Kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2013-2014"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen Karlskoga 1

2 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi har haft 20 barn i åldrarna 1-6 år. Vi är 5 personal, 2 förskollärare, 3 barnskötare. Alla är tillsvidare anställda Förskolan bedriver I Ur och Skur pedagogik med utgångspunkt i Friluftsfrämjandets friluftsskolor och vi är en avdelning där barnen delas in i grupper som : Knopp 1-2 år, Knytte 3-4 år, Mulle 5-6 år. Huvudman för verksamheten är Granens ekonomiska förening med Fredrik Thörnblad som ordförande. Förskolechef är Christina Knight t.o.m 1/8-14 Fr.o.m 4/8-14 är Åsa Ekman ny förskolechef Kompetensutveckling under året: Fem av personalen har gått Laxe utbildning under friluftsfrämjandets regi en dag i april våren 2014 i Örebro. Åsa Ekman har genomgått grenledarutbildning Mulle/ Knytte/ Knopp i Borensberg under 3 dagar i september

3 NORMER OCH VÄRDEN Mål enligt Lpfö 98/10 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. - förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. - sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. - förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och - respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. På I Ur och Skur Granen bemöter vi pedagoger barn och vuxna på ett öppet och respektfullt sätt och strävar efter att uppträda som goda förebilder. Vi arbetar på ett naturligt sätt med ansvarskänsla och hänsynstagande när vi vistas i naturen och vår närmiljö. Vi sätter barnen i fokus och pedagogen har en roll av medupptäckande, medutforskande, medupplevande och medagerande. Vi strävar efter att barnen ska utveckla respekt och empati för allt levande genom att samtal kring olika situationer som uppstår. Barnen uppmuntras att lyssna och fåförståelse för andra människors åsikter och värderingar samt likheter. Resultat: Vi har jobbat mycket med punkten respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö genom att vi tillbringar mycket tid i skogen som ligger i vår närmiljö. Med hjälp av allemansrätten har barnen fått lära sig att vara rädda om växter och djur och allt annat som finns där. Vi har fortfarande barnen indelade i mindre grupper. Vi har fortsatt vårt arbete med Grön flagg under temat vatten. Vi har valt att främst arbeta kring detta tema med de äldre barnen genom experiment. Personalen har fortsatt att sträva efter att vara där barnen är, både ute och inne. Det är viktigt att barnen känner sig trygga här på förskolan. Vårt mål från föregående år var att arbeta för att alla barn ska ha lika stor rätt till allt lekmaterial. Detta gällde främst inomhus där vi såg att barnen endast valde visst material. Vi har genom att stöttat och väglett barnen sett att de har fått ökat intresse för allt lekmaterial och leker mer olika sorters lekar. 3

4 UTVECKLING OCH LÄRANDE Mål enligt Lpfö 98/10 Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. - utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. - utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. - känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. - utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. - utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. - utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. - utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. - utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. - utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. - utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. - utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. - utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställning. - utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. - utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. - utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. - utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla processer och fysikaliska fenomen. - utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. - utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. - utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och - som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 4

5 Inom I Ur och Skur arbetar vi med upplevelsebaserat lärande. Tillsammans med barnen upptäcker vi skog, äng och sjö året om genom lekar, sånger och aktiviteter och är därigenom medupptäckare och medagerande. Vi arbetar aktivt med att uppleva omgivningen med våra medundersökande tillsammans med barnen. På IUS Granens förskola arbetar vi med friluftsskolorna Skogsknoppar, Skogsknyttar, Skogsmulle, Skrinna(skridskor) och Lagge (skidskola) enligt Friluftsfrämjandets metodik. Barnens behov av rörelse, spänning, upplevelser, upptäckter och social gemenskap tillfredsställs i en miljö som är naturlig och inte tillrättalagd. Vi tar tillvara barnens medfödda lust att lära genom att inspirera och väcka nyfikenhet. Leken är en av barnens viktigaste aktiviteter och skogen ger den egna fantasin stora möjligheter. Miljön och det material som finns runt omkring inspirerar barnen i deras lek. I leken förenas inlärning, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Barnen får en god kroppsuppfattning, tränar muskler, balans och smidighet, vilket bl.a kan leda till ökat självförtroende. Vi strävar efter att ge barnen rikliga tillfällen till att utveckla sin språkliga förmåga utifrån varje individs egna förutsättningar och mognad. Genom t.ex lekar, sång, rim och ramsor samt de dagliga samtalen stimuleras barnens språkutveckling. Vi får även boklådor ifrån biblioteket. När barnen vistas i naturen får de många tillfällen att träna och vidga sina matematiska begrepp genom att t.ex mäta hur många kottar långa vi är, lär oss jämföra och sortera, (stor, liten) med hjälp av naturmaterial. När barnen använder sig själva och sin omgivning som arbetsmaterial ges de möjlighet att få en ökad förståelse för mattematiska begrepp. Vi på IUS Granen strävar efter att vara goda förebilder för hur vi lever i vår miljö. Vi går regelbundet till skogen där vi har vårt vindskydd där barnen kan följa årstidernas växlingar. Arbetet sker i grupper, där barnen får kunskap om det ekologiska samspelet allt utifrån egen ålder och mognad. Genom att vi samtalar med barnen och uppmuntrar dem att uttrycka sina tankar och åsikter kan barnens grundläggande respekt och förståelse för varje människa oavsett bakgrund öka. Vi strävar efter att känna trygghet i vår kultur genom att uppmärksamma traditioner så som midsommar, lucia, nobeldagen, jul, påsk och egna födelsedagar. På vår förskola lär sig barnen teknik, naturvetenskap genom att vara ute mycket i naturen t.ex när vi bygger kojor, eldar och lagar mat över öppen eld och maskkompostering. Teknik är även påklädning och att packa sin egen ryggsäck som vi ger barnen tid och möjlighet att öva. I skapande verksamhet använder vi till stor del naturmaterial och miljön vi skapar i är ofta ute i skogen och i naturen. I den dagliga verksamheten uppmuntrar vi barnen att lösa konflikter genom att lyssna på varandra, respektera varandras olikheter och förstå innebörden i vad som är rätt eller fel i olika situationer. 5

6 Resultat: Under ht-13 och vt-14 hade vi 10 tillfällen med Mulle, Knytte och Knopp + att alla torsdagar vi svid vårt vindskydd i skogen. Övriga dagar har vi följt upp det vi arbetat med under våra friluftsskolepass. Barns språkutveckling: Vi har dagligen använt oss av sång, rim och ramsor, samt sagor i form av böcker eller språkpåsar för att stötta barnen i sin språkutveckling. Vi har tagit tillvara på alla tillfällen för samtal med barnen. För att ge extra stöd i språkutvecklingen har vi använt oss av uppdragskort till de äldre barnen. Vilket innebär att barnen tar varsitt kort, utför uppdraget för att sedan återberätta för sina kamrater om uppdraget. Detta har varit mycket uppskattat av barnen. Kunskap i matematik: Varje dag använder vi oss av vardagsmatematik, t.ex vi delar frukt, räknar barn och hur många som saknas för dagen, gör räkneramsor och sjunger sånger. Under vinter och vår har vi arbetat med geometri under friluftspassen. Genom att leta föremål i naturen med olika former (cirkel, kvadrat, triangel, rektangel). Vi har även arbetat med matematik genom att sortera efter färg och form. Vi har bakat tillsammans där barnen blir delaktiga i att mäta och uppskatta. Vi har mätt kroppen i jämförelse med trädd, pinnar. Hitta en pinne som är lika lång som din fot, stå i storleksordning Kunskap i naturvetenskap / teknik Vi har under Grön flagg arbetat med tema vatten. Vi har gjort vattenexperiment som t.ex vad flyter, russinhissen Barnen själva bygger aktivitetsbanor på gården med hjälp av brädor och stubbar. I sandlådan har dom konstruerat dagligen. Lego och playmobil används både ute och inne. Vi har gjort en del experiment under Grön Flaggpassen. Där får barnen reflektera vad som händer och varför. 6

7 BARNS INFLYTANDE Mål enligt Lpfö 98/10 Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. - utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och - utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få ta del i olika former av samarbete och beslutsfattande. För att barnen ska känna delaktighet i verksamheten låter vi dem vara med och påverka samt fatta beslut efter egen förmåga. Vi strävar efter att vara lyhörda för barnens tankar och idéer eftersom vi vill kunna utgå från barnens intressen när verksamheten planeras. T.ex barnen får vara delaktiga i vissa inköp, utforma matsedel och göra upp gemensamma spelregler. Vi arbetar för att barnen ska ta ansvar för sina egna och andras tillhörigheter och värna om förskolans inne- och utemiljö. Barnen uppmuntras att ta ansvar för sina egna handlingar i olika situationer och vi strävar efter att barnen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna hantera konflikter på egen hand. För att varje barn ska utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer arbetar vi med att barnen deltar i olika former av beslutsfattande som t.ex röstning, turordning och majoritetsbeslut. Barnen ges möjlighet till samarbete i stora och i små grupper, i både organiserade och spontana situationer. Vi betonar att det är viktigt att hjälpas åt och att behandla alla jämlikt oavsett kön, bakgrund eller utseende. Resultat: Under året som gått har vi pedagoger stöttat barnen i att våga fatta egna beslut och komma med egna idéer. Barnen har fått möjlighet att påverka sin egen vardag genom att bl.a vara med och välja sånger, frukt, lekar, lekaktivitet/material samt vissa inköp. 7

8 FÖRSKOLA OCH HEM Riktlinjer enligt Lpfö 98/10 -Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Förskolan Granen fungerar som ett föräldrakooperativ, där föräldrarna tar del av det praktiska ansvaret för verksamheten genom arbetsgrupper, vikariepool, städning och styrelseuppdrag. Föräldrarna är även delaktiga genom obligatoriskt deltagande i den demokratiska processen på stämmor och föreningsmöten. Vi pedagoger på IUS Granen arbetar för en öppen dialog med föräldrar och strävar efter att bemöta alla med respekt och förväntar oss att bli behandlade på samma sätt. Det är viktigt att skapa en trygg och tillitsfull relation mellan förskola och hem. Föräldramöten hålls en gång per år och vi erbjuder utvecklingssamtal beträffande barnens utveckling och lärande. Genom att dokumentera på olika sätt hoppas vi kunna göra verksamheten mera synlig och tydlig för barn och vuxna. Vi tar bilder med digitalkamera, visar upp barnens alster, skriver veckans aktiviteter på planeringskalender i hallen m.m. Vår förskola bjuder årligen in till luciafirande och midsommarfirande. Vi har även en vårutflykt där både personal, barn, föräldrar deltar. Föräldrarna ordnar och ansvarar för aktiviteterna under dagen. På IUS Granen avslutar vi barnens förskoleperiod med att vi sover över i vårt vindskydd med våra 6-åringar, vi har även avtackning för dessa på vår midsommarfest med medaljutdelning. Resultat: I september -13 hade föreningen ett årsmöte och senare under hösten ett föräldramöte. Vid detta möte hade vi bjudit in en barnbibliotekarie från kommunens bibliotek som informerade om bra barnböcker och vikten av att läsa för barnen. Detta tyckte vi var passande eftersom vi hade extra fokus på barns språkutveckling detta år. Föräldramötet var uppskattat. Vårutflykten detta år gick till Degernäs camping. Där hade föräldrarna ordnat med ett indianäventyr där barnen skulle lösa olika uppgifter i grupp för att till slut få den stora skatten (chokladpeng). En mycket trevlig dag där alla familjer deltog. 8

9 SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMEN Riktlinjer Lpfö 98/10 - Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnens övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Förskoleklasserna bjuder in föräldrarna på IUS Granen till ett informationsmöte under våren. Barnen från vår förskola besöker förskoleklasserna ca.2 gånger i juni månad. Resultat: En pedagog från Granen har träffat pedagoger från andra förskolor/förskoleklasser för att diskutera pedagogiska frågor och arbete i verksamheten. Vi har hälsat på skolan vid två tillfällen under våren. Endast från Rävåsskolan kom personal ut på besök till oss. 9

10 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING IUS Granen måste följa det I Ur och Skur-avtal som tecknats med Friluftsfrämjandet. All personal har gått I Ur och Skurs grundutbildning (universitet 7,5p). Förskolan ingår i ett nätverk i med andra I Ur och Skur förskolor, som regelbundet träffas och utbyter erfarenheter. Verksamhetsberättelse och kvalitetsenkät skickas årligen till Friluftsfrämjandet. Vi strävar efter att pedagogerna på IUS Granen ska ha ett gemensamt förhållningssätt och värdegrund. Två gånger per termin har pedagogerna planeringsdag. Personalen utvärderar, dokumenterar och reflekterar över sitt arbete, vilket sker kontinuerligt både gruppvis och för hela förskolan. Varje år har ordförande utvecklingssamtal med all personal. Pedagogerna har tillsammans skrivit arbetsplanen och ändrar åtaganden och arbetssätt när det behövs. Det ska vara ett levande dokument. Synpunkter, både positiva och negativa, från föräldrar ger oss ett underlag till förbättringar. Föräldraenkät och personalenkät genomförs årligen och utvärderas. Nya prioriteringsmål sätts upp, bl.a utifrån kvalitetsundersökning. Sammanfattning: Vi har även i år jobbat med samtliga mål och med blandat resultat. Vi har fått en ny förskolechef, Åsa Ekman, som nu under kommande år kommer att gå IUS grundutbildning så snart möjlighet ges och även annan utbildning som krävs för att behålla vårt IUS-avtal. Kommande år kommer vi att övergå till kommunens sätt att göra kvalitetsredovisning. 10

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26

Läs mer

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 LÄRKAN Lärkan Intro Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskoleenhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer