-2, YA :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, YA 2015-05-22 09:00"

Transkript

1 -2, YA :00 Sammanträdestid: kl Sammanträdesplats: Campus Kungsgården A1010 Närvarande: Ordinarie Ersättare Ledamöter: Henrik Ingo, ordförande Karita Blom, viceordförande Sven-Erik Bernas Marianne Hakala Ann-Charlott Kjerp Stefan Kulp Jan Mitts Åsa Snickars Björn Öst Elof Granholm Viktor Kock Anita Ismark Peter Grannas Bo Kronqvist Carola Bengs-Lattunen Emilia Pensar Johanna Borg Ing-Marie Björkstrand Studerandes representanter: Jenni Reunanen Charlotte Sabel Alexander Westerlund Johanna Skrifvars Lärarkårens representant: Göran Östberg David Käld Personalens representant: Carina Storhannus Johanna Lindholm Styrelsens representant: Roger Eriksson Henrik Antfolk Föredragande: Maria Slotte rektor Sekreterare: Anette Railio rektorsassistent Sakkunniga: Projektplanerare Johanna Björkholm Kvalitetschef Carina Mattsson Paragrafer: Underskrifter: HENRIK INGO Henrik Ingo Ordförande ANETTE RAILIO Anette Railio Sekreterare

2 51, YA :00 Mötets öppnande samt konstaterande av laglighet och beslutförhet Kallelse och föredragningslistan har utsänts Möteskallelsen skall enligt förvaltningsstadgan sändas senast fem dagar före mötet till ledamöterna och ersättarna samt till övriga som har närvarorätt eller -plikt. Direktionen är beslutför då över hälften av ledamöterna är närvarande. Förslag: Ordförande konstaterar nträdets lagenlighet och beslutförhet. Beslut:

3 52, YA :00 Val av protokolljusterare Enligt SÖF:s förvaltningsstadga 29 justeras protokoll på det sätt organet besluter, antingen genast eller vid följande nträde eller av två för varje gång valda protokolljusterare. Godkänner protokolljusterarna inte protokollet skall detta justeras vid följande möte. Enligt direktionens beslut är direktionens protokoll framlagda till påseende sju dagar efter nträdet vid Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, VASA. Förslag: Direktionen utser till Karita Blom och Sven-Erik Bernas till protokolljusterare. Beslut:

4 53, YA :00 Historia om Campus Kungsgården Rektor Maria Slotte, projektplanerare Johanna Björklund Samkommunen och alla huvudansvarsområden har en central målsättning i budgeten för år 2015 om utvecklandet av produktpaket och tjänster som synliggör det historiska landskapet och de historiska händelserna kring Kungsgården och Korsholms slottsvallar. Målet är att bygga ett s.k kulturpaket som kan användas i undervisningen inom YA och att med hjälp av olika tjänster synliggöra de historiska händelserna kring Kungsgården och Korsholms slottsvallar. FD Johanna Björkholm har anställts för perioden 16 mars-3 juli 2015 för att ta fram basmaterial om historien. Uppdraget ska utmynna i en projektplan som kan användas för att söka projektmedel för ändamålet. Björklund presenterar historiska material som har framkommit i arbetet i nuläget. Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom och ger vägkost i det fortsatta arbetet. Beslut:

5 54, YA :00 YA: 18/2015 Resultat av undersökning av personalens välmående och tillfredsställelse, våren 2015 Kvalitetschef Carina Mattsson YA har genomfört enkätundersökning av personalens välmående och tillfredsställelse under tiden Dylika undersökningar har skett vartannat år inom YA. Fr.o.m. år 2014 görs undersökningen varje år. Svarsprocenten och medeltal under åren : År Svarsprocent Medeltal (skala 1-4) ,0% 3, ,1% 3, ,5% 2, ,6% 3, ,6% 2,86 Resultat år 2015 i jämförelse med tidigare år: Undersökning av personalens tillfredsställelse och välmående Resultat Arbetsklimat 2,84 3,13 3,22 3,27 3,31 Arbetsförhållande 2,91 3,04 2,97 3,09 3,17 Arbetsuppgifter 2,86 2,99 2,88 2,92 3,08 Samarbete 2,89 3,11 2,75 2,77 2,89 Ledarskap 2,83 3,04 2,93 3,01 3,09 Anställningsvillkor 2,76 2,91 2,82 2,80 2,98 Jäml ikhet 3,20 3,38 3,25 3,36 3,43 Verksamhet 2,31 2,96 2,85 2,97 3,03 Samhälle 3,14 3,35 3,12 3,25 3,40 Miljö 3,42 3,53 Medeltal 2,86 3,07 2,97 3,07 3,16 skala 1-4 Jag skulle rekommendera YA! som arbetsgivare åt någon jag känner 7,54 7,35 5,82 6,20 7,07 skala 0-10 NPS värde 8,00 % 1,70 % -35,10 % -24,80 % -9,40 % Svarsprocent 66,60 % 71,60 % 65,50 % 60,10 % 64,00 %

6 54, YA :00 YA: 18/2015 Tidtabell för behandling av resultat från personalenkäten 2015: Aktivitet Tidtabell Undersökning Resultatbehandling i Digium Maj 2015 (kvalitets- och miljötjänster Sammanfattning till YA:s ledningsgrupp (totalt för YA) Presentation till direktionen Juni 2015 Resultat till utbildningschefer, Juni 2015 utvecklingschef, byråchef Utbildningschef, utvecklingschef, byråchef väljer ut 2-3 förbättringsområden. Augusti 2015 Rapporteras till YA-LG i augusti 2015 Uppföljning av förbättringsområden sker December 2015 läsåret Handlings- och åtgärdsplaner uppgörs. Mellanrapport till bitr.rektor och kvalitetschef i december YA-LG behandlar vidtagna åtgärder i Mars 2016 mars 2016 Ny undersökning April 2016 Förslag: Direktionen antecknar resultatet för kännedom och fastställer tidtabellen med nämnda aktiviteter. Beslut:

7 54, YA :00 / :s bilaga: Genomsnittstabell 2015 YA! Personalenkät, våren 2015 Genomsnittstabell, N=149, Publicerad: Alla svaranden Arbetsklimat och arbetsgemenskap 3,31 Jag trivs med mitt arbete. 3,41 Mitt arbete är uppskattat. 2,99 Vi har en god gemenskap. 3,38 Jag har stöd av mina medarbetare. 3,44 Jag ger uppmuntran åt mina medarbetare. 3,48 Känsliga frågor och konflikter hanteras på ett balanserat sätt. 2,76 Jag känner mig inte mobbad. 3,68 Arbetsförhållande 3,17 Jag hanterar förändringar i mitt arbete på ett positivt sätt. 3,30 Inom min resultatenhet finns tillräckligt med kompetens för att klara av arbetsuppgifterna. 3,56 Jag upplever att arbetarskyddet fungerar bra. 3,27 Jag upplever att risker och nära på situationer hanteras effektivt. 3,26 Jag har inte upplevt hot om våld i min arbetssituation. 3,75 Jag upplever ingen långvarig stress. 2,67 Jag känner till samkommunens handlingsplan för tidigt ingripande och stöd och uppföljning vid sjukfrånvaro. 2,77 Vi har fungerande och ändamålsenliga arbetsutrymmen. 2,90 Våra IT-verktyg (program, applikationer, kommunikationsutrustning etc) stöder mitt arbete väl. 3,08 Jag hittar den information som jag söker på intranätet. 3,17 Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter 3,08 Det finns tydliga målsättningar för mitt arbete. 3,21 Jag är väl förtrogen med mina arbetsuppgifter. 3,64 Jag har tillräckligt med tid för planering och utveckling av min resultatenhet/mitt arbete. 2,66 Arbetsuppgifterna är ändamålsenligt planerade. 2,93 I mitt arbete har jag möjlighet att använda all min kompetens. 3,13 Det finns tillräckligt med möjligheter till kompetensutveckling. 2,91 Samarbete och påverkningsmöjligheter 2,89 Mina er beaktas på arbetsplatsen. 2,98 Den interna informationen fungerar. 2,77 Vi har en aktiv kommunikation på arbetsplatsen. 2,91 Ledarskap 3,09 Introduktion och arbetshandledning fungerar bra. 2,98 Jag får stöd och uppmuntran av min närmaste förman. 3,28 Jag ger stöd och uppmuntran åt min närmaste förman. 3,23 Jag anser att min närmaste förman är en god ledare. 3,40 Jag har min närmaste förmans stöd i att förverkliga planer och uppnå målsättningar. 3,39 Möten är välförberedda och genomförs effektivt. 3,13 Enskilda utvecklingssamtal genomförs på ett bra sätt. 3,02 Grupputvecklingssamtalen genomförs årligen inom min resultatenhet. 2,62 YA! har en inspirerande vision. 2,89 YA! har en bra policy. 2,93 Anställningsvillkor och löner 2,98 Jag får en rättvis ersättning för mitt arbete i relation till de krav arbetet ställer. 2,81 Mina anställningsvillkor är goda. 3,15 Jämställdhet och likabehandling 3,43 Jag blir rättvist behandlad på min arbetsplats. 3,32 Jag blir respekterad och uppskattad i min arbetsgemenskap. 3,48 Jag anser att vi behandlar alla jämlikt på arbetsplatsen (oberoende ålder, kön, härkomst, religion eller sexuell läggning m.m) Jag tror att män och kvinnor behandlas lika vid lönesättning. 3,50 YA:s verksamhet och verksamhetsprocesseri detta kapitel besvarar du de påståenden som du önskar ha en om. Jag känner väl till de tjänster YA! kan erbjuda våra kunder och intressenter. 3,10 N=149 3,42 3,03

8 54, YA :00 / :s bilaga: Genomsnittstabell 2015 Jag är delaktig i arbetet med att utveckla YA:s verksamhet. 2,98 YA! har en väl fungerande administration. 2,65 Jag är väl förtrogen med YA:s processer och hur dessa förbättras och utvecklas. 2,73 Nivån på YA:s utbildningar är god. 2,94 Inom min resultatenhet är examensgrunderna uppdaterade och används för att styra verksamheten. 3,54 Det är lätt att överblicka hela YA:s utbildningsverksamhet. 2,66 Jag känner till YA:s verksamhetsmål (verbala målen). 3,05 Jag känner till resultatenhetens verksamhetsresultat. 3,07 Jag känner till faktorer som påverkar YA:s framgång. 3,12 Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med kvalitet. 3,04 Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med miljöledning. 3,02 Jag känner väl till våra kundgrupper. 3,32 Våra utbildningar uppfyller våra kunders/köpares krav och förväntningar. 2,96 Jag är delaktig i marknadsföringen av YA!. 3,25 I vår verksamhet tillämpar vi det senaste inom yrkespedagogiken. 2,90 Samarbetet med arbetskraftsbyåerna på YA:s verksamhetsområde fungerar bra. 3,09 Samarbetet med TE-centralen fungerar bra. 3,04 Samarbetet med arbets-/näringslivets företag, organisationer, föreningar etc. fungerar bra. 3,31 Samhälleliga aktiviteter 3,40 Jag känner att jag har arbetsgivarens stöd för aktivt deltagande i förenings- och samhällsaktiviter. 3,11 YA! har en viktig roll i regionen. 3,72 Samkommunen SÖFUK har en viktig roll i regionen. 3,38 Miljö 3,53 YA! fokuserar på hållbar utveckling 3,28 Jag följer enhetens anvisningar för avfallshantering 3,72 Miljömedvetenhet är viktig för mig 3,69 Jag anser att vi tar miljöansvar på arbetsplatsen 3,44 Sammanfattning 3,16 1,00 1,74 1,75 2,49 2,50 3,24 3,25 4,00

9 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 YA! Personalenkät, våren 2015 Sammanfattning, N=149, Publicerad: Jämförelsegrupp: Alla svaranden Kön Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Kvinna 83 55,70% 2. Man 66 44,30% Totalt 149 Jag arbetar vid enheten i Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Vasa 97 65,10% 2. Närpes 32 21,48% 3. Pedersöre 9 6,04% Jakobstad (Campus Allegro) Jakobstad (Sofiedahlsgatan) 4 2,68% 7 4,70% Totalt 149 Jag arbetar inom Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. utbildning för unga 76 51,01% 2. utbildning för vuxna 54 36,24% 3. stödtjänster 12 8,05% 4. administrativa uppgifter Totalt 22 14,77% Jag arbetar inom

10 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Teknik, Närpes 8 5,37% 2. IKT och Handel 4 2,68% 3. Logistik 5 3,36% Teknik och energi, Vasa och Jakobstad Bygg och trä (BT), Vasa 18 12,08% 7 4,70% 6. Naturbruk 13 8,72% 7. Skollägenheten 2 1,34% 8. Välfärd och service (läroplansbaserad utbildning), Vasa och Närpes 16 10,74% 9. Välfärd, Pedersöre 6 4,03% 10. Kultur, Jakobstad 4 2,68% Välfärd och service (fristående- och tilläggsutbildning) Språk- och vägledningscenter Utvecklings- och näringslivscenter Studie- och antagningsbyrån Internat, Vasa och Närpes Matservering, Vasa och Närpes Administration (rektor, bitr.rektorer, utbildningschefer, utvecklingschef, byråchef, rektorssekreterare) 10 6,71% 19 12,75% 13 8,72% 9 6,04% 2 1,34% 3 2,01% 10 6,71% Totalt 149 Arbetsklimat och arbetsgemenskap Jag trivs med mitt arbete. (avg: 3,41) Mitt arbete är uppskattat. (avg: 2,99) Vi har en god gemenskap. (avg: 3,38) Jag har stöd av mina medarbetare. (avg: 3,44) Jag ger uppmuntran åt mina medarbetare. (avg: 3,48) Känsliga frågor och konflikter hanteras på ett balanserat sätt. (avg: 2,76) Jag känner mig inte mobbad. (avg: 3,68) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt

11 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Totalt 48% 38% 11% 3% Jag tar del av information på Intranet Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Aldrig 2 1,34% 2. Sporadiskt 19 12,75% 3. 1 gång/vecka 22 14,77% gånger/vecka 47 31,54% 5. Dagligen 59 39,60% Totalt 149 Arbetsförhållande Jag hanterar förändringar i mitt arbete på ett positivt sätt. (avg: 3,30) Inom min resultatenhet finns tillräckligt med kompetens för att klara av arbetsuppgifterna. (avg: 3,56) Jag upplever att arbetarskyddet fungerar bra. (avg: 3,27) Jag upplever att risker och nära på situationer hanteras effektivt. (avg: 3,26) Jag har inte upplevt hot om våld i min arbetssituation. (avg: 3,75) Jag upplever ingen långvarig stress. (avg: 2,67) Jag känner till samkommunens handlingsplan för tidigt ingripande och stöd och uppföljning vid sjukfrånvaro. (avg: 2,77) Vi har fungerande och ändamålsenliga arbetsutrymmen. (avg: 2,90) Våra IT-verktyg (program, applikationer, kommunikationsutrustning etc) stöder mitt arbete väl. (avg: 3,08) Jag hittar den information som jag söker på intranätet. (avg: 3,17) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 43% 37% 14% 6% Totalt Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter Det finns tydliga målsättningar för mitt arbete. (avg: 3,21) Jag är väl förtrogen med mina arbetsuppgifter. (avg: 3,64) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt

12 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Jag har tillräckligt med tid för planering och utveckling av min resultatenhet/mitt arbete. (avg: 2,66) Arbetsuppgifterna är ändamålsenligt planerade. (avg: 2,93) I mitt arbete har jag möjlighet att använda all min kompetens. (avg: 3,13) Det finns tillräckligt med möjligheter till kompetensutveckling. (avg: 2,91) Totalt 38% 37% 18% 6% HälsotillståndJag tycker att min hälsa är Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Mycket god 39 26,35% 2. Ganska god 84 56,76% 3. Medelmåttig 21 14,19% 4. Ganska dålig 3 2,03% 5. Mycket dålig 1 0,68% Totalt 148 Min företagshälsovårdare finns i Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Sydmedi, Närpes 32 21,62% 2. Terveystalo, Vasa 96 64,86% 3. Jakobstads arbetshälsovårdsförening r.f ,51% Totalt 148 Jag tycker att företagshälsovården fungerar Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Mycket bra 62 44,93% 2. Ganska bra 57 41,30% 3. Medelmåttligt 14 10,14% 4. Ganska dåligt 4 2,90% 5. Mycket dåligt 1 0,72% Totalt 138 Jag nyttjar samkommunens förmåner Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. TYKY +sedlar ,60% Subventionerade teaterbesök på WT Personalrabatter på förlaget Scriptums böcker Övriga erbjudanden inom samkommunen 6 5,04% 0 0,00% 4 3,36% Totalt 119 Samarbete och påverkningsmöjligheter

13 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Mina er beaktas på arbetsplatsen. (avg: 2,98) Den interna informationen fungerar. (avg: 2,77) Vi har en aktiv kommunikation på arbetsplatsen. (avg: 2,91) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 29% 41% 21% 10% Totalt Ledarskap Introduktion och arbetshandledning fungerar bra. (avg: 2,98) Jag får stöd och uppmuntran av min närmaste förman. (avg: 3,28) Jag ger stöd och uppmuntran åt min närmaste förman. (avg: 3,23) Jag anser att min närmaste förman är en god ledare. (avg: 3,40) Jag har min närmaste förmans stöd i att förverkliga planer och uppnå målsättningar. (avg: 3,39) Möten är välförberedda och genomförs effektivt. (avg: 3,13) Enskilda utvecklingssamtal genomförs på ett bra sätt. (avg: 3,02) Grupputvecklingssamtalen genomförs årligen inom min resultatenhet. (avg: 2,62) YA! har en inspirerande vision. (avg: 2,89) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt YA! har en bra policy. (avg: 2,93) Totalt 38% 39% 16% 7% Anställningsvillkor och löner Jag får en rättvis ersättning för mitt arbete i relation till de krav arbetet ställer. (avg: 2,81) Mina anställningsvillkor är goda. (avg: 3,15) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 32% 42% 17% 9% Totalt Jämställdhet och likabehandling

14 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Jag blir rättvist behandlad på min arbetsplats. (avg: 3,32) Jag blir respekterad och uppskattad i min arbetsgemenskap. (avg: 3,48) Jag anser att vi behandlar alla jämlikt på arbetsplatsen (oberoende ålder, kön, härkomst, religion eller sexuell läggning m.m) (avg: 3,42) Jag tror att män och kvinnor behandlas lika vid lönesättning. (avg: 3,50) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 57% 31% 9% 3% Totalt YA:s verksamhet och verksamhetsprocesseri detta kapitel besvarar du de påståenden som du önskar ha en om. Jag känner väl till de tjänster YA! kan erbjuda våra kunder och intressenter. (avg: 3,10) Jag är delaktig i arbetet med att utveckla YA:s verksamhet. (avg: 2,98) YA! har en väl fungerande administration. (avg: 2,65) Jag är väl förtrogen med YA:s processer och hur dessa förbättras och utvecklas. (avg: 2,73) Nivån på YA:s utbildningar är god. (avg: 2,94) Inom min resultatenhet är examensgrunderna uppdaterade och används för att styra verksamheten. (avg: 3,54) Det är lätt att överblicka hela YA:s utbildningsverksamhet. (avg: 2,66) Jag känner till YA:s verksamhetsmål (verbala målen). (avg: 3,05) Jag känner till resultatenhetens verksamhetsresultat. (avg: 3,07) Jag känner till faktorer som påverkar YA:s framgång. (avg: 3,12) Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med kvalitet. (avg: 3,04) Jag känner väl till hur vi inom YA! jobbar med miljöledning. (avg: 3,02) Jag känner väl till våra kundgrupper. (avg: 3,32) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt

15 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Våra utbildningar uppfyller våra kunders/köpares krav och förväntningar. (avg: 2,96) Jag är delaktig i marknadsföringen av YA!. (avg: 3,25) I vår verksamhet tillämpar vi det senaste inom yrkespedagogiken. (avg: 2,90) Samarbetet med arbetskraftsbyåerna på YA:s verksamhetsområde fungerar bra. (avg: 3,09) Samarbetet med TE-centralen fungerar bra. (avg: 3,04) Samarbetet med arbets-/näringslivets företag, organisationer, föreningar etc. fungerar bra. (avg: 3,31) Totalt 30% 48% 18% 4% Samhälleliga aktiviteter Jag känner att jag har arbetsgivarens stöd för aktivt deltagande i förenings- och samhällsaktiviter. (avg: 3,11) YA! har en viktig roll i regionen. (avg: 3,72) Samkommunen SÖFUK har en viktig roll i regionen. (avg: 3,38) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 56% 30% 11% 2% Totalt Jag deltar i föreningsverksamhet eller andra samhälleliga aktiviteter Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 1. Ofta 64 43,24% 2. Någongång 75 50,68% 3. Aldrig 9 6,08% Totalt 148 Miljö YA! fokuserar på hållbar utveckling (avg: 3,28) Jag följer enhetens anvisningar för avfallshantering (avg: 3,72) Miljömedvetenhet är viktig för mig (avg: 3,69) Jag anser att vi tar miljöansvar på arbetsplatsen (avg: 3,44) (Värde: 4) (Värde: 3) annan (Värde: 2) annan (Värde: 1) Totalt 59% 35% 5% 1% Totalt Vilka är YA:s bästa egenskaper (högst 250 tecken)

16 54, YA :00 / :s bilaga: Personalenkät -Sammanfattning 2015 Vad skulle du helst förbättra inom YA (högst 250 tecken) JAG SKULLE REKOMMENDERA YA SOM ARBETSGIVARE ÅT NÅGON JAG KÄNNER? (på en 10-gradig skala: 10=bäst, 0=sämst) avg: 7,07

17 54, YA :00 / :s bilaga: NPS NPS-index, Net Promotor Score år 2015 Faktum är att rekommendationer från någon du litar på rankas mycket högt och kan avgöra dina köpbeslut. Detta faktum har lett till att ett nytt index har utvecklats: Net Promotor Score, NPS-index. Man får fram indexet genom att fråga kunder: Skulle du rekommendera denna vara eller tjänst till någon du känner?. Svaret ges på en skala 0-10 där 0 anger nej, absolut inte och 10 ja, i högsta grad. Den som svarar i intervallet 0-6 är en detractor till varan eller tjänsten och räknas således som motståndare. Den som svarar 7 eller 8 är neutral och räknas inte med i detta index. Den som svarar 9 eller 10 är promotor och kommer att fungera som en ambassadör och rekommendera varan eller tjänsten till vänner och bekanta. För att räkna fram index utgår man ifrån antalet promotors och minskar det med antalet detractors och dividerar skillnaden med det totala antalet tillfrågade. Jag anser att detta index är mycket användbart för i stort sett alla typer av verksamhet. Om du har högt NPSindex har du kunder som tycker om dig och är villiga att rekommendera din vara eller tjänst. Utdrag från boken Det biologiska ledarskapet av Thomas Lundqvist, 2008 Yrkesakademin i Österbotten NPS-index = (33 47) / 149 = - 9,4 % Jämförelser: 2015 (33 47) / 149 = - 9,4 % 33 ambassadörer = 22,1% 47 motståndare = 31,5 % 69 neutrala = 46,3 % (41-24)/219 =8% (57-53)/229 =1,7% (24-90)/188= -35,1% (29 67) / 153 = - 24,8% 41 ambassadörer = 19% 57 ambassadörer =25% 24 ambassadörer=13% 29 ambassadörer=19,0% 24 motståndare = 11% 53 motståndare =23% 90 motståndare=48% 67 motståndare=43,8% 154 neutrala = 70% 119 neutrala = 52% 74 neutrala=39% 57 neutrala=37,3% /CM

18 54, YA :00 / :s bilaga: Antal svar medeltal rek 2015 PERSONALENKÄTEN 2015 Antal svar, medeltal per resultaenhet Område 1. Teknik, IKT, Handel och logistik (Närpes) 2. Teknik och energi (Vasa, Jakobstad) 3. Naturbruk + skollägenhet (Vasa) 4. Välfärd och service, Matbespisning - läroplansbaserad utbildning (Vasa, Närpes) 5. Välfärd och kultur - läroplansbaserad utbildning (Pedersöre, Jakobstad) 6. Välfärd och service - fristående- och tilläggsutbildning 7. Språk- och vägledningscenter (Jakobstad, Vasa) Inkomna svar Medeltal *) Skala 1-4 Rekommendation **) Skala ,14 6, ,99 6, ,28 7, ,04 6, ,50 8, ,41 8, ,10 6,53 8. Utvecklings- och näringslivscenter 13 2,93 6,69 9. Studie- och antagningsbyrå, Internat 11 3,20 8, YA-administration (rektor, bitr.rektorer, utbildningschefer, utvecklingschef, byråchef, rektorssekreterare) 10 3,45 8,60 Totalt 149 3,16 Mål: 3,10 7,07 Svarsprocent: År 2015: 64,0% (149/233) År = 66,6%, År 2011 = 71,6%, År 2013 = 65,5%, År 2014 = 60,1% **) Rekommendation: Jag skulle rekommendera YA! som arbetsgivare åt någon jag känner (skala 1-10) /CM

19 55, YA :00 YA: 19/2015 Fördelning av nybörjarplatserna för den grundläggande yrkesutbildningen 2016 Rektor Maria Slotte Enligt undervisnings- och kulturministeriets förslag från den 27 mars 2013 kommer Yrkesakademins studieplatser inom den grundläggande yrkesutbildningen att minskas med 55 platser fram till Under period kommer även den statliga finansieringen att åtstramas. För att skapa förutsättningar för en långsiktig planering och bärbarhet i YA:s ekonomi uppdateras prognosen på YAs kvoter för såväl ungdomssom vuxenutbildningen kontinuerligt. Denna prognos ligger nu till grund för fördelningen av nybörjarplatserna för den grundläggande yrkesutbildningen Ledningsgruppen behandlade förslaget till fördelningen nybörjarplatser för den grundläggande yrkesutbildningen Rektor Maria Slottes förslag: Direktionen godkänner förslaget gällande fördelningen av nybörjarplatserna för den grundläggande yrkesutbildningen för Beslut:

20 55, YA :00 / :s bilaga: Nybörjarplatser 2016 Nybörjarplatser inom Yrkesakademin i Österbotten 2016 (Grundexamina, grundplatsfinansierade) UTBILDNINGSOMRÅDE STUDIEOMRÅDE våren hösten Enhet där Examen utb. ges Utbildningsområdet teknik och kommunikation Maskin-, metall- och energiteknik Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen ungdomspl 14 Vasa KO för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen ungdomspl 16 Närpes KO för tillverkningsteknik, plåtslagare-svetsare Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen vux, fri 12 Närpes/Vasa KO för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker KO för tillverkningsteknik, plåtslagare-svetsare Gr.ex. inom maskin- och metallbranschen vux, fri 8 Närpes/Vasa KO för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker KO för tillverkningsteknik, plåtslagare-svetsare Fordons- och transportteknik 0 40 Gr.ex. inom bilbranschen ungdomspl 16 Vasa KO för bilteknik, fordonsmekaniker Grundexamen i logistik ungdomspl 24 Närpes KO för transportservice, chaufför KO för transportservice, kombinationsfordonsförare KO för transportservice, busschaufför El- och automationsteknik 0 36 Gr.ex. inom elbranschen ungdomspl 24 Vasa elmontör automationsmontör Gr.ex. inom elbranschen vux, fri 12 Vasa elmontör automationsmontör Arkitektur och byggande 0 40 Gr.ex. inom byggnadsbranschen ungdomspl 16 Vasa KO för husbyggnad, husbyggare Gr.ex. inom byggnadsbranschen ungdomspl 12 Närpes KO för husbyggnad, husbyggare Gr.ex. inom husteknik ungdomspl 12 Vasa KO för rörmontering, rörmontör Process-, kemi- och materialteknik Gr.ex. inom ytbehandlingsbranschen ungdomspl 12 Vasa KO för ytbehandling inom byggbranschen, målare Gr.ex. inom ytbehandlingsbranschen vux, fri 10 Vasa KO för ytbehandling inom byggbranschen, målare KO för ytbehandling inom byggbranschen, golvläggare KO ytbehandling av metallprodukter, ytbehandlare KO för ytbehandling av trävaror, ytbehandlare Gr.ex. inom tapetsering och inredning vux, fri 12 KO för inredning, inredare Det naturvetenskapliga området 0 22 Databehandling 0 22 Gr.ex. i informations- och kommunikationsteknik ungdomspl 10 Närpes KO för programmering, datanom Gr.ex. i informations- och kommunikationsteknik vux, fri 12 Vasa KO för programmering, datanom KO för mikrostöd, datanom Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 0 26 Företagsekonomi och merkonom 0 26 Gr. ex. i företagsekonomi ungdomspl 10 Närpes KO för kundbetjäning och försäljning, merkonom KO för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Gr. ex. i företagsekonomi vux, fri 16 Närpes KO för kundbetjäning och försäljning, merkonom KO för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Utbildningsområdet turism-, kosthåll- och ekonomibranschen 4 16 Inkvarterings- och kosthållsbranschen 4 16 Gr.ex. inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen ungdomspl 12 Vasa KO för kock, kock Gr.ex. inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen vux, fri 4 Vasa KO för kock, kock KO för kundservitör, servitör Gr.ex. inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen vux, fri 4 Vasa KO för kock, kock KO för kundservitör, servitör Utbildningsområdet social-, hälso- och idrottsområdet Skönhetsområdet 0 28 Gr.ex. inom hårbranschen ungdomspl 16 Vasa frisör Gr.ex. inom hårbranschen vux, fri 12 Vasa frisör Social- och hälsoområdet (gemen program) KO för akutvård, närvårdare KO för rehabilitering, närvårdare KO för vård och fostran av barn och unga, närvårdare KO för mentahälsoarbete och -missbrukarvård, närvårdare KO för sjukvård och omsorg, närvårdare KO för munhälsovård, närvårdare KO för handikappomsorg, närvårdare KO för äldreomsorg, närvårdare Närpes Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen ungdomspl 14 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri 16 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri (inv) 12 H:\Direktion\Nybörjarplatser 2016

21 55, YA :00 / :s bilaga: Nybörjarplatser 2016 Nybörjarplatser inom Yrkesakademin i Österbotten 2016 (Grundexamina, grundplatsfinansierade) UTBILDNINGSOMRÅDE STUDIEOMRÅDE våren hösten Enhet där Examen utb. ges Kompetensområden Vasa Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen ungdomspl 40 Externa till kompetensområde 5 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri 16 Kompetensområde för akutvård vux, fri 10 Kompetensområden 6 Kompetensområden Pedersöre Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen ungdomspl 40 Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri 16 Kompetensområde vux, fri 9 Kompetensområde Gr.ex. inom social- o hälsovårdsbranschen vux, fri (inv) 12 Utbildningsområdet naturbruk och miljö 0 56 Lantbruk 0 24 Gr.ex. inom lantbruksbranschen ungdomspl 12 Vasa KO för lantbruksteknololgi, landsbygdsföretagare Gr.ex. inom lantbruksbranschen vux, fri 12 Vasa KO för lantbruk, landsbygdsföretagare Skogsbruk 0 16 Gr.ex. inom skogsbranschen ungdomspl 16 Vasa KO för körning av skogsmaskiner, skogsmaskinsförare Trädgårdsskötsel 0 16 Gr.ex. i trädgårdsskötsel vux, fri 16 Vasa KO för trädgrådsproduktion, trädgårdsmästare KO för grönsektorn, trädgårdsmästare KO för blomster- och trädgårdshandel, trädgårdsmästare Utbildningsområdet kultur 0 26 Musik 0 14 Gr.ex. inom musik ungdomspl 10 Jakobstad KO för musik, musiker Gr.ex. inom musik studentpl 4 Jakobstad KO för musik, musiker Mediekultur och informationsvetenskaper 0 12 Gr.ex. inom visuell framställning ungdomspl 10 Jakobstad KO för bild- och mediekonst, bildartesan Gr.ex. inom visuell framställning studentpl 2 KO för bild- och mediekonst, bildartesan Handledande utbildning för den grundläggande yrkesutbildningen 0 64 Utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning H:\Direktion\Nybörjarplatser 2016

22 56, YA :00 YA: 12/2015 Anhållan om deltidspension/käld Rektorsassistent Anette Railio David Käld har inkommit med en anhållan om att få övergå till deltidarsarbete pga. deltidspension från och med Käld är anställd som lektor i yrkesämnen (UKTA del C bilaga 4) och han har undervisning nom bilbranschen. Arbetsdelen efter skulle bli 70 %. Enligt YA:s instruktion 28 är det direktionen som fattar beslut gällande pension för lektorer. Rektor Maria Slottes förslag: Direktionen beviljar David Käld deltidsarbete pga. deltidspension från och med Arbetsdelen från och med detta datum är 70 %. Beslut:

23 56, YA :00 / :s bilaga: Anhållan om deltid Käld

24 57, YA :00 Information, meddelanden och initiativ 57.1 Ur rektors kalender: AMKE, johdon foorumi Möte om AKTA-lönejusteringar 27.4, 11.5 Ledningsgruppens möte 28.4, 13.5 Samkommunens ledningsgrupp 4.5 Klasskampen, studerandetävling Campus Kungsgården 5.5 Auditeringsbesök av Nationella centret för utbildningsutvärdering 6.5 TaitajaMästare-tävlingarna i Åbo 7.5 Besök från kommunförbundet 11.5 Nyinvigning av TE-byrån Resultat från TaitajaMästare-tävlingarna 2015 YA fick toppresultat i TaitajaMästare-tävlingarna i Åbo. Av våra finalister vann studerande Martina Kung och Linnea Ravald från enheten i Pedersöre guld i grenen närvårdare och datanomstuderande Adrian Grannas från enheten i Närpes silver i grenen produktion av webbsidor Ekonomiarbetsgrupp YAs ledningsgrupp tillsatte en ekonomiarbetsgrupp bestående av följande personer: Rektor Maria Slotte, biträdande rektor Boris Ståhl, biträdande rektor Linda Öhman, utvecklingschef Kenneth Heimdahl, utbildningskoordinator Kenneth Sundlin, utbildningschef Brita Brännbacka-Brunell och YA ekonom Marina Nyman. Arbetsgruppens uppdrag är att utarbeta förslag till alternativa åtgärder och göra ekonomiska beräkningar som underlag för budgetarbetet 2016 samt att utveckla YAs ekonomiska verksamhetsförutsättningar på lång sikt. Sakkunniga kallas in vid behov. Direktionen informeras under arbetets gång. Arbetsgruppens uppdrag sträcker sig till Rektor Maria Slottes förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. Beslut:.

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer