Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik"

Transkript

1 Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik En dokumentation från ett möte mellan Ungdomsstyrelsen och de kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete

2

3 Konferens för kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete En konferens för de kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete anordnades i Stockholm 5 6 februari. Syftet med sammankomsten var att se hur kommuner kan använda internationellt samarbete som ett led i sitt ungdomspolitiska utvecklingsarbete. Medverkande Ungdomsstyrelsen Emmy Bornemark, projektledare Karen Austin Ihsan Kellecioglu Per-Uno Frank Sundsvall Lars-Ove Johansson, fritidschef Kiruna Magnus Stålnacke, miljö- och byggnadsnämnden Annelie Tavola, ungdomskonsulent Kristinehamn Jane Larsson, fullmäktigeordförande Berndt Jendrny, förvaltningschef Nacka Anders Johansson, fritidsledare Thomas Sass, fritidsnämnden

4 DAG 1 - Förmiddag Presentationer och genomgångar Seminariet inleddes med att Emmy Bornemark hälsade deltagarna välkomna och talade om syftet med dagarna att se vilken nytta de inblandade kommunerna har av att vara delaktiga i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete. För Ungdomsstyrelsens del handlar det om att se ifall sådana här internationella samarbeten är ett givande arbetssätt när det gäller att hjälpa kommuner att utveckla sitt ungdomspolitiska arbete. Eftersom Ungdomsstyrelsen inte tidigare har arbetat med internationella projekt på detta sätt syftade mötet även till att utvärdera Ungdomsstyrelsens metoder. I projektet genomförs totalt 20 aktiviteter varav 15 är svensk-turkiska träffar. Övergripande mål är att arbeta för att erkänna potentialen och behoven hos unga mellan 13 och 25 år och att stödja aktivt deltagande för unga i samhället. Projektet är finansierat av Sida. Samarbetet sker på främst fem områden 1. Ungdomspolitiska begrepp 2. Kunskapsinhämtning om unga på lokal nivå 3. Skapa mötesplatser för aktörer inom ungdomsområdet 4. Främja goda exempel för att motverka ungdomsarbetslöshet 5. Främja medvetenhet om rättigheter och skyldigheter för unga I december 2009 kommer hela projektet att avslutas med en stor konferens i Istanbul. Syftet med detta är att skapa uppmärksamhet kring frågor som har med ungdomar att göra, speciellt fokus kommer att sättas på arbetsmarknadsfrågor. Möten ger perspektiv Emmy Bornemark bad deltagarna att fundera över hur tankarna gick när de tackade ja till att vara med i projektet och hur de kunnat påverka sina arbetsplatser utifrån projektet. Deltagare från alla de inblandade kommunerna var med i samtalet och samtliga framhöll nyttan av att ha blickar på sig utifrån. Frågor och funderingar från andra kommuner och från den turkiska parten ger perspektiv på verksamheten. I ett vardagligt och långsamt arbete är det lätt att lunka på i gamla spår och att följa invanda mönster, men när verksamheten blir betraktad tvingas de inblandade tänka på vad det hela egentligen handlar om. Det startar nya processer. Något som också ger perspektiv på verksamheten är jämförelsen med situationen i Turkiet. Att jämföra sig med ett land som har helt annorlunda förutsättningar både befolkningsmässigt och utvecklingsmässigt har gett deltagarna många tankeställare. Finns det sådant som är bättre i Turkiet? Kanske ges ungdomar mer eget ansvar där? Överbeskyddar vi våra ungdomar i Sverige? Sådana frågor har ställts på sin spets under arbetet. Flera deltagare tycker att man är för omhändertagande i kommunerna. Detta stjälper ofta snarare än hjälper. Men även samarbetet mellan svenska kommuner har varit givande. Utbyte av idéer och kontaktknytande blir enkelt när deltagare från olika kommuner träffas inom ramen för projektet. De mellanmänskliga mötena är centralt här. Och sådana möten är projektet präglat av: möten på kommunal, nationell och internationell nivå.

5 För de ungdomar som varit på plats i Turkiet har förståelsen för olika situationer och tankemönster ökat, något som ger ringar på vattnet i kommunerna. Inte minst genom ungdomsråden, som har utvecklats genom det internationella arbetet. Det är också bra med det internationella perspektivet när det finns många invandrare i kommunen. Kunskap och förståelse ökar. Redan konkreta resultat Det ger legitimitet i förändringsarbetet när den egna kommunen kan framhållas som ett nationellt exempel. De stora vinsterna av projektet kommer förmodligen att visa sig på sikt men redan nu har det gett konkreta avtryck i kommunerna. De deltagande kommunerna tycker att projektet har gett mera tyngd åt arbetet i fritidsnämnden men också att det hjälpt till att lyfta ungdomsfrågorna till en högre kommunal nivå. Projektet öppnar möjligheter för samarbete över förvaltningsgränserna, vilket är nödvändigt för att lyfta frågan om ungdomars delaktighet. Inte minst har enkätundersökningar varit ett bra verktyg vad gäller att skapa kunskap om ungdomars behov och önskemål. En enkätundersökning visade att otrygghet var ett stort problem i bostadsområdet Granloholm i Sundsvall. Nu är detta område prioriterat i kommunen och ungdomar är delaktiga i att hitta lösningar på problemet. Bland annat ska fritidsgården byggas om och man ska också genomföra trygghetsvandringar i området. Det internationella samarbetet ger stadga och legitimitet. Projektet har tvingat fram en tidsplan och krav på återrapportering vilket är bra för genomförande och för tydliggörande av resultatet.

6 DAG 1 - Eftermiddag Utvärdering, uppföljning och planering Projektet är indelat i olika inriktningar, så kallade spår: Ungdomspolitiska begrepp, Kunskapsinhämtning om unga på lokal nivå, Arbetsmarknad och Ungdomars rättigheter och skyldigheter. Konferensdeltagare som deltagit i samma spår gruppindelades för att utvärdera de spår som är avslutade, göra uppföljningar av pågående spår och planera det avslutande rättighetsspåret. Fyra sådana workshops ägde rum under eftermiddagen. WORKSHOP 1. Ungdomspolitiska begrepp Deltagare: Emmy, Karen, Thomas, Anders, Jane, Berndt Tankar om de svensk-turkiska mötena Deltagarna tycker att det finns en klar skillnad i konferenskultur mellan de båda länderna. Turkarna körde enmansshower ibland och det var för mycket informella övningar för att en del turkiska deltagare skulle trivas. Men hierarkin som var tydlig mellan olika turkiska deltagare verkade luckras upp allteftersom seminarierna fördjupades. Bruket av tolkar utgjorde ett hinder i kommunikationen. Det är viktigt att tolkningen fungerar obehindrat. Matchningen av deltagare är jätteviktigt vad gäller ömsesidig förståelse, delegationerna måste se lika ut så långt det är möjligt. Nu var det ändå bra ös i diskussionerna tack vare att de turkiska ungdomarna var så kunniga och insatta. Det var ett problem att de svenska ungdomarna inte var lika avancerade. Flera deltagare tycker att det hade varit bra med en föreläsning om Turkiet innan spåret startade. Men då det är svårt att förklara samhällssystem och komplicerade tankeled skulle detta bara vara en enkel genomgång. Viktigare ändå är en bra pedagogik och det är inte nödvändigt att veta exakt hur ett samhälle är uppbyggt för att kunna diskutera och utbyta erfarenheter. Kommunernas medverkan Nackas ansvarige skulle ha behövt mera tid för att förbereda aktiviteten. Nu fastnade informationen på chefsnivå, men med tanke på förutsättningarna var resultatet bra. I nästa spår var kommunen på annan nivå än den kommun som inte varit med i projektet tidigare. Det fanns både fördelar och nackdelar med detta. Det är viktigt med samma förståelse men det är ändå roligt att få interagera med olika kommuner i olika spår. När några byts ut ändras gruppdynamiken. Kommunerna lär av varandra utifrån den nivå de befinner sig på. Lärdomar för Ungdomsstyrelsen och tips inför framtiden Deltagarna tycker att det är viktigt att få tydliga mål att samarbeta mot. Vad gäller ungdomspolitiska begrepp så vore det bra att ta fram en minsta gemensam nämnare saker att enas runt. Ju mer konkret ett samarbetsområde är desto bättre. Det blir bättre då alla har ett gemensamt ansvar för något som ska produceras. Det är också bra att bryta upp hela gruppen i olika smågruppskonstellationer. De som kommer från samma typ av organisation eller sammanhang har samma perspektiv och får ut mycket av att tala med varandra. Det blir också intressant att se vad olika grupper kommer fram till och jämföra resultatet beroende på organisation. Det är bra att planera in synergier. Till exempel att välja tid och plats så att programmet sker i kombination med aktiviteter som ändå äger rum i samarbetslandet. Ett seminarium i spåret kombinerades med en internationell turkisk ungdomsfestival. Deltagarna stannade en extra dag och fick se hur Turkiet jobbar med ungdomsfestivaler som ett led i sitt ungdomsarbete. För att kunna jobba vidare med projekt är det viktigt att förpacka idén på rätt sätt då den presenteras, att få politiskt mandat för idén och man kan öka chansen till internationellt samarbete genom att få in projektet i befintliga verksamheter. Varje fas av projektet måste presenteras, förpackas och dokumenteras för att synliggöras.

7 WORKSHOP 2. Kunskapsinhämtning om unga Deltagare: Emmy, Per-Uno, Anders, Thomas, Lars-Ove Tankar om de svensk-turkiska mötena Deltagarna tycker att det är intressant att diskutera kulturella särarter och skillnader. Nacka hade inte gjort någon Luppenkät 1 innan Turkietprojektet och var alltså lika oerfarna på området som turkarna. Det kändes bra att utgångspunkten var densamma. Kommunernas medverkan Syftet med att gå in i samarbetet var att utifrån en enkätundersökning förbättra kommunernas ungdomspolitik. Spåret blev konkret i och med att undersökningarna genomfördes. Det internationella samarbetet har gett legitimitet åt projektet, inte minst i det politiska ledet. En massa synergieffekter kommer av internationellt arbete. Att kommunen deltar i projektet gör att de tvingas hålla sig till tidsplaner och ha noggrann struktur. Sundsvall som tidigare har genomfört en större enkätundersökning, Lupp, valde i detta projekt ut ett visst bostadsområde som är extra utsatt och genomförde enkätundersökningen där. Enkäten visade att trygghet var det som ungdomarna efterfrågade mest och att många kände sig otrygga i centrum och på fritidsgården. Detta åtgärdas nu på olika sätt. Det har inneburit en viss tidspress men det är bra att ha krav på sig att leverera. I Nacka genomförs en större ungdomsstudie som ett resultat av Turkietsamarbetet. Denna planerades av en mindre grupp under ett seminarium i Turkiet och gruppen har nu utökats på hemmaplan. Bland annat har hälso- och kulturenheterna dragits in i arbetet. I kommunen har även en arbetsgrupp bildats för att arbeta med den lediga tiden. Fem personer samt en utvärderingsexpert ingår i den gruppen. En förstudie är gjord och information om studien har gått ut till skolor och till föräldrar. Arbetet är detaljplanerat fram till slutkonferensen i december. I Sundsvall fortsätter uppföljningen av ungdomars situation. Två stycken fokusgrupper ska startas under mars månad. En med pojkar och en med flickor. Under år 2002 kartlade man i Sundsvall alla bostadsområden i kommunen. Från det arbetet har man bra erfarenhet av fokusgrupper. Lärdomar för Ungdomsstyrelsen och tips inför framtiden På slutkonferensen vill deltagarna redogöra för hur spåret har gått och redovisa konkreta resultat i kommunerna. Erfarenheter och slutsatser ska genomlysas. Man vill också titta på det kulturella utbytet. Gärna genom tvärworkshops. Deltagarna vill gärna veta hur det gick med det turkiska arbetet och hur implementeringen lyckades där. Ett fortsatt erfarenhetsutbyte efterlystes också. Det vore bra med en rapport om hela processen där metoder kan jämföras. 1 Lupp - lokal uppföljning av ungdomspolitiken är sammanställd av Ungdomsstyrelsen och ger kommuner ett underlag för att utveckla arbetet med en övergripande kommunal ungdomspolitik. Enkäten består av 80 frågor och är anpassad till tre åldersgrupper: åk 7-9, gymnasiet samt unga vuxna år.

8 WORKSHOP 3. Arbetsmarknad Deltagare: Karen, Ihsan, Jane, Berndt, Anneli, Magnus Tankar om de svensk-turkiska mötena Deltagarna konstaterar att grupperna var ojämna så till vida att den turkiska gruppen hade väldigt många statliga tjänstemän medan den svenska hade fler deltagare från kommunerna. Det nämns också att många avvek under seminarierna, något som ibland gjorde att det hela blev rörigt. En stor fördel under sammankomsterna i Ankara har varit de förstklassiga tolkarna. Vikten av att samtliga svenska deltagare behärskar engelska understryks. Att Turkiet vill med i EU skapar bra förutsättningar för samarbeten. De turkiska ungdomarna som deltagit är väldigt utbildade och det finns en stark samarbetsvilja hos de turkiska deltagarna. Kommunernas medverkan De två svenska kommunerna har inte nått samma gehör för projektet på hemmaplan. I Kiruna återkopplas projektet på kommunal nivå främst genom information. I Kristinehamn är politikerna väldigt intresserade av projektet, medan näringslivsrepresentanter saknas. Detta måste åtgärdas då den offentliga verksamheten kommer att stå inför stora utmaningar i framtiden. Det är viktigt att kommunerna är attraktiva för arbetssökande. Något som det internationella perspektivet kan bidra till. Lärdomar för Ungdomsstyrelsen och tips inför framtiden Det är viktigt att diskutera stora politiska frågor om demokrati och EU-anpassning inom ramen för projektet. Detta har ibland brustit även om enskilda situationer under processens gång ställt frågorna på sin spets då projektparterna haft olika syn på vad som är demokratiska tillvägagångssätt. Projektet handlar ju för Turkiet om att EU-anpassa sin ungdomspolitik. I Sveriges fall ger dessa stora frågor perspektiv på vardagen och tvingar oss att tänka till kring demokratiska principer som i vanliga fall betraktas som självklara. WORKSHOP 4. Rättigheter Medverkande: Ihsan, Per-Uno, Lars-Ove, Anneli, Magnus Tankar inför det avslutande spåret Spåret kommer att inledas med ett nationellt seminarium i Stockholm i slutet av mars. Ett motsvarande seminarium kommer att äga rum i Istanbul. På de nationella seminarierna kommer visioner om rättigheter och skyldigheter att tas upp. Vad handlar det egentligen om? Om rätten till en ungdomsmottagning eller hela det nationella perspektivet? I diskussioner ska nuläget i Sverige kopplas till den vision som arbetats fram. Senare kommer deltagare från de båda länderna att mötas på ett gemensamt seminarium i Turkiet. Där kommer innebörden av begreppen rättigheter och skyldigheter att diskuteras. Betydelsen för kommunerna Deltagarna är övertygade om att arbetet med rättighetsspåret kommer att vara gynnande för ungdomsarbetet i kommunerna. En medvetenhet om att kommunens kontakt med ungdomar inte ska begränsas till fritidsnämnden är tydlig. I Kiruna finns ett pensionärsråd och ett handikappråd under socialförvaltningen och man vill nu undersöka möjligheterna om att ha ett ungdomsråd kopplat dit också. I Sundsvall har man två ungdomsforum per år där ungdomar möter politiker. Resultat från möten och enkäter bearbetas i alla förvaltningar och vidarerapporteras till fullmäktige. Detta är upplyft i och med att kommunstyrelsens ordförande är med i arbetet. När det gäller seminariet i Istanbul kommer ungdomsråden i respektive kommuner att få välja ut representanter som ska delta, vilket i förlängningen gör att ungdomsrådens attraktionskraft växer.

9 Tips till Ungdomsstyrelsen Det finns önskemål om en föreläsning om Turkiets inställning i demokrati- och minoritetsfrågor, speciellt med avseende på Kurdistan, Armenien. Detta känns extra angeläget i ett spår som rör rättigheter och med tanke på att frågor som rör nationella minoriteter har väckt reaktioner i andra spår. DAG 1 Sammanfattning av dagen Metodtips för Ungdomsstyrelsen 1. Att låta ungdomar observera ett möte med vuxna deltagare och efteråt presentera vad de uppfattat. Syftet med detta är att få en sammanfattning och ett ungdomsperspektiv på vad som sagts. 2. Tydliggöra skillnader och utgångspunkter genom att måla upp stereotyper och avdramatisera dessa. Kanske genomföra diskussioner i smågrupper, eller ännu hellre reflektera i smågrupper och sedan få igång en större diskussion utifrån dessa. 3. Skapa en gemensam metod i de båda länderna. I ett mikroperspektiv kan man skapa ett gemensamt mål om man exempelvis låter två kommuner i respektive land genomföra ett projekt. Detta vore ett bra sätt att hitta gemensamma mål. Tankar och lärdomar 1. Samverkan underlättas när man lär känna varandra. Det underlättar idéutbyten och framtida samarbete mellan olika kommuner. Möten kan inte underskattas. Att träffas för att diskutera och reflektera är bra. Inte minst när man ska åka till ett annat land. 2. Mycket bra att de som ska inleda arbetet med det känsliga rättighetsspåret får lyssna på lärdomar från redan genomförda och pågående spår. 3. Sammansättningen på slutkonferensen är mycket viktig. Så många som möjligt från spår ett ska vara med. Anledningen till detta är att en av indikatorerna är att ha med så många som möjligt som var med från början. Från rättighetsspåret bör de som åker på mötet i Istanbul vara med. 4. Det finns en besvikelse hos kommunerna att ungdomar inte haft så stor plats i projektet som önskat. Detta beror på att sammansättningen av ungdomar inte alltid har fungerat så bra. Deltagarsammansättningen har anpassats under projektets gång.

10 DAG 2 - Förmiddag Hitta inspiration och nya möjligheter Emmy Bornemark inledde dagen med att hälsa nya deltagare välkomna. Detta är en dag att låta oss inspireras, hitta synergier och realistiska möjligheter för fortsatt samarbete, sa hon. Dagen leddes av Anders Holmberg från Demokratiakademin. Utöver kommunrepresentanter och Ungdomsstyrelsen, deltog representanter från arbetsmarknadsprojekt och ideella organisationer under dagen. Dessutom var fem så kallade möjliggörare inbjudna. Det var personer från Internationella Programkontoret, ESF-rådet, Ungdomsstyrelsen och Svenska Institutet som var inbjudna för att kortfattat presentera fem olika fonder och ge feedback på projektidéer som de andra deltagarna skulle reagera på. Internationella programkontoret Myndighet som sorterar under Utbildningsdepartementet, arbetar för att stärka skolans möjlighet att arbeta internationellt. Jobbar med hela världen, mest med EU. Bidrag kan sökas för att jobba exempelvis med integration eller skolan som lärosäte. Svenska institutet (SI) Myndighet som sorterar under Utrikesdepartementet. Svenska Institutet arbetar för att stärka relationer med utlandet, bland annat genom stipendiearbete och projektstöd. Turkiet är ett av flera prioriterade områden i år. Alla typer av grupper kan söka medel. Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen har hand om ett EU-program, Ung och Aktiv i Europa, som ger verktyg för att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Bidrag ges till ungdomsutbyte, ungdomsinitiativ, demokratiprojekt, volontärtjänst i Europa, utbildning och nätverksbyggande m.m. ESF-rådet Myndighet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige. Socialfonden verkar för sysselsättning och mot utslagning. Integrationsfonden syftar till att förbättra mottagande och integration av människor från utomeuropeiska länder. Avslutande övning Syftet med dagen var att hitta möjligheter för framtida utvecklingsprojekt. Anders Holmberg introducerade en övning där deltagarna fick tänka ett antal år framåt i tiden och se tillbaka på alla stora framsteg inom olika områden som Turkietsamarbetet har resulterat i. Gruppen skulle sedan ta gemensam ställning till hur troligt det är att de olika åtgärderna kan genomföras. Resultatet av övningen redovisas nedan. När övningen och dagen avslutades gjordes en kort utvärdering och känslan hos deltagarna var att flera av deras idéer var fullt genomförbara!

11

12

13

14 Ungdomsstyrelsen 2009 Dnr /08 projektledare Emmy Bornemark text Helena Gillinger språkgranskning Anette Persson omslag Christián Serrano distribution Ungdomsstyrelsen, Box 17801, Stockholm webbplats e-post tfn , fax UNGDOMSSTYRELSEN är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI UNGDOMSPOLITISK STRATEGI Smedjebackens kommun I den bästa av världar har alla barn och unga rätt att leva och utvecklas i ett säkert och tryggt Samhälle. Det innebär en uppväxtmiljö där hänsyn tas till

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Ungdomsstyrelsen byter namn

Ungdomsstyrelsen byter namn Ungdomsstyrelsen byter namn Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Nytt ungdomspolitiskt mål Alla ungdomar ska ha goda levnadvillkor, makt att forma sina liv och inflytande

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Varför Ung och Aktiv i Europa? Programmet är ett verktyg för att uppnå flera av de mål som Europeiska kommissionen har satt upp för ungdomar: Icke-formell

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet

Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet www.upc.umu.se Katarina Winka Margareta Erhardsson Universitetspedagogiskt centrum Syfte Kursens syfte är att stödja universitetslärarens professionella utveckling

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Dokumenttyp: Målprogram Ansvarig: Hållbarhetssamordnare Fastställd: Remiss Dnr:. Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Tingsryds kommuns Ungdomspolitiska program - att vara ung i Tingsryds kommun

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Ungdomspolitiskt program, Mora kommun Daterad 2009-11-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2009-11-16 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2009/138 030 Dokument Winess,

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Myndigheten Ungdomsstyrelsen Fördelar ca 8 miljoner till 7 regioner i Sverige Regional samverkan för Förebyggande, främjande

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun Barn- och ungdomspolitiskt program Eksjö kommun Barn och ungdomar känner stolthet och glädje över sin hemort Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25, 121 Innehållsförteckning INLEDNING OCH BAKGRUND...

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Dokumentation Jobbregionen seminarium tre

Dokumentation Jobbregionen seminarium tre Dokumentation Jobbregionen seminarium tre Falun 14 januari 2015 Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som kom in gällande viktiga frågor för kommande träff, samt av de reflektioner deltagarna

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Datum Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik

Datum Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik KS 17 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2011-04-26 Diarienummer KSN-2010-0573 Kommunstyrelsen Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig?

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig? ? S.O.C. Hör du mig 25 mars 2017 En workshop med socialsekreterare och ungdomar som haft kontakt med socialtjänsten och vill utveckla socialtjänsten. Socialtjänsten i Helsingborg har under ett antal år

Läs mer

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 Syftet med Lupp Hur göra och vem gör vad? Vad är Lupp? Lupp speglar den nationella ungdomspolitiken Enkätverktyg för att få kunskap om unga Löpande arbete Årlig inbjudan

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D Viljeinriktning A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 2 0 0 6-11- 27 1 7 4. R E V I D E R A D 2 0 1 2. 0 2. 07 UNGDOMSPOLITISK POLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN Ängelholm ska vara en kommun som:

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

WESTHAGEN UTBILDNING AB

WESTHAGEN UTBILDNING AB Bilaga 3 WESTHAGEN UTBILDNING AB Utvärdering Westhagen Utbildning AB UTVÄRDERING 2(6) Westhagen Utbildning AB UTVÄRDERING 3(6) Utvärdering Process Mentorprogram Jämnt på toppen Beställare Länsstyrelsen

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Dags att prata om: Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Dags att prata om: Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper Dags att prata om: SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper Detta samtalsmaterial är framtagen inom Attentions projekt Min Skola med medel från Allmänna

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 5 februari 2009, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Enigheten Närvarande Ordf Ledamöter Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin Aktiv ungdom Inledning Nästan en tredjedel av svenskar mellan 16-29 år anser sig vara för sjuka för att träna 1. Vi vet idag att ökad fysisk aktivitet har stor inverkan både på den enskilda individen och

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer