Kvalitetsredovisning Bergs förskola/skola Familjedaghem i Lysekils kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2008. Bergs förskola/skola Familjedaghem i Lysekils kommun"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2008 Bergs förskola/skola Familjedaghem i Lysekils kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Förutsättningar/resultat Utvärdering föregående års Förutsättningar/resultat Politiska mål Organisation Omsorg och pedagogisk verksamhet Arbetsmiljö Miljöredovisning Föregående års utvärdering miljö Politiska mål Förskola/Skolans uppdrag Föregående års utvärdering förskolans/skolans uppdrag Normer och värden Föregående års utvärdering normer och värden Politiska mål Uppföljning av likabehandlingsplan Barn/Elevernas ansvar och inflytande Utveckling och lärande/kunskaper Utvärdering föregående år utveckling och lärande/kunskaper Politiska mål Nationella prov skolår 3, 5 och Betyg... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6.5 Faktiskt meritvärde... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7. Pedagogisk verksamhet Utvärdering föregående år pedagogiks verksamhet Politiska mål Barn/elevers inflytande Individuella utvecklingsplaner Samverkan Insatser för barn i behov av särskilt stöd Kvalitetsarbete Utvärdering föregående år kvalitetsarbete Ansvarsfördelning Kvalitetssystem Ekonomisk redovisning Politiska mål Ekonomiska nyckeltal Analys, slutsatser och åtgärder Enhetens egna prioriterade mål/utvecklingsarbete Eget prioriterat område Sammanfattning

3 Inledning Kvalitetsredovisningar gör vi för att granska och bedöma effekterna av vad som pågår och har gjorts i verksamheten. Vi gör det för att få en möjlighet att lära oss och dra nytta av våra misstag eller i alla fall visa att vi vill kunna göra det. En utvärdering kan också visa om det blev som vi kom överens om och därmed förmedla en känsla av trygghet att verksamheten är under kontroll.! 3

4 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Dokumentation, individuella utvecklingsplaner ger underlag för utvecklingsarbete, samtal, föräldraråd, elevråd, klassråd, frågor till elever, föräldrar och personal. Resultat på nationella prov Bruk, skolverkets självvärdering vartannat år. Sunt Liv. Arbetsmiljöenkät för personal och elever vart annat år. Utvärdering av miljöplan som utgår från miljökriterier Grön skola, bildningsnämnden. Olika arbetsmiljöronder som skyddsrond, brandrond, allergirond med mera. 2. Förutsättningar/resultat 2.1 Utvärdering föregående års Förutsättningar/resultat 2.2 Politiska mål God kommunal service Ett gott bemötande är en självklarhet. Vår likabehandlingsplan är ett dokument som handlar om bemötande. De som kontaktar oss får svar på sina frågor inom rimlig tid och/eller en hänvisning till vem de skall vända sig till. Vi svarar vänligt, tydligt och med respekt. God tillgänglighet Via kommunens hemsida och telefonkataloger kan man hitta kontaktuppgifter. Alla föräldrar får information direkt via skolkatalog, telefonsvarare, kontaktböcker och föräldramöten. Alla föräldrar är välkomna att besöka skolan när de själva vill, vilket vi informerar om. 2.3 Organisation Rektors ansvarsområde: Bergs förskola/skola en avdelning förskola, en avdelning fritidshem, förskoleklass och skola 1-6. Skolan har fyra klasser f-1, 2-3, 4-5 och 6 från och med hösten Familjedaghem i Lysekils kommun, 11 stycken. 2.4 Omsorg och pedagogisk verksamhet Personal Bergs skola och förskola Antal anställda (tjänster) 12,9 - varav pedagoger 12,9 Sjukfrånvaro antal dagar i genomsnitt 2,6* 0,5 8,3 Personalomsättning Kommentar: förskolan startade , * halvår Sjukfrånvaron är fortsatt låg Familjedaghem Antal anställda (tjänster) varav pedagoger Sjukfrånvaro antal dagar i genomsnitt 1,9* 6,8 1,9 Personalomsättning * halvår Sjukfrånvaron är fortsatt låg. 4

5 Verksamhetsmått/nyckeltal Förskola Antal placerade barn, snitt 15 Antal avdelningar 1 Antal placerade barn/avdelning 15 Antal placerade barn/pedagogisk personal 6 Genomsnittlig placeringstid/vecka 32,85 Antal placerade barn med särskilt stöd 0 Antal placerade barn med annat modersmål än svenska 0 Kommentar: avdelningen öppnade Dagbarnvårdare Antal placerade barn, snitt 47,5 55 Antal dagbarnvårdare Antal placerade barn/dagbarnvårdare 4,3 4,6 Genomsnittlig placeringstid/vecka 29,8 28 Antal placerade barn med särskilt stöd 0 0 Antal placerade barn med annat modersmål än svenska 1 0 Kommentar: ansvaret för alla familjedaghem på en rektor Skola Skolbarnsomsorg Antal placerade barn, snitt 15,5 11,17 18 Antal avdelningar Antal placerade barn/avdelning Antal placerade barn/pedagogisk personal Genomsnittlig placeringstid/vecka 11,6 19,5 12,8 Undervisning Antal elever F-6 85, Antal klasser Genomsnittligt antal elever/klass 17 15,8 17,6 Antal barn med särskilt stöd (åtgärdsprogram) ,5 Antal barn med annat modersmål än svenska Kommentar: elevantalet minskar och därmed måste klasserna organiseras om. Hösten 2008 hade vi fyra klasser med i snitt 21,5 elever. 2.5 Arbetsmiljö Eleverna tycker skolan är trivsam, att det är rent och att de sitter bra i klassrummet. Arbetsmiljöenkäten ALI har ett snitt på 3,2 där 4 är högst. Personalen upplever att luften är dålig i vissa klassrum. Matos dras in i klassrummen. De äldre delarna av skolan förfaller sakta men säkert. De behöver målas om, speciellt omklädningsrum och korridorer. Några av klassrummen behöver också åtgärdas. Det är lättare att få elever att ta ansvar för sin miljö om den är fräsch och inbjudande. Utomhusmiljön: Vi har en stor, härlig fotbollsplan, en trädgård med fruktträd och buskar, asfalterad skolgård och nära till skogen. Fjälla-området finns på gångavstånd. Förutom dessa tillgångar behöver vi skapa en komplett, spännande och än mer kreativ utemiljö för att få ännu mer aktivitet och samarbete. Under 2008 köptes det in ett förråd som står i skolans centrum. Där har vi allt utematerial. Elevrådet har 5

6 organiserat ett system med utlåning på rasterna. De gör det för att alla saker skall komma in efter rasten och således hålla längre. Förskolan har fått en egen inhägnad gård med lekhus och gungor. Stort behov finns av att leda cykel- och gångtrafiken till Bergs skola på ett säkrare sätt. Att cykla är ett billigt och bra sätt att förbättra folkhälsan. Idag talat man mycket om elevers hälsa och brist på motion, att cykla till skolan är ett naturligt sätt att röra sig och en bra start och avslutning på dagen! Om det funnits säkra gång- och cykelbanor till skolan skulle 25% av skolans elever inte behöva skolskjuts. Eleverna upplever att skolvägen är säker och det beror på att nästan alla åker buss eller taxi. 3. Miljöredovisning 3.1 Föregående års utvärdering miljö För att bli en grön skola måste 7 kriterier vara uppfyllda förutom de obligatoriska som är att det skall finnas en miljöplan, uppföljning och utvärdering varje år, stående punkt på arbetsplatsträffarna, att det skall finnas ett miljöombud som fått fortbildning under året och att personalen är involverad i arbetet. Vi har under året arbetat med elevernas delaktighet i källsortering och kompostering. Att samtliga bildskärmar stängs när de inte är i bruk. Att personalen dricker krav-märkt kaffe och te. Att vi får ökad andel kravmärkt skolmat/fritidshemsmat. Aktivt arbete av elever och personal för en trivsammare skolgård. Alla punkter uppfylldes. 3.2 Politiska mål Miljö, enligt politiskt dokument Under våren 2008 tillsattes en projekttjänst i Lysekils kommun för att skapa ett miljöledningssystem. En arbetsgrupp bestående av representanter för alla verksamheter och en grupp med förvaltningschefer kopplades till projektledaren. Resultatet blev ett miljöledningssystem som skall användas av verksamheterna för att uppnå certifiering. Under hösten fortsatte arbetet med Johan Bengtsson som ledare för arbetsgruppen. Alla miljöombud i kommunen fick en halvdags utbildning i hur man analyserar sin verksamhet. Miljösamordnaren för bildningsförvaltningen träffade bildningsförvaltningens miljöombud och tillsammans gjordes en analys av verksamheten som skall ligga till grund för politikernas ställningstagande för vilka områden som verksamheterna skall arbeta med. När analysen gjordes kunde inga verksamheter ange mått i form av hur mycket energi, vatten, drivmedel, papper, hushållsavfall mm som förbrukats anges. För att kunna göra detta behövs samverkan mellan fastighetsägarna. För att kunna mäta om mål uppnåtts måste analysen ange hur mycket som förbrukades föregående år. Certifiering utifrån detta system är möjlig först vid utvärdering av år Att ett nytt system är under uppbyggnad betyder inte att inget miljöarbete bedrivs. Vi har drygt 30 miljöombud som träffas två gånger/år. En av dagarna skall vara fortbildning. De har tillsammans med ledarna ansvar för att miljömål sätts enligt kriterier för grön skola och förskola. 4. Förskola/Skolans uppdrag Förskolan omfattas av Lpfö 98, en läroplan för förskolan. Läroplanen bygger på skollagen som beskriver de grundläggande bestämmelserna om hur förskoleverksamheten skall utformas. I lagen anges kommunernas skyldighet att tillhandahålla förskoleverksamhet av god kvalitet utan oskäligt dröjsmål. 6

7 Grundläggande bestämmelser om grundskolan återfinns i skollagen och grundskoleförordningen. Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som skall prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla för den. Vid sidan av dessa föreskrifter finns kursplaner. Dessa är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. 4.1 Föregående års utvärdering förskolans/skolans uppdrag 5. Normer och värden 5.1 Föregående års utvärdering normer och värden Vi har haft kamratstödjargrupp i många år och fortsätter att utveckla det arbetet. Kamratstödjarna har arbetat med trygga raster. En enkät bland eleverna har genomförts och önskemål om ökad vuxenbemanning och bättre utomhusmiljö har framförts. Vuxenbemanningen är stor men eleverna såg inte personalen. Nu har all personal som är ute reflexvästar på sig. Vi har planerade rastaktiviteter för att stimulera leken och självförtroendet. Kamratstödjarna är rastmedhjälpare. Elevrådet har utvecklat ett lånesystem med skolans utematerial för att bidra till att material vårdas. Att vi lär oss ta ansvar. 5.2 Politiska mål Vi saknar aktuell skolplan. 5.3 Uppföljning av likabehandlingsplan Vi har under hösten arbetat med systemteoretiskt förhållningssätt med hjälp av Anna Boije. Hon har arbetat med en klass och två lärare. Det skall också utmynna i en översyn av vår likabehandlingsplan och lägga grunden för hur vi för samtal, både planerade och spontana. 5.4 Barn/Elevernas ansvar och inflytande Barn/elevenkät Vi gör inte enkäter varje år. Nästa elevenkät Vi behöver utveckla att ha lektioner på andra ställen än i klassrummet och bli bättre på att arbeta på olika sätt enligt eleverna. Klassråden behöver bli viktigare och kännas meningsfulla. Vi behöver göra tydligare kopplingar till elevrådet. Personalen tycker att skolan måste definiera vad elevinflytande är och kan användas till och öka förståelsen hos personalen att elevinflytande är viktigt för resultat och trivsel. Eleverna behöver i högre grad göras delaktiga i planeringen och utveckla den personliga planeringen utifrån de mål som man enats om. Elevinflytande enligt uppdrag definieras: att skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. 7

8 Personalenkät Vi gör inte enkäter varje år. Nästa enkät görs Det har gjorts en personalenkät i Lysekils kommun men resultatet har inte presenterats. 6. Utveckling och lärande/kunskaper 6.1 Utvärdering föregående år utveckling och lärande/kunskaper Kommentar: Under våren 2008 slutförs utbildningen i BeMa, bedömningsunderlag i matematik, för all personal. Detta kommer att innebära en skärpning av uppföljningen i matematik. BeMa är mer heltäckande för att få grepp om elevens måluppfyllelse i matematik och är ett komplement till nationella prov. Från och med våren 2009 genomförs nationella prov år tre i svenska och matematik. Detta har implementerats under hösten 2008 med hjälp av en arbetsgrupp. Det arbetet fortsätter under våren Politiska mål Kunskap 6.3 Nationella prov skolår 5 Svenska Samtliga Flickor Pojkar Kommentar: Vi måste fortsätta vårt arbete med läsning och litteratur för en fortsatt hög nivå. Skolbiblioteket är en viktig faktor då avståndet är långt till kommunbiblioteket. Engelska 8

9 Samtliga Flickor Pojkar Kommentar: med tanke på 2007 års resultat har vi ändrat arbetssätt vilket så smått börjar slå igenom. Matematik Samtliga Flickor Pojkar Kommentar: Det måste bli matematikens år på Bergs skola. Ett viktigt utvecklingsområde där BeMa kan bidra. Vi kan inte se några könsskillnader. Enligt nationella utredningar och analyser är det fler pojkar än flickor som inte når målen 7. Pedagogisk verksamhet 7.1 Utvärdering föregående år pedagogiks verksamhet Vi utvecklade vårt arbete utifrån den individuella utvecklingsplanen. Vi sammanställde utvecklingsområden för De områden som många elever behövde bli bättre på behövde också skolan utveckla. Områdena var läsning, klockan och självförtroende. Arbetet med att ha individuella utvecklingsplaner som underlag för skolutveckling fortsätter. Vi levde upp till de mål som vår plan för grön skola 2007 satte upp. Rexnet infördes på alla skolor. En lärplattform för kommunikation. 9

10 7.2 Politiska mål 7.3 Barn/elevers inflytande se 5:4 7.4 Individuella utvecklingsplaner När den individuella utvecklingsplanen infördes fick skolan ett redskap för utveckling. Den individuella utvecklingsplanen är ett naturligt underlag för uppföljning och planering av undervisningen. Nu när skriftliga omdömen införts kommer det att bli ett ännu kraftigare verktyg för skolutveckling. Enligt uppdraget skall läraren beskriva hur de nationella målen konkretiserats i undervisningen och vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som ska bedömas. 7.5 Samverkan Samverkan med föräldrar sker genom utvecklingssamtal, kontaktböcker, besök på skolan, att de alltid är välkomna att delta, föräldraråd, föräldramöten och spontana möten, när elever/barn lämnas och hämtas i förskolan/fritidshemmet och skolan. Vi är noga med att alltid bjuda in och informera barnens vårdnadshavare även om inte barnet sammanbor med dem. Vi samverkar med musikskolan, Lyse kyrka, Röda korset, hembygdsföreningen och ett antal idrottsföreningar. 7.6 Insatser för barn i behov av särskilt stöd Det vi behöver bli bättre på är att följa upp och årligen utvärdera hur olika samverkansinsatser kommit eleven till del. Västbus är ett redskap för oss att få syn på gemensamma samverkansinsatser. Våra starka sidor är utarbetade rutiner för att upptäcka elever i behov av stöd. Vi utgår från deras starka sidor, det framgår tydligt vad man vill utveckla och utarbetandet sker i samverkan med vårdnadshavarna. Vi behöver bli duktiga på en vidare kartläggning av elevens hela skolsituation utifrån individ, grupp och organisationsnivå. Vi behöver bli bättre på att utvärdera de resurser skolan har och hur vi använder alla skolans kompetenser i högre grad. Specialpedagogen handleder elevassistenten för att öka effektiviteten. 8. Kvalitetsarbete 8.1 Utvärdering föregående år kvalitetsarbete Arbetet med att förtydliga läroplanen och kursplanen i alla ämnen påbörjades inför införandet av skriftliga omdömen hösten Den tidigare utedagen bytte namn till naturskola och fick ett tydligare innehåll gentemot kursplanen i no. För att bli en grön skola måste 7 kriterier vara uppfyllda förutom de obligatoriska som är att det skall finnas en miljöplan, uppföljning och utvärdering varje år, stående punkt på arbetsplatsträffarna, att det skall finnas ett miljöombud som fått fortbildning under året och att personalen är involverad i arbetet. 8.2 Ansvarsfördelning 10

11 8.3 Kvalitetssystem 9. Ekonomisk redovisning 9.1 Politiska mål Stabil långsiktig ekonomi Ekonomiskt resultat för Bergs skola (tkr) Intäkter Personalkostnader 4900 Övriga kostnader Nettokostnad Budgetanslag Budgetavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Investeringar Ekonomiskt resultat för Bergs förskola (tkr) Intäkter Personalkostnader 462 Övriga kostnader Nettokostnad Budgetanslag 495 Budgetavvikelse -96 Intäkter Personalkostnader Verksamheten startade Personalkostnader startade fast ingen budget fanns för detta. Övriga kostnader Ny avdelning öppnade utan extra anslag. Det mesta har plockats ihop av befintliga möbler och lekredskap. En del har behövt köpas. Investeringar Gård har gjorts i ordning med lekhus, rutschbana och gungor. Gårdens underlag och staket har varit de stora kostnaderna. 11

12 Ekonomiskt resultat för Familjedaghemmen (tkr) Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Budgetanslag Budgetavvikelse Intäkter Personalkostnader Vid sjukdom tar familjedaghemmen hand om varandras barn. De har inga vikariekostnader. Övriga kostnader Investeringar 10. Ekonomiska nyckeltal Skola - undervisning Kommentar: Kostnad/vistelsetimme (barnomsorg) Kommentar: 11. Analys, slutsatser och åtgärder Vi behöver utveckla matematiken genom att se över hur vi arbetar från förskolan till år 6. Specialpedagogen skall få i uppdrag att analysera verksamheten och lägga förslag på åtgärder. Lärande besök genom kollegial utvärdering skulle kunna vara ett bra redskap. Vi behöver arbeta med likabehandlingsplanen så att alla intar ett systemteoretiskt förhållningssätt enligt skolans plan. Vi måste få IT-enheten och/eller om det är bildningsnämndens eller någon annan övergripande verksamhets ansvar att få vårt datasystem att fungera. Personalen är utbildad och motiverad att använda datorn i undervisning, kommunikation och planering av sitt arbete men de hindras nästan dagligen av att det inte går att gå ut på nätet, att vi inte kommer åt våra kataloger som ligger på servern eller att strömmande media inte kan användas eftersom bredbandets kapacitet är för liten. Vi har skriftligt anmält ett 90-tal ärenden till IT-support under 2008, dessutom två till tre telefonsamtal i veckan. Pim-utbildningen är mycket bra men resultatet blir att våra anställda ger upp då inte tekniken fungerar. Vi behöver utveckla begreppen elevdemokrati och vad elevnära uppgifter är. Detta hör ihop med elevernas önskemål om hur vi skall arbeta i skolan. Att låta berättandet och fantasin få ännu större utrymme. 12

13 12. Enhetens egna prioriterade mål/utvecklingsarbete 12.1 Eget prioriterat område Inledning Problemet Metoden Planen Genomförande Resultat Slutsatser Förslag till åtgärder Sammanfattning 13. Sammanfattning Skrivs av förvaltningschef och utvecklingsledare Lysekil den xx januari

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola Kvalitetsredovisning 2009 Bergs skola Inledning Kvalitetsredovisningar gör vi för att granska och bedöma effekterna av vad som pågår och har gjorts i verksamheten. Vi gör det för att få en möjlighet att

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Skaftö skola

Kvalitetsredovisning 2009. Skaftö skola Kvalitetsredovisning 2009 Skaftö skola Inledning Kvalitetsredovisningar gör vi för att granska och bedöma effekterna av vad som pågår och har gjorts i verksamheten. Vi gör det för att få en möjlighet att

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Lackarebäcks förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Med

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform.

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform. BARNOMSORGEN I SÄFFLE FÅR GODA BETYG! Kvalitetsmätning i familjedaghem, förskola och fritidshem. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av enkäter, tagit reda på vilka faktorer som

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Bro skola Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2009. Bro skola Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2009 Bro skola Lysekils kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 2. Förutsättningar/resultat... 3 2.1 Politiska

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SÖRGÅRDENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Lå 13-14 Verksamhetsplan

Lå 13-14 Verksamhetsplan Lå 13-14 Verksamhetsplan Järfälla kommun Lå 13-14 Verksamhetsplan för Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor augusti 2013 december 2014 Kommunens egenregiverksamhet består av förskolor, pedagogisk

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg.

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 1 Redovisning för läsåret 2010/2011 2 Namn på verksamhet och ansvarig rektor Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 3 Förutsättningar Äppelgårdens förskola består

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Neptuniskolans förskola Orion, inriktning förskoleverksamhet 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Lena Hagström

Verksamhetens namn och inriktning: Neptuniskolans förskola Orion, inriktning förskoleverksamhet 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Lena Hagström År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Orions förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Neptuniskolans förskola Orion, inriktning förskoleverksamhet 1-5 år Namn på

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Kronbergsskolans ro

Kvalitetsredovisning 2009. Kronbergsskolans ro Kvalitetsredovisning 2009 Kronbergsskolans ro INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar/resultat... 4 2.1 Utvärdering föregående

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Hedskolans. lokala arbetsplan. Besök vår hemsida. rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan. Barn, utbildning och kultur Grundskola

Hedskolans. lokala arbetsplan. Besök vår hemsida. rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan.  Barn, utbildning och kultur Grundskola Hedskolans lokala arbetsplan Besök vår hemsida www.gellivare.se Barn, utbildning och kultur Grundskola rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Oktober 2007 Reviderad 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bäckalunds skola 1 Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening Sida 1 av 5 2016-05-11 Dnr: SK-2016/00012 Familjedaghem Teg/Böleäng Tegspedagogernas Ek. förening Åldermansvägen 29 904 21 Umeå Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Alsjöskolan arbetsplan

Alsjöskolan arbetsplan Alsjöskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Alsjöskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Jörlandaskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Orgona förskola, Wåga & Wilja AB, Reggio Emilia inspirerad filosofi

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Orgona förskola, Wåga & Wilja AB, Reggio Emilia inspirerad filosofi År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orgona förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orgona förskola,

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2014 2015

Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum 140818 Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Gäller för Skola, Förskoleklass och Fritidshem MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Karlbergsskolan RO Läsårsplan

Karlbergsskolan RO Läsårsplan L ÄSÅR 2015/2016 Karlbergsskolan RO Läsårsplan Innehållsförteckning Vårt rektorsområde... 3 Vision... 3 Nationella mål... 4 Prioriterade mål och indikatorer... 4 Karlbergsskolan RO, Läsårsplan 2(8) Vårt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer