-2, YA :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, YA 2015-05-22 09:00"

Transkript

1 -2, YA :00 Sammanträdestid: kl Sammanträdesplats: Campus Kungsgården A1010 Närvarande: Ordinarie Ersättare Ledamöter: Henrik Ingo, ordförande Karita Blom, viceordförande Sven-Erik Bernas Marianne Hakala Ann-Charlott Kjerp Stefan Kulp Jan Mitts Åsa Snickars Björn Öst Elof Granholm Viktor Kock Anita Ismark Peter Grannas Bo Kronqvist Carola Bengs-Lattunen Emilia Pensar Johanna Borg Ing-Marie Björkstrand Studerandes representanter: Jenni Reunanen Charlotte Sabel Alexander Westerlund Johanna Skrifvars Lärarkårens representant: Göran Östberg David Käld Personalens representant: Carina Storhannus Johanna Lindholm Styrelsens representant: Roger Eriksson Henrik Antfolk Föredragande: Maria Slotte rektor Sekreterare: Anette Railio rektorsassistent Sakkunniga: Projektplanerare Johanna Björkholm Kvalitetschef Carina Mattsson Paragrafer: Underskrifter: HENRIK INGO Henrik Ingo Ordförande ANETTE RAILIO Anette Railio Sekreterare

2 51, YA :00 Mötets öppnande samt konstaterande av laglighet och beslutförhet Kallelse och föredragningslistan har utsänts Möteskallelsen skall enligt förvaltningsstadgan sändas senast fem dagar före mötet till ledamöterna och ersättarna samt till övriga som har närvarorätt eller -plikt. Direktionen är beslutför då över hälften av ledamöterna är närvarande. Förslag: Ordförande konstaterar nträdets lagenlighet och beslutförhet. Beslut:

3 52, YA :00 Val av protokolljusterare Enligt SÖF:s förvaltningsstadga 29 justeras protokoll på det sätt organet besluter, antingen genast eller vid följande nträde eller av två för varje gång valda protokolljusterare. Godkänner protokolljusterarna inte protokollet skall detta justeras vid följande möte. Enligt direktionens beslut är direktionens protokoll framlagda till påseende sju dagar efter nträdet vid Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, VASA. Förslag: Direktionen utser till Karita Blom och Sven-Erik Bernas till protokolljusterare. Beslut:

4 53, YA :00 Historia om Campus Kungsgården Rektor Maria Slotte, projektplanerare Johanna Björklund Samkommunen och alla huvudansvarsområden har en central målsättning i budgeten för år 2015 om utvecklandet av produktpaket och tjänster som synliggör det historiska landskapet och de historiska händelserna kring Kungsgården och Korsholms slottsvallar. Målet är att bygga ett s.k kulturpaket som kan användas i undervisningen inom YA och att med hjälp av olika tjänster synliggöra de historiska händelserna kring Kungsgården och Korsholms slottsvallar. FD Johanna Björkholm har anställts för perioden 16 mars-3 juli 2015 för att ta fram basmaterial om historien. Uppdraget ska utmynna i en projektplan som kan användas för att söka projektmedel för ändamålet. Björklund presenterar historiska material som har framkommit i arbetet i nuläget. Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom och ger vägkost i det fortsatta arbetet. Beslut:

5 54, YA :00 YA: 18/2015 Resultat av undersökning av personalens välmående och tillfredsställelse, våren 2015 Kvalitetschef Carina Mattsson YA har genomfört enkätundersökning av personalens välmående och tillfredsställelse under tiden Dylika undersökningar har skett vartannat år inom YA. Fr.o.m. år 2014 görs undersökningen varje år. Svarsprocenten och medeltal under åren : År Svarsprocent Medeltal (skala 1-4) ,0% 3, ,1% 3, ,5% 2, ,6% 3, ,6% 2,86 Resultat år 2015 i jämförelse med tidigare år: Undersökning av personalens tillfredsställelse och välmående Resultat Arbetsklimat 2,84 3,13 3,22 3,27 3,31 Arbetsförhållande 2,91 3,04 2,97 3,09 3,17 Arbetsuppgifter 2,86 2,99 2,88 2,92 3,08 Samarbete 2,89 3,11 2,75 2,77 2,89 Ledarskap 2,83 3,04 2,93 3,01 3,09 Anställningsvillkor 2,76 2,91 2,82 2,80 2,98 Jäml ikhet 3,20 3,38 3,25 3,36 3,43 Verksamhet 2,31 2,96 2,85 2,97 3,03 Samhälle 3,14 3,35 3,12 3,25 3,40 Miljö 3,42 3,53 Medeltal 2,86 3,07 2,97 3,07 3,16 skala 1-4 Jag skulle rekommendera YA! som arbetsgivare åt någon jag känner 7,54 7,35 5,82 6,20 7,07 skala 0-10 NPS värde 8,00 % 1,70 % -35,10 % -24,80 % -9,40 % Svarsprocent 66,60 % 71,60 % 65,50 % 60,10 % 64,00 %

6 54, YA :00 YA: 18/2015 Tidtabell för behandling av resultat från personalenkäten 2015: Aktivitet Tidtabell Undersökning Resultatbehandling i Digium Maj 2015 (kvalitets- och miljötjänster Sammanfattning till YA:s ledningsgrupp (totalt för YA) Presentation till direktionen Juni 2015 Resultat till utbildningschefer, Juni 2015 utvecklingschef, byråchef Utbildningschef, utvecklingschef, byråchef väljer ut 2-3 förbättringsområden. Augusti 2015 Rapporteras till YA-LG i augusti 2015 Uppföljning av förbättringsområden sker December 2015 läsåret Handlings- och åtgärdsplaner uppgörs. Mellanrapport till bitr.rektor och kvalitetschef i december YA-LG behandlar vidtagna åtgärder i Mars 2016 mars 2016 Ny undersökning April 2016 Förslag: Direktionen antecknar resultatet för kännedom och fastställer tidtabellen med nämnda aktiviteter. Beslut:

7 54, YA :00 / :s bilaga: Genomsnittstabell 2015 YA! Personalenkät, våren 2015 Genomsnittstabell, N=149, Publicerad: Alla svaranden Arbetsklimat och arbetsgemenskap 3,31 Jag trivs med mitt arbete. 3,41 Mitt arbete är uppskattat. 2,99 Vi har en god gemenskap. 3,38 Jag har stöd av mina medarbetare. 3,44 Jag ger uppmuntran åt mina medarbetare. 3,48 Känsliga frågor och konflikter hanteras på ett balanserat sätt. 2,76 Jag känner mig inte mobbad. 3,68 Arbetsförhållande 3,17 Jag hanterar förändringar i mitt arbete på ett positivt sätt. 3,30 Inom min resultatenhet finns tillräckligt med kompetens för att klara av arbetsuppgifterna. 3,56 Jag upplever att arbetarskyddet fungerar bra. 3,27 Jag upplever att risker och nära på situationer hanteras effektivt. 3,26 Jag har inte upplevt hot om våld i min arbetssituation. 3,75 Jag upplever ingen långvarig stress. 2,67 Jag känner till samkommunens handlingsplan för tidigt ingripande och stöd och uppföljning vid sjukfrånvaro. 2,77 Vi har fungerande och ändamålsenliga arbetsutrymmen. 2,90 Våra IT-verktyg (program, applikationer, kommunikationsutrustning etc) stöder mitt arbete väl. 3,08 Jag hittar den information som jag söker på intranätet. 3,17 Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter 3,08 Det finns tydliga målsättningar för mitt arbete. 3,21 Jag är väl förtrogen med mina arbetsuppgifter. 3,64 Jag har tillräckligt med tid för planering och utveckling av min resultatenhet/mitt arbete. 2,66 Arbetsuppgifterna är ändamålsenligt planerade. 2,93 I mitt arbete har jag möjlighet att använda all min kompetens. 3,13 Det finns tillräckligt med möjligheter till kompetensutveckling. 2,91 Samarbete och påverkningsmöjligheter 2,89 Mina er beaktas på arbetsplatsen. 2,98 Den interna informationen fungerar. 2,77 Vi har en aktiv kommunikation på arbetsplatsen. 2,91 Ledarskap 3,09 Introduktion och arbetshandledning fungerar bra. 2,98 Jag får stöd och uppmuntran av min närmaste förman. 3,28 Jag ger stöd och uppmuntran åt min närmaste förman. 3,23 Jag anser att min närmaste förman är en god ledare. 3,40 Jag har min närmaste förmans stöd i att förverkliga planer och uppnå målsättningar. 3,39 Möten är välförberedda och genomförs effektivt. 3,13 Enskilda utvecklingssamtal genomförs på ett bra sätt. 3,02 Grupputvecklingssamtalen genomförs årligen inom min resultatenhet. 2,62 YA! har en inspirerande vision. 2,89 YA! har en bra policy. 2,93 Anställningsvillkor och löner 2,98 Jag får en rättvis ersättning för mitt arbete i relation till de krav arbetet ställer. 2,81 Mina anställningsvillkor är goda. 3,15 Jämställdhet och likabehandling 3,43 Jag blir rättvist behandlad på min arbetsplats. 3,32 Jag blir respekterad och uppskattad i min arbetsgemenskap. 3,48 Jag anser att vi behandlar alla jämlikt på arbetsplatsen (oberoende ålder, kön, härkomst, religion eller sexuell läggning m.m) Jag tror att män och kvinnor behandlas lika vid lönesättning. 3,50 YA:s verksamhet och verksamhetsprocesseri detta kapitel besvarar du de påståenden som du önskar ha en om. Jag känner väl till de tjänster YA! kan erbjuda våra kunder och intressenter. 3,10 N=149 3,42 3,03

8 54, YA :00 / :s bilaga: Genomsnittstabell 2015 Jag är delaktig i arbetet med att utveckla YA:s verksamhet. 2,98 YA! har en väl fungerande administration. 2,65 Jag är väl förtrogen med YA:s processer och hur dessa förbättras och utvecklas. 2,73 Nivån på YA:s utbildningar är god. 2,94 Inom min resultatenhet är examensgrunderna uppdaterade och används för att styra verksamheten. 3,54 Det är lätt att överblicka hela YA:s utbildningsverksamhet. 2,66 Jag känner till YA:s verksamhetsmål (verbala målen). 3,05 Jag känner till resultatenhetens verksamhetsresultat. 3,07 Jag känner till faktorer som påverkar YA:s framgång. 3,12 Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med kvalitet. 3,04 Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med miljöledning. 3,02 Jag känner väl till våra kundgrupper. 3,32 Våra utbildningar uppfyller våra kunders/köpares krav och förväntningar. 2,96 Jag är delaktig i marknadsföringen av YA!. 3,25 I vår verksamhet tillämpar vi det senaste inom yrkespedagogiken. 2,90 Samarbetet med arbetskraftsbyåerna på YA:s verksamhetsområde fungerar bra. 3,09 Samarbetet med TE-centralen fungerar bra. 3,04 Samarbetet med arbets-/näringslivets företag, organisationer, föreningar etc. fungerar bra. 3,31 Samhälleliga aktiviteter 3,40 Jag känner att jag har arbetsgivarens stöd för aktivt deltagande i förenings- och samhällsaktiviter. 3,11 YA! har en viktig roll i regionen. 3,72 Samkommunen SÖFUK har en viktig roll i regionen. 3,38 Miljö 3,53 YA! fokuserar på hållbar utveckling 3,28 Jag följer enhetens anvisningar för avfallshantering 3,72 Miljömedvetenhet är viktig för mig 3,69 Jag anser att vi tar miljöansvar på arbetsplatsen 3,44 Sammanfattning 3,16 1,00 1,74 1,75 2,49 2,50 3,24 3,25 4,00

9 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 YA! Personalenkät, våren 2015 Sammanfattning, N=149, Publicerad: Jämförelsegrupp: Alla svaranden Kön Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Kvinna 83 55,70% 2. Man 66 44,30% Totalt 149 Jag arbetar vid enheten i Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Vasa 97 65,10% 2. Närpes 32 21,48% 3. Pedersöre 9 6,04% Jakobstad (Campus Allegro) Jakobstad (Sofiedahlsgatan) 4 2,68% 7 4,70% Totalt 149 Jag arbetar inom Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. utbildning för unga 76 51,01% 2. utbildning för vuxna 54 36,24% 3. stödtjänster 12 8,05% 4. administrativa uppgifter Totalt 22 14,77% Jag arbetar inom

10 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Teknik, Närpes 8 5,37% 2. IKT och Handel 4 2,68% 3. Logistik 5 3,36% Teknik och energi, Vasa och Jakobstad Bygg och trä (BT), Vasa 18 12,08% 7 4,70% 6. Naturbruk 13 8,72% 7. Skollägenheten 2 1,34% 8. Välfärd och service (läroplansbaserad utbildning), Vasa och Närpes 16 10,74% 9. Välfärd, Pedersöre 6 4,03% 10. Kultur, Jakobstad 4 2,68% Välfärd och service (fristående- och tilläggsutbildning) Språk- och vägledningscenter Utvecklings- och näringslivscenter Studie- och antagningsbyrån Internat, Vasa och Närpes Matservering, Vasa och Närpes Administration (rektor, bitr.rektorer, utbildningschefer, utvecklingschef, byråchef, rektorssekreterare) 10 6,71% 19 12,75% 13 8,72% 9 6,04% 2 1,34% 3 2,01% 10 6,71% Totalt 149 Arbetsklimat och arbetsgemenskap Jag trivs med mitt arbete. (avg: 3,41) Mitt arbete är uppskattat. (avg: 2,99) Vi har en god gemenskap. (avg: 3,38) Jag har stöd av mina medarbetare. (avg: 3,44) Jag ger uppmuntran åt mina medarbetare. (avg: 3,48) Känsliga frågor och konflikter hanteras på ett balanserat sätt. (avg: 2,76) Jag känner mig inte mobbad. (avg: 3,68) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt

11 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Totalt 48% 38% 11% 3% Jag tar del av information på Intranet Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Aldrig 2 1,34% 2. Sporadiskt 19 12,75% 3. 1 gång/vecka 22 14,77% gånger/vecka 47 31,54% 5. Dagligen 59 39,60% Totalt 149 Arbetsförhållande Jag hanterar förändringar i mitt arbete på ett positivt sätt. (avg: 3,30) Inom min resultatenhet finns tillräckligt med kompetens för att klara av arbetsuppgifterna. (avg: 3,56) Jag upplever att arbetarskyddet fungerar bra. (avg: 3,27) Jag upplever att risker och nära på situationer hanteras effektivt. (avg: 3,26) Jag har inte upplevt hot om våld i min arbetssituation. (avg: 3,75) Jag upplever ingen långvarig stress. (avg: 2,67) Jag känner till samkommunens handlingsplan för tidigt ingripande och stöd och uppföljning vid sjukfrånvaro. (avg: 2,77) Vi har fungerande och ändamålsenliga arbetsutrymmen. (avg: 2,90) Våra IT-verktyg (program, applikationer, kommunikationsutrustning etc) stöder mitt arbete väl. (avg: 3,08) Jag hittar den information som jag söker på intranätet. (avg: 3,17) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 43% 37% 14% 6% Totalt Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter Det finns tydliga målsättningar för mitt arbete. (avg: 3,21) Jag är väl förtrogen med mina arbetsuppgifter. (avg: 3,64) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt

12 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Jag har tillräckligt med tid för planering och utveckling av min resultatenhet/mitt arbete. (avg: 2,66) Arbetsuppgifterna är ändamålsenligt planerade. (avg: 2,93) I mitt arbete har jag möjlighet att använda all min kompetens. (avg: 3,13) Det finns tillräckligt med möjligheter till kompetensutveckling. (avg: 2,91) Totalt 38% 37% 18% 6% HälsotillståndJag tycker att min hälsa är Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Mycket god 39 26,35% 2. Ganska god 84 56,76% 3. Medelmåttig 21 14,19% 4. Ganska dålig 3 2,03% 5. Mycket dålig 1 0,68% Totalt 148 Min företagshälsovårdare finns i Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Sydmedi, Närpes 32 21,62% 2. Terveystalo, Vasa 96 64,86% 3. Jakobstads arbetshälsovårdsförening r.f ,51% Totalt 148 Jag tycker att företagshälsovården fungerar Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Mycket bra 62 44,93% 2. Ganska bra 57 41,30% 3. Medelmåttligt 14 10,14% 4. Ganska dåligt 4 2,90% 5. Mycket dåligt 1 0,72% Totalt 138 Jag nyttjar samkommunens förmåner Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. TYKY +sedlar ,60% Subventionerade teaterbesök på WT Personalrabatter på förlaget Scriptums böcker Övriga erbjudanden inom samkommunen 6 5,04% 0 0,00% 4 3,36% Totalt 119 Samarbete och påverkningsmöjligheter

13 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Mina er beaktas på arbetsplatsen. (avg: 2,98) Den interna informationen fungerar. (avg: 2,77) Vi har en aktiv kommunikation på arbetsplatsen. (avg: 2,91) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 29% 41% 21% 10% Totalt Ledarskap Introduktion och arbetshandledning fungerar bra. (avg: 2,98) Jag får stöd och uppmuntran av min närmaste förman. (avg: 3,28) Jag ger stöd och uppmuntran åt min närmaste förman. (avg: 3,23) Jag anser att min närmaste förman är en god ledare. (avg: 3,40) Jag har min närmaste förmans stöd i att förverkliga planer och uppnå målsättningar. (avg: 3,39) Möten är välförberedda och genomförs effektivt. (avg: 3,13) Enskilda utvecklingssamtal genomförs på ett bra sätt. (avg: 3,02) Grupputvecklingssamtalen genomförs årligen inom min resultatenhet. (avg: 2,62) YA! har en inspirerande vision. (avg: 2,89) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt YA! har en bra policy. (avg: 2,93) Totalt 38% 39% 16% 7% Anställningsvillkor och löner Jag får en rättvis ersättning för mitt arbete i relation till de krav arbetet ställer. (avg: 2,81) Mina anställningsvillkor är goda. (avg: 3,15) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 32% 42% 17% 9% Totalt Jämställdhet och likabehandling

14 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Jag blir rättvist behandlad på min arbetsplats. (avg: 3,32) Jag blir respekterad och uppskattad i min arbetsgemenskap. (avg: 3,48) Jag anser att vi behandlar alla jämlikt på arbetsplatsen (oberoende ålder, kön, härkomst, religion eller sexuell läggning m.m) (avg: 3,42) Jag tror att män och kvinnor behandlas lika vid lönesättning. (avg: 3,50) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 57% 31% 9% 3% Totalt YA:s verksamhet och verksamhetsprocesseri detta kapitel besvarar du de påståenden som du önskar ha en om. Jag känner väl till de tjänster YA! kan erbjuda våra kunder och intressenter. (avg: 3,10) Jag är delaktig i arbetet med att utveckla YA:s verksamhet. (avg: 2,98) YA! har en väl fungerande administration. (avg: 2,65) Jag är väl förtrogen med YA:s processer och hur dessa förbättras och utvecklas. (avg: 2,73) Nivån på YA:s utbildningar är god. (avg: 2,94) Inom min resultatenhet är examensgrunderna uppdaterade och används för att styra verksamheten. (avg: 3,54) Det är lätt att överblicka hela YA:s utbildningsverksamhet. (avg: 2,66) Jag känner till YA:s verksamhetsmål (verbala målen). (avg: 3,05) Jag känner till resultatenhetens verksamhetsresultat. (avg: 3,07) Jag känner till faktorer som påverkar YA:s framgång. (avg: 3,12) Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med kvalitet. (avg: 3,04) Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med miljöledning. (avg: 3,02) Jag känner väl till våra kundgrupper. (avg: 3,32) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt

15 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Våra utbildningar uppfyller våra kunders/köpares krav och förväntningar. (avg: 2,96) Jag är delaktig i marknadsföringen av YA!. (avg: 3,25) I vår verksamhet tillämpar vi det senaste inom yrkespedagogiken. (avg: 2,90) Samarbetet med arbetskraftsbyåerna på YA:s verksamhetsområde fungerar bra. (avg: 3,09) Samarbetet med TE-centralen fungerar bra. (avg: 3,04) Samarbetet med arbets-/näringslivets företag, organisationer, föreningar etc. fungerar bra. (avg: 3,31) Totalt 30% 48% 18% 4% Samhälleliga aktiviteter Jag känner att jag har arbetsgivarens stöd för aktivt deltagande i förenings- och samhällsaktiviter. (avg: 3,11) YA! har en viktig roll i regionen. (avg: 3,72) Samkommunen SÖFUK har en viktig roll i regionen. (avg: 3,38) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 56% 30% 11% 2% Totalt Jag deltar i föreningsverksamhet eller andra samhälleliga aktiviteter Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Ofta 64 43,24% 2. Någongång 75 50,68% 3. Aldrig 9 6,08% Totalt 148 Miljö YA! fokuserar på hållbar utveckling (avg: 3,28) Jag följer enhetens anvisningar för avfallshantering (avg: 3,72) Miljömedvetenhet är viktig för mig (avg: 3,69) Jag anser att vi tar miljöansvar på arbetsplatsen (avg: 3,44) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 59% 35% 5% 1% Totalt Vilka är YA:s bästa egenskaper (högst 250 tecken)

16 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Vad skulle du helst förbättra inom YA (högst 250 tecken) JAG SKULLE REKOMMENDERA YA SOM ARBETSGIVARE ÅT NÅGON JAG KÄNNER? (på en 10-gradig skala: 10=bäst, 0=sämst) avg: 7,07

17 54, YA :00 / :s bilaga: NPS NPS-index, Net Promotor Score år 2015 Faktum är att rekommendationer från någon du litar på rankas mycket högt och kan avgöra dina köpbeslut. Detta faktum har lett till att ett nytt index har utvecklats: Net Promotor Score, NPS-index. Man får fram indexet genom att fråga kunder: Skulle du rekommendera denna vara eller tjänst till någon du känner?. Svaret ges på en skala 0-10 där 0 anger nej, absolut inte och 10 ja, i högsta grad. Den som svarar i intervallet 0-6 är en detractor till varan eller tjänsten och räknas således som motståndare. Den som svarar 7 eller 8 är neutral och räknas inte med i detta index. Den som svarar 9 eller 10 är promotor och kommer att fungera som en ambassadör och rekommendera varan eller tjänsten till vänner och bekanta. För att räkna fram index utgår man ifrån antalet promotors och minskar det med antalet detractors och dividerar skillnaden med det totala antalet tillfrågade. Jag anser att detta index är mycket användbart för i stort sett alla typer av verksamhet. Om du har högt NPSindex har du kunder som tycker om dig och är villiga att rekommendera din vara eller tjänst. Utdrag från boken Det biologiska ledarskapet av Thomas Lundqvist, 2008 Yrkesakademin i Österbotten NPS-index = (33 47) / 149 = - 9,4 % Jämförelser: 2015 (33 47) / 149 = - 9,4 % 33 ambassadörer = 22,1% 47 motståndare = 31,5 % 69 neutrala = 46,3 % (41-24)/219 =8% (57-53)/229 =1,7% (24-90)/188= -35,1% (29 67) / 153 = - 24,8% 41 ambassadörer = 19% 57 ambassadörer =25% 24 ambassadörer=13% 29 ambassadörer=19,0% 24 motståndare = 11% 53 motståndare =23% 90 motståndare=48% 67 motståndare=43,8% 154 neutrala = 70% 119 neutrala = 52% 74 neutrala=39% 57 neutrala=37,3% /CM

18 54, YA :00 / :s bilaga: Antal svar medeltal rek 2015 PERSONALENKÄTEN 2015 Antal svar, medeltal per resultaenhet Område 1. Teknik, IKT, Handel och logistik (Närpes) 2. Teknik och energi (Vasa, Jakobstad) 3. Naturbruk + skollägenhet (Vasa) 4. Välfärd och service, Matbespisning - läroplansbaserad utbildning (Vasa, Närpes) 5. Välfärd och kultur - läroplansbaserad utbildning (Pedersöre, Jakobstad) 6. Välfärd och service - fristående- och tilläggsutbildning 7. Språk- och vägledningscenter (Jakobstad, Vasa) Inkomna svar Medeltal *) Skala 1-4 Rekommendation **) Skala ,14 6, ,99 6, ,28 7, ,04 6, ,50 8, ,41 8, ,10 6,53 8. Utvecklings- och näringslivscenter 13 2,93 6,69 9. Studie- och antagningsbyrå, Internat 11 3,20 8, YA-administration (rektor, bitr.rektorer, utbildningschefer, utvecklingschef, byråchef, rektorssekreterare) 10 3,45 8,60 Totalt 149 3,16 Mål: 3,10 7,07 Svarsprocent: År 2015: 64,0% (149/233) År = 66,6%, År 2011 = 71,6%, År 2013 = 65,5%, År 2014 = 60,1% **) Rekommendation: Jag skulle rekommendera YA! som arbetsgivare åt någon jag känner (skala 1-10) /CM

19 55, YA :00 YA: 19/2015 Fördelning av nybörjarplatserna för den grundläggande yrkesutbildningen 2016 Rektor Maria Slotte Enligt undervisnings- och kulturministeriets förslag från den 27 mars 2013 kommer Yrkesakademins studieplatser inom den grundläggande yrkesutbildningen att minskas med 55 platser fram till Under period kommer även den statliga finansieringen att åtstramas. För att skapa förutsättningar för en långsiktig planering och bärbarhet i YA:s ekonomi uppdateras prognosen på YAs kvoter för såväl ungdomssom vuxenutbildningen kontinuerligt. Denna prognos ligger nu till grund för fördelningen av nybörjarplatserna för den grundläggande yrkesutbildningen Ledningsgruppen behandlade förslaget till fördelningen nybörjarplatser för den grundläggande yrkesutbildningen Rektor Maria Slottes förslag: Direktionen godkänner förslaget gällande fördelningen av nybörjarplatserna för den grundläggande yrkesutbildningen för Beslut:

20 55, YA :00 / :s bilaga: Nybörjarplatser 2016 Nybörjarplatser inom Yrkesakademin i Österbotten 2016 (Grundexamina, grundplatsfinansierade) UTBILDNINGSOMRÅDE STUDIEOMRÅDE våren hösten Enhet där Examen utb. ges Utbildningsområdet teknik och kommunikation Maskin-, metall- och energiteknik Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen ungdomspl 14 Vasa KO för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen ungdomspl 16 Närpes KO för tillverkningsteknik, plåtslagare-svetsare Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen vux, fri 12 Närpes/Vasa KO för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker KO för tillverkningsteknik, plåtslagare-svetsare Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen vux, fri 8 Närpes/Vasa KO för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker KO för tillverkningsteknik, plåtslagare-svetsare Fordons- och transportteknik 0 40 Gr.ex. inom bilbranschen ungdomspl 16 Vasa KO för bilteknik, fordonsmekaniker Grundexamen i logistik ungdomspl 24 Närpes KO för transportservice, chaufför KO för transportservice, kombinationsfordonsförare KO för transportservice, busschaufför El- och automationsteknik 0 36 Gr.ex. inom elbranschen ungdomspl 24 Vasa elmontör automationsmontör Gr.ex. inom elbranschen vux, fri 12 Vasa elmontör automationsmontör Arkitektur och byggande 0 40 Gr.ex. inom byggnadsbranschen ungdomspl 16 Vasa KO för husbyggnad, husbyggare Gr.ex. inom byggnadsbranschen ungdomspl 12 Närpes KO för husbyggnad, husbyggare Gr.ex. inom husteknik ungdomspl 12 Vasa KO för rörmontering, rörmontör Process-, kemi- och materialteknik Gr.ex. inom ytbehandlingsbranschen ungdomspl 12 Vasa KO för ytbehandling inom byggbranschen, målare Gr.ex. inom ytbehandlingsbranschen vux, fri 10 Vasa KO för ytbehandling inom byggbranschen, målare KO för ytbehandling inom byggbranschen, golvläggare KO ytbehandling av metallprodukter, ytbehandlare KO för ytbehandling av trävaror, ytbehandlare Gr.ex. inom tapetsering och inredning vux, fri 12 KO för inredning, inredare Det naturvetenskapliga området 0 22 Databehandling 0 22 Gr.ex. i informations- och kommunikationsteknik ungdomspl 10 Närpes KO för programmering, datanom Gr.ex. i informations- och kommunikationsteknik vux, fri 12 Vasa KO för programmering, datanom KO för mikrostöd, datanom Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 0 26 Företagsekonomi och merkonom 0 26 Gr. ex. i företagsekonomi ungdomspl 10 Närpes KO för kundbetjäning och försäljning, merkonom KO för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Gr. ex. i företagsekonomi vux, fri 16 Närpes KO för kundbetjäning och försäljning, merkonom KO för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Utbildningsområdet turism-, kosthåll- och ekonomibranschen 4 16 Inkvarterings- och kosthållsbranschen 4 16 Gr.ex. inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen ungdomspl 12 Vasa KO för kock, kock Gr.ex. inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen vux, fri 4 Vasa KO för kock, kock KO för kundservitör, servitör Gr.ex. inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen vux, fri 4 Vasa KO för kock, kock KO för kundservitör, servitör Utbildningsområdet social-, hälso- och idrottsområdet Skönhetsområdet 0 28 Gr.ex. inom hårbranschen ungdomspl 16 Vasa frisör Gr.ex. inom hårbranschen vux, fri 12 Vasa frisör Social- och hälsoområdet (gemen program) KO för akutvård, närvårdare KO för rehabilitering, närvårdare KO för vård och fostran av barn och unga, närvårdare KO för mentahälsoarbete och -missbrukarvård, närvårdare KO för sjukvård och omsorg, närvårdare KO för munhälsovård, närvårdare KO för handikappomsorg, närvårdare KO för äldreomsorg, närvårdare Närpes Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen ungdomspl 14 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri 16 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri (inv) 12 H:\Direktion\Nybörjarplatser 2016

21 55, YA :00 / :s bilaga: Nybörjarplatser 2016 Nybörjarplatser inom Yrkesakademin i Österbotten 2016 (Grundexamina, grundplatsfinansierade) UTBILDNINGSOMRÅDE STUDIEOMRÅDE våren hösten Enhet där Examen utb. ges Kompetensområden Vasa Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen ungdomspl 40 Externa till kompetensområde 5 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri 16 Kompetensområde för akutvård vux, fri 10 Kompetensområden 6 Kompetensområden Pedersöre Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen ungdomspl 40 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri 16 Kompetensområde vux, fri 9 Kompetensområde Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri (inv) 12 Utbildningsområdet naturbruk och miljö 0 56 Lantbruk 0 24 Gr.ex. inom lantbruksbranschen ungdomspl 12 Vasa KO för lantbruksteknololgi, landsbygdsföretagare Gr.ex. inom lantbruksbranschen vux, fri 12 Vasa KO för lantbruk, landsbygdsföretagare Skogsbruk 0 16 Gr.ex. inom skogsbranschen ungdomspl 16 Vasa KO för körning av skogsmaskiner, skogsmaskinsförare Trädgårdsskötsel 0 16 Gr.ex. i trädgårdsskötsel vux, fri 16 Vasa KO för trädgrådsproduktion, trädgårdsmästare KO för grönsektorn, trädgårdsmästare KO för blomster- och trädgårdshandel, trädgårdsmästare Utbildningsområdet kultur 0 26 Musik 0 14 Gr.ex. inom musik ungdomspl 10 Jakobstad KO för musik, musiker Gr.ex. inom musik studentpl 4 Jakobstad KO för musik, musiker Mediekultur och informationsvetenskaper 0 12 Gr.ex. inom visuell framställning ungdomspl 10 Jakobstad KO för bild- och mediekonst, bildartesan Gr.ex. inom visuell framställning studentpl 2 KO för bild- och mediekonst, bildartesan Handledande utbildning för den grundläggande yrkesutbildningen 0 64 Utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning H:\Direktion\Nybörjarplatser 2016

22 56, YA :00 YA: 12/2015 Anhållan om deltidspension/käld Rektorsassistent Anette Railio David Käld har inkommit med en anhållan om att få övergå till deltidarsarbete pga. deltidspension från och med Käld är anställd som lektor i yrkesämnen (UKTA del C bilaga 4) och han har undervisning nom bilbranschen. Arbetsdelen efter skulle bli 70 %. Enligt YA:s instruktion 28 är det direktionen som fattar beslut gällande pension för lektorer. Rektor Maria Slottes förslag: Direktionen beviljar David Käld deltidsarbete pga. deltidspension från och med Arbetsdelen från och med detta datum är 70 %. Beslut:

23 56, YA :00 / :s bilaga: Anhållan om deltid Käld

24 57, YA :00 Information, meddelanden och initiativ 57.1 Ur rektors kalender: AMKE, johdon foorumi Möte om AKTA-lönejusteringar 27.4, 11.5 Ledningsgruppens möte 28.4, 13.5 Samkommunens ledningsgrupp 4.5 Klasskampen, studerandetävling Campus Kungsgården 5.5 Auditeringsbesök av Nationella centret för utbildningsutvärdering 6.5 TaitajaMästare-tävlingarna i Åbo 7.5 Besök från kommunförbundet 11.5 Nyinvigning av TE-byrån Resultat från TaitajaMästare-tävlingarna 2015 YA fick toppresultat i TaitajaMästare-tävlingarna i Åbo. Av våra finalister vann studerande Martina Kung och Linnea Ravald från enheten i Pedersöre guld i grenen närvårdare och datanomstuderande Adrian Grannas från enheten i Närpes silver i grenen produktion av webbsidor Ekonomiarbetsgrupp YAs ledningsgrupp tillsatte en ekonomiarbetsgrupp bestående av följande personer: Rektor Maria Slotte, biträdande rektor Boris Ståhl, biträdande rektor Linda Öhman, utvecklingschef Kenneth Heimdahl, utbildningskoordinator Kenneth Sundlin, utbildningschef Brita Brännbacka-Brunell och YA ekonom Marina Nyman. Arbetsgruppens uppdrag är att utarbeta förslag till alternativa åtgärder och göra ekonomiska beräkningar som underlag för budgetarbetet 2016 samt att utveckla YAs ekonomiska verksamhetsförutsättningar på lång sikt. Sakkunniga kallas in vid behov. Direktionen informeras under arbetets gång. Arbetsgruppens uppdrag sträcker sig till Rektor Maria Slottes förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. Beslut:.

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER Välkommen till Vuxenutbildningscentret! Idag är kompetensutveckling i form av utbildning eller personlig utveckling under ledning av en handledare eller coach

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Nybörjarplatser 2016 GE = Grundexamen KO = Kompetensområde Enheten i Jakobstad (Campus Allegro) Bildartesan Musiker GE i visuell framställning GE

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 1 Namn och verksamhetsorter Läroanstaltens namn är Yrkesakademin i Österbotten. Verksamhet bedrivs inom samkommunens

Läs mer

Grundexamen inom byggnadsbranschen

Grundexamen inom byggnadsbranschen Grundexamen inom byggnadsbranschen GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN Up för husbyggnad Lektor i yrkesämnen Sune Nybacka 06-324 26 30 / 040-749 34 01 sune.nybacka@yrkesakademin.fi Husbyggare Avdelningschef

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Bilaga, yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina enligt utbildningsområden

Bilaga, yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina enligt utbildningsområden Bilaga, yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina enligt utbildningsområden YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA ENLIGT UTBILDNINGSOMRÅDEN DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Grundexamen

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING Klassificeringen används vid insamling av uppgifter om undervisningstimmar i utbildning för vuxna som inte

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

P R O T O K O L L 15.12. 2010

P R O T O K O L L 15.12. 2010 Styrelsen 11 20100 P R O T O K O L L 15.12. 2010 Styrelsen 15.12.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 11/2010 Tid: 15.12.2010 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Marcus Koskinen-Hagman. Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen

Marcus Koskinen-Hagman. Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen 1 Protokoll 27.01.2014 Styrelsemöte 1/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.15 Närvarande Anita Husell-Karlström, ordförande Stig Grönlund Annika Karlsson Martin Nilsson Cia Numelin

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014

Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014 Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014 Styrelsen 06.05.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2014 Tid: 06.05.2014 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Protokoll 12.1.2015. Styrelsemöte 1/2015. Plats Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Västra skolgatan 2. Tid Kl. 18.30-19.35

Protokoll 12.1.2015. Styrelsemöte 1/2015. Plats Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Västra skolgatan 2. Tid Kl. 18.30-19.35 Protokoll 12.1.2015 Styrelsemöte 1/2015 Plats Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Västra skolgatan 2 Tid Kl. 18.30-19.35 Närvarande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Styrelsen 03 2013 P R O T O K O L L 11.04.2013

Styrelsen 03 2013 P R O T O K O L L 11.04.2013 Styrelsen 03 2013 P R O T O K O L L 11.04.2013 Styrelsen 11.04.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 03/2013 Tid: 11.04.2013 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion för medarbetare och chefer Innehåll Förvaltningsövergripande introduktion Arbetsplatsförlagd introduktion Uppföljning av introduktion Program för chefsintroduktion Introduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+

Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Kön 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % man kvinna Åldersgrupp 100 % 90 %

Läs mer