PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROPOSITIONER HÄFTE 2 1"

Transkript

1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

2 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR, STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 5 BILAGA 2, FÖRSLAG TILL SPRÅKLIGT REVIDERADE FÖRBUNDSSTADGAR. STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 8 BILAGA 3, FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSMÄSSIGT OCH SPRÅKLIGT REVIDERADE STADGAR (under förutsättning att det språkligt reviderade stadgarna går igenom). STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 11 Hitta revideringarna 4 REPRESENTATION 11 6 STORA ÅRSMÖTET STADGEÄNDRING UTTRÄDE 13 2

3 PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA Bilaga 1, Nuvarande förbundsstadgar. Bilaga 2, Språkligt reviderade förbundsstadgar. BAKGRUND På Stora Årsmötet 2007 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en språklig revidering av förbundsstadgarna. Förbundsstyrelsen har arbetat fram ett förslag till språklig revidering av stadgarna. GENOMFÖRANDE g Förbundsstyrelsen har valt att lägga fram alla språkliga förändringar i ett samlat dokument som ett förslag till nya förbundsstadgar. I arbetet med de nya stadgarna har vi försökt få språket mer konsekvent, flyttat enstaka stycken samt uppdaterat språket. Detta förslag innebär inte några innehållsmässiga förändringar, utan syftar endast till att snygga till stadgarna. De tidigare stadgarna bifogas som bilaga 1 och förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar som bilaga 2. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta ATT anta förbundsstyrelsens förslag till språklig revidering av förbundsstadgar. 3

4 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA Bilaga 2, Språkligt reviderade förbundsstadgar. Bilaga 3, Innehållsmässigt och språkligt reviderade förbundsstadgar. BAKGRUND På Stora Årsmötet 2007 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en innehållsmässig revidering av förbundsstadgarna. Sedan förra Stora Årsmötet har förbundsstyrelsen arbetat fram ett förslag till språklig revidering av stadgarna KOMMENTARER TILL ÄNDRINGSFÖRSLAG I alla ändringsförslag har förbundsstyrelsen försökt att ta med det som tidigare har varit praxis i Svenska Kyrkans Unga. En del ändringar genomförs för att stadgarna ska bli mer konsekventa, till exempel datumändringar. Förslaget bygger på de språkligt reviderade stadgarna (Bilaga 2). ÄNDRINGAR I PARAGRAFORDNING 4 Representation Praxis i Svenska Kyrkans Unga har i flera år varit att prata om aktiva lokalavdelningar. Med aktiv lokalavdelning menas en lokalavdelning som har minst 5 medlemmar, genomför verksamhet och har valt registeransvarig och två kontaktpersoner som är under 30 år. Detta har tidigare fungerat som kriterier för att en lokalavdelning ska få skicka ombud till Stora årsmötet. Utifrån detta vill vi förändra paragraf 4 så att den stämmer med rådande praxis. Lokalavdelning bör därför ändras till aktiv lokalavdelning och antalet medlemmar, 1-100, till Stora årsmötet Ett led i att göra stadgarna mer konsekventa är att på de ställen där det är möjligt använda sig av samma datum. På detta vis behöver inte en medlem hålla reda på flera olika datum för att skicka in flera olika typer av handlingar i olika sammanhang. Förbundsstyrelsen har valt att föreslå att den 30 april blir det datum som man måste hålla reda på. Det nuvarande datumet, den 1 maj, är en röd dag och således en dag då ingen post levereras. I praktiken har detta inneburit att motioner har behövts skickas den 29 april för att vara förbundsstyrelsen tillhanda den 1 maj. Utifrån detta föreslår förbundsstyrelsen en förändring av datum till den 30 april, samt ett tillägg om att motionen ska vara förbundsstyrelsen till handa senast 6 veckor innan Stora årsmötet. 11 Stadgeändring I de nuvarande stadgarna är det möjligt att tolka förslag till stadgeändring som någonting annat än en motion. För att tydligöra hur ett förslag till stadgeändring ska hanteras föreslår förbundsstyrelsen att ordet motion används istället för förslag till stadgeändring. 12 Utträde Sedan några år tillbaka står det lokalavdelningen fritt att välja om de vill ha medlemsmöten eller årsmöten. I nuvarande stadgar nämns endast att medlemsmötet ska skicka ett protokollsutdrag. Vi vill därför förtydliga att både medlemsmöte och ordinarie årsmöte ska skicka ett protokollsutdrag till förbundsstyrelsen. FÖRSLAG TILL BESLUT Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta ATT i 4 Representation ändra från Varje lokalavdelning har två ombud för medlemmar och ytterligare ett ombud om man har fler än 100 medlemmar. till Varje aktiv lokalavdelning har två ombud för medlemmar och ytterligare ett ombud om man har fler än 100 medlemmar.. ATT i 6 Stora årsmötet ändra från Motion ska vara förbundsstyrelsen till handa senast den 1 maj. till Motion ska vara förbundsstyrelsen till handa senast den 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet. ATT i 11 Stadgeändring g ändra från Förslag till stadgeändring ska vara förbundsstyrelsen till handa senast den 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet. till Motion om stadgeändring ska vara förbundsstyrelsen till handa senast den 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet.. 4 ATT i 12 Utträde ändra från Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från medlemsmöte till förbundsstyrelsen. till Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från ordinarie årsmöte eller medlemsmöte till förbunds styrelsen..

5 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 1 SYFTE Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 2 ORGANISATION Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga som beviljats inträde av riksorganisationens styrelse. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktsstyrelsen väljs vid distriktsårsmöte. Riksorganisationens styrelse kallas förbundsstyrelse och väljs vid Stora årsmötet. 3 MEDLEMSKAP Medlem i Svenska Kyrkans Unga kan den under 30 år bli som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom organisationens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, varje medlem tillhör en lokalavdelning och ett disrikt. Stödmedlem i Svenska Kyrkans Unga är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och erlagt av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen efter skriftlig ansökan som skall åtföljas av yttrande från distriktsorganisationens styrelse. Detta yttrande kan dock ej hindra bildandet av en lokalavdelning. 4 REPRESENTATION Till Stora Årsmötet och Extra Årsmötet får lokalavdelning utse ombud. Antalet ombud bestäms av antalet rapporterade medlemmar 31 december föregående år. Varje lokalavdelning har två ombud för medlemmar och ytterligare ett ombud om man har fler än 100 medlemmar. Till Lilla Årsmötet får distrikten utse ombud; varje distrikt har två basmandat varefter övriga mandat upp till och med 51 mandat fördelas i proportion till antalet rapporterade medlemmar 31 december föregående år enligt jämkad uddatalsmetod. Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid Stora Årsmötet, Lilla Årsmötet och Extra Årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena. 5 BESLUT Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten. 5

6 6 STORA ÅRSMÖTET Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Stora Årsmötet som skall hållas ojämna år före 20 augusti. Kallelse till Stora Årsmötet utsänds av förbundsstyrelsen minst två månader före årsmötet. Stora Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av förbundsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till Stora Årsmötet skall skickas till lokalavdelningar och distriktsorganisationer senast den 15 april. Tilläggspropositioner kan skickas senare. Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning och distriktsorganisation. Motion skall vara hos förbundsstyrelsen senast den 1 maj. Motionssvaren skall vara lokalavdelningarna, ombud och distriktsstyrelser tillsända senast 15 maj, dock senast fyra veckor före årsmötet Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöterna väljs på två år. Vid Stora Årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1) Justering av röstlängd. 2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 3) Fastställande av sammanträdesordning. 4) Fastställande av föredragningslista. 5) Val av presidium för Årsmötet. 6) Val för justering. 7) Verksamhetsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla Årsmötet. 8) Revisionsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla Årsmötet. 9) Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 10) Behandling av propositioner. 11) Behandling av motioner. 12) Fastställande av stödmedlemskapsavgift. 13) Fastställande av budget och verksamhetsplaner för kommande och nästkommande år. 14) Val av förbundsordförande. 15) Val av vice förbundsordförande. 16) Val av förbundsstyrelseledamöter. 17) Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två suppleanter. 18) Val av två sakrevisorer och två suppleanter. 19) Val av valberedning. 7 LILLA ÅRSMÖTET Lilla Årsmötet beslutar när det gäller fyllnadsval och inkallande av Extra Årsmötet samt granskar verksamheten. Lilla Årsmötet skall hållas före 20 juni jämna år. Kallelse till Lilla Årsmötet utsänds av förbundsstyrelsen minst två månader före årsmötet. Enskild medlem, lokalavdelning, distriktsorganisation och förbundsstyrelsen kan väcka fråga på Lilla Årsmötet. Frågan skall gälla verksamhetsberättelse, verksamhetsplan eller förvaltning. Frågan skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 april före årsmötet för beredning. Svaren skall vara lokalavdelningarna, ombud och distriktsstyrelserna tillsända senast 15 maj. Vid Lilla Årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1) Justering av röstlängd. 2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 3) Fastställande av sammanträdesordning. 4) Fastställande av föredragningslista. 5) Val av presidium för årsmötet. 6) Val för justering. 7) Verksamhetsberättelse för föregående år. 8) Revisionsberättelse för föregående år. 9) Granskningsuttalande om föregående års verksamhet och förvaltning. 10) Eventuellt fyllnadsval fram till nästa Stora eller Extra Årsmöte. 11) Svar om åtgärder med anledning av väckta frågor. 6

7 8 STYRELSE Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är förbundsstyrelsen som består av ordförande och tolv ledamöter, däribland vice ordförande. Förbundsstyrelsens ledamöter får ej representera lokalavdelning eller distriktsorganisation vid riksorganisationens årsmöte. Förbundsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag. Förbundsstyrelsen har delegationsrätt. Förbundsstyrelsen har att företräda Svenska Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot externa organisationer och myndigheter. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst åtta ledamöter är närvarande. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i Svenska Kyrkans Unga. 9 FÖRVALTNING Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast 1 april. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till förbundsstyrelsen senast 30 april och skall vara hos de utsedda ombuden senast 15 maj före riksårsmöte. 10 EXTRA ÅRSMÖTET Extra Årsmötet skall hållas när Lilla Årsmötet eller förbundsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av lokalavdelningarna så begär. För Extra Årsmötet gäller tillämpliga delar av vad som sagts om Stora Årsmötet. 11 STADGEÄNDRING Förslag till stadgeändring ska vara hos förbundsstyrelsen senast 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet. Ändringar av stadgarna fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande Stora årsmöten eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie Stora årsmöte. 12 UTTRÄDE Lokalavdelning som bedriver verksamhet som skadar riksorganisationens syfte kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Stora årsmötet hållits och uteslutningen bekräftas av 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga skall sända protokollsutdrag från medlemsmöte. Lokalavdelning som trots påminnelse ej inkommit med medlemsrapport två år i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga. 13 UPPLÖSNING Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast ske om beslut fattas med mer än 2/3 majoritet vid två på varandra följande Stora årsmöten av vilka det ena skall vara ordinarie. Svenska Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning överlämnas till barn- och ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan. Stora årsmötet beslutar om 7

8 BILAGA 2, FÖRSLAG TILL SPRÅKLIGT REVIDERADE FÖRBUNDSSTADGAR. STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 1 SYFTE Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 2 ORGANISATION Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Stora årsmötet, där förbundsstyrelsen väljs. 3 MEDLEMSKAP Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning. I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift. 4 REPRESENTATION Till Stora årsmötet och Extra årsmötet får lokalavdelningarna utse ombud. Antalet ombud bestäms av antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Varje lokalavdelning har två ombud för medlemmar och ytterligare ett ombud om man har fler än 100 medlemmar. Till Lilla årsmötet får distrikten utse ombud. Lilla årsmötet har 51 fasta mandat. Varje distrikt har två basmandat. Övriga mandat fördelas i proportion till antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år, enligt jämkad uddatalsmetod. Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid Stora årsmötet, Lilla årsmötet och Extra årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena. 5 BESLUT Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning. 8

9 6 STORA ÅRSMÖTET Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Stora årsmötet, som ska hållas ojämna år före den 20 augusti. Stora årsmötet förrättar val och beslutar i ärenden som behandlats av förbundsstyrelsen. Kallelse till Stora årsmötet ska vara lokalavdelningarna tillhanda minst två månader före årsmötet. Propositioner till Stora årsmötet ska vara lokalavdelningar och distrikt tillhanda senast den 15 april. Tilläggspropositioner kan skickas senare. Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning och distrikt. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 maj. Motionssvaren ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud tillhanda senast den 15 maj, dock senast fyra veckor före årsmötet Vid Stora årsmötet ska följande ärenden förekomma: 1) Justering av röstlängd. 2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 3) Fastställande av sammanträdesordning. 4) Fastställande av föredragningslista. 5) Val av presidium för årsmötet. 6) Val av justerare och rösträknare. 7) Verksamhetsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla årsmötet. 8) Revisionsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla årsmötet. 9) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 10) Behandling av propositioner. 11) Behandling av motioner. 12) Fastställande av stödmedlemskapsavgift. 13) Fastställande av budget och verksamhetsinriktning för kommande och nästkommande år. 14) Val av förbundsordförande. 15) Val av vice förbundsordförande. 16) Val av förbundsstyrelseledamöter. 17) Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två ersättare. 18) Val av två sakrevisorer och två ersättare. 19) Val av valberedning. Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter och revisorer väljs på två år. 7 LILLA ÅRSMÖTET Lilla årsmötet granskar verksamheten och beslutar när det gäller fyllnadsval och inkallande av Extra årsmötet. Lilla årsmötet ska hållas före den 20 juni jämna år. Kallelse till Lilla årsmötet ska vara distrikten tillhanda minst två månader före årsmötet. Enskild medlem, lokalavdelning, distrikt och förbundsstyrelsen kan ställa skriftlig fråga till Lilla årsmötet. Frågan ska gälla verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning eller förvaltning. Frågan ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 april före årsmötet för beredning. Svaren ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud och tillhanda senast den 15 maj. Vid Lilla årsmötet ska följande ärenden förekomma: 1) Justering av röstlängd. 2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 3) Fastställande av sammanträdesordning. 4) Fastställande av föredragningslista. 5) Val av presidium för årsmötet. 6) Val av justerare och rösträknare. 7) Verksamhetsberättelse för föregående år. 8) Revisionsberättelse för föregående år. 9) Granskningsuttalande om föregående års verksamhet och förvaltning. 10) Eventuellt fyllnadsval fram till nästa Stora eller Extra årsmöte. 11) Svar på skriftliga frågor. 9

10 8 STYRELSE Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är förbundsstyrelsen som består av ordförande och tolv ledamöter, däribland vice ordförande. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i Svenska Kyrkans Unga. Förbundsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst åtta ledamöter är närvarande. Förbundsstyrelsen företräder Svenska Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot externa organisationer och myndigheter. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte representera lokalavdelning eller distrikt vid riksförbundets årsmöte. Förbundsstyrelsen har delegationsrätt. 9 FÖRVALTNING Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast den 1 april. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till förbundsstyrelsen senast den 30 april och ska vara hos de utsedda ombuden senast den15 maj före riksförbundets årsmöte. 10 EXTRA ÅRSMÖTET Extra årsmötet skall hållas när Lilla årsmötet eller förbundsstyrelsen så beslutar, eller när minst 1/3 av lokalavdelningarna så begär. För Extra årsmötet gäller tillämpliga delar av vad som sagts om Stora årsmötet. 11 STADGEÄNDRING Förslag till stadgeändring ska vara hos förbundsstyrelsen senast den 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet. Ändringar av stadgarna kräver enkel majoritet vid två på varandra följande Stora årsmöten eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie Stora årsmötet. 12 UTTRÄDE Lokalavdelning som bedriver verksamhet som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Stora årsmötet hållits och uteslutningen bekräftas av 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från medlemsmöte till förbundsstyrelsen. Lokalavdelning som trots påminnelse inte har inkommit med medlemsrapport två år i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga. 13 UPPLÖSNING Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast ske om beslut fattas med mer än 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten med lokalavdelningsrepresentation, varav det ena ska vara Stora årsmötet. Svenska Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning överlämnas till barn- och ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan. Stora årsmötet beslutar om detta. 10

11 BILAGA 3, FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSMÄSSIGT OCH SPRÅKLIGT REVIDERADE STADGAR (under förutsättning att det språkligt reviderade stadgarna går igenom). STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 1 SYFTE Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 2 ORGANISATION Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Stora årsmötet, där förbundsstyrelsen väljs. 3 MEDLEMSKAP Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning. I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift. 4 REPRESENTATION Till Stora årsmötet och Extra årsmötet får lokalavdelningarna utse ombud. Antalet ombud bestäms av antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Varje aktiv lokalavdelning har två ombud för medlemmar och ytterligare ett ombud om man har fler än 100 medlemmar. Till Lilla årsmötet får distrikten utse ombud. Lilla årsmötet har 51 fasta mandat. Varje distrikt har två basmandat. Övriga mandat fördelas i proportion till antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år, enligt jämkad uddatalsmetod. Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid Stora årsmötet, Lilla årsmötet och Extra årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena. 5 BESLUT Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning. 11

12 6 STORA ÅRSMÖTET Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Stora årsmötet, som ska hållas ojämna år före den 20 augusti. Stora årsmötet förrättar val och beslutar i ärenden som behandlats av förbundsstyrelsen. Kallelse till Stora årsmötet ska vara lokalavdelningarna tillhanda minst två månader före årsmötet. Propositioner till Stora årsmötet ska vara lokalavdelningar och distrikt tillhanda senast den 15 april. Tilläggspropositioner kan skickas senare. Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning och distrikt. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet. Motionssvaren ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud tillhanda senast den 15 maj, dock senast 4 veckor före årsmötet. Vid Stora årsmötet ska följande ärenden förekomma: 1) Justering av röstlängd. 2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 3) Fastställande av sammanträdesordning. 4) Fastställande av föredragningslista. 5) Val av presidium för årsmötet. 6) Val av justerare och rösträknare. 7) Verksamhetsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla årsmötet. 8) Revisionsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla årsmötet. 9) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 10) Behandling av propositioner. 11) Behandling av motioner. 12) Fastställande av stödmedlemskapsavgift. 13) Fastställande av budget och verksamhetsinriktning för kommande och nästkommande år. 14) Val av förbundsordförande. 15) Val av vice förbundsordförande. 16) Val av förbundsstyrelseledamöter. 17) Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två ersättare. 18) Val av två sakrevisorer och två ersättare. 19) Val av valberedning. Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter och revisorer väljs på två år. 7 LILLA ÅRSMÖTET Lilla årsmötet granskar verksamheten och beslutar när det gäller fyllnadsval och inkallande av Extra årsmötet. Lilla årsmötet ska hållas före den 20 juni jämna år. Kallelse till Lilla årsmötet ska vara distrikten tillhanda minst två månader före årsmötet. Enskild medlem, lokalavdelning, distrikt och förbundsstyrelsen kan ställa skriftlig fråga till Lilla årsmötet. Frågan ska gälla verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning eller förvaltning. Frågan ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 april före årsmötet för beredning. Svaren ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud och tillhanda senast den 15 maj. Vid Lilla årsmötet ska följande ärenden förekomma: 1) Justering av röstlängd. 2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 3) Fastställande av sammanträdesordning. 4) Fastställande av föredragningslista. 5) Val av presidium för årsmötet. 6) Val av justerare och rösträknare. 7) Verksamhetsberättelse för föregående år. 8) Revisionsberättelse för föregående år. 9) Granskningsuttalande om föregående års verksamhet och förvaltning. 10) Eventuellt fyllnadsval fram till nästa Stora eller Extra årsmöte. 11) Svar på skriftliga frågor STYRELSE Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är förbundsstyrelsen som består av ordförande och tolv ledamöter, däribland vice ordförande. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i Svenska Kyrkans Unga. Förbundsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst åtta ledamöter är närvarande.

13 Förbundsstyrelsen företräder Svenska Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot externa organisationer och myndigheter. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte representera lokalavdelning eller distrikt vid riksförbundets årsmöte. Förbundsstyrelsen har delegationsrätt. 9 FÖRVALTNING Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast den 1 april. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till förbundsstyrelsen senast den 30 april och ska vara hos de utsedda ombuden senast den15 maj före riksförbundets årsmöte. 10 EXTRA ÅRSMÖTET Extra årsmötet skall hållas när Lilla årsmötet eller förbundsstyrelsen så beslutar, eller när minst 1/3 av lokalavdelningarna så begär. För Extra årsmötet gäller tillämpliga delar av vad som sagts om Stora årsmötet. 11 STADGEÄNDRING Motion om stadgeändring ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 april, dock 6 veckor innan Stora årsmötet. Ändringar av stadgarna kräver enkel majoritet vid två på varandra följande Stora årsmöten eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie Stora årsmötet. 12 UTTRÄDE Lokalavdelning som bedriver verksamhet som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Stora årsmötet hållits och uteslutningen bekräftas av 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från ordinarie årsmöte eller medlemsmöte till förbundsstyrelsen. Lokalavdelning som trots påminnelse inte har inkommit med medlemsrapport två år i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga. 13 UPPLÖSNING Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast ske om beslut fattas med mer än 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten med lokalavdelningsrepresentation, varav det ena ska vara Stora årsmötet. Svenska Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning överlämnas till barn- och ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan. Stora årsmötet beslutar om detta. 13

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug ÖVRIGA HANDLINGAR INNEHÅLL Förslag till föredragningslista.s 3 Ärendefördelning och utskott s 4 Förslag till sammanträdesordning.. s 5 Förslag till sammanträdesordning

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet.

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. Stadgar för 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. 2 Logotyp Förbundets logotyp är de två barnen med tillhörande text ovan. Endast denna logotyp ska användas i förbundets och anslutna föreningarnas

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

2011 PROPOSITIONER 1

2011 PROPOSITIONER 1 2011 PROPOSITIONER 1 PROPOSITION 2011:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2012-13 Upptäcka och dela tro Svenska Kyrkans Unga är stolt över vara en kristen rörelse som vill göra skillnad. Vi vill med Kristus i centrum

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade (VIKING RFHLT) 2008 2016-05-17 1 Föreningens namn Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är ansluten

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer