Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015"

Transkript

1 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma mars i Knivsta kommunhus 1

2 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut Bilaga 2: Verksamhetsberättelse Bilaga 3: Verksamhetsplan Bilaga 4: Budget Bilaga 5: Valberedningens förslag 21 Vi Ungas grundidéer 22 Bilaga 6: Information från förbundet 6.1 Snabba Slanten: DreamItDoIt Kallelse till förbundsstämman Kalender för

3 Förslag på dagordning Vi Unga Uppsala distriktsstämma Distriktsstämman öppnas 2 Val av funktionärer för distriktsstämman 3 Upprop av röstberättigade och beslut om röstlängd 4 Godkännande av kallelse till distriktsstämman 5 Beslut om dagordning 6 Genomgång av verksamhetsberättelse för Genomgång av bokslut (ekonomisk redovisning) 8 Revisionsberättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Beslut om bokslut 11 Beslut om antal ledamöter i styrelsen 12 Fastställande av arvode och ersättningar 13 Val av styrelse för Val av två myndiga revisorer, varav en med fackkunskap, samt två ersättare 15 Val av ombud till Vi Ungas förbundsstämma a. Val av ombud och ersättare b. Val av rätt att komplettera med nya ombud 16 Motioner 17 Beslut om medlemsavgift 3

4 18 Beslut om verksamhetsplan 19 Beslut om budget för Information från riksorganisationen 21 Val av valberedning för nästa år 22 Övriga frågor 23 Mötet avslutas 4

5 1. Distriktsstämman öppnas Distriktsstämman öppnas av distriktets ordförande som hälsar alla välkomna. 2. Val av funktionärer för stämman Mötesordförande ska leda stämman Sekreteraren skall skriva protokoll under mötet. Mall för protokoll finns på viunga.se/ arsmote Justerarna kontrollerar att protokollet är rätt skrivet och skriver sedan under det. 3. Upprop av röstberättigade och beslut av röstlängd Röstlängd är en lista där det framgår vilka som har rösträtt under distriktsstämman. De som har rösträtt är anmälda ombud till stämman. Observera att distriktsstyrelsen och personal inte har rösträtt på stämman. 4. Godkännande av kallelse Styrelsen skall kalla (bjuda in) till distriktsstämman senast 30 dagar innan. Mötet får sedan avgöra om det kan godkännas. 5. Beslut om föredragningslista (dagordning) Har ni andra punkter ni vill ta upp, så går det bra att lägga till dem i listan eller under punkten Övriga frågor. 6. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen ska göra en verksamhetsberättelse som beskriver vad som hänt under Den kan göras genom en bildvisning, en teater eller genom att skriva en text över den verksamhet som genomförts. 7. Genom av bokslut (ekonomisk redovisning) Kassören ska ha gjort en resultaträkning och en balansräkning; hur ekonomin sett ut det gångna året. 8. Revisionsberättelse Distriktets revisor ska före distriktsstämman granska hur styrelsen genomfört arbetet. Efter det ska revisorn skriva en revisionsberättelse, där han eller hon berättar hur ekonomin och annat skötts. Revisionsberättelsen läses upp under denna punkt. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Revisorn ska i sin revisionsberättelse ha skrivit om den tycker att förra årets styrelse ska få ansvarsfrihet (godkänt). Om inget finns att anmärka brukar revisorn tillstyrka (rekommendera) att ansvarsfrihet beviljas. Det innebär att den gamla styrelsen blir fri från ansvar och att den nya kan ta över. 10. Beslut om bokslut Om revisorn inte haft något att anmärka på och styrelsen fått ansvarsfrihet, skall sedan stämman besluta om bokslutet kan godkännas. 11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen Innan ni väljer styrelse måste ni bestämma hur många som ska 5

6 väljas. Det ska vara minst tre ordinarie ledamöter i styrelsen. Ni behöver inte välja ersättare. Valberedningen ska ha förberett ett förslag på hur många som ska sitta i styrelsen. 12. Fastställande av arvode och ersättningar Under den här punkten beslutar ni om distriktsstyrelsen ska ha arvode, traktamente och ersättningar. Arvode är ett annat ord för ekonomisk ersättning till styrelseledamöterna. Traktamente är ersättning till ledamöterna som täcker kostnader som uppstår då ledamöterna representerar distriktet, tex då ledamoten tvingas betala lunchen själv. 13. Val av styrelse för 2015 Valberedningen ska fråga personer innan distriktsstämman om de vill sitta i styrelsen. Ni kan välja personer till vilka poster som helst, till exempel ordförande, lokalansvarig eller bandbokare. 13. Val av två myndiga revisorer, varav en med fackkunskap, samt två ersättare Revisorerna ska varje år granska distriktets bokföring, hur man har använt distriktets pengar. Revisorerna måste inte vara medlemmar i Vi Unga. En av revisorerna bör ha fackkunskap, det vill säga ha mycket bra koll på ekonomi. Revisorerna ska vara myndiga, det vill säga över 18 år. 14. Val av ombud till Vi Ungas förbundsstämma a. Val av ombud och ersättare Valberedningen lämnar oftast ett förslag till stämman om vilka som ska vara ombud, ersättare, på Vi Ungas förbundsstämma. Även ombuden kan lämna förslag till detta. b. Val av rätt att komplettera med nya ombud Om de ombud som valts på distriktsstämman inte längre kan vara med på förbundsstämman så väljer vi här vilka som har rätt att komplettera med nya ombud till förbundsstämman. Förslagsvis beslutsmässig distriktsstyrelse. 15. Motioner Idéer och förslag kan skrivas som en motion till mötet. Motionen kan gälla vad som helst och kan skrivas av distrikt, föreningar, kretsar eller enskilda medlemmar. De måste vara inskickade till distriktet senast 20 dagar före stämman. Om en motion bifalles måste distriktet arbeta för att förverkliga förslaget. 16. Beslut om medlemsavgift Stämman beslutar om distriktet ska ta ut någon del av medlemsavgiften. 17. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2015 Distriktsstyrelsen föreslår en verksamhetsplan och budget för det kommande året. I verksamhetsplanen står vad som bör hinnas med under året som följer. Detsamma gäller budgeten, men då rör det ekonomin. 6

7 18. Information från riksorganisationen Information från riksorganisationen tas upp här. Vanligtvis sker detta genom att en person från riksorganisationen får informera under den här punkten. 19. Val av valberedning för nästa år Stämman utser en grupp som ska ge förslag till vilka som ska sitta i distriktsstyrelsen det kommande året. 20. Övriga frågor Stämmoombud kan lämna en övrig fråga till stämmoordföranden eller sekreteraren. Frågor om ekonomi går inte att ta upp under denna punkt. 21. Mötet avslutas Den nyvalda distriktsordföranden avslutar mötet. 7

8 Acklamation Ett av de två sätt som beslut fattas på. Vid acklamation läser mötesordföranden upp samtliga förslag och mötesdeltagarna röstar genom att ropa Ja på det förslag de gillar bäst. Ingen deltagare ska alltså ropa Nej. Adjungering En styrelse kan välja in en eller flera personer till styrelsen. Denna person har inte rösträtt, men får under mötet prata och föreslå saker. Ansvarsfrihet Ger man till en styrelse som utfört sitt uppdrag på ett korrekt sätt Avslag Att säga nej till ett förslag. Begära ordet När man vill säga något i en debatt måste man först begära ordet eller anmäla ordet. Beslut Ett beslut är det alternativ som mötet genom diskussion och ibland röstning kommit fram till är det bästa alternativet. När ett beslut väl är fattat, ska alla jobba för detta. Bifall Att hålla med om ett förslag Föredragningslista Ett program för mötet där alla punkter som mötet ska ta upp ingår. Kallas ibland för dagordning. Försöksvotering Då ett ombud begär votering (omröstning) genomför mötesordföranden först en försöksomröstning. Vid denna röstning röstar ombuden genom att räcka upp sina röstkort. Mötesordföranden uppskattar då med ögat hur många som är för eller emot ett förslag. Om någon inte håller med mötesordföranden kan votering begäras och rösträkning sker. Justerare Personer som (efter distriktsstämmans slut) kontrollerar att det som står i mötesprotokollet stämmer med det som beslutades på distriktsstämman. Jämkning Två förslag blir ett nytt gemensamt förslag. Motion Ett skriftligt förslag från en eller flera medlemmar i föreningen eller distriktet, som tas upp på distriktsstämman. Mötesordförande Detta är den person som leder mötet. Ordföranden är ansvarig för att det råder ordning och reda under mötet och att alla kommer till tals. Nominering 8

9 Förslag på personer till olika poster som distriktsstämman ska tillsätta, exempelvis till distriktsstyrelsen, valberedningen eller mötesordförande Omröstning Ett sätt att få reda på vad mötesdeltagarna tycker. Kan ske genom acklamation eller handuppräckning. Vid personval används röstsedlar. Ordningsfråga Om en mötesdeltagare inte förstår eller tycker att något inte sker på rätt sätt, kan talarlistan brytas genom att, så fort den pågående talaren avslutat sitt inlägg, säga: ordningsfråga, och sen tala om för ordföranden vad som behöver förklaras eller rättas till. Presidium De personer som utses att leda mötet kallas presidium. De som håller i mötet fördelar ordet och antecknar det som sägs under mötet. Reservation Om man inte håller med om ett beslut, har man möjlighet att reservera sig mot beslutet. Detta innebär att man inte behöver jobba för att uppfylla beslutet. Röstlängd En förteckning över alla på distriktsstämman som har rösträtt. Rösträknare Personer som räknar rösterna vid en votering. Rösträknarna är samma personer som är justerare. Rösträtt Personer som har rätt att rösta under distriktsstämman. Sakupplysning Information som kan påverka det beslut som ska tas och som därför går före i talarlistan. Informationen får inte vara en personlig åsikt eller införande av nya argument. Suppleant Ersättare för en ordinarie styrelseledamot. Talarlista En lista där mötessekreteraren antecknar alla som vill göra inlägg i debatten. Valberedning Förbereder personval och föreslår kandidater till olika uppdrag i organisationen och presidiet på distriktsstämman. Votering Ett sätt att fatta beslut på. Om ett ombud anser att ordförandens uppskattning av rösterna genom acklamation är felaktig kan ombudet begära votering. Detta innebär att varje röst nu räknas och förs in i protokollet. Detta görs genom handuppräkning med röstkortet och det är nu som rösträknarna behöver kallas in. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 STYRELSENS UNDERSKRIFT Niklas Björkegren Ordförande Moa Ramstedt Ordförande Isabelle Randberg Vice ordförande Joakim Stålåker Linus Odenring Simon Andersson Tholin Viktor Fröjdlund Amir Joma Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats. Linus Olofsson Revisor 16

17 Verksamhetsberättelse - Vi Unga Uppsala 2014 Det har varit ett utmanade och utvecklande verksamhetsår för Uppsaladistriktet. Styrelsen fick ta över ett distrikt som präglades av kaos vad gäller ouppklarade ärenden från den tidigare distriktsledningen. Därför har mycket av tiden och resurserna gått åt att skapa ordning och reda inom verksamheten såväl som ekonomin. Dels har vi avvecklat flera inaktiva föreningar samtidigt som vi stärkt dialogen med de kvarvarande och nyblivna föreningarna. Inom ekonomin har vi moderniserat hanteringen och städat bort skulder från den tidigare ledningen, men framförallt fått in rutinerna för att arbeta med extern finansiering. Dessa ansträngningar har nu gett goda resultat på kort tid, nu finns både kompetensen och rutinerna för att förvalta distriktets växande verksamhet. Dessvärre fick distriktet inledningsvis under mandatperioden utesluta en förening som bröt mot Vi Ungas stadgar och grundidéer. Trots denna ovannämnda oreda har distriktet utvecklats markant under året som gått, när vi skriver verksamhetsåret 2014 har vi ökat medlemsmässigt till ca 420 medlemmar vilket kan jämföras med 134 medlemmar som redovisades vid föregående distriktsstämma. Under året har även 7 st nya föreningar bildats. Under november anordnade distriktet sin första steg 1 utbildning på flera år. Mycket av den utveckling som sker kan kopplas till projektet Från Idé till Succé. Ett projekt distriktet driver genom finansiering av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, som har uppmärksammats lokalt, regionalt och nationellt såväl som internationellt. Som enda distrikt inom Vi Unga har vi etablerat samverkan med organisationer internationellt, främst inom länderna kring Östersjön. Under året har vi besökt Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Tyskland. Där vi har träffat flera ungdomsorganisationer och spridit våra metoder med att ungas organisering och inflytande, då framförallt med organisationer verksamma på landsbygden. Detta har möjliggjorts genom att distriktet medverkar i det internationella projektet Rural flagship, vars ändamål är att skapa ett nätverk för ungdomar aktiva på landsbygden runt Östersjöregionen. Vi Unga Uppsalas roll i det projektet har stärkts, särskilt nu inför projektomgång 2.0 då distriktsstyrelsen har en representant i flaggskeppets framtidsgrupp. Slutligen kan vi gladeligen meddela att vi nu under våren genomfört ett besök till Polen för att föreläsa om Vi Unga Uppsala för studenter vid universitet i Lódz. Vi har även aktivt arbetat med att etablera samarbeten med länets kommuner, för att kunna framföra vårt sätt att arbeta med ungdomar. Detta har lyckats framförallt i Enköping där kommunen ingår i styrgruppen för projektet Från Idé till Succé. Inom Uppsala kommun har distriktet bistått med ett underlag för ungdomsperspektivet för Uppsala kommuns översiktplan. Samarbetet med vår viktigaste samverkanspartner, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala har stärkts avsevärt under det gångna verksamhetsåret. Då Vi Ungas förbundsorganisation under året präglats av total oreda och oförmåga att kunna följa sina åtaganden har Studieförbundet Vuxenskolan visat sig kunna stödja distriktets verksamhet effektivare och på fler områden än förbundet. Bland annat har studieförbundet gått med på att ta över arbetsgivaransvaret för 17

18 distriktets projektledare efter förbundets misskötte detta åtagande gruvligt. Därför har distriktsstyrelsen fokuserat på att ständigt stärka vår samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi Unga Uppsala haft en aktiv roll i studieförbundets styrelse där vi lyft fram ungdomsperspektivet, samtidigt har distriktet fått en plats i Vuxenskolans valberedning. Distriktsstyrelsen Ordförande: Niklas Björkegren, Knivsta Moa Ramstedt, Östhammar Vice ordförande: Isabelle Randberg, Östhammar Ordinarie ledamöter: Joakim Stålåker, Enköping (t.o.m. 8/6 14) Amir Joma, Tierp Linus Odenring, Enköping Simon Andersson Tholin, Enköping Viktor Fröjdlund, Enköping Suppleanter: Erik Sandström, Uppsala Adjungerade ledamöter: Maria Broberg, Uppsala Elin Jansson, Tierp Anställda: Joakim Stålåker, projektledare Från Idé till Succé (from. 8/6-14) Valberedning: Rasmus Pehkonen, Enköping (sammankallande) Evelina Roos, Uppsala Revisor: Linus Olofsson, Stockholm 18

19 Verksamhetsplan Vi Unga Uppsala 2015 Föreningsstöd För att kunna möta behoven och kraven som den ökande tillväxten av medlemmar och föreningar ställer är det av stor vikt att stödet till våra föreningar och medlemmar fortsätter utvecklas. Detta vill vi uppnå genom att erbjuda fler utbildningar till medlemmar och föreningar efter deras önskemål samt behov. Vi ser även vikten av att erbjuda föreningarna möjligheten att nätverka med varandra, men även att få möjlighet att kunna inspireras av ledare och entreprenörer från olika delar av samhället. Därför vill vi arrangera en inspirationsträff efter föreningar och medlemmars önskemål. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att arrangera minst 4 utbildningar efter föreningarna och medlemmarnas önskemål - Att arrangera minst 1 inspirationsträff för medlemmar och föreningar Distriktets fortsatta tillväxt Den positiva tillväxten vi ser inom distriktet vad gäller medlemmar och föreningar vill vi främja och sprida till hela länet. Därför vill vi arbeta med få fler Vi Unga föreningar i länets kommuner som innefattas av distriktet. Samtidigt som vi vill eftersträva att uppnå till minst 500 medlemmar inom distriktet under året. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att uppnå 500 medlemmar i distriktet - Att ha minst en förening i varje kommun inom länet Samarbeten med aktörer För att på större bredd kunna sprida våra visioner och metoder att arbeta med barn och unga ser vi vikten av att kunna etablera samverkan med fler av länets kommuner som vi i dagsläget har med Enköpings kommun. Samtidigt är det viktigt att vi har dialog och samarbeten med andra ungdomsorganisationer; dels för att på riktigt kunna bli en röst i samhället, men likaväl för att kunna lära av hur andra ungdomsorganisationer väljer att arbeta med ungdomar. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att etablera samarbeten med fler av länets kommuner - Att etablera samarbeten med fler ungdomsorganisationer inom länet 19

20 Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala och Vi Unga Uppsala Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala och Vi Unga Uppsala har under året stärkt sin samverkan. Fler inom Vuxenskolan känner nu till Vi Unga samtidigt som fler av våra föreningar känner till studieförbundet och fördelarna med att samarbeta med varandra. Relation mellan Vuxenskolan och Vi Unga Uppsala är något vi vill förbättra ytterligare under kommande verksamhetsåret genom att förankra den ännu mer till föreningarna och medlemmarna. Därför vill vi följande mål för 2015: - Att fortsätta utveckla det goda samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala och Vi Unga Uppsala - Att hålla minst 4 studiecirklar inom distriktsstyrelsen. - Att informera och uppmuntra föreningar och medlemmar att arbeta med studiecirklar och kulturevenemang. - Att fler inom distriktet får en kontakt hos Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala. Internationellt För att fortsätta vara det distriktet som leder Vi Ungas internationella verksamhet vill vi utveckla dialogen med vår samverkanspartners utomlands. Detta då det är essentiellt att distriktet arbetar med spridningen av Vi Unga Uppsalas metoder, som är starkt efterfrågade utomlands. Det är av stor vikt att distriktet fortsättningsvis stärker sin medverkan inom det internationella projektet Rural flagship, särskilt när det projektet är i färd att planera för projektomgång 2.0. Därför vill vi sätta följande mål för 2015: - Att fortsätta utbyggnaden av distriktets internationella nätverk - Att hålla minst en utbildning för någon av våra partnerskapsländer - Att stärka Vi Unga Uppsalas medverkan i projektet Rural flagship 20

21 Budgetförslag 2015 Vi Unga Uppsala Kostnader Beskrivning Kostnad Kommentar Redovisningscentralen 5 000,00 kr Ekonomihantering hos Studieförbundet Vuxenskolan Bankkostnader 900,00 Resor Telefonkostnader Förtäring 2 000,00 kr 2 200,00 kr 2 500,00 kr Ledamöter är berättigade ersättning för telefonkostnader Förbundsstämma 7 000,00 kr 10 personer à 700 kr Snabba Slanten inom Uppsala ,00 kr Pengar som föreningar i distriktet kan söka (Föreningsstöd) Utbildningar ,00 kr Skicka personer på nationella utbildningar Internationella projekt Nätverksträff ,00 kr ,00 kr Pengar som ska gå till uppnå de internationella målen Steg 1-utbildningar 7 500,00 kr För att hålla i steg 1-utbildningar Distriktsstämma 2016 Marknadsföring 5 000,00 kr 5 000,00 kr Från Idé till Succé ,00 kr Kostnad för ett projektår Totalt utan projekt Totalt med projekt ,00 kr ,00 kr Intäkter Beskrivning Intäkt Kommentar Landstingsbidrag ,00 kr I slutet av 2015 kommer vi få verksamhetsbidrag. Projektmedel Stiftelser/fonder Nedlagda föreningar Totalt utan projekt Totalt med projekt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Årets underskott/överskott ,00 kr 21

22 Valberedningens förslag Förslag om antal ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen Valberedningen föreslår att distriktsstämman ska välja fem ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen samt en ersättare, varav två distriktsordföranden och en vice distriktsordförande. Personförslag till ledamotsposterna i distriktsstyrelsen Distriktsordförande Niklas Björkegren Moa Ramstedt Vice distriktsordförande Isabelle Randberg Övriga ledamöter Elin Jansson Linus Odenring Suppleant Rasmus Pehkonen 22

23 Vi Ungas grundidéer Föreningskunskap I Vi Unga är det vi barn och ungdomar som skapar, leder och utvecklar verksamheterna samt sitter i styrelserna. På så sätt lär vi oss om föreningar, om hur beslut tas, hur en styrelse kan agera och varför det är bra att organisera sig. Vi är övertygade om att demokratiska strukturer och arbetet med demokrati är roligt. Tillsammans utvecklar vi demokratin! Föreningskunskapen garanterar att vår verksamhet är demokratisk och fungerar som ett verktyg för att kunna förverkliga drömmar och idéer. Ungt ledarskap I Vi Unga är det unga som leder unga. Gemensamt är att vi använder språk och metoder som gör att alla vågar och vill ta plats i såväl den lilla föreningen som i hela organisationen. Som ledare visar vi att det är möjligt att genomföra våra drömmar. Saknar vi verktygen själva ber vi andra om hjälp. Som stöd och verktyg fyller vuxna en viktig roll i organisationen. I Vi Unga främjas personlig utveckling, både genom våra internutbildningar men också externt med chans till studieresor, utbildningar med mera. Gemenskap I Vi Unga respekterar vi varandras olikheter och skapar själva en god gemenskap. Vi finner trygghet och respekt i varandra. Genom samarbete når vi framgångar som inte varit möjliga på egen hand. Det viktiga är att vi är delaktiga, inte att vi presterar fina resultat. I Vi Unga får alla mötas på lika villkor och varje människa har lika värde. Arrangörskap I Vi Unga är alla arrangörer. Vi menar att arrangemang finns överallt och att alla arrangemang är viktiga, oavsett om det är en förbundsstämma eller en kväll med föreningen. Tillsammans hjälps vi åt att arrangera, vi lär oss av varandra och från de arrangemang vi genomför. Medlemmarna i varje enskild förening bestämmer själva vilken verksamhet de ägnar sig åt. Demokrati I Vi Unga blir demokrati roligt eftersom vi själva är delaktiga i den, formar den och utvecklar den. Detta ger kunskap, intresse och mod att påverka även i samhället i övrigt. Vi tycker det är viktigt att varje individ får vara sig själv och inte sorteras in enligt färdiga mallar. Därför verkar Vi Unga för jämlikhet och för att bryta stereotyper kring till exempel kön, bakgrund och ålder genom att arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt. Därför Vi Unga Det du just har läst är Förbundet Vi Ungas grundidéer. Vår verksamhet och våra åsikter i andra sakfrågor bygger på dessa grundidéer. Vi tror att vårt sätt att tänka och att se på verkligheten gynnar barn och ungdomar. Att satsa på oss anser vi är viktigt för både samhället idag och i framtiden. Därför tycker vi att det är viktigt att föra ut våra tankar och värderingar. Därför fyller Vi Unga en viktig funktion. Därför Vi Unga! 23

24 Snabba Slanten = Dreamitdoit.se Dreamitdoit.se nytt sätt att söka pengar 2015 år gjordes förändringar i Snabba Slanten! Som tidigare kan både distrikt och föreningar söka bidrag men det sker på en ny hemsida dreamitdoit.se som öppnades i januari Precis som tidigare så kan ni att söka pengar för er verksamhet, skillnaden är hur processen går till. Här kommer en liten snabb förklaring: 1. Logga in på sidan och skriva in ansökan Ni skriver in ansökan på sidan, vad ni vill göra och hur mycket ni vill söka. 2. Vi Unga hanterar ansökan Personer från Vi Unga läser igenom ansökan, beslutar om ni får pengar från Snabba Slanten. 3. Ansökan läggs upp på dreamitdoit.se Er ansökan läggs upp på hemsidan, ni kan sprida ansökan till fler finansiärer som ni tror vill ge pengar till ert projekt/verksamhet. 4. Utbetalning När ni känner att ansökan har legat uppe tillräckligt så kommer den tas ner och pengarna kommer skickas till er. Det är alltså inte bara vi på Vi Unga som kommer att se ansökan utan ni kan enkelt sprida den och få in pengar från andra håll, eller så nöjer ni er med pengarna från Snabba Slanten. 24

25 Kallelse till förbundsstämman! 2015 fyller Förbundet Vi Unga 60 år! Det kommer firas över hela året men framförallt på förbundsstämman som kommer att hållas den 30 oktober till 1 november. Förutom att fira att världens bästa ungdomsorganisation har funnits i 60 år så kommer vi såklart också att besluta om en rad olika saker. Några mer saker som kommer att hända på stämman är: Val av ny förbundsstyrelse och ny valberedning Diskussion och beslut om ny 3-årsstrategi för och verksamhetsinriktning för 2016 Motioner, alltså förslag från medlemmar om vad Vi Unga borde göra i framtiden. Varje förening i Vi Unga kan skicka två ombud var, som ombud får ni vara med och diskutera och rösta. Ni kan också åka som åhörare, då får ni vara med att diskutera men inte rösta. Kom ihåg att diskutera detta på era föreningsårsmöten! Så välkomna på förbundsstämman 2015 den 30 oktober till 1 november! Hoppas att vi ses där! Lovisa Persson, förbundsordförande 25

26 Kalender för 2015 Distrikten arrangerar löpande utbildningar och aktiviteter, kontakta oss på distriktet för mer information om när nästa aktivitet är! Förbundet arrangerar under året ett antal utbildningar och nationella träffar. Här är schemat för 2015: april Utbildning i Föreningsekonomi maj - Vårträffen Träffen för hela distriktsstyrelsen! 30 juli-2 augusti - Sommarträffen Detta datum kan komma att ändras. 16 augusti Motionsstopp inför förbundsstämman 4-6 september Agera 2 och Utbildning för utbildare september Distriktsordförandekonferens 30 oktober-1 november Förbundsstämma november Arrangörskap steg 3 och Specialutbildning: Psykisk ohälsa. För frågor eller kommentarer, maila 26

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2015? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2014? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Antagna vid två på varandra följande riksförbundsmöten (RFM), ordinarie RFM i Växjö 2014-04- 05 och vid extra RFM i Norrköping 2014-10-11. De nya stadgarna ersätter

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer