Kvalitetsredovisning 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2010/2011"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2010/

2 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Organisation och nyckeltal 2010/ / /2009 Antal barn/elever 15/ Förskola Andel (procent) Pojkar Flickor Antal barn/årsarbetare Förskola 4,8 5 5 Antal Total antal årsarbetare 15/ Kvinnor 9,5 Män Andel Barnskötare 4,4 Förskollärare 5,1 Skolledning 1 Övrig personal 0,95 Årsarbetare med pedagogisk utbildning 8,1 Lärare med pedagogisk högskoleexamen 5,1 Varav lärare med specialpedagogisk - högskoleexamen eller motsvarande Verksamhetsansvarig: Barnens Hus styrelse Förskolechef

3 Sammanfattning Denna kvalitetsredovisning ger en bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen för Montessoriförskolan Barnens Hus läsåret 2010/2011. Kvalitetsredovisningen beskriver på olika sätt förskolan, den redovisar årets resultat och analys av kvaliteten och förslag till förbättringar, den tar upp vad som lyftes fram i föregående års kvalitetsredovisning och den beskriver hur förskolan arbetar med likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Syftet med redovisningen är att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse, men framförallt att bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de nationella målen i läroplanerna. Beskrivning av enheten Vår förskola, Montessoriförskolan Barnens Hus, är ett stabilt föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening. Verksamhetsansvariga är styrelse(som består av vårdnadshavare) och förskolechef. Vi har sedan 21 år tillbaka stora, ljusa, anpassade lokaler i närheten av Bondbergets naturreservat på Ekhagen, där vi nu också har en egen skolskog. Vi är nöjda med vårt läge och har en stabil kö. Verksamheten är fördelad på fyra avdelningar. Två småbarnsavdelningar Månen och Stjärnan med plats för 8 respektive 12 barn i åldrarna 1-3 år. Två syskonavdelningar Solen och Tellus med plats för 17 barn på varje avdelning. Personaltätheten under året har varit 4,8 barn per årsarbetare, vilket visar att vi prioriterar hög personaltäthet och mindre barngrupper. Förskolan har tydliga mål för verksamheten och för de ambitiösa pedagoger som arbetar här. Under detta verksamhetsår har implementeringen av ny skollag och ny läroplan påbörjats. Vår kock, som numera arbetar heltid hos oss, lagar all mat från grunden, följer livsmedelsverkets riktlinjer och köper in en stor del ekologiskt och närproducerade råvaror. Vi värdesätter högt att vi kan servera så god och näringsriktig mat till både barn och personal.

4 Vår vision: En förskola med hög kvalité där barn, personal och föräldrar känner trygghet och där våra barn kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande människor med en livslång lust att lära. Vi vill att det ska kännas välkomnande när man kommer till oss och vi vill att alla ska känna glädjen, lugnet och tryggheten som finns här. Styrelse, vårdnadshavare, förskolechef, barn och pedagoger är delaktiga i kvalitetsarbetet. Det blir då ett levande dokument på alla plan vilket är en förutsättning för att kontinuerligt kunna utveckla verksamheten. Kommunens enkät för vårdnadshavare, förskolans egna enkäter för vårdnadshavare och personal, utvärderingar av samtal med vårdnadshavare, medarbetarsamtal och varje avdelnings kvalitetsarbete(där även barnen är delaktiga) ligger till grund för arbetet. Kassören kompletterar med den ekonomiska redovisningen för kalenderåret i januari. Investeringar: Två nya utebodar till förvaring Akvarium Pedagogiskt material, framför allt till vår nyaste avdelning Tellus Utemöbler personal Böcker till fortbildning Barnböcker till vårt likabehandlingsarbete Nya mattor till avdelningarna Fortbildning: Krisutbildning(kommunens) för all personal Föreläsning för all personal om Etik o Moral Brandutbildning med räddningstjänsten för all personal Föreläsning om nya läroplanen för all personal med Ulla Wiklund Dahl Skolverkets konferens för förskolechef om nya läroplanen och ny skollag Inspirationskonferens för syskonavdelningarnas pedagoger om barns psykiska hälsa Studiebesök på andra Montessoriförskolor i Göteborg för småbarnsavdelningarnas pedagoger Kurshelg hos oss med Helena Lindfors. Att arbeta med små barn i förskolan Inköp materiel inför implementering av ny läroplan

5 Två pedagoger(pernilla Simonsson och Helena Eklöf) på kurs vid Rosenlunds vårdcentral, Friskare barn i förskolan Föreläsning om stress för all personal på förskolan Upptäckaren i Habo 3-dagars kurs Pedagogisk mentor med Fortbildning ab/förskoletidningen och Ewa Wiklund Dahl samt Christina Wallskog för Åsa Nilsson och Caroline Erikssson. Prenumeration på förskoletidningen Ny skollag och ny läroplan - vad innebär det för oss som ledare i Montessoriverksamhet på Montessoriförbundet i Sthlm för Lee Sandwall. Att ta ansvar för ett barn med Sveriges kommuner och landsting för Åsa Nilsson Andra aktiviteter som förekommit under året: Kickoff för styrelse och personal. Föreläsning Etik o moral på arbetsplatsen med Allan Comstedt. Middag på restaurang Aqua. Anita Persson från Föräldrastödsprojektet berättat om sin verksamhet. Pedagogiskt café. Gemensam personalkväll med de andra Montessoriförskolorna. Nätverksträffar var femte vecka för förskolechef. Miljögruppens möten. Pedagogiskt råd(möten 1/g månad) Ergonomigenomgång för all personal med Previa. Styrelsemöten varje månad samt ett årsmöte Julaktivitet för all personal. Ladies Night vid Kinnarps arena Handledning av förskollärarstudenter Föräldramöten, Lucia, Adventsfika Sommarfest vid IKHP-stugan Utvärderingsdag på Riddersbergs värdshus Sist men inte minst, vårt 20-års jubileum!!

6 Från föregående år - utvecklingsområden 2010 För att få kontinuitet i kvalitetsarbetet tar årets redovisning avstamp i de områden för utveckling som togs fram i 2010 års kvalitetsredovisning. Vi ville: Skapa tid till miljögruppen så att de har möjlighet att träffas regelbundet. Utveckla hemsidan så att den skulle bli mer levande. Detta ville vi göra genom att personalen och ansvariga för arbetsgrupperna sköter uppdateringen. Hitta en bättre tid för pedagoger att träffas över avdelningarna, ett sk pedagogiskt råd. Utveckla vår utemiljö mer. Mer klättermöjligheter för de större barnen och en inspirerande gård på framsidan för de mindre. Se över rutinerna vid överskolning från småbarnsavdelning till syskonavdelning. Bli bättre på att göra vårdnadshavare delaktiga i överskolningen och öka tryggheten. Se över personalens arbetsmiljö Likabehandlingsarbete och plan mot kränkande behandling Vår årsplan för likabehandlingsarbete: Augusti/september: kartläggning(samtal med barn o vårdnadshavare samt observation av miljön)genomförs, sammanställs och dokumenteras. Oktober: nulägesanalys görs och konkreta mål sätts för årets likabehandlingsarbete avdelningsvis och gemensamt. April: samtal med vårdnadshavare Maj: Utvärdering av arbetet på utvärderingsdagen Vi för fortlöpande incidentrapporter. Under varje veckoplanering tar vi sedan upp saker som hänt bland barnen under den senaste veckan. Till hjälp har vi loggböcker där vi antecknar dessa händelser. Under året har vi arbetat systematiskt med likabehandlingsarbetet. Det har fungerat mycket bra och har blivit en naturlig del av vår verksamhet. Vi har köpt in fler barnböcker och kommer att köpa in några till för att de ska passa alla åldrar. Vi har informerat om vårt arbete på inskolningssamtalen så att alla vårdnadshavare ska känna till det och även gjort en gemensam dagordning för dessa samtal. Fungerar mkt bra!

7 Vi har också ändrat löpande i våra dokument och blanketter så att det står vårdnadshavare istället för förälder. Diskussion och utvecklingsområden Verksamhetsåret som gått har präglats mycket av ny skollag och ny läroplan. Vi välkomnar dessa och har på olika sätt arbetat med implementering. Likabehandlingsarbetet, som vi lade mycket tid på förra året, har nu blivit en naturlig del av verksamheten och vi är alla överens om att det tillför otroligt mycket och är ett nödvändigt verktyg i vårt arbete. Även vårt miljöarbete fungerar mycket bra och barnen är delaktiga. Vi vill fortsätta skapa tid till vår miljögrupp så att de kan följa upp arbetet. Vår nya hemsida är nu på plats och vi är mkt nöjda med layout och allt arbete ansvariga lagt ner på den. Vi vill nu fortsätta arbeta med att göra den aktuell och lägga ut mer information. I förra årets personalenkät framkom att det fanns vissa brister i miljön. Vi beslöt då att köpa in en ergonomigenomgång av företaget Previa. Varje avdelning, kock samt förskolechef fick ta del av denna. Det framkom då att det till stor del handlade om belysning men även om behov av fler ergonomiska stolar och diskbänkar i vuxenhöjd. I köket var det disksituationen som behövde förbättras. Ergonomiska stolar till hallarna köptes in direkt och extrahjälp med disk sattes in en timma per dag. Vi kommer fortsätta undersöka hur vi kan förbättra ljuset och personalens arbetshöjd vid diskbänkarna. Under detta år har vi sänkt barnantalet på en småbarnsavdelning från 14 till 12 barn. Vi hoppas kunna fortsätta ha 12 barn. Vi har sett över rutinerna vid överskolning från småbarnsavdelning till syskonavdelning med gott resultat. Förskolans pedagogiska råd har tagit form. Förskolechef, en representant från 1-3 och en representant från 3-5 som utbildats till pedagogiska mentorer samt en pedagog med Montessoriutbildning ingår. Dessa träffas en förmiddag per månad och syftet är att driva den pedagogiska verksamheten framåt, följa upp målen och skapa forum för samverkan mellan avdelningarna. Arbetet med att skapa en bättre utemiljö pågår fortfarande. Här har vi inte nått vårt mål. Vi vill nu att arbetet kommer igång under hösten Målet är att skapa en ny utemiljö för de

8 minsta på framsidan och tillföra gården på baksidan bättre klättermöjligheter för de större barnen. Vi har också tilldelats en sk skolskog i närområdet som vi vill inreda. I maj 2011 genomförde vi en föräldraenkät. Enkäten skickades ut till alla familjer. De fick svara anonymt och skriva kommentarer. Resultatet visade att 100 % (!) känner sig trygga med att lämna sitt/sina barn på förskolan, lika många känner förtroende för personalen och lika många tycker att förskolan har en pedagogisk miljö som följer barnens behov av utveckling och lärande. Detta är mycket glädjande eftersom vår vision är just att vi ska ha en trygg miljö som skapar lust att lära. Resultatet visade också att alla uppskattar att vi har ett eget kök med en kock som lagar fantastiskt god mat och som arbetar med stor del ekologiskt, närodlade råvaror och är miljömedveten. Även föräldraenkäten visar på att utemiljön behöver förbättras. Vi behöver också se över sommarstängningen för att bättre tillgodose de behov som finns. Under våren genomfördes även en personalenkät. Den visade bla att förskolan har ett tryggt, trivsamt klimat med klart definierade mål och positiva utmaningar, personalen känner sig väl omhändertagna och uppskattar sina arbetskamrater. Dock har det under perioder varit stressigt pga frånvaro och sjukdomar. Den visar också att personalen uppskattar den fortbildning som erbjuds och känner att de har nytta av den i sitt arbete. I januari 2011 fick vårdnadshavare i hela kommunen möjlighet att ge sin syn på förskolors verksamhet. Svaren på brukarenkäterna är en viktig del i förskolans kvalitetsarbete. I rapporten redovisas endast resultat där svarsfrekvensen är 60 %. I år var tyvärr Barnens Hus svarsfrekvens för låg och vårt mål är att vi varje år ska kunna använda oss av denna enkät, tillsammans med förskolans egna. Vi vill att förskolans svarsfrekvens ska vara tillräckligt hög under nästa år. De områden som lyftes fram i kommunenkäten var Utveckling och Lärande, Normer och värden, Barns inflytande, Miljö och Förskola och hem. I och med att vi har med dessa områden i vår egen enkät kan vi ändå se att förskolan har god måluppfyllelse på dessa områden. Andelen föräldrar som upplevde att verksamheten i stor utsträckning stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande uppgick i vår enkät till 100%(beslut i kommunfullmäktige , 314 att detta ska uppgå till minst 92%) Normer och värden har haft en viktig plats i arbetet med barnen under året. På syskonavdelningarna har detta varit ett prioriterat mål med temat mångfald.

9 Vi har arbetat med materialet vännerna i Kungaskogen, barn i olika länder och värdegrundsfrågor. Likabehandlingsarbetet pågår på alla avdelningar. I vår Montessorimiljö är barnens behov och intressen det som är grunden för verksamheten. Vi tar tillvara detta dagligen genom att observera barnen, låta varje barn välja aktivitet i den anpassade miljö vi har och vi har en ständigt pågående diskussion om hur vi kan tillgodose varje barns behov, stimulera och utmana. Varje höst genomförs även en barnenkät för barnen på syskonavdelningarna där vi frågar barnen om hur de trivs och om den miljö de finns i. På 1-3 års avdelningarna är den stora utmaningen att se varje barn och tolka deras signaler även om de kanske inte kan förmedla sig i ord. Vårt miljöarbete har utvecklats under året genom att barnen blivit mer delaktiga. Källsorteringen har blivit mer synlig, både barn och vuxna sorterar och barnen har fått följa med till sortergården. De mindre barnen har arbetat med temat Vatten och målet har varit att öka förståelsen för vattnets kretslopp i naturen och samhället samt att lära sig mer om vattnets betydelse för människor och djur och att få kunskap om växter och djur som lever i vattnet. Temat har varit mycket uppskattat och givande för både barn och pedagoger. Vi har även startat upp ett akvarium. Eftersom Barnens Hus drivs som ett föräldrakooperativ handlar flera frågor i vår egen enkät om just Förskola och hem. Om delaktighet, inflytande, möjlighet att ge kritik, information mm. Resultatet är mycket positivt. Vi vill dock hela tiden bli bättre och det är en utmaning att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i både verksamheten och föräldrakooperativet.

10 Förskolans egna gemensamma målfokuseringar 1. Arbeta systematiskt med likabehandling enligt vår årsplan. 2. Utveckla arbetet med jämställdhet och bli bättre på att informera vårdnadshavare om arbetet. 3. Göra hemsidan levande 4. Mer tid till vår miljögrupp och en ansvarig på varje avdelning som kan utveckla förskolans miljöarbete och informera vårdnadshavare. 5. Pedagogiskt ansvariga vid varje avdelning och ett pedagogiskt råd. 6. Skapa en anpassad utomhusmiljö för de minsta på förskolans framsida. Resultat och måluppfyllelse: 1. Arbetet har fungerat mycket bra och alla har tagit ett stort ansvar och varit delaktiga. 2. Har fungerat bra och detta mål vill vi fortsätta arbeta med. 3. Ny hemsida är på plats och vi arbetar vidare med att fylla den med aktuell information och hålla den levande. 4. Miljöarbetet pågår och mycket har blivit gjort med barnen. Behöver bli lättare för gruppen att kunna träffas och vi skulle kunna dokumentera mer. 5. Pedagogiskt ansvariga finns nu i varje arbetslag. Dessa har fått fortbildning. Mycket positivt med pedagogiskt råd! 6. Förslag har tagits fram. Pengar finns budgeterade. Arbetet pågår men vi har ej nått vårt mål ännu. Förbättringsåtgärder inför Vi vill göra det lättare för miljögruppen att kunna träffas och vi vill också dokumentera miljöarbetet mer. 2. Vi vill färdigställa utemiljön och inreda vår skolskog. 3. Förbättra inomhusmiljön på framförallt syskonavdelningarna 4. Vi vill ha en hög svarsfrekvens på förskolans enkäter 5. Vi vill fortsätta arbeta med genus och jämställdhet 6. Vi vill utveckla kvalitetsarbetet

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer