VERKSAMHETSPLAN ÅR BETA SCHOOL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN ÅR BETA SCHOOL

2 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg i undervisningen för både elever och lärare. Beta School belägen i Lunda ca 10 minuter från Spånga station. Skolans lokaler omfattar två plan. Lokalerna är nyrenoverade och har stora ljusa ytor och ändamålsenliga rum. I det nedre planet finns ett klassrum för år 1-2, matsal, ett klassrum för träslöjd. Dessutom finns där fritidshemslokaler som även används av F-klass. På det övre planen finns tre klassrum, ett litet bibliotek i anslutningen till data salen, en sal för hemkunskap och en för textilslöjd. Runt om i skolan finns skogsområden och spännande natur att upptäcka och få rika naturupplevelser. Närmiljön bjuder oss på fågeldammar, parker, lekplatser och utflykter. På vintern har vi fina pulkabackar alldeles intill skolan. Skolan leds av rektor som förutom det övergripande ansvaret för hela enheten, har rektorn det direkta ledningsansvaret för arbetslagslaget samt elevhälsoteamet. Rektor har även ansvaret för schema, arbetsmiljön, internationalisering, IT och vaktmästeri. Den dagliga verksamheten leds av pedagogisk personal som ingår i ett Arbetslag F-9. Arbetslaget ansvarar för: Fördelning av arbetslagets resurser enligt schema, den pedagogiska planeringen, vikarieanskaffning, beställning av läromedel och förbrukningsmaterial, information till elever, föräldrar och övriga berörda. 2

3 Arbetslagsmöte och konferenser Under läsåret kommer vi att arbeta för att få en fungerande mötesstruktur som prioriterar pedagogiska ämnen och diskussioner. Möten och träffar ska ha olika syften och innehåll och behandlar olika frågor. På så vis hoppas vi kunna effektivisera pedagogiska diskussioner. Varje måndag morgon (mellan kl ) träffas arbetslaget och går igenom veckans arbete och i slutet av varje vecka (fredag morgon mellan kl ) går arbetslaget igenom hur veckan varit och hur nästa veckas arbete och rutiner ska se ut. Detta resulterar i ett veckobrev som lämnas till elevernas vårdnadshavare. Varje torsdag eftermiddag mellan kl har arbetslaget konferens/arbetslagsmöte. En gång i månaden har hela personalgruppen konferens/personalmöte. Sista måndag i varje månad mellan kl har fritids personal konferens för utvärdering och uppföljning av verksamheten. På arbetslagsträffar disponerar arbetslaget tiden och tar upp pedagogiska frågor som t ex planering av gemensamma teman och aktiviteter och anpassning av miljön till enskilda elevers behov m.m. För att göra arbetslagsträffarna mer fokuserade kommer vi att arbeta fram en stående dagordning som hjälp att hålla mötesstrukturen A-lagsträffarna dokumenteras. Under veckan finns också utlagd planeringstid för lärare och fritidspersonal som arbetar kring en grupp elever eller aktivitet. Arbetsenhetsmötena leds av rektor och strävan är att de skall vara kompetensutvecklande med pedagogiska diskussioner och ett förberett ämne/tema. Under läsåret kommer några av ämnena vara språkutveckling, skriftliga omdömen m.m. 3

4 2. Vision Vår vision på Beta School är att alla elever skall ges möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Vi ska ha en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. Vårt övergripande mål är att alla elever ska lyckas! 3. Verksamhetsidé En attraktiv arbetsmiljö som stimulerar nyfikenhet och nytänkande. En bra arbetsplats för vår medarbetare och en plats där föräldrar och resten av samhället känner sig välkomna och delaktiga. Skolans övergripande verksamhetsidé är att utifrån en pedagogisk mångfald tillförsäkra varje elev tillräckliga kunskaper och färdigheter för att nå målen i samtliga ämnen och klara vidare studier för skolår 7 9. Vår skola har följande prioriteringsområden: - Lärande - Kommunikation - Matematik, engelska och IT - Värdegrundarbetet Lärande En viktig del i kunskapsinlärningen är att förstå vad som förväntas i de olika kunskapsstegen. Därför är det viktigt för oss att på ett tydligt och begripligt sätt 4

5 kommunicera mål och kriterier till såväl elever som föräldrar. Det görs genom elevers egen planering i Skoldagboken. För att eleverna ska få en helhet i sitt lärande strävar vi efter att arbeta ämnesövergripande. På så sätt belyser vi ett område ur många aspekter. Skolans personal lägger stor vikt vid att följa varje elevs kunskapsutveckling i en individuell utvecklingsplan som upprättas i samspråk med elev och föräldrar. Kommunikation Skolans övergripande verksamhetsidé är satsningen på det svenska språket och därmed är utgångspunkten för detta svenska som andra språk. Vi anser att det är nyckeln till en gynnsam kunskaps- och personlighetsutveckling. Matematik, engelska och IT Skolans karaktärsämnen är matematik, engelska och IT. Matematik och engelska ligger högre på vår timplan än vad som är obligatoriskt enligt de nationella styrdokumenten. Engelska studeras redan från förskoleklassen. Vi satsar på pedagogisk utveckling med moderna verktyg och gemensamma förhållningssätt. IT ska genomsyra alla ämnen och vara ett naturligt verktyg för elever som personal. I varje klass finns en Interaktiv skriv tavla som ska används väldigt aktivt i varje ämne av ansvarig lärare. Värdegrundsarbetet En annan viktig verksamhetsidé är värdegrundsarbetet, där eleverna tränar sin förmåga i samarbete, att uttrycka och respektera varandras åsikter samt att få 5

6 inblick i grupprocesser. Detta utgör basen för vår värdegrund som ska genomsyra elevens hela skoldag. 4. Beta Schools uppdrag - främja lärandet - studiefärdigheter - skapande arbete och lek - granska fakta och förhållanden samt konsekvenser - daglig fysisk aktivitet - överblick och sammanhang - pröva idéer och lösa problem - främja entreprenörskap - genom ett historiskt perspektiv utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla förmågan till dynamiskt tänkande, - genom ett miljöperspektiv skapa ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor, - genom ett internationellt skapa internationell solidaritet samt utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet, - genom det etniska perspektivet främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden, - en aktiv diskussion i skolan om kunskapsbegrepp de inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer, - hälsa och livsstilsfrågorna uppmärksammas, - drama, rytmik, dans, musik och skapande bild, i text och form, 6

7 5. Prioriterade områden Systematiskt arbetsmiljöarbete Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process, som genomsyrar allt arbete i skolan. Det omfattar alla vuxna och barn i skolan och stärker känslan för samhörighet och gemensamt ansvar. Vårt mål är att; - Alla lärare och övrig personal ska anse att skolans arbetsmiljö - den psykosociala och fysiska miljön - är bra eller mycket bra. - Alla elever ska anse att de mår bra både fysiskt och psykiskt i vår skola. - Alla elever ska i elevenkäten uppge att de känner sig trygga i skolan (minst 9 på den 10-gradiga skalan) - Alla elever ska i elevenkäten uppge att de trivs i skolan (minst 9 på den 10-gradiga skalan) - Alla lärare och övrig personal ska anse att de får erkännande med uppmuntran i det dagliga arbetet. - Ha en bra inne - och utemiljö med aktivitetsmöjligheter (Pedagogiska spel.m.m.). - Alla vuxna främjar ett lugnt arbetsklimat genom sitt förhållningssätt till eleverna, - Vuxna ser alla barn och tar ansvar för alla barn. - Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön följs upp med enkäter, skyddsronder och medarbetarsamtal, 7

8 - Alla elever får information om kost och motion - Sjukfrånvaron följs upp, - Ett system med ansvarsområden i klassrummet där eleverna ansvarar för olika uppgifter, matvakt och korridorvakt. - Att personalen ges möjlighet att utnyttja friskvård. Utvärderingssätt Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön utvärderas och följs upp med enkät för både elever och personal; - trivselenkät i början av december och i mitten av maj månad, - Personalenkät PreVent i slutet av läsåret, - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare Kunskap - Språket/Basfärdigheterna Läsa,..se sida Språket/Basfärdigheterna Skriva,. se sida Basfärdigheten Räkna, se sida Elev i behov av särskilt stöd, se sid Den lokala arbetsplanen Den lokala arbetsplanen är det övergripande måldokumentet för skolan. Arbetsplanen innehåller preciseringar och konkretiseringar av de mål som anges i 8

9 de nationella läroplanerna för skolan och fritidshemmet. Arbetsplanen är också utformad med hänsyn till de lokala mål för skolan som anges. Den lokala arbetsplanen är styrande för all verksamhet och för personal på Beta School. Arbetsplanen bildar också ramen för områdets verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning. Arbetsplanen vänder sig också till eleverna och till deras föräldrar Övriga lokala måldokument I den lokala arbetsplanen redovisas skolans mål då det gäller barnens/elevernas lärande och sociala utveckling. Som komplement till den lokala arbetsplanen finns följande dokument: - Kursplaner och betygskriterier - Årligplan mot kränkande behandling och diskriminering 6.1. Normer och värden Utdrag ur läroplan 2011; Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Följande grundvärderingar gäller hos oss på F-9. Vår undervisning och samvaro bygger på Respekt och Trygghet, Ansvar samt Självkänsla. 9

10 Respekt och trygghet - Alla elever ska känna sig trygga i vår skola. - Vi arbetar i arbetslag vilket ger fler vuxenkontakter och större vuxentrygghet. Alla elever har en mentor som de kan vända sig till för stöd i såväl skolarbete som andra frågor. - All pedagogisk personal ska ha ett mentorsansvar för sin egen klass (för en elevgrupp). - Genom morgonkonferenser för personalen och samling för eleverna får alla del av samma information. - Vi utvärderar varje dag och pratar mycket om rätt och fel. - Vi har gemensamma regler som gäller för alla och är kända av elever, personal och föräldrar. - Vi genomför inskolningsperioder för nya elever i samband med terminsstart i den omfattning som behövs. - Vi har en kamratstödjande grupp som får handledning av förening Friends. Syftet är att de äldre växa i ansvar och visa på god beteende. Kamratstödjande gruppen har för uppgift att hjälp yngre elever i skolarebete och på rasterna. Utvärdering sker en gång i månaden. - Vi har ett elevhälsoteam som, utifrån en handlingsplan, stödjer och följer upp mentorernas och arbetslagens pedagogiska arbete med elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, lärarrepresentant och kurator samt psykolog vid behov som träffas minst tre gånger per termin. - Vi har en handlingsplan som tydligt visar vilka åtgärder som ska vidtas i elevvårdsarbetet och vem som har ansvaret för dem. 10

11 - Vi har en antimobbningsgrupp bestående av personal från arbetslaget som, utifrån en handlingsplan, ska ha beredskap att ingripa och arbeta med alla inslag av mobbning i elevgruppen. Antimobbningsgruppen ska vara känd av alla på skolan. Utvärdering Utvärdering sker genom; - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare. - enkät i början av december och i mitten av maj månad. Ansvar - Alla elever ska ta ansvar för det egna arbetet och lärande samt för sociala relationer och miljön. - Detta når vi genom att ha tydliga kriterier för elevernas kunskapsutveckling och lärande. Eleverna är delaktiga och har ansvarsuppgifter utifrån deras mognads nivå och förutsättningar, t ex i klassrummet samt i form av matvärd i matsalen. Eller vakt i korridoren. - Vi tränar eleverna att fungera i grupp, i lärande såväl som sociala sammanhang, genom att arbeta med begrepp som t ex socialt samspel, kommunikation, delaktighet, solidaritet och samarbete. 11

12 Utvärdering Utvärdering sker genom; - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare. - enkät i början av december och i mitten av maj månad, Självkänsla - Alla elever i skolår 6 resp. skolår 9 skall anse att de under åren i vår skola ha ökat på självkänslan, vågande, ifrågasättande, diskuterande.m.m. - Vi har ett arbetssätt där elevernas idéer tillvaratas och bearbetas, bland annat genom elevernas planering och utvärdering av skolarbetet i samråd med läraren (Skoldagboken, klassråd, elevråd och utvecklingssamtal). - Vi tydliggör kunskapsmålen genom att läsa och gå genom de med eleverna och visuellt hänga upp de i klassrummet på anslagstavlan samt hemsidan) allt för att skapa motivation för den egna inlärningsprocessen och lyckas med skolarbetet. - Vi har även högläsning för skolår F-6/fritids där vi belyser olika vardagssituationer och diskuterar olika lösningar utifrån etiska och sociala perspektivet. Detta gör vi genom olika rollspel samt värderingsövningar. - Vi har samtal t ex kompissamtal tillsammans med Livsviktigt för skolår F-7, för att prata om allas lika värde, olikheter och likheter och för att utveckla elevernas verktyg att lösa konflikter själva eller tillsammans med vuxna. - Skolan är medlem i föreningen Friends. 12

13 Utvärdering Utvärdering sker genom; - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare - enkät i början av december och i mitten av maj månad, 6.2. Kunskaper Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former Språket/Basfärdigheterna, Läsa - År 3; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 15 på skalan. - År 5; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 17 på skalan. - År 6; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 18 på skalan. 13

14 - År 7; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 19 på skalan. - År 9; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst FAS 3 grad L på skalan. - Förskoleklassen kommer att arbeta med Bornholms modell och bedöms med hjälp av materialet Hur låter orden. - Förskoleklassen arbetar med fonologisk medvetenhet för att underlätta arbetet med läs- och skrivinlärningen i år 1. - År 1-3 kommer att arbeta med materialet Jag läser och i år 2 görs diagnostiska testet Vilken bild är rätt. - Eleverna i år 1 till 3 bedöms kontinuerligt med hjälp av materialen God läsutveckling och LUS. - I år 1-4 används även Nya språket lyfter i arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten. - Slutligen görs de nationella proven i år 3 som ett ytterligare led i kvalitetssäkringen. - I år 4-6 görs utvalda delar av Ängelholmsproven. Eleverna fortsätter även att testas av med LUS. - I år 6 testas eleverna av med hjälp av DLS för år 4-6 samt de nationella proven. - I år 7 används DLS för år I år 8 bedöms eleverna genom en litteraturanalys av en, av läraren, utvald bok. - I år 9 är de nationella proven en grund för bedömningen. Under hela skolgången gör lärarna även andra diagnoser och prov vid behov. 14

15 Utvärderingssätt och uppföljning Kontroll och diskussion inom arbetslaget av uppnådda resultat. Nationella prov för år 3, år 6 och år Språket/Basfärdigheterna, Skriva - År 3: Samtliga eleverna når steg B:3 enligt Nya språket lyfter. - År 5: 80 % av eleverna ska nå ett Stanine värde på 5 eller högre på stavningen på Ängelholmsprovet. - Samtliga elever ska vara godkända på skrivdelen på nationella provet. - År 7: Samtliga elever ska kunna skriva en berättelse med tydlig struktur, varierande meningsbyggnad samt dialog. - År 9: Samtliga elever når målen för skrivande på nationella proven. - I år 1-3 används de diagnostiska materialen Nya språket lyfter och Språkbiten för att stärka elevernas skrivutveckling. - I år 4-6 används Ängelholmsprovet samt nationella proven för att kontrollera resultaten. - I år 7-9 görs bedömningen av ansvarig lärare genom analys av elevernas arbeten. Utvärderingssätt och uppföljning Kontroll och diskussion inom arbetslaget av uppnådda resultat. Nationella prov år 3, år 6 och år 9. 15

16 6.2.3.Matematik/Basfärdigheten Räkna - År 3: Alla elever i ska nå målen i nationella proven. - År 6: Alla elever i ska nå målen i nationella proven. - År 9: Alla elever i ska nå målen i nationella proven. Arbetsätt - Hänvisas till terminsplanering och månadsplanering i varje ämne (se bifogade bilagor). - Använd metoden MUS (Matematik Utvecklings Schema) för åren före skolår 6. - Använd Diamant som är ett diagnosmaterial för de yngre åldrarna, men det kan även användas för äldre elever. - Månadsutvärdering för varje ämne som gör med eleven och skickas till vårdnadshavren i slutet av varje månad. Utvärderingssätt och uppföljning Kontroll och diskussion inom arbetslaget av uppnådda resultat. Nationella prov år 3, år 5 och år Elever i behov av särskilt stöd - Alla elever som inte uppnått de angivna målen i att läsa, skriva och även 16

17 räkna ska ges extra stöd under lektionstid även vid andra lämpliga tidpunkter. - Pedagogerna organiserar arbetet med eleverna för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd att nå målen i läroplanen. - Pedagogerna anpassar verksamheten efter varje elevs enskilda behov. - Elever på skolan som riskerar att ej nå målen ska ha ett aktivt åtgärdsprogram. - Specialpedagog handleder lärare vid behov. - Kurator och skolpsykolog finns även tillgänglig vid behov. Utvärderingssätt - Arbetslaget träffas och går igenom alla åtgärdsprogram som har varit och diskuterar hur arbetet med dessa kan förbättras Pedagogiskt arbete - Alla elever ska anse att de fått möjlighet att kartlägga och analysera problem i samhällskunskap, naturvetenskap/matematik etc. och fått tid att diskutera alternativa lösningar. Ansvarig är varje lärare i samhällskunskap, naturvetenskap/matematik etc. - Lärarna inom SO- och NO ämnena ska under läsåret genomföra minst två ämnesövergripande teman. Två ämnesföreträdare har ansvaret. 17

18 - Alla elever i årskurserna 4-9 ska anse att vår pedagogiska metod för lärandet i flertalet ämnen (exempelvis probleminriktad undervisning, teman etc.) är bra eller mycket bra. - Hänvisas till terminsplanering och månadsplanering i varje ämne (se bifogade bilagor). - Månadsutvärdering för varje ämne som gör med eleven och skickas till vårdnadshavren i slutet av varje månad. Utvärderingssätt - Elevenkät i december månad - Redovisning successivt till rektor. - Elevenkät i mitten av maj Kunskapsresultat - Alla elever i årskurs 3 ska nå målen på de nationella proven i svenska som andraspråk och matematik. - Alla elever i årskurs 6 ska nå målen på de nationella proven i svenska som andraspråk, engelska och matematik. - i övriga ämnen ska alla elever i årskurs 6 nå målen. - Alla elever i årskurs 9 ska nå målen på de nationella proven. - Läs- och skrivprojekt enligt Bornholmsmodell och Språkbiten - LUS m.m. - Diagnostiska läs- och skriv material - Diagnostiska material i matematik, engelska, No, moderna språk..m.m 18

19 Utvärderingssätt Minst en gång varannan månad följer rektor upp resultaten i svenska, engelska och matematik, se även nedan angående Bedömning och betyg Under den följande treårsperioden kommer följande områden att ges särskild prioritet; - Bedömning och betyg - Elevens ansvar och inflytande - Samverkan skola hem, - Övergång och samverkan - Skolan och omvärld - Mobbning och annan kränkande behandling Bedömning och betyg Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Arbetet med IUP och skriftliga omdömen Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en 19

20 utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen ska vara både tillbakablickande och framåtsyftande. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen som beskriver elevens kunskapsutveckling i alla ämnen som eleven har fått undervisning i, dels en framåtsyftande planering och beskrivning av hur elevens fortsatta utveckling ska stödjas och stimuleras. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram 1. - Alla elever i årskurser 1-9 ska anse att den individuella utvecklingsplanen kan användas för att öka deras förmåga att bedöma sina resultat. Lärarna är ansvariga för måluppfyllelsen. - Alla lärare ska anse att skolans rutiner för skriftliga omdömen är bra eller mycket bra i personalenkäten. - Alla föräldrar ska anse att höstterminens utvecklingssamtal har varit bra eller mycket bra (skala 1-10). - Enligt handlingsplanen för IUP och utvecklingssamtalet - Enligt handlingsplanen för skriftliga omdömen. Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december- och maj månad. - Personalenkät i mitten av december- och maj månad. - Föräldraenkät i slutet av höstterminen och vårtermin. 1 Den individuella utvecklingsplanen - med skriftliga omdömen, Allmänna råd och kommentarer,

21 6.3.2 Elevers ansvar och inflytande Elevernas inflytande över undervisningen Elever ska ges inflytande över utbildningen Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen 2. - Alla elever i årskurserna 4-9 ska anse att de fått möjlighet att reellt påverka såväl planeringen som genomförandet av undervisningen i alla ämnen. Lärarna i dessa ämnen är ansvariga för måluppfyllelsen. - Månadsplanering - och utvärdering för varje ämne. Där kommunicerar ansvarig lärare på ett tydligt och begripligt sätt mål och kriterier till såväl elever som föräldrar. - Eleverna i större utsträckning är med och påverkar skolarbetet genom IUP, månadsplanering och elevens val. - få eleverna och föräldrarna att förstå vikten av att känna till mål och kriterier, för att eleverna ska känna sig trygga i, att veta vad som förväntas. - Utveckla arbetssätt som gynnar elevens insikt och förmåga till inflytande och ansvar för sitt lärande. 2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S. 7 21

22 Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad. Elevernas ansvar för studierna De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad 3. - Alla elever i årskurserna 3-9 ska anse att de ha fått möjlighet att träna olika tekniker för att ta ett allt större ansvar för sina studier. Alla lärare är ansvariga för måluppfyllelsen. - Alla elever från 1-9 ges möjlighet att planera och dokumentera och utvärdera sitt skolarbete under läsåret i sin Skoldagbok/Loggbok. - mentorstimmen är basen där olika samtal sker som ett led i ett ökat inflytande, Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad. 3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S

23 Demokratiska värden De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever % elever ska anse att de har möjlighet att framföra sina åsikter i olika skolans organ % av eleverna ska anse att de har nytta av klass rådets verksamhet. - Vi har schemalagda klassråd (en gång/vecka för åk 4-9 och var annan vecka för åk F-3) där alla elever har möjlighet att framföra synpunkter och vara delaktiga i frågor som rör skolans verksamhet, samt tränas i demokratiska mötesformer och rutiner. - Vi har elevråd där elever, med vuxenstöd ges möjlighet att framföra synpunkter på och vara delaktiga i frågor och beslutprocess som rör skolans verksamhet. - Vi har matråd, där eleverna ges möjlighet att påverka såväl matsedel som matsalsmiljö. - Vi ger alla elever möjlighet att delta i planering och utvärdering av sin verksamhet. Det sker inom ramen för undervisnings-/ fritidsverksamhetsgruppen som mentorsgrupp, klass eller hela skolan och avser både lärande och övriga delar av vår verksamhet. Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad. 4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S

24 Jämställdhet - Alla på skolan ska respektera varandras olikheter bygga upp elevers självförtroende och öka toleransen för andra. - Eleverna i skolår 4-9 ska anse att alla vuxna i skolan arbetar för att i det dagliga arbetet minska klyftor mellan pojkar och flickor. - Vi arbetar kontinuerligt med jämställdhet genom värderingsövningar, samarbetsövningar, rollspel och övningar för att öka självförtroendet. - Alla ska ha ett förhållningsarbetssätt. - Ha samvaro yngre - äldre elever genom olika aktiviteter. - Genus medvetenhet vid möblering i klassrummet och matsalen. Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad Skola och hem Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande 5. 5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S

25 Utvecklingssamtal Elevhandledaren fortlöpande informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. I samband med utvecklingssamtalet ska elev och vårdnadshavare få tydlig information om hur elevens kunskapsutveckling förhåller sig till läroplanen och kursplanens mål. Tillsammans ska lärare, elev och vårdnadshavare diskutera hur elevens fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras. - Alla föräldrar ska anse att utvecklingssamtalet är ett bra sätt för delaktighet och informationsutbyte. - Vi satsar på att ha en bra kontakt med föräldrarna, få de engagerade i skolan och se de som en resurs i skolarbetet. - Vi har föräldramöten, utvecklingssamtal minst en gång per termin, men förmodligen oftare än så. - Vi kontaktar alltid föräldrarna om det har hänt något med någon elev som vi vill ta upp med dem. - Vi anser att det är väldigt viktigt att eleverna vet att skolan och föräldrarna arbetar tillsammans för att uppnå ett bra skolklimat. - Vi har också månadsutvärdering, kontaktböcker och veckobrev där vi skriver ner information till föräldrarna. Utvärderingssätt - Föräldraenkät i mitten av december och i slutet av maj månad. 25

26 Övergång och samverkan För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. - Alla lärare anser att samarbetet mellan skolan och förskola utvecklas varje år. - Alla lärare anser att samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem utvecklas varje år. - Förbereda blivande skolbarnen på skolstarten genom att ha kontakt med vårdnadshavaren och förskolan och besöka förskolans lokal i slutet av vårterminen. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. - Bjuda skoblivande elever till skolan under maj för att barnen ska träffa sina blivande kompisar och förskollärare. - Ett antal ämnesövergripande teman kommer att vara gemensamma för f-3 och övriga kommer att på sin nivå ha liknande teman. Utvärderingssätt Efter varje temaområde utvärderar personalen hur samarbetet har fungerat. 26

27 6.3.5 Skolan och omvärld Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. - Alla klasser på Beta School ska under läsåret inleda ett samarbete med en annan klass någonstans i världen. Hur detta samarbete ser ut beror på vilka förutsättningar som ges. : - Varje klass försöker kontakta en annan skola på annan ort via internet. På så sätt kan IT-brevvänner bidra till att utveckla elevernas svenska och andra språk och öppna upp kunskaper om omvärlden. Utvärderingssätt: - Gemensam utvärdering med eleverna huruvida detta bidrar positivt till inlärningen samt en utvärdering inom arbetslaget Kränkande behandling och diskriminering Se den årliga planen. 27

28 7. Rektors ansvar Rektorns ansvar Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att - Alla lärare ska anse att rektor på Beta School är en pedagogisk ledare. Rektor kommer att; - minst en gång i månaden leda ett pedagogiskt samtal med all pedagogisk personal, - ha medarbetarsamtal med all personal en gång/termin, - aktivt delta i arbetslags konferenser som är en gång/vecka, - aktivt delta i fritids konferenser som är en gång/månad. Utvärderingssätt Personalenkät i mitten av maj månad. 28

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Innehållsförteckning Organisation Personal Klass Arbetslag/samverkan Specialresurser

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan Läsåret 2013/14 Strandvägsskolan Normer och värden Läroplan grundsärskolan 2011 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

JOHAN SKYTTES Förskola och skola. Lokal arbetsplan

JOHAN SKYTTES Förskola och skola. Lokal arbetsplan JOHAN SKYTTES Förskola och skola Lokal arbetsplan Läsåret 2006-2007 Johan Skyttes skola finns: Förskola 0-5 år, Pilbågen 2 avdelningar. Förskoleklass och grundskola skolår 1-6. Särskola skolår 1-10. Fritidshemmet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw Vår verksamhet i förskoleklass utifrån LGR 11 ertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåa

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Skolans värdegrund och uppdrag.

Skolans värdegrund och uppdrag. Skolans värdegrund och uppdrag. På Fria Maria har vi under våren 2011 arbetat med skolans värdegrund och uppdrag enligt nya läroplanen, Lgr 11. Vi har enats om följande formuleringar och metoder: Grundläggande

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan. Inledning

Arbetsplan. Inledning Arbetsplan Inledning Oxhagsskolan är en F 6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 315 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Cirka 195 elever är inskrivna på fritidshem. Varje

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Skolområde Väster Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Åkullsjöns skola Ort 915 92 Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation 0934-14305 akull@robertfors.se 1. Vår skola Den

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer