Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA"

Transkript

1 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

2 Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning 10 Förslag på mötespresidium Kapitel 2 - Förra året 16 Verksamhetsberättelse Budgetutfall Redovisning av ålagda uppdrag Distriktsstyrelseguiden Marknadsföringsutbildning & träff för marknadsförare Mer marknadsföringsmaterial Grafisk profil Utbildning Distriktsstämmor Distriktsträff Dokument i Vi Unga Föreningspärmen Stämmohandlingar Sociala medier Alternativ kommunikation Redovisning av arvoden Utredning av medlemsstödet Internt bidragssystem Vi Unga mobilt Uppdatera grundidéerna Samarbetet med Bygdegårdarnas Riksförbund 42 Förvaltning- och revisionsberättelse 44 Årsbokslut Hälsning/rapport från Vi Ungas vänner Kapitel 3 - Förslag från förtroendevalda 53 Förslag: Bestämma trots ålder 54 Förslag: Förbundet Vi Ungas grundidéer 56 Förslag: Förbundet Vi Ungas stadgar 59 Förslag: Förbundet Vi Ungas utbildningsplan Förslag: Internt bidragssystem 86 Förslag: Detta gäller! 89 Förslag: Verksamhetsinriktning Förslag: Budget Valberedningens förslag på förbundsstyrelse 108 Valberedningens förslag på arvoden och ersättningar Kapitel 4 - Motioner - medlemmarnas förslag 117 Motion 1 - Låt stämman besluta huruvida styrelsen har rösträtt eller ej 118 Motion 2 - Inrättande av en arbetsgrupp med fokus på omvärlden 120 Motion 3 - Storytelling the movie 122 Motion 4 - Hur värderar vi förbundsstyrelsens arbete och tid? 124 Motion 5 - Mer valmöjligheter för distrikt och föreningar på hemsidan 126 Ordlista 128

3 Välkomna till Vi Ungas förbundsstämma Den juli är det dags för 2013 års höjdpunkt inom Vi Unga förbundsstämman! Det är där vi träffas och gemensamt slår våra kloka huvuden ihop för att påverka och förbättra Vi Unga! I år kommer vi att ta ställning till bland annat en ny till ny utbildningsplan för åren , ny verksamhetsinriktning och budget för 2014 samt förslag på uppdaterade grundidéer. Vi kommer också att välja en ny förbundsstyrelse, alltså en ny styrelse som ska få förtroende att leda organisationen under nästa år. Det du nu håller i din hand är årets stämmohandlingar. Allt det som vi tillsammans ska diskutera och besluta om på förbundsstämman. Läs och fundera! Skriv anteckningar och diskutera med andra! Ta er chans att påverka Vi Unga! Vi ses på Åh Stifts- och Konferensgård i Ljungskile! Jakob Sjöström Förbundsordförande Vi Unga

4 Kapitel 1 - Förbundsstämman

5 Övergripande schema för förbundsstämman juli 2013 Torsdag den 25 juli Hej och välkomna Stämmoutbildning Middag och kvällsaktivitet Fredag den 26 juli Ombudsanmälan Stämman inleds Lunch Stämman fortsätter Middag (Under dagen kommer vi ha ett flertal pauser och fikaraster) Lördag den 27 juli Stämman fortsätter Lunch Stämman fortsätter Stämman avslutas Förbundsfest (Under dagen kommer vi ha ett flertal pauser och fikaraster) Söndag den 28 juli Frukost och utvärdering Hemfärd för de som inte ska delta på rixlägret Senare: Olika frivilliga kvällsaktiviteter 5.

6 Förslag till föredragningslista Fredag 1 Mötets öppnande Stämman startar. 2 Val av mötespresidium a) Mötesordförande b) Mötessekreterare Val av personerna som ska leda stämman och skriva protokoll på allt som beslutas. 3 Val av 2 protokolljusterare Val av personer som ska kolla igenom protokollet efter stämman och se till att sekreteraren skrivit rätt. 4 Val av 2 rösträknare Val av personer som ska räkna hur många som röstar på vad vid en omröstning. 5 Fastställande av föredragningslista Beslut om föredragningslistan, som är sidorna 6-9. Är det något som ska förändras kring föredragningslistan görs det under denna punkt. 6 Fastställande av röstlängd Antal ombud som får rösta räknas samman. 7 Genomgång och fastställande av arbetsordning för stämman Arbetsordningen är reglerna som vi ska följa under stämman, här beskrivs också metoderna vi använder oss av. 8 Godkännande av kallelse Kallelse är inbjudan till stämman. Här beslutar vi om den kommit ut på rätt sätt till alla. 9 Beslut om Verksamhetsberättelse 2012 Genomgång samt beslut om den berättelse som förbundsstyrelsen skrivit som beskriver vad som hänt inom Vi Unga under förra året. 6.

7 10 Beslut om förvaltningsberättelse Genomgång samt beslut kring förbundsstyrelsens rapport om ekonomin under Beslut om revisionsberättelse Revisorerna är de som under året kontrollerat att förbundsstyrelsen gjort sitt uppdrag. Beslut om deras rapport. 12 Beslut om redovisning av ålagda uppdrag Förbundsstyrelsen berättar om uppdragen de fick under stämman Beslut om deras redovisning av dessa uppdrag. 13 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Har förbundsstyrelsen skött sig under 2012? 14 Motion 1 Låt stämman besluta huruvida styrelsen har rösträtt eller ej En motion är ett förslag från en medlem. 15 Motion 2 Inrättande av en arbetsgrupp med fokus på omvärlden 16 Förslag från förbundsstyrelsen 1 Bestämma trots ålder Förslag från förbundsstyrelsen är som en motion från förbundsstyrelsen. 17 Förslag från förbundsstyrelsen 2 Grundidéerna 18 Förslag från förbundsstyrelsen 3 Stadgeändringar 7.

8 Lördag 19 Motion 3 Storytelling the movie 20 Motion 4 Hur värderar vi förbundsstyrelsen arbete och tid? 21 Motion 5 - Mer valmöjligheter för distrikt och föreningar på hemsidan 22 Förslag från förbundsstyrelsen 4 - Utbildningsplanen Förslag från förbundsstyrelsen 5 Internt bidragssystem 24 Förslag från förbundsstyrelsen 6 Detta gäller! 25 Beslut om Verksamhetsinriktning 2014 Vad ska Vi Unga fokusera på och göra under 2014? 26 Beslut om Budget 2014 Vad ska vi lägga pengar på under 2014? 27 Fastställande av förbundsorganisationens del av medlemsavgiften Alla föreningar måste ta ut en medlemsavgift, några distrikt tar utöver det även ut en medlemsavgift. Här beslutar vi om riksorganisationen ska ta ut en egen medlemsavgift eller inte. 28 Beslut om arvoden, traktamenten och ersättningar Här bestämmer vi vilka personer som ska ha ersättning och pengar för det arbete som de gör. 29 Fastställande av antalet ordinarie ledamöter samt ersättare i förbundsstyrelsen Hur många ska sitta i förbundsstyrelsen? 30 Val av förbundsordförande Vem/vilka ska leda förbundsstyrelsen och Vi Unga fram till nästa stämma? 8.

9 31 Val av vice förbundsordförande Vem ska vid behov ersätta samt hjälpa förbundsordförande att leda Vi Unga fram till nästa stämma? 32 Val av övriga ordinarie ledamöter Val av övriga personer som ska sitta i förbundsstyrelsen. Vilka ska vara med och leda Vi Unga fram till nästa stämma? 33 Val av ersättare Personer som ersätter när den ordinarie ledamoten inte kan närvara. 34 Anmälan av SV-representant och ersättare i styrelsen Studieförbundet Vuxenskolan kan ha en person som sitter med i Vi Ungas förbundsstyrelse. 35 Val av 3 myndiga revisorer, varav minst 1 auktoriserad, samt ersättare En auktoriserad revisor är den som granskar att ekonomin sköts på rätt sätt av förbundsstyrelsen. Övriga revisorer granskar även verksamheten. 36 Val av valberedning Vilka ska förbereda valen av förbundsstyrelse och revisorer till nästa år? 37 Övriga frågor Här hamnar de frågor som inte kan tas upp på någon annan plats i föredragslistan. 38 Avtackningar Vi tackar alla personer som lämnar förbundsstyrelsen och alla som har arbetat under stämman. 39 Stämman avslutas av förbundsordförande Stämman är slut. 9.

10 Förslag på arbetsordning Arbetsordningen beskriver hur vi ska arbeta och hur vi kommer fram till beslut under stämman. Hur arbetsordningen ska se ut tar ombuden beslut om under plenumförhandlingarna i början av stämman. Här är förbundsstyrelsens förslag på arbetsordning. Förbundsstämman 2013 består av plenumförhandlingar, cafésamtal, workshops och pauser. Fetmarkerade ord i löpande text hittar du förklaring på i ordlistan. Plenumförhandlingar Plenumförhandlingarna är den del av stämman där alla ombud och övriga deltagare är samlade i en sal och behandlar en fråga i taget. Plenum används för att ge ombuden möjlighet att lämna sin syn på en fråga, exempelvis en motion eller budgeten. Det är också en möjlighet för dem som har skrivit motionerna eller andra handlingar att förklara och svara på frågor innan det är dags för omröstning. I plenum talar en person åt gången. Plenumförhandlingarna leds av ett presidium, det är dessa personer som du kan fråga om du inte förstår eller vill att något förtydligas. Plenum är det latinska ordet för full/hel. I alldagligt språkbruk används plenum om ett sammanträde där alla berörda deltar. Till exempel ett årsmöte för hela förbundet. Alla närvarande har yttranderätt under förhandlingarna. Det vill säga att alla, oavsett om en är ombud eller inte, har rätt att säga sin åsikt i talarstolen. I plenum begärs ordet genom att sträcka upp röstkortet med siffran vänd mot presidiet. De som inte är ombud begär ordet genom handuppräckning. För att undvika att samma personer, vid längre debatter i plenum, pratar hela tiden används i förhandlingarna så kallade dubbla talarlistor, vilket innebär att de som är nya i debatten får förtur framför de som redan har gjort ett inlägg i debatten. Om stämman tycker att vissa inlägg är för långa eller om det blir ont om tid kan en tidsbegränsning införas för hur långt varje inlägg får vara, så att alla beslut som ska tas hinns med. Blir diskussionerna i plenum för långa kan streck i debatten begäras. Om det går igenom får inga fler yrkanden lämnas in och deltagarna får en sista chans att sätta upp sig på talarlistan i frågan. Du begär streck i debatten genom att högt säga streck i debatten när pågående talare är klar. 10.

11 Om en person eller en funktion (till exempel förbundsstyrelsen) under plenumförhandlingarna får en direkt fråga från den som står i talarstolen har denne rätt att begära replik. En replik går före övriga inlägg i debatten. Frågeställaren har också rätt att begära kontrareplik. En replik ska vara kortfattad. Då hela stämman spelas in ska allt som sägs i plenum (inlägg i debatten) göras från talarstolen. Lägg fram ditt förslag Det finns huvudförslag och eventuella motförslag. Med huvudförslag menas det förslag till beslut som stämmoordföranden (presidiet) tar upp och ställer eventuella andra förslag mot. Under denna stämma är det alltid den ursprungliga idén som är huvudförslaget. I frågor om val, arvoden och traktamenten är valberedningens förslag huvudförslag. Under förbundsstämman har alla ombud samt övriga närvarande medlemmar i Förbundet Vi Unga yrkanderätt, alltså rätt att lämna in förslag till beslut. Vill du yrka på (begära) ett motförslag till huvudförslaget ska detta göras skriftligt till presidiet. Yrkandelappar finns utlagda i lokalen. Anmälan av frågor som tas upp under övriga frågor på stämman ska lämnas till presidiet senast fredag den 26 juli klockan I samband med att en övrig fråga lämnas in ska också eventuella yrkanden till den frågan lämnas in. Yrkanden som lämnas in till övriga frågor får inte behandla ekonomiska beslut. Ombuden beslutar Under förbundsstämman har alla närvarande ombud som finns med i röstlängden rösträtt. Av olika anledningar kan ombud behöva ersättas. Om ett distrikt vill ersätta ett ombud måste bytet anmälas till presidiet. Vid bytet anmäls namn på det ombud som utgår samt namnet på ersättaren. Ersättaren får då det ordinarie ombudets röstkort. Beslut fattas i första hand genom acklamation, det vill säga ja-rop. Vid acklamation ropar vi aldrig nej vid röstning. Istället ställs förslag emot varandra där det förslag som får flest ja vinner. 11.

12 Den som inte är nöjd med hur stämmoordförande har uppfattat utgången av röstningen genom acklamation har möjlighet att begära votering (omröstning). Alla voteringar, utom vid personval med fler kandidater än lediga platser, sker genom att röstkortet hålls upp, om inte sluten omröstning begärs. Röstkorten räknas av dem som utsetts till rösträknare. För att rösträkningar vid omröstningar inte ska ta så lång tid, har presidiet möjlighet att genomföra en försöksvotering. Det innebär att stämmoordförande ber ombuden att rösta på de olika förslagen, genom att röstkorten hålls upp. Presidiet kan då tillsammans med ombuden avgöra om något av förslagen fått flest röster. I så fall är rösträkning onödig. Anser någon att skillnaden är oklar, kan rösträkning begäras. Under förbundsstämman kommer flera förtroendeposter att väljas. Dessa val kallas för personval. Finns det lika många kandidater som det finns lediga platser kommer omröstningen ske i klump och på samma sätt som övriga omröstningar. Finns det däremot fler kandidater än lediga platser kommer omröstningen ske anonymt på röstsedlar som delas ut vid det aktuella tillfället. Röstsedeln ska innehålla lika många namn som valet gäller, samt enbart namn på de personer som är valbara, annars är inte röstsedeln giltig. Nomineringar till valbara förtroendeposter (personval) ska lämnas till presidiet senast fredagen den 26 juli klockan Om ombud eller ledamöter ur förbundsstyrelsen känner att de inte kan ställa sig bakom ett beslut kan denne reservera sig mot beslutet. Reservationer ska lämnas skriftligt till stämmopresidiet innan stämman avslutas. Reservationslappar finns utlagda i stämmolokalen och vid presidiet. Om du behöver diskutera mer Ombud och förbundsstyrelseledamöter har rätt att begära time-out, det vill säga en tre minuter lång paus för att diskutera sig fram till ett gemensamt beslut. 12.

13 Ordningsfråga Ombud och förbundsstyrelseledamöter kan även begära att stämman skall behandla en ordningsfråga. Ordningsfrågor behandlas före andra inlägg och går därmed före i talarlistan. Ordningsfråga kan till exempel vara i vilken ordning förslag tas upp eller något som ordföranden behöver förklara eller rätta till. Ordningsfrågor får inte innehålla personliga åsikter eller vara ett inlägg i pågående debatt. Cafésamtal Cafésamtalen är en möjlighet att fördjupa sig i vissa av handlingarna, diskutera förslag och få hjälp att formulera yrkanden. Flera frågor behandlas samtidigt vid olika bord. Grupper av ombud rör sig från fråga till fråga, alltså från bord till bord. Alla får en chans att fördjupa sig i varje fråga under en viss tid. Det finns diskussionsledare på plats vid varje fråga för att underlätta diskussionerna och för att se till att alla får komma till tals. Du måste lämna in ditt yrkande till presidiet innan förhandlingarna i plenum sätter igång igen efter cafésamtalen. Det kommer att skrivas en sammanställning av alla yrkanden som skrivits på cafésamtalen. Denna sammanställning används som diskussionsunderlag inför plenumförhandlingarna och kommer att bli synliga för samtliga ombud. Yrkanden som du skriver under cafésamtalen har du själv ansvar över att ta upp under plenum för att stämman ska kunna ta beslut om förslaget. En workshop är ett tillfälle där människor möts för att arbeta mot ett gemensamt mål. Bör innehålla problemlösning, praktisk övning och involverade deltagare. Workshop Under stämman kommer det att hållas olika workshops. Det är en chans för ombuden att få en större förståelse för några av punkterna inför Tid för workshop kommer det att vara under fredag eftermiddag. Dessa kommer att ledas av en workshopsledare. Efter på lördagen tar vi beslut om dessa punkter som diskuteras under de olika workshopsen. Yrkanden angående dessa punkter måste lämnas in till presidiet senast klockan lördagen 27 juli. Pauser Under stämman kommer vi ha pauser och fikastunder. Dels redan utsatta i schemat men också spontana när vi tycker det är dags att röra lite på sig. Genom att begära ordningsfråga kan du som deltagare be plenum att besluta om det är dags för en paus. 13.

14 Förslag på mötespresidium Förslag till mötesordförande Sara Kappelmark Sara Kappelmark är vårt förslag att svinga klubban under 2013 års förbundsstämma. Som förbundsordförande tillsammans med Gabriel Ehrling ( ), distriktsaktiv och föreningsaktiv har Sara en lång Vi Unga-erfarenhet att luta sig tillbaka på när debatterna hettar till och propositionsordningarna blir krångliga. Sara återfinns annars i näringslivets toppskikt som managementkonsult på McKinsey & Co. När Sara inte reser världen runt för att hjälpa företag och organisationer i svåra processer gillar hon att hänga med bättre hälften och äkta mannen Joakim. Gabriel Ehrling Kärt barn har många namn, sägs det. I Gabriel Ehrlings fall handlar det om många titlar. Gabriel har många strängar på sin lyra och kan kalla sig både ledarskribent, student, förläggare, tankesmed, företagare, FN-delegat, fotbollsspelare, musikvideostjärna och mycket, mycket annat. Gabriels karriär i Vi Unga inleddes redan vid födseln och har sedan tagit honom till titlar som föreningsordförande, distriktsordförande, arbetsgruppsledamot. Slutligen valdes han till förbundsordförande åren tillsammans med Sara Kappelmark. Numera återfinns Gabriel i Vi Ungas Vänners styrelse. 14.

15 Förslag till mötessekreterare Vad skulle Sara och Gabriel vara utan Jessika Karlsson Loftbring. Som trogen viceordförande under åren vet Jessika hur man samarbetar med vårt ordförandepar. Jessika pluggar till vardags till socionom och beräknas bli klar i god tid innan sommarens förbundsstämma. När hon inte pluggar eller sysslar med kommun- och regionpolitik i Göteborg och Västra Götalandsregionen umgås hon med sin Adam och barnen Kaspian, Lovi och Frida. Samtliga bilder är hämtade från presidiemedlemmarnas facebookprofiler, givetvis utan deras medgivande. Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta att att välja Sara Kappelmark och Gabriel Ehrling till mötesordförande välja Jessika Karlsson Loftbring till mötessekreterare 15.

16 Kapitel 2 - Förra året

17 Verksamhetsberättelse 2012 I verksamhetsberättelsen du har framför dig beskriver vi vad Vi Ungas riksorganisation gjort under Sist i verksamhetsberättelsen listar vi de som haft uppdrag för riksorganisationen under Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2012 och lägga den till handlingarna Så här tycker jag: 17.

18 Sammanfattning Vi Unga har antagit en 3-årsstrategi som beskriver var vi ska vara 2015 och att våra hjärtefrågor är: ungt ledarskap, arrangörskap, demokrati, föreningskunskap och gemenskap. Vi Ungas riksorganisation och Västra Vi Unga ska genomföra Rix13, en kreativ mötesplats som främjar landsbygdsutveckling samt ungas inspiration och utveckling. Vi Unga vill utveckla hela det unga civilsamhället, därför har vi tagit initiativet till Alma-akademin, en unik spetsutbildning för unga ledare inom civilsamhället tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, Lantbrukarnas Riksförbund och Alma Folkhögskola. Vi Unga stöttar aktivt sina distrikt över hela landet genom individuellt anpassat stöd efter förutsättningar och behovs. Vi Unga är en duktig utbildningsorganisation och vi har fyllt våra utbildningar, vilket har imponerat på andra organisationer och studieförbund. Vi Unga har förverkligat medlemmars drömmar genom Snabba Slanten, utbildningar, nationella sammankomster, ekonomiskt bidrag och inspiration. 18.

19 Utbildning Nationella träffar De nationella träffarna har utvecklats under året genom att vi förtydligade syftet och målet med verksamheterna samt att vi haft en anställd arrangemangssamordnare som kvalitetssäkrat arrangemangen. Vinterträffen Den januari arrangerades Vinterträffen, före detta Januariträffen, utanför Stockholm på Kärsögården. Under helgen var det distriktsordförandekonferens, kick-off för arbetsgrupperna, introduktion för arbetsgruppsordförande och framtidsverkstad. Under framtidsverkstaden diskuterade vi förslaget på 3-årsstrategi (läs mer under 3-årsstrategi.) Totalt var det över 40 deltagare från tio olika distrikt med under helgen. Vårträffen Den 4-6 maj arrangerades Vårträffen i Ljusdal på Kläppa fritidsgård. Under helgen var det Ny i styrelsen-utbildning, distriktsordförandekonferens, motionsverkstad och några arbetsgrupper passade på att ha möte. Totalt var över 40 deltagare från nio olika distrikt, med under hela helgen. Dagarna innan Vårträffen hölls också den första personalkonferensen för året. 19.

20 Höstträffen Den oktober arrangerades Förbundet Vi Ungas första höstträff i Katrineholm på 4Hs kansli. Höstträffen var ett direkt resultat av en motion som bifölls på förbundsstämman Under helgen arrangerades styrelsekunskap steg 3 och ledarskap steg 3 samt några arbetsgrupper passade på att ha möte. Totalt var det över 30 deltagare från nio olika distrikt med under helgen. Leader och Ungagemang Ungagemang var ett samarrangemang mellan Vi Unga, U LAND och Landsbygdsnätverket. Ungagemang riktar sig till unga på landsbygden och är tänkt att utveckla och inspirera deltagarna samt ge dem ett större nätverk. Under 2012 arrangerades fyra regionala Ungagemangsträffar av U LAND:s coacher med stöd från Landsbygdsnätverket och Förbundet Vi Unga. De fyra orterna var; Stenungsund (Västra), High Chaparrall (Kronköpinge), Eskilstuna (Södermanland) och Uppsala. Alma-akademin Under våren 2012 sjösattes arbetet med spetsutbildning för unga ledare inom civilsamhället, Alma-akademin. Alma-akademin är Sveriges första heltidsutbildning som löper över en termin och riktar sig till unga ledare i civilsamhället. Projektet är ett resultat av ett samarbete mellan Förbundet Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan, Lantbrukarnas Riksförbund och Alma folkhögskola. Under våren 2012 gjordes en förstudie för utbildningen som finansierades av ägandeorganisationerna. I början av sommaren fick vi vår ansökan till Ungdomsstyrelsen för projektet beviljad och själva arbetet med att bygga upp Almaakademin från grunden, tog sin början. Alma-akademin vänder sig till unga ledare som vill fördjupa sina kunskaper i det värdebaserade ledarskapet och göra en djupdykning i de utmaningar som ledare kan stöta på. Utbildningen består av 16 stycken olika utbildningsteman, varje deltagare får en egen mentor och i upplägget ingår även praktik. Studierna bedrivs på heltid med start hösten Undervisningen kommer att ske i Alma folkhögskolas lokaler på Liljeholmstorget i Stockholm. 20.

21 Utbildningar enligt Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan Vi jobbade efter utbildningsplanen för 2012 och lyckades genomföra alla förutom Valberedningsutbildningen med goda resultat enligt utvärderingar och med det högsta antalet deltagare under 2000-talet. Specialutbildningar Utöver de utbildningar som står i utbildningsplanen genomförde vi fyra olika specialutbildningar; marknadsföringsutbildning, ekonomiutbildning, söka pengar- och lobbyingutbildning. Utbildningar Datum Ort Arrangörskap steg mars Sundsvall Ledarskap steg mars Sundsvall Ny i styrelsen 4-6 maj Ljusdal Marknadsföringsutbildning 31 aug-2 sept Stockholm Ageraguidesutbildning sept Stockholm Ledarskap steg okt Katrineholm Styrelse steg okt Katrineholm Ekonomiutbildning 10 nov Stockholm Söka pengar och lobbying nov Göteborg Ageraguider I början av året jobbade vi aktivt med att sälja både boken ageraguiden och föreläsningar/utbildningar externt. En förutsättning för detta var att vi hade en anställd som kunde bedriva säljarbetet. När anställningen tog slut valde vi att inte längre aktivt bedriva säljarbete. Vi fortsatte dock att genomföra föreläsningar/utbildningar och sälja böckerna med den efterfrågan som funnits. Vi började även diskutera hur vi som organisation ska fortsätta var ledande inom arbetet med demokrati, makt och normer. 21.

22 Vi genomförde en utbildning internt under hösten för att utbilda nya Ageraguider inom organisationen. Vi vill fortsätta prioritera våra interna utbildningar som en metod för att höja kunskapen om makt, normer och demokrati i vår organisation. På utbildningen deltog sju deltagare från totalt tre distrikt. Sålda utbildningar Målet i budgeten och verksamhetsinriktningen var att sälja våra utbildningar externt. Vi lyckades med detta uppdrag då vi sålde ageraguidesutbildningar och delar av vårt utbildningsmaterial till Sverok och även utbildade deras utbildare. 22.

23 Organisationsutveckling 3-årsstrategin Under förbundsstämman 2012 antogs Förbundet Vi Ungas första 3-årsstrategi. Den innehåller våra hjärtefrågor och en vision om var Vi Unga ska vara Strategin är ett verktyg för att vi tillsammans ska veta vad vi ska göra de kommande tre åren och varför. Under kommer Vi Unga att prioritera resurser i form av personal, ekonomi och ideellt engagemang på de fyra områden som strategin beskriver. Förverkligandet av strategin bygger på att det varje år görs en handlingsplan som sedan ligger till grund för distriktens verksamhetsplaner och riksorganisationens arbete. Under Vinterträffen arrangerades en framtidsträff där närvarande arbetsgrupper, distrikt och medlemmar fick kommentera utkastet av 3-årsstrategin. Utifrån dessa kommentarer uppdaterade förbundsstyrelsen dokumentet för att sedan visa slutgiltigt förslag för distriktsordförandekåren under Vårträffen. Under hösten har vi spridit 3-årsstrategin ut i organisationen. Vi har tagit fram en ny process för hur vi ska arbeta med våra mål fram till Vi förändrade hur Verksamhetsinriktningen var uppbyggd så att den nu utgår från strategimålen i 3-årsstrategin. Vi arbetade även fram mätbara mål för att konkretisera och förenkla uppföljningen av Verksamhetsinriktningen. Förbundsstämman 2012 Den 9-12 augusti 2012 genomfördes Förbundet Vi Ungas förbundsstämma vid Åkerby herrgård, Örebro. I plenum fanns 53 ombud (elva distrikt, nio föreningar och representanter för Studieförbundet Vuxenskolan), vilket är det högsta sedan Vi besöktes av bland annat Vi Ungas Vänner, Sverok, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Bygdegårdarnas Riksförbund, Landsbygdsnätverket, Studieförbundet Vuxenskolan och Hela Sverige ska leva. Vi började torsdagen med att lära känna varandra och genomgå en stämmoutbildning. Fredagen och lördagen innehöll förbundsstämma då vi bland annat diskuterade vad som hänt i Vi Unga under 2011, vad som ska hända och valde de personer som ska leda Förbundet Vi Unga. Vi avslutade helgen med en förbundsfest. 23.

24 Stämmogruppen 2012 utgick ifrån ageraguiden och likabehandlingsplanen för att få en demokratisk och tillgänglig förbundsstämma. Vi arbetade med enkelt språk i stämmohandlingarna och kompletterade texter och debattinlägg med förklaringar av eventuella svåra ord. Vi arbetade med förra årets succé, cafésamtal, och utvecklade även workshop om de största förslagen från förbundsstyrelsen. Rixläger Under våren genomförde förbundsstyrelsen en utredning av sommarlägret. Utredningen kom fram till att: syftet med framtida Rixläger ska ligga i linje med 3-årsstrategi, vi bör se över hur Rixlägret arrangeras och att lägret inte ska ligga samtidigt som förbundsstämman. Därav diskuterades även lägrets längd. Under hösten beslutades att riksorganisationen tillsammans med Västra Vi Unga ska arrangera Rix13 den 29 juli-1 augusti och förbundsstyrelsen valde då att anställa en projektledare på deltid. I samband med detta tillsattes en styrgrupp, StRix, där både riksorganisationen, projektledaren och värddistriktet var representerade. Vi antog utifrån utredningen ett nytt syfte med och en ny inriktning för Rixlägret. Rixlägret är en kreativ mötesplats som främjar landsbygdsutveckling samt ungas inspiration och utveckling Extern finansiering I syfte att öka kunskapen om extern finansiering genomförde vi en utbildning som specialutbildning under hösten (läs mer under utbildningar utifrån Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan). Vi har ökat våra intäkter markant i och med projekt som bedrivits, sålda utbildningar och ökade ränteintäkter. Den externa finansieringen har dock inte kompenserat för det minskade statsbidraget. Vi beviljades projektmedel från Ungdomsstyrelsen projektpott Ungas organisering för Alma-akademin (läs mer under rubriken Alma-akademin ). Internationella fonden Vi lanserade internationella fonden, till minne av Gunnar Andersson. Gunnar var under större delar av sitt liv engagerad i eller för Förbun- 24.

25 det Vi Unga. Inom Vi Unga förverkligar vi drömmar och idéer, det gäller även internationella drömmar och idéer. Vi delar ut kronor per år. Distrikt och bidragsberättigade Vi Unga-föreningar kan söka upp för att genomföra internationell ungdomsverksamhet som utvecklar föreningen, distriktet och Förbundet Vi Unga. Likabehandlingsplanen Utifrån en kartläggning av maktstrukturer i Förbundet Vi Unga antogs 2011 en likabehandlingsplan som genomfördes under hösten 2011 till hösten Den innehöll mål, problem och åtgärder utifrån områden som kartläggningen identifierade. Under 2012 fanns en respektgrupp som följde upp och spred de åtgärder som skulle genomföras. Under hösten utvärderades likabehandlingsplanen, både utifrån hur det gått med åtgärderna och strukturen på dokumentet. Hemsida, medlemsregister och marknadsföring Vi Unga har under 2012 arbetat med att ta fram en ny hemsida. Vi genomförde en träff där vi bjöd in representanter från hela organisationen och hade representanter från förbundskansli, distrikt, arbetsgrupper, förbundsstyrelsen och en webbdesigner. Syftet med träffen var att bestämma vilka kommunikationskanaler vi ska använda och vilken målgrupp samt vilket syfte dess ska ha. Vi påbörjade arbetet med en kravprofil för den nya hemsidan. Utifrån hemsidesdagen skapades en hemsidesgrupp som tillsammans med en programmerare genomförde arbetet utifrån kravprofilen. Vi har arbetat med att ta fram ett nytt medlemsregister. Då vår budget inte kunde matcha våra ambitioner tog Vi Unga initiativet till att starta en förening som heter blimedlem.nu. Föreningen ska samla andra ungdomsorganisationer som också vill ha ett nytt och bättre medlemsregister. Tanken är att de ska bli samma grund för alla medlemsorganisationer men att varje organisation sedan specialanpassar registret utifrån deras behov. Förbundet Vi Ungas marknadsföringsgrupp har under 2012 jobbat med att marknadsföra Vi Unga genom att lägga upp nyheter på viunga.se och uppdatera vår facebooksida. Vi har även fyllt på vårt lager med profilmaterial och spridit vårt marknadsföringsmaterial till distrikt och föreningar. 25.