Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015"

Transkript

1 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma mars i Knivsta kommunhus 1

2 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut Bilaga 2: Verksamhetsberättelse Bilaga 3: Verksamhetsplan Bilaga 4: Budget Bilaga 5: Valberedningens förslag 21 Vi Ungas grundidéer 22 Bilaga 6: Information från förbundet 6.1 Snabba Slanten: DreamItDoIt Kallelse till förbundsstämman Kalender för

3 Förslag på dagordning Vi Unga Uppsala distriktsstämma Distriktsstämman öppnas 2 Val av funktionärer för distriktsstämman 3 Upprop av röstberättigade och beslut om röstlängd 4 Godkännande av kallelse till distriktsstämman 5 Beslut om dagordning 6 Genomgång av verksamhetsberättelse för Genomgång av bokslut (ekonomisk redovisning) 8 Revisionsberättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Beslut om bokslut 11 Beslut om antal ledamöter i styrelsen 12 Fastställande av arvode och ersättningar 13 Val av styrelse för Val av två myndiga revisorer, varav en med fackkunskap, samt två ersättare 15 Val av ombud till Vi Ungas förbundsstämma a. Val av ombud och ersättare b. Val av rätt att komplettera med nya ombud 16 Motioner 17 Beslut om medlemsavgift 3

4 18 Beslut om verksamhetsplan 19 Beslut om budget för Information från riksorganisationen 21 Val av valberedning för nästa år 22 Övriga frågor 23 Mötet avslutas 4

5 1. Distriktsstämman öppnas Distriktsstämman öppnas av distriktets ordförande som hälsar alla välkomna. 2. Val av funktionärer för stämman Mötesordförande ska leda stämman Sekreteraren skall skriva protokoll under mötet. Mall för protokoll finns på viunga.se/ arsmote Justerarna kontrollerar att protokollet är rätt skrivet och skriver sedan under det. 3. Upprop av röstberättigade och beslut av röstlängd Röstlängd är en lista där det framgår vilka som har rösträtt under distriktsstämman. De som har rösträtt är anmälda ombud till stämman. Observera att distriktsstyrelsen och personal inte har rösträtt på stämman. 4. Godkännande av kallelse Styrelsen skall kalla (bjuda in) till distriktsstämman senast 30 dagar innan. Mötet får sedan avgöra om det kan godkännas. 5. Beslut om föredragningslista (dagordning) Har ni andra punkter ni vill ta upp, så går det bra att lägga till dem i listan eller under punkten Övriga frågor. 6. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen ska göra en verksamhetsberättelse som beskriver vad som hänt under Den kan göras genom en bildvisning, en teater eller genom att skriva en text över den verksamhet som genomförts. 7. Genom av bokslut (ekonomisk redovisning) Kassören ska ha gjort en resultaträkning och en balansräkning; hur ekonomin sett ut det gångna året. 8. Revisionsberättelse Distriktets revisor ska före distriktsstämman granska hur styrelsen genomfört arbetet. Efter det ska revisorn skriva en revisionsberättelse, där han eller hon berättar hur ekonomin och annat skötts. Revisionsberättelsen läses upp under denna punkt. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Revisorn ska i sin revisionsberättelse ha skrivit om den tycker att förra årets styrelse ska få ansvarsfrihet (godkänt). Om inget finns att anmärka brukar revisorn tillstyrka (rekommendera) att ansvarsfrihet beviljas. Det innebär att den gamla styrelsen blir fri från ansvar och att den nya kan ta över. 10. Beslut om bokslut Om revisorn inte haft något att anmärka på och styrelsen fått ansvarsfrihet, skall sedan stämman besluta om bokslutet kan godkännas. 11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen Innan ni väljer styrelse måste ni bestämma hur många som ska 5

6 väljas. Det ska vara minst tre ordinarie ledamöter i styrelsen. Ni behöver inte välja ersättare. Valberedningen ska ha förberett ett förslag på hur många som ska sitta i styrelsen. 12. Fastställande av arvode och ersättningar Under den här punkten beslutar ni om distriktsstyrelsen ska ha arvode, traktamente och ersättningar. Arvode är ett annat ord för ekonomisk ersättning till styrelseledamöterna. Traktamente är ersättning till ledamöterna som täcker kostnader som uppstår då ledamöterna representerar distriktet, tex då ledamoten tvingas betala lunchen själv. 13. Val av styrelse för 2015 Valberedningen ska fråga personer innan distriktsstämman om de vill sitta i styrelsen. Ni kan välja personer till vilka poster som helst, till exempel ordförande, lokalansvarig eller bandbokare. 13. Val av två myndiga revisorer, varav en med fackkunskap, samt två ersättare Revisorerna ska varje år granska distriktets bokföring, hur man har använt distriktets pengar. Revisorerna måste inte vara medlemmar i Vi Unga. En av revisorerna bör ha fackkunskap, det vill säga ha mycket bra koll på ekonomi. Revisorerna ska vara myndiga, det vill säga över 18 år. 14. Val av ombud till Vi Ungas förbundsstämma a. Val av ombud och ersättare Valberedningen lämnar oftast ett förslag till stämman om vilka som ska vara ombud, ersättare, på Vi Ungas förbundsstämma. Även ombuden kan lämna förslag till detta. b. Val av rätt att komplettera med nya ombud Om de ombud som valts på distriktsstämman inte längre kan vara med på förbundsstämman så väljer vi här vilka som har rätt att komplettera med nya ombud till förbundsstämman. Förslagsvis beslutsmässig distriktsstyrelse. 15. Motioner Idéer och förslag kan skrivas som en motion till mötet. Motionen kan gälla vad som helst och kan skrivas av distrikt, föreningar, kretsar eller enskilda medlemmar. De måste vara inskickade till distriktet senast 20 dagar före stämman. Om en motion bifalles måste distriktet arbeta för att förverkliga förslaget. 16. Beslut om medlemsavgift Stämman beslutar om distriktet ska ta ut någon del av medlemsavgiften. 17. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2015 Distriktsstyrelsen föreslår en verksamhetsplan och budget för det kommande året. I verksamhetsplanen står vad som bör hinnas med under året som följer. Detsamma gäller budgeten, men då rör det ekonomin. 6

7 18. Information från riksorganisationen Information från riksorganisationen tas upp här. Vanligtvis sker detta genom att en person från riksorganisationen får informera under den här punkten. 19. Val av valberedning för nästa år Stämman utser en grupp som ska ge förslag till vilka som ska sitta i distriktsstyrelsen det kommande året. 20. Övriga frågor Stämmoombud kan lämna en övrig fråga till stämmoordföranden eller sekreteraren. Frågor om ekonomi går inte att ta upp under denna punkt. 21. Mötet avslutas Den nyvalda distriktsordföranden avslutar mötet. 7

8 Acklamation Ett av de två sätt som beslut fattas på. Vid acklamation läser mötesordföranden upp samtliga förslag och mötesdeltagarna röstar genom att ropa Ja på det förslag de gillar bäst. Ingen deltagare ska alltså ropa Nej. Adjungering En styrelse kan välja in en eller flera personer till styrelsen. Denna person har inte rösträtt, men får under mötet prata och föreslå saker. Ansvarsfrihet Ger man till en styrelse som utfört sitt uppdrag på ett korrekt sätt Avslag Att säga nej till ett förslag. Begära ordet När man vill säga något i en debatt måste man först begära ordet eller anmäla ordet. Beslut Ett beslut är det alternativ som mötet genom diskussion och ibland röstning kommit fram till är det bästa alternativet. När ett beslut väl är fattat, ska alla jobba för detta. Bifall Att hålla med om ett förslag Föredragningslista Ett program för mötet där alla punkter som mötet ska ta upp ingår. Kallas ibland för dagordning. Försöksvotering Då ett ombud begär votering (omröstning) genomför mötesordföranden först en försöksomröstning. Vid denna röstning röstar ombuden genom att räcka upp sina röstkort. Mötesordföranden uppskattar då med ögat hur många som är för eller emot ett förslag. Om någon inte håller med mötesordföranden kan votering begäras och rösträkning sker. Justerare Personer som (efter distriktsstämmans slut) kontrollerar att det som står i mötesprotokollet stämmer med det som beslutades på distriktsstämman. Jämkning Två förslag blir ett nytt gemensamt förslag. Motion Ett skriftligt förslag från en eller flera medlemmar i föreningen eller distriktet, som tas upp på distriktsstämman. Mötesordförande Detta är den person som leder mötet. Ordföranden är ansvarig för att det råder ordning och reda under mötet och att alla kommer till tals. Nominering 8

9 Förslag på personer till olika poster som distriktsstämman ska tillsätta, exempelvis till distriktsstyrelsen, valberedningen eller mötesordförande Omröstning Ett sätt att få reda på vad mötesdeltagarna tycker. Kan ske genom acklamation eller handuppräckning. Vid personval används röstsedlar. Ordningsfråga Om en mötesdeltagare inte förstår eller tycker att något inte sker på rätt sätt, kan talarlistan brytas genom att, så fort den pågående talaren avslutat sitt inlägg, säga: ordningsfråga, och sen tala om för ordföranden vad som behöver förklaras eller rättas till. Presidium De personer som utses att leda mötet kallas presidium. De som håller i mötet fördelar ordet och antecknar det som sägs under mötet. Reservation Om man inte håller med om ett beslut, har man möjlighet att reservera sig mot beslutet. Detta innebär att man inte behöver jobba för att uppfylla beslutet. Röstlängd En förteckning över alla på distriktsstämman som har rösträtt. Rösträknare Personer som räknar rösterna vid en votering. Rösträknarna är samma personer som är justerare. Rösträtt Personer som har rätt att rösta under distriktsstämman. Sakupplysning Information som kan påverka det beslut som ska tas och som därför går före i talarlistan. Informationen får inte vara en personlig åsikt eller införande av nya argument. Suppleant Ersättare för en ordinarie styrelseledamot. Talarlista En lista där mötessekreteraren antecknar alla som vill göra inlägg i debatten. Valberedning Förbereder personval och föreslår kandidater till olika uppdrag i organisationen och presidiet på distriktsstämman. Votering Ett sätt att fatta beslut på. Om ett ombud anser att ordförandens uppskattning av rösterna genom acklamation är felaktig kan ombudet begära votering. Detta innebär att varje röst nu räknas och förs in i protokollet. Detta görs genom handuppräkning med röstkortet och det är nu som rösträknarna behöver kallas in. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 STYRELSENS UNDERSKRIFT Niklas Björkegren Ordförande Moa Ramstedt Ordförande Isabelle Randberg Vice ordförande Joakim Stålåker Linus Odenring Simon Andersson Tholin Viktor Fröjdlund Amir Joma Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats. Linus Olofsson Revisor 16

17 Verksamhetsberättelse - Vi Unga Uppsala 2014 Det har varit ett utmanade och utvecklande verksamhetsår för Uppsaladistriktet. Styrelsen fick ta över ett distrikt som präglades av kaos vad gäller ouppklarade ärenden från den tidigare distriktsledningen. Därför har mycket av tiden och resurserna gått åt att skapa ordning och reda inom verksamheten såväl som ekonomin. Dels har vi avvecklat flera inaktiva föreningar samtidigt som vi stärkt dialogen med de kvarvarande och nyblivna föreningarna. Inom ekonomin har vi moderniserat hanteringen och städat bort skulder från den tidigare ledningen, men framförallt fått in rutinerna för att arbeta med extern finansiering. Dessa ansträngningar har nu gett goda resultat på kort tid, nu finns både kompetensen och rutinerna för att förvalta distriktets växande verksamhet. Dessvärre fick distriktet inledningsvis under mandatperioden utesluta en förening som bröt mot Vi Ungas stadgar och grundidéer. Trots denna ovannämnda oreda har distriktet utvecklats markant under året som gått, när vi skriver verksamhetsåret 2014 har vi ökat medlemsmässigt till ca 420 medlemmar vilket kan jämföras med 134 medlemmar som redovisades vid föregående distriktsstämma. Under året har även 7 st nya föreningar bildats. Under november anordnade distriktet sin första steg 1 utbildning på flera år. Mycket av den utveckling som sker kan kopplas till projektet Från Idé till Succé. Ett projekt distriktet driver genom finansiering av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, som har uppmärksammats lokalt, regionalt och nationellt såväl som internationellt. Som enda distrikt inom Vi Unga har vi etablerat samverkan med organisationer internationellt, främst inom länderna kring Östersjön. Under året har vi besökt Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Tyskland. Där vi har träffat flera ungdomsorganisationer och spridit våra metoder med att ungas organisering och inflytande, då framförallt med organisationer verksamma på landsbygden. Detta har möjliggjorts genom att distriktet medverkar i det internationella projektet Rural flagship, vars ändamål är att skapa ett nätverk för ungdomar aktiva på landsbygden runt Östersjöregionen. Vi Unga Uppsalas roll i det projektet har stärkts, särskilt nu inför projektomgång 2.0 då distriktsstyrelsen har en representant i flaggskeppets framtidsgrupp. Slutligen kan vi gladeligen meddela att vi nu under våren genomfört ett besök till Polen för att föreläsa om Vi Unga Uppsala för studenter vid universitet i Lódz. Vi har även aktivt arbetat med att etablera samarbeten med länets kommuner, för att kunna framföra vårt sätt att arbeta med ungdomar. Detta har lyckats framförallt i Enköping där kommunen ingår i styrgruppen för projektet Från Idé till Succé. Inom Uppsala kommun har distriktet bistått med ett underlag för ungdomsperspektivet för Uppsala kommuns översiktplan. Samarbetet med vår viktigaste samverkanspartner, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala har stärkts avsevärt under det gångna verksamhetsåret. Då Vi Ungas förbundsorganisation under året präglats av total oreda och oförmåga att kunna följa sina åtaganden har Studieförbundet Vuxenskolan visat sig kunna stödja distriktets verksamhet effektivare och på fler områden än förbundet. Bland annat har studieförbundet gått med på att ta över arbetsgivaransvaret för 17

18 distriktets projektledare efter förbundets misskötte detta åtagande gruvligt. Därför har distriktsstyrelsen fokuserat på att ständigt stärka vår samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi Unga Uppsala haft en aktiv roll i studieförbundets styrelse där vi lyft fram ungdomsperspektivet, samtidigt har distriktet fått en plats i Vuxenskolans valberedning. Distriktsstyrelsen Ordförande: Niklas Björkegren, Knivsta Moa Ramstedt, Östhammar Vice ordförande: Isabelle Randberg, Östhammar Ordinarie ledamöter: Joakim Stålåker, Enköping (t.o.m. 8/6 14) Amir Joma, Tierp Linus Odenring, Enköping Simon Andersson Tholin, Enköping Viktor Fröjdlund, Enköping Suppleanter: Erik Sandström, Uppsala Adjungerade ledamöter: Maria Broberg, Uppsala Elin Jansson, Tierp Anställda: Joakim Stålåker, projektledare Från Idé till Succé (from. 8/6-14) Valberedning: Rasmus Pehkonen, Enköping (sammankallande) Evelina Roos, Uppsala Revisor: Linus Olofsson, Stockholm 18

19 Verksamhetsplan Vi Unga Uppsala 2015 Föreningsstöd För att kunna möta behoven och kraven som den ökande tillväxten av medlemmar och föreningar ställer är det av stor vikt att stödet till våra föreningar och medlemmar fortsätter utvecklas. Detta vill vi uppnå genom att erbjuda fler utbildningar till medlemmar och föreningar efter deras önskemål samt behov. Vi ser även vikten av att erbjuda föreningarna möjligheten att nätverka med varandra, men även att få möjlighet att kunna inspireras av ledare och entreprenörer från olika delar av samhället. Därför vill vi arrangera en inspirationsträff efter föreningar och medlemmars önskemål. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att arrangera minst 4 utbildningar efter föreningarna och medlemmarnas önskemål - Att arrangera minst 1 inspirationsträff för medlemmar och föreningar Distriktets fortsatta tillväxt Den positiva tillväxten vi ser inom distriktet vad gäller medlemmar och föreningar vill vi främja och sprida till hela länet. Därför vill vi arbeta med få fler Vi Unga föreningar i länets kommuner som innefattas av distriktet. Samtidigt som vi vill eftersträva att uppnå till minst 500 medlemmar inom distriktet under året. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att uppnå 500 medlemmar i distriktet - Att ha minst en förening i varje kommun inom länet Samarbeten med aktörer För att på större bredd kunna sprida våra visioner och metoder att arbeta med barn och unga ser vi vikten av att kunna etablera samverkan med fler av länets kommuner som vi i dagsläget har med Enköpings kommun. Samtidigt är det viktigt att vi har dialog och samarbeten med andra ungdomsorganisationer; dels för att på riktigt kunna bli en röst i samhället, men likaväl för att kunna lära av hur andra ungdomsorganisationer väljer att arbeta med ungdomar. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att etablera samarbeten med fler av länets kommuner - Att etablera samarbeten med fler ungdomsorganisationer inom länet 19

20 Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala och Vi Unga Uppsala Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala och Vi Unga Uppsala har under året stärkt sin samverkan. Fler inom Vuxenskolan känner nu till Vi Unga samtidigt som fler av våra föreningar känner till studieförbundet och fördelarna med att samarbeta med varandra. Relation mellan Vuxenskolan och Vi Unga Uppsala är något vi vill förbättra ytterligare under kommande verksamhetsåret genom att förankra den ännu mer till föreningarna och medlemmarna. Därför vill vi följande mål för 2015: - Att fortsätta utveckla det goda samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala och Vi Unga Uppsala - Att hålla minst 4 studiecirklar inom distriktsstyrelsen. - Att informera och uppmuntra föreningar och medlemmar att arbeta med studiecirklar och kulturevenemang. - Att fler inom distriktet får en kontakt hos Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala. Internationellt För att fortsätta vara det distriktet som leder Vi Ungas internationella verksamhet vill vi utveckla dialogen med vår samverkanspartners utomlands. Detta då det är essentiellt att distriktet arbetar med spridningen av Vi Unga Uppsalas metoder, som är starkt efterfrågade utomlands. Det är av stor vikt att distriktet fortsättningsvis stärker sin medverkan inom det internationella projektet Rural flagship, särskilt när det projektet är i färd att planera för projektomgång 2.0. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att fortsätta utbyggnaden av distriktets internationella nätverk - Att hålla minst en utbildning för någon av våra partnerskapsländer - Att stärka Vi Unga Uppsalas medverkan i projektet Rural flagship 20

21 Budgetförslag 2015 Vi Unga Uppsala Kostnader Beskrivning Kostnad Kommentar Redovisningscentralen 5 000,00 kr Ekonomihantering hos Studieförbundet Vuxenskolan Bankkostnader 900,00 Resor Telefonkostnader Förtäring 2 000,00 kr 2 200,00 kr 2 500,00 kr Ledamöter är berättigade ersättning för telefonkostnader Förbundsstämma 7 000,00 kr 10 personer à 700 kr Snabba Slanten inom Uppsala ,00 kr Pengar som föreningar i distriktet kan söka (Föreningsstöd) Utbildningar ,00 kr Skicka personer på nationella utbildningar Internationella projekt Nätverksträff ,00 kr ,00 kr Pengar som ska gå till uppnå de internationella målen Steg 1-utbildningar 7 500,00 kr För att hålla i steg 1-utbildningar Distriktsstämma 2016 Marknadsföring 5 000,00 kr 5 000,00 kr Från Idé till Succé ,00 kr Kostnad för ett projektår Totalt utan projekt Totalt med projekt ,00 kr ,00 kr Intäkter Beskrivning Intäkt Kommentar Landstingsbidrag ,00 kr I slutet av 2015 kommer vi få verksamhetsbidrag. Projektmedel Stiftelser/fonder Nedlagda föreningar Totalt utan projekt Totalt med projekt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Årets underskott/överskott ,00 kr 21

22 Valberedningens förslag Förslag om antal ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen Valberedningen föreslår att distriktsstämman ska välja fem ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen samt en ersättare, varav två distriktsordföranden och en vice distriktsordförande. Personförslag till ledamotsposterna i distriktsstyrelsen Distriktsordförande Niklas Björkegren Moa Ramstedt Vice distriktsordförande Isabelle Randberg Övriga ledamöter Elin Jansson Linus Odenring Suppleant Rasmus Pehkonen 22

23 Vi Ungas grundidéer Föreningskunskap I Vi Unga är det vi barn och ungdomar som skapar, leder och utvecklar verksamheterna samt sitter i styrelserna. På så sätt lär vi oss om föreningar, om hur beslut tas, hur en styrelse kan agera och varför det är bra att organisera sig. Vi är övertygade om att demokratiska strukturer och arbetet med demokrati är roligt. Tillsammans utvecklar vi demokratin! Föreningskunskapen garanterar att vår verksamhet är demokratisk och fungerar som ett verktyg för att kunna förverkliga drömmar och idéer. Ungt ledarskap I Vi Unga är det unga som leder unga. Gemensamt är att vi använder språk och metoder som gör att alla vågar och vill ta plats i såväl den lilla föreningen som i hela organisationen. Som ledare visar vi att det är möjligt att genomföra våra drömmar. Saknar vi verktygen själva ber vi andra om hjälp. Som stöd och verktyg fyller vuxna en viktig roll i organisationen. I Vi Unga främjas personlig utveckling, både genom våra internutbildningar men också externt med chans till studieresor, utbildningar med mera. Gemenskap I Vi Unga respekterar vi varandras olikheter och skapar själva en god gemenskap. Vi finner trygghet och respekt i varandra. Genom samarbete når vi framgångar som inte varit möjliga på egen hand. Det viktiga är att vi är delaktiga, inte att vi presterar fina resultat. I Vi Unga får alla mötas på lika villkor och varje människa har lika värde. Arrangörskap I Vi Unga är alla arrangörer. Vi menar att arrangemang finns överallt och att alla arrangemang är viktiga, oavsett om det är en förbundsstämma eller en kväll med föreningen. Tillsammans hjälps vi åt att arrangera, vi lär oss av varandra och från de arrangemang vi genomför. Medlemmarna i varje enskild förening bestämmer själva vilken verksamhet de ägnar sig åt. Demokrati I Vi Unga blir demokrati roligt eftersom vi själva är delaktiga i den, formar den och utvecklar den. Detta ger kunskap, intresse och mod att påverka även i samhället i övrigt. Vi tycker det är viktigt att varje individ får vara sig själv och inte sorteras in enligt färdiga mallar. Därför verkar Vi Unga för jämlikhet och för att bryta stereotyper kring till exempel kön, bakgrund och ålder genom att arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt. Därför Vi Unga Det du just har läst är Förbundet Vi Ungas grundidéer. Vår verksamhet och våra åsikter i andra sakfrågor bygger på dessa grundidéer. Vi tror att vårt sätt att tänka och att se på verkligheten gynnar barn och ungdomar. Att satsa på oss anser vi är viktigt för både samhället idag och i framtiden. Därför tycker vi att det är viktigt att föra ut våra tankar och värderingar. Därför fyller Vi Unga en viktig funktion. Därför Vi Unga! 23

24 Snabba Slanten = Dreamitdoit.se Dreamitdoit.se nytt sätt att söka pengar 2015 år gjordes förändringar i Snabba Slanten! Som tidigare kan både distrikt och föreningar söka bidrag men det sker på en ny hemsida dreamitdoit.se som öppnades i januari Precis som tidigare så kan ni att söka pengar för er verksamhet, skillnaden är hur processen går till. Här kommer en liten snabb förklaring: 1. Logga in på sidan och skriva in ansökan Ni skriver in ansökan på sidan, vad ni vill göra och hur mycket ni vill söka. 2. Vi Unga hanterar ansökan Personer från Vi Unga läser igenom ansökan, beslutar om ni får pengar från Snabba Slanten. 3. Ansökan läggs upp på dreamitdoit.se Er ansökan läggs upp på hemsidan, ni kan sprida ansökan till fler finansiärer som ni tror vill ge pengar till ert projekt/verksamhet. 4. Utbetalning När ni känner att ansökan har legat uppe tillräckligt så kommer den tas ner och pengarna kommer skickas till er. Det är alltså inte bara vi på Vi Unga som kommer att se ansökan utan ni kan enkelt sprida den och få in pengar från andra håll, eller så nöjer ni er med pengarna från Snabba Slanten. 24

25 Kallelse till förbundsstämman! 2015 fyller Förbundet Vi Unga 60 år! Det kommer firas över hela året men framförallt på förbundsstämman som kommer att hållas den 30 oktober till 1 november. Förutom att fira att världens bästa ungdomsorganisation har funnits i 60 år så kommer vi såklart också att besluta om en rad olika saker. Några mer saker som kommer att hända på stämman är: Val av ny förbundsstyrelse och ny valberedning Diskussion och beslut om ny 3-årsstrategi för och verksamhetsinriktning för 2016 Motioner, alltså förslag från medlemmar om vad Vi Unga borde göra i framtiden. Varje förening i Vi Unga kan skicka två ombud var, som ombud får ni vara med och diskutera och rösta. Ni kan också åka som åhörare, då får ni vara med att diskutera men inte rösta. Kom ihåg att diskutera detta på era föreningsårsmöten! Så välkomna på förbundsstämman 2015 den 30 oktober till 1 november! Hoppas att vi ses där! Lovisa Persson, förbundsordförande 25

26 Kalender för 2015 Distrikten arrangerar löpande utbildningar och aktiviteter, kontakta oss på distriktet för mer information om när nästa aktivitet är! Förbundet arrangerar under året ett antal utbildningar och nationella träffar. Här är schemat för 2015: april Utbildning i Föreningsekonomi maj - Vårträffen Träffen för hela distriktsstyrelsen! 30 juli-2 augusti - Sommarträffen Detta datum kan komma att ändras. 16 augusti Motionsstopp inför förbundsstämman 4-6 september Agera 2 och Utbildning för utbildare september Distriktsordförandekonferens 30 oktober-1 november Förbundsstämma november Arrangörskap steg 3 och Specialutbildning: Psykisk ohälsa. För frågor eller kommentarer, maila 26

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Koloniträdgårdsföreningen vårt gemensamma ansvar Handledning till studiematerialet Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning. 2012-02-07/hw 1(10) Utbildningen kan läggas upp på olika

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer