Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA"

Transkript

1 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

2 Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning 10 Förslag på mötespresidium Kapitel 2 - Förra året 16 Verksamhetsberättelse Budgetutfall Redovisning av ålagda uppdrag Distriktsstyrelseguiden Marknadsföringsutbildning & träff för marknadsförare Mer marknadsföringsmaterial Grafisk profil Utbildning Distriktsstämmor Distriktsträff Dokument i Vi Unga Föreningspärmen Stämmohandlingar Sociala medier Alternativ kommunikation Redovisning av arvoden Utredning av medlemsstödet Internt bidragssystem Vi Unga mobilt Uppdatera grundidéerna Samarbetet med Bygdegårdarnas Riksförbund 42 Förvaltning- och revisionsberättelse 44 Årsbokslut Hälsning/rapport från Vi Ungas vänner Kapitel 3 - Förslag från förtroendevalda 53 Förslag: Bestämma trots ålder 54 Förslag: Förbundet Vi Ungas grundidéer 56 Förslag: Förbundet Vi Ungas stadgar 59 Förslag: Förbundet Vi Ungas utbildningsplan Förslag: Internt bidragssystem 86 Förslag: Detta gäller! 89 Förslag: Verksamhetsinriktning Förslag: Budget Valberedningens förslag på förbundsstyrelse 108 Valberedningens förslag på arvoden och ersättningar Kapitel 4 - Motioner - medlemmarnas förslag 117 Motion 1 - Låt stämman besluta huruvida styrelsen har rösträtt eller ej 118 Motion 2 - Inrättande av en arbetsgrupp med fokus på omvärlden 120 Motion 3 - Storytelling the movie 122 Motion 4 - Hur värderar vi förbundsstyrelsens arbete och tid? 124 Motion 5 - Mer valmöjligheter för distrikt och föreningar på hemsidan 126 Ordlista 128

3 Välkomna till Vi Ungas förbundsstämma Den juli är det dags för 2013 års höjdpunkt inom Vi Unga förbundsstämman! Det är där vi träffas och gemensamt slår våra kloka huvuden ihop för att påverka och förbättra Vi Unga! I år kommer vi att ta ställning till bland annat en ny till ny utbildningsplan för åren , ny verksamhetsinriktning och budget för 2014 samt förslag på uppdaterade grundidéer. Vi kommer också att välja en ny förbundsstyrelse, alltså en ny styrelse som ska få förtroende att leda organisationen under nästa år. Det du nu håller i din hand är årets stämmohandlingar. Allt det som vi tillsammans ska diskutera och besluta om på förbundsstämman. Läs och fundera! Skriv anteckningar och diskutera med andra! Ta er chans att påverka Vi Unga! Vi ses på Åh Stifts- och Konferensgård i Ljungskile! Jakob Sjöström Förbundsordförande Vi Unga

4 Kapitel 1 - Förbundsstämman

5 Övergripande schema för förbundsstämman juli 2013 Torsdag den 25 juli Hej och välkomna Stämmoutbildning Middag och kvällsaktivitet Fredag den 26 juli Ombudsanmälan Stämman inleds Lunch Stämman fortsätter Middag (Under dagen kommer vi ha ett flertal pauser och fikaraster) Lördag den 27 juli Stämman fortsätter Lunch Stämman fortsätter Stämman avslutas Förbundsfest (Under dagen kommer vi ha ett flertal pauser och fikaraster) Söndag den 28 juli Frukost och utvärdering Hemfärd för de som inte ska delta på rixlägret Senare: Olika frivilliga kvällsaktiviteter 5.

6 Förslag till föredragningslista Fredag 1 Mötets öppnande Stämman startar. 2 Val av mötespresidium a) Mötesordförande b) Mötessekreterare Val av personerna som ska leda stämman och skriva protokoll på allt som beslutas. 3 Val av 2 protokolljusterare Val av personer som ska kolla igenom protokollet efter stämman och se till att sekreteraren skrivit rätt. 4 Val av 2 rösträknare Val av personer som ska räkna hur många som röstar på vad vid en omröstning. 5 Fastställande av föredragningslista Beslut om föredragningslistan, som är sidorna 6-9. Är det något som ska förändras kring föredragningslistan görs det under denna punkt. 6 Fastställande av röstlängd Antal ombud som får rösta räknas samman. 7 Genomgång och fastställande av arbetsordning för stämman Arbetsordningen är reglerna som vi ska följa under stämman, här beskrivs också metoderna vi använder oss av. 8 Godkännande av kallelse Kallelse är inbjudan till stämman. Här beslutar vi om den kommit ut på rätt sätt till alla. 9 Beslut om Verksamhetsberättelse 2012 Genomgång samt beslut om den berättelse som förbundsstyrelsen skrivit som beskriver vad som hänt inom Vi Unga under förra året. 6.

7 10 Beslut om förvaltningsberättelse Genomgång samt beslut kring förbundsstyrelsens rapport om ekonomin under Beslut om revisionsberättelse Revisorerna är de som under året kontrollerat att förbundsstyrelsen gjort sitt uppdrag. Beslut om deras rapport. 12 Beslut om redovisning av ålagda uppdrag Förbundsstyrelsen berättar om uppdragen de fick under stämman Beslut om deras redovisning av dessa uppdrag. 13 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Har förbundsstyrelsen skött sig under 2012? 14 Motion 1 Låt stämman besluta huruvida styrelsen har rösträtt eller ej En motion är ett förslag från en medlem. 15 Motion 2 Inrättande av en arbetsgrupp med fokus på omvärlden 16 Förslag från förbundsstyrelsen 1 Bestämma trots ålder Förslag från förbundsstyrelsen är som en motion från förbundsstyrelsen. 17 Förslag från förbundsstyrelsen 2 Grundidéerna 18 Förslag från förbundsstyrelsen 3 Stadgeändringar 7.

8 Lördag 19 Motion 3 Storytelling the movie 20 Motion 4 Hur värderar vi förbundsstyrelsen arbete och tid? 21 Motion 5 - Mer valmöjligheter för distrikt och föreningar på hemsidan 22 Förslag från förbundsstyrelsen 4 - Utbildningsplanen Förslag från förbundsstyrelsen 5 Internt bidragssystem 24 Förslag från förbundsstyrelsen 6 Detta gäller! 25 Beslut om Verksamhetsinriktning 2014 Vad ska Vi Unga fokusera på och göra under 2014? 26 Beslut om Budget 2014 Vad ska vi lägga pengar på under 2014? 27 Fastställande av förbundsorganisationens del av medlemsavgiften Alla föreningar måste ta ut en medlemsavgift, några distrikt tar utöver det även ut en medlemsavgift. Här beslutar vi om riksorganisationen ska ta ut en egen medlemsavgift eller inte. 28 Beslut om arvoden, traktamenten och ersättningar Här bestämmer vi vilka personer som ska ha ersättning och pengar för det arbete som de gör. 29 Fastställande av antalet ordinarie ledamöter samt ersättare i förbundsstyrelsen Hur många ska sitta i förbundsstyrelsen? 30 Val av förbundsordförande Vem/vilka ska leda förbundsstyrelsen och Vi Unga fram till nästa stämma? 8.

9 31 Val av vice förbundsordförande Vem ska vid behov ersätta samt hjälpa förbundsordförande att leda Vi Unga fram till nästa stämma? 32 Val av övriga ordinarie ledamöter Val av övriga personer som ska sitta i förbundsstyrelsen. Vilka ska vara med och leda Vi Unga fram till nästa stämma? 33 Val av ersättare Personer som ersätter när den ordinarie ledamoten inte kan närvara. 34 Anmälan av SV-representant och ersättare i styrelsen Studieförbundet Vuxenskolan kan ha en person som sitter med i Vi Ungas förbundsstyrelse. 35 Val av 3 myndiga revisorer, varav minst 1 auktoriserad, samt ersättare En auktoriserad revisor är den som granskar att ekonomin sköts på rätt sätt av förbundsstyrelsen. Övriga revisorer granskar även verksamheten. 36 Val av valberedning Vilka ska förbereda valen av förbundsstyrelse och revisorer till nästa år? 37 Övriga frågor Här hamnar de frågor som inte kan tas upp på någon annan plats i föredragslistan. 38 Avtackningar Vi tackar alla personer som lämnar förbundsstyrelsen och alla som har arbetat under stämman. 39 Stämman avslutas av förbundsordförande Stämman är slut. 9.

10 Förslag på arbetsordning Arbetsordningen beskriver hur vi ska arbeta och hur vi kommer fram till beslut under stämman. Hur arbetsordningen ska se ut tar ombuden beslut om under plenumförhandlingarna i början av stämman. Här är förbundsstyrelsens förslag på arbetsordning. Förbundsstämman 2013 består av plenumförhandlingar, cafésamtal, workshops och pauser. Fetmarkerade ord i löpande text hittar du förklaring på i ordlistan. Plenumförhandlingar Plenumförhandlingarna är den del av stämman där alla ombud och övriga deltagare är samlade i en sal och behandlar en fråga i taget. Plenum används för att ge ombuden möjlighet att lämna sin syn på en fråga, exempelvis en motion eller budgeten. Det är också en möjlighet för dem som har skrivit motionerna eller andra handlingar att förklara och svara på frågor innan det är dags för omröstning. I plenum talar en person åt gången. Plenumförhandlingarna leds av ett presidium, det är dessa personer som du kan fråga om du inte förstår eller vill att något förtydligas. Plenum är det latinska ordet för full/hel. I alldagligt språkbruk används plenum om ett sammanträde där alla berörda deltar. Till exempel ett årsmöte för hela förbundet. Alla närvarande har yttranderätt under förhandlingarna. Det vill säga att alla, oavsett om en är ombud eller inte, har rätt att säga sin åsikt i talarstolen. I plenum begärs ordet genom att sträcka upp röstkortet med siffran vänd mot presidiet. De som inte är ombud begär ordet genom handuppräckning. För att undvika att samma personer, vid längre debatter i plenum, pratar hela tiden används i förhandlingarna så kallade dubbla talarlistor, vilket innebär att de som är nya i debatten får förtur framför de som redan har gjort ett inlägg i debatten. Om stämman tycker att vissa inlägg är för långa eller om det blir ont om tid kan en tidsbegränsning införas för hur långt varje inlägg får vara, så att alla beslut som ska tas hinns med. Blir diskussionerna i plenum för långa kan streck i debatten begäras. Om det går igenom får inga fler yrkanden lämnas in och deltagarna får en sista chans att sätta upp sig på talarlistan i frågan. Du begär streck i debatten genom att högt säga streck i debatten när pågående talare är klar. 10.

11 Om en person eller en funktion (till exempel förbundsstyrelsen) under plenumförhandlingarna får en direkt fråga från den som står i talarstolen har denne rätt att begära replik. En replik går före övriga inlägg i debatten. Frågeställaren har också rätt att begära kontrareplik. En replik ska vara kortfattad. Då hela stämman spelas in ska allt som sägs i plenum (inlägg i debatten) göras från talarstolen. Lägg fram ditt förslag Det finns huvudförslag och eventuella motförslag. Med huvudförslag menas det förslag till beslut som stämmoordföranden (presidiet) tar upp och ställer eventuella andra förslag mot. Under denna stämma är det alltid den ursprungliga idén som är huvudförslaget. I frågor om val, arvoden och traktamenten är valberedningens förslag huvudförslag. Under förbundsstämman har alla ombud samt övriga närvarande medlemmar i Förbundet Vi Unga yrkanderätt, alltså rätt att lämna in förslag till beslut. Vill du yrka på (begära) ett motförslag till huvudförslaget ska detta göras skriftligt till presidiet. Yrkandelappar finns utlagda i lokalen. Anmälan av frågor som tas upp under övriga frågor på stämman ska lämnas till presidiet senast fredag den 26 juli klockan I samband med att en övrig fråga lämnas in ska också eventuella yrkanden till den frågan lämnas in. Yrkanden som lämnas in till övriga frågor får inte behandla ekonomiska beslut. Ombuden beslutar Under förbundsstämman har alla närvarande ombud som finns med i röstlängden rösträtt. Av olika anledningar kan ombud behöva ersättas. Om ett distrikt vill ersätta ett ombud måste bytet anmälas till presidiet. Vid bytet anmäls namn på det ombud som utgår samt namnet på ersättaren. Ersättaren får då det ordinarie ombudets röstkort. Beslut fattas i första hand genom acklamation, det vill säga ja-rop. Vid acklamation ropar vi aldrig nej vid röstning. Istället ställs förslag emot varandra där det förslag som får flest ja vinner. 11.

12 Den som inte är nöjd med hur stämmoordförande har uppfattat utgången av röstningen genom acklamation har möjlighet att begära votering (omröstning). Alla voteringar, utom vid personval med fler kandidater än lediga platser, sker genom att röstkortet hålls upp, om inte sluten omröstning begärs. Röstkorten räknas av dem som utsetts till rösträknare. För att rösträkningar vid omröstningar inte ska ta så lång tid, har presidiet möjlighet att genomföra en försöksvotering. Det innebär att stämmoordförande ber ombuden att rösta på de olika förslagen, genom att röstkorten hålls upp. Presidiet kan då tillsammans med ombuden avgöra om något av förslagen fått flest röster. I så fall är rösträkning onödig. Anser någon att skillnaden är oklar, kan rösträkning begäras. Under förbundsstämman kommer flera förtroendeposter att väljas. Dessa val kallas för personval. Finns det lika många kandidater som det finns lediga platser kommer omröstningen ske i klump och på samma sätt som övriga omröstningar. Finns det däremot fler kandidater än lediga platser kommer omröstningen ske anonymt på röstsedlar som delas ut vid det aktuella tillfället. Röstsedeln ska innehålla lika många namn som valet gäller, samt enbart namn på de personer som är valbara, annars är inte röstsedeln giltig. Nomineringar till valbara förtroendeposter (personval) ska lämnas till presidiet senast fredagen den 26 juli klockan Om ombud eller ledamöter ur förbundsstyrelsen känner att de inte kan ställa sig bakom ett beslut kan denne reservera sig mot beslutet. Reservationer ska lämnas skriftligt till stämmopresidiet innan stämman avslutas. Reservationslappar finns utlagda i stämmolokalen och vid presidiet. Om du behöver diskutera mer Ombud och förbundsstyrelseledamöter har rätt att begära time-out, det vill säga en tre minuter lång paus för att diskutera sig fram till ett gemensamt beslut. 12.

13 Ordningsfråga Ombud och förbundsstyrelseledamöter kan även begära att stämman skall behandla en ordningsfråga. Ordningsfrågor behandlas före andra inlägg och går därmed före i talarlistan. Ordningsfråga kan till exempel vara i vilken ordning förslag tas upp eller något som ordföranden behöver förklara eller rätta till. Ordningsfrågor får inte innehålla personliga åsikter eller vara ett inlägg i pågående debatt. Cafésamtal Cafésamtalen är en möjlighet att fördjupa sig i vissa av handlingarna, diskutera förslag och få hjälp att formulera yrkanden. Flera frågor behandlas samtidigt vid olika bord. Grupper av ombud rör sig från fråga till fråga, alltså från bord till bord. Alla får en chans att fördjupa sig i varje fråga under en viss tid. Det finns diskussionsledare på plats vid varje fråga för att underlätta diskussionerna och för att se till att alla får komma till tals. Du måste lämna in ditt yrkande till presidiet innan förhandlingarna i plenum sätter igång igen efter cafésamtalen. Det kommer att skrivas en sammanställning av alla yrkanden som skrivits på cafésamtalen. Denna sammanställning används som diskussionsunderlag inför plenumförhandlingarna och kommer att bli synliga för samtliga ombud. Yrkanden som du skriver under cafésamtalen har du själv ansvar över att ta upp under plenum för att stämman ska kunna ta beslut om förslaget. En workshop är ett tillfälle där människor möts för att arbeta mot ett gemensamt mål. Bör innehålla problemlösning, praktisk övning och involverade deltagare. Workshop Under stämman kommer det att hållas olika workshops. Det är en chans för ombuden att få en större förståelse för några av punkterna inför Tid för workshop kommer det att vara under fredag eftermiddag. Dessa kommer att ledas av en workshopsledare. Efter på lördagen tar vi beslut om dessa punkter som diskuteras under de olika workshopsen. Yrkanden angående dessa punkter måste lämnas in till presidiet senast klockan lördagen 27 juli. Pauser Under stämman kommer vi ha pauser och fikastunder. Dels redan utsatta i schemat men också spontana när vi tycker det är dags att röra lite på sig. Genom att begära ordningsfråga kan du som deltagare be plenum att besluta om det är dags för en paus. 13.

14 Förslag på mötespresidium Förslag till mötesordförande Sara Kappelmark Sara Kappelmark är vårt förslag att svinga klubban under 2013 års förbundsstämma. Som förbundsordförande tillsammans med Gabriel Ehrling ( ), distriktsaktiv och föreningsaktiv har Sara en lång Vi Unga-erfarenhet att luta sig tillbaka på när debatterna hettar till och propositionsordningarna blir krångliga. Sara återfinns annars i näringslivets toppskikt som managementkonsult på McKinsey & Co. När Sara inte reser världen runt för att hjälpa företag och organisationer i svåra processer gillar hon att hänga med bättre hälften och äkta mannen Joakim. Gabriel Ehrling Kärt barn har många namn, sägs det. I Gabriel Ehrlings fall handlar det om många titlar. Gabriel har många strängar på sin lyra och kan kalla sig både ledarskribent, student, förläggare, tankesmed, företagare, FN-delegat, fotbollsspelare, musikvideostjärna och mycket, mycket annat. Gabriels karriär i Vi Unga inleddes redan vid födseln och har sedan tagit honom till titlar som föreningsordförande, distriktsordförande, arbetsgruppsledamot. Slutligen valdes han till förbundsordförande åren tillsammans med Sara Kappelmark. Numera återfinns Gabriel i Vi Ungas Vänners styrelse. 14.

15 Förslag till mötessekreterare Vad skulle Sara och Gabriel vara utan Jessika Karlsson Loftbring. Som trogen viceordförande under åren vet Jessika hur man samarbetar med vårt ordförandepar. Jessika pluggar till vardags till socionom och beräknas bli klar i god tid innan sommarens förbundsstämma. När hon inte pluggar eller sysslar med kommun- och regionpolitik i Göteborg och Västra Götalandsregionen umgås hon med sin Adam och barnen Kaspian, Lovi och Frida. Samtliga bilder är hämtade från presidiemedlemmarnas facebookprofiler, givetvis utan deras medgivande. Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta att att välja Sara Kappelmark och Gabriel Ehrling till mötesordförande välja Jessika Karlsson Loftbring till mötessekreterare 15.

16 Kapitel 2 - Förra året

17 Verksamhetsberättelse 2012 I verksamhetsberättelsen du har framför dig beskriver vi vad Vi Ungas riksorganisation gjort under Sist i verksamhetsberättelsen listar vi de som haft uppdrag för riksorganisationen under Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2012 och lägga den till handlingarna Så här tycker jag: 17.

18 Sammanfattning Vi Unga har antagit en 3-årsstrategi som beskriver var vi ska vara 2015 och att våra hjärtefrågor är: ungt ledarskap, arrangörskap, demokrati, föreningskunskap och gemenskap. Vi Ungas riksorganisation och Västra Vi Unga ska genomföra Rix13, en kreativ mötesplats som främjar landsbygdsutveckling samt ungas inspiration och utveckling. Vi Unga vill utveckla hela det unga civilsamhället, därför har vi tagit initiativet till Alma-akademin, en unik spetsutbildning för unga ledare inom civilsamhället tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, Lantbrukarnas Riksförbund och Alma Folkhögskola. Vi Unga stöttar aktivt sina distrikt över hela landet genom individuellt anpassat stöd efter förutsättningar och behovs. Vi Unga är en duktig utbildningsorganisation och vi har fyllt våra utbildningar, vilket har imponerat på andra organisationer och studieförbund. Vi Unga har förverkligat medlemmars drömmar genom Snabba Slanten, utbildningar, nationella sammankomster, ekonomiskt bidrag och inspiration. 18.

19 Utbildning Nationella träffar De nationella träffarna har utvecklats under året genom att vi förtydligade syftet och målet med verksamheterna samt att vi haft en anställd arrangemangssamordnare som kvalitetssäkrat arrangemangen. Vinterträffen Den januari arrangerades Vinterträffen, före detta Januariträffen, utanför Stockholm på Kärsögården. Under helgen var det distriktsordförandekonferens, kick-off för arbetsgrupperna, introduktion för arbetsgruppsordförande och framtidsverkstad. Under framtidsverkstaden diskuterade vi förslaget på 3-årsstrategi (läs mer under 3-årsstrategi.) Totalt var det över 40 deltagare från tio olika distrikt med under helgen. Vårträffen Den 4-6 maj arrangerades Vårträffen i Ljusdal på Kläppa fritidsgård. Under helgen var det Ny i styrelsen-utbildning, distriktsordförandekonferens, motionsverkstad och några arbetsgrupper passade på att ha möte. Totalt var över 40 deltagare från nio olika distrikt, med under hela helgen. Dagarna innan Vårträffen hölls också den första personalkonferensen för året. 19.

20 Höstträffen Den oktober arrangerades Förbundet Vi Ungas första höstträff i Katrineholm på 4Hs kansli. Höstträffen var ett direkt resultat av en motion som bifölls på förbundsstämman Under helgen arrangerades styrelsekunskap steg 3 och ledarskap steg 3 samt några arbetsgrupper passade på att ha möte. Totalt var det över 30 deltagare från nio olika distrikt med under helgen. Leader och Ungagemang Ungagemang var ett samarrangemang mellan Vi Unga, U LAND och Landsbygdsnätverket. Ungagemang riktar sig till unga på landsbygden och är tänkt att utveckla och inspirera deltagarna samt ge dem ett större nätverk. Under 2012 arrangerades fyra regionala Ungagemangsträffar av U LAND:s coacher med stöd från Landsbygdsnätverket och Förbundet Vi Unga. De fyra orterna var; Stenungsund (Västra), High Chaparrall (Kronköpinge), Eskilstuna (Södermanland) och Uppsala. Alma-akademin Under våren 2012 sjösattes arbetet med spetsutbildning för unga ledare inom civilsamhället, Alma-akademin. Alma-akademin är Sveriges första heltidsutbildning som löper över en termin och riktar sig till unga ledare i civilsamhället. Projektet är ett resultat av ett samarbete mellan Förbundet Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan, Lantbrukarnas Riksförbund och Alma folkhögskola. Under våren 2012 gjordes en förstudie för utbildningen som finansierades av ägandeorganisationerna. I början av sommaren fick vi vår ansökan till Ungdomsstyrelsen för projektet beviljad och själva arbetet med att bygga upp Almaakademin från grunden, tog sin början. Alma-akademin vänder sig till unga ledare som vill fördjupa sina kunskaper i det värdebaserade ledarskapet och göra en djupdykning i de utmaningar som ledare kan stöta på. Utbildningen består av 16 stycken olika utbildningsteman, varje deltagare får en egen mentor och i upplägget ingår även praktik. Studierna bedrivs på heltid med start hösten Undervisningen kommer att ske i Alma folkhögskolas lokaler på Liljeholmstorget i Stockholm. 20.

21 Utbildningar enligt Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan Vi jobbade efter utbildningsplanen för 2012 och lyckades genomföra alla förutom Valberedningsutbildningen med goda resultat enligt utvärderingar och med det högsta antalet deltagare under 2000-talet. Specialutbildningar Utöver de utbildningar som står i utbildningsplanen genomförde vi fyra olika specialutbildningar; marknadsföringsutbildning, ekonomiutbildning, söka pengar- och lobbyingutbildning. Utbildningar Datum Ort Arrangörskap steg mars Sundsvall Ledarskap steg mars Sundsvall Ny i styrelsen 4-6 maj Ljusdal Marknadsföringsutbildning 31 aug-2 sept Stockholm Ageraguidesutbildning sept Stockholm Ledarskap steg okt Katrineholm Styrelse steg okt Katrineholm Ekonomiutbildning 10 nov Stockholm Söka pengar och lobbying nov Göteborg Ageraguider I början av året jobbade vi aktivt med att sälja både boken ageraguiden och föreläsningar/utbildningar externt. En förutsättning för detta var att vi hade en anställd som kunde bedriva säljarbetet. När anställningen tog slut valde vi att inte längre aktivt bedriva säljarbete. Vi fortsatte dock att genomföra föreläsningar/utbildningar och sälja böckerna med den efterfrågan som funnits. Vi började även diskutera hur vi som organisation ska fortsätta var ledande inom arbetet med demokrati, makt och normer. 21.

22 Vi genomförde en utbildning internt under hösten för att utbilda nya Ageraguider inom organisationen. Vi vill fortsätta prioritera våra interna utbildningar som en metod för att höja kunskapen om makt, normer och demokrati i vår organisation. På utbildningen deltog sju deltagare från totalt tre distrikt. Sålda utbildningar Målet i budgeten och verksamhetsinriktningen var att sälja våra utbildningar externt. Vi lyckades med detta uppdrag då vi sålde ageraguidesutbildningar och delar av vårt utbildningsmaterial till Sverok och även utbildade deras utbildare. 22.

23 Organisationsutveckling 3-årsstrategin Under förbundsstämman 2012 antogs Förbundet Vi Ungas första 3-årsstrategi. Den innehåller våra hjärtefrågor och en vision om var Vi Unga ska vara Strategin är ett verktyg för att vi tillsammans ska veta vad vi ska göra de kommande tre åren och varför. Under kommer Vi Unga att prioritera resurser i form av personal, ekonomi och ideellt engagemang på de fyra områden som strategin beskriver. Förverkligandet av strategin bygger på att det varje år görs en handlingsplan som sedan ligger till grund för distriktens verksamhetsplaner och riksorganisationens arbete. Under Vinterträffen arrangerades en framtidsträff där närvarande arbetsgrupper, distrikt och medlemmar fick kommentera utkastet av 3-årsstrategin. Utifrån dessa kommentarer uppdaterade förbundsstyrelsen dokumentet för att sedan visa slutgiltigt förslag för distriktsordförandekåren under Vårträffen. Under hösten har vi spridit 3-årsstrategin ut i organisationen. Vi har tagit fram en ny process för hur vi ska arbeta med våra mål fram till Vi förändrade hur Verksamhetsinriktningen var uppbyggd så att den nu utgår från strategimålen i 3-årsstrategin. Vi arbetade även fram mätbara mål för att konkretisera och förenkla uppföljningen av Verksamhetsinriktningen. Förbundsstämman 2012 Den 9-12 augusti 2012 genomfördes Förbundet Vi Ungas förbundsstämma vid Åkerby herrgård, Örebro. I plenum fanns 53 ombud (elva distrikt, nio föreningar och representanter för Studieförbundet Vuxenskolan), vilket är det högsta sedan Vi besöktes av bland annat Vi Ungas Vänner, Sverok, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Bygdegårdarnas Riksförbund, Landsbygdsnätverket, Studieförbundet Vuxenskolan och Hela Sverige ska leva. Vi började torsdagen med att lära känna varandra och genomgå en stämmoutbildning. Fredagen och lördagen innehöll förbundsstämma då vi bland annat diskuterade vad som hänt i Vi Unga under 2011, vad som ska hända och valde de personer som ska leda Förbundet Vi Unga. Vi avslutade helgen med en förbundsfest. 23.

24 Stämmogruppen 2012 utgick ifrån ageraguiden och likabehandlingsplanen för att få en demokratisk och tillgänglig förbundsstämma. Vi arbetade med enkelt språk i stämmohandlingarna och kompletterade texter och debattinlägg med förklaringar av eventuella svåra ord. Vi arbetade med förra årets succé, cafésamtal, och utvecklade även workshop om de största förslagen från förbundsstyrelsen. Rixläger Under våren genomförde förbundsstyrelsen en utredning av sommarlägret. Utredningen kom fram till att: syftet med framtida Rixläger ska ligga i linje med 3-årsstrategi, vi bör se över hur Rixlägret arrangeras och att lägret inte ska ligga samtidigt som förbundsstämman. Därav diskuterades även lägrets längd. Under hösten beslutades att riksorganisationen tillsammans med Västra Vi Unga ska arrangera Rix13 den 29 juli-1 augusti och förbundsstyrelsen valde då att anställa en projektledare på deltid. I samband med detta tillsattes en styrgrupp, StRix, där både riksorganisationen, projektledaren och värddistriktet var representerade. Vi antog utifrån utredningen ett nytt syfte med och en ny inriktning för Rixlägret. Rixlägret är en kreativ mötesplats som främjar landsbygdsutveckling samt ungas inspiration och utveckling Extern finansiering I syfte att öka kunskapen om extern finansiering genomförde vi en utbildning som specialutbildning under hösten (läs mer under utbildningar utifrån Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan). Vi har ökat våra intäkter markant i och med projekt som bedrivits, sålda utbildningar och ökade ränteintäkter. Den externa finansieringen har dock inte kompenserat för det minskade statsbidraget. Vi beviljades projektmedel från Ungdomsstyrelsen projektpott Ungas organisering för Alma-akademin (läs mer under rubriken Alma-akademin ). Internationella fonden Vi lanserade internationella fonden, till minne av Gunnar Andersson. Gunnar var under större delar av sitt liv engagerad i eller för Förbun- 24.

25 det Vi Unga. Inom Vi Unga förverkligar vi drömmar och idéer, det gäller även internationella drömmar och idéer. Vi delar ut kronor per år. Distrikt och bidragsberättigade Vi Unga-föreningar kan söka upp för att genomföra internationell ungdomsverksamhet som utvecklar föreningen, distriktet och Förbundet Vi Unga. Likabehandlingsplanen Utifrån en kartläggning av maktstrukturer i Förbundet Vi Unga antogs 2011 en likabehandlingsplan som genomfördes under hösten 2011 till hösten Den innehöll mål, problem och åtgärder utifrån områden som kartläggningen identifierade. Under 2012 fanns en respektgrupp som följde upp och spred de åtgärder som skulle genomföras. Under hösten utvärderades likabehandlingsplanen, både utifrån hur det gått med åtgärderna och strukturen på dokumentet. Hemsida, medlemsregister och marknadsföring Vi Unga har under 2012 arbetat med att ta fram en ny hemsida. Vi genomförde en träff där vi bjöd in representanter från hela organisationen och hade representanter från förbundskansli, distrikt, arbetsgrupper, förbundsstyrelsen och en webbdesigner. Syftet med träffen var att bestämma vilka kommunikationskanaler vi ska använda och vilken målgrupp samt vilket syfte dess ska ha. Vi påbörjade arbetet med en kravprofil för den nya hemsidan. Utifrån hemsidesdagen skapades en hemsidesgrupp som tillsammans med en programmerare genomförde arbetet utifrån kravprofilen. Vi har arbetat med att ta fram ett nytt medlemsregister. Då vår budget inte kunde matcha våra ambitioner tog Vi Unga initiativet till att starta en förening som heter blimedlem.nu. Föreningen ska samla andra ungdomsorganisationer som också vill ha ett nytt och bättre medlemsregister. Tanken är att de ska bli samma grund för alla medlemsorganisationer men att varje organisation sedan specialanpassar registret utifrån deras behov. Förbundet Vi Ungas marknadsföringsgrupp har under 2012 jobbat med att marknadsföra Vi Unga genom att lägga upp nyheter på viunga.se och uppdatera vår facebooksida. Vi har även fyllt på vårt lager med profilmaterial och spridit vårt marknadsföringsmaterial till distrikt och föreningar. 25.

Handlingar. Förbundsstämma

Handlingar. Förbundsstämma Handlingar Förbundsstämma 2014 1 1 Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 Kapitel 1 Förbundsstämman 2014 4 Övergripande schema 5 Förslag till föredragningslista 6 Förslag till arbetsordning

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Kan ett årsmöte vara kul? Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Kan ett årsmöte vara kul? Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2013? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ARRANGERA EN DISTRIKTSSTÄMMA!

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ARRANGERA EN DISTRIKTSSTÄMMA! ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Maj 2012 Pensionärsverksamheten Ordlista mötesteknik Absolut majoritet Acklamation Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej.

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2014? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2015? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Detta gäller! 2012-2013

Detta gäller! 2012-2013 Detta gäller! 2012-2013 Förord Förbundsstämman är Förbundet Vi Ungas högsta beslutande organ. Förbundsstämman styr Förbundet Vi Unga genom att fastställa en rad dokument: Förbundet Vi Ungas stadgar (senast

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15 Närvarande: 12 röstberättigade ombud Datum: Möte: Förbundsstämma Plats: Scandic Grand Hotell i Örebro Förbundsstämmans ordförande: Ragnar Veer Förbundsstämmans sekreterare: Kis Linné Förbundsstämmans justerare:

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer