Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004

2

3

4

5 Öresundskraft 2004 Form och produktion: Titel Förlagsbyrå Text: Carina Hyllstam Foto: Ralf Ekvall / Studio Ekvall Illustrationer: Johan Bergström Projektgrupp Öresundskraft: Åsa Cullborn, Urban Ottosson Producerad 2005

6 Innehåll Drivkraft 5 Koncernchefen har ordet 6 Organisationen som drivkraft 8 Varumärket som drivkraft 10 MÄNNISKOR OCH MILJÖ 13 Ett Himla Hälsokör blev sju miljoner steg 14 Kundfokuserad idé gav betyget fyra komma noll 16 Snart lägger Västhamnsverket på sitt sista kol 18 Sponsring håller miljöfartyg flytande 20 Skolinformation i första och sjätte klass 20 Hälsokoncept bygger styrkan inifrån 21 EL 23 Is i magen och fingerspitzgefühl ger kunderna rätt elpris 24 Närkontakt med portföljförvaltarna ger kunderna värdefull kunskap 26 Med optisk avläsning blir energisparåtgärder synliga 28 El ska användas till rätt saker och på rätt sätt 30 Engagemanget märks knappt Öresundskraft väljer elcertifikat, inte straffavgift 34 Elkablar kan bli enda infrastruktur 34 Kalle gör barnen till energipoliser 35 Kylskåpsmagnet spar energi 35 Energiverkstad i Jordbodalen 35 VÄRME, KYLA OCH GAS 37 Kommunerna möts på mitten i underjordisk miljörörelse 38 Ett långt års väntan på avreglering 40 Fjärrvärmen fyllde 40 år 42 Nya EU-direktiv ställer fastigheters energiförbrukning i fokus 42 Helsingborg får biogasdrivna stadsbussar 43 Ännu en tankstation för fordonsgas 43 Kyla till Dunkers Kulturhus, ett strategiskt beslut 43 KOMMUNIKATIONSTEKNIK 45 Högsta hastighet till helsingborgarna Flyt i stadsnätet när telefonen ringer mitt i filmen Stadsnätet öppnar för nya samarbetsformer 50 Helsingborgshem satsar på mångfald och väljer stadsnät 51 Drivkraft ger resultat 52 Måluppföljning 54 Försäljningsvolymer 56

7

8 Drivkraft En årsberättelse från Öresundskraft Temat för årsberättelsen 2004 är drivkraft, den kraft som inte alltid syns utåt men som ändå kan vara ett företags viktigaste resurs. Drivkraft kan inte produceras i något kraftverk, ändå kan den få glödlampor att lysa, fjärrvärmevatten att flöda, naturgasdrivna växthus att grönska och bredbands-tv att fungera. Ibland märks drivkraften inte alls, därför att det är just det som är meningen. Ett av de viktigaste målen för ett energibolag är ju att allt ska fungera utan avbrott. Drivkraft är en mänsklig kraft som bygger på en lust att använda sin kunskap och skicklighet till någonting bra, och en önskan att få vara med och göra skillnad. Därför är drivkraften det starkaste energislaget vi har här på Öresundskraft. I denna årsberättelse vill vi lyfta fram några av de människor som är drivkraften i vår koncern, och låta dem ge sin bild av det gångna året. Vissa berättelser handlar om praktiska åtgärder, andra om utvecklande samarbeten, avgörande vägval, uppnådda målsättningar eller bara ovanligt kloka idéer. Två saker har de dock gemensamt: att det finns en mänsklig drivkraft bakom händelserna och att de på olika sätt bidragit till den samlade nyttan av Öresundskraft. 5

9 Koncernchefen har ordet naturgasleveranserna minskade och elförsäljningen ökade något. Detta medförde att den ekonomiska omsättningen i stort sett var oförändrad, och slutade på Mkr. Under året har ett omfattande arbete lagts ner på att bygga upp en ny, mera produkt- och marknadsinriktad organisation, en effektivare kundservice och förbättrade kvalitetsindikatorer. Det är värt att notera att Öresundskraft under 2004 kunnat hålla sina positioner samtidigt som denna energikrävande process ägt rum blev på många sätt ett mycket bra år för Öresundskraft. Det ekonomiska resultatet efter avskrivningar och finansnetto förbättrades med 25 procent, till 175,6 Mkr. Medelavbrottstiden för våra elnät minskade, våra kundnöjdhetsmätningar visade på allt nöjdare kunder, medarbetarnas frisknärvaro ökade och miljöbelastningen från våra verksamheter minskade. Att vi lyckats förbättra våra kvalitetsindikatorer samtidigt som lönsamheten höjts känns mycket positivt. Förklaringen är förmodligen att nöjdare kunder, friskare personal och bättre miljö faktiskt leder till ett bättre resultat. Samtidigt finns en visshet om att de åtgärder som vidtogs under 2004 är långsiktiga och kommer att ge ännu större genomslag under En positiv spiral som kommer kunder såväl som ägare, samhälle och medarbetare till del. Energimässigt ökade volymerna under året med endast två procent. Fjärrvärme- och fjärrkylaleveranserna var i stort sett oförändrade, medan Öresundskraft investerar cirka 200 Mkr om året, huvudsakligen i energinät. Dels i form av utbyggnad, dels för att åstadkomma förbättrad leveranssäkerhet för våra kunder. Ett omfattande investeringsprogram har löpt under ett antal år på elnätsidan, framför allt för att stärka elnätet i Helsingborgsområdet men även för att få ner framtida underhållskostnader. Mot bakgrund av detta är det intressant att konstatera att de negativa effekterna av stormen Gudrun i början av 2005 var mycket begränsade för våra elnätkunder. Eftersom 92 procent av Öresundskrafts elnätdistribution sker via markförlagd kabel var leveransavbrotten på grund av stormen mycket få. Samtliga kunder hade åter strömleverans inom några timmar. Detta långsiktiga investeringsprogram visade sig alltså ha stor betydelse för våra möjligheter att upprätthålla en mycket god leveranssäkerhet. Om man till det lägger att Öresundskrafts elnättaxa är högst rimlig och väl ansluter till myndighetens krav, efter granskning med tillämpning av den så kallade nätnyttomodellen, kan man konstatera att vi enligt externa bedömningar driver våra nätverksamheter på ett högst rationellt sätt. Detta är naturligtvis mycket positivt. 6

10 På fjärrvärmeområdet är leveransvolymen i princip oförändrad trots ständig utbyggnad i Helsingborgsområdet. Detta beror givetvis på ökad energihushållning och ständigt bättre isolerade byggnader. Vi hjälper våra kunder i detta arbete eftersom vi anser att den av oss levererade energin ska användas så effektivt som möjligt. Vi driver också tillsammans med respektive kommun energirådgivning i Helsingborgs, Höganäs, Bjuvs och Åstorps kommuner. Ett enligt min mening mycket viktigt arbete. Förbindelseledningen mellan Helsingborg och Landskrona har börjat byggas under året och kommer att tas i drift i november Att binda samman fjärrvärmesystemen i Helsingborg och Landskrona för att utnyttja befintliga investeringar ännu mer effektivt är mycket positivt ur miljö- och effektivitetssynpunkt. Vi ser fram emot ett utvidgat samarbete med Tekniska Verken i Landskrona. På produktionsområdet har en hög tillgänglighet i anläggningarna kunnat upprätthållas, och arbetet med att öka andelen förnybara bränslen har fortsatt. Till detta har det införda elcertifikatsystemet bidragit och genererat ökade intäkter för elproduktionen. Ökade spillvärmevolymer har också gjorts tillgängliga genom produktionsförändringar inom industrin i Helsingborg. På grund av lägre priser på den nordiska elbörsen under året är den i kraftvärmeanläggningarna producerade elvolymen något lägre än året innan. På elmarknaden har konkurrensen hårdnat och på privatmarknadssidan har många kampanjer med ibland oseriösa inslag förekommit, vilket ibland varit svårt för en långsiktig och stabil aktör som Öresundskraft att hantera. Vår kundserviceverksamhet har under året organiserats om och fått ett tydligare kundfokus med väsentligt bättre svarsfrekvens och kundbemötande som följd. Detta målmedvetna arbete har kraftigt förbättrat våra möjligheter att bibehålla och vinna nya kunder på privatmarknaden. På företagsmarknaden har försäljningen ökat, inte minst genom vårt uppskattade koncept med portföljförvaltning. Den nya organisationen med affärsområdet El har underlättat denna utveckling. Tradingverksamheten har utvecklats positivt och förbättrat hela koncernens riskhantering samt utgjort ett avgörande inslag i koncernens ökade konkurrenskraft. Det fiberoptiska stadsnätet i Helsingborg har byggts ut under året och ett intressant samarbete har etablerats för att ansluta bostadsföretaget Helsingborgshems alla fastigheter till stadsnätet. Positivt är också att antalet tjänsteleverantörer i nätet ökat. Vårt koncept med ett öppet stadsnät har visat sig vara en helt riktig satsning. Naturgasmarknaden kommer under 2005 att avregleras för alla företagskunder. Öresundskraft har i dag en ganska omfattande naturgasförsäljning. Vår målsättning är att bli en betydande aktör på den avreglerade marknaden genom att erbjuda god service och konkurrenskraftiga villkor för nuvarande och nya kunder. Som framgår av årsredovisningen har de krav som ägaren formulerat i ägardirektiven uppnåtts av Öresundskraft år Dessa ägardirektiv innehåller lönsamhetskrav, krav på prisnivåer på icke konkurrensutsatt verksamhet samt miljökrav. Det är intressant att dessa sammansatta ägardirektiv kan formuleras, följas upp och vara riktlinjer för Öresundskrafts verksamhet. Under 2004 har Öresundskraft visat ett antal styrkefaktorer, och jag är övertygad om att vi under 2005 ska kunna utveckla dessa ytterligare, och fortsätta att utvecklas som företag. Vi har en stark ambition att växa regionalt och vara en stark sydsvensk aktör, och kanske också utvecklas i vårt närområde Danmark. Min bedömning är att resultatet för Öresundskraft bör förbättras ytterligare under Jag vill tacka kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter för det engagemang och den drivkraft som burit Öresundskraft framåt under Det är med stor förväntan jag ser fram emot ett fortsatt och utvecklat samarbete under kommande år. Magnus Grill 7

11 Organisationen som drivkraft Under 2004 genomförde Öresundskraft en större omorganisation. Anledningarna var flera, vilket också medförde att ett antal olika strukturella förändringar blev nödvändiga. Den kanske viktigaste förändringen omfattar Kundservice som dels genomgått en genomgripande intern omorganisation, dels flyttats ut till att bli en självständig enhet med eget kostnadsansvar. En annan betydande åtgärd är att försäljningen av produkter och tjänster förlagts i de två nya affärsområdena El respektive Infratjänster. Den tredje stora förändringen är att marknadsföring och information brutits ut till att bli en koncernövergripande verksamhet. Ett problem vi såg redan 2003 var att det gamla marknadsbolaget hade växt för fort. Bland annat genom förvärv av ett flertal elhandelsbolag. Implementeringen innebar ökade kostnader för försäljning och marknadsföring utan att vinsten ökade. Samtidigt fanns det en otydlighet vad gällde ansvar, resultat och kvalitet i utförandet, berättar Urban Ottosson, finanschef på Öresundskraft och en drivkraft bakom omorganisationen. Produktförsäljningen delades upp i två bolag den konkurrensutsatta delen i ett bolag och de lokala produkterna fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas och stadsnät i ett annat med det nya namnet Infratjänster. En lösning som kan beskrivas som ett back to basic -tänkande där produkterna och lönsamheten åter hamnar i fokus. Det känns viktigt att åter kunna koppla kostnaden till intäkten rent ansvarsmässigt. Den som äger kunden, exempelvis affärsområde El, ska också kunna ställa krav på kostnaden i förhållande till servicegraden från exempelvis Kundservice. Med den nya uppdelningen får de lokala produkterna, som tidigare hamnat i skymundan, en egen plattform att verka från. En rationell lösning eftersom dessa produkter vänder sig till samma kundsegment: lokala industrier, företag och fastighetsägare. Den nya organisationen ger oss också möjlighet att skapa ett tydligt resultatansvar för respektive produkt, säger Urban. En ökande konkurrens på privatmarknaden, speciellt på elsidan, har fått många energibolag att se över sina kostnader. Och eftersom Kundservice utgör en stor del av kundkostnaden påverkar posten även det slutliga elpriset, och kan vara avgörande i slaget om kunderna. Detta insåg även vi, därför var omorganisationen av Kundservice prioriterad. Förändringen innebar dels att Kundservice lyftes ut till att bli en egen enhet med kostnadsansvar, dels en inre omorganisation. De outsourcade kundtjänstfunktionerna i Kungälv och Uppsala togs hem, arbetsrutinerna förändrades och en utveckling av IT-baserade stödfunktioner påbörjades. Att höja kvaliteten och samtidigt sänka kostnaderna är ett reptrick, men det verkar som om vi kommer att lyckas. Under 2004 sänkte vi omkostnaderna per kund något jämfört med Och nu är ju det största jobbet gjort, därför bör effekten bli ännu tydligare nästa år. Information och kommunikation är verksamheter som berör hela koncernen. För att spegla detta har dessa under året brutits ut till att bli en enda samlad, koncernövergripande stabsfunktion. Syftet var att skapa en knutpunkt för det inkommande och utgående informationsflödet, och därmed låta hela organisationen dra fördel av det kommunikativa arbetet. Varumärkesvård är en koncernövergripande fråga, och med detta upplägg får vi bättre möjligheter att kommunicera en entydig bild av varumärket. Då kan vi också bättre förmedla bilden av det nya, välorganiserade Öresundskraft, där vi kan erbjuda konkurrenskraftigare pris, bättre service och en gladare leverantör. 8

12 Koncernchef Magnus Grill Koncernstab Miljö & Kvalitet Vice koncernchef Bertil Sjöstedt Ekonomi- och finanschef Urban Ottosson Koncernstab Ekonomi & Finans Koncernstab Personal Personalchef Barbro Norin Marknadschef Per Lundgren Informationschef Åsa Cullborn Koncernstab Kommunikation AO EL Chef Richard Sandström AO INFRATJÄNSTER Chef Stefan Schmidt AO SERVICE Chef Per Håkansson KUNDSERVICE Chef Ulla Fick-Hansson AO NÄT Chef Håkan Axelsson AO PRODUKTION Chef Christer Olsson DISTRIBUTIONSSERVICE Chef Kjell Nilsson 9

13 Varumärket som drivkraft Energibranschen har varit föremål för omfattande kritik under lång tid. Den undersökning som Temo presenterade under hösten 2004 sammanfattade svenska folkets åsikter ganska tydligt. Undersökningen gjordes på uppdrag av branschföreningen Svensk Energi och gällde elbranschen som företeelse i stort. Den visade bland annat att 76 % av svenska folket tycker att priserna är för höga, att 55 % tycker att de inte sätts i centrum som kunder och att 49 % tycker att elbolagen har bristande etik och moral. En svårighet för kunderna är att elbranschen är ett begrepp som omfattar många olika aktörer. Elproducenter, elsäljare och nätbolag har helt olika roller och påverkar därmed kunderna på skilda sätt. Och över alltihop har vi staten som med sina politiska styråtgärder är med och påverkar priset, vilket inte alltid kommer fram i debatten, säger Per Lundgren, marknadschef på Öresundskraft och drivkraft bakom varumärket Öresundskraft. Under 2004 startade Svensk Energi en kundoffensiv där man jobbade fram vissa riktlinjer för hur energibolagen bör arbeta. Tanken är att det är mer trovärdigt att förtydliga spelet runt elbranschen om man gör det från en gemensam plattform. Flera av de åtgärder som föreslogs har vi jobbat med länge här på Öresundskraft. Under 2004 gick vi i stället ett steg vidare och startade en egen undersökning som ska ge oss ännu bättre inblick i hur energikunderna tänker och vad de egentligen vill ha av oss. Vi vill inte bara säga att vi sätter kunden i centrum, vi vill visa det i praktisk handling. Och vi vill inte bara kommunicera med våra kunder utan också beröra dem. Så kan vi bli ett energibolag som kunderna väljer aktivt, eftersom de gillar oss. Ett tydligt varumärke som kunderna föredrar framför andra, och det är det som ska vara drivkraften internt, säger Per. Inför denna utmaning har vi också gjort en större omorganisation. Syftet är att bättre kunna motsvara kundernas behov och skapa en tydligare position på marknaden. Försäljningen av produkter och tjänster har delats upp i två nya affärsområden, El respektive Infratjänster, med fokus på produkterna. Kundservice har samtidigt lyfts ut till att bli en egen enhet, med ett effektivare arbetssätt än tidigare. Omorganisationen av Kundservice är ett led i vår varumärkesbyggande process. Kundservice är ju en av våra viktigaste mötesplatser. Allt det positiva som byggs upp med marknadsföring och pressbearbetning blir verklighet här eller så raseras det på några minuter. Här levererar vi direkt kundupplevd service, säger Per. Lyhördhet, tillgänglighet och trygghet är viktiga ledord i den nya organisationen. En tydligare struktur ska ge bättre närhet till kunderna och möjlighet att tala med en enda röst. Det är bara att inse att vi befinner oss i en verklighet där våra kunder kan klara sig utan oss. Vi kan däremot inte klara oss utan våra kunder. Vi måste bli bättre på att förklara vad vi faktiskt gör för dem, och att vi verkligen bryr oss. Detta 10

14 gäller inte minst i en tid när konkurrensen om de avtalslösa kunderna ökat enormt, ofta med hjälp av metoder som ligger klart i gråzonen. Som det seriösa energibolag vi är måste vi ta ett långsiktigt ansvar och erbjuda trygga och förmånliga avtal även med våra lägenhetskunder, och få dem att känna hur viktiga de är, säger Per. Att bygga ett varumärke är en långsiktig process där allt ett företag säger och gör, på alla nivåer, bidrar till att skapa kundernas bild av varumärket. Marknadsföring och information har slagits ihop till att bli en koncernövergripande kommunikationsstab. Detta ger bättre överblick över koncernens varumärkesstärkande åtgärder, och en möjlighet att agera kraftfullt, säger Per. Temat för de pågående marknadsföringsaktiviteterna är effektiv energianvändning. Främst är det den årligen återkommande almanackan som bär fram detta budskap. Målsättningen med varumärkesarbetet framöver är att förklara den upplevda innebörden av Den sunda kraften. En position som långsiktigt driver oss framåt och ska vara det som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Vi ska vara ett av de ledande energiföretagen. Och vi kommer att göra allt för att uppnå detta, på kundens villkor. Kundmålet (Nöjd-kund-index) Genomsnittsbetyg ,8 3,7 4,

15

16 människor och miljö som drivkraft 13

17 Människor och Miljö Barbro Norin, Personalchef Ett Himla Hälsokör blev sju miljoner steg Ett företag som mår bra är ett lönsamt företag. Regelbunden motion och kunskap kring det inre välbefinnandet ökar både prestationsförmågan och arbetsglädjen. Därför är det en god investering för varje företag att ha en genomtänkt strategi kring medarbetarnas hälsa. På Öresundskraft har personalens hälsa och välbefinnande varit en viktig del av personalpolitiken under flera år. Men 2004 blev det år då man tog hälsoarbetet ett steg vidare. Under arbetsnamnet Himla Hälsoköret skapades ett annorlunda hälsokoncept där helhetssyn och livsstil varit viktiga begrepp. Under 2003 insåg vi som jobbar med medarbetarutveckling och hälsofrågor att det var dags att lyfta perspektivet och ta på de företagsstrategiska glasögonen. Vi ville visa att ett genomtänkt hälsoarbete, där man jobbar utifrån ett helhetsperspektiv och ser till både kropp och själ, ger verklig effekt för företaget, berättar Barbro Norin, personalchef på Öresundskraft och projektansvarig för Himla Hälsoköret. En helt avgörande resurs i konceptet har varit Siv Carling, friskvårdsansvarig på Öresundskraft, som ansvarat för att driva projektet framåt och som varit spindeln i nätet. Hon har varit aktiv ute hos medarbetarna och har peppat och inspirerat dem, berättar Barbro. Siv Carling har även funktionen som arbetsmiljökoordinator och har en profil som visat sig värdefull både under utvecklingen av konceptet och under genomförandet. Den sunda kraften är den ledstjärna som sedan många år följt Öresundskraft, både i den utåtriktade varumärkeskommunikationen och i den företagskultur som byggts upp inifrån. Himla Hälsoköret är ett koncept i samma anda och är ett sätt att ge Den sunda kraften en mer konkret innebörd. Året inleddes med en ledarutbildning där en extern företagskonsult anlitades för att prata kring ämnen som hälsoekonomi, produktivitet och lönsamhet. Syftet var att visa på de ekonomiska vinsterna med hälsoarbetet och därmed skapa en drivkraft uppifrån. Ledare och chefer har en mycket stor roll när det gäller att inspirera och att se vinsterna med hälsoarbetet. Under seminariet beslutades även om riktlinjerna och 14

18 Friskhetstal ,0 96,3 96,6 96,8 97,0 målsättningarna för Himla Hälsoköret, säger Barbro. I mars månad bjöds alla medarbetare in till en kick-off. I samband med denna startades också ett hälsodiplomeringsprojekt i samarbete med Korpen och deras hälsostrateg och coach. Hälsodiplomeringen är en naturlig del av Himla Hälsoköret. Genom att hälsodiplomera oss får vi en metod att formulera konkreta, mätbara mål och påvisa resultaten. Diplomerad blir man om man uppfyller ett visst antal kriterier, som kan vara allt från att ha satt upp en budget för hälsosatsningen till att erbjuda träningsmöjligheter på arbetsplatsen. I februari 2005 stod det klart att vi uppfyllt dessa krav, och i början av mars mottog vi vårt hälsodiplom, berättar Barbro. Medarbetardagarna är en uppskattad tradition sedan fem år tillbaka. Temat för 2004 blev naturligt Hälsa, Energi och Laganda HEL. Fokus låg på helheten, och dramaläsning, dans, matlagning och akvarellmålning varvades både med produktkunskap och med hälsoaktiviteter som yoga och avslappning. En viktig grundtanke i Himla Hälsoköret är att allt måste bygga på frivillighet och lust. Öresundskraft inspirerar, ger möjligheter och resurser men medarbetarna får själva bidra med sin tid. Himla Hälsoköret omfattar förutom hälsodiplomeringen flera olika delar. Den första stora åtgärden under året blev att erbjuda alla medarbetare en hälsomätning. Denna mätning kommer att följas upp med en ny, jämförande under För att bredda engagemanget utsågs även ett antal hälsoinspiratörer. Under året har konceptet fyllts på med olika aktiviteter för både kropp och själ, livsstilsfrågor och mycket mera. För att förstärka vi-känslan och sporra varandra har vi arrangerat flera lagtävlingar. Bland annat en stegräkningstävling där 175 personer fördelade på 24 lag gick mer än sju miljoner steg på en vecka, berättar Barbro. I augusti åkte hela företaget på utflykt till Ven och här användes, i sann Himla Hälsokörs-anda, både hjärnkraft och muskelkraft. I september var det dags för de årliga Medarbetardagarna, i år med ett lite annorlunda upplägg. För att förstärka vi-känslan och sporra varandra har vi arrangerat flera lagtävlingar. Bland annat en stegräkningstävling där 175 personer fördelade på 24 lag gick mer än sju miljoner steg på en vecka. 15

19 Människor och Miljö Karin Hallgren, Avdelningschef för Kundservice First line Kundfokuserad idé gav betyget fyra komma noll Den omorganisation av Öresundskrafts Kundservice som genomfördes den 1 september 2004 har gett verksamheten en form som bättre motsvarar kundernas behov. Samarbetet med det externa callcentret avslutades och i stället byggde man upp en kraftfull intern kundserviceavdelning, organiserad i tre avdelningar. First line möter kunden via telefon, mail, fax, brev och via butiken Energicentrum. Second line står för de mer långsiktiga kundkontakterna och Third line ansvarar för ekonomi och kvalitet. Tiden när kundservice var en bisats i en reklambroschyr eller ett telefonnummer i en annons är över. I takt med att produkter och tjänster blir allt mer servicekrävande och tidspressen allt högre förändras vår roll. När säljaren eller installatören släpper kundkontakten är det vi som är Öresundskrafts ansikte utåt. I stället för Idén fick jag när vi startade ett samarbete med Campus Helsingborg för vår egen kompetensutveckling. På Service Management-linjen fanns ambitiösa, motiverade och kundintresserade elever som inget hellre ville än att lära sig mer. 16

20 att bara slussa vidare måste vi i allt högre grad kunna lösa det problem kunden har, berättar Karin Hallgren, avdelningschef för Kundservice First line. För detta krävs inte bara bred kunskap inom el, energi och fakturering utan framför allt kunskap i hur man bemöter en kund i skarpt läge, samt en stark organisation som kan erbjuda lika bra bemötande under hela Kundservices öppettid, åtta till tjugo. Vi bestämde oss för att satsa på utbildning och anlitade Campus Helsingborgs utbildningslinje Service Management för detta. Och det var där jag fick idén att fördjupa samarbetet ytterligare och utnyttja den kraft som finns hos eleverna på Service Management-linjen. Här fanns ambitiösa, motiverade och kundintresserade människor som inget hellre ville än att lära sig mer. Via mail till eleverna annonserade man ut möjligheten att jobba extra på Öresundskraft Kundservice. Tretton ungdomar anställdes och de ansvarar nu tillsammans med en ordinarie handläggare för kvällsjouren. Eleverna utbildas med hjälp av en mentor, en fast anställd handläggare som de arbetar sida vid sida med. Projektet har blivit ett lyft för hela avdelningen. Vår ordinarie personal uppskattar att få ansvar för att lära upp nya medarbetare, som dessutom är motiverade och genuint kundfokuserade. Och avdelningen har fått resurser att bygga upp en stark kundfront även under kvällsjouren, berättar Karin. Kvaliteten på en kundservicefunktion kan mätas på flera sätt. Öresundskraft deltar bland annat i något som kallas NKI-mätningar (Nöjd- Kund-Index). Här bedöms faktorer som bemötande, om man fått hjälp med sitt problem och hur länge man behövt vänta. Under 2003 mättes värdet för Öresundskrafts Kundservice till 3,5 på en skala mellan 1,0 och 5,0. För 2004 steg det till hela 4,0. Resultaten i NKI-mätningarna visar att satsningarna under året upplevts som positiva av kunderna, och det är ju det som är hela poängen. Men vi lyssnar också mycket på vårt eget inofficiella Nöjd-Kund-Index. Här på Kundservice har vi ju direktkontakt med kunderna och får ofta feedbacken direkt. Strax före jul cyklade till exempel en kund hit med kaffebröd för att han tyckte vi var så duktiga. Bättre betyg kan vi inte få avslutar Karin. 17

21 Människor och Miljö Kenneth Ekensteen, Driftchef, Öresundskraft Produktion Snart lägger Västhamnsverket på sitt sista kol Att avveckla kolanvändningen har länge varit en tydlig inriktning på Öresundskraft. Intentionen att vara en föregångare i miljöfrågor bottnar både i ägarstrukturen och i den uttalade varumärkesprofilen, med Den sunda kraften som ledord. När Västhamnsverket började byggas 1979 var det tänkt som ett oljeeldat kraftvärmeverk, det vill säga med samtidig produktion av el och fjärrvärme. Men återkommande oljekriser och påbud om ett minskat oljeberoende i Sverige gjorde att kolet blev det bränsle som valdes när verket togs i drift Under de första åren efter att Västhamnsverket tagits i drift försörjdes fjärrvärmenätet med en bränslemix som bestod av två energislag kol och spillvärme från Boliden (nuvarande Kemira), berättar Kenneth Ekensteen, driftchef på Öresundskraft Produktion. Det var enkelt för oss som arbetade med produktionen, men knappast hållbart i längden. Kolets negativa inverkan på miljön uppmärksammades allt mer och vi visste att något måste göras för att minska de utsläpp av kväveoxider, svavel, koldioxid och stoft som kolet ger började vi till och med färga kolstaplarna i våra bränslediagram svarta, som en symbol för kolets negativa miljöeffekter att kolet verkligen var svart. Den första stora åtgärden på väg mot en minskad kolanvändning kom 1997, då användningen av biobränsle, i form av träpellets, kom i gång. Redan året därpå minskade andelen kol i Västhamnsverkets bränslemix med hälften. I mitten på 2003 landade ett beslut från Miljödomstolen på Kenneths skrivbord. Beslutet var ett resultat av en ansökan om fortsatt produktionstillstånd, och var i princip väntat. Innebörden var att användningen av kol skulle upphöra från den 1 juli När vi nu hade svart på vitt på att kolet 18

22 skulle bort kunde vi också inleda det stora ombyggnadsprojekt som präglat en stor del av 2003 och hela Att ta bort den sista andelen kol i bränslemixen är en mer komplicerad process än man kan tro. Vid förbränning av biobränsle bildas kaliumklorider. Om man samtidigt använder kol i bränslemixen neutraliseras kaliumkloriderna vid förbränningen av det svavel som kolet innehåller. Tar man bort kolet finns kaliumkloriderna kvar, och dessa har en frätande effekt på eldstaden och rökgasstråket. För att förhindra detta måste svavel tillsättas i någon form. Tester och mätningar kring detta har pågått under hela Biobränsle har också en annorlunda förbränning än kol, det brinner helt enkelt långsammare. För att bibehålla samma effekt som med den nuvarande mixen måste pannan byggas om. Projekteringsarbetet kring detta har präglat en stor del av Upphandlingen påbörjades med annonsering i februari 2004 och slutfördes under hösten. Det stora ombyggnadsarbetet kommer att ske under sommaruppehållet 2005, berättar Kenneth. För att utnyttja biobränslet till fullo har man även installerat två hammarkvarnar, den andra under Med en hammarkvarn kan biobränslet pulveriseras i ännu högre grad, vilket gör att det brinner fortare, och energiuttaget blir effektivare. När ombyggnaden är klar och alla tester genomförda är det bara att fylla ladan med pellets och förbereda avskedsceremonin för det sista kolet. För även om kolet helt klart ska bort känns det bra att avsluta den här epoken med viss respekt. Kolet representerar en stor del av vår historia och har värmt många hem under årens lopp började vi färga kolstaplarna i våra bränslediagram svarta, som en symbol för kolets negativa miljöeffekter att kolet verkligen var svart. 19

23 Människor och miljö Andra händelser Sponsring håller miljöfartyg flytande Öresunds kraftiga strömmar och stora djup ställer speciella krav på den marinbiologiska forskningen här. Sabella är ett fartyg som med hjälp av samarbetspartners och sponsorer utrustats speciellt för detta uppdrag. Öresundskraft är en av de större sponsorerna. En stor del av Sabellas verksamhet är knuten till Campus Helsingborg (Lunds universitet) med sin marinbiologiska utbildningsprofil och de forskningscentra som finns här. Fartyget används även av Helsingborgs Miljökontor, och framöver kommer samarbetet med grund- och gymnasieskolorna i Helsingborg att fördjupas. Skolinformation i första och sjätte klass Sedan 2002 har skolinformatör Bertil Krysset Nilsson träffat drygt elvatusen elever på Helsingborgs skolor för att informera om elsäkerhet och att spara energi. Projektet som startades 1998 sponsras helt av Öresundskraft, vilket innebär att besöken är kostnadsfria för skolorna. Eleverna i första klass besöks på skolan och de får då bland annat titta på en film om elsäkerhet. I filmen pratar Plus och Minus till exempel om hur viktigt det är att inte sitta på kabelskåp, inte röra elluckan på en lyktstolpe, aldrig klättra över ett skyddsstaket och aldrig försöka ta ner en drake som fastnat i en kraftledning. Eleverna i sjätte klass bjuds in till Energicentrum, Öresundskrafts butik i centrala Helsingborg, och får då ännu en gång en lektion om elsäkerhet. Barnen får dessutom lära sig vad volt, watt och ampere är, begrepp som inte är så lätta att förstå när man går på mellanstadiet. Först när barnen själva får känna hur det känns att få fyra och en halv volt genom kroppen, och Bertil informerar om att kraftledningar kan innehålla sådana, går det upp ett ljus. Sjätteklassarna får också lära sig några enkla knep för att spara energi. Tips som ofta praktiseras hemma direkt efter skolan, vilket innebär att föräldrarna också får sig en energisparlektion. Till sist görs ett besök på Västhamnsverket, Öresundskrafts kraftvärmeverk. 20

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2005 Öresundskraft

Delårsrapport Januari-juni 2005 Öresundskraft Delårsrapport Januari-juni 2005 Öresundskraft Kommentar från koncernchefen Öresundskrafts verksamhet under första halvåret 2005 kännetecknades i stor utsträckning av affärer som har betydelse för det regionala

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen

Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen Koncernchefens kommentar Det har varit stort fokus på energibranschen under första halvåret 2006. Vintern 2005/2006 var den kallaste på mycket länge

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Alice 1,5 år Storvreta En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Hur ska Vård & bildning se ut i framtiden? Och hur kan vi möta den allt större konkurrensen från andra alternativ?

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Pressinformation. 11 april 2007

Pressinformation. 11 april 2007 Pressinformation 11 april 2007 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Bra att veta om el. så blir du en säker elanvändare

Bra att veta om el. så blir du en säker elanvändare Bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen En broschyr om elsäkerhet och hur du blir en säker elanvändare. Den här broschyren handlar om el och elsäkerhet. Den visar hur

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el European Commission Directorate- Energy and Transport Matti Supponen Stockholm i november 2010 Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer