Årsredovisning Service- och tekniknämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden

2 Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen Ansvarsområden och verksamhetsfakta Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Personal Framtiden Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Uppdrag Uppdrag från Övergripande plan med budget Detaljerad redovisning per avdelning Service- och teknikförvaltningen totalt Förvaltningschef ADA (Administrativa avdelningen) & Verksamhetsservice Gata/Park & vinterväghållning Kost- och transportservice & Stora Djulö herrgård Sportcentrum Bilaga 1 Investeringsuppföljning för projekt inom förvaltningen Bilaga 2 Statistik och nyckeltal Bilaga 3 Redovisning av 2012 års internkontrollarbete

3 1 Service- och teknikförvaltningen 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten rymmer även dietister och kostkompetens. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator och parker. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St. Djulö värdshus. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. De interna uppdragen inkluderar städning, växel, interna transporter, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. Verksamhetsmått Aktuell nivå Prognos helår 2013 Antal portioner frukost & lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch & middag till äldreomsorg st st st st Simhallen, antal besökare st st Helgaktiviteter på Sportcentrum 52 aktivitetshelger/år 52 aktivitetshelger/år Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter/år Antal producerade växter i växthuset kvm kvm st st 3

4 2 Förvaltningsberättelse 2.1 God ekonomisk hushållning Kommentarer till periodens utfall 2012 Driftsredovisning - nettokostnad, tkr Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse * *Utfallet för 2011 inkluderar även avdelningen Myndighet och Nyproduktion, som per den 1 januari 2012 inte längre är en del av förvaltningen. År 2011 blev Service- och teknikförvaltningens resultat -14,9 Mnkr, det medförde att förvaltningen gick in i 2012 med ett stort besparingskrav. Samtliga avdelningar fick ta del av detta och ett besparingsprogram upprättades. Trots detta klarade förvaltningen inte besparingskravet utan 2012 års resultat blev -6,4 Mnkr. Inom avdelningen Gata/Park gjordes en omfördelning av ramen på tkr till vinterväghållningen, vilket innebar en kraftigt minskad ram i kombination med att ingen kompensation beviljades för ökade skötselytor på 350 tkr. Dessutom ökade kringkostnaderna för asfaltslagningar med totalt 550 tkr och kostnadsökningen för barmarksrenhållning blev 250 tkr över budget. På grund av en åldersstigen fordons- och maskinpark översteg reparationskostnaderna budget med 900 tkr. Parkunderhållet översteg budget med sammanlagt tkr. Eftersom förvaltningen inte fick entreprenaden för KFAB kan vi där se en övertalighet på personal samt uteblivna ändrings och tilläggsarbeten som annars hade genererat intäkter. Vinterväghållningen redovisar en avvikelse på tkr. Detta beror främst på flertalet snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser under slutet av året. Under de tre första månaderna av året blev det färre snöröjningsinsatser än normalt men desto fler halkbekämpningsåtgärder. Under våren stod det klart att ytterligare två friskolor skulle etablera sig i kommunen. Detta påverkar avdelningen Kost- och transportservice när det gäller mat och vaktmästeri, då man måste betala ut cirka 2,5 miljoner kronor (på årsbasis) i skolpeng, eftersom dessa medel finns i befintlig ram. Under hösten minskades personaltätheten och råvarukostnaderna, men det finns stora svårigheter med att minska på övriga kostnader då elevantalsminskningen inte är koncentrerad till bara en skola, utan spridd över alla skolor. Avdelningen har fortfarande inte fått anslag för varken miljöavgifterna på förskolorna eller den höjning av miljöavgifterna som miljökontoret gjorde 2012, detta motsvarar ca 250 tkr. Verksamheten på Stora Djulö herrgård visar ett resultat på -383 tkr. Aktiviteterna har varit av många olika slag allt ifrån begravningskaffe, konferenser och bröllop till lunch och fika. När en sådan verksamhet startas krävs stora startkostnader, det gäller till exempel tillstånd och kontroller. Ser man till den korta startsträckan och övriga beskrivna omständigheter är resultatet inte förvånande. Sportcentrum uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 980 tkr. Intäkterna har ökat med tkr från 2011 till Under året har en genomgripande organisationsöversyn genomförts vilket har gett en mer effektiv organisation och i sin tur lett till att årets tre pensionsavgångar inte har behövt återtillsättas. Den 17 september införde Sportcentrum individoch verksamhetsanpassad arbetstid, vilket lett till minskat behov av extra personal. Detta är en 4

5 av anledningarna till att vi kan se en positiv avvikelse när det gäller lönekostnader. Inga vakanser är tillsatta på förvaltningen under året, samt att antalet säsongsanställda har minskats. Investeringsredovisning - nettokostnad, tkr Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse * *Utfallet för 2011 inkluderar även avdelningen Myndighet och Nyproduktion, som per den 1 januari 2012 inte längre är en del av förvaltningen. Budgeten för investeringarna för 2012 var tkr och utfallet blev , avvikelsen blev därmed tkr. En del av den avvikelsen består av byggnationen av nytt äventyrsbad som var budgeterat till tkr men upparbetat under 2012 blev 4 307, en avvikelse på 693 tkr. Detta investeringsprojekt som är påbörjat 2012 men ej avslutat samt 14 andra projekt har förvaltningen bett om att få ombudgeterade från 2012 till

6 2.2 Personal Förvaltningens verksamhet 2012 har präglats av Service- och teknikförvaltningens stora mål ekonomin i balans. I allt förvaltningen har företagit sig så har fokus varit på att bli så effektiva som möjligt. Vid varje vakans som har uppstått har vi ställt oss frågan - kan vi klara det på befintlig personal? Finns kompetensen? I samtliga fall har förvaltningens uppdrag kunnat utföras med befintlig personal, och tjänster har inte behövt återtillsättas Personalförändringar inom förvaltningen under året Service- och teknikförvaltningen har under året arbetat vidare med de förändringar som gjordes under 2011, i syfte att få dem att fungera på bästa sätt. De förändringarna gällde dels omställningen när avdelningen Myndighet och nyproduktion lämnade förvaltningen och en del personal därmed övergick till Gata/Park, och dels chefuppdraget inom Sportcentrum där en besparing gjordes och chefskapet togs över av en annan avdelningschef. Under 2012 har Service- och teknikförvaltningens medarbetarantal minskat med totalt 20 personer. En del av dessa är den ovan nämnda personal som lämnade förvaltningen i samband med att Myndighet och nyproduktion övergick till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Resterande specificeras nedan. Samtliga personalminskningar har skett genom att medarbetare slutat eller gått i pension och att tjänsterna ej har återtillsatts. Inom Gata/Park har två pensionsavgångar ej återbesatts och parkunderhållet har två säsongsanställda färre på grund av besparingar. Inför vintern 2012/2013 behövde personalen minskas på grund av övertalighet på anläggningssidan. Två personer placeras på vaktmästeriet inom Kost- och transport under del av vintern. Kost- och transportservice har arbetat med stora åtgärdspaket under året, och personalstyrkan har minskats med 6,2 köksanställda och 0,5 vaktmästartjänst. Under året har även avdelningens interna administration setts över och avvecklats. Den ekonomiska administrationen har istället övertagits av förvaltningens administrativa avdelning. Inom Sportcentrum har tre anställda gått i pension och en har sagt upp sig på egen begäran. Ingen av tjänsterna har återbesatts Personal- och chefsförsörjning under året Inom den Administrativa avdelningen/verksamhetsservice inrättades en ny tjänst som enhetschef under hösten. Tjänsten tillsattes ur den befintliga personalen. Inom Gata/Park övertog en av enhetscheferna under hösten all personal på parkunderhållet, detta i syfte att frigöra tid för andra arbetsuppgifter hos en annan enhetschef. Kökschefsgruppen har förändrats. En kökschef klev av sitt uppdrag. Valla köksområde gjordes om till att omfatta fyra enheter med en kökschef - Sköldinge skola, Asplundens förskola, Häringes förskola samt Valla skola. En kökschef som ej velat ha personalansvar fick istället ta över ett ensamkök. En ny kökschef tillträdde på Lövåsen. Gruppledare för kostkompetens tillsattes ur den befintliga personalen och platschefstjänsten för Vingåker gjordes om till enhetschef Chef- och ledarskap Katrineholms kommun startade under 2011 en traineeutbildning i ledarskap, Service- och 6

7 teknikförvaltningen har en deltagare. Hon har idag en chefstjänst, och kompletterar sina kunskaper genom traineeutbildningen. En enhetschef inom Kost- och transport har fått möjlighet till coachning i ledarskap. Sportcentrums gruppledare har fortbildats och stärkts för att kunna ta medarbetarsamtal, hålla i arbetsplatsträffar samt planera arbetstidsförläggning med hjälp av dataverktyget TimeCare Kompetenshöjande åtgärder Förvaltning har som ovan nämnts en deltagare i traineeutbildningen i ledarskap, hon har haft en föreläsning för hela chefsgruppen inom förvaltningen. I medarbetarsamtalen är det en given punkt hur medarbetare kan utvecklas via kompetenshöjning, en tidplan ska upprättas och uppföljningen ska ske där. Inom administrationen inventeras utbildningsbehovet kontinuerligt i samband med arbetsplatsträffar och flera anställda har deltagit i utbildningar genom Viadidakt. Enhetschefen har även deltagit i en tvådagars utbildning i internprissättning inom offentlig sektor. Inom Gata/Park sker fortlöpande kompetenshöjande utbildning för personalen. Detta för att kunna utföra fler arbetsuppgifter vilket ger ökad flexibilitet i verksamheten. Kökscheferna har fått fortsatt utbildning av inspirationskocken Mikael Bäckman. Kost- och transportservices personal har även deltagit i två minimässor med förvaltningens leverantörer, utbildning i specialkoster, städutbildning för ekonomipersonal och inspirationsmatlagningskväll för matsedelsgruppen. Fortbildningsbehov inom Sportcentrum tas fram tillsammans med närmsta chef i samband med medarbetarsamtal där även utvärderingar sker Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året Förvaltningen har under året fortsatt implementeringen av individ- och verksamhetsanpassad arbetstid. Hittills har Kost- och tranportservice samt Sportcentrum genomfört modellen. Olika modeller för tid- och projektrapportering inom Gata/Park har utvärderats och det är nu klart hur arbetat ska utvecklas under 2013, för att minska tidsödande pappersarbete och öka exaktheten i den ekonomiska uppföljningen Arbetsmiljö och hälsa Service- och teknikförvaltningen bedriver ständigt åtgärder för att skapa och behålla en bra arbetsmiljö. En friskvårdsgrupp arbetar med förbyggande friskvårdsaktiviteter. Vi uppmuntrar även övrig friskvård, personalen har möjlighet till 0,5 timme per vecka i friskvårdsaktiviteter om de själva ställer upp med samma tid. Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat från 5,36 % (2011) till 4,96 % (2012). Bland kvinnor har sjukfrånvaron ökat från 4,60 % (2011) till 6,16 % (2012), och bland män har den minskat från 6,36 % (2011) till 3,34 % (2012). Förklaringen till samtliga skillnader ligger huvudsakligen i förändringar av antal långtidssjukskrivningar, då det är dessa som främst ger genomslag i statistiken. Arbetsmiljöfrågor bevakas kontinuerligt vid arbetsplatsträffar och olika avdelningar arbetar med skyddsronder, skyddskläder, systematisk dokumentation, rutiner vid olyckor och andra arbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärder. Samtliga anställda har tillgång till naprapat vid akut behov. 7

8 2.3 Framtiden Ortsutveckling Service- och tekniknämnden står inför en utmaning i form av tillkommande skötselytor. Främst övertagandet av genomfartsled från Trafikverket. Övertagandet sker den 1 juli 2013 och rör cirka meter vägsträcka till en beräknad kostnad av 5,7 mnkr per helår. Den marknadsföringsplan som är framtagen för Sportcentrum kommer att aktiveras under Nämndens målsättning är fortfarande att verka för en högre andel ekologisk och närproducerad mat. På grund av ekonomiska begränsningar har arbetet gått långsammare än planerat, men målsättningen är oförändrad under förutsättning att det ekonomiska utrymmet finns i framtiden Kultur och fritid I Duveholmshallen kommer det under 2013 att investeras i ny ljudanläggning och i anslutning till Tennis/Boulehallen kommer det att anläggas utomhusboulebanor våren Cupverksamheten inom Sportcentrum fortsätter att gå mycket bra, under 2013 återkommer innebandycupen och i mars kommer en Värmbol FC att arrangera en ny fotbollscup på kostgräsplanen, ytterligare ett flertal större cuper och arrangemang kommer att genomföras. Under 2013 renoveras omklädningsrummen i läktaren på Backavallen. I övrigt ses underhållet över på kringliggande byggnader så som skorstenen vid läktaren och rondellen Västgötagatan/Prins Bertils gata/stora Malmsvägen. Anläggningen byggdes för 50 år sedan och stora renoveringsbehov finns. Renovering av läktaren måste ske mycket varsamt på grund av det kulturella värdet som måste bevaras. Kontakt har tagits med bland annat Länsstyrelsen. Skola De nya friskoleetableringarna under hösten 2012 innebär nya utmaningar i och med att Serviceoch tekniknämnden måste avstå en del av sin budget till skolpeng. Utmaningen är dels ekonomisk, men även organisatorisk då verksamheten måste anpassas efter nya förutsättningar. I händelse att en friskola skulle stänga ner är kommunen skyldig att med kort varsel åter bereda plats för eleverna, vilket ställer stora krav på flexibilitet inom, främst, Kost- och transportservice men även andra av STN:s verksamhetsgrenar. En problematisk situation uppstår vad gäller nämndens kostnader för städning av skollokaler. Kostnader för städning ska ingå i skolpengen, men nämnden kan endast frigöra pengar i den omfattning som städytor sägs upp (med tre månaders varsel). STN kan alltså inte själva styra över de städbesparingar som måste göras för att frigöra pengar till skolpengen, och detta är en situation som måste hanteras. Omsorg och trygghet Under året kommer vi att jobba ytterligare med formen på användandet av de befintliga 1,3 dietisttjänsterna i vård och omsorg som vi har. Katrineholms kommun är välkänd för sin dietistkompetens och kommundietisterna är väl representerade i nätverk och expertgrupper som bidrar till att vi kan hålla oss ajour med senaste rön inom området. Folkhälsa jämlikhet jämställdhet och tillgänglighet Under 2012 har två styrdokument arbetats fram i förvaltningen, ett idrottspolitiskt program och ett reviderat kostpolitiskt program. Om dessa antas i kommunfullmäktige kommer de att börja 8

9 gälla under Det idrottspolitiska programmet behandlar samverkan som leder till att medborgarna ges möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter. En viktig del i detta är arbetet med mat och måltidsmiljö för barn och ungdomar. En handlingsplan för ett framtida utvecklingsarbete tas fram under våren som tydligt ska visa vikten av samverkan mellan berörda nämnder (Bildningsnämnden och Service- och tekniknämnden), samt behovet av rätt profession inför bemötande av frågeställningar och krav både från myndigheter och medborgare (föräldrar). Det webbaserade verktyget Skolmat Sverige kommer att bli ett viktigt redskap i arbetet med skolmåltiderna. Verktyget ger återkoppling på hur kvaliteten hos skolmåltider utvecklas och dokumenteras ur ett helhetsperspektiv. Både det idrottspolitiska och det kostpolitiska programmet kan till största delen genomföras inom befintliga budgetramar men det kan, beroende på vilken nivå som vill uppnås, komma att krävas ökade resurser. Ekonomi och organisation Den absolut viktigaste utmaningen Service- och tekniknämnden har är att få ekonomin i balans. Vissa av de åtgärder som startades under hösten 2012 kommer att ge full effekt först under Under hösten 2012 har alla ledare inom förvaltningen deltagit i ett utredningsarbete för att effektivisera organisationen. Viktiga parametrar i arbetet har varit att få en så effektiv och en väl fungerande organisation som möjligt, och det ska genomsyra hela förvaltningen. Att tänka utanför boxen och våga tänja på begreppen. Vissa ämnesområden kan man arbeta med över hela förvaltningen, och då bli en specialist som kan vägleda andra. År 2013 inleds året med ett genomförande av förändringarna i organisationen. Förvaltningen måste bli mer flexibel och kunna jobba över avdelningsgränserna. Genom att skapa en annan struktur så frigörs resurser till planering, analys, uppföljning och utvärdering. Det ger möjlighet att kontrollera ekonomin och verksamheten på ett mer kvalitativt sätt. Den nya organisationen utgår från två ben. Ett som riktar sig till interna kommunala beställare. I det andra benet organiseras verksamheter som riktas direkt mot kommunens medborgare. I det interna benet ingår Kost- och transportservice, Administrativa avdelningen och Verksamhetsservice. I det externa benet ingår Gata/Park och Sportcentrum. I varje ben finns en verksamhetschef. Organisationen blir plattare och inriktas på att ge kommuninnevånarna så bra och kostnadseffektiv service som möjligt. Individ- och verksamhetsanpassad arbetstid har tidigare införts inom avdelningarna Kost- och transportservice samt Sportcentrum, under 2013 ska detta även införas inom avdelningen Gata/Park. Bemanningen anpassas efter verksamhetens belastning, vilket i förlängningen leder till bättre ekonomi. Arbetet med att införa e-förvaltning pågår och en övergång till digital tidrapportering inom Gata/Park ger möjligheter till både en minskning av tidskrävande pappersarbete men också snabbare fakturering och en ökad exakthet i uppföljningen under Med detta system kommer samtliga uppdrag att rapporteras in snabbt, helst samma dag som de utförs. Det ger ökat kontroll och underlättar väsentligt uppställande av ekonomiska prognoser. För att tydliggöra de övergripande mål som är satta ska dessa brytas ner på individnivå. Detta gör det enklare att följa upp målen, samt bidrar till större delaktighet i arbetet med att nå dem. 9

10 Teleprojektet som inleddes under hösten 2012 har lett fram till en konsultrapport med en mängd förslag inför framtidens telefonilösningar inom kommunen. Arbetet kommer att fortsätta med kvalitetssäkring av ledningar inför en ökad användning av IP-telefoni, samt diskussioner kring rapportens övriga förslag där en sammanslagning av kommunväxeln och IT-kontoret är ett exempel. Under hösten kommer upphandlingsarbetet att påbörjas inför den kommande städentreprenaden, som kommer att träda i kraft 1 juli Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I januari 2013 presenterades förslaget på ny organisation. Syftet med den förändringen är att få ekonomin i balans samt att organisationen ska bli effektivare, men även att förvaltningen behöver lösa sitt uppdrag på ett mer strukturerat sätt än idag. Resurser kan då omfördelas för att analysera, följa upp och utvärdera STN:s uppdrag. Förslaget bygger på att verksamheten organiseras i två ben, ett ben som arbetar mer internt kommunalt och ett som fokuserar på den mer publika verksamheten. Under januari förhandlades förslaget med fackförbunden och beslutades i Service- och tekniknämnden. På grund av övertalighet inom avdelningen Gata/Park varslas fem personer i januari. Förhoppningsvis kan övertaligheten lösas genom naturliga avgångar. 10

11 2.4 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling Väsentliga händelser Under 2011 gjordes minimalt med asfalteringsarbeten på grund av den utdragna asfaltsupphandling som blev klar först i slutet av Detta har istället inneburit att intensivt arbete under Cirka kvadratmeter asfalt har toppbelagts. I centralorten har större beläggningsunderhåll utförts bland annat på Skalltorpsgatan, Sjölandsvägen, Åsporten, Malinbodaplan och del av Högmossevägen och Ljungvägen. Under året har avdelningen Gata/Park fortsatt sitt skötseluppdrag för KIAB. Uppdraget var ute på anbudsförfrågan under våren och det nya kontraktet är på två år, med möjlighet till förlängning. Sammanläggningen av stadsparken och Gröna Kulle färdigställdes under september och invigdes i början av oktober. En åtgärd som blev omdiskuterad av allmänheten var nedsläckning av gatubelysningen. Det har inneburit att var tredje lampa är släckt mellan kl 23:00 och 01:00. Från kl 01:00 släcks ytterligare en lampa vilket innebär att var tredje lampa lyser och två är släckta fram till kl 05:00. Centrum har varit undantaget. Nedsläckningen gjordes under perioden slutet av februari till slutet av oktober. Under tre veckor på våren och tre veckor på hösten mättes matsvinnet på alla kommunala kök och restauranger i förskolor, skolor och äldreboenden. Resultatet visar att det svinnet uppgår till 7 % tallrikssvinn och 7 % serveringssvinn. (Tallrikssvinn är mat som kasseras från tallrikar, serveringssvinn är den mat som exempelvis ställts fram till servering men inte gått åt.) Det motsvarar 1.3 miljoner kronor och är en nulägesbeskrivning för Katrineholms kommun. Dessa mättal kommer vi att följa under kommande år. Andelen ekologiska råvaror har under året inte prioriterats på grund av nödvändiga besparningar. Detsamma gäller de närproducerade. En vegetarisk dag per vecka har införts i förskola och skola. Cupverksamheten inom Sportcentrum har gått mycket bra under året. Ett flertal större cuper och arrangemang har genomförts där ett utmärkande exempel är den innebandycup som genomfördes sista helgen i mars. Antalet deltagande lag ökade från 96 lag (2011) till 149 lag (2012). Med tränare och funktionärer inräknade består ett lag av ungefär 20 personer. Enligt HUI Research genererar varje idrottsutövare som deltar i ett arrangemang i en annan stad 800 kr/natt i intäkter till kommun och näringsliv. Utöver de rent ekonomiska vinsterna tillkommer mjukare värden som marknadsföring av kommunen och ett rikt utbud av händelser och fritidsaktiviteter. Det sociala värdet ska inte heller underskattas. 11

12 Förvaltningen har under året haft totalt 11 personer anställda genom projektet Arbetslinjen, vilket har bidragit till uppfyllelsen av åtagandet "Andelen med försörjningsstöd ska minska" Åtaganden Åtaganden Utfall Målvärde Senaste kommentaren Att tillsammans med Trafikverket medverka till att minst en busshållplats tillgänglighetsanpassa s. 1 1 En busshållplats på Källmogatan i Värmbol har tillgänglighetsanpassats. Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andelen med försörjningsstöd ska minska Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Andelen förnyelsebar energi ska öka i verksamheten och fler kostnadseffektiva sätt att spara energi ska implementeras En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen STN, SOCN, VIAN Källa: Socialstyrelsens statistik. KKiK kompletterande mått Målnivå: Minska Resultat senaste mätning (2010): 7,8 % Jämförelse: riket 4,4 % Samtliga Källa: KKiK mått 15. (Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?.) Resultat senaste mätning: 37 % av maxpoäng (2010) Jämförelse: Medelvärde KKiK 44 % (2010) STN Målnivå: Minska energiförbrukningen med 3 % genom att energieffektivisera minst en fastighet inom övriga idrottsplatser. Källa: Egen redovisning STN Källa: Andelen miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen. KKiK mått 37 Resultat senaste mätning (2009): 65 % Jämförelse: Genomsnitt kommuner som deltar i KKiK; 5,8% Andelen har minskat från 7,8 % vid mätningen STN har bland annat bidragit genom att under 2012 anställa totalt 11 personer genom arbetslinjen. 33% STF mötte intresserade medborgare för diskussion på biblioteket under två dagar i demecember. 3% Värmbols idrottsplats har energioptimerats vilket har lett till en minskning av energiförbrukningen med mer än 3 %. 31% 12

13 Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Välvårdade parker Svinnet av mat ska minska 35 % STN Målnivå: Andelen invånare som tycker att parkerna i centrum sköts bra ska vara fortsatt hög Källa: SKL:s undersökning Kritik på teknik, genomförs vart tredje år Resultat senaste mätning: Andelen som tycker att parkerna i centrum sköts bra eller mycket bra var 75 % (2010) Jämförelse: Genomsnitt för de 94 kommuner som deltog i undersökningen var 63 % (2010) STN Målnivå: Kartlägga och mäta svinnet för att sedan minska det med 30 % vid införandet av Sapere-modellen Källa: Egen redovisning, första mätning görs % Nästa mätning sker under 2013, så utfallet gäller senaste mätningen % Under 2012 uppgår matsvinnet till 1,3 mkr. Detta motsvarar 7 % av den totala livsmedelskostnaden. Åtaganden (Månad) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andelen ekologiska råvaror och närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel. Det ska även ske med en klimatsmart inriktning STN Målnivå: 30 % ekologiskt, 5 % närproducerat samt att skola och förskola ska serveras vegetarisk mat 1 gång/vecka Källa: Egen redovisning Resultat senaste mätning: 7 % ekologiskt (2010) Månatliga utvärderingar per enhet kommer att inledas under planperioden. Jämförelse: Medelvärde KKiK 8 % ekologiskt (2009/2010) 6,2% Under 2012 har de ekologiska inköpen inte prioriterats på grund av en sänkt livsmedelsbudget. 13

14 2.5 Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar Resultatmål Resultatmål/uppdrag Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet Väsentliga händelser En ny prislista med externa hyror för Sportcentrums lokaler och faciliteter har tagits fram. Den nya prislistan har fastslagits av kommunfullmäktige och gäller sedan den 1 juli. Prislistan är grundligt genomarbetad och ska både ge en tydligare relation mellan pris och kostnad, men även vara mer logisk och lättförstålig för den som vill boka lokaler. Den nya äventyrsbadanläggning som invigdes under hösten 2012 har breddat utbudet av fritidsaktiviteter inom Sportcentrum och bidragit till att öka simhallens attraktionsvärde och besökarantal. Om besökarantalet fortsätter att öka i motsvarande omfattning kan det på sikt uppstå ett ökat personalbehov Åtaganden Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Katrineholms kommun har en stark samverkan med föreningslivet för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige har beslutat Djulöområdets attraktivitet ska öka KS, KTN, STN, VIAN Målnivå: NKI 60 Källa: Utvärdering eller enkät 2012 KTN, STN Målnivå: 70 % ska vara nöjda med det utbud som erbjuds Källa: Kulturundersökning Resultat senaste mätning: 40 % (2011) Resultat saknas i dagsläget. Förslag på samarbetsformer kommer att behandlas under början av Utfall saknas då nästa Kulturundersökning planeras genomföras först under

15 2.6 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen Väsentliga händelser Den stora händelsen under året på skolans område som berör Service- och tekniknämnden är etableringen av friskolor och den kostnad för skolpeng som detta resulterar i. Den punkten finns att läsa mer om under avsnitt 2.3 Framtiden samt under avsnitt 2.9 Ekonomi och organisation Åtaganden Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Alla transporter utförda av service och teknikförvaltningen med tung trafik till förskolorna ska upphöra STN Målnivå: All trafik har upphört under planperioden Källa: Egen utvärdering 0st Transporter med tung trafik till förskolorna har helt upphört under året. 15

16 2.7 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap Resultatmål Resultatmål/uppdrag De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Väsentliga händelser Under 2012 har ytterligare tre stycken övergångsställen tillgänglighetsanpassats, för att göra samhället tryggare och mer tillgängligt för individer med särskilda behov. Dietisternas arbete mot äldreomsorgen har omstrukturerats för att nå fler brukare på begränsad tid. Varje dietist deltar numera i teamträffar på respektive äldreboende och samarbete sker nu på en tvärprofessionell nivå med olika yrkeskategorier vilket gynnar brukaren Åtaganden Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Snabb klottersanering för ökad trygghet Antalet otrygga platser ska minska STN Målnivå: Mindre klotter ska saneras inom ett dygn, omfattande klotter inom en vecka Källa: Egen redovisning, mätning påbörjas hösten 2011 STN Källa: Egen redovisning i samarbete med polis och skola Målnivå: Minska Resultat senaste mätning: Saknas 100% I den mån STN kan ansvara för klottersaneringen sker sanering inom de uppställda tiderna. Undantag finns dock för de tillfällen när vädret inte möjliggör sanering inom utsatt tid. Åtagandet går inte att besvara med en procentsats. Under året har Åsparken och Sveaparken gjorts i ordning, med öppnare och ljusare miljö. Därmed anses åtagandet uppfyllt för

17 2.8 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Väsentliga händelser Under 2012 har två styrdokument arbetats fram i förvaltningen, ett idrottspolitiskt och ett kostpolitiskt program. Om dessa antas i kommunfullmäktige kommer de att börja gälla från och med Det idrottspolitiska programmet behandlar samverkan mellan olika parter för att medborgarna ska ges möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid. Programmet framhäver att mäns och kvinnors idrottande är lika mycket värda samt att kommunens resurser ska fördelas lika ur genusperspektiv. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen. Programmen är styrmedel för hur arbetet med kost och idrott ska fortskrida i kommunens olika verksamheter. Både det idrottspolitiska och det kostpolitiska programmet kan till största delen genomföras inom befintliga budgetramar men det kan, beroende på vilken nivå som vill uppnås, komma att krävas ökade resurser. Under 2011 togs ett verktyg fram för att kunna analysera hur mycket mat som lagas från grunden. Verktyget är en pyramid där nedersta delen består av maträtter (till exempel potatismos, rotmos, alla såser, stuvningar och soppor, fiskgratäng, kålpudding) som alla kök bedöms kunna tillaga själva från grunden. Resultat för 2011 visade att kostnaden för rätterna i den nedersta delen av pyramiden var kr. Motsvarande siffra för 2012 är kr. Genom att allt mer mat lagas från grunden har kostnaderna minskat samtidigt som matkvaliteten har höjts. De mål som STN har för åtaganden inom nutritionsområdet, och där kvalitetsregistret Senior Alert används, visar att det finn utvecklingsmöjligheter. Procentandelen för både de som blir undersökta för undernäring och de som får en åtgärd i form av nutritionsutredning måste öka. Senior Alert har inte använts i den utsträckning som man hoppats på och en satsning på ökad registrering har påbörjats under senare delen av Arbete med undernärda sker dock trots att det inte registreras i Senior Alert. I det vanliga journalsystemet dokumenteras sådana åtgärder. Åtagandet rörande nattfastemätningar visar på en trend där vi nu står ganska stilla. Det positiva är att antalet undernärda med nattfasta överstigande 13 timmar har minskat. Under kommande år planeras ett större arbete riktat till enhetschefer med verksamhetsansvar. 17

18 2.8.3 Åtaganden Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andelen barn och unga som mår bra ska öka Andelen mat som lagas från grunden ska öka Andelen personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som är undersökta för undernäring ska öka Andel personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som har ett MNA mindre än 11 där en nutritionsutredning genomförts ska öka Ordinarie personal inom Handikappomsorgen ska ha genomgått utbildning enligt Saperemetoden Antalet digitalt delaktiga ska öka Samtliga nämnder Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs 2014 Målnivå: Öka Resultat senaste mätning (våren 2011): I Katrineholms kommun anger 80 % av flickorna och 90 % av pojkarna att de mår bra. (Resultatet är en sammanslagning av elever i årskurs 7, 9 och andra året på gymnasiet.) Jämförelse: I länet anger 79,6 % av flickorna och 88,4 % av pojkarna att de mår bra (våren 2011) STN Målnivå: Ta fram ett nyckeltal som mäter hur stor andel mat som lagas från grunden. Andelen mat som lags från grunden ska under planperioden öka. Källa: Egen redovisning STN, VON Målnivå: 2012, 70 %, 2013, 100 % Källa: Senior Alert, första screening pågår 2011 STN, VON Målnivå: 2012, 70 %, 2013, 100 % Källa: Senior Alert, första mätning pågår 2011 STN, VON Målnivå: 2012, 100 % Källa: Egen mätning (Ej ledsagare och kontaktpersoner) KS, KTN, STN, VIAN Målnivå: I Katrineholm ska 1742 personer delta i 1st Utfall saknas då nästa Liv & hälsa ung-undersökning genomförs först under Ett nyckeltal för att mäta andelen mat som lagas från grunden har tagits fram. Därmed är åtagandet uppfyllt för ,5% Under 2005 undersöktes 4,5 % av brukarna för undernäring. Se löpande text för ytterligare kommentarer. 33% För 33 % av de som hade en påvisad risk för undernäring fanns planerade insatser vid utgången av % Alla verksamheter inom handikappomsorg och socialposykiatri har nu genomgått grundläggande utbildning i Sapere-metoden. 18

19 Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Fler lekplatser ska rustas upp för att vara tillgängliga för funktionshindrade barn Fler övergångsställen ska tillgänglighetsanpass as aktiviteter i någon form (under perioden ) Källa: Egen redovisning av antal deltagare i aktiviteter STN Målnivå: Tre av 35 lekplatser under planperioden Källa: Egen redovisning STN Målnivå: Två per år Källa: Egen redovisning 3st 2st Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 13 timmar ska öka STN, VON Målnivå: 2012, 70 %, 2013, 100 % (enligt den enskildes önskemål) Källa: Egen mätning, nattfastan mäts två gånger per år för alla brukare inom SÄBO. Dietist STF Resultat tidigare mätningar: 39 % våren 2009, 40 % våren 2010, 43 % våren 2011 (Ökning från 11 tim 2011, till 13 tim 2012) 36% Resultat för årets nattfastemätningar gav procentuellt ett något lägre resultat än föregående mätning. Sammantaget om man ser över tid är trenden ändock positiv då man ser att antalet brukare som har en nattfasta på över 13 timmar och är undernärda kontinuerligt har minskat. Insatser fortsätter med utbildning av vårdpersonal, analys av individer med lång nattfasta och översyn av serveringstider av maten. 19

20 2.9 Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas Resultatmål Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Väsentliga händelser Se punkt 2.2 Personal för förändringar i Service- och teknikförvaltningens personalstyrka. Nämnden har under året haft stora åtgärdspaket att hantera. Två av de mer uppmärksammade verksamhetsmässiga anpassningarna har varit att släcka ner gatbelysning att minska livsmedelsbudgeten. Gatbelysningen tändes åter upp i oktober. Den minskade livsmedelsbudgeten har medfört att åtagandet angående ekologiska livsmedel har pauserats, då sådana livsmedel är betydligt dyrare än deras icke-ekologiska motsvarigheter. Ett fokusområde under året har varit att ge kökscheferna fullt ansvar för sina objekt, allt för att uppnå en bättre kontroll av fakturor, kostnader och ekonomi. Portioneringskalkylen, ett redskap som tagit fram för att kunna beräkna kostnaden för olika portionstyper i olika kök har på allvar tagits i bruk under året och kommer även det att leda till förbättrad ekonomisk medvetenhet och uppföljningsbarhet. Inom Sportcentrum har en genomgripande organisationsöversyn genomförts med nya arbetsgrupper och ökade samarbetsmöjligheter. Detta har gjort organisationen både mer kostnads- och tidseffektiv. Arbetet fortsatte under hösten med en övergång till individ- och verksamhetsanpassad arbetstid med hjälp av dataverktyget Timecare. Gruppen för Teleprojektet, som arbetar med den framtida telefonin inom kommunen, har tagit fram ett antal frågeställningar som ska utredas och besvaras. Det framtida behovet utreds nu i samarbete med den upphandlade konsulten, Cygate. Personliga ombudens organisatoriska tillhörighet flyttas från Service- och teknikförvaltningens Administrativa avdelning till Vård- och omsorgsförvaltningen från och med Åtaganden 20

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Delårsrapport. Service- och teknikförvaltningen

Delårsrapport. Service- och teknikförvaltningen Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Kommunkoncernen... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Målområden... 5 2.1 Ortsutveckling... 5 2.2 Kultur och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Service- och teknikförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Service- och teknikförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Service- och teknikförvaltningen 2013 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta... 3 1.1 Ansvarsområde... 3 1.2 Verksamhetsfakta... 3 2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara

Läs mer

SERVICE O TEKNIK

SERVICE O TEKNIK SERVICE O TEKNIK 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 20 206 10 671 Interna intäkter 12 069 21 164 SUMMA 32 275 31 835 34% Anlägg o underh.mtrl -2 875-4 135 Bidrag -2 479-2 506 Entreprenad o köp av verk

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning.

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-12-08 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 15 december 2011 kl 13.15 Plats Lyan, Julita skola Vi träffas kl 12.30 på parkeringen

Läs mer

Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus

Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus Beräkningsgrunder: Investeringsplanen är baserad på de investeringskostnader som anges i anbudet från El & Ventilation i Katrineholm. Anbudet är i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-03-16 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 29 mars 2012 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen VERKSAMHETSPLAN VOF 2012 1 (15) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2011-11-14 2011:89-012 Lena Andreasson, förvaltnings Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2011-12-08, 140 Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun

Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner tecknade 2010-06-14 ett samverkansavtal för ett projekt avseende kostverksamheten.

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen

Läs mer

Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014

Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Kommunstyrelsens handling nr 8/2012 Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Samhällsbyggnadsförvaltningen Version 3 Datum: 2012-01-17 2 (13) Inledning Utgångspunkten för planeringsarbetet inför planperioden

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 116 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Carl Frick vill ha med en investeringsredovisning under punkten

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Välkommen till invigningen av Götaparken kl. 12:30

Välkommen till invigningen av Götaparken kl. 12:30 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -09-17 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 19 september, kl. 13:15 Plats Vingångåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014

Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Kommunstyrelsens handling nr 6/2012 Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Kommunchef med ledning Datum: 2012-01-17 2 (14) Inledning Utgångspunkten för planeringsarbetet inför planperioden 2012-2014

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

LOTS och verksamhetsplan

LOTS och verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2014 LOTS och verksamhetsplan Vård- och omsorgsförvaltningen 2014 Dnr VON/2014:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2014-01-30, 11 VERKSAMHETSPLAN VOF 2014

Läs mer

SERVICE O TEKNIK 2009-08-31

SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 35 282 21 409 13 873 Interna intäkter 26 630 42 328-15 698 SUMMA INTÄKTER 61

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Måltidspolicy för Hällefors kommun

Måltidspolicy för Hällefors kommun Måltidspolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll Inledning 3. 1 Bakgrund 3. 2 Syfte 3. 3 Målsättning 4. 4 Måltidsverksamhet 4. 5 Organisation 4. 5.1 Nämnd 4. 5.2 Förvaltningschef 4. 5.2 Verksamhetsansvarig

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Service och tekniknämndens handling nr 9/2014. Delårsrapport 2014. Service- och tekniknämnden

Service och tekniknämndens handling nr 9/2014. Delårsrapport 2014. Service- och tekniknämnden Service och tekniknämndens handling nr 9/2014 Delårsrapport 2014 Service- och tekniknämnden 2014 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Vision 2025... 3 1.2 Målområden i kommunplan 2011-2014...

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018.

KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018. Kommunens finansiella mål är: KOMPETENS Likviditeten skall motsvara minst 1månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor. KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-11-12 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16 1.

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 29 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 30 3 Information om trafiksäkerhetsfrågor

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer