VERKSAMHETSPLAN ÅR BETA SCHOOL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN ÅR BETA SCHOOL

2 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg i undervisningen för både elever och lärare. Beta School belägen i Lunda ca 10 minuter från Spånga station. Skolans lokaler omfattar två plan. Lokalerna är nyrenoverade och har stora ljusa ytor och ändamålsenliga rum. I det nedre planet finns ett klassrum för år 1-2, matsal, ett klassrum för träslöjd. Dessutom finns där fritidshemslokaler som även används av F-klass. På det övre planen finns tre klassrum, ett litet bibliotek i anslutningen till data salen, en sal för hemkunskap och en för textilslöjd. Runt om i skolan finns skogsområden och spännande natur att upptäcka och få rika naturupplevelser. Närmiljön bjuder oss på fågeldammar, parker, lekplatser och utflykter. På vintern har vi fina pulkabackar alldeles intill skolan. Skolan leds av rektor som förutom det övergripande ansvaret för hela enheten, har rektorn det direkta ledningsansvaret för arbetslagslaget samt elevhälsoteamet. Rektor har även ansvaret för schema, arbetsmiljön, internationalisering, IT och vaktmästeri. Den dagliga verksamheten leds av pedagogisk personal som ingår i ett Arbetslag F-9. Arbetslaget ansvarar för: Fördelning av arbetslagets resurser enligt schema, den pedagogiska planeringen, vikarieanskaffning, beställning av läromedel och förbrukningsmaterial, information till elever, föräldrar och övriga berörda. 2

3 Arbetslagsmöte och konferenser Under läsåret kommer vi att arbeta för att få en fungerande mötesstruktur som prioriterar pedagogiska ämnen och diskussioner. Möten och träffar ska ha olika syften och innehåll och behandlar olika frågor. På så vis hoppas vi kunna effektivisera pedagogiska diskussioner. Varje måndag morgon (mellan kl ) träffas arbetslaget och går igenom veckans arbete och i slutet av varje vecka (fredag morgon mellan kl ) går arbetslaget igenom hur veckan varit och hur nästa veckas arbete och rutiner ska se ut. Detta resulterar i ett veckobrev som lämnas till elevernas vårdnadshavare. Varje torsdag eftermiddag mellan kl har arbetslaget konferens/arbetslagsmöte. En gång i månaden har hela personalgruppen konferens/personalmöte. Sista måndag i varje månad mellan kl har fritids personal konferens för utvärdering och uppföljning av verksamheten. På arbetslagsträffar disponerar arbetslaget tiden och tar upp pedagogiska frågor som t ex planering av gemensamma teman och aktiviteter och anpassning av miljön till enskilda elevers behov m.m. För att göra arbetslagsträffarna mer fokuserade kommer vi att arbeta fram en stående dagordning som hjälp att hålla mötesstrukturen A-lagsträffarna dokumenteras. Under veckan finns också utlagd planeringstid för lärare och fritidspersonal som arbetar kring en grupp elever eller aktivitet. Arbetsenhetsmötena leds av rektor och strävan är att de skall vara kompetensutvecklande med pedagogiska diskussioner och ett förberett ämne/tema. Under läsåret kommer några av ämnena vara språkutveckling, skriftliga omdömen m.m. 3

4 2. Vision Vår vision på Beta School är att alla elever skall ges möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Vi ska ha en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. Vårt övergripande mål är att alla elever ska lyckas! 3. Verksamhetsidé En attraktiv arbetsmiljö som stimulerar nyfikenhet och nytänkande. En bra arbetsplats för vår medarbetare och en plats där föräldrar och resten av samhället känner sig välkomna och delaktiga. Skolans övergripande verksamhetsidé är att utifrån en pedagogisk mångfald tillförsäkra varje elev tillräckliga kunskaper och färdigheter för att nå målen i samtliga ämnen och klara vidare studier för skolår 7 9. Vår skola har följande prioriteringsområden: - Lärande - Kommunikation - Matematik, engelska och IT - Värdegrundarbetet Lärande En viktig del i kunskapsinlärningen är att förstå vad som förväntas i de olika kunskapsstegen. Därför är det viktigt för oss att på ett tydligt och begripligt sätt 4

5 kommunicera mål och kriterier till såväl elever som föräldrar. Det görs genom elevers egen planering i Skoldagboken. För att eleverna ska få en helhet i sitt lärande strävar vi efter att arbeta ämnesövergripande. På så sätt belyser vi ett område ur många aspekter. Skolans personal lägger stor vikt vid att följa varje elevs kunskapsutveckling i en individuell utvecklingsplan som upprättas i samspråk med elev och föräldrar. Kommunikation Skolans övergripande verksamhetsidé är satsningen på det svenska språket och därmed är utgångspunkten för detta svenska som andra språk. Vi anser att det är nyckeln till en gynnsam kunskaps- och personlighetsutveckling. Matematik, engelska och IT Skolans karaktärsämnen är matematik, engelska och IT. Matematik och engelska ligger högre på vår timplan än vad som är obligatoriskt enligt de nationella styrdokumenten. Engelska studeras redan från förskoleklassen. Vi satsar på pedagogisk utveckling med moderna verktyg och gemensamma förhållningssätt. IT ska genomsyra alla ämnen och vara ett naturligt verktyg för elever som personal. I varje klass finns en Interaktiv skriv tavla som ska används väldigt aktivt i varje ämne av ansvarig lärare. Värdegrundsarbetet En annan viktig verksamhetsidé är värdegrundsarbetet, där eleverna tränar sin förmåga i samarbete, att uttrycka och respektera varandras åsikter samt att få 5

6 inblick i grupprocesser. Detta utgör basen för vår värdegrund som ska genomsyra elevens hela skoldag. 4. Beta Schools uppdrag - främja lärandet - studiefärdigheter - skapande arbete och lek - granska fakta och förhållanden samt konsekvenser - daglig fysisk aktivitet - överblick och sammanhang - pröva idéer och lösa problem - främja entreprenörskap - genom ett historiskt perspektiv utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla förmågan till dynamiskt tänkande, - genom ett miljöperspektiv skapa ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor, - genom ett internationellt skapa internationell solidaritet samt utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet, - genom det etniska perspektivet främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden, - en aktiv diskussion i skolan om kunskapsbegrepp de inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer, - hälsa och livsstilsfrågorna uppmärksammas, - drama, rytmik, dans, musik och skapande bild, i text och form, 6

7 5. Prioriterade områden Systematiskt arbetsmiljöarbete Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process, som genomsyrar allt arbete i skolan. Det omfattar alla vuxna och barn i skolan och stärker känslan för samhörighet och gemensamt ansvar. Vårt mål är att; - Alla lärare och övrig personal ska anse att skolans arbetsmiljö - den psykosociala och fysiska miljön - är bra eller mycket bra. - Alla elever ska anse att de mår bra både fysiskt och psykiskt i vår skola. - Alla elever ska i elevenkäten uppge att de känner sig trygga i skolan (minst 9 på den 10-gradiga skalan) - Alla elever ska i elevenkäten uppge att de trivs i skolan (minst 9 på den 10-gradiga skalan) - Alla lärare och övrig personal ska anse att de får erkännande med uppmuntran i det dagliga arbetet. - Ha en bra inne - och utemiljö med aktivitetsmöjligheter (Pedagogiska spel.m.m.). - Alla vuxna främjar ett lugnt arbetsklimat genom sitt förhållningssätt till eleverna, - Vuxna ser alla barn och tar ansvar för alla barn. - Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön följs upp med enkäter, skyddsronder och medarbetarsamtal, 7

8 - Alla elever får information om kost och motion - Sjukfrånvaron följs upp, - Ett system med ansvarsområden i klassrummet där eleverna ansvarar för olika uppgifter, matvakt och korridorvakt. - Att personalen ges möjlighet att utnyttja friskvård. Utvärderingssätt Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön utvärderas och följs upp med enkät för både elever och personal; - trivselenkät i början av december och i mitten av maj månad, - Personalenkät PreVent i slutet av läsåret, - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare Kunskap - Språket/Basfärdigheterna Läsa,..se sida Språket/Basfärdigheterna Skriva,. se sida Basfärdigheten Räkna, se sida Elev i behov av särskilt stöd, se sid Den lokala arbetsplanen Den lokala arbetsplanen är det övergripande måldokumentet för skolan. Arbetsplanen innehåller preciseringar och konkretiseringar av de mål som anges i 8

9 de nationella läroplanerna för skolan och fritidshemmet. Arbetsplanen är också utformad med hänsyn till de lokala mål för skolan som anges. Den lokala arbetsplanen är styrande för all verksamhet och för personal på Beta School. Arbetsplanen bildar också ramen för områdets verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning. Arbetsplanen vänder sig också till eleverna och till deras föräldrar Övriga lokala måldokument I den lokala arbetsplanen redovisas skolans mål då det gäller barnens/elevernas lärande och sociala utveckling. Som komplement till den lokala arbetsplanen finns följande dokument: - Kursplaner och betygskriterier - Årligplan mot kränkande behandling och diskriminering 6.1. Normer och värden Utdrag ur läroplan 2011; Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Följande grundvärderingar gäller hos oss på F-9. Vår undervisning och samvaro bygger på Respekt och Trygghet, Ansvar samt Självkänsla. 9

10 Respekt och trygghet - Alla elever ska känna sig trygga i vår skola. - Vi arbetar i arbetslag vilket ger fler vuxenkontakter och större vuxentrygghet. Alla elever har en mentor som de kan vända sig till för stöd i såväl skolarbete som andra frågor. - All pedagogisk personal ska ha ett mentorsansvar för sin egen klass (för en elevgrupp). - Genom morgonkonferenser för personalen och samling för eleverna får alla del av samma information. - Vi utvärderar varje dag och pratar mycket om rätt och fel. - Vi har gemensamma regler som gäller för alla och är kända av elever, personal och föräldrar. - Vi genomför inskolningsperioder för nya elever i samband med terminsstart i den omfattning som behövs. - Vi har en kamratstödjande grupp som får handledning av förening Friends. Syftet är att de äldre växa i ansvar och visa på god beteende. Kamratstödjande gruppen har för uppgift att hjälp yngre elever i skolarebete och på rasterna. Utvärdering sker en gång i månaden. - Vi har ett elevhälsoteam som, utifrån en handlingsplan, stödjer och följer upp mentorernas och arbetslagens pedagogiska arbete med elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, lärarrepresentant och kurator samt psykolog vid behov som träffas minst tre gånger per termin. - Vi har en handlingsplan som tydligt visar vilka åtgärder som ska vidtas i elevvårdsarbetet och vem som har ansvaret för dem. 10

11 - Vi har en antimobbningsgrupp bestående av personal från arbetslaget som, utifrån en handlingsplan, ska ha beredskap att ingripa och arbeta med alla inslag av mobbning i elevgruppen. Antimobbningsgruppen ska vara känd av alla på skolan. Utvärdering Utvärdering sker genom; - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare. - enkät i början av december och i mitten av maj månad. Ansvar - Alla elever ska ta ansvar för det egna arbetet och lärande samt för sociala relationer och miljön. - Detta når vi genom att ha tydliga kriterier för elevernas kunskapsutveckling och lärande. Eleverna är delaktiga och har ansvarsuppgifter utifrån deras mognads nivå och förutsättningar, t ex i klassrummet samt i form av matvärd i matsalen. Eller vakt i korridoren. - Vi tränar eleverna att fungera i grupp, i lärande såväl som sociala sammanhang, genom att arbeta med begrepp som t ex socialt samspel, kommunikation, delaktighet, solidaritet och samarbete. 11

12 Utvärdering Utvärdering sker genom; - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare. - enkät i början av december och i mitten av maj månad, Självkänsla - Alla elever i skolår 6 resp. skolår 9 skall anse att de under åren i vår skola ha ökat på självkänslan, vågande, ifrågasättande, diskuterande.m.m. - Vi har ett arbetssätt där elevernas idéer tillvaratas och bearbetas, bland annat genom elevernas planering och utvärdering av skolarbetet i samråd med läraren (Skoldagboken, klassråd, elevråd och utvecklingssamtal). - Vi tydliggör kunskapsmålen genom att läsa och gå genom de med eleverna och visuellt hänga upp de i klassrummet på anslagstavlan samt hemsidan) allt för att skapa motivation för den egna inlärningsprocessen och lyckas med skolarbetet. - Vi har även högläsning för skolår F-6/fritids där vi belyser olika vardagssituationer och diskuterar olika lösningar utifrån etiska och sociala perspektivet. Detta gör vi genom olika rollspel samt värderingsövningar. - Vi har samtal t ex kompissamtal tillsammans med Livsviktigt för skolår F-7, för att prata om allas lika värde, olikheter och likheter och för att utveckla elevernas verktyg att lösa konflikter själva eller tillsammans med vuxna. - Skolan är medlem i föreningen Friends. 12

13 Utvärdering Utvärdering sker genom; - mentorskapet, - utvecklingssamtal i början av oktober och i början av februari, Ansvarig lärare - enkät i början av december och i mitten av maj månad, 6.2. Kunskaper Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former Språket/Basfärdigheterna, Läsa - År 3; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 15 på skalan. - År 5; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 17 på skalan. - År 6; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 18 på skalan. 13

14 - År 7; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst grad 19 på skalan. - År 9; Alla elever ska i LUS (LäsUtvecklingsSchema) ha uppnått minst FAS 3 grad L på skalan. - Förskoleklassen kommer att arbeta med Bornholms modell och bedöms med hjälp av materialet Hur låter orden. - Förskoleklassen arbetar med fonologisk medvetenhet för att underlätta arbetet med läs- och skrivinlärningen i år 1. - År 1-3 kommer att arbeta med materialet Jag läser och i år 2 görs diagnostiska testet Vilken bild är rätt. - Eleverna i år 1 till 3 bedöms kontinuerligt med hjälp av materialen God läsutveckling och LUS. - I år 1-4 används även Nya språket lyfter i arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten. - Slutligen görs de nationella proven i år 3 som ett ytterligare led i kvalitetssäkringen. - I år 4-6 görs utvalda delar av Ängelholmsproven. Eleverna fortsätter även att testas av med LUS. - I år 6 testas eleverna av med hjälp av DLS för år 4-6 samt de nationella proven. - I år 7 används DLS för år I år 8 bedöms eleverna genom en litteraturanalys av en, av läraren, utvald bok. - I år 9 är de nationella proven en grund för bedömningen. Under hela skolgången gör lärarna även andra diagnoser och prov vid behov. 14

15 Utvärderingssätt och uppföljning Kontroll och diskussion inom arbetslaget av uppnådda resultat. Nationella prov för år 3, år 6 och år Språket/Basfärdigheterna, Skriva - År 3: Samtliga eleverna når steg B:3 enligt Nya språket lyfter. - År 5: 80 % av eleverna ska nå ett Stanine värde på 5 eller högre på stavningen på Ängelholmsprovet. - Samtliga elever ska vara godkända på skrivdelen på nationella provet. - År 7: Samtliga elever ska kunna skriva en berättelse med tydlig struktur, varierande meningsbyggnad samt dialog. - År 9: Samtliga elever når målen för skrivande på nationella proven. - I år 1-3 används de diagnostiska materialen Nya språket lyfter och Språkbiten för att stärka elevernas skrivutveckling. - I år 4-6 används Ängelholmsprovet samt nationella proven för att kontrollera resultaten. - I år 7-9 görs bedömningen av ansvarig lärare genom analys av elevernas arbeten. Utvärderingssätt och uppföljning Kontroll och diskussion inom arbetslaget av uppnådda resultat. Nationella prov år 3, år 6 och år 9. 15

16 6.2.3.Matematik/Basfärdigheten Räkna - År 3: Alla elever i ska nå målen i nationella proven. - År 6: Alla elever i ska nå målen i nationella proven. - År 9: Alla elever i ska nå målen i nationella proven. Arbetsätt - Hänvisas till terminsplanering och månadsplanering i varje ämne (se bifogade bilagor). - Använd metoden MUS (Matematik Utvecklings Schema) för åren före skolår 6. - Använd Diamant som är ett diagnosmaterial för de yngre åldrarna, men det kan även användas för äldre elever. - Månadsutvärdering för varje ämne som gör med eleven och skickas till vårdnadshavren i slutet av varje månad. Utvärderingssätt och uppföljning Kontroll och diskussion inom arbetslaget av uppnådda resultat. Nationella prov år 3, år 5 och år Elever i behov av särskilt stöd - Alla elever som inte uppnått de angivna målen i att läsa, skriva och även 16

17 räkna ska ges extra stöd under lektionstid även vid andra lämpliga tidpunkter. - Pedagogerna organiserar arbetet med eleverna för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd att nå målen i läroplanen. - Pedagogerna anpassar verksamheten efter varje elevs enskilda behov. - Elever på skolan som riskerar att ej nå målen ska ha ett aktivt åtgärdsprogram. - Specialpedagog handleder lärare vid behov. - Kurator och skolpsykolog finns även tillgänglig vid behov. Utvärderingssätt - Arbetslaget träffas och går igenom alla åtgärdsprogram som har varit och diskuterar hur arbetet med dessa kan förbättras Pedagogiskt arbete - Alla elever ska anse att de fått möjlighet att kartlägga och analysera problem i samhällskunskap, naturvetenskap/matematik etc. och fått tid att diskutera alternativa lösningar. Ansvarig är varje lärare i samhällskunskap, naturvetenskap/matematik etc. - Lärarna inom SO- och NO ämnena ska under läsåret genomföra minst två ämnesövergripande teman. Två ämnesföreträdare har ansvaret. 17

18 - Alla elever i årskurserna 4-9 ska anse att vår pedagogiska metod för lärandet i flertalet ämnen (exempelvis probleminriktad undervisning, teman etc.) är bra eller mycket bra. - Hänvisas till terminsplanering och månadsplanering i varje ämne (se bifogade bilagor). - Månadsutvärdering för varje ämne som gör med eleven och skickas till vårdnadshavren i slutet av varje månad. Utvärderingssätt - Elevenkät i december månad - Redovisning successivt till rektor. - Elevenkät i mitten av maj Kunskapsresultat - Alla elever i årskurs 3 ska nå målen på de nationella proven i svenska som andraspråk och matematik. - Alla elever i årskurs 6 ska nå målen på de nationella proven i svenska som andraspråk, engelska och matematik. - i övriga ämnen ska alla elever i årskurs 6 nå målen. - Alla elever i årskurs 9 ska nå målen på de nationella proven. - Läs- och skrivprojekt enligt Bornholmsmodell och Språkbiten - LUS m.m. - Diagnostiska läs- och skriv material - Diagnostiska material i matematik, engelska, No, moderna språk..m.m 18

19 Utvärderingssätt Minst en gång varannan månad följer rektor upp resultaten i svenska, engelska och matematik, se även nedan angående Bedömning och betyg Under den följande treårsperioden kommer följande områden att ges särskild prioritet; - Bedömning och betyg - Elevens ansvar och inflytande - Samverkan skola hem, - Övergång och samverkan - Skolan och omvärld - Mobbning och annan kränkande behandling Bedömning och betyg Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Arbetet med IUP och skriftliga omdömen Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en 19

20 utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen ska vara både tillbakablickande och framåtsyftande. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen som beskriver elevens kunskapsutveckling i alla ämnen som eleven har fått undervisning i, dels en framåtsyftande planering och beskrivning av hur elevens fortsatta utveckling ska stödjas och stimuleras. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram 1. - Alla elever i årskurser 1-9 ska anse att den individuella utvecklingsplanen kan användas för att öka deras förmåga att bedöma sina resultat. Lärarna är ansvariga för måluppfyllelsen. - Alla lärare ska anse att skolans rutiner för skriftliga omdömen är bra eller mycket bra i personalenkäten. - Alla föräldrar ska anse att höstterminens utvecklingssamtal har varit bra eller mycket bra (skala 1-10). - Enligt handlingsplanen för IUP och utvecklingssamtalet - Enligt handlingsplanen för skriftliga omdömen. Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december- och maj månad. - Personalenkät i mitten av december- och maj månad. - Föräldraenkät i slutet av höstterminen och vårtermin. 1 Den individuella utvecklingsplanen - med skriftliga omdömen, Allmänna råd och kommentarer,

21 6.3.2 Elevers ansvar och inflytande Elevernas inflytande över undervisningen Elever ska ges inflytande över utbildningen Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen 2. - Alla elever i årskurserna 4-9 ska anse att de fått möjlighet att reellt påverka såväl planeringen som genomförandet av undervisningen i alla ämnen. Lärarna i dessa ämnen är ansvariga för måluppfyllelsen. - Månadsplanering - och utvärdering för varje ämne. Där kommunicerar ansvarig lärare på ett tydligt och begripligt sätt mål och kriterier till såväl elever som föräldrar. - Eleverna i större utsträckning är med och påverkar skolarbetet genom IUP, månadsplanering och elevens val. - få eleverna och föräldrarna att förstå vikten av att känna till mål och kriterier, för att eleverna ska känna sig trygga i, att veta vad som förväntas. - Utveckla arbetssätt som gynnar elevens insikt och förmåga till inflytande och ansvar för sitt lärande. 2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S. 7 21

22 Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad. Elevernas ansvar för studierna De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad 3. - Alla elever i årskurserna 3-9 ska anse att de ha fått möjlighet att träna olika tekniker för att ta ett allt större ansvar för sina studier. Alla lärare är ansvariga för måluppfyllelsen. - Alla elever från 1-9 ges möjlighet att planera och dokumentera och utvärdera sitt skolarbete under läsåret i sin Skoldagbok/Loggbok. - mentorstimmen är basen där olika samtal sker som ett led i ett ökat inflytande, Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad. 3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S

23 Demokratiska värden De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever % elever ska anse att de har möjlighet att framföra sina åsikter i olika skolans organ % av eleverna ska anse att de har nytta av klass rådets verksamhet. - Vi har schemalagda klassråd (en gång/vecka för åk 4-9 och var annan vecka för åk F-3) där alla elever har möjlighet att framföra synpunkter och vara delaktiga i frågor som rör skolans verksamhet, samt tränas i demokratiska mötesformer och rutiner. - Vi har elevråd där elever, med vuxenstöd ges möjlighet att framföra synpunkter på och vara delaktiga i frågor och beslutprocess som rör skolans verksamhet. - Vi har matråd, där eleverna ges möjlighet att påverka såväl matsedel som matsalsmiljö. - Vi ger alla elever möjlighet att delta i planering och utvärdering av sin verksamhet. Det sker inom ramen för undervisnings-/ fritidsverksamhetsgruppen som mentorsgrupp, klass eller hela skolan och avser både lärande och övriga delar av vår verksamhet. Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad. 4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S

24 Jämställdhet - Alla på skolan ska respektera varandras olikheter bygga upp elevers självförtroende och öka toleransen för andra. - Eleverna i skolår 4-9 ska anse att alla vuxna i skolan arbetar för att i det dagliga arbetet minska klyftor mellan pojkar och flickor. - Vi arbetar kontinuerligt med jämställdhet genom värderingsövningar, samarbetsövningar, rollspel och övningar för att öka självförtroendet. - Alla ska ha ett förhållningsarbetssätt. - Ha samvaro yngre - äldre elever genom olika aktiviteter. - Genus medvetenhet vid möblering i klassrummet och matsalen. Utvärderingssätt - Elevenkät i mitten av december månad. - Elevenkät i mitten av maj månad Skola och hem Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande 5. 5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 S

25 Utvecklingssamtal Elevhandledaren fortlöpande informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. I samband med utvecklingssamtalet ska elev och vårdnadshavare få tydlig information om hur elevens kunskapsutveckling förhåller sig till läroplanen och kursplanens mål. Tillsammans ska lärare, elev och vårdnadshavare diskutera hur elevens fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras. - Alla föräldrar ska anse att utvecklingssamtalet är ett bra sätt för delaktighet och informationsutbyte. - Vi satsar på att ha en bra kontakt med föräldrarna, få de engagerade i skolan och se de som en resurs i skolarbetet. - Vi har föräldramöten, utvecklingssamtal minst en gång per termin, men förmodligen oftare än så. - Vi kontaktar alltid föräldrarna om det har hänt något med någon elev som vi vill ta upp med dem. - Vi anser att det är väldigt viktigt att eleverna vet att skolan och föräldrarna arbetar tillsammans för att uppnå ett bra skolklimat. - Vi har också månadsutvärdering, kontaktböcker och veckobrev där vi skriver ner information till föräldrarna. Utvärderingssätt - Föräldraenkät i mitten av december och i slutet av maj månad. 25

26 Övergång och samverkan För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. - Alla lärare anser att samarbetet mellan skolan och förskola utvecklas varje år. - Alla lärare anser att samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem utvecklas varje år. - Förbereda blivande skolbarnen på skolstarten genom att ha kontakt med vårdnadshavaren och förskolan och besöka förskolans lokal i slutet av vårterminen. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. - Bjuda skoblivande elever till skolan under maj för att barnen ska träffa sina blivande kompisar och förskollärare. - Ett antal ämnesövergripande teman kommer att vara gemensamma för f-3 och övriga kommer att på sin nivå ha liknande teman. Utvärderingssätt Efter varje temaområde utvärderar personalen hur samarbetet har fungerat. 26

27 6.3.5 Skolan och omvärld Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. - Alla klasser på Beta School ska under läsåret inleda ett samarbete med en annan klass någonstans i världen. Hur detta samarbete ser ut beror på vilka förutsättningar som ges. : - Varje klass försöker kontakta en annan skola på annan ort via internet. På så sätt kan IT-brevvänner bidra till att utveckla elevernas svenska och andra språk och öppna upp kunskaper om omvärlden. Utvärderingssätt: - Gemensam utvärdering med eleverna huruvida detta bidrar positivt till inlärningen samt en utvärdering inom arbetslaget Kränkande behandling och diskriminering Se den årliga planen. 27

28 7. Rektors ansvar Rektorns ansvar Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att - Alla lärare ska anse att rektor på Beta School är en pedagogisk ledare. Rektor kommer att; - minst en gång i månaden leda ett pedagogiskt samtal med all pedagogisk personal, - ha medarbetarsamtal med all personal en gång/termin, - aktivt delta i arbetslags konferenser som är en gång/vecka, - aktivt delta i fritids konferenser som är en gång/månad. Utvärderingssätt Personalenkät i mitten av maj månad. 28

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer