-2, YA :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, YA 2015-05-22 09:00"

Transkript

1 -2, YA :00 Sammanträdestid: kl Sammanträdesplats: Campus Kungsgården A1010 Närvarande: Ordinarie Ersättare Ledamöter: Henrik Ingo, ordförande Karita Blom, viceordförande Sven-Erik Bernas Marianne Hakala Ann-Charlott Kjerp Stefan Kulp Jan Mitts Åsa Snickars Björn Öst Elof Granholm Viktor Kock Anita Ismark Peter Grannas Bo Kronqvist Carola Bengs-Lattunen Emilia Pensar Johanna Borg Ing-Marie Björkstrand Studerandes representanter: Jenni Reunanen Charlotte Sabel Alexander Westerlund Johanna Skrifvars Lärarkårens representant: Göran Östberg David Käld Personalens representant: Carina Storhannus Johanna Lindholm Styrelsens representant: Roger Eriksson Henrik Antfolk Föredragande: Maria Slotte rektor Sekreterare: Anette Railio rektorsassistent Sakkunniga: Projektplanerare Johanna Björkholm Kvalitetschef Carina Mattsson Paragrafer: Underskrifter: HENRIK INGO Henrik Ingo Ordförande ANETTE RAILIO Anette Railio Sekreterare

2 51, YA :00 Mötets öppnande samt konstaterande av laglighet och beslutförhet Kallelse och föredragningslistan har utsänts Möteskallelsen skall enligt förvaltningsstadgan sändas senast fem dagar före mötet till ledamöterna och ersättarna samt till övriga som har närvarorätt eller -plikt. Direktionen är beslutför då över hälften av ledamöterna är närvarande. Förslag: Ordförande konstaterar nträdets lagenlighet och beslutförhet. Beslut:

3 52, YA :00 Val av protokolljusterare Enligt SÖF:s förvaltningsstadga 29 justeras protokoll på det sätt organet besluter, antingen genast eller vid följande nträde eller av två för varje gång valda protokolljusterare. Godkänner protokolljusterarna inte protokollet skall detta justeras vid följande möte. Enligt direktionens beslut är direktionens protokoll framlagda till påseende sju dagar efter nträdet vid Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, VASA. Förslag: Direktionen utser till Karita Blom och Sven-Erik Bernas till protokolljusterare. Beslut:

4 53, YA :00 Historia om Campus Kungsgården Rektor Maria Slotte, projektplanerare Johanna Björklund Samkommunen och alla huvudansvarsområden har en central målsättning i budgeten för år 2015 om utvecklandet av produktpaket och tjänster som synliggör det historiska landskapet och de historiska händelserna kring Kungsgården och Korsholms slottsvallar. Målet är att bygga ett s.k kulturpaket som kan användas i undervisningen inom YA och att med hjälp av olika tjänster synliggöra de historiska händelserna kring Kungsgården och Korsholms slottsvallar. FD Johanna Björkholm har anställts för perioden 16 mars-3 juli 2015 för att ta fram basmaterial om historien. Uppdraget ska utmynna i en projektplan som kan användas för att söka projektmedel för ändamålet. Björklund presenterar historiska material som har framkommit i arbetet i nuläget. Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom och ger vägkost i det fortsatta arbetet. Beslut:

5 54, YA :00 YA: 18/2015 Resultat av undersökning av personalens välmående och tillfredsställelse, våren 2015 Kvalitetschef Carina Mattsson YA har genomfört enkätundersökning av personalens välmående och tillfredsställelse under tiden Dylika undersökningar har skett vartannat år inom YA. Fr.o.m. år 2014 görs undersökningen varje år. Svarsprocenten och medeltal under åren : År Svarsprocent Medeltal (skala 1-4) ,0% 3, ,1% 3, ,5% 2, ,6% 3, ,6% 2,86 Resultat år 2015 i jämförelse med tidigare år: Undersökning av personalens tillfredsställelse och välmående Resultat Arbetsklimat 2,84 3,13 3,22 3,27 3,31 Arbetsförhållande 2,91 3,04 2,97 3,09 3,17 Arbetsuppgifter 2,86 2,99 2,88 2,92 3,08 Samarbete 2,89 3,11 2,75 2,77 2,89 Ledarskap 2,83 3,04 2,93 3,01 3,09 Anställningsvillkor 2,76 2,91 2,82 2,80 2,98 Jäml ikhet 3,20 3,38 3,25 3,36 3,43 Verksamhet 2,31 2,96 2,85 2,97 3,03 Samhälle 3,14 3,35 3,12 3,25 3,40 Miljö 3,42 3,53 Medeltal 2,86 3,07 2,97 3,07 3,16 skala 1-4 Jag skulle rekommendera YA! som arbetsgivare åt någon jag känner 7,54 7,35 5,82 6,20 7,07 skala 0-10 NPS värde 8,00 % 1,70 % -35,10 % -24,80 % -9,40 % Svarsprocent 66,60 % 71,60 % 65,50 % 60,10 % 64,00 %

6 54, YA :00 YA: 18/2015 Tidtabell för behandling av resultat från personalenkäten 2015: Aktivitet Tidtabell Undersökning Resultatbehandling i Digium Maj 2015 (kvalitets- och miljötjänster Sammanfattning till YA:s ledningsgrupp (totalt för YA) Presentation till direktionen Juni 2015 Resultat till utbildningschefer, Juni 2015 utvecklingschef, byråchef Utbildningschef, utvecklingschef, byråchef väljer ut 2-3 förbättringsområden. Augusti 2015 Rapporteras till YA-LG i augusti 2015 Uppföljning av förbättringsområden sker December 2015 läsåret Handlings- och åtgärdsplaner uppgörs. Mellanrapport till bitr.rektor och kvalitetschef i december YA-LG behandlar vidtagna åtgärder i Mars 2016 mars 2016 Ny undersökning April 2016 Förslag: Direktionen antecknar resultatet för kännedom och fastställer tidtabellen med nämnda aktiviteter. Beslut:

7 54, YA :00 / :s bilaga: Genomsnittstabell 2015 YA! Personalenkät, våren 2015 Genomsnittstabell, N=149, Publicerad: Alla svaranden Arbetsklimat och arbetsgemenskap 3,31 Jag trivs med mitt arbete. 3,41 Mitt arbete är uppskattat. 2,99 Vi har en god gemenskap. 3,38 Jag har stöd av mina medarbetare. 3,44 Jag ger uppmuntran åt mina medarbetare. 3,48 Känsliga frågor och konflikter hanteras på ett balanserat sätt. 2,76 Jag känner mig inte mobbad. 3,68 Arbetsförhållande 3,17 Jag hanterar förändringar i mitt arbete på ett positivt sätt. 3,30 Inom min resultatenhet finns tillräckligt med kompetens för att klara av arbetsuppgifterna. 3,56 Jag upplever att arbetarskyddet fungerar bra. 3,27 Jag upplever att risker och nära på situationer hanteras effektivt. 3,26 Jag har inte upplevt hot om våld i min arbetssituation. 3,75 Jag upplever ingen långvarig stress. 2,67 Jag känner till samkommunens handlingsplan för tidigt ingripande och stöd och uppföljning vid sjukfrånvaro. 2,77 Vi har fungerande och ändamålsenliga arbetsutrymmen. 2,90 Våra IT-verktyg (program, applikationer, kommunikationsutrustning etc) stöder mitt arbete väl. 3,08 Jag hittar den information som jag söker på intranätet. 3,17 Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter 3,08 Det finns tydliga målsättningar för mitt arbete. 3,21 Jag är väl förtrogen med mina arbetsuppgifter. 3,64 Jag har tillräckligt med tid för planering och utveckling av min resultatenhet/mitt arbete. 2,66 Arbetsuppgifterna är ändamålsenligt planerade. 2,93 I mitt arbete har jag möjlighet att använda all min kompetens. 3,13 Det finns tillräckligt med möjligheter till kompetensutveckling. 2,91 Samarbete och påverkningsmöjligheter 2,89 Mina er beaktas på arbetsplatsen. 2,98 Den interna informationen fungerar. 2,77 Vi har en aktiv kommunikation på arbetsplatsen. 2,91 Ledarskap 3,09 Introduktion och arbetshandledning fungerar bra. 2,98 Jag får stöd och uppmuntran av min närmaste förman. 3,28 Jag ger stöd och uppmuntran åt min närmaste förman. 3,23 Jag anser att min närmaste förman är en god ledare. 3,40 Jag har min närmaste förmans stöd i att förverkliga planer och uppnå målsättningar. 3,39 Möten är välförberedda och genomförs effektivt. 3,13 Enskilda utvecklingssamtal genomförs på ett bra sätt. 3,02 Grupputvecklingssamtalen genomförs årligen inom min resultatenhet. 2,62 YA! har en inspirerande vision. 2,89 YA! har en bra policy. 2,93 Anställningsvillkor och löner 2,98 Jag får en rättvis ersättning för mitt arbete i relation till de krav arbetet ställer. 2,81 Mina anställningsvillkor är goda. 3,15 Jämställdhet och likabehandling 3,43 Jag blir rättvist behandlad på min arbetsplats. 3,32 Jag blir respekterad och uppskattad i min arbetsgemenskap. 3,48 Jag anser att vi behandlar alla jämlikt på arbetsplatsen (oberoende ålder, kön, härkomst, religion eller sexuell läggning m.m) Jag tror att män och kvinnor behandlas lika vid lönesättning. 3,50 YA:s verksamhet och verksamhetsprocesseri detta kapitel besvarar du de påståenden som du önskar ha en om. Jag känner väl till de tjänster YA! kan erbjuda våra kunder och intressenter. 3,10 N=149 3,42 3,03

8 54, YA :00 / :s bilaga: Genomsnittstabell 2015 Jag är delaktig i arbetet med att utveckla YA:s verksamhet. 2,98 YA! har en väl fungerande administration. 2,65 Jag är väl förtrogen med YA:s processer och hur dessa förbättras och utvecklas. 2,73 Nivån på YA:s utbildningar är god. 2,94 Inom min resultatenhet är examensgrunderna uppdaterade och används för att styra verksamheten. 3,54 Det är lätt att överblicka hela YA:s utbildningsverksamhet. 2,66 Jag känner till YA:s verksamhetsmål (verbala målen). 3,05 Jag känner till resultatenhetens verksamhetsresultat. 3,07 Jag känner till faktorer som påverkar YA:s framgång. 3,12 Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med kvalitet. 3,04 Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med miljöledning. 3,02 Jag känner väl till våra kundgrupper. 3,32 Våra utbildningar uppfyller våra kunders/köpares krav och förväntningar. 2,96 Jag är delaktig i marknadsföringen av YA!. 3,25 I vår verksamhet tillämpar vi det senaste inom yrkespedagogiken. 2,90 Samarbetet med arbetskraftsbyåerna på YA:s verksamhetsområde fungerar bra. 3,09 Samarbetet med TE-centralen fungerar bra. 3,04 Samarbetet med arbets-/näringslivets företag, organisationer, föreningar etc. fungerar bra. 3,31 Samhälleliga aktiviteter 3,40 Jag känner att jag har arbetsgivarens stöd för aktivt deltagande i förenings- och samhällsaktiviter. 3,11 YA! har en viktig roll i regionen. 3,72 Samkommunen SÖFUK har en viktig roll i regionen. 3,38 Miljö 3,53 YA! fokuserar på hållbar utveckling 3,28 Jag följer enhetens anvisningar för avfallshantering 3,72 Miljömedvetenhet är viktig för mig 3,69 Jag anser att vi tar miljöansvar på arbetsplatsen 3,44 Sammanfattning 3,16 1,00 1,74 1,75 2,49 2,50 3,24 3,25 4,00

9 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 YA! Personalenkät, våren 2015 Sammanfattning, N=149, Publicerad: Jämförelsegrupp: Alla svaranden Kön Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Kvinna 83 55,70% 2. Man 66 44,30% Totalt 149 Jag arbetar vid enheten i Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Vasa 97 65,10% 2. Närpes 32 21,48% 3. Pedersöre 9 6,04% Jakobstad (Campus Allegro) Jakobstad (Sofiedahlsgatan) 4 2,68% 7 4,70% Totalt 149 Jag arbetar inom Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. utbildning för unga 76 51,01% 2. utbildning för vuxna 54 36,24% 3. stödtjänster 12 8,05% 4. administrativa uppgifter Totalt 22 14,77% Jag arbetar inom

10 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Teknik, Närpes 8 5,37% 2. IKT och Handel 4 2,68% 3. Logistik 5 3,36% Teknik och energi, Vasa och Jakobstad Bygg och trä (BT), Vasa 18 12,08% 7 4,70% 6. Naturbruk 13 8,72% 7. Skollägenheten 2 1,34% 8. Välfärd och service (läroplansbaserad utbildning), Vasa och Närpes 16 10,74% 9. Välfärd, Pedersöre 6 4,03% 10. Kultur, Jakobstad 4 2,68% Välfärd och service (fristående- och tilläggsutbildning) Språk- och vägledningscenter Utvecklings- och näringslivscenter Studie- och antagningsbyrån Internat, Vasa och Närpes Matservering, Vasa och Närpes Administration (rektor, bitr.rektorer, utbildningschefer, utvecklingschef, byråchef, rektorssekreterare) 10 6,71% 19 12,75% 13 8,72% 9 6,04% 2 1,34% 3 2,01% 10 6,71% Totalt 149 Arbetsklimat och arbetsgemenskap Jag trivs med mitt arbete. (avg: 3,41) Mitt arbete är uppskattat. (avg: 2,99) Vi har en god gemenskap. (avg: 3,38) Jag har stöd av mina medarbetare. (avg: 3,44) Jag ger uppmuntran åt mina medarbetare. (avg: 3,48) Känsliga frågor och konflikter hanteras på ett balanserat sätt. (avg: 2,76) Jag känner mig inte mobbad. (avg: 3,68) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt

11 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Totalt 48% 38% 11% 3% Jag tar del av information på Intranet Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Aldrig 2 1,34% 2. Sporadiskt 19 12,75% 3. 1 gång/vecka 22 14,77% gånger/vecka 47 31,54% 5. Dagligen 59 39,60% Totalt 149 Arbetsförhållande Jag hanterar förändringar i mitt arbete på ett positivt sätt. (avg: 3,30) Inom min resultatenhet finns tillräckligt med kompetens för att klara av arbetsuppgifterna. (avg: 3,56) Jag upplever att arbetarskyddet fungerar bra. (avg: 3,27) Jag upplever att risker och nära på situationer hanteras effektivt. (avg: 3,26) Jag har inte upplevt hot om våld i min arbetssituation. (avg: 3,75) Jag upplever ingen långvarig stress. (avg: 2,67) Jag känner till samkommunens handlingsplan för tidigt ingripande och stöd och uppföljning vid sjukfrånvaro. (avg: 2,77) Vi har fungerande och ändamålsenliga arbetsutrymmen. (avg: 2,90) Våra IT-verktyg (program, applikationer, kommunikationsutrustning etc) stöder mitt arbete väl. (avg: 3,08) Jag hittar den information som jag söker på intranätet. (avg: 3,17) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 43% 37% 14% 6% Totalt Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter Det finns tydliga målsättningar för mitt arbete. (avg: 3,21) Jag är väl förtrogen med mina arbetsuppgifter. (avg: 3,64) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt

12 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Jag har tillräckligt med tid för planering och utveckling av min resultatenhet/mitt arbete. (avg: 2,66) Arbetsuppgifterna är ändamålsenligt planerade. (avg: 2,93) I mitt arbete har jag möjlighet att använda all min kompetens. (avg: 3,13) Det finns tillräckligt med möjligheter till kompetensutveckling. (avg: 2,91) Totalt 38% 37% 18% 6% HälsotillståndJag tycker att min hälsa är Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Mycket god 39 26,35% 2. Ganska god 84 56,76% 3. Medelmåttig 21 14,19% 4. Ganska dålig 3 2,03% 5. Mycket dålig 1 0,68% Totalt 148 Min företagshälsovårdare finns i Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Sydmedi, Närpes 32 21,62% 2. Terveystalo, Vasa 96 64,86% 3. Jakobstads arbetshälsovårdsförening r.f ,51% Totalt 148 Jag tycker att företagshälsovården fungerar Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Mycket bra 62 44,93% 2. Ganska bra 57 41,30% 3. Medelmåttligt 14 10,14% 4. Ganska dåligt 4 2,90% 5. Mycket dåligt 1 0,72% Totalt 138 Jag nyttjar samkommunens förmåner Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. TYKY +sedlar ,60% Subventionerade teaterbesök på WT Personalrabatter på förlaget Scriptums böcker Övriga erbjudanden inom samkommunen 6 5,04% 0 0,00% 4 3,36% Totalt 119 Samarbete och påverkningsmöjligheter

13 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Mina er beaktas på arbetsplatsen. (avg: 2,98) Den interna informationen fungerar. (avg: 2,77) Vi har en aktiv kommunikation på arbetsplatsen. (avg: 2,91) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 29% 41% 21% 10% Totalt Ledarskap Introduktion och arbetshandledning fungerar bra. (avg: 2,98) Jag får stöd och uppmuntran av min närmaste förman. (avg: 3,28) Jag ger stöd och uppmuntran åt min närmaste förman. (avg: 3,23) Jag anser att min närmaste förman är en god ledare. (avg: 3,40) Jag har min närmaste förmans stöd i att förverkliga planer och uppnå målsättningar. (avg: 3,39) Möten är välförberedda och genomförs effektivt. (avg: 3,13) Enskilda utvecklingssamtal genomförs på ett bra sätt. (avg: 3,02) Grupputvecklingssamtalen genomförs årligen inom min resultatenhet. (avg: 2,62) YA! har en inspirerande vision. (avg: 2,89) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt YA! har en bra policy. (avg: 2,93) Totalt 38% 39% 16% 7% Anställningsvillkor och löner Jag får en rättvis ersättning för mitt arbete i relation till de krav arbetet ställer. (avg: 2,81) Mina anställningsvillkor är goda. (avg: 3,15) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 32% 42% 17% 9% Totalt Jämställdhet och likabehandling

14 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Jag blir rättvist behandlad på min arbetsplats. (avg: 3,32) Jag blir respekterad och uppskattad i min arbetsgemenskap. (avg: 3,48) Jag anser att vi behandlar alla jämlikt på arbetsplatsen (oberoende ålder, kön, härkomst, religion eller sexuell läggning m.m) (avg: 3,42) Jag tror att män och kvinnor behandlas lika vid lönesättning. (avg: 3,50) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 57% 31% 9% 3% Totalt YA:s verksamhet och verksamhetsprocesseri detta kapitel besvarar du de påståenden som du önskar ha en om. Jag känner väl till de tjänster YA! kan erbjuda våra kunder och intressenter. (avg: 3,10) Jag är delaktig i arbetet med att utveckla YA:s verksamhet. (avg: 2,98) YA! har en väl fungerande administration. (avg: 2,65) Jag är väl förtrogen med YA:s processer och hur dessa förbättras och utvecklas. (avg: 2,73) Nivån på YA:s utbildningar är god. (avg: 2,94) Inom min resultatenhet är examensgrunderna uppdaterade och används för att styra verksamheten. (avg: 3,54) Det är lätt att överblicka hela YA:s utbildningsverksamhet. (avg: 2,66) Jag känner till YA:s verksamhetsmål (verbala målen). (avg: 3,05) Jag känner till resultatenhetens verksamhetsresultat. (avg: 3,07) Jag känner till faktorer som påverkar YA:s framgång. (avg: 3,12) Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med kvalitet. (avg: 3,04) Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med miljöledning. (avg: 3,02) Jag känner väl till våra kundgrupper. (avg: 3,32) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt

15 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Våra utbildningar uppfyller våra kunders/köpares krav och förväntningar. (avg: 2,96) Jag är delaktig i marknadsföringen av YA!. (avg: 3,25) I vår verksamhet tillämpar vi det senaste inom yrkespedagogiken. (avg: 2,90) Samarbetet med arbetskraftsbyåerna på YA:s verksamhetsområde fungerar bra. (avg: 3,09) Samarbetet med TE-centralen fungerar bra. (avg: 3,04) Samarbetet med arbets-/näringslivets företag, organisationer, föreningar etc. fungerar bra. (avg: 3,31) Totalt 30% 48% 18% 4% Samhälleliga aktiviteter Jag känner att jag har arbetsgivarens stöd för aktivt deltagande i förenings- och samhällsaktiviter. (avg: 3,11) YA! har en viktig roll i regionen. (avg: 3,72) Samkommunen SÖFUK har en viktig roll i regionen. (avg: 3,38) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 56% 30% 11% 2% Totalt Jag deltar i föreningsverksamhet eller andra samhälleliga aktiviteter Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Ofta 64 43,24% 2. Någongång 75 50,68% 3. Aldrig 9 6,08% Totalt 148 Miljö YA! fokuserar på hållbar utveckling (avg: 3,28) Jag följer enhetens anvisningar för avfallshantering (avg: 3,72) Miljömedvetenhet är viktig för mig (avg: 3,69) Jag anser att vi tar miljöansvar på arbetsplatsen (avg: 3,44) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 59% 35% 5% 1% Totalt Vilka är YA:s bästa egenskaper (högst 250 tecken)

16 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Vad skulle du helst förbättra inom YA (högst 250 tecken) JAG SKULLE REKOMMENDERA YA SOM ARBETSGIVARE ÅT NÅGON JAG KÄNNER? (på en 10-gradig skala: 10=bäst, 0=sämst) avg: 7,07

17 54, YA :00 / :s bilaga: NPS NPS-index, Net Promotor Score år 2015 Faktum är att rekommendationer från någon du litar på rankas mycket högt och kan avgöra dina köpbeslut. Detta faktum har lett till att ett nytt index har utvecklats: Net Promotor Score, NPS-index. Man får fram indexet genom att fråga kunder: Skulle du rekommendera denna vara eller tjänst till någon du känner?. Svaret ges på en skala 0-10 där 0 anger nej, absolut inte och 10 ja, i högsta grad. Den som svarar i intervallet 0-6 är en detractor till varan eller tjänsten och räknas således som motståndare. Den som svarar 7 eller 8 är neutral och räknas inte med i detta index. Den som svarar 9 eller 10 är promotor och kommer att fungera som en ambassadör och rekommendera varan eller tjänsten till vänner och bekanta. För att räkna fram index utgår man ifrån antalet promotors och minskar det med antalet detractors och dividerar skillnaden med det totala antalet tillfrågade. Jag anser att detta index är mycket användbart för i stort sett alla typer av verksamhet. Om du har högt NPSindex har du kunder som tycker om dig och är villiga att rekommendera din vara eller tjänst. Utdrag från boken Det biologiska ledarskapet av Thomas Lundqvist, 2008 Yrkesakademin i Österbotten NPS-index = (33 47) / 149 = - 9,4 % Jämförelser: 2015 (33 47) / 149 = - 9,4 % 33 ambassadörer = 22,1% 47 motståndare = 31,5 % 69 neutrala = 46,3 % (41-24)/219 =8% (57-53)/229 =1,7% (24-90)/188= -35,1% (29 67) / 153 = - 24,8% 41 ambassadörer = 19% 57 ambassadörer =25% 24 ambassadörer=13% 29 ambassadörer=19,0% 24 motståndare = 11% 53 motståndare =23% 90 motståndare=48% 67 motståndare=43,8% 154 neutrala = 70% 119 neutrala = 52% 74 neutrala=39% 57 neutrala=37,3% /CM

18 54, YA :00 / :s bilaga: Antal svar medeltal rek 2015 PERSONALENKÄTEN 2015 Antal svar, medeltal per resultaenhet Område 1. Teknik, IKT, Handel och logistik (Närpes) 2. Teknik och energi (Vasa, Jakobstad) 3. Naturbruk + skollägenhet (Vasa) 4. Välfärd och service, Matbespisning - läroplansbaserad utbildning (Vasa, Närpes) 5. Välfärd och kultur - läroplansbaserad utbildning (Pedersöre, Jakobstad) 6. Välfärd och service - fristående- och tilläggsutbildning 7. Språk- och vägledningscenter (Jakobstad, Vasa) Inkomna svar Medeltal *) Skala 1-4 Rekommendation **) Skala ,14 6, ,99 6, ,28 7, ,04 6, ,50 8, ,41 8, ,10 6,53 8. Utvecklings- och näringslivscenter 13 2,93 6,69 9. Studie- och antagningsbyrå, Internat 11 3,20 8, YA-administration (rektor, bitr.rektorer, utbildningschefer, utvecklingschef, byråchef, rektorssekreterare) 10 3,45 8,60 Totalt 149 3,16 Mål: 3,10 7,07 Svarsprocent: År 2015: 64,0% (149/233) År = 66,6%, År 2011 = 71,6%, År 2013 = 65,5%, År 2014 = 60,1% **) Rekommendation: Jag skulle rekommendera YA! som arbetsgivare åt någon jag känner (skala 1-10) /CM

19 55, YA :00 YA: 19/2015 Fördelning av nybörjarplatserna för den grundläggande yrkesutbildningen 2016 Rektor Maria Slotte Enligt undervisnings- och kulturministeriets förslag från den 27 mars 2013 kommer Yrkesakademins studieplatser inom den grundläggande yrkesutbildningen att minskas med 55 platser fram till Under period kommer även den statliga finansieringen att åtstramas. För att skapa förutsättningar för en långsiktig planering och bärbarhet i YA:s ekonomi uppdateras prognosen på YAs kvoter för såväl ungdomssom vuxenutbildningen kontinuerligt. Denna prognos ligger nu till grund för fördelningen av nybörjarplatserna för den grundläggande yrkesutbildningen Ledningsgruppen behandlade förslaget till fördelningen nybörjarplatser för den grundläggande yrkesutbildningen Rektor Maria Slottes förslag: Direktionen godkänner förslaget gällande fördelningen av nybörjarplatserna för den grundläggande yrkesutbildningen för Beslut:

20 55, YA :00 / :s bilaga: Nybörjarplatser 2016 Nybörjarplatser inom Yrkesakademin i Österbotten 2016 (Grundexamina, grundplatsfinansierade) UTBILDNINGSOMRÅDE STUDIEOMRÅDE våren hösten Enhet där Examen utb. ges Utbildningsområdet teknik och kommunikation Maskin-, metall- och energiteknik Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen ungdomspl 14 Vasa KO för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen ungdomspl 16 Närpes KO för tillverkningsteknik, plåtslagare-svetsare Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen vux, fri 12 Närpes/Vasa KO för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker KO för tillverkningsteknik, plåtslagare-svetsare Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen vux, fri 8 Närpes/Vasa KO för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker KO för tillverkningsteknik, plåtslagare-svetsare Fordons- och transportteknik 0 40 Gr.ex. inom bilbranschen ungdomspl 16 Vasa KO för bilteknik, fordonsmekaniker Grundexamen i logistik ungdomspl 24 Närpes KO för transportservice, chaufför KO för transportservice, kombinationsfordonsförare KO för transportservice, busschaufför El- och automationsteknik 0 36 Gr.ex. inom elbranschen ungdomspl 24 Vasa elmontör automationsmontör Gr.ex. inom elbranschen vux, fri 12 Vasa elmontör automationsmontör Arkitektur och byggande 0 40 Gr.ex. inom byggnadsbranschen ungdomspl 16 Vasa KO för husbyggnad, husbyggare Gr.ex. inom byggnadsbranschen ungdomspl 12 Närpes KO för husbyggnad, husbyggare Gr.ex. inom husteknik ungdomspl 12 Vasa KO för rörmontering, rörmontör Process-, kemi- och materialteknik Gr.ex. inom ytbehandlingsbranschen ungdomspl 12 Vasa KO för ytbehandling inom byggbranschen, målare Gr.ex. inom ytbehandlingsbranschen vux, fri 10 Vasa KO för ytbehandling inom byggbranschen, målare KO för ytbehandling inom byggbranschen, golvläggare KO ytbehandling av metallprodukter, ytbehandlare KO för ytbehandling av trävaror, ytbehandlare Gr.ex. inom tapetsering och inredning vux, fri 12 KO för inredning, inredare Det naturvetenskapliga området 0 22 Databehandling 0 22 Gr.ex. i informations- och kommunikationsteknik ungdomspl 10 Närpes KO för programmering, datanom Gr.ex. i informations- och kommunikationsteknik vux, fri 12 Vasa KO för programmering, datanom KO för mikrostöd, datanom Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 0 26 Företagsekonomi och merkonom 0 26 Gr. ex. i företagsekonomi ungdomspl 10 Närpes KO för kundbetjäning och försäljning, merkonom KO för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Gr. ex. i företagsekonomi vux, fri 16 Närpes KO för kundbetjäning och försäljning, merkonom KO för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Utbildningsområdet turism-, kosthåll- och ekonomibranschen 4 16 Inkvarterings- och kosthållsbranschen 4 16 Gr.ex. inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen ungdomspl 12 Vasa KO för kock, kock Gr.ex. inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen vux, fri 4 Vasa KO för kock, kock KO för kundservitör, servitör Gr.ex. inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen vux, fri 4 Vasa KO för kock, kock KO för kundservitör, servitör Utbildningsområdet social-, hälso- och idrottsområdet Skönhetsområdet 0 28 Gr.ex. inom hårbranschen ungdomspl 16 Vasa frisör Gr.ex. inom hårbranschen vux, fri 12 Vasa frisör Social- och hälsoområdet (gemen program) KO för akutvård, närvårdare KO för rehabilitering, närvårdare KO för vård och fostran av barn och unga, närvårdare KO för mentahälsoarbete och -missbrukarvård, närvårdare KO för sjukvård och omsorg, närvårdare KO för munhälsovård, närvårdare KO för handikappomsorg, närvårdare KO för äldreomsorg, närvårdare Närpes Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen ungdomspl 14 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri 16 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri (inv) 12 H:\Direktion\Nybörjarplatser 2016

21 55, YA :00 / :s bilaga: Nybörjarplatser 2016 Nybörjarplatser inom Yrkesakademin i Österbotten 2016 (Grundexamina, grundplatsfinansierade) UTBILDNINGSOMRÅDE STUDIEOMRÅDE våren hösten Enhet där Examen utb. ges Kompetensområden Vasa Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen ungdomspl 40 Externa till kompetensområde 5 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri 16 Kompetensområde för akutvård vux, fri 10 Kompetensområden 6 Kompetensområden Pedersöre Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen ungdomspl 40 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri 16 Kompetensområde vux, fri 9 Kompetensområde Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri (inv) 12 Utbildningsområdet naturbruk och miljö 0 56 Lantbruk 0 24 Gr.ex. inom lantbruksbranschen ungdomspl 12 Vasa KO för lantbruksteknololgi, landsbygdsföretagare Gr.ex. inom lantbruksbranschen vux, fri 12 Vasa KO för lantbruk, landsbygdsföretagare Skogsbruk 0 16 Gr.ex. inom skogsbranschen ungdomspl 16 Vasa KO för körning av skogsmaskiner, skogsmaskinsförare Trädgårdsskötsel 0 16 Gr.ex. i trädgårdsskötsel vux, fri 16 Vasa KO för trädgrådsproduktion, trädgårdsmästare KO för grönsektorn, trädgårdsmästare KO för blomster- och trädgårdshandel, trädgårdsmästare Utbildningsområdet kultur 0 26 Musik 0 14 Gr.ex. inom musik ungdomspl 10 Jakobstad KO för musik, musiker Gr.ex. inom musik studentpl 4 Jakobstad KO för musik, musiker Mediekultur och informationsvetenskaper 0 12 Gr.ex. inom visuell framställning ungdomspl 10 Jakobstad KO för bild- och mediekonst, bildartesan Gr.ex. inom visuell framställning studentpl 2 KO för bild- och mediekonst, bildartesan Handledande utbildning för den grundläggande yrkesutbildningen 0 64 Utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning H:\Direktion\Nybörjarplatser 2016

22 56, YA :00 YA: 12/2015 Anhållan om deltidspension/käld Rektorsassistent Anette Railio David Käld har inkommit med en anhållan om att få övergå till deltidarsarbete pga. deltidspension från och med Käld är anställd som lektor i yrkesämnen (UKTA del C bilaga 4) och han har undervisning nom bilbranschen. Arbetsdelen efter skulle bli 70 %. Enligt YA:s instruktion 28 är det direktionen som fattar beslut gällande pension för lektorer. Rektor Maria Slottes förslag: Direktionen beviljar David Käld deltidsarbete pga. deltidspension från och med Arbetsdelen från och med detta datum är 70 %. Beslut:

23 56, YA :00 / :s bilaga: Anhållan om deltid Käld

24 57, YA :00 Information, meddelanden och initiativ 57.1 Ur rektors kalender: AMKE, johdon foorumi Möte om AKTA-lönejusteringar 27.4, 11.5 Ledningsgruppens möte 28.4, 13.5 Samkommunens ledningsgrupp 4.5 Klasskampen, studerandetävling Campus Kungsgården 5.5 Auditeringsbesök av Nationella centret för utbildningsutvärdering 6.5 TaitajaMästare-tävlingarna i Åbo 7.5 Besök från kommunförbundet 11.5 Nyinvigning av TE-byrån Resultat från TaitajaMästare-tävlingarna 2015 YA fick toppresultat i TaitajaMästare-tävlingarna i Åbo. Av våra finalister vann studerande Martina Kung och Linnea Ravald från enheten i Pedersöre guld i grenen närvårdare och datanomstuderande Adrian Grannas från enheten i Närpes silver i grenen produktion av webbsidor Ekonomiarbetsgrupp YAs ledningsgrupp tillsatte en ekonomiarbetsgrupp bestående av följande personer: Rektor Maria Slotte, biträdande rektor Boris Ståhl, biträdande rektor Linda Öhman, utvecklingschef Kenneth Heimdahl, utbildningskoordinator Kenneth Sundlin, utbildningschef Brita Brännbacka-Brunell och YA ekonom Marina Nyman. Arbetsgruppens uppdrag är att utarbeta förslag till alternativa åtgärder och göra ekonomiska beräkningar som underlag för budgetarbetet 2016 samt att utveckla YAs ekonomiska verksamhetsförutsättningar på lång sikt. Sakkunniga kallas in vid behov. Direktionen informeras under arbetets gång. Arbetsgruppens uppdrag sträcker sig till Rektor Maria Slottes förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. Beslut:.

8617 Up för musiker 8618 Up för instrumentreparation 10098 Musikteknolog och musikteknologi 10099 Pianostämmare

8617 Up för musiker 8618 Up för instrumentreparation 10098 Musikteknolog och musikteknologi 10099 Pianostämmare 3193 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Bilaga Examen Utbildningsprogram Examensbenämning DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Grundexamen i teckenspråkshandledning 8619 Up för teckenspråkshandledning Grundexamen

Läs mer

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER Välkommen till Vuxenutbildningscentret! Idag är kompetensutveckling i form av utbildning eller personlig utveckling under ledning av en handledare eller coach

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2 PROTOKOLL Nummer 4 7.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - MN - WV Omedelbart Ordförande Föredragande

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Nybörjarplatser 2016 GE = Grundexamen KO = Kompetensområde Enheten i Jakobstad (Campus Allegro) Bildartesan Musiker GE i visuell framställning GE

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA FRÅN 1.8.2006 NYA BEGRÄNSNINGAR FÖR ORDNANDE AV GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA FRÅN 1.8.2006 NYA BEGRÄNSNINGAR FÖR ORDNANDE AV GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING datum 15.9.2006 dnr 423/530/2006 Anordnare av yrkesutbildning YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA FRÅN 1.8.2006 NYA BEGRÄNSNINGAR FÖR ORDNANDE AV GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Undervisningsministeriet har genom

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA FR.O.M

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA FR.O.M 658 Nr 216 BILAGA YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA FR.O.M. 1.8.2001 Examen Utbildningsprogram Examensbenämning NATURBRUK Grundexamen inom lantbruksbranschen 8580 Up för lantbruk 10104 Landsbygdsföretagare 8581

Läs mer

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Läroanstaltens namn Ifyllarens släktnamn Ifyllarens förnamn Telefon t.ex. 015-12345678 Telefax t.ex. 015-12345678 Datum

Läs mer

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 1 Namn och verksamhetsorter Läroanstaltens namn är Yrkesakademin i Österbotten. Verksamhet bedrivs inom samkommunens

Läs mer

EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING. Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom

EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING. Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom 4698 Bilaga EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET FRITIDSVERKSAMHET OCH UNGDOMSARBETE för specialhandledare av barn och ungdom SPRÅKVETENSKAPER

Läs mer

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2016 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa Sida 1 Sammanträdestid: 30.8.2017 kl. 10.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 15 Paragrafer: 15-21 Underskrifter:

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 11.2.2013 Nr 2 Tid Måndagen den 11.2.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

Undervisningsministeriets förordning

Undervisningsministeriets förordning 1806 Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina Given i Helsingfors den 7 juni 2006 I enlighet med undervisningsministeriets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 04/2009 Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 27.04.2009 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2009 Tid: 27.4.2009 kl. 15.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, kulturenheten Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 september 2014 768/2014 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

Grundexamen inom byggnadsbranschen

Grundexamen inom byggnadsbranschen Grundexamen inom byggnadsbranschen GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN Up för husbyggnad Lektor i yrkesämnen Sune Nybacka 06-324 26 30 / 040-749 34 01 sune.nybacka@yrkesakademin.fi Husbyggare Avdelningschef

Läs mer

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30 Protokoll 2014.09.08 Styrelsemöte 9/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.30 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari

Läs mer

Styrelsemöte Protokoll 6/2016

Styrelsemöte Protokoll 6/2016 Föredragningslista 18.05.2016 71 Inledning 72 Kallelse och beslutförhet 73 Val av protokolljusterare för dagens möte 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Information från polismyndigheten Läroplan

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015

Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015 Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015 Närvårdare Social och hälsovård * Den som gått utbildningen blir närvårdare. * De två första åren består av gemensamma grundstudier. *

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

Styrelsen 06 2011 PROTOKOLL 14.6.2011

Styrelsen 06 2011 PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsen 06 2011 PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsen 14.06.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 6/2011 Tid: 14.6.2011 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 14:00 Sammanträdesplats: Serviceenhet Flätan, Trädgårdsgatan 19 a, Åbo Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 39 Sammankallande och beslutförhet 40 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 41 ÅHS avtal - uppsägning 42 Konfidentiellt

Läs mer

Gymnasiets arbetsmiljö

Gymnasiets arbetsmiljö Gymnasiets arbetsmiljö klipp inte alls i hög grad Arbetssätt 1 1 2 3 4 5 6 101 Respekteras varje människas egenvärde? 101 t.ex. jämställdhet, kulturer, oliktänkande 102 Har ni ett demokratiskt arbetssätt?

Läs mer

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 04 2010 Protokoll 22..04.2010 Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10 Tid: 22.04.2010 kl. 14.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Sida 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats kl.16.00 De Gamlas Hem Beslutande Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Suppleanter:

Läs mer

Ett självklart val! UTBILDNING FÖR UNGA 2014

Ett självklart val! UTBILDNING FÖR UNGA 2014 Ett självklart val! UTBILDNING FÖR UNGA 2014 2 INNEHÅLL // sidan // Enheten i Jakobstad Musiker Bildartesan 4 Nybörjarplatser 2014 Ansökan 21 22 Enheten i Pedersöre Närvårdare Enheten i Vasa Verkstadsmekaniker

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

BILAGA. Specialyrkesexamen i mångsidig användning av skog

BILAGA. Specialyrkesexamen i mångsidig användning av skog 1439 BILAGA NATURBRUK LANTBRUK för hästtränare för kreaturskötsel för hovslagare i naturenlig produktion för lantbruksmaskinmontör inom renhushållning för ridlärare för seminolog för odlare för farmarmästare

Läs mer

Bilaga, yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina enligt utbildningsområden

Bilaga, yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina enligt utbildningsområden Bilaga, yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina enligt utbildningsområden YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA ENLIGT UTBILDNINGSOMRÅDEN DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Grundexamen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING Klassificeringen används vid insamling av uppgifter om undervisningstimmar i utbildning för vuxna som inte

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Äntligen måndag! Nykarleby stads personalstrategi och jämställdhetsplan 2014-16 Innehållsförteckning Vision... 4 Mål och prioriteringar 2014 16... 5 Karriärcykeln i Nykarleby... 8 Arbetsverktyg för att

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

ANSÖKAN. Datum. Utbildningsanordnarens namn Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post:

ANSÖKAN. Datum. Utbildningsanordnarens namn Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post: ANSÖKAN Datum UTBILDNINGSANORDNARENS ANSÖKAN OM ATT BLI ANORDNARE AV YRKESUTBILDNING OCH UTBILDNINGSCENTRUM SOM ORDNAR UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Adress: Kontaktperson:

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 14 mars 2001 Nr 213 219 INNEHÅLL Nr Sidan 213 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 2 och 6 lagen om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 84 Sammankallelse och beslutfördhet 85 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 86 Skrivelse till ÅHS styrelse

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 6/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 6/2013 Måndag kl. 09.00 Optima, Hagagränd 3, Terjärv Beslutande Kenneth Holmgård,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen?

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen? Sida 1 1. Kön Besvarad av: 125 (100% ) Ej besvarad av: 0 (0% ) 1 Kvinna 56 (45%) 2 Man 69 (55%) 2. Ålder 1-29 3 (2% ) 2 30-39 26 (21%) 3 40-49 37 (30%) 4 50-59 36 (29%) 5 60-21 (17%) 3. Etnisk bakgrund

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K-3 14.4.2014 1 K Sammanträdestid: 14.4.2014 kl 18.30-19.05 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice ordf.

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer