Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande och präglad av lärande, nyfikenhet och trygghet. Hos oss skall alla få möjlighet att växa som människa och demokratisk samhällsmedborgare. (Ledningsdeklaration) Bakgrund och syfte Likabehandlingsplanen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vidare skall den vara ett redskap för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Hur är planen framtagen? Under läsåret 06/07 har en arbetsgrupp (Likaordning-gruppen) bestående av elever och personal tagit fram likabehandlingsplanen. Arbetet inleddes genom att genomföra en webbenkät som erhölls av företaget Planen.se. Alla elever och all personal på skolan gavs möjlighet att besvara enkäten. Enkätsvaren har legat till grund för arbetet för likabehandlingsplanen. Planen behandlas i ledningsgrupp, elevhälsoteam, arbetslag och samverkan. XXXX Resurser Ansvarsfördelning Gymnasiechefen har övergripande ansvar för arbetet mot kränkande behandling. Rektor Inga Lindkvist ansvarar tillsammans med Likaordning-gruppen för upprättande och uppdatering av likabehandlingsplanen. Arbetet ska bedrivas kontinuerligt och redovisas i en årlig handlingsplan, där påbörjat och genomförda åtgärder under året kan följas. Detta för att främja ett ständigt pågående och målinriktat utvecklingsarbete med likabehandlingsplanen på Falkenbergs Gymnasieskola Sidan 1 av 7

2 2. Vision Alla på Falkenbergs gymnasieskola känner sig trygga och bemöter varandra med respekt och hänsyn. Vi arbetar utifrån skolans likabehandlingsplan. (Lokal arbetsplan 2007) Alla skall vara delaktiga och ansvara för att skapa en trygg och harmonisk miljö och en mobbingfri skola genom att bemöta varandra på ett respektfullt och hövligt sätt att respektera varje individs olikheter med avseende på personlighet, kulturell bakgrund, hudfärg, sexuell läggning, religion, fysiskt som psykiskt handikapp hjälpa och stötta varandra i skolarbetet att bry sig och visa omtanke om varandra att skapa en god arbetsmiljö genom att motverka skadegörelse mot allmän och enskild egendom, samt bekämpa klotter som riktas mot enskilda eller grupper av elever att arbeta för god trivsel och en positiv atmosfär att agera vid tillfällen då någon utsätts för mobbing 3. Främjande och förebyggande arbete A. KUNSKAP För läsåret 2007/2008 planeras: Diskussion på APT utifrån webb-enkätens resultat. Inledningsvecka för årskurs 1 för att lära känna varandra och sin skola Framtagande av gemensam verktygslåda i likabehandlingsarbetet Stipendium för bästa kamrat Likabehandlingsvecka under vårterminen B. SYNLIGGÖRANDE Samtliga elever, vårdnadshavare och personal skall ha kännedom om Falkenbergs Gymnasieskolas Likabehandlingsplan, genom att den finns tillgänglig på skolans hemsida. C. HANDLING Skolans gemensamma förebyggande arbete Gymnasieskolan utbildar elevskyddsombud regelbundet. Skolhälsovården genomför hälsosamtal med varje år 1 elev. Under samtalet uppmärksammas eventuella mobbningsproblem individuellt eller i klassen. Vid skolstarten får år 1 eleverna information av Elevhälsan. Enkätundersökning för att kartlägga aktuell situation Elevhälsoteamet handlägger mobbingfall enligt mobbingplanen. Om personal misstänks för trakasserier bör ansvarig rektor/chef ansvara för utredningen Sidan 2 av 7

3 Arbetslagets förebyggande arbete Introduktionsvecka för årskurs ett för att lära känna varandra och sin skola. Årskursövergripande verksamhet minst en gång varje termin. Elevhandledare uppmärksammar i samtal elevens trivsel i skolan och agerar enligt skolans mobbingplan om mobbing misstänks/upptäcks. Arbetslaget anger i arbetsplanen för läsåret vilka aktiviteter man avser att göra under läsåret för att främja likabehandlingsarbetet. 4. Vid utanförskap, eller om kränkning, trakasserier, mobbning eller diskriminering sker A. UPPTÄCKA Definition av mobbing En person som är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. En negativ handling är det när någon tillfogar en annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysiskt kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering. Det är inte mobbing när två ungefär lika starka elever slåss eller grälar. Att vara mobbad Mobbing upplevs som kränkande. Den mobbade är ofta rädd för att anmäla sina mobbare på grund av repressalier. Mobbing sker ofta i det fördolda. Med anledning av detta är mobbing ibland svår att upptäcka. Vi som arbetar i skolan personal och elever skall därför vara uppmärksamma på hur samspelet mellan individer fungerar i olika situationer. Den mobbade skall ha många möjliga vägar att nå kontakt med personer som kan hjälpa dem att få ett slut på mobbingen. Han/hon skall kunna kontakta personal som arbetar på skolan eller elevskyddsombud. Personer, som får kännedom eller misstanke om mobbingen skall omedelbart kontakta ansvarig rektor och informera om det som hänt. Mobbing skall motarbetas och åtgärdas med kraft All personal har därför ansvar för att varje misstanke om mobbing rapporteras till ansvarig skolledare. Alla har därför ansvar för att en god arbetsmiljö skapas, så att man kan känna sig trygg och harmonisk i sitt arbete på skolan Sidan 3 av 7

4 Arbetsplan vid misstanke eller upptäckt av mobbing Den mobbade Lärare Ö Elevskyddso Elevhälsan Föräldrar Ansvarig B. UTREDA/ÅTGÄRDA Behandlingsarbete mobboffer I behandlingsarbete med mobbingfall skall alltid två personer deltaga. Skolsköterska, kurator, präst, elevhandledare eller annan lärare kan tillsammans med rektor arbeta med mobbingärenden. Den mobbade kan även ha önskemål om viss persons medverkan. Arbetsgång mobboffret kontaktas för samtal vid samtal med mobboffret är det viktigt att konkret ta reda på vad som har hänt: a) när inträffar mobbingen? b) hur ser mobbingen ut? c) vem eller vilka mobbar? identifiera mobbaren/mobbarna få kännedom om någon leder mobbingen eller är mest aktiv informera om att vi ser allvarligt på det inträffade informera om att vi kommer att vidta åtgärder så att mobbingen upphör informera om att vi kommer att kalla mobbaren/mobbarna till samtal Sidan 4 av 7

5 Det är även viktigt att ta reda på om föräldrarna känner till mobbingen. Känner de inte till mobbingen uppmanas den mobbade att berätta detta för sina föräldrar. Rektor kontaktar vårdnadshavare efter första samtalet. Om eleven är myndig tas kontakten efter samtycke från eleven. Behandlingsarbete mobbaren/mobbarna Arbetsgång berörda elevhandledare och arbetslag informeras om mobbingen mobbaren/mobbarna kontaktas för samtal När samtal med mobbaren skall äga rum hämtas hon/han från en lektion. Är flera mobbare inblandade i mobbingen hämtas ledaren eller den mest aktive först. När flera mobbare är inblandade är det viktigt att samtalen med dem sker i tätt följd så de inte får möjlighet att prata sig samman. Är det många personer inblandade i mobbingen bör flera samtalsgrupper bildas så att samtalen kan ske under en kort tidsrymd. Vid samtal med mobbaren är det viktigt att konkret tala om vad mobbaren har gjort och att vi känner till vad som hänt informera om att vi ser allvarligt på det få bekräftelse om vår beskrivning är riktig få en redogörelse över hur mobbaren tänker agera för att få en lösning på problemet inte vara moraliserande eller fördömande Är det flera mobbare inblandade är det viktigt att få kännedom om vilka möjligheter mobbaren har att påverka sina kamrater att deltaga i lösningen på problemet. Vi kommer överens med de/den som mobbar, om att uppgifterna som framkommit stannar och löses inom gruppen. Rektor kontaktar vårdnadshavare efter första samtalet. För myndig elev krävs samtycke, innan vårdnadshavare kontaktas. Dokumentationsrutin Rektor är ansvarig för att mobbingärendet dokumenteras (enligt bilaga) och att en åtgärdsplan upprättas. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering skall ske. I grövre mobbingärende ansvarar gymnasiechefen att en anmälan görs till arbetsmiljöinspektionen Sidan 5 av 7

6 C. FÖLJA UPP Samtal med mobbaren/mobbarna skall ske varje vecka tills mobbingen upphört! 5. Utvärdering Likabehandlingsplanen skall utvärderas årligen av skolans ledningsgrupp Sidan 6 av 7

7 BILAGA Checklista av åtgärder vid kränkande behandling och misstänkt mobbing bland elever. Namn, på den som tog emot anmälan Mottog anmälan från Datum Om kränkning sker vid upprepade tillfällen ska ansvarig/mottagande pedagog arbeta enligt följande: Steg Vad avses Åtgärd Kontaktat Åtgärdat/ datum 1 Vid anmälan från elev, Dokumentera vad Informera förälder, personal eller anmälan gäller samt vem rektor, annan person. som anmält arbetslaget 2 Samla konkret och relevant information om vad som hänt Samtala med den som är mobbad Dokumentera! Sign. 3 Samla konkret och relevant information om vad som hänt 4 Samla konkret och relevant information om vad som hänt Samtala med den som uppfattas som mobbaren Dokumentera! Samtala med medhjälpare och eventuell iakttagare 5 6 Kontakt med föräldrar Handlingsplan för att motverka uppkommen situation. Uppföljningsmöte 1 Kontakta föräldrar till den mobbade och mobbaren/na Lägg åtgärdsplan och uppföljningsmöten 7 Uppföljningsmöte med mobbad 8 Uppföljningsmöte 2 Uppföljningsmöte med mobbaren/na 9 Utvärdering Utvärdering med arbetslaget. Vad blev bra/mindre bra? Vad kunde gjorts annorlunda? mm. Kontakt föräldrar och övriga teamet Sidan 7 av 7

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-26 Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Fridtjuv Bergskolan F-5

Fridtjuv Bergskolan F-5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Ödeshög kommunala skola samt skolbarnsomsorg Fridtjuv Bergskolan F-5 Syfte DK-planens syfte är att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer