Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik"

Transkript

1 Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik En dokumentation från ett möte mellan Ungdomsstyrelsen och de kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete

2

3 Konferens för kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete En konferens för de kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete anordnades i Stockholm 5 6 februari. Syftet med sammankomsten var att se hur kommuner kan använda internationellt samarbete som ett led i sitt ungdomspolitiska utvecklingsarbete. Medverkande Ungdomsstyrelsen Emmy Bornemark, projektledare Karen Austin Ihsan Kellecioglu Per-Uno Frank Sundsvall Lars-Ove Johansson, fritidschef Kiruna Magnus Stålnacke, miljö- och byggnadsnämnden Annelie Tavola, ungdomskonsulent Kristinehamn Jane Larsson, fullmäktigeordförande Berndt Jendrny, förvaltningschef Nacka Anders Johansson, fritidsledare Thomas Sass, fritidsnämnden

4 DAG 1 - Förmiddag Presentationer och genomgångar Seminariet inleddes med att Emmy Bornemark hälsade deltagarna välkomna och talade om syftet med dagarna att se vilken nytta de inblandade kommunerna har av att vara delaktiga i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete. För Ungdomsstyrelsens del handlar det om att se ifall sådana här internationella samarbeten är ett givande arbetssätt när det gäller att hjälpa kommuner att utveckla sitt ungdomspolitiska arbete. Eftersom Ungdomsstyrelsen inte tidigare har arbetat med internationella projekt på detta sätt syftade mötet även till att utvärdera Ungdomsstyrelsens metoder. I projektet genomförs totalt 20 aktiviteter varav 15 är svensk-turkiska träffar. Övergripande mål är att arbeta för att erkänna potentialen och behoven hos unga mellan 13 och 25 år och att stödja aktivt deltagande för unga i samhället. Projektet är finansierat av Sida. Samarbetet sker på främst fem områden 1. Ungdomspolitiska begrepp 2. Kunskapsinhämtning om unga på lokal nivå 3. Skapa mötesplatser för aktörer inom ungdomsområdet 4. Främja goda exempel för att motverka ungdomsarbetslöshet 5. Främja medvetenhet om rättigheter och skyldigheter för unga I december 2009 kommer hela projektet att avslutas med en stor konferens i Istanbul. Syftet med detta är att skapa uppmärksamhet kring frågor som har med ungdomar att göra, speciellt fokus kommer att sättas på arbetsmarknadsfrågor. Möten ger perspektiv Emmy Bornemark bad deltagarna att fundera över hur tankarna gick när de tackade ja till att vara med i projektet och hur de kunnat påverka sina arbetsplatser utifrån projektet. Deltagare från alla de inblandade kommunerna var med i samtalet och samtliga framhöll nyttan av att ha blickar på sig utifrån. Frågor och funderingar från andra kommuner och från den turkiska parten ger perspektiv på verksamheten. I ett vardagligt och långsamt arbete är det lätt att lunka på i gamla spår och att följa invanda mönster, men när verksamheten blir betraktad tvingas de inblandade tänka på vad det hela egentligen handlar om. Det startar nya processer. Något som också ger perspektiv på verksamheten är jämförelsen med situationen i Turkiet. Att jämföra sig med ett land som har helt annorlunda förutsättningar både befolkningsmässigt och utvecklingsmässigt har gett deltagarna många tankeställare. Finns det sådant som är bättre i Turkiet? Kanske ges ungdomar mer eget ansvar där? Överbeskyddar vi våra ungdomar i Sverige? Sådana frågor har ställts på sin spets under arbetet. Flera deltagare tycker att man är för omhändertagande i kommunerna. Detta stjälper ofta snarare än hjälper. Men även samarbetet mellan svenska kommuner har varit givande. Utbyte av idéer och kontaktknytande blir enkelt när deltagare från olika kommuner träffas inom ramen för projektet. De mellanmänskliga mötena är centralt här. Och sådana möten är projektet präglat av: möten på kommunal, nationell och internationell nivå.

5 För de ungdomar som varit på plats i Turkiet har förståelsen för olika situationer och tankemönster ökat, något som ger ringar på vattnet i kommunerna. Inte minst genom ungdomsråden, som har utvecklats genom det internationella arbetet. Det är också bra med det internationella perspektivet när det finns många invandrare i kommunen. Kunskap och förståelse ökar. Redan konkreta resultat Det ger legitimitet i förändringsarbetet när den egna kommunen kan framhållas som ett nationellt exempel. De stora vinsterna av projektet kommer förmodligen att visa sig på sikt men redan nu har det gett konkreta avtryck i kommunerna. De deltagande kommunerna tycker att projektet har gett mera tyngd åt arbetet i fritidsnämnden men också att det hjälpt till att lyfta ungdomsfrågorna till en högre kommunal nivå. Projektet öppnar möjligheter för samarbete över förvaltningsgränserna, vilket är nödvändigt för att lyfta frågan om ungdomars delaktighet. Inte minst har enkätundersökningar varit ett bra verktyg vad gäller att skapa kunskap om ungdomars behov och önskemål. En enkätundersökning visade att otrygghet var ett stort problem i bostadsområdet Granloholm i Sundsvall. Nu är detta område prioriterat i kommunen och ungdomar är delaktiga i att hitta lösningar på problemet. Bland annat ska fritidsgården byggas om och man ska också genomföra trygghetsvandringar i området. Det internationella samarbetet ger stadga och legitimitet. Projektet har tvingat fram en tidsplan och krav på återrapportering vilket är bra för genomförande och för tydliggörande av resultatet.

6 DAG 1 - Eftermiddag Utvärdering, uppföljning och planering Projektet är indelat i olika inriktningar, så kallade spår: Ungdomspolitiska begrepp, Kunskapsinhämtning om unga på lokal nivå, Arbetsmarknad och Ungdomars rättigheter och skyldigheter. Konferensdeltagare som deltagit i samma spår gruppindelades för att utvärdera de spår som är avslutade, göra uppföljningar av pågående spår och planera det avslutande rättighetsspåret. Fyra sådana workshops ägde rum under eftermiddagen. WORKSHOP 1. Ungdomspolitiska begrepp Deltagare: Emmy, Karen, Thomas, Anders, Jane, Berndt Tankar om de svensk-turkiska mötena Deltagarna tycker att det finns en klar skillnad i konferenskultur mellan de båda länderna. Turkarna körde enmansshower ibland och det var för mycket informella övningar för att en del turkiska deltagare skulle trivas. Men hierarkin som var tydlig mellan olika turkiska deltagare verkade luckras upp allteftersom seminarierna fördjupades. Bruket av tolkar utgjorde ett hinder i kommunikationen. Det är viktigt att tolkningen fungerar obehindrat. Matchningen av deltagare är jätteviktigt vad gäller ömsesidig förståelse, delegationerna måste se lika ut så långt det är möjligt. Nu var det ändå bra ös i diskussionerna tack vare att de turkiska ungdomarna var så kunniga och insatta. Det var ett problem att de svenska ungdomarna inte var lika avancerade. Flera deltagare tycker att det hade varit bra med en föreläsning om Turkiet innan spåret startade. Men då det är svårt att förklara samhällssystem och komplicerade tankeled skulle detta bara vara en enkel genomgång. Viktigare ändå är en bra pedagogik och det är inte nödvändigt att veta exakt hur ett samhälle är uppbyggt för att kunna diskutera och utbyta erfarenheter. Kommunernas medverkan Nackas ansvarige skulle ha behövt mera tid för att förbereda aktiviteten. Nu fastnade informationen på chefsnivå, men med tanke på förutsättningarna var resultatet bra. I nästa spår var kommunen på annan nivå än den kommun som inte varit med i projektet tidigare. Det fanns både fördelar och nackdelar med detta. Det är viktigt med samma förståelse men det är ändå roligt att få interagera med olika kommuner i olika spår. När några byts ut ändras gruppdynamiken. Kommunerna lär av varandra utifrån den nivå de befinner sig på. Lärdomar för Ungdomsstyrelsen och tips inför framtiden Deltagarna tycker att det är viktigt att få tydliga mål att samarbeta mot. Vad gäller ungdomspolitiska begrepp så vore det bra att ta fram en minsta gemensam nämnare saker att enas runt. Ju mer konkret ett samarbetsområde är desto bättre. Det blir bättre då alla har ett gemensamt ansvar för något som ska produceras. Det är också bra att bryta upp hela gruppen i olika smågruppskonstellationer. De som kommer från samma typ av organisation eller sammanhang har samma perspektiv och får ut mycket av att tala med varandra. Det blir också intressant att se vad olika grupper kommer fram till och jämföra resultatet beroende på organisation. Det är bra att planera in synergier. Till exempel att välja tid och plats så att programmet sker i kombination med aktiviteter som ändå äger rum i samarbetslandet. Ett seminarium i spåret kombinerades med en internationell turkisk ungdomsfestival. Deltagarna stannade en extra dag och fick se hur Turkiet jobbar med ungdomsfestivaler som ett led i sitt ungdomsarbete. För att kunna jobba vidare med projekt är det viktigt att förpacka idén på rätt sätt då den presenteras, att få politiskt mandat för idén och man kan öka chansen till internationellt samarbete genom att få in projektet i befintliga verksamheter. Varje fas av projektet måste presenteras, förpackas och dokumenteras för att synliggöras.

7 WORKSHOP 2. Kunskapsinhämtning om unga Deltagare: Emmy, Per-Uno, Anders, Thomas, Lars-Ove Tankar om de svensk-turkiska mötena Deltagarna tycker att det är intressant att diskutera kulturella särarter och skillnader. Nacka hade inte gjort någon Luppenkät 1 innan Turkietprojektet och var alltså lika oerfarna på området som turkarna. Det kändes bra att utgångspunkten var densamma. Kommunernas medverkan Syftet med att gå in i samarbetet var att utifrån en enkätundersökning förbättra kommunernas ungdomspolitik. Spåret blev konkret i och med att undersökningarna genomfördes. Det internationella samarbetet har gett legitimitet åt projektet, inte minst i det politiska ledet. En massa synergieffekter kommer av internationellt arbete. Att kommunen deltar i projektet gör att de tvingas hålla sig till tidsplaner och ha noggrann struktur. Sundsvall som tidigare har genomfört en större enkätundersökning, Lupp, valde i detta projekt ut ett visst bostadsområde som är extra utsatt och genomförde enkätundersökningen där. Enkäten visade att trygghet var det som ungdomarna efterfrågade mest och att många kände sig otrygga i centrum och på fritidsgården. Detta åtgärdas nu på olika sätt. Det har inneburit en viss tidspress men det är bra att ha krav på sig att leverera. I Nacka genomförs en större ungdomsstudie som ett resultat av Turkietsamarbetet. Denna planerades av en mindre grupp under ett seminarium i Turkiet och gruppen har nu utökats på hemmaplan. Bland annat har hälso- och kulturenheterna dragits in i arbetet. I kommunen har även en arbetsgrupp bildats för att arbeta med den lediga tiden. Fem personer samt en utvärderingsexpert ingår i den gruppen. En förstudie är gjord och information om studien har gått ut till skolor och till föräldrar. Arbetet är detaljplanerat fram till slutkonferensen i december. I Sundsvall fortsätter uppföljningen av ungdomars situation. Två stycken fokusgrupper ska startas under mars månad. En med pojkar och en med flickor. Under år 2002 kartlade man i Sundsvall alla bostadsområden i kommunen. Från det arbetet har man bra erfarenhet av fokusgrupper. Lärdomar för Ungdomsstyrelsen och tips inför framtiden På slutkonferensen vill deltagarna redogöra för hur spåret har gått och redovisa konkreta resultat i kommunerna. Erfarenheter och slutsatser ska genomlysas. Man vill också titta på det kulturella utbytet. Gärna genom tvärworkshops. Deltagarna vill gärna veta hur det gick med det turkiska arbetet och hur implementeringen lyckades där. Ett fortsatt erfarenhetsutbyte efterlystes också. Det vore bra med en rapport om hela processen där metoder kan jämföras. 1 Lupp - lokal uppföljning av ungdomspolitiken är sammanställd av Ungdomsstyrelsen och ger kommuner ett underlag för att utveckla arbetet med en övergripande kommunal ungdomspolitik. Enkäten består av 80 frågor och är anpassad till tre åldersgrupper: åk 7-9, gymnasiet samt unga vuxna år.

8 WORKSHOP 3. Arbetsmarknad Deltagare: Karen, Ihsan, Jane, Berndt, Anneli, Magnus Tankar om de svensk-turkiska mötena Deltagarna konstaterar att grupperna var ojämna så till vida att den turkiska gruppen hade väldigt många statliga tjänstemän medan den svenska hade fler deltagare från kommunerna. Det nämns också att många avvek under seminarierna, något som ibland gjorde att det hela blev rörigt. En stor fördel under sammankomsterna i Ankara har varit de förstklassiga tolkarna. Vikten av att samtliga svenska deltagare behärskar engelska understryks. Att Turkiet vill med i EU skapar bra förutsättningar för samarbeten. De turkiska ungdomarna som deltagit är väldigt utbildade och det finns en stark samarbetsvilja hos de turkiska deltagarna. Kommunernas medverkan De två svenska kommunerna har inte nått samma gehör för projektet på hemmaplan. I Kiruna återkopplas projektet på kommunal nivå främst genom information. I Kristinehamn är politikerna väldigt intresserade av projektet, medan näringslivsrepresentanter saknas. Detta måste åtgärdas då den offentliga verksamheten kommer att stå inför stora utmaningar i framtiden. Det är viktigt att kommunerna är attraktiva för arbetssökande. Något som det internationella perspektivet kan bidra till. Lärdomar för Ungdomsstyrelsen och tips inför framtiden Det är viktigt att diskutera stora politiska frågor om demokrati och EU-anpassning inom ramen för projektet. Detta har ibland brustit även om enskilda situationer under processens gång ställt frågorna på sin spets då projektparterna haft olika syn på vad som är demokratiska tillvägagångssätt. Projektet handlar ju för Turkiet om att EU-anpassa sin ungdomspolitik. I Sveriges fall ger dessa stora frågor perspektiv på vardagen och tvingar oss att tänka till kring demokratiska principer som i vanliga fall betraktas som självklara. WORKSHOP 4. Rättigheter Medverkande: Ihsan, Per-Uno, Lars-Ove, Anneli, Magnus Tankar inför det avslutande spåret Spåret kommer att inledas med ett nationellt seminarium i Stockholm i slutet av mars. Ett motsvarande seminarium kommer att äga rum i Istanbul. På de nationella seminarierna kommer visioner om rättigheter och skyldigheter att tas upp. Vad handlar det egentligen om? Om rätten till en ungdomsmottagning eller hela det nationella perspektivet? I diskussioner ska nuläget i Sverige kopplas till den vision som arbetats fram. Senare kommer deltagare från de båda länderna att mötas på ett gemensamt seminarium i Turkiet. Där kommer innebörden av begreppen rättigheter och skyldigheter att diskuteras. Betydelsen för kommunerna Deltagarna är övertygade om att arbetet med rättighetsspåret kommer att vara gynnande för ungdomsarbetet i kommunerna. En medvetenhet om att kommunens kontakt med ungdomar inte ska begränsas till fritidsnämnden är tydlig. I Kiruna finns ett pensionärsråd och ett handikappråd under socialförvaltningen och man vill nu undersöka möjligheterna om att ha ett ungdomsråd kopplat dit också. I Sundsvall har man två ungdomsforum per år där ungdomar möter politiker. Resultat från möten och enkäter bearbetas i alla förvaltningar och vidarerapporteras till fullmäktige. Detta är upplyft i och med att kommunstyrelsens ordförande är med i arbetet. När det gäller seminariet i Istanbul kommer ungdomsråden i respektive kommuner att få välja ut representanter som ska delta, vilket i förlängningen gör att ungdomsrådens attraktionskraft växer.

9 Tips till Ungdomsstyrelsen Det finns önskemål om en föreläsning om Turkiets inställning i demokrati- och minoritetsfrågor, speciellt med avseende på Kurdistan, Armenien. Detta känns extra angeläget i ett spår som rör rättigheter och med tanke på att frågor som rör nationella minoriteter har väckt reaktioner i andra spår. DAG 1 Sammanfattning av dagen Metodtips för Ungdomsstyrelsen 1. Att låta ungdomar observera ett möte med vuxna deltagare och efteråt presentera vad de uppfattat. Syftet med detta är att få en sammanfattning och ett ungdomsperspektiv på vad som sagts. 2. Tydliggöra skillnader och utgångspunkter genom att måla upp stereotyper och avdramatisera dessa. Kanske genomföra diskussioner i smågrupper, eller ännu hellre reflektera i smågrupper och sedan få igång en större diskussion utifrån dessa. 3. Skapa en gemensam metod i de båda länderna. I ett mikroperspektiv kan man skapa ett gemensamt mål om man exempelvis låter två kommuner i respektive land genomföra ett projekt. Detta vore ett bra sätt att hitta gemensamma mål. Tankar och lärdomar 1. Samverkan underlättas när man lär känna varandra. Det underlättar idéutbyten och framtida samarbete mellan olika kommuner. Möten kan inte underskattas. Att träffas för att diskutera och reflektera är bra. Inte minst när man ska åka till ett annat land. 2. Mycket bra att de som ska inleda arbetet med det känsliga rättighetsspåret får lyssna på lärdomar från redan genomförda och pågående spår. 3. Sammansättningen på slutkonferensen är mycket viktig. Så många som möjligt från spår ett ska vara med. Anledningen till detta är att en av indikatorerna är att ha med så många som möjligt som var med från början. Från rättighetsspåret bör de som åker på mötet i Istanbul vara med. 4. Det finns en besvikelse hos kommunerna att ungdomar inte haft så stor plats i projektet som önskat. Detta beror på att sammansättningen av ungdomar inte alltid har fungerat så bra. Deltagarsammansättningen har anpassats under projektets gång.

10 DAG 2 - Förmiddag Hitta inspiration och nya möjligheter Emmy Bornemark inledde dagen med att hälsa nya deltagare välkomna. Detta är en dag att låta oss inspireras, hitta synergier och realistiska möjligheter för fortsatt samarbete, sa hon. Dagen leddes av Anders Holmberg från Demokratiakademin. Utöver kommunrepresentanter och Ungdomsstyrelsen, deltog representanter från arbetsmarknadsprojekt och ideella organisationer under dagen. Dessutom var fem så kallade möjliggörare inbjudna. Det var personer från Internationella Programkontoret, ESF-rådet, Ungdomsstyrelsen och Svenska Institutet som var inbjudna för att kortfattat presentera fem olika fonder och ge feedback på projektidéer som de andra deltagarna skulle reagera på. Internationella programkontoret Myndighet som sorterar under Utbildningsdepartementet, arbetar för att stärka skolans möjlighet att arbeta internationellt. Jobbar med hela världen, mest med EU. Bidrag kan sökas för att jobba exempelvis med integration eller skolan som lärosäte. Svenska institutet (SI) Myndighet som sorterar under Utrikesdepartementet. Svenska Institutet arbetar för att stärka relationer med utlandet, bland annat genom stipendiearbete och projektstöd. Turkiet är ett av flera prioriterade områden i år. Alla typer av grupper kan söka medel. Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen har hand om ett EU-program, Ung och Aktiv i Europa, som ger verktyg för att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Bidrag ges till ungdomsutbyte, ungdomsinitiativ, demokratiprojekt, volontärtjänst i Europa, utbildning och nätverksbyggande m.m. ESF-rådet Myndighet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige. Socialfonden verkar för sysselsättning och mot utslagning. Integrationsfonden syftar till att förbättra mottagande och integration av människor från utomeuropeiska länder. Avslutande övning Syftet med dagen var att hitta möjligheter för framtida utvecklingsprojekt. Anders Holmberg introducerade en övning där deltagarna fick tänka ett antal år framåt i tiden och se tillbaka på alla stora framsteg inom olika områden som Turkietsamarbetet har resulterat i. Gruppen skulle sedan ta gemensam ställning till hur troligt det är att de olika åtgärderna kan genomföras. Resultatet av övningen redovisas nedan. När övningen och dagen avslutades gjordes en kort utvärdering och känslan hos deltagarna var att flera av deras idéer var fullt genomförbara!

11

12

13

14 Ungdomsstyrelsen 2009 Dnr /08 projektledare Emmy Bornemark text Helena Gillinger språkgranskning Anette Persson omslag Christián Serrano distribution Ungdomsstyrelsen, Box 17801, Stockholm webbplats e-post tfn , fax UNGDOMSSTYRELSEN är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA

DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA -lokal demokratiutveckling och EU-anpassning i tre europeiska småstäder Ett samverkansprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och Åmål i Sverige Sammanfattning

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 Syftet med Lupp Hur göra och vem gör vad? Vad är Lupp? Lupp speglar den nationella ungdomspolitiken Enkätverktyg för att få kunskap om unga Löpande arbete Årlig inbjudan

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare

Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare Innehåll Förord 4 Konsten att skapa

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Rapport från Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Nätverket Norrland - 2014 träffades i Östersund. Mycket klokskap vad gäller samordningsförbundsarbete var på plats. Mötet

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

ARBETSMATERIAL SLUTRAPPORT. Ny mötesplats för unga i Luleå

ARBETSMATERIAL SLUTRAPPORT. Ny mötesplats för unga i Luleå LULEÅ KOMMUN Version 1 (15) ARBETSMATERIAL SLUTRAPPORT - Ny mötesplats för unga i Luleå LULEÅ KOMMUN Version 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1 Målgruppen... 3 1.2

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Slutrapport Promet(H)eo

Slutrapport Promet(H)eo Slutrapport Promet(H)eo PROMET(H)EO (Promote Education and Training in Europe) har varit ett projekt inom Grundtvig partnerskap inom programmet för livslångt lärande. Sju deltagande länder, Spanien, Frankrike,

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET 1 (8) Inledning En trygg miljö utan sexuella kränkningar och övergrepp är en förutsättning för att ha tillgång till demokratisk delaktighet och all

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer