganden om vad som krävs för att en hälsosam vårdmiljö ska uppnås. Varje ställningstagande stödjs av medlemmars erfarenheter och forskning. Att samverkan mellan fackliga organisationer och arbetsgivare krävs för att skapa ett hållbart yrkesliv. I samarbete mellan medarbetare och chef och i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer skapar vi framgångsrika och hållbara lösningar i det dagliga arbetet. Möjligheten att påverka sin arbetssituation är en självklar rättighet för alla medarbetare. Samarbete och samverkan ger medarbetare möjlighet att i dialog påverka beslut och verka för förändringar på arbetsplatsen. En framgångsrik samverkan förutsätter ömsesidig respekt, delaktighet, dialog och samarbete. Att verksamhetsmål ska tas fram i samverkan mellan chefer och medarbetare. Verksamhetsmål tas fram i samverkan och kommuniceras och stäms kontinuerligt av med medarbetarna. De ska vara lättillgängliga, realistiska och mätbara. I en hälsosam vårdmiljö finns det tillräckligt med kunskap, vilja och kompetens hos alla medarbetare för att nå verksamhetsmålen. Att alla chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare. En förutsättning för ett gott ledarskap är att chefer har ett rimligt antal medarbetare. Det ger varje chef tid och utrymme att utveckla både verksamhet och medarbetare och möjlighet att bemanna verksamheten rätt. Det ger också chefen utrymme att skapa nära och bra dialog med varje medarbetare. Ett rimligt antal medarbetare är mellan personer.

6 Att ledning och chefer ska ha ett hälsofrämjande arbetssätt. Ett hälsofrämjande arbetssätt förstärker medarbetarnas friskfaktorer som leder till hälsa och lust i arbetet. Exempel på friskfaktorer är bra kommunikation, inflytande över sitt arbete, god gemenskap och en sund feedback-kultur. Eftersom vi människor är olika kan också våra friskfaktorer vara olika. När friskfaktorerna är identifierade skapar de förutsättningar för en säker yrkesutövning och en god arbetsmiljö. Att varje verksamhet ska planeras för att säkerställa att det finns tillräckligt med yrkesutövare med rätt kompetens att möta varje vårdtagares behov. Arbetsgivaren ska organisera arbetet så att varje medarbetares kunskap och erfarenhet tas tillvara på bästa sätt. Det ska vara skillnad i ansvar, befogenheter och uppgifter för den som är nyexaminerad och den med mångårig erfarenhet eller specialistutbildning. Att ha rätt förutsättningar att göra ett bra jobb utifrån sin kunskap och erfarenhet förebygger risken för ohälsosam stress. Med rätt resurser i form av bemanning och kompetens behöver ingen arbeta utöver sin förmåga. Att det ska finnas balans mellan krav och resurser i det dagliga arbetet. Chefer ansvarar för att skapa balans mellan krav och resurser. Kravet på prestation ska motsvara tillgången till resurser i form av kunskap och erfarenhet hos medarbetarna. Om kraven överstiger medarbetarnas resurser och obalansen blir långvarig kan det ge skadliga effekter både för individen och verksamheten. Att dialog och samarbete på arbetsplatsen skapar en god säkerhetskultur. En god säkerhetskultur är en naturlig och självklar del av vården och bygger på ett välfungerande systematiskt arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete. En viktig del i det arbetet är våra egna kunskaper och erfarenheter som yrkesutövare. Genom att reflektera och lära av det som hänt och granska händelser och rutiner förbättrar vi hela tiden patientsäkerheten tillsammans. Säkerheten är även kopplad till andra frågor i verksamheten som bemanning, arbetstid, väl fungerande kommunikation, ekonomi och IT-system. Att veckovila, dygnsvila och rast är nödvändigt för säkerhet och hälsa. Vila och återhämtning är avgörande för varje medarbetares hälsa och ska vara självklar för alla. Chefer och medarbetare planerar gemensamt arbetstiden och skapar scheman

7 med hänsyn till veckovila, dygnsvila och rast som ger återhämtning under och mellan arbetspassen. Att det ska finnas rutiner och arbetssätt som förebygger ohälsosam stress Samtal, dialog och handledning underlättar för gemensam reflektion. Reflekterande samtal gör det möjligt att ifrågasätta och analysera händelser i arbetet. Vi undviker då att arbetet styrs av tillfälliga beslut och blir resultat av omedveten tradition eller vana. Istället blir beslut medvetna och evidensbaserade. Att alla ska ha rätt till en heltidsanställning och ett hållbart yrkesliv. Rätten till heltidsanställning är en viktig förutsättning för ett jämställt arbetsliv. Alla ska ha möjlighet till egen försörjning och full pension. Ingen ska behöva kompensera en dålig arbetsmiljö med att arbeta deltid. En hälsosam vårdmiljö gör det möjligt att arbeta heltid under ett helt yrkesliv. Att arbetstiden ska planeras med utrymme för variation, rast, paus, reflektion och egen yrkesmässig utveckling. Arbetstiden är avgörande både för vår egen hälsa och för en säker vård. Den ska planeras i samarbete mellan chefer och medarbetare för att skapa rätt balans mellan arbete och fritid. Att det finns utrymme för rast, egen reflektion och yrkesutveckling är viktiga friskfaktorer för att skapa lust, glädje och tillfredsställelse. Att all tid som medarbetaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället ska ingå i den ordinarie arbetstiden. All tid som yrkesutövare befinner sig på arbetsplatsen, ska betraktas som ordinarie arbetstid. Att vistas på arbetsplatsen och vid behov omedelbart utföra arbete ska beräknas som arbetstid. Detta ska inte vara tid utöver fastställd arbetstid. Att beredskapstjänstgöring ska användas restriktivt. Om beredskapstjänstgöring används ska den regleras och tidskompenseras, då den stör balansen mellan arbete och fritid. Schemaläggning av beredskapstjänstgöring ska inte inskränka rätten till vecko- och dygnsvila.

8 Att längden på arbetspassen ska schemaläggas för att uppnå säker vård. Långa arbetspass påverkar hälsan negativt och risken att göra fel ökar. Arbetspassens längd måste anpassas efter arbetsbelastning och de krav som ställs på yrkesutövaren. Det är särskilt påtagligt då snabba bedömningar och beslut krävs. Arbetspassens längd ska säkerställa en dygnsvila på minst 11 timmar mellan arbetspassen för alla. Att kunskap, kompetens och utveckling av chef-, ledar- och medarbetarskap kontinuerligt ska efterfrågas i verksamheten. Att säkra kunskapsutvecklingen och kompetensförsörjningen är viktigt för vårdens utveckling. Det är en förutsättning för att leverera en god och säker vård i en hållbar arbetsmiljö. För att säkerställa kompetensförsörjningen krävs långsiktig planering i verksamheten. Att nya i yrket ska få en strukturerad yrkesintroduktion och handledning under nio till tolv månader. En strukturerad yrkesintroduktion gör det möjligt att ta tillvara nyexaminerades kunskap i verksamheten. Gradvis får nyexaminerade mer självständighet och kan på ett tryggt och säkert sätt ta sig an yrkesrollen och arbetsplatsens utmaningar. En strukturerad introduktion är en förutsättning för ett hållbart yrkesliv. Den strukturerade yrkesintroduktionen sker utöver sedvanlig arbetsplatsintroduktion. Att akademisk specialisttjänstgöring sker inom ramen för anställningen. I en kunskapsintensiv vård råder en stor efterfrågan på specialistkunskaper. En specialistutbildning med goda villkor stärker kunskapsutvecklingen och leder till att fler specialistutbildar sig. Specialistutbildningen ges av Universitet/högskola och integreras i verksamheten genom utbildningsanställningar. Att alla chefer och ledare i vården ska ha en ledarskapsutbildning. För att leda en kunskapsstyrd vård med en hälsosam vårdmiljö krävs fortlöpande utbildning inom såväl ledning och organisering som inom hälsofrämjande ledarskap.

9 Att kunskapsutveckling/ fortbildning ska ske kontinuerligt inom ramen för ordinarie arbetstid. I yrkesansvaret ingår att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför är kunskapsutveckling och fortbildning viktigt och ska ingå i arbetstiden. Chef och medarbetare ska ta ett gemensamt ansvar och planera utbildningsinsatser vid det årliga utvecklingssamtalet. Det ska även finnas möjlighet att bedriva egen forskning inom verksamheten.

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer