Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld"

Transkript

1 Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska för invandrare), grundläggande- och gymnasiekurser, särvux, samt även en del för högre utbildningar (högskoleutbildningar på distans). I byggnaden finns också ett välutrustat skolbibliotek som är väl integrerat i den pedagogiska verksamheten med två heltidsanställda bibliotekarier. Lärcentrum har ca 2000 studenter registrerade, varav en stor andel är invandrare. Våra invandrade elever går framförallt på SFI och Svenska som andraspråk, men också på de övriga kurserna. Både pedagoger och bibliotekarier kan konstatera att handhavandet av datorer, och framförallt Internetanvändandet, är ett bekymmer för många av dem. Våra invandrade elever kommer från länder som t ex Somalia där man varken haft tillgång eller möjlighet till normal skolgång under en lång tid. Det är oundvikligt att man då hamnar på efterkälken med ny teknik och dess möjligheter, samtidigt som man i dagens samhälle förväntas klara en hel del själv med hjälp av datorer och Internet, t ex att göra bankärenden och skriva uppsatser, maila och söka jobb via Internet. Många elever har inte heller ekonomisk möjlighet att skaffa egna datorer, vilket innebär att de kommer ohjälpligt efter vad gäller dator- och Internetanvändande. På Lärcentrum möter vi dessa elever i vår vardag och det är vår avsikt att försöka möta de behov de har för att kunna ge dem en riktig chans i vårt samhälle och deras nya hemland. Vi ser det som en möjlighet att bli ett nav i en mer organiserad verksamhet som hjälper våra studenter tillrätta i den nya digitala verkligheten som är en vardag för de flesta av oss, men som de ännu kanske inte vågat eller kunnat ta del av. Vi har lokalerna samt pedagoger och bibliotekarier på plats. Eleverna är också på plats för att lära sig ett nytt språk och komplettera sina utbildningar. Det finns en potential för vår organisation att få igång dessa ovana användare på ett ställe som de redan känner till och är trygga i. Att få tillgång till Internet är i högsta grad en demokratifråga och därför har vi valt att förlägga huvudfokus i biblioteket. Bibliotek är känt för att vara en plats som står för demokratiska värderingar och som ger alla en möjlighet att ta del av information och kultur på lika villkor.

2 2 Syfte och mål Syftet med projektet är att för en utvald grupp undervisa i datoranvändning och Internets möjligheter. Vi vill ge dem verktyg för att framöver kunna delta i vårt samhälle på lika villkor som alla andra. Vi vill ge dem en möjlighet att utveckla sina digitala färdigheter med Internet i fokus. Trollhättan har ett stort antal invandrare. Av dem är det många som läser framförallt svenska i vår verksamhet. Pedagoger, studie- och yrkesvägledare och bibliotekarier har identifierat Internet, eller snarare bristen på kunskaper om Internet och datahantering, som ett problem hos denna grupp. Trollhättan är i dagsläget en stad som kännetecknas av hög ungdomsarbetslöshet och ovanpå detta drabbades en av våra största arbetsgivare av nedläggning i och med årsskiftet 2011/2012. Därför kommer de personer som inte har kunskapen om Internet och datorhantering att snabbt hamna i bakvattnet. Är man dessutom invandrare så kan det anses att man får ännu svårare att få en möjlighet på arbetsmarknaden i och med detta. Det nyskapande i projektet ligger i att vi som utbildningssamordnare med ett helhetsgrepp tar tag i ett behov som eleverna har. Ett samordnande av resurser är målet, samt att ta in externa resurser så som bank, försäkringskassa etc. för att tillgängliggöra Internets olika användningsområden. Just nu är det vanligt att elever på både grund- och gymnasieskolor får låna en laptop under sin studietid, så kallade 1:1-satsningar. Det anses viktigt för elevernas inlärning och därför vill vi ge våra elever samma möjlighet. Mark Warshauer har forskat om betydelsen av 1:1-datorer för elever på grundskole- och gymnasienivå (se Information literacy in the laptop classroom, 2007). Han menar, att om eleverna har tillgång till en bibliotekarie tidigt i processen så får eleverna ett mognare användande av sin dator, t ex i sitt arbete med informationsökning. Detta vill vi jobba vidare med och applicera på vuxna istället för barn och ungdomar. Vi vill tillgängligöra datorer/internet för eleverna men också ge dem redskapen att faktiskt hantera datorn på ett konstruktivt sätt i sitt liv och för sin inlärning. Eleverna kommer att få låna en dator under ett läsår och samtidigt få undervisning en gång/vecka inom olika områden. Eftersom vi har mycket av kompetensen i organisationen och utgår ifrån den och från vad eleverna behöver, så anser vi att projektet kommer att lyckas om vi får eleverna att vilja vara med.

3 3 Projektbeskrivning Datum Rubrik Beskrivning v Introduktion i datoranvändning Hantera laptop v.37 Word Grundkurs i att hantera Word v.38 Studiedag/Lektionsfri dag v Mail Lära sig använda mail v Internet, vad är det? Grundkurs i Internet v Sökmotorer och källkritik Grundkurs i att söka och värdera källor v.46 Repetition Om man har missat en lektion har man här chans att ta igen v CSN och söka utbildningar på Internet Lära sig söka studiemedel och utbildningar v.49 Vad har jag lärt mig? Diskussion och enkät v.3-4 Introduktion för termin 2 v.5 Inställd lektion v.6 Bankärenden Lära sig hantera bankärenden på v.7 Försäkringskassan v.8 Sportlov Internet v.9 Samhällsinformation Lära sig hitta samhällsinformation på Internet v Skriva CV Lära sig skriva en CV v.12 Söka jobb via Internet v.13 Repetition Om man missat en lektion har man här v.14 Påsklov chans att ta igen

4 v Sociala medier Titta på olika sociala medier v.17 Unikum Trollhättan Stads verktyg för att beskriva pedagogisk utveckling för elever i grundskolan v Egna önskemål/enkät/avslutning av projekt

5 4 Resultat Nedan följer en beskrivning av det som vi genomförde på Lärcentrum under höstterminen 2012 och vårterminen Vid terminsstart 2012 besökte vi samtliga klasser med elever som läste Svenska som andraspråk på grundläggande nivå och berättade om projektet. Alla som var intresserade fick anmäla sig, vilket visade sig vara fler än vi hade datorer till. Tillsammans med lärarna valde vi ut de 25 st. som vi ansåg var i störst behov. För kursen fick eleverna kurspoäng likvärdigt med en orienteringskurs. Intresset var inledningsvis stort och under höstterminen hade vi 25 inskrivna, men när vårterminen slutade hade vi endast åtta stycken kvar. Elevernas bakgrund inom datoranvändning och även inom svenska språket var något ojämn och det var svårt att hitta rätt nivå att lägga undervisningen på. Vi insåg snart att upprepning och att ha återkommande moment var viktigt för inlärningen. Det som har varit den största utmaningen har varit att få eleverna att använda datorn i hemmet samt att göra den till ett naturligt verktyg för skolarbete och andra situationer där man behöver leta information. Att titta i sin mail och att använda Word har inte varit en naturlig del av våra deltagares vardag. Kursen har varit frikopplad från övrig undervisning, vilket har gjort att eleverna inte har priorieterat det vi gjort i klassrummet eller det vi skickat med dem hem att göra i läxa. Flera av deltagarna har sagt att lektionerna varit intressanta och att de fått lära sig nya saker, men de har inte fortsatt att arbeta med det efter lektionen. Deltagarantalet var tämligen stabilt under hösten, men efter jul försvann många. De var klara med sin utbildning i svenska och hade inte längre möjlighet att gå på våra lektioner då det krockade med ämnen i deras nya scheman. För att inte stå med en alltför liten klass valde vi att låta några nya elever komma in i gruppen, även om det innebar att de bara fick gå halva kursen. Under termin två hade vi alltså en blandning mellan nya och gamla elever. Elevernas kunskapsnivå på sin datoranvändning skiftade nu än mer, vilket gjorde det svårt att bygga vidare på det som eleverna redan visste. Deltagande på andra terminen var lågt och vi tappade hela tiden elever. Vi tror att detta bl.a. beror på att vi fick upprepa en del från första terminen, men framförallt att eleverna hade svårt att se nyttan med det vi gjorde. De som verkligen kom på lektionerna var de som varit med från starten av projektet. Genom projektet har vi lyckats koppla ihop olika kompetenser på Lärcentrum med undervisningen. Datapedagog, studie- och yrkesvägledare, samhällslärare och vårdlärare har varit inne och undervisat i gruppen. Andra terminen hade vi Försäkringskassan på besök och vi hade även som mål att ha in någon från banken. Banken valde vi bort eftersom det visade sig att de flesta hade olika banker varför det blev svårt att välja en. En genomgång av Unikum var inledningsvis planerad, men det tog vi också bort då det visade sig att ingen av deltagarna hade barn i grundskolan. Även att söka bostad på Internet fick vi plocka bort, eftersom det blev alldeles för invecklat. Det som eleverna uppskattade allra mest var besöken av studie-och yrkesvägledarna och därför valde vi att ta in dem fler gånger än vad vi ursprungligen tänkt.

6 Vi bibliotekarier har både bloggat och twittrat om projektet, vilket vi flera gånger berättade för eleverna. Vi tog fram bloggen ett par gånger och visade hur de skulle hitta till den, men det verkade inte som att de läste den. Är man obekant med sociala medier och även Internet tar det tid att skapa nya vanor och se nyttan med t ex Twitter. För oss har det dock varit ett bra sätt att dokumentera det vi gjort och samtidigt löpande kunnat utvärdera arbetet. Dessutom har vi kunnat få ut information om projektet utanför skolans väggar. Utifrån vårt mål att lära eleverna handha en dator samt få en inblick i vad som finns på nätet så anser vi att vi delvis har nått målet. Eleverna blev ju mer digitalt delaktiga än vad de var innan, då de både fått se och provat på saker som de tidigare aldrig sett. Vi har snuddat vid målet, men inte nått så långt som vi trott vi skulle göra. Ibland har lagt utbildningen på för hög nivå, vi har varit för ambitiösa och är medvetna om att vi får sänka nivån inför nästa start i projektet. Nedan står det som vi faktiskt gjorde med grupperna. Datum Rubrik v.37 Introduktion utdelning av datorer etc. v.38 Inställt v.39 Fortsättning på introduktion/office v.40 Office/Word v.41 Office/Word v.42 Mail v.43 Internet v.44 Höstlov v.45 Power point v.46 SYV/Power Point v.47 SYV (studie- och yrkesvägledare) v.48 Word v.49 Trollhättan Stads hemsida v.50 Bildprogram/utvärdering v.4 E-handel v.5 Intro nybörjare v.6 Bibliotekets hemsida

7 v.7 Ingmarie Gustavson sjukvårdssidor,(vårdlärare) v.8 Sportlov v.9 Försäkringskassan v.10 Word v.11 Word v.12 Samhällssidor- Michael Johansson (samhällskunskapslärare) v.13 Sociala medier v.14 Påsklov v.15 SYV v.16 SYV v.17 Ledigt v.18 Helgdag v.19 SYV v.20 Word v.21 SYV v.22 Avslutning, återlämning av datorer, utvärdering

8 5 Planer och önskemål för framtida arbeten Baserat på erfarenheterna från första året, kommer höstterminen 2013:s Internet för alla att ha ett lite annat upplägg. Vi kommer att knyta projektet till en enda klass och därmed en pedagog. Detta kommer att innebära att vi kan samarbeta med pedagogen kring vad eleverna har nytta av att lära sig digitalt och det vi undervisar i kommer förhoppningsvis att omsättas på ett annat sätt i praktiken. Eleverna kan t.ex. regelbundet maila in uppgifter till läraren, skriva kortare rapporter och andra arbeten direkt i datorn, söka information för skolarbete och förhålla sig källkritiskt till vad de hittar. Vi anser att detta kommer att bli mer konkret för eleverna och de kommer att kunna omsätta det som de lär sig i projektet lättare. Meningen är det som vi lär ska vara eleverna till nytta. Bibliotekarierna och datapedagogen kommer att delta på lektioner ihop med läraren i Svenska som andraspråk. Vi tror att detta kommer att medföra att eleverna på ett mer naturligt sätt använder datorn som ett verktyg i sina studier och därmed lär sig hantera de olika delmomenten så som Word, Power Point etc. Förmodligen kommer projekttiden dessutom bara att vara en termin. Eleverna rör på sig och det visade sig vara svårt att ha kvar samma elever längre än så.

9 6 Sammanfattning av projektet Hösten 2012 drog vi bibliotekarier på Lärcentrum i Trollhättan igång projektet Internet för alla välkommen till en ny värld, med syftet att få våra elever mer digitalt delaktiga och öka deras datorvana. På Lärcentrum finns all Trollhättans kommunala vuxenutbildning samlad och vi har många elever med invandrarbakgrund. Det är framförallt bland dessa elever som vi genom åren har sett en låg datorvana och stor osäkerhet vad gäller Internet. De blev därför vår utvalda målgrupp i projektet. Med hjälp av projektpengar från Internetfonden köpte vi in 25 bärbara datorer. Dessa fick sedan 25 elever som läste Svenska som andraspråk på grundläggande nivå låna, det blev en s.k. 1:1- dator. De fick låna datorn under ett läsårs tid och fick under den här tiden regelbundna lektioner där de skulle använda sin dator. Utbildningen bestod av ett varierat utbud av lektioner i t.ex. Word och Power Point, i e-handel och sociala medier, men också handledning i att söka fram relevanta webbsidor samt värdera olika källor på nätet. Vi har dessutom försökt skapa en vana att maila, bifoga filer och att hantera bilder. De har fått hjälp och stöd med detta både på och utanför lektionstid.

10 Eleverna har framförallt fått stöd och utbildning av oss två bibliotekarier och en datapedagog, men utöver det har ytterligare pedagoger på Lärcentrum deltagit, såsom vårdlärare och samhällskunskapslärare. Två av Lärcentrums studie- och yrkesvägledare har också deltagit i projektet genom att t.ex. visa sidor från arbetsförmedlingen, men också för att stötta eleverna i att skriva en CV, ansöka om CSN och söka högre utbildningar. Vi hade även besök av en kvinna från Försäkringskassan som visade på deras hemsida. Eleverna själva har fått önska och bidra till hur undervisningen ska utformas så att de kunnat få hjälp med det som de själva känt att de behöver. Många elever var t.ex. intresserade av vad studie- och yrkesvägledarna kunde erbjuda, vilket gjorde att vi tog in dem fler gånger än vad vi från början hade planerat. Andra moment plockades istället bort då det visade sig vara irrelevant för just vår grupp. Även om eleverna var aktiva och intresserade på lektionerna, så använde de tyvärr inte sina datorer i så stor utsträckning hemma som vi hade hoppats och önskat. Vi hade ju velat att datorn skulle bli lika naturlig hemma som i skolan. Trots detta känner vi ändå att Internet för alla välkommen till en ny värld har bidragit till att eleverna både blivit mer datorvana och mera aktiva på Internet än vad de var innan projektet. Hösten 2013 drar vi igång en ny omgång med nya elever. Med erfarenheter från det gångna året hoppas vi kunna utveckla och förbättra upplägget än mer. För att dokumentera vår verksamhet har vi genom hela året bloggat om projektet på Internet för alla och vi har även twittrat regelbundet.

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv 2003:092 PED EXAMENSARBETE Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv DANIEL FJÄLLBORG MIKAEL WISTRÖM PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2003 Vetenskaplig handledare:

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren Projektrapport från BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002 Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren 1 Bakgrund Sedan 1980 bedriver vi en behandlingsassistentlinje (BAL) på

Läs mer

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer