VERKSAMHETSPLAN ÅR BETA SCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN ÅR BETA SCHOOL

2 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg i undervisningen för både elever och lärare. Beta School belägen i Lunda ca 10 minuter från Spånga station. Skolans lokaler omfattar två plan. Lokalerna är nyrenoverade och har stora ljusa ytor och ändamålsenliga rum. I det nedre planet finns ett klassrum för år 1-2, matsal, ett klassrum för träslöjd. Dessutom finns där fritidshemslokaler som även används av F-klass. På det övre planen finns tre klassrum, ett litet bibliotek i anslutningen till data salen, en sal för hemkunskap och en för textilslöjd. Runt om i skolan finns skogsområden och spännande natur att upptäcka och få rika naturupplevelser. Närmiljön bjuder oss på fågeldammar, parker, lekplatser och utflykter. På vintern har vi fina pulkabackar alldeles intill skolan. Skolan leds av rektor som förutom det övergripande ansvaret för hela enheten, har rektorn det direkta ledningsansvaret för arbetslagslaget samt elevhälsoteamet. Rektor har även ansvaret för schema, arbetsmiljön, internationalisering, IT och vaktmästeri. Den dagliga verksamheten leds av pedagogisk personal som ingår i ett Arbetslag F-9. Arbetslaget ansvarar för: Fördelning av arbetslagets resurser enligt schema, den pedagogiska planeringen, vikarieanskaffning, beställning av läromedel och förbrukningsmaterial, information till elever, föräldrar och övriga berörda. 2

3 Arbetslagsmöte och konferenser Under läsåret kommer vi att arbeta för att få en fungerande mötesstruktur som prioriterar pedagogiska ämnen och diskussioner. Möten och träffar ska ha olika syften och innehåll och behandlar olika frågor. På så vis hoppas vi kunna effektivisera pedagogiska diskussioner. Varje måndag morgon (mellan kl ) träffas arbetslaget och går igenom veckans arbete och i slutet av varje vecka (fredag morgon mellan kl ) går arbetslaget igenom hur veckan varit och hur nästa veckas arbete och rutiner ska se ut. Detta resulterar i ett veckobrev som lämnas till elevernas vårdnadshavare. Varje torsdag eftermiddag mellan kl har arbetslaget konferens/arbetslagsmöte. En gång i månaden har hela personalgruppen konferens/personalmöte. Sista måndag i varje månad mellan kl har fritids personal konferens för utvärdering och uppföljning av verksamheten. På arbetslagsträffar disponerar arbetslaget tiden och tar upp pedagogiska frågor som t ex planering av gemensamma teman och aktiviteter och anpassning av miljön till enskilda elevers behov m.m. För att göra arbetslagsträffarna mer fokuserade kommer vi att arbeta fram en stående dagordning som hjälp att hålla mötesstrukturen A-lagsträffarna dokumenteras. Under veckan finns också utlagd planeringstid för lärare och fritidspersonal som arbetar kring en grupp elever eller aktivitet. Arbetsenhetsmötena leds av rektor och strävan är att de skall vara kompetensutvecklande med pedagogiska diskussioner och ett förberett ämne/tema. Under läsåret kommer några av ämnena vara språkutveckling, skriftliga omdömen m.m. 3

4 2. Vision Vår vision på Beta School är att alla elever skall ges möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Vi ska ha en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. Vårt övergripande mål är att alla elever ska lyckas! 3. Verksamhetsidé En attraktiv arbetsmiljö som stimulerar nyfikenhet och nytänkande. En bra arbetsplats för vår medarbetare och en plats där föräldrar och resten av samhället känner sig välkomna och delaktiga. Skolans övergripande verksamhetsidé är att utifrån en pedagogisk mångfald tillförsäkra varje elev tillräckliga kunskaper och färdigheter för att nå målen i samtliga ämnen och klara vidare studier för skolår 7 9. Vår skola har följande prioriteringsområden: - Lärande - Kommunikation - Matematik, engelska och IT - Värdegrundarbetet Lärande En viktig del i kunskapsinlärningen är att förstå vad som förväntas i de olika kunskapsstegen. Därför är det viktigt för oss att på ett tydligt och begripligt sätt 4

5 kommunicera mål och kriterier till såväl elever som föräldrar. Det görs genom elevers egen planering i Skoldagboken. För att eleverna ska få en helhet i sitt lärande strävar vi efter att arbeta ämnesövergripande. På så sätt belyser vi ett område ur många aspekter. Skolans personal lägger stor vikt vid att följa varje elevs kunskapsutveckling i en individuell utvecklingsplan som upprättas i samspråk med elev och föräldrar. Kommunikation Skolans övergripande verksamhetsidé är satsningen på det svenska språket och därmed är utgångspunkten för detta svenska som andra språk. Vi anser att det är nyckeln till en gynnsam kunskaps- och personlighetsutveckling. Matematik, engelska och IT Skolans karaktärsämnen är matematik, engelska och IT. Matematik och engelska ligger högre på vår timplan än vad som är obligatoriskt enligt de nationella styrdokumenten. Engelska studeras redan från förskoleklassen. Vi satsar på pedagogisk utveckling med moderna verktyg och gemensamma förhållningssätt. IT ska genomsyra alla ämnen och vara ett naturligt verktyg för elever som personal. I varje klass finns en Interaktiv skriv tavla som ska används väldigt aktivt i varje ämne av ansvarig lärare. Värdegrundsarbetet En annan viktig verksamhetsidé är värdegrundsarbetet, där eleverna tränar sin förmåga i samarbete, att uttrycka och respektera varandras åsikter samt att få 5

6 inblick i grupprocesser. Detta utgör basen för vår värdegrund som ska genomsyra elevens hela skoldag. 4. Beta Schools uppdrag - främja lärandet - studiefärdigheter - skapande arbete och lek - granska fakta och förhållanden samt konsekvenser - daglig fysisk aktivitet - överblick och sammanhang - pröva idéer och lösa problem - främja entreprenörskap - genom ett historiskt perspektiv utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla förmågan till dynamiskt tänkande, - genom ett miljöperspektiv skapa ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor, - genom ett internationellt skapa internationell solidaritet samt utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet, - genom det etniska perspektivet främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden, - en aktiv diskussion i skolan om kunskapsbegrepp de inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer, - hälsa och livsstilsfrågorna uppmärksammas, - drama, rytmik, dans, musik och skapande bild, i text och form, 6

7 5. Prioriterade områden Systematiskt arbetsmiljöarbete Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process, som genomsyrar allt arbete i skolan. Det omfattar alla vuxna och barn i skolan och stärker känslan för samhörighet och gemensamt ansvar. Vårt mål är att; - Alla lärare och övrig personal ska anse att skolans arbetsmiljö - den psykosociala och fysiska miljön - är bra eller mycket bra. - Alla elever ska anse att de mår bra både fysiskt och psykiskt i vår skola. - Alla elever ska i elevenkäten uppge att de känner sig trygga i skolan (minst 9 på den 10-gradiga skalan) - Alla elever ska i elevenkäten uppge att de trivs i skolan (minst 9 på den 10-gradiga skalan) - Alla lärare och övrig personal ska anse att de får erkännande med uppmuntran i det dagliga arbetet. - Ha en bra inne - och utemiljö med aktivitetsmöjligheter (Pedagogiska spel.m.m.). - Alla vuxna främjar ett lugnt arbetsklimat genom sitt förhållningssätt till eleverna, - Vuxna ser alla barn och tar ansvar för alla barn. - Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön följs upp med enkäter, skyddsronder och medarbetarsamtal, 7

8 - Alla elever får information om kost och motion - Sjukfrånvaron följs upp, - Ett system med ansvarsområden i klassrummet där eleverna ansvarar för olika uppgifter, matvakt och korridorvakt. - Att personalen ges möjlighet att utnyttja friskvård. Utvärderingssätt Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön utvärderas och följs upp med enkät för både elever och personal; - trivselenkät i början av december och i mitten av maj månad, - Personalenkät PreVent i slutet av läsåret, - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare Kunskap - Språket/Basfärdigheterna Läsa,..se sida Språket/Basfärdigheterna Skriva,. se sida Basfärdigheten Räkna, se sida Elev i behov av särskilt stöd, se sid Den lokala arbetsplanen Den lokala arbetsplanen är det övergripande måldokumentet för skolan. Arbetsplanen innehåller preciseringar och konkretiseringar av de mål som anges i 8

9 de nationella läroplanerna för skolan och fritidshemmet. Arbetsplanen är också utformad med hänsyn till de lokala mål för skolan som anges. Den lokala arbetsplanen är styrande för all verksamhet och för personal på Beta School. Arbetsplanen bildar också ramen för områdets verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning. Arbetsplanen vänder sig också till eleverna och till deras föräldrar Övriga lokala måldokument I den lokala arbetsplanen redovisas skolans mål då det gäller barnens/elevernas lärande och sociala utveckling. Som komplement till den lokala arbetsplanen finns följande dokument: - Kursplaner och betygskriterier - Årligplan mot kränkande behandling och diskriminering 6.1. Normer och värden Utdrag ur läroplan 2011; Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Följande grundvärderingar gäller hos oss på F-9. Vår undervisning och samvaro bygger på Respekt och Trygghet, Ansvar samt Självkänsla. 9

10 Respekt och trygghet - Alla elever ska känna sig trygga i vår skola. - Vi arbetar i arbetslag vilket ger fler vuxenkontakter och större vuxentrygghet. Alla elever har en mentor som de kan vända sig till för stöd i såväl skolarbete som andra frågor. - All pedagogisk personal ska ha ett mentorsansvar för sin egen klass (för en elevgrupp). - Genom morgonkonferenser för personalen och samling för eleverna får alla del av samma information. - Vi utvärderar varje dag och pratar mycket om rätt och fel. - Vi har gemensamma regler som gäller för alla och är kända av elever, personal och föräldrar. - Vi genomför inskolningsperioder för nya elever i samband med terminsstart i den omfattning som behövs. - Vi har en kamratstödjande grupp som får handledning av förening Friends. Syftet är att de äldre växa i ansvar och visa på god beteende. Kamratstödjande gruppen har för uppgift att hjälp yngre elever i skolarebete och på rasterna. Utvärdering sker en gång i månaden. - Vi har ett elevhälsoteam som, utifrån en handlingsplan, stödjer och följer upp mentorernas och arbetslagens pedagogiska arbete med elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, lärarrepresentant och kurator samt psykolog vid behov som träffas minst tre gånger per termin. - Vi har en handlingsplan som tydligt visar vilka åtgärder som ska vidtas i elevvårdsarbetet och vem som har ansvaret för dem. 10

11 - Vi har en antimobbningsgrupp bestående av personal från arbetslaget som, utifrån en handlingsplan, ska ha beredskap att ingripa och arbeta med alla inslag av mobbning i elevgruppen. Antimobbningsgruppen ska vara känd av alla på skolan. Utvärdering Utvärdering sker genom; - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare. - enkät i början av december och i mitten av maj månad. Ansvar - Alla elever ska ta ansvar för det egna arbetet och lärande samt för sociala relationer och miljön. - Detta når vi genom att ha tydliga kriterier för elevernas kunskapsutveckling och lärande. Eleverna är delaktiga och har ansvarsuppgifter utifrån deras mognads nivå och förutsättningar, t ex i klassrummet samt i form av matvärd i matsalen. Eller vakt i korridoren. - Vi tränar eleverna att fungera i grupp, i lärande såväl som sociala sammanhang, genom att arbeta med begrepp som t ex socialt samspel, kommunikation, delaktighet, solidaritet och samarbete. 11

12 Utvärdering Utvärdering sker genom; - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare. - enkät i början av december och i mitten av maj månad, Självkänsla - Alla elever i skolår 6 resp. skolår 9 skall anse att de under åren i vår skola ha ökat på självkänslan, vågande, ifrågasättande, diskuterande.m.m. - Vi har ett arbetssätt där elevernas idéer tillvaratas och bearbetas, bland annat genom elevernas planering och utvärdering av skolarbetet i samråd med läraren (Skoldagboken, klassråd, elevråd och utvecklingssamtal). - Vi tydliggör kunskapsmålen genom att läsa och gå genom de med eleverna och visuellt hänga upp de i klassrummet på anslagstavlan samt hemsidan) allt för att skapa motivation för den egna inlärningsprocessen och lyckas med skolarbetet. - Vi har även högläsning för skolår F-6/fritids där vi belyser olika vardagssituationer och diskuterar olika lösningar utifrån etiska och sociala perspektivet. Detta gör vi genom olika rollspel samt värderingsövningar. - Vi har samtal t ex kompissamtal tillsammans med Livsviktigt för skolår F-7, för att prata om allas lika värde, olikheter och likheter och för att utveckla elevernas verktyg att lösa konflikter själva eller tillsammans med vuxna. - Skolan är medlem i föreningen Friends. 12

13 Utvärdering Utvärdering sker genom; - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare - enkät i början av december och i mitten av maj månad, 6.2. Kunskaper Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former Språket/Basfärdigheterna, Läsa - År 3; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 15 på skalan. - År 5; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 17 på skalan. - År 6; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 18 på skalan. 13

14 - År 7; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 19 på skalan. - År 9; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst FAS 3 grad L på skalan. - Förskoleklassen kommer att arbeta med Bornholms modell och bedöms med hjälp av materialet Hur låter orden. - Förskoleklassen arbetar med fonologisk medvetenhet för att underlätta arbetet med läs- och skrivinlärningen i år 1. - År 1-3 kommer att arbeta med materialet Jag läser och i år 2 görs diagnostiska testet Vilken bild är rätt. - Eleverna i år 1 till 3 bedöms kontinuerligt med hjälp av materialen God läsutveckling och LUS. - I år 1-4 används även Nya språket lyfter i arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten. - Slutligen görs de nationella proven i år 3 som ett ytterligare led i kvalitetssäkringen. - I år 4-6 görs utvalda delar av Ängelholmsproven. Eleverna fortsätter även att testas av med LUS. - I år 6 testas eleverna av med hjälp av DLS för år 4-6 samt de nationella proven. - I år 7 används DLS för år I år 8 bedöms eleverna genom en litteraturanalys av en, av läraren, utvald bok. - I år 9 är de nationella proven en grund för bedömningen. Under hela skolgången gör lärarna även andra diagnoser och prov vid behov. 14

15 Utvärderingssätt och uppföljning Kontroll och diskussion inom arbetslaget av uppnådda resultat. Nationella prov för år 3, år 6 och år Språket/Basfärdigheterna, Skriva - År 3: Samtliga eleverna når steg B:3 enligt Nya språket lyfter. - År 5: 80 % av eleverna ska nå ett Stanine värde på 5 eller högre på stavningen på Ängelholmsprovet. - Samtliga elever ska vara godkända på skrivdelen på nationella provet. - År 7: Samtliga elever ska kunna skriva en berättelse med tydlig struktur, varierande meningsbyggnad samt dialog. - År 9: Samtliga elever når målen för skrivande på nationella proven. - I år 1-3 används de diagnostiska materialen Nya språket lyfter och Språkbiten för att stärka elevernas skrivutveckling. - I år 4-6 används Ängelholmsprovet samt nationella proven för att kontrollera resultaten. - I år 7-9 görs bedömningen av ansvarig lärare genom analys av elevernas arbeten. Utvärderingssätt och uppföljning Kontroll och diskussion inom arbetslaget av uppnådda resultat. Nationella prov år 3, år 6 och år 9. 15

16 6.2.3.Matematik/Basfärdigheten Räkna - År 3: Alla elever i ska nå målen i nationella proven. - År 6: Alla elever i ska nå målen i nationella proven. - År 9: Alla elever i ska nå målen i nationella proven. Arbetsätt - Hänvisas till terminsplanering och månadsplanering i varje ämne (se bifogade bilagor). - Använd metoden MUS (Matematik Utvecklings Schema) för åren före skolår 6. - Använd Diamant som är ett diagnosmaterial för de yngre åldrarna, men det kan även användas för äldre elever. - Månadsutvärdering för varje ämne som gör med eleven och skickas till vårdnadshavren i slutet av varje månad. Utvärderingssätt och uppföljning Kontroll och diskussion inom arbetslaget av uppnådda resultat. Nationella prov år 3, år 5 och år Elever i behov av särskilt stöd - Alla elever som inte uppnått de angivna målen i att läsa, skriva och även 16

17 räkna ska ges extra stöd under lektionstid även vid andra lämpliga tidpunkter. - Pedagogerna organiserar arbetet med eleverna för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd att nå målen i läroplanen. - Pedagogerna anpassar verksamheten efter varje elevs enskilda behov. - Elever på skolan som riskerar att ej nå målen ska ha ett aktivt åtgärdsprogram. - Specialpedagog handleder lärare vid behov. - Kurator och skolpsykolog finns även tillgänglig vid behov. Utvärderingssätt - Arbetslaget träffas och går igenom alla åtgärdsprogram som har varit och diskuterar hur arbetet med dessa kan förbättras Pedagogiskt arbete - Alla elever ska anse att de fått möjlighet att kartlägga och analysera problem i samhällskunskap, naturvetenskap/matematik etc. och fått tid att diskutera alternativa lösningar. Ansvarig är varje lärare i samhällskunskap, naturvetenskap/matematik etc. - Lärarna inom SO- och NO ämnena ska under läsåret genomföra minst två ämnesövergripande teman. Två ämnesföreträdare har ansvaret. 17

18 - Alla elever i årskurserna 4-9 ska anse att vår pedagogiska metod för lärandet i flertalet ämnen (exempelvis probleminriktad undervisning, teman etc.) är bra eller mycket bra. - Hänvisas till terminsplanering och månadsplanering i varje ämne (se bifogade bilagor). - Månadsutvärdering för varje ämne som gör med eleven och skickas till vårdnadshavren i slutet av varje månad. Utvärderingssätt - Elevenkät i december månad - Redovisning successivt till rektor. - Elevenkät i mitten av maj Kunskapsresultat - Alla elever i årskurs 3 ska nå målen på de nationella proven i svenska som andraspråk och matematik. - Alla elever i årskurs 6 ska nå målen på de nationella proven i svenska som andraspråk, engelska och matematik. - i övriga ämnen ska alla elever i årskurs 6 nå målen. - Alla elever i årskurs 9 ska nå målen på de nationella proven. - Läs- och skrivprojekt enligt Bornholmsmodell och Språkbiten - LUS m.m. - Diagnostiska läs- och skriv material - Diagnostiska material i matematik, engelska, No, moderna språk..m.m 18

19 Utvärderingssätt Minst en gång varannan månad följer rektor upp resultaten i svenska, engelska och matematik, se även nedan angående Bedömning och betyg Under den följande treårsperioden kommer följande områden att ges särskild prioritet; - Bedömning och betyg - Elevens ansvar och inflytande - Samverkan skola hem, - Övergång och samverkan - Skolan och omvärld - Mobbning och annan kränkande behandling Bedömning och betyg Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Arbetet med IUP och skriftliga omdömen Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en 19

20 utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen ska vara både tillbakablickande och framåtsyftande. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen som beskriver elevens kunskapsutveckling i alla ämnen som eleven har fått undervisning i, dels en framåtsyftande planering och beskrivning av hur elevens fortsatta utveckling ska stödjas och stimuleras. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram 1. - Alla elever i årskurser 1-9 ska anse att den individuella utvecklingsplanen kan användas för att öka deras förmåga att bedöma sina resultat. Lärarna är ansvariga för måluppfyllelsen. - Alla lärare ska anse att skolans rutiner för skriftliga omdömen är bra eller mycket bra i personalenkäten. - Alla föräldrar ska anse att höstterminens utvecklingssamtal har varit bra eller mycket bra (skala 1-10). - Enligt handlingsplanen för IUP och utvecklingssamtalet - Enligt handlingsplanen för skriftliga omdömen. Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december- och maj månad. - Personalenkät i mitten av december- och maj månad. - Föräldraenkät i slutet av höstterminen och vårtermin. 1 Den individuella utvecklingsplanen - med skriftliga omdömen, Allmänna råd och kommentarer,

21 6.3.2 Elevers ansvar och inflytande Elevernas inflytande över undervisningen Elever ska ges inflytande över utbildningen Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen 2. - Alla elever i årskurserna 4-9 ska anse att de fått möjlighet att reellt påverka såväl planeringen som genomförandet av undervisningen i alla ämnen. Lärarna i dessa ämnen är ansvariga för måluppfyllelsen. - Månadsplanering - och utvärdering för varje ämne. Där kommunicerar ansvarig lärare på ett tydligt och begripligt sätt mål och kriterier till såväl elever som föräldrar. - Eleverna i större utsträckning är med och påverkar skolarbetet genom IUP, månadsplanering och elevens val. - få eleverna och föräldrarna att förstå vikten av att känna till mål och kriterier, för att eleverna ska känna sig trygga i, att veta vad som förväntas. - Utveckla arbetssätt som gynnar elevens insikt och förmåga till inflytande och ansvar för sitt lärande. 2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S. 7 21

22 Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad. Elevernas ansvar för studierna De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad 3. - Alla elever i årskurserna 3-9 ska anse att de ha fått möjlighet att träna olika tekniker för att ta ett allt större ansvar för sina studier. Alla lärare är ansvariga för måluppfyllelsen. - Alla elever från 1-9 ges möjlighet att planera och dokumentera och utvärdera sitt skolarbete under läsåret i sin Skoldagbok/Loggbok. - mentorstimmen är basen där olika samtal sker som ett led i ett ökat inflytande, Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad. 3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S

23 Demokratiska värden De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever % elever ska anse att de har möjlighet att framföra sina åsikter i olika skolans organ % av eleverna ska anse att de har nytta av klass rådets verksamhet. - Vi har schemalagda klassråd (en gång/vecka för åk 4-9 och var annan vecka för åk F-3) där alla elever har möjlighet att framföra synpunkter och vara delaktiga i frågor som rör skolans verksamhet, samt tränas i demokratiska mötesformer och rutiner. - Vi har elevråd där elever, med vuxenstöd ges möjlighet att framföra synpunkter på och vara delaktiga i frågor och beslutprocess som rör skolans verksamhet. - Vi har matråd, där eleverna ges möjlighet att påverka såväl matsedel som matsalsmiljö. - Vi ger alla elever möjlighet att delta i planering och utvärdering av sin verksamhet. Det sker inom ramen för undervisnings-/ fritidsverksamhetsgruppen som mentorsgrupp, klass eller hela skolan och avser både lärande och övriga delar av vår verksamhet. Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad. 4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S

24 Jämställdhet - Alla på skolan ska respektera varandras olikheter bygga upp elevers självförtroende och öka toleransen för andra. - Eleverna i skolår 4-9 ska anse att alla vuxna i skolan arbetar för att i det dagliga arbetet minska klyftor mellan pojkar och flickor. - Vi arbetar kontinuerligt med jämställdhet genom värderingsövningar, samarbetsövningar, rollspel och övningar för att öka självförtroendet. - Alla ska ha ett förhållningsarbetssätt. - Ha samvaro yngre - äldre elever genom olika aktiviteter. - Genus medvetenhet vid möblering i klassrummet och matsalen. Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad Skola och hem Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande 5. 5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S

25 Utvecklingssamtal Elevhandledaren fortlöpande informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. I samband med utvecklingssamtalet ska elev och vårdnadshavare få tydlig information om hur elevens kunskapsutveckling förhåller sig till läroplanen och kursplanens mål. Tillsammans ska lärare, elev och vårdnadshavare diskutera hur elevens fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras. - Alla föräldrar ska anse att utvecklingssamtalet är ett bra sätt för delaktighet och informationsutbyte. - Vi satsar på att ha en bra kontakt med föräldrarna, få de engagerade i skolan och se de som en resurs i skolarbetet. - Vi har föräldramöten, utvecklingssamtal minst en gång per termin, men förmodligen oftare än så. - Vi kontaktar alltid föräldrarna om det har hänt något med någon elev som vi vill ta upp med dem. - Vi anser att det är väldigt viktigt att eleverna vet att skolan och föräldrarna arbetar tillsammans för att uppnå ett bra skolklimat. - Vi har också månadsutvärdering, kontaktböcker och veckobrev där vi skriver ner information till föräldrarna. Utvärderingssätt - Föräldraenkät i mitten av december och i slutet av maj månad. 25

26 Övergång och samverkan För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. - Alla lärare anser att samarbetet mellan skolan och förskola utvecklas varje år. - Alla lärare anser att samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem utvecklas varje år. - Förbereda blivande skolbarnen på skolstarten genom att ha kontakt med vårdnadshavaren och förskolan och besöka förskolans lokal i slutet av vårterminen. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. - Bjuda skoblivande elever till skolan under maj för att barnen ska träffa sina blivande kompisar och förskollärare. - Ett antal ämnesövergripande teman kommer att vara gemensamma för f-3 och övriga kommer att på sin nivå ha liknande teman. Utvärderingssätt Efter varje temaområde utvärderar personalen hur samarbetet har fungerat. 26

27 6.3.5 Skolan och omvärld Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. - Alla klasser på Beta School ska under läsåret inleda ett samarbete med en annan klass någonstans i världen. Hur detta samarbete ser ut beror på vilka förutsättningar som ges. : - Varje klass försöker kontakta en annan skola på annan ort via internet. På så sätt kan IT-brevvänner bidra till att utveckla elevernas svenska och andra språk och öppna upp kunskaper om omvärlden. Utvärderingssätt: - Gemensam utvärdering med eleverna huruvida detta bidrar positivt till inlärningen samt en utvärdering inom arbetslaget Kränkande behandling och diskriminering Se den årliga planen. 27

28 7. Rektors ansvar Rektorns ansvar Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att - Alla lärare ska anse att rektor på Beta School är en pedagogisk ledare. Rektor kommer att; - minst en gång i månaden leda ett pedagogiskt samtal med all pedagogisk personal, - ha medarbetarsamtal med all personal en gång/termin, - aktivt delta i arbetslags konferenser som är en gång/vecka, - aktivt delta i fritids konferenser som är en gång/månad. Utvärderingssätt Personalenkät i mitten av maj månad. 28

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Verksamhetsplan Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Hagaskolans årshjul sid. 3 Hagafritidshem årshjul sid. 4 Utvecklingsarbete sid.

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola

Arbetsplan för Västra Bodarna skola 150825 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Läsår 2011-2012. Vi har valt följande rubriker för att redovisa hur inflytandet fungerar i praktiken: - Inlärning - Socialt Eget ansvar - Råden

Läsår 2011-2012. Vi har valt följande rubriker för att redovisa hur inflytandet fungerar i praktiken: - Inlärning - Socialt Eget ansvar - Råden Läsår 2011-2012 Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan

Lokal arbetsplan för skolan Lokal arbetsplan för skolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 BYSKESKOLAN 6-9 Träden fälls i augusti 2013 Skola Byskeskolan 6-9 Ort Byske Ansvarig rektor Stefan Eriksson Kontaktinformation Kundtjänst

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan.

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan. Örgryte-Härlanda Förskoleklass en lekfull övergång till skolan www.goteborg.se Förskoleklassens viktigaste pedagogiska redskap är lek, skapande och elevens eget utforskande. Genom leken stimuleras elevens

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Södra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Riktlinjer för områdesråd och utbildningsråd

Riktlinjer för områdesråd och utbildningsråd Antagna av bildningsnämnden 21 Bildningsnämndens handling 5-2016 1 (5) Riktlinjer för områdesråd och utbildningsråd Mål / Syfte Områdesrådet är ett samarbetsforum för ömsesidig information och kommunikation

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015 20140921 Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2013/2014 131029 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Svartå Förskoleklass, (Svartå) Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument.

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Inledning All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Vårt mål är att alla barn inom skolans upptagningsområde uppnår

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Niclas Larsson, niclas.larsson@kil.se 2016-10-12 Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Lokal arbetsplan. För. Backgårdsskolan. Backgårds Skolenhet 2011-2012

Lokal arbetsplan. För. Backgårdsskolan. Backgårds Skolenhet 2011-2012 Lokal arbetsplan För Backgårdsskolan Backgårds Skolenhet 2011-2012 Våra telefonnummer är: Rektor Lena Lidström 69 75 53 Skolassistent Anette Backman 69 75 89 Skolassistent Ann-Marie Sundbom 69 75 40 Kök

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan Läsåret 2013/14 Strandvägsskolan Normer och värden Läroplan grundsärskolan 2011 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola

Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola Älta skola med förskolor Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola 2013-2014 2013-05-10 Verksamhetsplan för förskoleklasserna i Älta skola Förskoleklassen är en fortsättning av förskolan till

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Verksamhetsplan Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Augusti 2017 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Malmens skola och fritidshem Verksamhetsidé vision På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 (12) Utvärdering grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Syftet med det kommunala samarbetet är att stimulera till en aktiv dialog på och mellan alla nivåer i verksamheterna kring hur kvaliteten

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer