Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015"

Transkript

1 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma mars i Knivsta kommunhus 1

2 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut Bilaga 2: Verksamhetsberättelse Bilaga 3: Verksamhetsplan Bilaga 4: Budget Bilaga 5: Valberedningens förslag 21 Vi Ungas grundidéer 22 Bilaga 6: Information från förbundet 6.1 Snabba Slanten: DreamItDoIt Kallelse till förbundsstämman Kalender för

3 Förslag på dagordning Vi Unga Uppsala distriktsstämma Distriktsstämman öppnas 2 Val av funktionärer för distriktsstämman 3 Upprop av röstberättigade och beslut om röstlängd 4 Godkännande av kallelse till distriktsstämman 5 Beslut om dagordning 6 Genomgång av verksamhetsberättelse för Genomgång av bokslut (ekonomisk redovisning) 8 Revisionsberättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Beslut om bokslut 11 Beslut om antal ledamöter i styrelsen 12 Fastställande av arvode och ersättningar 13 Val av styrelse för Val av två myndiga revisorer, varav en med fackkunskap, samt två ersättare 15 Val av ombud till Vi Ungas förbundsstämma a. Val av ombud och ersättare b. Val av rätt att komplettera med nya ombud 16 Motioner 17 Beslut om medlemsavgift 3

4 18 Beslut om verksamhetsplan 19 Beslut om budget för Information från riksorganisationen 21 Val av valberedning för nästa år 22 Övriga frågor 23 Mötet avslutas 4

5 1. Distriktsstämman öppnas Distriktsstämman öppnas av distriktets ordförande som hälsar alla välkomna. 2. Val av funktionärer för stämman Mötesordförande ska leda stämman Sekreteraren skall skriva protokoll under mötet. Mall för protokoll finns på viunga.se/ arsmote Justerarna kontrollerar att protokollet är rätt skrivet och skriver sedan under det. 3. Upprop av röstberättigade och beslut av röstlängd Röstlängd är en lista där det framgår vilka som har rösträtt under distriktsstämman. De som har rösträtt är anmälda ombud till stämman. Observera att distriktsstyrelsen och personal inte har rösträtt på stämman. 4. Godkännande av kallelse Styrelsen skall kalla (bjuda in) till distriktsstämman senast 30 dagar innan. Mötet får sedan avgöra om det kan godkännas. 5. Beslut om föredragningslista (dagordning) Har ni andra punkter ni vill ta upp, så går det bra att lägga till dem i listan eller under punkten Övriga frågor. 6. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen ska göra en verksamhetsberättelse som beskriver vad som hänt under Den kan göras genom en bildvisning, en teater eller genom att skriva en text över den verksamhet som genomförts. 7. Genom av bokslut (ekonomisk redovisning) Kassören ska ha gjort en resultaträkning och en balansräkning; hur ekonomin sett ut det gångna året. 8. Revisionsberättelse Distriktets revisor ska före distriktsstämman granska hur styrelsen genomfört arbetet. Efter det ska revisorn skriva en revisionsberättelse, där han eller hon berättar hur ekonomin och annat skötts. Revisionsberättelsen läses upp under denna punkt. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Revisorn ska i sin revisionsberättelse ha skrivit om den tycker att förra årets styrelse ska få ansvarsfrihet (godkänt). Om inget finns att anmärka brukar revisorn tillstyrka (rekommendera) att ansvarsfrihet beviljas. Det innebär att den gamla styrelsen blir fri från ansvar och att den nya kan ta över. 10. Beslut om bokslut Om revisorn inte haft något att anmärka på och styrelsen fått ansvarsfrihet, skall sedan stämman besluta om bokslutet kan godkännas. 11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen Innan ni väljer styrelse måste ni bestämma hur många som ska 5

6 väljas. Det ska vara minst tre ordinarie ledamöter i styrelsen. Ni behöver inte välja ersättare. Valberedningen ska ha förberett ett förslag på hur många som ska sitta i styrelsen. 12. Fastställande av arvode och ersättningar Under den här punkten beslutar ni om distriktsstyrelsen ska ha arvode, traktamente och ersättningar. Arvode är ett annat ord för ekonomisk ersättning till styrelseledamöterna. Traktamente är ersättning till ledamöterna som täcker kostnader som uppstår då ledamöterna representerar distriktet, tex då ledamoten tvingas betala lunchen själv. 13. Val av styrelse för 2015 Valberedningen ska fråga personer innan distriktsstämman om de vill sitta i styrelsen. Ni kan välja personer till vilka poster som helst, till exempel ordförande, lokalansvarig eller bandbokare. 13. Val av två myndiga revisorer, varav en med fackkunskap, samt två ersättare Revisorerna ska varje år granska distriktets bokföring, hur man har använt distriktets pengar. Revisorerna måste inte vara medlemmar i Vi Unga. En av revisorerna bör ha fackkunskap, det vill säga ha mycket bra koll på ekonomi. Revisorerna ska vara myndiga, det vill säga över 18 år. 14. Val av ombud till Vi Ungas förbundsstämma a. Val av ombud och ersättare Valberedningen lämnar oftast ett förslag till stämman om vilka som ska vara ombud, ersättare, på Vi Ungas förbundsstämma. Även ombuden kan lämna förslag till detta. b. Val av rätt att komplettera med nya ombud Om de ombud som valts på distriktsstämman inte längre kan vara med på förbundsstämman så väljer vi här vilka som har rätt att komplettera med nya ombud till förbundsstämman. Förslagsvis beslutsmässig distriktsstyrelse. 15. Motioner Idéer och förslag kan skrivas som en motion till mötet. Motionen kan gälla vad som helst och kan skrivas av distrikt, föreningar, kretsar eller enskilda medlemmar. De måste vara inskickade till distriktet senast 20 dagar före stämman. Om en motion bifalles måste distriktet arbeta för att förverkliga förslaget. 16. Beslut om medlemsavgift Stämman beslutar om distriktet ska ta ut någon del av medlemsavgiften. 17. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2015 Distriktsstyrelsen föreslår en verksamhetsplan och budget för det kommande året. I verksamhetsplanen står vad som bör hinnas med under året som följer. Detsamma gäller budgeten, men då rör det ekonomin. 6

7 18. Information från riksorganisationen Information från riksorganisationen tas upp här. Vanligtvis sker detta genom att en person från riksorganisationen får informera under den här punkten. 19. Val av valberedning för nästa år Stämman utser en grupp som ska ge förslag till vilka som ska sitta i distriktsstyrelsen det kommande året. 20. Övriga frågor Stämmoombud kan lämna en övrig fråga till stämmoordföranden eller sekreteraren. Frågor om ekonomi går inte att ta upp under denna punkt. 21. Mötet avslutas Den nyvalda distriktsordföranden avslutar mötet. 7

8 Acklamation Ett av de två sätt som beslut fattas på. Vid acklamation läser mötesordföranden upp samtliga förslag och mötesdeltagarna röstar genom att ropa Ja på det förslag de gillar bäst. Ingen deltagare ska alltså ropa Nej. Adjungering En styrelse kan välja in en eller flera personer till styrelsen. Denna person har inte rösträtt, men får under mötet prata och föreslå saker. Ansvarsfrihet Ger man till en styrelse som utfört sitt uppdrag på ett korrekt sätt Avslag Att säga nej till ett förslag. Begära ordet När man vill säga något i en debatt måste man först begära ordet eller anmäla ordet. Beslut Ett beslut är det alternativ som mötet genom diskussion och ibland röstning kommit fram till är det bästa alternativet. När ett beslut väl är fattat, ska alla jobba för detta. Bifall Att hålla med om ett förslag Föredragningslista Ett program för mötet där alla punkter som mötet ska ta upp ingår. Kallas ibland för dagordning. Försöksvotering Då ett ombud begär votering (omröstning) genomför mötesordföranden först en försöksomröstning. Vid denna röstning röstar ombuden genom att räcka upp sina röstkort. Mötesordföranden uppskattar då med ögat hur många som är för eller emot ett förslag. Om någon inte håller med mötesordföranden kan votering begäras och rösträkning sker. Justerare Personer som (efter distriktsstämmans slut) kontrollerar att det som står i mötesprotokollet stämmer med det som beslutades på distriktsstämman. Jämkning Två förslag blir ett nytt gemensamt förslag. Motion Ett skriftligt förslag från en eller flera medlemmar i föreningen eller distriktet, som tas upp på distriktsstämman. Mötesordförande Detta är den person som leder mötet. Ordföranden är ansvarig för att det råder ordning och reda under mötet och att alla kommer till tals. Nominering 8

9 Förslag på personer till olika poster som distriktsstämman ska tillsätta, exempelvis till distriktsstyrelsen, valberedningen eller mötesordförande Omröstning Ett sätt att få reda på vad mötesdeltagarna tycker. Kan ske genom acklamation eller handuppräckning. Vid personval används röstsedlar. Ordningsfråga Om en mötesdeltagare inte förstår eller tycker att något inte sker på rätt sätt, kan talarlistan brytas genom att, så fort den pågående talaren avslutat sitt inlägg, säga: ordningsfråga, och sen tala om för ordföranden vad som behöver förklaras eller rättas till. Presidium De personer som utses att leda mötet kallas presidium. De som håller i mötet fördelar ordet och antecknar det som sägs under mötet. Reservation Om man inte håller med om ett beslut, har man möjlighet att reservera sig mot beslutet. Detta innebär att man inte behöver jobba för att uppfylla beslutet. Röstlängd En förteckning över alla på distriktsstämman som har rösträtt. Rösträknare Personer som räknar rösterna vid en votering. Rösträknarna är samma personer som är justerare. Rösträtt Personer som har rätt att rösta under distriktsstämman. Sakupplysning Information som kan påverka det beslut som ska tas och som därför går före i talarlistan. Informationen får inte vara en personlig åsikt eller införande av nya argument. Suppleant Ersättare för en ordinarie styrelseledamot. Talarlista En lista där mötessekreteraren antecknar alla som vill göra inlägg i debatten. Valberedning Förbereder personval och föreslår kandidater till olika uppdrag i organisationen och presidiet på distriktsstämman. Votering Ett sätt att fatta beslut på. Om ett ombud anser att ordförandens uppskattning av rösterna genom acklamation är felaktig kan ombudet begära votering. Detta innebär att varje röst nu räknas och förs in i protokollet. Detta görs genom handuppräkning med röstkortet och det är nu som rösträknarna behöver kallas in. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 STYRELSENS UNDERSKRIFT Niklas Björkegren Ordförande Moa Ramstedt Ordförande Isabelle Randberg Vice ordförande Joakim Stålåker Linus Odenring Simon Andersson Tholin Viktor Fröjdlund Amir Joma Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats. Linus Olofsson Revisor 16

17 Verksamhetsberättelse - Vi Unga Uppsala 2014 Det har varit ett utmanade och utvecklande verksamhetsår för Uppsaladistriktet. Styrelsen fick ta över ett distrikt som präglades av kaos vad gäller ouppklarade ärenden från den tidigare distriktsledningen. Därför har mycket av tiden och resurserna gått åt att skapa ordning och reda inom verksamheten såväl som ekonomin. Dels har vi avvecklat flera inaktiva föreningar samtidigt som vi stärkt dialogen med de kvarvarande och nyblivna föreningarna. Inom ekonomin har vi moderniserat hanteringen och städat bort skulder från den tidigare ledningen, men framförallt fått in rutinerna för att arbeta med extern finansiering. Dessa ansträngningar har nu gett goda resultat på kort tid, nu finns både kompetensen och rutinerna för att förvalta distriktets växande verksamhet. Dessvärre fick distriktet inledningsvis under mandatperioden utesluta en förening som bröt mot Vi Ungas stadgar och grundidéer. Trots denna ovannämnda oreda har distriktet utvecklats markant under året som gått, när vi skriver verksamhetsåret 2014 har vi ökat medlemsmässigt till ca 420 medlemmar vilket kan jämföras med 134 medlemmar som redovisades vid föregående distriktsstämma. Under året har även 7 st nya föreningar bildats. Under november anordnade distriktet sin första steg 1 utbildning på flera år. Mycket av den utveckling som sker kan kopplas till projektet Från Idé till Succé. Ett projekt distriktet driver genom finansiering av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, som har uppmärksammats lokalt, regionalt och nationellt såväl som internationellt. Som enda distrikt inom Vi Unga har vi etablerat samverkan med organisationer internationellt, främst inom länderna kring Östersjön. Under året har vi besökt Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Tyskland. Där vi har träffat flera ungdomsorganisationer och spridit våra metoder med att ungas organisering och inflytande, då framförallt med organisationer verksamma på landsbygden. Detta har möjliggjorts genom att distriktet medverkar i det internationella projektet Rural flagship, vars ändamål är att skapa ett nätverk för ungdomar aktiva på landsbygden runt Östersjöregionen. Vi Unga Uppsalas roll i det projektet har stärkts, särskilt nu inför projektomgång 2.0 då distriktsstyrelsen har en representant i flaggskeppets framtidsgrupp. Slutligen kan vi gladeligen meddela att vi nu under våren genomfört ett besök till Polen för att föreläsa om Vi Unga Uppsala för studenter vid universitet i Lódz. Vi har även aktivt arbetat med att etablera samarbeten med länets kommuner, för att kunna framföra vårt sätt att arbeta med ungdomar. Detta har lyckats framförallt i Enköping där kommunen ingår i styrgruppen för projektet Från Idé till Succé. Inom Uppsala kommun har distriktet bistått med ett underlag för ungdomsperspektivet för Uppsala kommuns översiktplan. Samarbetet med vår viktigaste samverkanspartner, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala har stärkts avsevärt under det gångna verksamhetsåret. Då Vi Ungas förbundsorganisation under året präglats av total oreda och oförmåga att kunna följa sina åtaganden har Studieförbundet Vuxenskolan visat sig kunna stödja distriktets verksamhet effektivare och på fler områden än förbundet. Bland annat har studieförbundet gått med på att ta över arbetsgivaransvaret för 17

18 distriktets projektledare efter förbundets misskötte detta åtagande gruvligt. Därför har distriktsstyrelsen fokuserat på att ständigt stärka vår samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi Unga Uppsala haft en aktiv roll i studieförbundets styrelse där vi lyft fram ungdomsperspektivet, samtidigt har distriktet fått en plats i Vuxenskolans valberedning. Distriktsstyrelsen Ordförande: Niklas Björkegren, Knivsta Moa Ramstedt, Östhammar Vice ordförande: Isabelle Randberg, Östhammar Ordinarie ledamöter: Joakim Stålåker, Enköping (t.o.m. 8/6 14) Amir Joma, Tierp Linus Odenring, Enköping Simon Andersson Tholin, Enköping Viktor Fröjdlund, Enköping Suppleanter: Erik Sandström, Uppsala Adjungerade ledamöter: Maria Broberg, Uppsala Elin Jansson, Tierp Anställda: Joakim Stålåker, projektledare Från Idé till Succé (from. 8/6-14) Valberedning: Rasmus Pehkonen, Enköping (sammankallande) Evelina Roos, Uppsala Revisor: Linus Olofsson, Stockholm 18

19 Verksamhetsplan Vi Unga Uppsala 2015 Föreningsstöd För att kunna möta behoven och kraven som den ökande tillväxten av medlemmar och föreningar ställer är det av stor vikt att stödet till våra föreningar och medlemmar fortsätter utvecklas. Detta vill vi uppnå genom att erbjuda fler utbildningar till medlemmar och föreningar efter deras önskemål samt behov. Vi ser även vikten av att erbjuda föreningarna möjligheten att nätverka med varandra, men även att få möjlighet att kunna inspireras av ledare och entreprenörer från olika delar av samhället. Därför vill vi arrangera en inspirationsträff efter föreningar och medlemmars önskemål. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att arrangera minst 4 utbildningar efter föreningarna och medlemmarnas önskemål - Att arrangera minst 1 inspirationsträff för medlemmar och föreningar Distriktets fortsatta tillväxt Den positiva tillväxten vi ser inom distriktet vad gäller medlemmar och föreningar vill vi främja och sprida till hela länet. Därför vill vi arbeta med få fler Vi Unga föreningar i länets kommuner som innefattas av distriktet. Samtidigt som vi vill eftersträva att uppnå till minst 500 medlemmar inom distriktet under året. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att uppnå 500 medlemmar i distriktet - Att ha minst en förening i varje kommun inom länet Samarbeten med aktörer För att på större bredd kunna sprida våra visioner och metoder att arbeta med barn och unga ser vi vikten av att kunna etablera samverkan med fler av länets kommuner som vi i dagsläget har med Enköpings kommun. Samtidigt är det viktigt att vi har dialog och samarbeten med andra ungdomsorganisationer; dels för att på riktigt kunna bli en röst i samhället, men likaväl för att kunna lära av hur andra ungdomsorganisationer väljer att arbeta med ungdomar. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att etablera samarbeten med fler av länets kommuner - Att etablera samarbeten med fler ungdomsorganisationer inom länet 19

20 Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala och Vi Unga Uppsala Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala och Vi Unga Uppsala har under året stärkt sin samverkan. Fler inom Vuxenskolan känner nu till Vi Unga samtidigt som fler av våra föreningar känner till studieförbundet och fördelarna med att samarbeta med varandra. Relation mellan Vuxenskolan och Vi Unga Uppsala är något vi vill förbättra ytterligare under kommande verksamhetsåret genom att förankra den ännu mer till föreningarna och medlemmarna. Därför vill vi följande mål för 2015: - Att fortsätta utveckla det goda samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala och Vi Unga Uppsala - Att hålla minst 4 studiecirklar inom distriktsstyrelsen. - Att informera och uppmuntra föreningar och medlemmar att arbeta med studiecirklar och kulturevenemang. - Att fler inom distriktet får en kontakt hos Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala. Internationellt För att fortsätta vara det distriktet som leder Vi Ungas internationella verksamhet vill vi utveckla dialogen med vår samverkanspartners utomlands. Detta då det är essentiellt att distriktet arbetar med spridningen av Vi Unga Uppsalas metoder, som är starkt efterfrågade utomlands. Det är av stor vikt att distriktet fortsättningsvis stärker sin medverkan inom det internationella projektet Rural flagship, särskilt när det projektet är i färd att planera för projektomgång 2.0. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att fortsätta utbyggnaden av distriktets internationella nätverk - Att hålla minst en utbildning för någon av våra partnerskapsländer - Att stärka Vi Unga Uppsalas medverkan i projektet Rural flagship 20

21 Budgetförslag 2015 Vi Unga Uppsala Kostnader Beskrivning Kostnad Kommentar Redovisningscentralen 5 000,00 kr Ekonomihantering hos Studieförbundet Vuxenskolan Bankkostnader 900,00 Resor Telefonkostnader Förtäring 2 000,00 kr 2 200,00 kr 2 500,00 kr Ledamöter är berättigade ersättning för telefonkostnader Förbundsstämma 7 000,00 kr 10 personer à 700 kr Snabba Slanten inom Uppsala ,00 kr Pengar som föreningar i distriktet kan söka (Föreningsstöd) Utbildningar ,00 kr Skicka personer på nationella utbildningar Internationella projekt Nätverksträff ,00 kr ,00 kr Pengar som ska gå till uppnå de internationella målen Steg 1-utbildningar 7 500,00 kr För att hålla i steg 1-utbildningar Distriktsstämma 2016 Marknadsföring 5 000,00 kr 5 000,00 kr Från Idé till Succé ,00 kr Kostnad för ett projektår Totalt utan projekt Totalt med projekt ,00 kr ,00 kr Intäkter Beskrivning Intäkt Kommentar Landstingsbidrag ,00 kr I slutet av 2015 kommer vi få verksamhetsbidrag. Projektmedel Stiftelser/fonder Nedlagda föreningar Totalt utan projekt Totalt med projekt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Årets underskott/överskott ,00 kr 21

22 Valberedningens förslag Förslag om antal ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen Valberedningen föreslår att distriktsstämman ska välja fem ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen samt en ersättare, varav två distriktsordföranden och en vice distriktsordförande. Personförslag till ledamotsposterna i distriktsstyrelsen Distriktsordförande Niklas Björkegren Moa Ramstedt Vice distriktsordförande Isabelle Randberg Övriga ledamöter Elin Jansson Linus Odenring Suppleant Rasmus Pehkonen 22

23 Vi Ungas grundidéer Föreningskunskap I Vi Unga är det vi barn och ungdomar som skapar, leder och utvecklar verksamheterna samt sitter i styrelserna. På så sätt lär vi oss om föreningar, om hur beslut tas, hur en styrelse kan agera och varför det är bra att organisera sig. Vi är övertygade om att demokratiska strukturer och arbetet med demokrati är roligt. Tillsammans utvecklar vi demokratin! Föreningskunskapen garanterar att vår verksamhet är demokratisk och fungerar som ett verktyg för att kunna förverkliga drömmar och idéer. Ungt ledarskap I Vi Unga är det unga som leder unga. Gemensamt är att vi använder språk och metoder som gör att alla vågar och vill ta plats i såväl den lilla föreningen som i hela organisationen. Som ledare visar vi att det är möjligt att genomföra våra drömmar. Saknar vi verktygen själva ber vi andra om hjälp. Som stöd och verktyg fyller vuxna en viktig roll i organisationen. I Vi Unga främjas personlig utveckling, både genom våra internutbildningar men också externt med chans till studieresor, utbildningar med mera. Gemenskap I Vi Unga respekterar vi varandras olikheter och skapar själva en god gemenskap. Vi finner trygghet och respekt i varandra. Genom samarbete når vi framgångar som inte varit möjliga på egen hand. Det viktiga är att vi är delaktiga, inte att vi presterar fina resultat. I Vi Unga får alla mötas på lika villkor och varje människa har lika värde. Arrangörskap I Vi Unga är alla arrangörer. Vi menar att arrangemang finns överallt och att alla arrangemang är viktiga, oavsett om det är en förbundsstämma eller en kväll med föreningen. Tillsammans hjälps vi åt att arrangera, vi lär oss av varandra och från de arrangemang vi genomför. Medlemmarna i varje enskild förening bestämmer själva vilken verksamhet de ägnar sig åt. Demokrati I Vi Unga blir demokrati roligt eftersom vi själva är delaktiga i den, formar den och utvecklar den. Detta ger kunskap, intresse och mod att påverka även i samhället i övrigt. Vi tycker det är viktigt att varje individ får vara sig själv och inte sorteras in enligt färdiga mallar. Därför verkar Vi Unga för jämlikhet och för att bryta stereotyper kring till exempel kön, bakgrund och ålder genom att arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt. Därför Vi Unga Det du just har läst är Förbundet Vi Ungas grundidéer. Vår verksamhet och våra åsikter i andra sakfrågor bygger på dessa grundidéer. Vi tror att vårt sätt att tänka och att se på verkligheten gynnar barn och ungdomar. Att satsa på oss anser vi är viktigt för både samhället idag och i framtiden. Därför tycker vi att det är viktigt att föra ut våra tankar och värderingar. Därför fyller Vi Unga en viktig funktion. Därför Vi Unga! 23

24 Snabba Slanten = Dreamitdoit.se Dreamitdoit.se nytt sätt att söka pengar 2015 år gjordes förändringar i Snabba Slanten! Som tidigare kan både distrikt och föreningar söka bidrag men det sker på en ny hemsida dreamitdoit.se som öppnades i januari Precis som tidigare så kan ni att söka pengar för er verksamhet, skillnaden är hur processen går till. Här kommer en liten snabb förklaring: 1. Logga in på sidan och skriva in ansökan Ni skriver in ansökan på sidan, vad ni vill göra och hur mycket ni vill söka. 2. Vi Unga hanterar ansökan Personer från Vi Unga läser igenom ansökan, beslutar om ni får pengar från Snabba Slanten. 3. Ansökan läggs upp på dreamitdoit.se Er ansökan läggs upp på hemsidan, ni kan sprida ansökan till fler finansiärer som ni tror vill ge pengar till ert projekt/verksamhet. 4. Utbetalning När ni känner att ansökan har legat uppe tillräckligt så kommer den tas ner och pengarna kommer skickas till er. Det är alltså inte bara vi på Vi Unga som kommer att se ansökan utan ni kan enkelt sprida den och få in pengar från andra håll, eller så nöjer ni er med pengarna från Snabba Slanten. 24

25 Kallelse till förbundsstämman! 2015 fyller Förbundet Vi Unga 60 år! Det kommer firas över hela året men framförallt på förbundsstämman som kommer att hållas den 30 oktober till 1 november. Förutom att fira att världens bästa ungdomsorganisation har funnits i 60 år så kommer vi såklart också att besluta om en rad olika saker. Några mer saker som kommer att hända på stämman är: Val av ny förbundsstyrelse och ny valberedning Diskussion och beslut om ny 3-årsstrategi för och verksamhetsinriktning för 2016 Motioner, alltså förslag från medlemmar om vad Vi Unga borde göra i framtiden. Varje förening i Vi Unga kan skicka två ombud var, som ombud får ni vara med och diskutera och rösta. Ni kan också åka som åhörare, då får ni vara med att diskutera men inte rösta. Kom ihåg att diskutera detta på era föreningsårsmöten! Så välkomna på förbundsstämman 2015 den 30 oktober till 1 november! Hoppas att vi ses där! Lovisa Persson, förbundsordförande 25

26 Kalender för 2015 Distrikten arrangerar löpande utbildningar och aktiviteter, kontakta oss på distriktet för mer information om när nästa aktivitet är! Förbundet arrangerar under året ett antal utbildningar och nationella träffar. Här är schemat för 2015: april Utbildning i Föreningsekonomi maj - Vårträffen Träffen för hela distriktsstyrelsen! 30 juli-2 augusti - Sommarträffen Detta datum kan komma att ändras. 16 augusti Motionsstopp inför förbundsstämman 4-6 september Agera 2 och Utbildning för utbildare september Distriktsordförandekonferens 30 oktober-1 november Förbundsstämma november Arrangörskap steg 3 och Specialutbildning: Psykisk ohälsa. För frågor eller kommentarer, maila 26

DISTRIKTSSTÄMMA.

DISTRIKTSSTÄMMA. !? DISTRIKTSSTÄMMA 2013 www.viunga.se Innehållsförteckning Kallelse till förbundsstämman 2013 3 Förslag på föredragningslista 4 5 Förklaring av föredragningslista 6 7 Ordlista 8 9 Snabba Slanten 10 Vad

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2016

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2016 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2016 Innehåll Förslag på dagordning 2 Förklaring av dagordning 3-4 Ordlista 5-7 Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 8-10 Bilaga 2: Årsbokslut 2016 11-19 Bilaga 3: Verksamhetsplan

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2015? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2014? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

Distriktsstämma Uppsala

Distriktsstämma Uppsala Distriktsstämma 2012 Uppsala Verksamhetsberättelse 2011 Tack för ett fint verksamhetsår! Det är första året på länge som Uppsala Vi Unga distrikt har haft en egen styrelse. Därför har det varit ett år

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Kan ett årsmöte vara kul? Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Kan ett årsmöte vara kul? Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2013? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Maj 2012 Pensionärsverksamheten Ordlista mötesteknik Absolut majoritet Acklamation Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ARRANGERA EN DISTRIKTSSTÄMMA!

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ARRANGERA EN DISTRIKTSSTÄMMA! ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Årsmöte 2009. www.viunga.org

Årsmöte 2009. www.viunga.org Årsmöte 2009 Vad är ett årsmöte? Årsmötet är klubbens viktigaste möte. Det är på Årsmötet som alla medlemmar i klubben får vara med och bestämma vad klubben ska göra. På årsmötet bestämmer ni vad som ska

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Lördag 7 maj klockan 09.00 17.00. Lunch klockan 12.00 13.30. Presentation av EFS nya organisationsförslag 13.30 Vill du någon gång under mötet begära

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Att sitta med i en styrelse innebär många gånger att komma i kontakt med nya begrepp. Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik

Att sitta med i en styrelse innebär många gånger att komma i kontakt med nya begrepp. Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik Ordlista Vanliga sammanträdesord. Att sitta med i en styrelse innebär många gånger att komma i kontakt med nya begrepp. Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik A Absolut Majoritet - Innebär

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Måndag 5 juni klockan 09.00-17.00. Lunch klockan 12.00-13.30. Bönepass 13.30 Vill du någon gång under mötet begära ordet räcker du upp handen och försöker

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR FÖRSLAG TILL DAGORDNING MÖTESTEKNIK. Distriktskongress Stockholm 2013. Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00

KONGRESSHANDLINGAR FÖRSLAG TILL DAGORDNING MÖTESTEKNIK. Distriktskongress Stockholm 2013. Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande av röstlängd 2.2. Mötets beslutsmässighet

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Scoutvänner, 2012 var ett spännande och omvälvande år. Många års strukturdiskussioner landade och Scouterna bildades. Vi är nu inne i en period av att göra

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer 914000-0283 Antagna vid Folkhögskoleförbundets förbundsstämma 2015-06-28. 1 Ändamål och huvudman Folkhögskoleförbundets ändamål är

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen Svenska Folkdansringen Stadgar för Östergötland Holavedens Folkdansring. 1 ÄNDAMÅL Östergötland-Holavedens Folkdansring i fortsättningen kallad ÖHF är en distriktsorganisation verksam för barn, ungdomar

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund Förbund, distrikt och föreningar Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010 Reviderade av förbundsstämman den 12-13 oktober 2013 Sidan 1 av 14 Gemensamma stadgar

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer